347/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 1977 bol v Nairobi prijatý Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 467 z 30. septembra 1999 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 20. marca 2000.
Podľa článku 16 ods. 2 dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 8. augusta 2000.
MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR
o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov
PREAMBULA
Zmluvné strany tohto dohovoru vypracovaného pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu,
berúc do úvahy skutočnosť, že porušovanie colných predpisov poškodzuje hospodárske, sociálne a finančné záujmy štátov, ako aj oprávnené záujmy obchodu,
berúc do úvahy skutočnosť, že spoluprácou medzi colnými správami možno zefektívniť opatrenia namierené proti colným deliktom a že takáto spolupráca je jedným z cieľov dohovoru vedúcich k zriadeniu Rady pre colnú spoluprácu,
dohodli sa takto:
KAPITOLA I
DEFINÍCIE
Článok 1
Na účely tohto dohovoru sa rozumejú
a)
„colnými predpismi“ všetky zákony a vykonávacie predpisy upravujúce pôsobnosť colnej správy pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru,
b)
„colným deliktom“ akékoľvek porušenie alebo pokus o porušenie colných predpisov,
c)
„colným podvodom“ colný delikt, ktorým osoba uvedie do omylu colný orgán, čím sa v plnom rozsahu alebo čiastočne vyhne zaplateniu dovozných ciel alebo vývozných ciel a daní, uplatneniu zákazov alebo obmedzení uložených colnými predpismi alebo v rozpore s colnými predpismi získa akúkoľvek výhodu,
d)
„pašovaním“ colný podvod vychádzajúci z prepravy tovaru cez colnú hranicu utajeným spôsobom,
e)
„dovoznými clami a vývoznými clami a daňami“ clá a iné dane, poplatky a iné dávky vyberané v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru s výnimkou poplatkov a dávok, ktorých výška je obmedzená približnou cenou poskytnutých služieb,
f)
„osobou“ fyzická osoba alebo právnická osoba, ak z daného kontextu nevyplýva niečo iné,
g)
„Radou pre colnú spoluprácu“ organizácia zriadená na základe Dohovoru o zriadení Rady pre colnú spoluprácu podpísaného v Bruseli 15. decembra 1950,
h)
„Stálym technickým výborom“ Stály technický výbor Rady pre colnú spoluprácu,
i)
„ratifikáciou“ ratifikácia, prijatie alebo schválenie.
KAPITOLA II
ROZSAH PÔSOBNOSTI DOHOVORU
Článok 2
1.
Zmluvné strany viazané jednou prílohou alebo viacerými prílohami tohto dohovoru sa zaväzujú, že v zmysle ustanovení tohto dohovoru si colné správy poskytnú vzájomnú pomoc pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov.
2.
Colná správa zmluvnej strany môže podľa odseku 1 tohto článku požiadať o pomoc pri úradnom zisťovaní alebo v súvislosti so súdnym konaním alebo správnym konaním vedeným touto zmluvnou stranou. Ak konanie nevedie colná správa, zmluvná strana môže požiadať o vzájomnú pomoc len v medziach vlastnej pôsobnosti v rámci tohto konania. Ak konanie vedie colná správa dožiadanej krajiny, tá poskytne žiadanú pomoc v medziach svojej pôsobnosti v rámci tohto konania.
3.
Vzájomná pomoc vymedzená v odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na zadržanie osoby ani na vymáhanie ciel, daní, dávok, pokút alebo iných finančných platieb pre inú zmluvnú stranu.
Článok 3
Ak zmluvná strana predpokladá, že žiadaná pomoc by mohla ohroziť jej suverenitu, bezpečnosť alebo iné významné štátne záujmy alebo poškodiť oprávnené obchodné záujmy verejných alebo súkromných podnikov, môže pomoc odmietnuť alebo vyhovieť s určitými podmienkami.
Článok 4
Ak colná správa jednej zmluvnej strany žiada o pomoc, ktorú by sama nemohla poskytnúť, keby ju o to požiadala druhá zmluvná strana, v dožiadaní na túto skutočnosť upozorní. Dožiadaná zmluvná strana môže zvážiť, či žiadosti vyhovie.
KAPITOLA III
VŠEOBECNÝ POSTUP PRI POSKYTOVANÍ POMOCI
Článok 5
1. Akékoľvek správy, dokumenty alebo iné informácie oznámené alebo získané podľa tohto dohovoru sa
a)
môžu využiť len na účely uvedené v tomto dohovore vrátane súdneho konania alebo správneho konania a v rámci obmedzení stanovených colnou správou, ktorá ich poskytla,
b)
poskytnú prijímajúcej krajine za rovnakých podmienok ochrany, aké sa vzťahujú na dôverné informácie a úradné tajomstvo, na rovnaké správy, dokumenty a iné informácie v tejto krajine získané na jej území.
2.
Tieto správy, dokumenty alebo iné informácie možno použiť na iné účely len na základe písomného súhlasu colnej správy, ktorá ich poskytla, a to podľa obmedzení stanovených touto colnou správou a ustanovení odseku 1 písm. b) tohto článku.
Článok 6
1.
Komunikácia medzi zmluvnými stranami sa podľa tohto dohovoru uskutočňuje priamo medzi colnými správami. Colné správy zmluvných strán určia colné orgány alebo úradné osoby, ktoré zodpovedajú za túto komunikáciu, a oznámia generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu mená a adresy týchto orgánov alebo osôb. Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu tieto informácie oznámi ostatným zmluvným stranám.
2.
Colná správa dožiadanej zmluvnej strany vykoná v súlade s právnymi predpismi platnými na jej území všetky opatrenia potrebné na vybavenie žiadosti o pomoc.
3.
Colná správa dožiadanej zmluvnej strany odpovie na žiadosť o pomoc čo najskôr.
Článok 7
1.
Žiadosť o pomoc podľa tohto dohovoru sa predkladá spravidla písomne, obsahuje nevyhnutné informácie spolu s priloženými potrebnými dokumentmi.
2.
Písomné žiadosti sa predkladajú v jazyku akceptovanom zmluvnými stranami. Akékoľvek dokumenty priložené k žiadosti o pomoc sa v prípade potreby musia preložiť do jazyka akceptovaného oboma stranami.
3.
Zmluvné strany akceptujú v každom prípade žiadosť o pomoc a pripojené dokumenty v anglickom alebo vo francúzskom jazyku, alebo s pripojeným prekladom v anglickom alebo vo francúzskom jazyku.
4.
Ak sa v naliehavých prípadoch žiadosť o pomoc nepredloží v písomnej forme, dožiadaná zmluvná strana si môže vyžiadať písomné potvrdenie tejto žiadosti.
Článok 8
Všetky náklady, ktoré podľa tohto dohovoru vzniknú v súvislosti so znalcami alebo svedkami, hradí dožadujúca zmluvná strana. Zmluvné strany sa zriekajú nároku na úhradu akýchkoľvek iných nákladov vyplývajúcich z uplatňovania tohto dohovoru.
KAPITOLA IV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 9
V záujme dosiahnutia všeobecných cieľov tohto dohovoru Rada pre colnú spoluprácu a colné správy umožnia colným orgánom zodpovedným za prevenciu, úradné zisťovanie a potláčanie colných deliktov osobné a priame vzájomné vzťahy.
Článok 10
Na účely tohto dohovoru každá príloha alebo prílohy, ktoré zmluvná strana prijala, tvoria neoddeliteľnú súčasť dohovoru, pričom akýkoľvek odkaz na tento dohovor sa vzťahuje zároveň aj na jeho prílohu alebo prílohy.
