338/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.03.2023 do 31.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

338
ZÁKON
z 22. septembra 2000
o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon ustanovuje podmienky vykonávania vnútrozemskej plavby, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na vnútrozemskej plavbe, podmienky podnikania vo vodnej doprave, podmienky regulácie trhu vo vodnej doprave, pôsobnosť orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru na úseku vnútrozemskej plavby, klasifikáciu a spôsobilosť plavidiel, práva a povinnosti členov posádky plavidla, odborné vyšetrovanie plavebných nehôd a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
vnútrozemskou plavbou prevádzka plavidiel na vnútrozemských vodných cestách a v prístavoch vrátane činností súvisiacich s touto prevádzkou,
b)
vnútrozemskou vodnou cestou (ďalej len „vodná cesta“) vodný tok alebo iná vodná plocha, ako sú povrchové, podzemné a banské vody, ktoré sú splavné pre daný typ plavidla a na ktorých nie je plavba zakázaná,
c)
prístaviskom miesto určené na státie a obsluhu plavidiel pri nástupe a výstupe osôb vybavené pevným alebo plávajúcim pristávacím zariadením,
d)
prevádzkou plavidiel plavba, státie alebo kotvenie plavidiel na vodných cestách alebo v prístavoch,
e)
plavidlom loď vnútrozemskej plavby, malé plavidlo, prievozná loď, plávajúci stroj alebo plávajúce zariadenie,
f)
loďou vnútrozemskej plavby plavidlo prevádzkované na vnútrozemských vodných cestách okrem malého plavidla, prievoznej lode, plávajúceho stroja a plávajúceho zariadenia,
g)
malým plavidlom plavidlo s dĺžkou trupu menej ako 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie, vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, tlačných člnov, prievozných lodí a plávajúcich strojov alebo plavidlo podľa osobitného predpisu,1)
h)
prievoznou loďou plavidlo, ktoré vykonáva prepravu cez vodnú cestu,
i)
plávajúcim strojom plavidlo vybavené mechanickým zariadením, určené na práce na vodných cestách a v prístavoch, ako napríklad plávajúci bager, plávajúci elevátor, baranidlo, plávajúci žeriav, plávajúca čerpacia stanica, ekologický zberač,
j)
plávajúcim zariadením plavidlo používané na vodných cestách a v prístavoch, ktoré nie je určené na opakované premiestňovanie, ako napríklad plávajúca plaváreň, plávajúci dok, pristávací pontón, plávajúca garáž, botel, hausbót,
k)
vlastníkom plavidla zapísaného v registri plavidiel právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie plavidla pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť,
l)
prevádzkovateľom plavidla jeho vlastník alebo ten, kto vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla,
m)
vysokorýchlostným plavidlom motorové plavidlo schopné dosiahnuť rýchlosť nad 40 km/h voči vode, ktoré nie je malým plavidlom,
n)
prekladiskom miesto určené na státie a obsluhu plavidiel pri nakládke a vykládke nákladu vybavené stabilným prekladným zariadením alebo mobilným prekladným zariadením alebo zariadením na krátkodobé uskladnenie nákladu,
o)
výväziskom miesto určené na státie plavidiel vyviazaním sa k brehu,
p)
kotviskom miesto určené na státie plavidiel na kotvách,
q)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
r)
veľkou zostavou plavidiel tlačná zostava plavidiel, pri ktorej je jej súčin celkovej dĺžky a celkovej šírky najmenej 7 000 m2.
DRUHÁ ČASŤ
VODNÉ CESTY A PRÍSTAVY
§ 3
Vodné cesty a ich správa
(1)
Prevádzkovateľom vodnej cesty [§ 2 písm. b)] je správca vodohospodársky významných vodných tokov alebo správca drobného vodného toku1a) (ďalej len „správca vodného toku“).
(2)
Správca vodného toku, ktorý plní úlohy prevádzkovateľa vodnej cesty, je zodpovedný za udržiavanie a zlepšovanie podmienok na prevádzku plavidiel na sledovaných vodných cestách. Správca vodného toku zodpovedá za vytýčenie plavebnej dráhy, za vyznačenie plavebných prekážok na vodných cestách a ich odstraňovanie na základe pokynov Dopravného úradu.
(3)
Správca vodného toku zabezpečí vytvorenie, aktualizáciu a publikovanie elektronických plavebných máp1aa) pre vodné cesty klasifikačnej triedy Va a vodné cesty vyššej klasifikačnej triedy a bezodkladne ich poskytne Dopravnému úradu na zabezpečenie úloh podľa § 39 písm. r).
(4)
Vodné cesty sa delia na sledované a nesledované. Podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest, ako aj určenie, ktoré vodné cesty sa sledujú, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
§ 4
Súčasti vodnej cesty a činnosti vykonávané na vodnej ceste
(1)
Za súčasť vodnej cesty sa považujú najmä miesta státia plavidiel v prístavoch alebo mimo prístavov, hate, plavebné komory, rejdy, prístaviská, vyväzovacie zariadenia prístavov, opevnenia brehov, regulačné stavby, signálne znaky, plavebné chodníky, ochranné pásma vodnej cesty (ďalej len „ochranné pásmo“), vodné časti, brehové úpravy a nábrežné múry prístavov.
(2)
Ochranné pásmo je územný pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť metrov od brehovej čiary. Ak taká vodná cesta tvorí štátnu hranicu Slovenskej republiky, ochranné pásmo tvorí pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť metrov od brehovej čiary na území Slovenskej republiky.
(3)
Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú pri vodnej ceste, sú povinní strpieť nevyhnutné zásahy do svojich vlastníckych práv, ak si to vyžaduje záujem prevádzky plavidiel, ako je používanie plavebných chodníkov, ochranných pásem, umiestnenie signálnych znakov alebo vyväzovacích zariadení. Obmedzenie vlastníckeho práva prevádzkovateľom vodnej cesty sa vykoná za primeranú náhradu. Jej výšku navrhne prevádzkovateľ vodnej cesty. Ak vlastník pozemku nesúhlasí s navrhnutou výškou náhrady, rozhodne o nej súd. Nárok na náhradu škody spôsobenej neprimeranými zásahmi pri tejto činnosti nie je tým dotknutý. Škodu uhradí prevádzkovateľ vodnej cesty.
(4)
Činnosť na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pásme, ktorá by mohla ovplyvniť plynulosť plavby, spôsobiť dočasné alebo trvalé obmedzenie plavebnej prevádzky alebo prerušenie plavebnej dráhy, možno vykonávať len po predchádzajúcom súhlase Dopravného úradu (§ 39). Po udelení tohto súhlasu Dopravný úrad uloží opatrenie na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky (ďalej len „plavebné opatrenie“).
(5)
Dopravný úrad uloží plavebné opatrenie podľa odseku 4 minimálne 5 kalendárnych dní pred plánovanou činnosťou na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pásme a zároveň ho zverejní na svojej internetovej stránke a na vývesnej tabuli Dopravného úradu; plavebné opatrenie sa môže okrem štátneho jazyka uložiť aj v anglickom jazyku alebo nemeckom jazyku, prípadne aj v inom jazyku. Plavebné opatrenie podľa § 39 písm. o) a plavebné opatrenie o okamžitom zastavení plavby podľa § 39 písm. p) zverejní Dopravný úrad na svojom webovom sídle a na vývesnej tabuli Dopravného úradu; plavebné opatrenie sa môže okrem štátneho jazyka uložiť aj v inom jazyku.
(6)
Na vodných cestách nemožno zriaďovať a prevádzkovať zariadenia, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo život osôb vykonávajúcich plavbu a zhoršiť alebo znemožniť plavbu. Všetky plavebné prekážky prevádzkovateľ vodnej cesty musí označiť signálnymi znakmi a udržiavať ich v riadnom stave.
(7)
Pontónové mosty cez vodné cesty možno zriaďovať iba vo výnimočných prípadoch a so súhlasom prevádzkovateľa vodnej cesty a Dopravného úradu. Podmienky na prevádzku pontónových mostov určuje Dopravný úrad po dohode s prevádzkovateľom vodnej cesty. Počas vysokých prietokov a v zimnom období sa musia pontónové mosty primerane zabezpečiť alebo z vodnej cesty odstrániť.
(8)
Akékoľvek stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo ktoré ju križujú, možno povoliť len na základe záväzného stanoviska1b) ministerstva. Tieto stavby možno uskutočniť len tak, aby nezhoršovali podmienky na prevádzku plavidiel. Vlastník takejto stavby je povinný ju označiť signálnymi znakmi a zabezpečiť ich údržbu.
§ 4a
Prevádzka prístaviska, prekladiska, výväziska a kotviska
(1)
Prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko plní funkciu ochranného miesta, ak svojimi stavebnými úpravami zabezpečuje bezpečné státie plavidla a možnosť bezpečného prístupu na plavidlo v prípade povodňových prietokov, zámrazy, ľadochodov alebo bezprostredného ohrozenia bezpečnosti plavebnej prevádzky.
(2)
O povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste rozhoduje Dopravný úrad na základe písomnej žiadosti. Prílohou k písomnej žiadosti sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k pozemkom alebo stavbám, ktoré sú pre ich prevádzku potrebné, ak žiadateľ je vlastníkom týchto pozemkov alebo stavieb, doklad preukazujúci nadobudnutie iného práva užívania k pozemkom alebo stavbám, ktoré sú pre ich prevádzku potrebné, ak žiadateľ nie je vlastníkom týchto pozemkov alebo stavieb, súhlas správcu vodného toku,12j) a ak ide o prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, aj súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.12k)
(3)
Dopravný úrad v rozhodnutí o povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste upraví podmienky prevádzky prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky a určí, či prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko plní funkciu ochranného miesta.
(4)
Dopravný úrad rozhodne o zrušení povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska, ak jeho prevádzkovateľ
a)
porušuje podmienky určené v rozhodnutí, a tým ohrozuje bezpečnosť plavebnej prevádzky,
b)
porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie, a tým ohrozuje bezpečnosť plavebnej prevádzky,
c)
požiadal o zrušenie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska alebo
d)
neprevádzkuje prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko po dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska alebo ani na opakovanú písomnú výzvu Dopravného úradu nesplnil povinnosť podľa odseku 5 písm. b).
(5)
Prevádzkovateľ prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska je povinný
a)
označiť prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko signálnymi znakmi a udržiavať ich v riadnom stave,
b)
poskytnúť pri výkone štátneho odborného dozoru na požiadanie informácie o spôsobe a rozsahu využitia prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska.
(6)
Prevádzkovateľ prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska je oprávnený vydávať prevádzkovateľovi plavidla, vodcovi plavidla, členovi posádky plavidla, cestujúcim a ostatným osobám nachádzajúcim sa v priestore prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska pokyny na zaistenie bezpečnej prevádzky a tieto osoby sú povinné sa nimi riadiť.
§ 5
Prevádzka a používanie prístavov
(1)
Prístav je vymedzené územie vrátane vodnej časti, stavieb a zariadení, ktoré slúžia na prekladanie, skladovanie, opracovanie a dopravu tovarov, naloďovanie a vyloďovanie cestujúcich a ochranu plavidiel pri prechode ľadochodov a povodňových prietokov, ako aj na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkou plavidiel a ich opravou, rekonštrukciou alebo stavbou.
(2)
Prístavy sa zriaďujú na miestach vhodných z hľadiska bezpečnosti a plynulosti plavby, ochrany životného prostredia, vodohospodárskych záujmov a napojenia vodnej cesty na ostatné druhy dopráv. Na zriadenie prístavu je potrebný súhlas ministerstva. Z dôvodu zriadenia alebo prevádzkovania prístavov určených na verejné používanie možno vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vo verejnom záujme za náhradu obmedziť alebo nehnuteľnosti za odplatu vyvlastniť.1c)
(3)
Prístavy môžu mať charakter prístavov určených na verejné používanie (ďalej len „verejný prístav“) alebo prístavov určených na neverejné používanie (ďalej len „neverejný prístav“).
