339/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
ZÁKON
z 22. septembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z. a zákona č. 219/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„a zo vstupného na divadelné predstavenie.“.
2.
V § 8 ods. 5 druhá veta znie:
„Ak ide o filmové predstavenia, koncerty vážnej hudby, umelecké výstavy a vedecko-informatívne prednášky, sadzbu poplatku možno stanoviť maximálne do výšky 10 % z vybraného vstupného.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.