Článok 11
Ustanovenia tohto dohovoru nevylučujú uplatnenie širšej vzájomnej pomoci, ktorú si zmluvné strany v súčasnosti alebo v budúcnosti môžu poskytnúť.
KAPITOLA V
ÚLOHA RADY PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU A STÁLEHO TECHNICKÉHO VÝBORU
Článok 12
1.
Podľa tohto dohovoru Rada pre colnú spoluprácu zodpovedá za riadenie a rozvíjanie dohovoru.
2.
Na základe poverenia a pokynov Rady pre colnú spoluprácu Stály technický výbor vykonáva na tento účel tieto funkcie:
a)
predkladá Rade pre colnú spoluprácu pozmeňovacie alebo doplňovacie návrhy k dohovoru, ktoré považuje za potrebné,
b)
zabezpečuje stanoviská k výkladu ustanovení dohovoru,
c)
udržiava vzťahy s inými zainteresovanými medzinárodnými organizáciami, najmä s príslušnými orgánmi OSN, UNESCO, s Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície (Interpolom) pri opatreniach proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a so psychotropnými látkami a proti nedovolenému obchodovaniu s umeleckými dielami, so starožitnosťami a s inými kultúrnymi hodnotami,
d)
uskutočňuje všetky opatrenia, ktoré by mohli prispieť k posilneniu všeobecných cieľov dohovoru, oboznamuje sa najmä s novými metódami a postupmi na pomoc pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov, zvoláva schôdze atď.,
e)
plní také úlohy, ktoré mu podľa ustanovení dohovoru môže uložiť Rada pre colnú spoluprácu.
Článok 13
Na účely hlasovania v Rade pre colnú spoluprácu a v Stálom technickom výbore sa každá príloha považuje za samostatný dohovor.
KAPITOLA VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 14
Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo uplatnenia tohto dohovoru sa vyrieši vzájomnou dohodou zmluvných strán.
Článok 15
1. Zmluvnou stranou tohto dohovoru môže byť každý členský štát Rady pre colnú spoluprácu a každý členský štát OSN alebo jej špecializovaných inštitúcií,*) a to
a)
podpísaním dohovoru bez výhrady ratifikácie,
b)
uložením ratifikačnej listiny po podpísaní dohovoru a ratifikácii,
c)
prístupom k dohovoru.
2.
Tento dohovor je prístupný na podpísanie štátom uvedeným v odseku 1 tohto článku v sídle Rady pre colnú spoluprácu v Bruseli do 30. júna 1978. Po tomto dátume možno k nemu pristúpiť.
3.
Každý štát uvedený v odseku 1 tohto článku pri podpise, ratifikácii alebo prístupe k tomuto dohovoru uvedie, ktorú prílohu alebo prílohy akceptuje, pričom treba akceptovať najmenej jednu prílohu. Následne môže oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu, že akceptuje ďalšiu prílohu alebo ďalšie prílohy.
4.
Ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu.
5.
Colné únie alebo hospodárske únie sa podľa ustanovení odsekov 1, 2 a 3 tohto článku môžu stať zmluvnými stranami súčasne so všetkými členskými štátmi alebo neskôr, keď sa všetky ich členské štáty stanú zmluvnými stranami dohovoru. Tieto únie však nemajú právo hlasovať.
Článok 16
1.
Tento dohovor nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov od podpísania piatimi štátmi podľa článku 15 ods. 1 bez výhrady ratifikácie alebo po uložení ratifikačných listín, alebo po prístupe.
2.
Pre každú zmluvnú stranu, ktorá podpíše tento dohovor bez výhrady ratifikácie, ratifikuje ho alebo k nemu pristúpi po podpísaní piatimi štátmi bez výhrady ratifikácie, po ratifikácii alebo po prístupe, platí, že tento dohovor nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov od podpísania dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo po ratifikácii, alebo po prístupe.
3.
Ktorákoľvek príloha k tomuto dohovoru nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov po akceptovaní prílohy dvoma štátmi. Pre každú zmluvnú stranu, ktorá akceptuje prílohu následne po týchto dvoch štátoch, platí, že príloha nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov od oznámenia o akceptovaní tejto prílohy danou zmluvnou stranou. Žiadna príloha však pre zmluvnú stranu nenadobudne platnosť pred nadobudnutím platnosti tohto dohovoru pre túto zmluvnú stranu.
Článok 17
1.
V čase podpísania tohto dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo uloženia ratifikačných listín, alebo prístupu, alebo neskôr môže každý štát oznámením doručeným generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu vyhlásiť, že tento dohovor sa rozširuje na všetky alebo na niektoré územia, za ktorých medzinárodné vzťahy je zodpovedný. Také oznámenie nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov od dátumu jeho doručenia generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu. Tento dohovor sa však nevzťahuje na územia uvedené v tomto oznámení skôr, ako tento dohovor nadobudne platnosť pre daný štát.
2.
Každý štát, ktorý doručí oznámenie podľa odseku 1 tohto článku, ktorým sa dohovor rozširuje na územie, za ktorého medzinárodné vzťahy je zodpovedný, môže generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu podľa článku 19 tohto dohovoru oznámiť, že na danom území sa dohovor nebude ďalej uplatňovať.
Článok 18**)
Každá zmluvná strana sa bude považovať za stranu, ktorá pristúpila k dohovoru alebo akceptovala všetky ustanovenia tohto dohovoru alebo jeho príloh, ak v čase prístupu k dohovoru alebo v čase akceptovania niektorej prílohy, alebo kedykoľvek potom neoznámi generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu žiadnu výhradu proti ustanoveniam, s ktorými nemôže súhlasiť. Zaviaže sa periodicky preskúmavať tie ustanovenia, ku ktorým vzniesla výhrady, a v prípade stiahnutia týchto výhrad túto skutočnosť oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu.
Článok 19
1.
Tento dohovor sa uzaviera na neurčitý čas, ale každá zmluvná strana ho môže vypovedať kedykoľvek po nadobudnutí jeho platnosti podľa článku 16.
2.
Vypovedanie sa oznamuje písomnou formou generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu.
3.
Vypovedanie nadobudne účinnosť po uplynutí šiestich mesiacov po prevzatí listiny o vypovedaní generálnym tajomníkom Rady pre colnú spoluprácu.
4.
Ustanovenia odsekov 2 a 3 tohto článku sa vzťahujú aj na prílohy k tomuto dohovoru, pričom po nadobudnutí ich platnosti podľa článku 16 tohto dohovoru každá zmluvná strana má právo odvolať jednu prílohu alebo viac akceptovaných príloh. Zmluvná strana, ktorá odvolá akceptovanie všetkých príloh, sa považuje za zmluvnú stranu, ktorá vypovedala aj dohovor.
5.
Zmluvná strana, ktorá vypovie dohovor alebo odvolá akceptovanie jednej prílohy alebo viacerých príloh, je ďalej viazaná ustanoveniami článku 5 tohto dohovoru, kým si ponechá správy, dokumenty alebo iné informácie získané na základe dohovoru.
Článok 20
1.
Rada pre colnú spoluprácu môže odporučiť prijať dodatky k tomuto dohovoru.
2.
Znenie odporučeného dodatku podľa predchádzajúceho odseku oznámi generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu všetkým zmluvným stranám tohto dohovoru, ostatným signatárskym štátom a tým členským štátom Rady pre colnú spoluprácu, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru.
3.
Ktorýkoľvek pozmeňujúci návrh oznámený podľa predchádzajúceho odseku nadobudne platnosť vo vzťahu ku všetkým zmluvným štátom tri mesiace po uplynutí dvojročného obdobia od jeho oznámenia, ak počas tohto obdobia štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, neoznámi generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu svoje námietky proti navrhovanému pozmeňujúcemu návrhu.