(4)
Územie verejných prístavov vymedzuje ministerstvo po prerokovaní s príslušným orgánom územnej samosprávy. Verejnými prístavmi sú prístav Bratislava, prístav Komárno a prístav Štúrovo.
(5)
Užívatelia verejných prístavov sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vo vymedzenom území verejných prístavov vykonávajú svoju činnosť. Pri tejto činnosti sú povinní riadiť sa príkazmi a pokynmi Dopravného úradu, prevádzkovateľa verejného prístavu a správcu vodného toku.
(6)
Plavidlo, ktoré pripláva do verejného prístavu, vodca plavidla alebo jeho zástupca bezodkladne prihlási a pred odplávaním z verejného prístavu odhlási Dopravnému úradu alebo pred priplávaním do verejného prístavu alebo pred odplávaním z verejného prístavu poskytne elektronické hlásenie1d) do systému riečnych informačných služieb. Dopravný úrad záznam o prihlásení plavidla a záznam o odhlásení plavidla z verejného prístavu alebo elektronické hlásenie bezodkladne poskytne prevádzkovateľovi verejného prístavu. Prevádzkovateľ verejného prístavu je povinný záznam o prihlásení plavidla, záznam o odhlásení plavidla z verejného prístavu a elektronické hlásenie uchovávať tri roky odo dňa prihlásenia plavidla, odhlásenia plavidla z verejného prístavu alebo poskytnutia elektronického hlásenia.
(7)
Od ohlasovacej povinnosti sú oslobodené
a)
plavidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, plavidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky, plavidlá orgánov finančnej správy, plavidlá Dopravného úradu a plavidlá prevádzkovateľa vodnej cesty pri výkone svojej činnosti podľa § 3,
b)
plavidlá určené výlučne na službu vo verejnom prístave, ako je prístavný remorkér, zásobovacie plavidlo, plavidlo na zber odpadov,
c)
záchranné plavidlá a požiarne plavidlá, ktoré plávajú na miesto plavebnej nehody alebo požiaru.
(8)
Prevádzka v prístave sa riadi prístavným poriadkom, ktorý vydáva prevádzkovateľ prístavu.
(9)
Vo verejnom prístave nemožno
a)
bezdôvodne používať zvukové a svetelné signálne prostriedky, ako sú lodné sirény, zvonce, signalizačné lampy, a iným spôsobom narúšať pokoj,
b)
akýmkoľvek spôsobom znehodnotiť prístavné zariadenia, najmä záchranné zariadenia umiestnené na brehu,
c)
používať verejný prístav na organizovanie zábavných podujatí a športových podujatí mimo vyhradených miest vymedzených plavebným opatrením,
d)
kúpať sa mimo vyhradených miest a vstupovať na zamrznuté vodné plochy,
e)
odoberať štrk, piesok a iné naplaveniny z dna, ako aj ľad okrem prác, ktoré majú charakter údržby verejného prístavu,
f)
loviť ryby mimo vyhradených miest.
(10)
Z dôvodu všeobecného záujmu môže Dopravný úrad vydať aj iné zákazy ako tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch.
(11)
Úhrada za používanie verejného prístavu sa neplatí v prípade nariadenia okamžitého zastavenia plavby podľa § 39 písm. p).
(12)
Plavidlá prevádzkovateľa vodnej cesty pri výkone svojej činnosti podľa § 3, Policajného zboru, Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), Hasičského a záchranného zboru, civilnej ochrany, orgánov finančnej správy, prevádzkovateľa verejného prístavu a Dopravného úradu používajú verejné prístavy bez úhrady.
(13)
Neverejný prístav možno používať len na základe povolenia jeho správcu.
(14)
Používanie verejných prístavov podlieha úhrade. Výšku úhrady za používanie verejných prístavov určí a vyberá akciová spoločnosť (ďalej len „spoločnosť") podľa § 6 na základe sadzobníka schváleného ministerstvom. Výnosy z úhrad sú príjmom spoločnosti.
§ 5a
(1)
Osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2) je povinná určiť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru (ďalej len „bezpečnostný poradca“).
(2)
Bezpečnostného poradcu nie je povinná určiť osoba podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2a)
(3)
Na požiadanie Dopravného úradu je osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2) povinná oznámiť kontaktné údaje bezpečnostného poradcu v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa.
(4)
Dopravný úrad vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu (ďalej len „osvedčenie“) žiadateľovi o vydanie osvedčenia, ktorý absolvoval školenie a následne úspešne vykonal skúšku podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2b) Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadateľa obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa. Vzor osvedčenia je uvedený v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2c) Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát osvedčenia.
(5)
Ministerstvo poverí na základe písomnej žiadosti vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia (ďalej len „poverenie“) fyzickú osobu, ktorá má miesto podnikania, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru (ďalej len „poverená osoba“) ak predloží
a)
osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v inom členskom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
b)
zoznam lektorov, ktorý obsahuje aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a doklady o ich kvalifikácii a praxi v oblasti prepravy, nakládky a vykládky nebezpečného tovaru,
c)
učebné osnovy.
(6)
Ak ministerstvo zistí, že poverená osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 5, odníme jej poverenie.
(7)
Dopravný úrad vytvára na základe zoznamov skúšobných otázok katalóg otázok a vydá skúšobný poriadok, ktorý obsahuje postup skúšobnej komisie.
(8)
Skúška podľa odseku 4 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje a predsedu a ostatných členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva predseda Dopravného úradu. Skúšobná komisia je trojčlenná vrátane predsedu. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie musia byť zamestnancami Dopravného úradu.
(9)
Žiadateľ o vydanie osvedčenia podáva Dopravnému úradu žiadosť, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, dátum a miesto narodenia žiadateľa. K žiadosti priloží potvrdenie o absolvovaní školenia a protokol o vykonaní skúšky. Potvrdenie o absolvovaní školenia vydáva poverená osoba a protokol o vykonaní skúšky skúšobná komisia.
(10)
Náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, podrobnosti o školení a skúške a o činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 5b
(1)
Na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, sa musí nachádzať odborník podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2d)
(2)
Dopravný úrad vydá osvedčenie o osobitných znalostiach žiadateľovi,2e) ktorý splnil podmienky ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.2d) Žiadateľ o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach podáva Dopravnému úradu žiadosť, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, dátum a miesto narodenia žiadateľa. K žiadosti priloží potvrdenie o absolvovaní školenia a protokol o vykonaní skúšky; ak ide o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach žiadateľovi, ktorý absolvoval obnovovacie školenie,2f) protokol o vykonaní skúšky sa neprikladá. Potvrdenie o absolvovaní školenia vydáva osoba poverená podľa odseku 3 a protokol o vykonaní skúšky skúšobná komisia podľa odseku 4. Na školenie a skúšku sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.2f) Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadateľa obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa. Vzor osvedčenia o osobitných znalostiach je uvedený v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2g) Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia o osobitných znalostiach, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát osvedčenia o osobitných znalostiach.
(3)
Ministerstvo poverí na základe písomnej žiadosti vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach fyzickú osobu, ktorá má miesto podnikania, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru a ak spĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2h) Ak ministerstvo zistí, že osoba poverená vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach nespĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2h) odníme jej poverenie.
(4)
Skúška podľa odseku 2 sa vykoná pred skúšobnou komisiou podľa § 5a ods. 8.
(5)
Náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, podrobnosti o školení a skúške a o činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 5c
Preprava nebezpečného tovaru
(1)
Preprava nebezpečného tovaru po vodných cestách sa vykonáva v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.2i)
(2)
Na prepravu nebezpečného tovaru medzi Slovenskou republikou a štátom, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“) sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.2i)
(3)
Ak dôjde pri preprave nebezpečného tovaru k plavebnej nehode alebo mimoriadnej udalosti na plavidle alebo na vodnej ceste napriek dodržaniu platných bezpečnostných opatrení a je potrebné prijať nové opatrenia, ministerstvo oznámi Európskej komisii opatrenia, ktoré navrhuje prijať.
§ 6
Založenie spoločnosti a prioritný investičný majetok
(1)
Upravujú sa podmienky, spôsob založenia a právne pomery spoločnosti zo štátneho podniku Slovenská plavba dunajská, š. p. (ďalej len „štátny podnik") a časti rozpočtovej organizácie Dopravný úrad. Zakladateľom spoločnosti je štát. V jeho mene koná ministerstvo. Založenie, vznik, postavenie a právne pomery spoločnosti upravuje osobitný predpis,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Spoločnosť sa zakladá na účely
a)
zabezpečenia a vykonávania prevádzky verejných prístavov a zabezpečenia prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov vrátane spracovania krátkodobých a dlhodobých koncepcií ich rozvoja,
b)
zabezpečenia prevádzky, evidencie, údržby a opravy objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavov,
c)
prenajímania pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov,
d)
vyberania úhrad za používanie verejných prístavov,
e)
vytvárania podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy.3a)
(3)
Prioritným investičným majetkom sú pozemky a zariadenia vo verejných prístavoch ohraničených územnými obvodmi prístavov schválenými ministerstvom.
(4)
Prioritný investičný majetok môže byť iba vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve spoločnosti. Ak je prioritný investičný majetok vo vlastníctve štátu, nevzťahuje sa na tento majetok osobitný predpis.3b) Na prioritný investičný majetok nemožno zriadiť záložné právo, ani ho nemožno inak použiť na zabezpečenie záväzkov spoločnosti, inej obchodnej spoločnosti alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať či inak previesť do vlastníctva iných právnických osôb a fyzických osôb okrem štátu alebo spoločnosti, ani ho prenechať do výpožičky. Prioritný investičný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty a predmetom likvidácie podľa osobitných predpisov.3c)
(5)
Prioritný investičný majetok môže spoločnosť dať do nájmu nájomnou zmluvou,3d) doba nájmu nesmie byť dlhšia ako 30 rokov. Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa prenecháva prioritný investičný majetok do nájmu na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo ak sa v nájomnej zmluve dohodlo v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dobu dlhšiu ako jeden rok. Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa uzatvára opakovane s tým istým nájomcom v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov a prenecháva sa prioritný investičný majetok do nájmu na dobu najviac jeden rok alebo sa v nájomnej zmluve dohodlo v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dobu najviac jedného roka.
(6)
Na prioritnom investičnom majetku možno zriadiť a prevádzkovať dočasné stavby slúžiace užívateľom verejných prístavov len na základe záväzného stanoviska ministerstva. Ak sa dočasná stavba zriaďuje v inundačnom území, je potrebné aj vyjadrenie správcu vodného toku.
(7)
Špecifikáciu prioritného investičného majetku s údajmi podľa osobitného zákona3e) vykoná ministerstvo rozhodnutím pred založením spoločnosti. Ministerstvo po vzniku spoločnosti zabezpečí zápis prioritného investičného majetku v katastri nehnuteľností podľa osobitných predpisov.3f)
(8)
Ministerstvo o prioritnom investičnom majetku vedie osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve spoločnosti; spoločnosť je povinná tieto údaje ministerstvu poskytnúť.
(9)
Ministerstvo môže rozhodnutím zmeniť špecifikáciu prioritného investičného majetku. Ministerstvo v súlade s touto zmenou upraví evidenciu prioritného investičného majetku podľa odseku 8 a zabezpečí zodpovedajúci zápis do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.3e)
(10)
Na založenie spoločnosti sa použije majetok štátu, ktorý ministerstvo rozhodnutím vyjme ku dňu vzniku spoločnosti z majetku, ktorý má v správe Dopravný úrad a podnik3g) štátneho podniku, ktorý ku dňu vzniku spoločnosti zanikne bez likvidácie. Súhlas na použitie majetku štátu podľa osobitného zákona3h) sa nevyžaduje.
(11)
Predmetom nepeňažného vkladu do spoločnosti je účtovne oddelená vnútorná organizačná jednotka Dopravného úradu vymedzená rozhodnutím ministerstva, ktorá sa na účely tohto zákona považuje za časť podniku podľa osobitného zákona.3i) Ustanovenia osobitného zákona3j) o predaji podniku sa nepoužijú.
