350/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

350
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 140 z 15. marca 2000 schválila výpoveď Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov podpísanej v Prahe 17. decembra 1981 (č. 92/1982 Zb.) vo vzťahu k Ukrajine. Nótu o výpovedi zaslalo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Veľvyslanectvu Ukrajiny v Bratislave 28. apríla 2000.
Platnosť dohody vo vzťahu k Ukrajine sa skončila 28. júna 2000 na základe článku 26 ods. 2.