4.
V prípade, že štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, oznámi svoje námietky generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu pred uplynutím dvojročného obdobia uvedeného v odseku 3 tohto článku, dodatok sa nepovažuje za akceptovaný a zostáva neúčinný.
Článok 21
1.
Každá zmluvná strana, ktorá ratifikovala tento dohovor alebo ktorá k nemu pristúpila, pokladá sa za zmluvnú stranu, ktorá akceptovala všetky dodatky s platnosťou odo dňa, keď uložila ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe.
2.
Zmluvná strana, ktorá akceptuje niektorú prílohu, sa považuje za zmluvnú stranu akceptujúcu všetky dodatky k tejto prílohe, ktorá nadobudla platnosť dňom oznámenia jej akceptovania generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu.
Článok 22
Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu vyrozumie zmluvné strany tohto dohovoru, ostatné signatárske štáty, členské štáty Rady pre colnú spoluprácu, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, a generálneho tajomníka OSN o
a)
podpísaní, ratifikácii, prístupe a o oznámení podľa článku 15 tohto dohovoru,
b)
dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a dátume nadobudnutia platnosti každej prílohy podľa článku 16,
c)
oznámení podľa článku 17,
d)
vypovedaní podľa článku 19,
e)
dodatkoch považovaných za akceptované podľa článku 20 a o dátume nadobudnutia ich platnosti.
Článok 23
Podľa článku 102 Charty OSN tento dohovor zaregistruje Sekretariát OSN dňom nadobudnutia jeho platnosti.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.
Dané v Nairobi 9. júna 1977 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia sú autentické, v jedinom origináli, ktorý bude uložený u generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu, ktorý rozošle overené kópie všetkým štátom uvedeným v článku 15 ods. 1 tohto dohovoru.
PRÍLOHA I
POSKYTNUTIE POMOCI COLNOU SPRÁVOU Z VLASTNÉHO PODNETU
1. Colná správa jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu oznámi colnej správe zainteresovanej zmluvnej strany akúkoľvek významnú informáciu, ktorá vyšla najavo v rámci jej bežnej činnosti, ak na jej základe odôvodnene predpokladá, že na území tejto zmluvnej strany dôjde k vážnemu porušeniu colných predpisov. Oznamujú sa najmä informácie o pohybe osôb, tovaru a dopravných prostriedkov.
2. V prípade potreby poskytne colná správa jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu colnej správe druhej zmluvnej strany dokumenty, správy, dôkazové materiály alebo ich overené kópie ako podklady k informáciám poskytnutým podľa odseku 1.
3. Colná správa jednej zmluvnej strany oznámi z vlastného podnetu colnej správe priamo zainteresovanej druhej zmluvnej strany informácie, ktoré môžu byť významné v súvislosti s colnými deliktmi, najmä v súvislosti s novými spôsobmi alebo metódami páchania týchto deliktov.
PRÍLOHA II
POMOC PRI DOŽIADANÍ VO VECIACH VYMERANIA DOVOZNÝCH CIEL ALEBO VÝVOZNÝCH CIEL A DANÍ
1. Na požiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany, ktorá odôvodnene predpokladá, že v jej krajine prišlo k spáchaniu závažného colného deliktu, colná správa dožiadanej zmluvnej strany oznámi všetky dostupné informácie, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť správne vymeranie dovozných ciel alebo vývozných ciel a daní.
2. Zmluvná strana si v tomto ohľade splní povinnosti, ak napríklad na dožiadanie poskytne potrebnú dokumentáciu alebo informácie, ktoré má k dispozícii, týkajúce sa
a) hodnoty tovaru na colné účely: obchodných faktúr predložených colnému orgánu krajiny vývozu alebo dovozu alebo kópií týchto faktúr overených či neoverených colnými orgánmi, ak si to dané okolnosti vyžadujú; dokumentácie obsahujúcej bežné vývozné ceny alebo dovozné ceny; kópie dokladu o deklarácii hodnoty predloženej pri vývoze alebo pri dovoze tovaru; obchodných katalógov, cenníkov, atď. zverejnených v krajine vývozu alebo v krajine dovozu;
b) nomenklatúrneho zaradenia tovaru: rozborov vykonaných úradnými skúšobňami na stanovenie nomenklatúrneho zaradenia tovaru; opisu tovaru deklarovaného pri dovoze alebo pri vývoze;
c) pôvodu tovaru: vyhlásenia o pôvode tovaru pri vývoze, ak sa takéto vyhlásenie vyžaduje; colného štatútu tovaru v krajine vývozu (tranzitu, uskladňovania v colnom sklade, dočasného použitia, slobodného colného pásma, voľného obehu, aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, atď.).
PRÍLOHA III
POMOC PRI DOŽIADANÍ VO VECIACH KONTROLY
Na požiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany poskytne jej colná správa druhej zmluvnej strane informácie týkajúce sa
a) pravosti úradných dokladov predložených colným orgánom dožadujúcej zmluvnej strany ako podklady pri deklarácii tovaru,
b) skutočnosti, či bol tovar dovezený na územie dožadujúcej zmluvnej strany vyvezený z územia druhej zmluvnej strany v súlade so zákonom,
c) skutočnosti, či bol tovar vyvezený z územia dožadujúcej zmluvnej strany dovezený na územie dožiadanej zmluvnej strany v súlade so zákonom.
PRÍLOHA IV
POMOC PRI DOŽIADANÍ VO VECIACH DOHĽADU
Na požiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany zabezpečí colná správa druhej zmluvnej strany v medziach svojej pôsobnosti a v rámci svojich možností osobitný dohľad počas vymedzeného obdobia v otázkach
a) pohybu určitých osôb najmä pri vstupe na jej územie a pri výstupe z jej územia, o ktorých možno predpokladať, že sú na území dožadujúcej zmluvnej strany profesionálne alebo opakovane zainteresovaní na páchaní colných deliktov,
b) prepravy určitého tovaru, na ktorý upozorní colná správa dožadujúcej zmluvnej strany, pretože v súvislosti s ním dochádza k významným prípadom nedovolenej prepravy na územie tejto zmluvnej strany alebo z jej územia,
c) určitých miest, na ktorých sú vybudované sklady tovaru, o ktorých možno predpokladať, že sa používajú na účely nedovoleného dovozu na územie dožadujúcej zmluvnej strany,
d) určitých vozidiel, lodí, lietadiel alebo iných dopravných prostriedkov, o ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že sa používajú pri páchaní colných deliktov na území dožadujúcej zmluvnej strany,
a podá o tom správu colnej správe dožadujúcej zmluvnej strany.
PRÍLOHA V
ÚRADNÉ ZISŤOVANIE A OZNAMOVANIE PRI DOŽIADANÍ V ZÁUJME DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY
1. Na požiadanie colnej správy jednej zmluvej strany colná správa druhej zmluvnej strany vykoná úradné zisťovanie v súlade s právnymi predpismi platnými na jej území na získanie dôkazov o colnom delikte, ktorý sa úradne zisťuje na území dožadujúcej zmluvnej strany, a zabezpečí svedectvo osôb, ktorých výpovede sú potrebné v súvislosti s týmto deliktom, alebo výpovede svedkov alebo znalcov a o výsledkoch takého úradného zisťovania, o akýchkoľvek dokladoch alebo iných dôkazových materiáloch vyrozumie colnú správu dožadujúcej zmluvnej strany.