(12)
Na nakladanie s prioritným investičným majetkom spoločnosti, ktorý využíva koncesionár na základe koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesnej zmluvy na poskytnutie služby uzavretej podľa osobitného zákona3ja) (ďalej len „koncesná zmluva“), sa vzťahuje tento zákon.
(13)
Spoločnosť môže prenechať koncesionárovi právo na užívanie prioritného investičného majetku spoločnosti počas koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve (ďalej len „koncesný majetok“), v rozsahu a za podmienok dohodnutých v koncesnej zmluve a v súlade s týmto zákonom, ak osobitný zákon3ja) neustanoví inak.
(14)
Spoločnosť nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.
(15)
Spoločnosť je oprávnená uzatvoriť koncesnú zmluvu len s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy sa rovná alebo prevyšuje sumu 5 000 000 eur.
(16)
Obsahom práva koncesionára podľa odseku 13 môže byť
a)
vstup na koncesný nehnuteľný majetok spoločnosti,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve spoločnosti, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane spoločnosť najneskôr v lehote podľa koncesnej zmluvy,
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve spoločnosti,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava koncesného majetku,
e)
využívanie koncesného majetku na poskytovanie služieb alebo na iné komerčné využitie,
f)
prenechanie koncesného majetku do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na koncesný majetok v prospech tretej osoby,
g)
nakladanie s koncesným majetkom, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu,
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti.
(17)
Koncesionár pri využívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene. Koncesionár je povinný koncesný majetok udržiavať v riadnom stave, dodržiavať účel, na ktorý je určený, zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku a uhradiť náklady s tým spojené, zabezpečovať jeho ochranu, informovať spoločnosť o koncesnom majetku v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluve a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v koncesnej zmluve.
(18)
Koncesionár nesmie na koncesný majetok zriadiť záložné právo, nesmie ho použiť na zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov tretej osoby, ani ho nesmie previesť do vlastníctva iných osôb.
(19)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár môže uzavrieť nájomnú zmluvu, zmluvu o výpožičke alebo zmluvu o zriadení vecného bremena s treťou osobou najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve. Nájomné a odplata za zriadenie vecného bremena sa určí dohodou medzi koncesionárom a treťou osobou. Osobitné predpisy v oblasti štátnej pomoci3jb) nie sú týmto dotknuté.
§ 6a
Určenie hodnoty nepeňažného vkladu
(1)
Hodnota nepeňažného vkladu do spoločnosti sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu3k) ako všeobecná hodnota vkladaného majetku vypracovaného ku dňu založenia spoločnosti.
(2)
Hodnota nepeňažného vkladu určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného dňom vzniku spoločnosti.
§ 6b
Prechod vlastníctva, práv a povinností
(1)
K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného vkladu dňom vzniku spoločnosti.
(2)
Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na vykonanie záznamu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností, ktorý tvorí prílohu zakladateľskej listiny. Ku dňu vzniku spoločnosti je zakladateľ povinný odovzdať a spoločnosť je povinná prevziať veci zahrnuté do nepeňažného vkladu. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami do šiestich mesiacov odo dňa vzniku spoločnosti. Ustanovenia osobitného zákona3l) o vklade spoločníka sa nepoužijú.
(3)
Dňom vzniku spoločnosti prechádzajú záväzky a pohľadávky štátneho podniku vrátane neznámych na spoločnosť.
(4)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov štátneho podniku prechádzajú zo štátneho podniku na spoločnosť dňom jej vzniku. Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov viažucich sa na činnosť vnútornej organizačnej jednotky Dopravného úradu prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku.
(5)
Na prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti sa vzťahuje osobitný predpis,3m) ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Pri rozhodovaní o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti musí byť zachovaná trvalá majetková účasť štátu v rozsahu minimálne 67 %.
§ 6c
Predmet podnikania
(1)
Spoločnosť môže počas 12 mesiacov odo dňa jej vzniku podnikať v rozsahu činností, ktoré vykonáva štátny podnik. Oprávnenie na podnikanie sa k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra neprikladá. Po uplynutí 12 mesiacov môže spoločnosť vykonávať tieto činnosti len na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov.3n)
(2)
Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.3n) Spoločnosť môže podnikať v rozsahu činnosti určenej jej zakladateľom.
§ 6d
Základné imanie a rezervný fond
(1)
Základné imanie spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu; ustanovenia osobitného zákona3o) o základnom imaní sa nepoužijú.
(2)
Rezervný fond spoločnosti pri jej vzniku sa tvorí minimálne vo výške 1 % z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti.
(3)
Akcie spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.
§ 6e
Zrušenie a likvidácia
(1)
Na zrušenie a likvidáciu spoločnosti sa použijú ustanovenia osobitného zákona,3p) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Dňom zrušenia spoločnosti s likvidáciou prioritný investičný majetok prechádza do vlastníctva štátu za náhradu určenú znaleckým posudkom. Likvidátor je povinný odovzdať a ministerstvo prevziať tento majetok; o odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica. Odmenu likvidátora a znalca za tieto úkony hradí ministerstvo. Ministerstvo spravuje tento majetok podľa osobitných predpisov3r) alebo ho môže použiť na založenie spoločnosti podľa tohto zákona.
§ 6f
Spoločný podnik
(1)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, spoločnosť môže so súhlasom vlády použiť koncesný majetok ako vklad pri založení právnickej osoby, ktorú na účel realizácie koncesie3ja) zakladá spoločne s koncesionárom, ako vklad do základného imania právnickej osoby založenej koncesionárom na základe koncesnej zmluvy (ďalej len „spoločný podnik“) alebo ako vklad do základného imania spoločného podniku.
(2)
Koncesný majetok je nehnuteľný majetok spoločnosti, ktorý spoločnosť vložila do spoločného podniku (ďalej len „prioritný majetok“). Na prioritný majetok nemožno zriadiť záložné právo, ani ho nemožno inak použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby, nesmie sa previesť do vlastníctva iných osôb. Prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie. Označenie prioritného majetku v katastri nehnuteľností3s) sa vykoná poznámkou na návrh spoločnosti. Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, prioritný majetok možno dať do nájmu, výpožičky alebo na prioritný majetok zriadiť zmluvné vecné bremeno, najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve alebo do dňa zrušenia spoločného podniku bez právneho nástupcu. Po zániku vecného bremena zapísaného v katastri nehnuteľností je spoločnosť povinná dať návrh na výmaz vecného bremena.
(3)
Spoločný podnik je povinný zachovať účelové určenie prioritného majetku, ktorý nadobudol do vlastníctva.
(4)
Spoločnosť vedie o prioritnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve spoločného podniku; spoločný podnik je povinný poskytnúť tieto údaje spoločnosti.
(5)
Ak bol na spoločný podnik vyhlásený konkurz, prioritný majetok prechádza do vlastníctva spoločnosti za náhradu určenú v koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom, a to dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu. Spoločnosť je povinná prevziať tento majetok. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva spoločnosti do katastra nehnuteľností. Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku hradí spoločnosť. Oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach prevádzky a údržby koncesného majetku prechádza na spoločnosť vyhlásením konkurzu na spoločný podnik; spoločnosť pri tom koná v mene spoločného podniku a na vlastný účet.
(6)
Dňom zrušenia spoločného podniku likvidáciou prioritný majetok prechádza do vlastníctva spoločnosti za náhradu určenú v koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Likvidátor je povinný odovzdať a spoločnosť prevziať tento majetok; o odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva spoločnosti do katastra nehnuteľností. Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku, ktorým sa oceňuje prioritný majetok, hradí spoločnosť.
TRETIA ČASŤ
VODNÁ DOPRAVA
§ 7
Vodná doprava
(1)
Vodnou dopravou je preprava tovaru a osôb plavidlami na vodných cestách na účely podnikania aj vtedy, ak toto podnikanie nie je vykonávané pravidelne.
(2)
Vodná doprava môže mať charakter verejnej vodnej dopravy alebo neverejnej vodnej dopravy.
(3)
Verejná vodná doprava je organizovaná preprava osôb (osobná lodná doprava) a tovaru pre cudziu potrebu (nákladná lodná doprava) po vodných cestách a v územných obvodoch verejných prístavov, ktorá sa vykonáva za úhradu.4) Osobná lodná doprava môže byť pravidelná alebo nepravidelná.
(4)
Vodná doprava uskutočňovaná len pre vlastnú potrebu, je neverejná. Ustanovenia tohto zákona sa s výnimkou § 8 až 21 primerane vzťahujú aj na neverejnú vodnú dopravu.
(5)
Vykonávať verejnú vodnú dopravu môže podnikateľ5) na základe licencie, ktorú udeľuje ministerstvo (ďalej len „dopravca“). Na vykonávanie verejnej vodnej dopravy malými plavidlami sa vzťahuje § 31.
(6)
Verejná vodná doprava na vodnej ceste môže byť vnútroštátna alebo medzinárodná. Verejná vodná doprava je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a poskytovaných dopravných služieb je výlučne na území Slovenskej republiky.
(7)
V pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave (ďalej len „osobná doprava“) dopravnými službami vo verejnom záujme sú preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, systém predaja cestovných lístkov, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy a počas nej.
(8)
Integrovaným dopravným systémom vo verejnej osobnej doprave5aa) je funkčné spojenie dopravných služieb v osobnej doprave so systémom železničných dopravných služieb, mestskej dopravy, prípadne aj s mestskou alebo prímestskou verejnou autobusovou dopravou do vzájomne prepojeného systému trás a harmonogramu spojov, spravidla na základe jedného prepravného poriadku a s jednotným systémom predaja cestovných lístkov alebo iných dokladov potvrdzujúcich zaplatenie cestovného (ďalej len „prepravný doklad“). Integrovaný dopravný systém musí umožniť cestujúcemu uskutočniť cestu vzájomne prepojenými trasami a spojmi na jeden prepravný doklad.
(9)
Na postup štátnych orgánov, vyšších územných celkov a obcí pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti verejnými službami v preprave cestujúcich osobnou dopravou sa vzťahujú osobitné predpisy.5ab)
§ 7a
Príslušnosť k plavbe na Rýne
(1)
Žiadosť o vydanie osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
odôvodnenie žiadosti a podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa.
(2)
K žiadosti o vydanie osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne sa prikladá
a)
kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu,
b)
osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
c)
pri akciovej spoločnosti aj výpis zo zoznamu akcionárov, ak ide o listinné cenné papiere alebo výpis z účtu majiteľa cenných papierov, ak ide o zaknihované cenné papiere alebo obdobný výpis a kópia stanov akciovej spoločnosti alebo kópia obdobnej listiny,
d)
kópia lodného osvedčenia Európskej únie (ďalej len „lodné osvedčenie“) plavidla, na ktoré má byť osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne vydané, a
e)
výpis z registra plavidiel alebo obdobný výpis.
(3)
Platnosť osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne je dva roky.
(4)
Vzor osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne je uvedený v prílohe č. 3.
§ 8
Všeobecné povinnosti dopravcu
(1)
Dopravca je povinný
a)
vykonávať verejnú vodnú dopravu podľa prepravného poriadku dopravcu (ďalej len „prepravný poriadok“),
b)
zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom; ak v prepravnom poriadku nie je uvedený deň začiatku platnosti, prepravný poriadok je platný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle,
c)
zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie plavidiel potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu a kotvenie plavidiel a na starostlivosť o posádky plavidiel, o cestujúcich a o tovar,
d)
vytvárať podmienky na prepravu nákladových jednotiek kombinovanej dopravy,
e)
poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla a činnosťou posádky plavidla cestujúcim, odosielateľom, príjemcom a tretím osobám (§ 27).
(2)
Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca,5a) ustanovenia tohto zákona o dopravcovi sa vzťahujú na nich v rozsahu, v akom poskytujú dopravné služby.