2. Na základe písomnej žiadosti colnej správy jednej zmluvnej strany colná správa druhej zmluvnej strany v súlade s predpismi platnými na jej území vyrozumie dotknuté osoby s trvalým pobytom na jej území alebo zabezpečí vyrozumenie prostredníctvom príslušného orgánu o opatreniach alebo rozhodnutiach prijatých dožadujúcou zmluvnou stranou v akejkoľvek záležitosti v rozsahu vykonávania tohto dohovoru.
PRÍLOHA VI
ÚČASŤ COLNÝCH ÚRADNÍKOV NA SÚDNOM KONANÍ V CUDZINE
Ak na účely dokazovania nestačí len písomné vyjadrenie, na požiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany splnomocní colná správa druhej zmluvnej strany v rámci svojich možností colných úradníkov, aby predstúpili pred súd na území dožadujúcej zmluvnej strany ako svedkovia alebo znalci vo veciach colných deliktov. V takejto žiadosti sa najmä uvedie, v akej veci a z akého titulu má colný úradník vypovedať. Colná správa zmluvnej strany, ktorá takúto žiadosť akceptuje, môže stanoviť podmienky, ktoré majú jej úradníci pri poskytovaní svedectva dodržiavať.
PRÍLOHA VII
PRÍTOMNOSŤ COLNÝCH ÚRADNÍKOV JEDNEJ ZMLUVNEJ STRANY NA ÚZEMÍ DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY
1. Na základe písomnej žiadosti colnej správy zmluvnej strany úradne zisťujúcej určitý colný delikt umožní colná správa druhej zmluvnej strany, ak to považuje za vhodné, osobitne určeným úradníkom colnej správy dožadujúcej zmluvnej strany, aby sa v jej úradných miestach oboznámili so spismi, s registrami a inými dokumentmi alebo nosičmi informácií, ktoré sa v týchto úradných miestach nachádzajú, a aby si z nich vyhotovili kópie, výpisy alebo aby si vybrali jednotlivé údaje týkajúce sa daného colného deliktu.
2. Pri uplatnení predchádzajúcich ustanovení odseku 1 sa colným úradníkom dožadujúcej zmluvnej strany poskytne všetka možná pomoc a spolupráca na uľahčenie ich úradného zisťovania.
3. Na základe písomnej žiadosti colnej správy jednej zmluvnej strany umožní colná správa druhej zmluvnej strany, ak to uzná za vhodné, úradníkom dožadujúcej colnej správy, aby v súvislosti s úradným zisťovaním alebo vyhotovovaním úradnej správy o danom colnom delikte, na ktorom je zainteresovaná dožadujúca zmluvná strana, boli prítomní na území dožiadanej zmluvnej strany.
PRÍLOHA VIII
ÚČASŤ NA ÚRADNOM ZISŤOVANÍ V CUDZINE
Ak to obe zmluvné strany uznajú za vhodné, úradníci colnej správy jednej zmluvnej strany sa na požiadanie druhej zmluvnej strany zúčastnia na úradnom zisťovaní na území tejto druhej zmluvnej strany.
PRÍLOHA IX
SÚSTREĎOVANIE INFORMÁCIÍ
1. Colné správy zmluvných strán oznámia generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu informácie uvedené ďalej za predpokladu, že sú dôležité z hľadiska medzinárodného záujmu.
2. Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu zriadi a vedie aktuálnu centrálnu databázu informácií poskytnutých zmluvnými stranami a tieto informácie využije na vypracovanie súhrnov a štúdií o nových a opakujúcich sa spôsoboch páchania colných podvodov. Databázu pravidelne reviduje a vyraďuje z nej informácie, ktoré podľa jeho názoru stratili funkčnosť alebo aktuálnosť.
3. Na žiadosť generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu poskytnú mu colné správy zmluvných strán podľa ustanovení dohovoru a tejto prílohy také doplňujúce informácie, ktoré môžu byť potrebné na vypracovanie súhrnov a štúdií uvedených v odseku 2 tejto prílohy.
4. Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu rozosiela colným orgánom alebo úradníkom určeným colnými správami zmluvných strán špecifické informácie obsiahnuté v centrálnej databáze v rozsahu, aký považuje za užitočný, ako aj súhrny a štúdie uvedené v odseku 2 tejto prílohy.
5. Na žiadosť zmluvných strán im generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu poskytne akékoľvek ďalšie informácie, ktoré má podľa tejto prílohy k dispozícii.
6. Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu rešpektuje akékoľvek obmedzenia, ktoré zmluvná strana poskytujúca informácie mohla stanoviť pri ich rozširovaní.
7. Zmluvná strana, ktorá poskytla informácie, môže neskôr požiadať o ich vyňatie z centrálnej databázy, resp. z iného registra zriadeného zmluvnými stranami, ktorým sa oznámi, že tieto informácie už nemožno použiť.
PRVÁ ČASŤ
OSOBY
Prvý oddiel
Pašovanie
8. Oznámenia podľa tohto oddielu obsahujú tieto informácie:
a) o osobách právoplatne odsúdených za pašovanie, a
b) ak sa to uzná za vhodné, o osobách podozrivých z pašovania alebo zadržaných pri pašovaní na území zmluvnej strany podávajúcej oznámenie, aj keď súdne konanie sa ešte neskončilo,
pričom platí, že ak zmluvné strany nezverejnia mená a popisy týchto osôb, pretože také zverejnenie nedovoľujú ich vnútroštátne právne predpisy, uvedú čo najväčší počet údajov uvedených v tomto oddieli.
V zásade sa oznamujú len informácie o deliktoch, za ktoré sa ukladá alebo za ktoré by sa mohol uložiť trest odňatia slobody alebo pokuta presahujúca ekvivalent 2000 USD.
9. Ak je to možné, poskytnú sa najmä tieto informácie:
A. FYZICKÉ OSOBY
a) priezvisko,
b) meno,
c) rodné priezvisko (ak je),
d) prezývka alebo pseudonym,
e) zamestnanie,
f) adresa (súčasná),
g) dátum a miesto narodenia,
h) štátne občianstvo/národnosť,
ij) krajina, v ktorej má osoba trvalý pobyt, a krajiny, ktoré za predchádzajúcich 12 mesiacov navštívila,
k) druh a číslo preukazu totožnosti vrátane krajiny a dátumu vydania dokladu,
l) popis osoby:
1. pohlavie,
2. výška,
3. hmotnosť,
4. postava,
5. vlasy,
6. oči,
7. pleť,
8. zvláštne znamenia,
m) stručný popis deliktu (vrátane podrobných informácií o druhu, množstve a o pôvode tovaru, ktorý je predmetom spáchaného deliktu, o výrobcovi, prepravcovi a o odosielateľovi) a okolností, ktoré viedli k odhaleniu deliktu,
n) druh a výška uložených sankcií/trestov,
o) ďalšie charakteristiky vrátane jazykov, ktorými hovorí daná osoba, prípadne výpis z registra trestov (ak je k dispozícii),
p) zmluvná strana poskytujúca informácie (vrátane spisovej značky).
B. PRÁVNICKÉ OSOBY
a) názov,
b) adresa,
c) mená štatutárnych zástupcov alebo zamestnancov spoločnosti, proti ktorým sa viedlo súdne konanie, a ak je to vhodné, ich identifikačné údaje uvedené v časti A písm. a) až l),
d) pridružená nadnárodná spoločnosť,
e) zameranie činnosti,
f) povaha deliktu,
g) podrobné informácie o delikte (vrátane výrobcu, prepravcu a odosielateľa) a o okolnostiach, ktoré viedli k jeho odhaleniu,
h) výška trestu,
ij) ďalšie charakteristiky vrátane prípadných predchádzajúcich odsúdení (ak sú k dispozícii),
k) zmluvná strana poskytujúca informácie (vrátane spisovej značky).
10. Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu spravidla rozosiela informácie týkajúce sa fyzických osôb aspoň tým krajinám, ktorých je daná osoba štátnym príslušníkom, v ktorých má trvalý pobyt a ktoré za predchádzajúcich 12 mesiacov navštívila.
Druhý oddiel
Colné podvody iné ako pašovanie
11. Oznámenia podľa tohto oddielu obsahujú informácie:
a) o osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené za colné podvody iné ako pašovanie,
b) ak sa to uzná za vhodné, o osobách podozrivých z takých podvodov, aj keď sa súdne konanie ešte neskončilo,
pričom platí, že ak zmluvné strany nezverejnia mená a popisy týchto osôb, pretože také zverejnenie nedovoľujú ich vnútroštátne právne predpisy, uvedú čo najväčší počet údajov uvedených v tomto oddieli.
V zásade sa oznamujú len informácie o deliktoch, za ktoré bol uložený alebo za ktoré by sa mohol uložiť trest odňatia slobody alebo pokuta presahujúca ekvivalent 2000 USD.
12. Ak je to možné, poskytnú sa najmä tieto informácie:
a) meno (alebo názov firmy) a adresa,
b) mená štatutárnych zástupcov alebo zamestnancov spoločnosti, proti ktorým sa viedlo súdne konanie,
c) druh tovaru,
d) krajina pôvodu tovaru,
e) pridružená nadnárodná spoločnosť,
f) meno a adresa predajcu,
g) meno a adresa prepravcu,
h) mená a adresy iných zainteresovaných strán (sprostredkovateľov nákupu a predaja a iných),
ij) prístavy alebo miesta, odkiaľ sa tovar vyváža,
k) stručné informácie o delikte a o okolnostiach, ktoré viedli k jeho odhaleniu,
l) výška trestu a finančnej škody, ak vznikla,
m) ďalšie charakteristiky vrátane výpisu z registra trestov alebo prípadných predchádzajúcich odsúdení (ak sú k dispozícii),
n) zmluvná strana poskytujúca informácie (vrátane spisovej značky).
DRUHÁ ČASŤ
METÓDY PAŠOVANIA A INÝCH PODVODOV VRÁTANE PODVODOV FALŠOVANÍM, POZMEŇOVANÍM A NAPODOBNENÍM
13. Oznámeniami sa podľa tejto časti poskytujú informácie týkajúce sa metód pašovania a iných podvodov vrátane metód ukrytia, podvodov falšovania, pozmeňovania alebo napodobňovania, ak sú významné z hľadiska medzinárodného záujmu. Zmluvné strany oznámia všetky prípady použitia známej metódy pašovania a iných podvodov, ako aj nových, neobvyklých alebo možných metód na odhalenie súčasných trendov, ktoré sa prejavujú v tejto oblasti.
14. Ak je to možné, poskytnú sa najmä tieto informácie:
a) popis metód pašovania a iných podvodov vrátane podvodov falšovaním, pozmeňovaním alebo napodobňovaním. Ak je k dispozícii, uviesť popis (výrobnú značku, poznávaciu značku atď.) použitého dopravného prostriedku. Ak je to možné, poskytnú sa údaje uvedené v dovozných certifikátoch alebo na štítkoch kontajnerov alebo vozidiel, ktorých technické parametre vyhovujú medzinárodnému dohovoru, ako aj údaje o porušení colných uzáver, zámkov, uzatváracích zariadení alebo iných častí kontajnerov alebo vozidiel,
b) popis miesta ukrytia, ak je to možné, prípadne aj s fotografiou alebo náčrtom,
c) popis daného tovaru,
d) druh a popis falšovania, pozmeňovania alebo napodobňovania; účel falšovania, pozmeňovania alebo napodobňovania dokladov, colných uzáver, poznávacích značiek atď.,
e) ďalšie charakteristiky vrátane okolností, ktoré viedli k odhaleniu,
f) zmluvná strana poskytujúca informácie (vrátane spisovej značky).
TRETIA ČASŤ
PAŠOVANIE PLAVIDLAMI
15. Oznámeniami sa podľa tejto časti poskytujú informácie o všetkých typoch plavidiel použitých na pašovanie, pričom v zásade platí, že informácie sa týkajú iba prípadov pašovania významných z medzinárodného hľadiska.
16. V prípade, že je to možné a neodporuje to vnútroštátnym právnym predpisom, poskytnú sa najmä tieto informácie:
a) názov a stručný popis plavidla (parník, motorová loď, nosnosť, obrysy atď.),
b) meno a adresa majiteľa/nájomcu plavidla,
c) zástava,
d) prístav registrácie a materský prístav, ak sú odlišné,
e) meno a štátna príslušnosť/národnosť kapitána (prípadne hlavných lodných dôstojníkov),
f) druh deliktu vrátane označenia zaisteného tovaru,
g) ak je to možné, popis miesta ukrytia (prípadne aj s fotografiou alebo náčrtom) a okolností, ktoré viedli k odhaleniu,
h) krajina pôvodu zaisteného tovaru,
ij) prvý prístav nakládky,
k) posledný prístav určenia,
l) prístavy na trase medzi prístavmi uvedenými pod písmenami ij) a k),
m) ďalšie charakteristiky (počet prípadov pašovania, na ktorých bolo zainteresované to isté plavidlo, plavebná spoločnosť, nájomca alebo iný prevádzkovateľ plavidla atď.),
n) zmluvná strana poskytujúca informácie (vrátane spisovej značky).
PRÍLOHA X
POMOC V BOJI PROTI PAŠOVANIU OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK
1. Ustanovenia tejto prílohy nevylučujú uplatnenie opatrení platných vnútroštátnych právnych úprav prijatých na koordináciu činností príslušných orgánov na prevenciu zneužívania omamných a psychotropných látok. Takisto nebránia plneniu, ale dopĺňajú uplatňovanie ustanovení Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 a Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 zmluvnými stranami týchto dohovorov, ktoré akceptovali aj túto prílohu.
2. Ustanovenia tejto prílohy o pašovaní omamných a psychotropných látok sa primerane a v rámci pôsobnosti príslušných colných správ vzťahujú aj na finančné operácie súvisiace s takýmto pašovaním.
Výmena informácií colnými správami z vlastného podnetu
3. Colné správy zmluvných strán poskytnú z vlastného podnetu a bez prieťahov iným colným správam, ktoré môžu byť priamo zainteresované, všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, týkajúce sa
a) činností, o ktorých je známe alebo pri ktorých je podozrenie, že ide o pašovanie omamných alebo psychotropných látok alebo že môžu k pašovaniu viesť,
b) osôb, o ktorých je známe, že sú zainteresované na takej činnosti, za predpokladu, že poskytnutie informácií tohto druhu neodporuje vnútroštátnym právnym predpisom, osôb podozrivých z činností uvedených pod písmenom a), vozidiel, lodí, lietadiel a iných dopravných prostriedkov, ktoré boli použité pri tejto činnosti alebo pri ktorých je podozrenie, že sa na tento účel používajú,
c) nových prostriedkov a metód použitých pri pašovaní omamných alebo psychotropných látok,
d) výrobkov, ktoré boli novovyvinuté alebo novopoužité ako omamné alebo psychotropné látky a ktoré sú predmetom pašovania.