§ 9
Osobitné povinnosti dopravcu
(1)
Dopravca je povinný
a)
vykonávať prepravu cestujúcich a tovaru s odbornou starostlivosťou a dbať o bezpečnosť a poriadok vo svojich zariadeniach a na plavidle,
b)
vytvárať podmienky na prepravu detí, osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou,5b) príručnej a cestovnej batožiny a domácich zvierat,6)
c)
na požiadanie ministerstva oznámiť podmienky prístupu vo vzťahu k preprave osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou a sprevádzajúcich osôb,
d)
uskutočňovať prepravu cestujúcich podľa cestovného poriadku za cestovné podľa tarify cestovného, a ak je preprava prerušená, postupovať podľa osobitného predpisu.6a)
(2)
Používatelia verejnej vodnej dopravy majú na základe zmluvy o preprave právo na zabezpečenie riadneho priebehu prepravy, predovšetkým aby cestujúci a tovar boli prepravení na miesto určenia riadne a včas.
(3)
Dopravca vykonávajúci osobnú dopravu na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „verejný dopravca“) je okrem povinností podľa odseku 1 povinný
a)
prevádzkovať osobnú dopravu v súlade s udelenou licenciou podľa § 12 ods. 4, cestovným poriadkom a so zmluvou o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva o dopravných službách“) po celý čas ich platnosti,
b)
prepravovať cestujúcich podľa tarify cestovného a vydať prepravný doklad alebo ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické médium,
c)
uzatvoriť zmluvu o preprave osôb a batožiny s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase linky v čase odchodu plavidla podľa cestovného poriadku; to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita plavidla podľa lodného osvedčenia, cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase linky dočasne znemožňujú aktuálne podmienky splavnosti vodnej cesty alebo podmienky bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla.
(4)
Ustanovenia § 8, § 9a až 11, § 12a až 19 sa vzťahujú aj na verejného dopravcu v rozsahu, v akom poskytuje dopravné služby vo verejnom záujme.
§ 9a
Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim
(1)
Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom členov posádky plavidla alebo dispečera dopravcu dávať cestujúcemu pokyny a príkazy smerujúce k zaisteniu jeho bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla, cestujúci je povinný tieto pokyny a príkazy uposlúchnuť.
(2)
Člen posádky plavidla a dispečer dopravcu sú oprávnení
a)
vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa odseku 1, poruší povinnosť podľa prepravného poriadku, neoprávnene sa zdržiava na plavidle, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narúša pokojnú a pohodlnú plavbu, znečistí plavidlo alebo obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku,
b)
uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným prepravným dokladom, povinnosť zaplatiť cestovné a zmluvnú pokutu, alebo preukázať svoju totožnosť a poskytnúť údaje potrebné na vymáhanie cestovného a zmluvnej pokuty podľa § 10 ods. 2,
c)
vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho alebo jeho živé spoločenské zviera, ak je prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažuje cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť plavidla.
§ 10
Povinnosti cestujúceho
(1)
Cestujúci je povinný
a)
správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú a riadnu prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval zariadenia plavidla slúžiace cestujúcim, neznečisťoval plavidlo, životné prostredie a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a členov posádky plavidla,
b)
poslúchnuť pokyny a príkazy členov posádky plavidla alebo dispečera dopravcu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla,
c)
nastupovať na plavidlo a vystupovať z plavidla, len keď plavidlo stojí a určený člen posádky plavidla dá na výstup pokyn; vystupovať z plavidla mimo prístavu možno v odôvodnených prípadoch len na pokyn člena posádky plavidla, ktorý sa postará o bezpečnosť cestujúceho,
d)
zaplatiť cestovné a na výzvu člena posádky plavidla alebo dispečera dopravcu sa preukázať platným prepravným dokladom,
e)
zachovávať opatrnosť, starať sa o vlastnú bezpečnosť a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť alebo obmedziť prevádzku plavidla a bezpečnosť osôb a tovaru,
f)
dodržiavať prepravný poriadok a zdržiavať sa len v priestoroch vyhradených pre cestujúcich.
(2)
Ak sa pri kontrole prepravného dokladu na plavidle alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke cestujúci nepreukáže členovi posádky plavidla alebo dispečerovi dopravcu na jeho výzvu platným prepravným dokladom, je povinný na mieste zaplatiť cestovné a zmluvnú pokutu podľa tarify cestovného; inak je povinný preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov potrebných na vymáhanie cestovného a zmluvnej pokuty v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Ak ide o maloletého cestujúceho, zisťujú sa identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi.
(3)
Povinnosť preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov v rozsahu podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil plavidlo a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu za vyčistenie plavidla.
(4)
Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom totožnosti podľa odseku 2. Policajný zbor je oprávnený poskytnúť dopravcovi identifikačné údaje cestujúceho v rozsahu a na účel podľa odseku 2.
§ 11
Prepravný poriadok
(1)
Prepravný poriadok upravuje požiadavky, za ktorých sa prepravujú osoby, ich batožina a tovar vo verejnej vodnej doprave. V prepravnom poriadku sa uvedú najmä
a)
podrobnosti zmluvy o preprave osôb a batožiny a zmluvy o preprave tovaru,7)
b)
rozsah prepravnej povinnosti,
c)
požiadavky na odosielateľov tovaru,
d)
práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy,
e)
rozsah práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím, cestujúceho so zníženou pohyblivosťou5b) vrátane sprevádzajúcej osoby a iných skupín cestujúcich,
f)
podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím,
g)
práva a povinnosti člena posádky plavidla a dispečera dopravcu pri kontrole prepravných dokladov a cestujúceho bez platného prepravného dokladu,
h)
reklamačný poriadok,
i)
tarifa cestovného.
(2)
Tarifa cestovného upravuje
a)
sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,
b)
sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich,
c)
sadzby cestovného za psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcim s ťažkým zdravotným postihnutím,
d)
úhrady za prepravu cestovnej batožiny, tovaru alebo živého spoločenského zvieraťa prepravovaného spolu s cestujúcim,
e)
sadzbu zmluvnej pokuty podľa odseku 3 a
f)
podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného, príplatkov k nim a ostatné úhrady uplatňujú.
(3)
Zmluvná pokuta podľa § 10 ods. 2 je určená dopravcom najviac do stonásobku základného cestovného bez príplatkov.
(4)
Dopravca je povinný na svojom webovom sídle zverejniť informácie o tarife cestovného a zabezpečiť, aby sa základné údaje o tarife cestovného sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku.
(5)
Tarifu cestovného verejného dopravcu ustanovuje objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme (ďalej len „objednávateľ“).
(6)
Dopravca, ktorý vykonáva osobnú a nákladnú verejnú vodnú dopravu, vydá prepravný poriadok osobitne pre každú z nich. Ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom prevádzkuje osobnú dopravu ako súčasť integrovaného dopravného systému alebo ako súčasť mestského dopravného systému, môže mať jeden prepravný poriadok pre celý dopravný systém.
(7)
Prepravný poriadok sa vyhotovuje podľa vzorového prepravného poriadku, ktorý pre každý druh verejnej vodnej dopravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.
§ 12
Licencia
(1)
Licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy (§ 7) udeľuje ministerstvo
a)
právnickej osobe so sídlom v Slovenskej republike, ak členovia jej štatutárneho orgánu sú spôsobilí na právne úkony, bezúhonní (§ 13) a aspoň jeden člen štatutárneho orgánu je odborne spôsobilý (§ 14),
b)
fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike, je spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a odborne spôsobilá; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu,8) ak je ustanovený; žiadateľ nemusí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti, ak ju spĺňa jeho zodpovedný zástupca.
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba žiada o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej verejnej vodnej dopravy, musí splniť podmienky podľa odseku 1 a preukázať finančnú spôsobilosť.
(3)
Licencia sa udeľuje na neurčitú dobu alebo na určitú dobu. Platnosť licencie udelenej na určitú dobu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola licencia udelená. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu licencie, ministerstvo vydá na základe písomnej žiadosti držiteľa licencie duplikát licencie.
(4)
Licenciu na vykonávanie osobnej dopravy na základe zmluvy o dopravných službách udeľuje ministerstvo.
(5)
Ak právnická osoba žiada o udelenie licencie podľa odseku 4, musí splniť podmienky podľa odseku 1 písm. a) a preukázať finančnú spôsobilosť.
(6)
Licencia podľa odseku 4 sa udeľuje na neurčitú dobu. Ak dôjde k strate, zničeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu licencie, ministerstvo vydá na základe písomnej žiadosti držiteľa licencie duplikát licencie.
§ 12a
Finančná spôsobilosť
(1)
Finančne spôsobilý je dopravca, ktorý má dostatočnú hodnotu čistého obchodného imania9) na začatie podnikania v medzinárodnej verejnej vodnej doprave a na jeho pokračovanie. Za dostatočnú hodnotu čistého obchodného imania sa považuje, ak rozdiel medzi obchodným majetkom a záväzkami dopravcu dosahuje aspoň hodnotu 5 000 eur na každé plavidlo používané v medzinárodnej verejnej vodnej doprave.
(2)
Finančná spôsobilosť dopravcu musí trvať po celý čas podnikania v medzinárodnej verejnej vodnej doprave.
(3)
Podkladom na zistenie finančnej spôsobilosti je účtovná závierka10) dopravcu za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie overená audítorom.11) Ak sa žiadateľovi o licenciu udeľuje licencia po prvýkrát, podkladom na zistenie finančnej spôsobilosti je potvrdenie o vinkulácii peňažných prostriedkov vo výške podľa odseku 1 do dňa udelenia licencie na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(4)
Finančnú spôsobilosť overuje ministerstvo z podkladov uvedených v odseku 3.
§ 13
Bezúhonnosť
(1)
Za bezúhonného podľa tohto zákona sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin spáchaný úmyselne alebo pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti za konanie súvisiace s činnosťou, na ktorú sa udeľuje licencia.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na tento účel doloží
a)
právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;11a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
b)
fyzická osoba a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a)
(3)
Údaje podľa odseku 2, § 14 ods. 4 písm. a) a § 22a ods. 7 písm. d) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 14
Odborná spôsobilosť dopravcu
(1)
Odborná spôsobilosť dopravcu sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti dopravcu, ktoré vydáva ministerstvo. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu, ministerstvo vydá na základe písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu duplikát osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu.
(2)
Ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu na základe návrhu skúšobnej komisie.
(3)
Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo. Skúšobná komisia je troj- až päťčlenná vrátane predsedu. Predsedu a ostatných členov komisie vymenúva minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Členmi skúšobnej komisie sú zástupcovia ministerstva, Dopravného úradu, výskumu a vysokých škôl.
(4)
Uchádzač o osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu podá ministerstvu žiadosť, ktorá obsahuje
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;11a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
b)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
doklad o odbornej praxi v oblasti odborného riadenia v prevádzke vnútrozemskej vodnej dopravy alebo v oblasti prevádzky plavidla ako vodca plavidla.
(5)
Skúšobná komisia oznámi uchádzačovi o osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu termín konania skúšky tak, aby sa skúška uskutočnila do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
(6)
Skúšobná komisia navrhne ministerstvu vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky uchádzačovi, ktorý má
a)
vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore doprava, dopravné služby, ekonomika a manažment podniku, medzinárodné podnikanie alebo odvetvové ekonomiky a manažment alebo v príbuznom študijnom odbore získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné,
b)
vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v študijnom odbore obchodné podnikanie, právo alebo dopravné stroje a zariadenia alebo v príbuznom študijnom odbore získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné a najmenej dva roky praxe v riadiacej funkcii alebo odbornej funkcii v spoločnosti vykonávajúcej verejnú vodnú dopravu, dopravný manažment, marketing, logistiku a technológie alebo riadenie dopravy alebo
c)
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka dopravy, dopravná akadémia, operátor prevádzky a ekonomiky dopravy alebo dopravná prevádzka alebo v príbuznom študijnom odbore získané na strednej odbornej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné a najmenej tri roky praxe v riadiacej funkcii alebo odbornej funkcii v spoločnosti vykonávajúcej verejnú vodnú dopravu, dopravný manažment, marketing, logistiku a technológie alebo riadenie dopravy.