Pomoc pri dožiadaní vo veciach dohľadu
4. Na požiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany zabezpečí colná správa druhej zmluvnej strany v medziach svojej pôsobnosti a v rámci svojich možností osobitný dohľad počas vymedzeného obdobia vo veciach
a) pohybu určitých osôb, najmä pri vstupe na územie dožiadanej zmluvnej strany a pri výstupe z jej územia, o ktorých možno predpokladať, že sú na území dožadujúcej zmluvnej strany profesionálne alebo opakovane zainteresovaní na pašovaní omamných a psychotropných látok,
b) prepravy omamných alebo psychotropných látok, na ktorú upozorní colná správa dožadujúcej zmluvnej strany, pretože v súvislosti s tým dochádza k významným prípadom nedovolenej prepravy na územie tejto zmluvnej strany alebo z jej územia,
c) určitých miest, na ktorých sú vybudované sklady omamných a psychotropných látok, o ktorých možno predpokladať, že sa používajú na účely nedovoleného dovozu na územie dožadujúcej zmluvnej strany,
d) určitých vozidiel, lodí, lietadiel alebo iných dopravných prostriedkov, o ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že sa používajú pri pašovaní omamných alebo psychotropných látok na územie dožadujúcej zmluvnej strany,
a podá o tom správu colnej správe dožadujúcej zmluvnej strany.
Úradné zisťovanie pri dožiadaní pre druhú zmluvnú stranu
5. Na požiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany colná správa druhej zmluvnej strany vykoná v súlade s právnymi predpismi platnými na jej území úradné zisťovanie na získanie dôkazov o pašovaní omamných alebo psychotropných látok, ktoré je predmetom úradného zisťovania na území dožadujúcej zmluvnej strany, zabezpečí svedectvo osôb, ktorých výpovede sú potrebné v súvislosti s týmto pašovaním, ako aj výpovede svedkov alebo znalcov a o výsledkoch takého úradného zisťovania, akýchkoľvek dokladoch alebo o iných dôkazových materiáloch vyrozumie colnú správu dožadujúcej zmluvnej strany.
Činnosť colných úradníkov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany
6. Ak na účely dokazovania nestačí len písomné vyjadrenie, na požiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany splnomocní colná správa druhej zmluvnej strany v rámci svojich možností colných úradníkov, aby predstúpili pred súd na území dožadujúcej zmluvnej strany ako svedkovia alebo znalci vo veciach pašovania omamných alebo psychotropných látok. V tejto žiadosti sa uvedie najmä, v akej veci a z akého titulu má colný úradník vypovedať. Colná správa zmluvnej strany, ktorá takú žiadosť akceptuje, môže stanoviť podmienky, ktoré majú jej úradníci pri poskytovaní svedectva dodržiavať.
7. Na základe písomnej žiadosti colnej správy jednej zmluvnej strany splnomocní colná správa druhej zmluvnej strany, ak to uzná za vhodné, v medziach svojej pôsobnosti a v rámci svojich možností úradníkov dožadujúcej colnej správy, aby v súvislosti s úradným zisťovaním alebo vyhotovením úradnej správy o pašovaní omamných alebo psychotropných látok, na ktorých je zainteresovaná dožadujúca zmluvná strana, boli prítomní na území dožiadanej zmluvnej strany.
8. Ak to obe zmluvné strany uznajú za vhodné a za predpokladu, že to neodporuje právnym predpisom platným na ich území, úradníci colnej správy jednej zmluvnej strany sa na požiadanie druhej zmluvnej strany zúčastnia na úradnom zisťovaní na území tejto druhej zmluvnej strany.
Sústreďovanie informácií
9. Colné správy zmluvných strán oznámia generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu informácie uvedené ďalej, ak sú významné z hľadiska medzinárodného záujmu.
10. Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu zriadi a vedie aktuálnu centrálnu databázu informácií poskytnutých zmluvnými stranami a tieto informácie využije na vypracovanie súhrnov a štúdií o nových a opakujúcich sa spôsoboch pašovania omamných alebo psychotropných látok. Databázu pravidelne reviduje a vyraďuje z nej informácie, ktoré podľa jeho názoru stratili funkčnosť alebo aktuálnosť.
11. Na žiadosť generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu colné správy zmluvných strán podľa ustanovení dohovoru a tejto prílohy poskytnú mu také doplňujúce informácie, ktoré môžu byť potrebné na vypracovanie súhrnov a štúdií uvedených v odseku 10 tejto prílohy.
12. Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu rozosiela colným orgánom alebo úradníkom určeným colnými správami zmluvných strán špecifické informácie obsiahnuté v centrálnej databáze v rozsahu, aký považuje za užitočný, ako aj súhrny a štúdie uvedené v odseku 10 tejto prílohy.
13. Za predpokladu, že zmluvná strana poskytujúca informácie nestanoví inak, generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu rozosiela informácie týkajúce sa pašovania omamných a psychotropných látok obsiahnutých v centrálnej databáze, ako aj súhrny a štúdie, ktoré v tejto oblasti pripravil, colným orgánom a úradníkom určeným ostatnými členskými štátmi Rady pre colnú spoluprácu, príslušným orgánom OSN, Medzinárodnej organizácii kriminálnej polície/Interpolu a iným medzinárodným organizáciám, s ktorými boli v tomto smere upravené vzťahy, a to v rozsahu, ktorý považuje za užitočný.
14. Na žiadosť zmluvnej strany, ktorá akceptovala túto prílohu, jej generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu poskytne akékoľvek ďalšie informácie, ktoré má k dispozícii v rámci sústreďovania informácií podľa tejto prílohy.
CENTRÁLNA DATABÁZA
PRVÁ ČASŤ
OSOBY
15. Oznámenia podľa tejto časti centrálnej databázy obsahujú tieto informácie:
a) o osobách právoplatne odsúdených za pašovanie, a
b) ak sa to uzná za vhodné, o osobách podozrivých z pašovania alebo zadržaných pri pašovaní na území zmluvnej strany podávajúcej oznámenie, aj keď súdne konanie sa ešte neskončilo,
pričom platí, že ak zmluvné strany nezverejnia mená a popisy týchto osôb, pretože také zverejnenie nedovoľujú ich vnútroštátne právne predpisy, uvedú čo najväčší počet údajov uvedených v tejto časti centrálnej databázy.
16. Ak je to možné, poskytnú sa najmä tieto informácie:
a) priezvisko,
b) meno,
c) rodné priezvisko (ak je),
d) prezývka alebo pseudonym,
e) zamestnanie,
f) adresa (súčasná),
g) dátum a miesto narodenia,
h) štátne občianstvo/národnosť,
ij) krajina, v ktorej má osoba trvalý pobyt, a krajiny, ktoré za predchádzajúcich 12 mesiacov navštívila,
k) druh a číslo preukazu totožnosti vrátane krajiny a dátumu vydania dokladu,
l) popis osoby:
1. pohlavie,
2. výška,
3. hmotnosť,
4. postava,
5. vlasy,
6. oči,
7. pleť,
8. zvláštne znamenia,
m) stručný popis deliktu (vrátane podrobných informácií o druhu, množstve a o pôvode tovaru, ktorý je predmetom spáchaného deliktu, o výrobcovi, prepravcovi a o odosielateľovi) a okolností, ktoré viedli k odhaleniu deliktu,
n) druh a výška uložených sankcií/trestov,
o) ďalšie charakteristiky vrátane jazykov, ktorými hovorí daná osoba, prípadne výpis z registra trestov (ak je k dispozícii),
p) zmluvná strana poskytujúca informácie (vrátane spisovej značky).
17. Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu spravidla rozosiela informácie týkajúce sa prvej časti centrálnej databázy aspoň krajinám, ktorých je daná osoba štátnym príslušníkom, v ktorých má trvalý pobyt a ktoré za predchádzajúcich 12 mesiacov navštívila.
CENTRÁLNA DATABÁZA
DRUHÁ ČASŤ
METÓDY
18. Oznámeniami sa podľa tejto časti centrálnej databázy poskytujú informácie týkajúce sa metód pašovania omamných a psychotropných látok vrátane metód ukrytia, vo všetkých prípadoch významných z medzinárodného hľadiska. Zmluvné strany oznámia všetky prípady použitia známej metódy pašovania, ako aj nových, neobvyklých alebo možných metód na odhalenie súčasných trendov, ktoré sa prejavujú v tejto oblasti.
19. Ak je to možné, poskytnú sa najmä tieto informácie:
a) popis metód pašovania. Ak je k dispozícii, uvedie sa popis (výrobná značka, poznávacia značka atď.) použitého dopravného prostriedku. Ak je to možné, poskytnú sa údaje uvedené v dovozných certifikátoch alebo na štítkoch kontajnerov alebo vozidiel, ktorých technické parametre vyhovujú medzinárodnému dohovoru, ako aj údaje o porušení colných uzáver, zámkov, uzatváracích zariadení alebo iných častí kontajnerov alebo vozidiel,
b) popis miesta ukrytia, ak je to možné, prípadne aj s fotografiou alebo náčrtom,
c) popis daného tovaru,
d) ďalšie charakteristiky vrátane okolností, ktoré viedli k odhaleniu,
e) zmluvná strana poskytujúca informácie (vrátane spisovej značky).
CENTRÁLNA DATABÁZA
TRETIA ČASŤ
PAŠOVANIE PLAVIDLAMI
20. Oznámeniami podľa tejto časti centrálnej databázy sa poskytujú informácie o všetkých typoch plavidiel použitých na pašovanie omamných alebo psychotropných látok, pričom v zásade platí, že sa týkajú iba prípadov pašovania významných z medzinárodného hľadiska.
21. V prípade, že je to možné a neodporuje to vnútroštátnym právnym predpisom, poskytnú sa najmä tieto informácie:
a) názov a stručný popis plavidla (parník, motorová loď, nosnosť, obrysy atď.),
b) meno a adresa majiteľa/nájomcu plavidla,
c) zástava,
d) prístav registrácie a materský prístav, ak sú odlišné,
e) meno a štátna príslušnosť/národnosť kapitána (prípadne hlavných lodných dôstojníkov),
f) druh deliktu vrátane označenia zaisteného tovaru,
g) ak je to možné, popis miesta ukrytia (prípadne aj s fotografiou alebo náčrtom) a okolností, ktoré viedli k odhaleniu,
h) krajina pôvodu zaisteného tovaru,
ij) prvý prístav nakládky,
k) posledný prístav určenia,
l) prístavy na trase medzi prístavmi uvedenými pod písmenami ij) a k),
m) ďalšie charakteristiky (počet prípadov pašovania, na ktorých bolo zainteresované to isté plavidlo, lodná linka, nájomca alebo iný prevádzkovateľ plavidla atď.),
n) zmluvná strana poskytujúca informácie (vrátane spisovej značky).
PRÍLOHA XI
POMOC PRI OPATRENIACH PROTI PAŠOVANIU UMELECKÝCH DIEL, STAROŽITNOSTÍ A INÝCH KULTÚRNYCH HODNÔT
1. Ustanovenia tejto prílohy sa vzťahujú na umelecké diela, starožitnosti a iné kultúrne hodnoty, ktoré sa z náboženských alebo svetských dôvodov považujú za významné pre archeológiu, históriu, literatúru, umenie alebo vedu podľa ustanovení článku 1 písm. a) až k) Dohovoru UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (Paríž 14. novembra 1970), ak sú tieto umelecké diela, starožitnosti a iné kultúrne hodnoty predmetom pašovania. Tieto ustanovenia nevylučujú uplatnenie vnútroštátnych opatrení v oblasti spolupráce s národnými orgánmi ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré v colnej oblasti dopĺňajú implementáciu ustanovení dohovoru UNESCO jeho zmluvnými stranami, ktoré akceptovali aj túto prílohu.
2. Ustanovenia tejto prílohy o pašovaní umeleckých diel, starožitností a iných kultúrnych hodnôt sa primerane a v rámci pôsobnosti príslušných colných správ vzťahujú aj na finančné operácie súvisiace s takýmto pašovaním.
Výmena informácií colnými správami z vlastného podnetu
3. Colné správy zmluvných strán poskytnú z vlastného podnetu a bez prieťahov iným colným správam, ktoré môžu byť priamo zainteresované, všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, týkajúce sa
a) činností, o ktorých je známe alebo pri ktorých je podozrenie, že ide o pašovanie umeleckých diel, starožitností alebo iných kultúrnych hodnôt alebo že môžu k pašovaniu viesť,
b) osôb, o ktorých je známe, že sú zainteresované na takej činnosti, za predpokladu, že poskytnutie informácií tohto druhu neodporuje vnútroštátnym právnym predpisom, osôb podozrivých z činností uvedených pod písmenom a), vozidiel, lodí, lietadiel a iných dopravných prostriedkov, ktoré boli použité pri tejto činnosti alebo pri ktorých je podozrenie, že sa na tento účel používajú,
c) nových prostriedkov alebo metód použitých pri pašovaní umeleckých diel, starožitností alebo iných kultúrnych hodnôt.
Pomoc pri dožiadaní vo veciach dohľadu
4. Na požiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany zabezpečí colná správa druhej zmluvnej strany v medziach svojej pôsobnosti a v rámci svojich možností osobitný dohľad počas vymedzeného obdobia vo veciach
a) pohybu určitých osôb, najmä pri vstupe na územie dožiadanej zmluvnej strany a pri výstupe z jej územia, o ktorých možno predpokladať, že sú na území dožadujúcej zmluvnej strany profesionálne alebo opakovane zainteresovaní na pašovaní umeleckých diel, starožitností alebo iných kultúrnych hodnôt,
b) prepravy umeleckých diel, starožitností alebo iných kultúrnych hodnôt, na ktorú upozorní colná správa dožadujúcej zmluvnej strany, pretože v súvislosti s tým dochádza k významným prípadom nedovolenej prepravy z územia tejto zmluvnej strany,
c) určitých vozidiel, lodí, lietadiel alebo iných dopravných prostriedkov, o ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že sa používajú na pašovanie umeleckých diel, starožitností alebo iných kultúrnych hodnôt z územia dožadujúcej zmluvnej strany,
a podá o tom správu colnej správe dožadujúcej zmluvnej strany.
Úradné zisťovanie pri dožiadaní pre druhú zmluvnú stranu
5. Na požiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany colná správa druhej zmluvnej strany vykoná v rámci svojich možností a v súlade s právnymi predpismi platnými na jej území úradné zisťovanie na získanie dôkazov o pašovaní umeleckých diel, starožitností alebo iných kultúrnych hodnôt, ktoré je predmetom úradného zisťovania na území dožadujúcej zmluvnej strany, a zabezpečí svedectvo osôb, ktorých výpovede sú potrebné v súvislosti s týmto pašovaním, alebo výpovede svedkov alebo znalcov a o výsledkoch takého úradného zisťovania, akýchkoľvek dokladoch alebo o iných dôkazových materiáloch vyrozumie colnú správu dožadujúcej zmluvnej strany.
Činnosť colných úradníkov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany
6. Ak na účely dokazovania nestačí len písomné vyjadrenie, na požiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany splnomocní colná správa druhej zmluvnej strany v rámci svojich možností colných úradníkov, aby predstúpili pred súd na území dožadujúcej zmluvnej strany ako svedkovia alebo znalci vo veciach pašovania umeleckých diel, starožitností alebo iných kultúrnych hodnôt. V tejto žiadosti sa uvedie najmä, v akej veci a z akého titulu má colný úradník vypovedať. Colná správa zmluvnej strany, ktorá takú žiadosť akceptuje, môže stanoviť podmienky, ktoré majú jej úradníci pri poskytovaní svedectva dodržiavať.
7. Na základe písomnej žiadosti colnej správy jednej zmluvnej strany splnomocní colná správa druhej zmluvnej strany, ak to uzná za vhodné, v medziach svojej pôsobnosti a v rámci svojich možností, úradníkov dožadujúcej colnej správy, aby v súvislosti s úradným zisťovaním alebo vyhotovením úradnej správy o pašovaní umeleckých diel, starožitností alebo iných kultúrnych hodnôt, na ktorých je zainteresovaná dožadujúca zmluvná strana, boli prítomní na území dožiadanej zmluvnej strany.
8. Ak to obe zmluvné strany uznajú za vhodné a za predpokladu, že to neodporuje právnym predpisom platným na ich území, úradníci colnej správy jednej zmluvnej strany sa na požiadanie druhej zmluvnej strany zúčastnia na úradnom zisťovaní na území tejto druhej zmluvnej strany.
Sústreďovanie informácií
9. Colné správy zmluvných strán oznámia generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu informácie uvedené ďalej, ak sú významné z hľadiska medzinárodného záujmu.
10. Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu zriadi a vedie aktuálnu centrálnu databázu informácií poskytnutých zmluvnými stranami a tieto informácie využije na vypracovanie súhrnov a štúdií o nových alebo o opakujúcich sa spôsoboch pašovania umeleckých diel, starožitností alebo iných kultúrnych hodnôt. Databázu pravidelne reviduje a vyraďuje z nej informácie, ktoré podľa jeho názoru stratili funkčnosť alebo aktuálnosť.
11. Na žiadosť generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu colné správy zmluvných strán podľa ustanovení dohovoru a tejto prílohy poskytnú mu také doplňujúce informácie, ktoré môžu byť potrebné na vypracovanie súhrnov a štúdií uvedených v odseku 10 tejto prílohy.
12. Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu rozosiela colným orgánom alebo úradníkom určeným colnými správami zmluvných strán špecifické informácie obsiahnuté v centrálnej databáze v rozsahu, aký považuje za užitočný, ako aj súhrny a štúdie uvedené v odseku 10 tejto prílohy.
13. Za predpokladu, že zmluvná strana poskytujúca informácie nestanoví inak, generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu rozosiela informácie týkajúce sa pašovania umeleckých diel, starožitností alebo iných kultúrnych hodnôt obsiahnutých v centrálnej databáze, ako aj súhrny a štúdie, ktoré v tejto oblasti pripravil, colným orgánom a úradníkom určeným ostatnými členskými štátmi Rady pre colnú spoluprácu, príslušným orgánom OSN, Medzinárodnej organizácii kriminálnej polície /Interpolu a iným medzinárodným organizáciám, s ktorými boli v tomto smere upravené vzťahy, a to v rozsahu, aký považuje za užitočný.
14. Na žiadosť zmluvnej strany, ktorá akceptovala túto prílohu, jej generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu poskytne akékoľvek ďalšie informácie, ktoré má k dispozícii v rámci sústreďovania informácií podľa tejto prílohy.
CENTRÁLNA DATABÁZA
PRVÁ ČASŤ
OSOBY
15. Oznámenia podľa tejto časti centrálnej databázy obsahujú tieto informácie:
a) o osobách právoplatne odsúdených za pašovanie, a
b) ak sa to uzná za vhodné, o osobách podozrivých z pašovania alebo zadržaných pri pašovaní na území zmluvnej strany podávajúcej oznámenie, aj keď súdne konanie sa ešte neskončilo,
pričom platí, že ak zmluvné strany nezverejnia mená a popisy týchto osôb, pretože také zverejnenie nedovoľujú ich vnútroštátne právne predpisy, uvedú čo najväčší počet údajov uvedených v tejto časti centrálnej databázy.
16. Ak je to možné, poskytnú sa najmä tieto informácie:
a) priezvisko,
b) meno,
c) rodné priezvisko (ak je),
d) prezývka alebo pseudonym,
e) zamestnanie,
f) adresa (súčasná),
g) dátum a miesto narodenia,
h) štátne občianstvo/národnosť,
ij) krajina, v ktorej má osoba trvalý pobyt, a krajiny, ktoré za predchádzajúcich 12 mesiacov navštívila,
k) druh a číslo preukazu totožnosti vrátane krajiny a dátumu vydania dokladu,
l) popis osoby:
1. pohlavie,
2. výška,
3. hmotnosť,
4. postava,
5. vlasy,
6. oči,
7. pleť,
8. zvláštne znamenia,
m) stručný popis deliktu (vrátane podrobných informácií o druhu a pôvode tovaru, ktorý je predmetom spáchaného deliktu, ako aj to, či došlo k nezákonnému prevodu vlastníctva) a okolností, ktoré viedli k odhaleniu deliktu,
n) druh a výška uložených sankcií/trestov,
o) ďalšie charakteristiky vrátane jazykov, ktorými hovorí daná osoba, prípadne výpis z registra trestov (ak je k dispozícii),
p) zmluvná strana poskytujúca informácie (vrátane spisovej značky).
17. Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu spravidla rozosiela informácie týkajúce sa prvej časti centrálnej databázy aspoň krajinám, ktorých je daná osoba štátnym príslušníkom, v ktorých má trvalý pobyt a ktoré za predchádzajúcich 12 mesiacov navštívila.
CENTRÁLNA DATABÁZA
DRUHÁ ČASŤ
METÓDY
18. Oznámeniami sa podľa tejto časti centrálnej databázy poskytujú informácie týkajúce sa metód pašovania umeleckých diel, starožitností alebo iných kultúrnych hodnôt vrátane metód ukrytia, vo všetkých prípadoch významných z medzinárodného hľadiska. Zmluvné strany oznámia všetky prípady použitia známej metódy pašovania, ako aj nových, neobvyklých alebo možných metód na odhalenie súčasných trendov, ktoré sa prejavujú v tejto oblasti.
19. Ak je to možné, poskytnú sa najmä tieto informácie:
a) popis metód pašovania. Ak je k dispozícii, uvedie sa popis (výrobná značka, model, poznávacia značka, ak ide o vozidlá, typ lode atď.) použitého dopravného prostriedku. Ak je to možné, poskytnú sa údaje uvedené v dovozných certifikátoch alebo na štítkoch kontajnerov alebo vozidiel, ktorých technické parametre vyhovujú medzinárodnému dohovoru, ako aj údaje o porušení colných uzáver, zámkov, uzatváracích zariadení a iných častí kontajnerov alebo vozidiel,
b) popis miesta ukrytia, ak je to možné, prípadne aj s fotografiou alebo náčrtom,
c) popis daného tovaru,
d) ďalšie charakteristiky vrátane okolností, ktoré viedli k odhaleniu,
e) zmluvná strana poskytujúca informácie (vrátane spisovej značky).
*)
Podľa doplnkov Protokolu, ktorý nadobudol platnosť 27. júla 1989.
**)
Článok bol zmenený podľa zjednodušeného postupu uvedeného v článku 20. Zmena nadobudla účinnosť 7. októbra 1995.