(7)
Skúšobná komisia uzná uchádzačovi úspešne vykonanú štátnu skúšku alebo maturitnú skúšku v Slovenskej republike alebo úspešne vykonanú obdobnú skúšku v zahraničí z predmetu, ktorý je obsahom skúšky na získanie odbornej spôsobilosti dopravcu.
(8)
Proti výsledku skúšky nemožno podať opravný prostriedok.
(9)
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu je povinný oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v tomto osvedčení do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien. Ministerstvo na základe oznámenia vykoná zmeny v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu.
(10)
Podrobnosti o obsahu, rozsahu, priebehu skúšky a o forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 15
Žiadosť o udelenie licencie
(1)
Žiadosť o udelenie licencie, ak ide o právnickú osobu, musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti aspoň jedného z členov štatutárneho orgánu.
(2)
Žiadosť o udelenie licencie, ak ide o fyzickú osobu, musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia žiadateľa,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
d)
osvedčenie o jej odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(3)
Žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby o udelenie licencie musí ďalej obsahovať údaje
a)
o vodnej ceste, na ktorej sa má vykonávať verejná vodná doprava,
b)
vzťahujúce sa na druh verejnej vodnej dopravy a rozsah služieb poskytovaných v súvislosti s prepravou osôb a tovaru,
c)
o druhu plavidiel.
(4)
Žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej verejnej vodnej dopravy alebo žiadosť právnickej osoby o udelenie licencie podľa § 12 ods. 4 musí okrem údajov podľa odsekov 1 až 3 obsahovať aj účtovnú závierku alebo potvrdenie o vinkulácii peňažných prostriedkov na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(5)
Ministerstvo rozhodne o udelení licencie do 40 dní od doručenia žiadosti o udelenie licencie.
§ 16
Náležitosti licencie
(1)
Licencia udelená právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(2)
Licencia udelená fyzickej osobe obsahuje
a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá bude vykonávať verejnú vodnú dopravu, ako aj zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(3)
Licencia udelená právnickej osobe alebo fyzickej osobe okrem údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 obsahuje
a)
označenie vodnej cesty, na ktorej je dopravca oprávnený vykonávať verejnú vodnú dopravu,
b)
druh verejnej vodnej dopravy,
c)
dátum začatia vykonávania verejnej vodnej dopravy na vodnej ceste,
d)
dobu, na ktorú sa licencia udeľuje.
§ 17
Zmena licencie
(1)
Ministerstvo rozhodne o zmene licencie, ak sa zmenili údaje uvedené v žiadosti o udelenie licencie.
(2)
Držiteľ licencie je povinný oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien.
§ 18
Odňatie licencie a obmedzenie platnosti licencie
(1)
Ministerstvo môže licenciu odňať, ak jej držiteľ porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(2)
Dôvodom odňatia licencie je aj strata finančnej spôsobilosti dopravcu.
(3)
Ministerstvo môže obmedziť platnosť licencie, ak
a)
jej držiteľ nesplnil povinnosť podľa § 17 ods. 2 alebo
b)
zistí z výpisu obchodného registra, že jej držiteľ nemá zapísaný predmet podnikania alebo činnosti podľa vydanej licencie do 60 dní odo dňa vydania licencie.
§ 19
Zánik licencie
(1)
Licencia stráca platnosť
a)
uplynutím doby, na ktorú bola udelená,
b)
dňom zániku právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie,
c)
smrťou držiteľa licencie alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
d)
dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o odňatí licencie,
e)
dňom doručenia písomného podania o vrátenie licencie ministerstvu; to neplatí, ak ministerstvo začalo konanie o odňatí licencie.
(2)
Držiteľ licencie je povinný vrátiť originál licencie ministerstvu do 15 pracovných dní po skončení jej platnosti okrem zániku licencie podľa odseku 1 písm. a) a c).
§ 20
Dopravná obslužnosť územia
(1)
Dopravnou obslužnosťou územia v osobnej doprave na účely tohto zákona je zabezpečenie poskytovania primeraného rozsahu dopravných služieb vo verejnom záujme na území vymedzenom v zmluve o dopravných službách, najmä na zabezpečenie dopravy do zamestnania, škôl, zdravotníckych zariadení, úradov alebo na účel uspokojovania kultúrnych a spoločenských potrieb vrátane dopravy späť, prispievajúcej k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
(2)
Primeraným rozsahom na účely odseku 1 sa rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť jednotlivých spojov a kapacita osobnej lode na jednotlivých úsekoch vodnej cesty a linkách na uspokojenie dopytu verejnosti počas jednotlivých dní v týždni.
§ 20a
Objednávateľ
(1)
Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou dopravcom na komerčnom základe, železničnou dopravou, mestskou dopravou alebo verejnou autobusovou dopravou, objednávateľ je oprávnený objednať dopravné služby vo verejnom záujme v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia v osobnej doprave.
(2)
Objednávateľom je ministerstvo. Ministerstvo môže poveriť zabezpečovaním činností objednávateľa ním zriadenú rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu.
§ 20b
Podmienky na poskytnutie príspevku na výkony vo verejnom záujme v osobnej doprave
(1)
Príspevok na výkony vo verejnom záujme v osobnej doprave (ďalej len „príspevok“) sa poskytne na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom objednávateľa. Príspevok sa poskytne na základe zmluvy o poskytnutí príspevku medzi objednávateľom a vyšším územným celkom ako poskytovateľom príspevku podľa § 20d ods. 11.
(2)
Žiadosť o príspevok musí byť poskytovateľovi príspevku podaná do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa bude dopravná služba vo verejnom záujme realizovať.
(3)
Príspevok vedie ministerstvo na samostatnom účte.11b)
(4)
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o príspevok a spôsobe ich preukazovania, o náležitostiach zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom príspevku a podrobnosti vyúčtovania poskytnutého príspevku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 20c
Plán dopravnej obslužnosti
(1)
Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia osobnou dopravou ministerstvo v súčinnosti s vyššími územnými celkami, v ktorých sa nachádza sledovaná vodná cesta, zostavuje plán dopravnej obslužnosti; pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti ministerstvo spolupracuje s objednávateľom dopravných služieb vo verejnej doprave podľa osobitných predpisov11c) na zosúladení kapacitných a prevádzkových možností v železničnej doprave a v autobusovej doprave.
(2)
Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti sa zohľadňujú oprávnené požiadavky verejnosti, kapacita železničnej infraštruktúry, cestnej infraštruktúry, infraštruktúry vodnej dopravy a siete mestskej dopravy, hospodárnosť zabezpečovania prepravy, funkčná nadväznosť verejnej dopravy, podpora integrovaného dopravného systému a finančné možnosti rozpočtu verejnej správy na úhradu za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme.11d)
(3)
Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä
a)
vymedzenie územia dopravnej obslužnosti,
b)
požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb vo verejnom záujme,
c)
spôsob zabezpečenia nadväznosti na dopravné služby vo verejnom záujme poskytované inými druhmi dopravy, najmä na autobusovú dopravu, železničnú dopravu alebo na mestskú hromadnú dopravu,
d)
spôsob výpočtu úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme11d) a harmonogram jej poskytovania,
e)
možnosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia výlučného práva11e) na dopravné služby vo verejnom záujme,
f)
ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území.
(4)
Plán dopravnej obslužnosti je podkladom na
a)
udeľovanie licencie podľa § 12 ods. 4,
b)
uzatváranie zmluvy o dopravných službách,
c)
poskytnutie príspevku podľa § 20d ods. 11 a
d)
zostavovanie cestovných poriadkov v osobnej doprave.
(5)
Obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá jeho zostavovania, štruktúru základných tarifných skupín a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich, štandardy technického zabezpečenia vydávania a kontroly prepravných dokladov a štandardy dopravnej obslužnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 20d
Zmluva o dopravných službách
(1)
Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia v osobnej doprave objednávateľ uzatvára s verejným dopravcom zmluvu o dopravných službách.
(2)
Zmluvou o dopravných službách sa objednáva osobná doprava vo verejnom záujme.
(3)
Účelom zmluvy o dopravných službách je zabezpečiť bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme za určené cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia, zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a faktory regionálneho rozvoja.
(4)
Zmluvu o dopravných službách uzatvára objednávateľ s verejným dopravcom na dopravné výkony, ktoré by inak z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite, alebo neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. Zmluva o dopravných službách sa neuzatvára na poskytovanie dopravných služieb miestneho rekreačného alebo komerčného charakteru.
(5)
Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o dopravných službách s verejným dopravcom, ktorý má udelenú licenciu podľa § 12 ods. 4 a z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia je spôsobilý splniť zmluvné záväzky.
(6)
Na spôsob výberu verejného dopravcu a spôsob zadávania zmluvy o dopravných službách sa vzťahujú osobitné predpisy.11f)
(7)
Zmluva o dopravných službách musí mať písomnú formu a obsahuje najmä
a)
presné vymedzenie záväzku verejného dopravcu, ktorý má splniť, najmä rozsah prepráv a ich časové rozloženie v záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia,
b)
vymedzenie územia a úsekov vodnej cesty, na ktorých má vymedzený záväzok splniť,
c)
možnosť a prípadný rozsah subdodávania dopravných služieb vo verejnom záujme,
d)
tarifu cestovného, najmä maximálnu výšku základného cestovného a osobitného cestovného za prepravu vybraných skupín cestujúcich podľa osobitného predpisu,11g)
e)
povahu a rozsah prípadných výlučných práv11e) verejného dopravcu,
f)
spôsob výpočtu úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme11d) a harmonogram poskytovania úhrady,
g)
spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob preukazovania vynaložených nákladov,
h)
nápravné opatrenia a sankcie za neplnenie záväzku,
i)
požiadavky na vybavenie plavidla vrátane podmienok na prepravu cestujúceho so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou,11h)
j)
dobu platnosti zmluvy, ktorá je päť rokov s možnosťou jedného predĺženia o ďalších päť rokov.
(8)
Ak je zmluva o dopravných službách uzatvorená priamym zadaním s verejným dopravcom podľa odseku 6, musí byť súčasťou obsahu zmluvy o dopravných službách aj mechanizmus umožňujúci návratnosť nadmernej úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme do rozpočtu objednávateľa a požiadavky podľa osobitného predpisu.11i)
(9)
Verejný dopravca je povinný viesť evidenciu nákladov a výnosov z poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme ako záväzku zo zmluvy o dopravných službách oddelene od ostatných poskytovaných dopravných služieb.
(10)
Úhradu za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme uhradí objednávateľ verejnému dopravcovi podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dopravných službách zo samostatného účtu, na ktorom vedie príspevok a na ktorý pred realizáciou výdavku previedol z výdavkového účtu výdavky určené na financovanie tohto účelu. Po skončení kalendárneho roka objednávateľ a verejný dopravca vykonajú celkové zúčtovanie na základe vyhodnotenia plnenia záväzku dohodnutého v zmluve o dopravných službách.
(11)
Vyššie územné celky, na ktorých území sa nachádza nácestná alebo cieľová zastávka, poskytnú na základe zmluvy o poskytnutí príspevku príspevok vo výške spolu 45 % z úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme, pričom každý z týchto vyšších územných celkov sa na príspevku podieľa v pomere dĺžky prepravnej trasy k celkovej prepravnej trase; poskytnutá dopravná služba vo verejnom záujme musí byť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti. Na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme sa môžu podieľať aj obec alebo iná osoba, ktorej požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách.
(12)
V prípade nadmernej úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme podľa odseku 8 je objednávateľ povinný vrátiť nadmernú úhradu za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme vyššiemu územnému celku v percentuálnom pomere podľa odseku 11.
(13)
Ak sa na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme bude podieľať obec alebo iná osoba podľa odseku 11, objednávateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť vyššiemu územnému celku a následne o túto čiastku upraví výšku príspevku dohodnutú v zmluve o poskytnutí príspevku v percentuálnom pomere podľa odseku 11.
(14)
Poskytnutú úhradu za dopravnú službu vo verejnom záujme možno použiť len na plnenie záväzku zo zmluvy o dopravných službách.
(15)
Verejný dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o dopravných službách, je povinný poskytnúť objednávateľovi prevádzkové údaje o dopravných službách vo verejnom záujme.
(16)
Objednávateľ vedie evidenciu prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme.
(17)
Rozsah prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme a frekvenciu ich poskytovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 21
Verejná vodná doprava vykonávaná zahraničnými dopravcami
(1)
Zahraničný dopravca12) môže vykonávať verejnú vodnú dopravu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie podnikať v medzinárodnej vodnej doprave podľa práva štátu, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt.
(2)
Zahraničný dopravca môže vykonať prepravu z územia cudzieho štátu na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky na územie cudzieho štátu, alebo medzi prístavmi na území Slovenskej republiky na základe licencie vydanej orgánom štátu, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt, ak z medzinárodných dohôd nevyplýva inak. Na prepravu medzi prístavmi na území Slovenskej republiky sa vyžaduje predchádzajúce povolenie ministerstva. Povolenie možno udeliť na jednorazovú prepravu alebo na opakovanú prepravu určením počtu prepráv alebo určením času, počas ktorého možno vykonať neobmedzený počet prepráv.
(3)
Licencia zahraničných dopravcov vydaná príslušným orgánom iného členského štátu sa uznáva. Licenciu zahraničných dopravcov vydanú tretím štátom možno uznať len na základe podmienok vzájomného uznávania.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na výkon prepravy medzi prístavmi na území Slovenskej republiky zahraničným dopravcom obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,
b)
odôvodnenie žiadosti a podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa.
(5)
K žiadosti o vydanie povolenia na výkon prepravy medzi prístavmi na území Slovenskej republiky zahraničným dopravcom sa prikladá
a)
osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
b)
kópia licencie alebo obdobného dokladu, ktorý preukazuje, že dopravca je oprávnený vykonávať medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, a
c)
kópia lodného osvedčenia, kópia osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne alebo kópia potvrdenia vydaného členským štátom, v ktorom je plavidlo registrované, alebo v ktorom má vlastník plavidla sídlo alebo miesto podnikania a potvrdzujúceho podmienky ustanovené v osobitnom predpise.12a)
§ 21a
Porucha trhu vo vodnej doprave
(1)
Porucha trhu vo vodnej doprave nastane, ak
a)
vývoj ponuky kapacity plavidiel prevyšuje vývoj dopytu kapacity plavidiel nepretržite najmenej počas 12 mesiacov alebo nepriepustnosť vodných ciest obmedzuje intenzita vodnej dopravy nepretržite najmenej počas 6 mesiacov a
b)
významnému počtu dopravcov hrozí úpadok podľa osobitného predpisu.12aa)
(2)
Ak nastane porucha trhu vo vodnej doprave, ministerstvo požiada Európsku komisiu o prijatie opatrení na zabránenie zvyšovania prepravnej kapacity plavidiel.
(3)
Žiadosť obsahuje informácie potrebné na zhodnotenie ekonomickej situácie vo vodnej doprave, hlavne priemerné náklady a ceny pre rôzne druhy dopráv, sadzby za využitie lodného priestoru a odhad dopytu kapacity plavidiel.
(4)
Dopravca je povinný ministerstvu písomne oznámiť každoročne do 30 dní odo dňa podania daňového priznania k dani z príjmov priemerné náklady a ceny vo vodnej doprave, sadzby za využitie lodného priestoru plavidiel a informácie o celkových hospodárskych výsledkoch za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré dosiahol prevádzkou plavidiel s výnimkou plavidiel uvedených v osobitnom predpise12b) a plavidiel s nosnosťou nižšou ako 450 ton. Ministerstvo informuje Európsku komisiu o výnimke vzťahujúcej sa na plavidlá s nosnosťou nižšou ako 450 ton do 30. júna 2007.
§ 21b
Účty vnútrozemskej vodnej dopravy
(1)
Ak nosnosť plavidiel zapísaných v registri plavidiel podľa § 24 dosiahne viac ako 100 000 ton, ministerstvo zriaďuje a spravuje osobitné bežné účty vnútrozemskej vodnej dopravy (ďalej len „účty“) podľa osobitného predpisu12c) v Štátnej pokladnici vedené v eurách.
(2)
Na tvorbu a použitie účtov sa vzťahuje osobitný predpis.12c)
(3)
O použití peňažných prostriedkov z účtov rozhoduje ministerstvo podľa podmienok ustanovených v rozhodnutí Európskej komisie, ak Európska komisia rozhodne v rámci prijatých opatrení podľa § 21a ods. 2 o čerpaní peňažných prostriedkov z účtov. Rozhodnutie ministerstva sa uverejňuje vo Vestníku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo raz ročne informuje o zostatku na účtoch Európsku komisiu.
(5)
Peňažné prostriedky z účtov sa môžu prideliť dopravcom len na základe žiadosti, ktorá musí obsahovať
a)
identifikačné údaje vlastníka plavidla,
b)
identifikačné údaje plavidla, a to názov, typ, evidenčné označenie, miesto registrácie, domovský prístav a registračné číslo,
c)
výšku požadovanej šrotovacej prémie.12d)
(6)
K žiadosti sa priloží
a)
platné lodné osvedčenie,
b)
doklad o tom, že plavidlo vykonalo v priebehu 24 mesiacov pred podaním žiadosti najmenej 10 plavieb na účel prepravy nákladu na vzdialenosť viac ako 50 km pri nákladovej kapacite aspoň 70 %.
(7)
Ak má ministerstvo pochybnosti o technickej spôsobilosti plavidla, vyzve žiadateľa na predloženie zápisu z overenia technickej spôsobilosti plavidla vydaného Dopravným úradom v lehote do 10 pracovných dní.
§ 21c
Poskytovanie dotácií vo vodnej doprave
(1)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) dopravcovi poskytnúť dotáciu na zvyšovanie ekologickej znášanlivosti plavidiel, zvyšovanie ekologickej bezpečnosti plavidiel, prestavby plavidiel na prepravu tovaru na účel zvýšenia ich multimodality na podklade projektov na dotácie (ďalej len „projekt“), ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.3jb)
(2)
Na žiadosť podnikateľa v kombinovanej doprave s využitím vodnej dopravy možno poskytnúť dotáciu, ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu3jb) aj na
a)
financovanie projektu alebo časti projektu na prevádzkovanie liniek v systéme nesprevádzanej a sprevádzanej kombinovanej dopravy alebo multimodálnych dopravných reťazcov nahrádzajúcich alebo čiastočne nahrádzajúcich cestnú nákladnú dopravu,
b)
obstaranie špeciálnych dopravných a manipulačných prostriedkov na vykonávanie obsluhy plavidiel kombinovanej dopravy v prístavoch v rámci projektov.
(3)
Žiadosť obsahuje najmä
a)
obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, identifikačné číslo žiadateľa, údaje o štatutárnom orgáne,
b)
účel, na ktorý sa dotácia žiada,
c)
požadovaná výška dotácie a doba, počas ktorej sa bude dotácia čerpať,
d)
podrobný rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu alebo časti projektu a údaje o požiadavke žiadateľa na finančné prostriedky uplatnenej u iného subjektu na projekt alebo časť projektu a o stave riešenia tejto jeho požiadavky.
(4)
K žiadosti sa priložia dokumenty preukazujúce účel, na ktorý sa žiada dotácia, doklady podľa osobitného predpisu,12db) doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa odseku 5 a čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii. Žiadosť sa predkladá ministerstvu do 31. januára príslušného rozpočtového roka.
(5)
Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky
a)
25 % nákladov potrebných na uskutočnenie projektu tomu, kto preukáže, že je dopravcom so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike a že má na financovanie projektu zabezpečených 75 % nákladov z vlastných alebo z iných zdrojov, ak ide o dotáciu podľa odseku 1,
b)
30 % nákladov potrebných na uskutočnenie projektu tomu, kto preukáže, že je podnikateľom v kombinovanej doprave s využitím vodnej dopravy so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike a že má na financovanie projektu zabezpečených 70 % nákladov z vlastných alebo z iných zdrojov, ak ide o dotáciu podľa odseku 2 písm. a),
c)
15 % nákladov potrebných na uskutočnenie projektu tomu, kto preukáže, že je podnikateľom v kombinovanej doprave s využitím vodnej dopravy so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike a že má na financovanie projektu zabezpečených 85 % nákladov z vlastných alebo z iných zdrojov, ak ide o dotáciu podľa odseku 2 písm. b); túto dotáciu možno poskytnúť len podnikateľovi v kombinovanej doprave, ktorý má licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy.
(6)
Na poskytnutie dotácie a použitie prostriedkov dotácie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje osobitný predpis.12dc) Maximálna výška dotácie je limitovaná celkovou sumou dotácie schválenej na tento účel v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Dotáciu možno poskytnúť aj na viacero projektov posudzovaných samostatne.
(7)
Po schválení žiadosti o dotáciu ministerstvo dotáciu poskytne na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a prijímateľom dotácie.
(8)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje v rozsahu
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a údaje o štatutárnom orgáne v rozsahu podľa prvého bodu,
b)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu prijímateľa dotácie,
c)
výšku poskytovanej dotácie,
d)
názov projektu alebo časti projektu a účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
podmienky, spôsob a termín poskytnutia dotácie,
f)
termín a podmienky použitia dotácie,
g)
termín a spôsob zúčtovania dotácie,
h)
termíny priebežnej kontroly použitia dotácie,
i)
termín poukázania výnosov z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu, na ktorý sa poukazujú,
j)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
k)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok.12dd)
ŠTVRTÁ ČASŤ
PLAVIDLÁ
Technická spôsobilosť plavidiel
§ 22
(1)
Na vodných cestách možno prevádzkovať len plavidlá, ktoré
a)
svojimi vlastnosťami vyhovujú pravidlám bezpečnosti prevádzky plavidla, požiadavkám na bezpečnosť členov posádky plavidla a prepravovaných osôb, pravidlám prepravy nebezpečných tovarov a podmienkam na vodnej ceste,
b)
sú postavené v súlade s pravidlami na stavbu lodí a udržiavané v súlade s požiadavkami na technickú spôsobilosť plavidiel a
c)
sú klasifikované podľa § 32, ak podliehajú klasifikácii.
(2)
Pred uvedením plavidla, ktoré podlieha registrácii, do prevádzky, sa vykoná overenie technickej spôsobilosti plavidla na žiadosť prevádzkovateľa plavidla. Dopravný úrad vydá na základe výsledkov overenia lodné osvedčenie, lodné osvedčenie malého plavidla, dočasné lodné osvedčenie alebo osobitné povolenie na prevádzku plavidla.
(3)
Na vodných cestách možno prevádzkovať aj námorné rekreačné plavidlá registrované v registri rekreačných plavidiel podľa osobitného predpisu;12de) na takomto plavidle musia byť počas prevádzky na vodných cestách uložené dokumenty podľa § 28 ods. 3 písm. a) až c) a medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla.12df)
§ 22a
(1)
Technickú spôsobilosť plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, overí stála odborná komisia na základe výsledkov technickej prehliadky plavidla, ktorú vykoná uznaná klasifikačná spoločnosť alebo právnická osoba poverená podľa odseku 7.
(2)
Stála odborná komisia je zložená z predsedu a z ďalších najmenej troch členov; členmi stálej odbornej komisie sú odborníci z oblasti projektovania a stavby plavidiel a konštrukcie lodných motorov, z oblasti plavebnej bezpečnosti, z oblasti prevádzky vnútrozemskej plavby s odbornou spôsobilosťou na funkciu lodného kapitána I. triedy, z oblasti historických plavidiel a vykonávania ich prehliadok a zamestnanci Dopravného úradu s odbornosťou v niektorej z uvedených oblastí.
(3)
Predsedom stálej odbornej komisie je predseda Dopravného úradu alebo ním vymenovaný zamestnanec Dopravného úradu, ktorý je odborníkom v niektorej z oblastí podľa odseku 2.
(4)
Ďalších členov stálej odbornej komisie vymenúva a odvoláva predseda stálej odbornej komisie. Členovia stálej odbornej komisie, ktorí nie sú zamestnancami Dopravného úradu, sú povinní predložiť pri vymenovaní písomné vyhlásenie o tom, že svoje povinnosti vyplývajúce z členstva budú plniť nestranne a nezávisle.
(5)
Stála odborná komisia môže spolupracovať s ďalšími oprávnenými expertmi z oblastí podľa odseku 2, ktorých stanovisko má odporúčajúci charakter.
(6)
Sľub členov stálej odbornej komisie, spôsob rozhodovania a činnosť stálej odbornej komisie upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Vykonávaním technickej prehliadky plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, poverí ministerstvo právnickú osobu, ak
a)
písomne požiada o poverenie vykonávať technické prehliadky plavidiel podľa osobitného predpisu,
b)
predloží osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je obchodný register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
c)
má vnútornú organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality na vykonávanie technických prehliadok odsúhlasený akreditačným orgánom12e) alebo iným národným akreditačným orgánom12f) podľa technickej normy12fa) alebo obdobnej technickej špecifikácie,
d)
preukáže svoju bezúhonnosť a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, pre potreby preukázania bezúhonnosti právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, poskytnú ministerstvu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,11a) ak ide o cudzinca s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, predloží tento výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.
(8)
Poverenie podľa odseku 7 ministerstvo udelí na dobu určitú, najviac do uplynutia času platnosti akreditácie uvedeného v osvedčení o akreditácii.12e) Poverená právnická osoba je povinná oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 7 do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien.
(9)
Ministerstvo odoberie poverenie právnickej osobe, ak prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 7 alebo sama požiada o odobratie poverenia.
(10)
Pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia sa plavidlo na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla opätovne podrobí technickej prehliadke. Ak plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie aj po opätovnej technickej prehliadke, Dopravný úrad predĺži platnosť lodného osvedčenia.
(11)
Doba platnosti lodného osvedčenia sa určí na základe overených výsledkov technickej prehliadky plavidla a vyznačí sa v lodnom osvedčení; ak pôvodné lodné osvedčenie vydal príslušný orgán iného členského štátu, zároveň sa informuje aj tento orgán.
(12)
Ak sa pôvodné lodné osvedčenie nahradí novým lodným osvedčením, pôvodné lodné osvedčenie sa vráti príslušnému orgánu členského štátu, ktorý lodné osvedčenie vydal.
(13)
Ak Dopravný úrad vykonal doplnenia alebo zmeny údajov zapisovaných do lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, ktoré sa netýkajú technickej spôsobilosti plavidla, informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie vydané.
(14)
Ak Dopravný úrad vydal nové lodné osvedčenie alebo vykonal príslušné zmeny a doplnenia v pôvodnom lodnom osvedčení plavidlu s platným lodným osvedčením, na ktorom sa vykonala prestavba alebo oprava ovplyvňujúca konštrukčnú pevnosť plavidla, plavebnú prevádzku, ovládateľnosť plavidla alebo osobitné charakteristiky plavidla, písomne o tom informuje do 30 dní odo dňa vydania nového lodného osvedčenia alebo vykonania príslušných zmien a doplnení v pôvodnom lodnom osvedčení príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo vydané pôvodné lodné osvedčenie alebo predĺžená platnosť pôvodného lodného osvedčenia.
(15)
Ak je plavidlo dostatočne technicky spôsobilé, možno výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa plavidla a bez vykonania technickej prehliadky plavidla rozhodnúť o predĺžení platnosti lodného osvedčenia na dobu najviac šiestich mesiacov; také predĺženie sa vyznačí v lodnom osvedčení.
§ 22b
(1)
Technickú prehliadku plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii (ďalej len „technická prehliadka malého plavidla“), vykoná Dopravný úrad alebo osoba poverená podľa odseku 4.
(2)
Dopravný úrad na základe výsledkov technickej prehliadky malého plavidla rozhodne o vydaní lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla. Ak technickú prehliadku malého plavidla vykoná osoba poverená podľa odseku 4, povinnou prílohou k žiadosti o vydanie lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺženie platnosti lodného osvedčenia malého plavidla je protokol z technickej prehliadky vydaný osobou poverenou podľa odseku 4.
(3)
Na účely vydania lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺženia platnosti lodného osvedčenia malého plavidla môže Dopravný úrad uznať doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, alebo tretieho štátu, ktorý preukazuje, že plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť.
(4)
Vykonávaním technickej prehliadky malého plavidla poverí Dopravný úrad na základe písomnej žiadosti fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má bydlisko na území členského štátu, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu, ak
a)
predloží osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte nie starší ako tri mesiace,
b)
má vnútornú organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality na vykonávanie technických prehliadok odsúhlasený akreditačným orgánom12e) alebo iným národným akreditačným orgánom12f) podľa technickej normy12fa) alebo obdobnej technickej špecifikácie,
c)
preukáže svoju bezúhonnosť a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(5)
Bezúhonnosť podľa odseku 4 písm. c) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytnú Dopravnému úradu fyzická osoba a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, alebo právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a) Údaje podľa druhej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.
(6)
Dopravný úrad vydá poverenie podľa odseku 4 na dobu určitú, najviac do uplynutia času platnosti akreditácie uvedeného v osvedčení o akreditácii.12e) Osoba poverená podľa odseku 4 je povinná oznámiť Dopravnému úradu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 4 do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien.
(7)
Dopravný úrad odníme osobe poverenej podľa odseku 4 poverenie, ak
a)
prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 4,
b)
požiada o odňatie poverenia alebo
c)
opakovane v súvislosti s činnosťou, na ktorú bola poverená, poruší tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho vykonanie.
(8)
Pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia malého plavidla sa malé plavidlo opätovne podrobí technickej prehliadke. Ak malé plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie aj po opätovnej technickej prehliadke, Dopravný úrad predĺži platnosť lodného osvedčenia malého plavidla.
(9)
Doba platnosti lodného osvedčenia malého plavidla sa určí na základe výsledkov technickej prehliadky malého plavidla a vyznačí sa v lodnom osvedčení malého plavidla.
(10)
Ak je malé plavidlo dostatočne technicky spôsobilé, možno výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa plavidla a bez vykonania technickej prehliadky malého plavidla rozhodnúť o vydaní osobitného povolenia na prevádzku plavidla (§ 28 ods. 10) na dobu najviac šiestich mesiacov.
(11)
Podrobnosti o technickej spôsobilosti plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 22c
Prevádzka plavidiel
(1)
Prevádzka plavidla, ktorého lodné listiny sú vydané orgánmi tretích štátov (§ 28 ods. 7), sa na vodných cestách a v prístavoch Slovenskej republiky uskutočňuje na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Dopravný úrad je v záujme bezpečnosti prevádzky plavidla oprávnený dočasne zastaviť alebo obmedziť prevádzku plavidla. Dopravný úrad zruší dočasné zastavenie alebo obmedzenie prevádzky plavidla, ak pominú dôvody na jej dočasné zastavenie alebo obmedzenie.
(3)
Nebezpečné tovary možno dopravovať vodnou cestou plavidlami, ktoré majú osvedčenie o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.12g) Žiadateľ o vydanie osvedčenia o schválení plavidla priloží k žiadosti okrem dokumentov podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,12h) správu o vykonaní technickej prehliadky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,12h) ktorú vyhotoví uznaná klasifikačná spoločnosť.12i)
(4)
Na bezpečnosť prevádzky plavidla po vodných cestách Slovenskej republiky sa vzťahujú Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, ktoré sú schválené Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 24/1985 (ECE/TRANS/SC.3/115). Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách uverejní ministerstvo v štátnom jazyku na webovom sídle ministerstva.
§ 23
Povinnosti prevádzkovateľa plavidla
(1)
Za riadny stav plavidla a technickú spôsobilosť plavidla zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ plavidla zodpovedá najmä za to, že plavidlo nebude svojimi vlastnosťami ohrozovať plynulosť a bezpečnosť svojej prevádzky, plynulosť a bezpečnosť plavebnej prevádzky na vodnej ceste a životné prostredie. Prevádzkovateľ plavidla môže využívať plavidlo len na účel uvedený v lodnom osvedčení alebo v lodnom osvedčení malého plavidla.
(2)
Státie plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácii, na vodnej ceste alebo v prístave je možné iba s platným lodným osvedčením, na základe rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave.
(3)
O povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla po vydaní lodného osvedčenia; ak ide o plávajúce zariadenie, ktoré podlieha registrácii, musí byť zapísané v registri plavidiel vedenom Dopravným úradom.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je kópia lodného osvedčenia, súhlas správcu vodného toku12j) a ak ide o státie plávajúceho zariadenia v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, aj súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.12k) Ak ide o žiadosť o povolenie státia v prístave, prílohou k žiadosti je aj zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je v súlade s § 6 ods. 2. Zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu sa nevyžaduje, ak ide o žiadosť o povolenie státia plávajúceho zariadenia, ktorého vlastníkom je prevádzkovateľ verejného prístavu.
(5)
Dopravný úrad preruší konanie o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak už začalo iné konanie o povolení státia toho istého alebo iného plávajúceho zariadenia na tom istom mieste a nebolo ešte právoplatne rozhodnuté v tejto veci.
(6)
Dopravný úrad v rozhodnutí o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave upraví podmienky bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla a miesto státia plávajúceho zariadenia. Povolenie státia plávajúceho zariadenia sa vydáva na dobu určitú, najviac na dobu platnosti lodného osvedčenia plávajúceho zariadenia.
(7)
Ak dôjde k zmene technických údajov plávajúceho zariadenia, prevádzkovateľ plávajúceho zariadenia je povinný požiadať Dopravný úrad o vyjadrenie, v ktorom Dopravný úrad určí, či sa podstatne zmenil skutkový stav vo veci státia plávajúceho zariadenia, a či je prevádzkovateľ plávajúceho zariadenia povinný požiadať Dopravný úrad o vydanie nového rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia. Nadobudnutím právoplatnosti nového rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia stráca pôvodné rozhodnutie platnosť. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu povolenia státia plávajúceho zariadenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát povolenia státia plávajúceho zariadenia.
(8)
Zriadiť požičovňu plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave je možné len na základe rozhodnutia Dopravného úradu o zriadení požičovne plavidiel. O zriadení požičovne plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad na základe žiadosti. Prílohou k žiadosti je súhlas správcu vodného toku12j) a ak ide o zriadenie požičovne plavidiel v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, aj súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.12k) Ak ide o žiadosť o zriadenie požičovne v prístave, prílohou k žiadosti je aj zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je v súlade s § 6 ods. 2. Dopravný úrad v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel upraví podmienky jej zriadenia a prevádzkovania a uloží povinnosť viesť zoznam požičiavaných plavidiel. Rozhodnutie o zriadení požičovne plavidiel stráca platnosť, ak požičovňa nebola zriadená do jedného roka odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
(9)
Dopravný úrad rozhodne o zrušení požičovne plavidiel, ak
a)
je požičovňa plavidiel zriadená alebo prevádzkovaná bez rozhodnutia o jej zriadení,
b)
boli závažne alebo opakovane porušené podmienky určené v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel,
c)
požičovňa plavidiel nebola prevádzkovaná po dobu dlhšiu ako jeden rok od jej zriadenia alebo odo dňa, keď plavebný inšpektor zistil, že požičovňa plavidiel nie je prevádzkovaná,
d)
požičovňa plavidiel ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť plavebnej prevádzky alebo
e)
v súvislosti so zriadením alebo prevádzkovaním požičovne plavidiel bol závažne alebo opakovane porušený všeobecne záväzný právny predpis alebo plavebné opatrenie.
(10)
Pri plávajúcich strojoch s ťažobným zariadením je jeho prevádzkovateľ povinný preukázať sa aj povolením typu takého zariadenia vydaným Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.13)
(11)
Prevádzkovateľ plavidla je povinný pri vykonávaní prevádzky plavidla zabezpečiť ochranu života a zdravia členov posádky plavidla a prepravovaných osôb, ochranu majetku a životného prostredia.
(12)
Prevádzkovateľ plavidla je v záujme bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla a zachovania poriadku vo vnútrozemskej plavbe na vodných cestách a v prístavoch povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla, podmienky prevádzky plavidiel vo verejných prístavoch podľa § 39 písm. g) a pravidlá prepravy nebezpečných tovarov.
(13)
Ak existujú pochybnosti, kto je prevádzkovateľom plavidla, je v konaniach podľa § 39 písm. m) účastníkom konania aj vlastník plavidla. V konaní podľa prvej vety sa sankcia uloží vlastníkovi plavidla, ak nepreukáže, že prevádzkovateľom plavidla v čase spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu bola iná osoba.
§ 24
Register plavidiel a evidencie vedené Dopravným úradom
(1)
Register plavidiel je verejný a každý má právo na základe písomnej žiadosti do neho nahliadať a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Do registra plavidiel sa zapisujú tieto údaje:
a)
vlastník plavidla alebo spoluvlastníci, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo,
b)
osoba, ktorá vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla, prípadne všetky osoby, s ktorými vlastník plavidla uzavrel zmluvu o prevádzke plavidla, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo,
c)
evidenčné označenie plavidla,
d)
druh plavidla, oblasť jeho prevádzky na vodnej ceste a účel, na ktorý je plavidlo určené,
e)
technické údaje o plavidle, rok a miesto stavby plavidla,
f)
dátum zápisu alebo výmazu plavidla z registra plavidiel,
g)
záložné právo a pohľadávky na plavidlo zabezpečené záložným právom,
h)
plomby o zmene práva k plavidlu na základe doručenia verejnej listiny.
(2)
Pri nahliadaní do registra plavidiel, robení výpisov alebo odpisov z registra plavidiel alebo pri sprístupňovaní údajov z registra plavidiel vrátane osobných údajov podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.13aa) Sprístupňovať dátum narodenia sa zakazuje. Vlastníkovi plavidla sa na jeho žiadosť sprístupní aj jeho dátum narodenia. Osobe, ktorá vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla, a osobám, s ktorými vlastník plavidla uzavrel zmluvu o prevádzke plavidla, sa na ich žiadosť sprístupní aj ich dátum narodenia. Údaje z registra plavidiel sa poskytujú v rozsahu podľa osobitného predpisu13ab) do systému riečnych informačných služieb.
(3)
Žiadosť o zápis do registra plavidiel podáva prevádzkovateľ plavidla Dopravnému úradu. Dopravný úrad zapisuje plavidlo do registra plavidiel a prideľuje mu evidenčné označenie; za označenie plavidla evidenčným označením zodpovedá prevádzkovateľ plavidla. Zápisom plavidla alebo záložného práva k plavidlu do registra plavidiel nevzniká vlastnícke právo k plavidlu ani záložné právo k plavidlu.
(4)
Do registra plavidiel sa zapisujú plavidlá, ktorých celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg alebo výkon pohonného strojového zariadenia je väčší ako 11 kW alebo plocha plachiet je väčšia ako 12 m2 a nie sú registrované mimo územia Slovenskej republiky, okrem plavidiel určených výlučne na športovú činnosť vykonávanú na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením.
(5)
K žiadosti podľa odseku 3 prevádzkovateľ plavidla prikladá
a)
doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníckeho práva k plavidlu,
b)
osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
c)
kópiu dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
d)
doklad o výmaze z registra pôvodného zápisu, ak bolo plavidlo registrované mimo územia Slovenskej republiky,
e)
zmluva uzatvorená s vlastníkom plavidla o prevádzke plavidla, ak prevádzkovateľ plavidla nie je jeho vlastníkom,
f)
rozhodnutie colného úradu o uvedení plavidla do colného režimu voľný obeh, ak bolo plavidlo dovezené z tretieho štátu,
g)
vyhlásenie o zhode13ad) vydané výrobcom pre malé plavidlá podľa osobitného predpisu,13ad)
h)
osvedčenie o schválení technickej dokumentácie vydané Dopravným úradom, ak ide o individuálnu stavbu malého plavidla pre vlastnú potrebu; ak ide o plavidlo, ktoré nebolo Dopravným úradom typovo schválené, certifikát orgánu, ktorý stavbu malého plavidla povolil a typovo schválil.
(6)
Dokumenty podľa odseku 5 okrem dokumentov podľa odseku 5 písm. b), c) a g) sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.
(7)
Prevádzkovateľ plavidla je povinný oznámiť Dopravnému úradu akékoľvek zmeny údajov zapisovaných do registra a doložiť o tom doklady, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
(8)
Dopravný úrad pri zápise plavidla do registra plavidiel preveruje, či je po plavidle alebo lodnom motore vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme.13ae) Ak pri zápise plavidla do registra plavidiel je jednoznačné a nepochybné, že plavidlo alebo lodný motor je v pátraní, Dopravný úrad túto skutočnosť bezodkladne oznámi orgánu Policajného zboru a zápis plavidla do registra plavidiel nevykoná.
(9)
Dopravný úrad zmenu v registri plavidiel nevykoná, ak je mu z úradnej činnosti známe, že je
a)
proti pôvodnému vlastníkovi vedené exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia podľa osobitného predpisu,13b)
b)
vedené iné majetkovoprávne konanie alebo dedičské konanie týkajúce sa plavidla,
c)
jednoznačné a nepochybné, že plavidlo alebo lodný motor je v pátraní.
(10)
Výmaz plavidla z registra plavidiel vykoná Dopravný úrad len na základe žiadosti vlastníka plavidla alebo v prípade, ak Dopravný úrad rozhodol o jeho trvalom vyradení z prevádzky. Pred výmazom plavidla z registra plavidiel je prevádzkovateľ plavidla povinný odovzdať Dopravnému úradu všetky lodné listiny vzťahujúce sa k plavidlu.
(11)
Na účely registrácie plavidla môže za prevádzkovateľa plavidla konať iná osoba len na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo na základe úradného rozhodnutia.
(12)
Evidencie podľa § 39 písm. l) tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho a desiateho až trinásteho bodu vedené Dopravným úradom sú neverejné a na sprístupňovanie údajov z nich sa nevzťahuje osobitný predpis.13aa) Nahliadnuť do nich a žiadať z nich informácie, výpis alebo odpis môže ten, kto preukáže právny záujem. Do evidencií podľa § 39 písm. l) štvrtého a šiesteho bodu a evidencií lodných listín podľa § 39 písm. i) prvého a štvrtého bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko alebo názov, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo vlastníka plavidla alebo prevádzkovateľa plavidla. Do evidencie podľa § 39 písm. l) siedmeho bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu plavebného inšpektora. Do evidencie dokladov podľa § 39 písm. l) jedenásteho bodu a trinásteho bodu sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko a fotografia alebo fyzická identifikácia držiteľa preukazu formou importovaného elektronického obrázkového súboru, dátum a miesto narodenia, kontaktné údaje, podpis držiteľa preukazu, identifikačné číslo člena posádky plavidla alebo vodcu malého plavidla, sériové číslo preukazu, dátum vydania preukazu, dátum uplynutia platnosti preukazu, kódovanie osobitných povolení a obmedzenia a opatrenia na zníženie rizika z hľadiska zdravotnej spôsobilosti.
(13)
Do evidencie dokladov podľa § 39 písm. l) dvanásteho bodu sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia držiteľa preukazu, kontaktné údaje držiteľa preukazu, identifikačné číslo člena posádky plavidla, fotografia alebo fyzická identifikácia držiteľa preukazu formou importovaného elektronického obrázkového súboru, sériové číslo preukazu, dátum vydania preukazu, dátum uplynutia platnosti preukazu, kódovanie osobitných povolení, názov vydávajúceho orgánu, obmedzenia a opatrenia na zníženie rizika z hľadiska zdravotnej spôsobilosti; ak ide o služobnú lodnícku knižku Európskej únie, zapisujú sa údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia držiteľa služobnej lodníckej knižky Európskej únie, fotografia alebo fyzická identifikácia držiteľa služobnej lodníckej knižky Európskej únie formou importovaného elektronického obrázkového súboru, kontaktné údaje držiteľa služobnej lodníckej knižky Európskej únie, identifikačné číslo člena posádky plavidla, sériové číslo služobnej lodníckej knižky Európskej únie, dátum vydania služobnej lodníckej knižky Európskej únie, názov vydávajúceho orgánu. Do evidencie lodných denníkov sa zapisujú údaje v rozsahu názov plavidla, jednotné európske identifikačné číslo plavidla, identifikačné číslo lodného denníka, dátum vydania a údaje o vydávajúcom orgáne.
(14)
Údaje v evidencii dokladov podľa § 39 písm. l) dvanásteho bodu a v evidencii lodných denníkov sú spracúvané len na štatistické účely, na účely výmeny informácii medzi Európskou komisiou a príslušnými orgánmi, ktoré majú prístup do Databázy odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie13c) a Európskej databázy trupov plavidiel13d) a na účely vykonania ustanovení vzťahujúcich sa na odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a jeho plavebnú prax; anonymizované informácie získané z týchto údajov možno použiť na propagáciu a podporu vodnej dopravy. Osobné údaje podľa predchádzajúcej vety sa spracúvajú v súlade s osobitnými predpismi.13e) Dopravný úrad ako jednotné kontaktné miesto pre Databázu odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie zabezpečí vzájomné prepojenie elektronickej evidencie dokladov podľa § 39 písm. l) dvanásteho bodu a Databázy odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie.
(15)
Údaje z evidencie požičovní plavidiel vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno a priezvisko alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo prevádzkovateľa požičovne, dátum zriadenia a zrušenia požičovne, miesto prevádzky požičovne na účely informovania verejnosti o prevádzkovaných požičovniach plavidiel na vodných cestách.
(16)
Údaje z evidencie poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu, evidencie poverení na vykonávanie výcvikového kurzu a evidencie poverení na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno, priezvisko, miesto podnikania fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené na účely informovania verejnosti o osobách poverených vykonávaním týchto kurzov.
(17)
Evidencia osvedčení podľa § 5a ods. 4 a evidencia osvedčení o osobitných znalostiach podľa § 5b sú vedené Dopravným úradom a obsahujú aj osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a adresa trvalého pobytu. Evidencie podľa prvej vety sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu vrátane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu na účely informovania verejnosti o bezpečnostných poradcoch a odborníkoch v oblasti prepravy nebezpečného tovaru.
(18)
Údaje z evidencie žiadostí o schválenie simulátora, dokumentácie podľa § 30b ods. 2 a schválených simulátorov vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno a priezvisko alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa simulátora, ak bolo pridelené, schválený simulátor na posudzovanie odbornej spôsobilosti, platnosť schválenia tohto simulátora na účely posúdenia a overenia systému riadenia kvality pre operačné činnosti podľa § 39 písm. ad) a informovania verejnosti o schválených simulátoroch na posudzovanie odbornej spôsobilosti.
(19)
Údaje z evidencie poverených lekárov vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno a priezvisko povereného lekára, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti,13f) ktoré má poverený lekár k dispozícii, a telefónne číslo alebo e-mailovú adresu povereného lekára.
§ 25
Používanie vlajok a štandardy prezidenta
(1)
Loď vnútrozemskej plavby, malé plavidlo s dĺžkou trupu od 4 m, ktoré podlieha registrácii, prievozná loď a plávajúci stroj musia počas plavby niesť štátnu vlajku Slovenskej republiky.14)
(2)
Štátna vlajka Slovenskej republiky sa vztyčuje vždy rozvinutá na vlajkový stožiar umiestnený na korme plavidla. Štátna vlajka Slovenskej republiky môže byť vztýčená len v čase od východu do západu slnka.
(3)
V prípade vyhlásenia štátneho smútku sa štátna vlajka Slovenskej republiky vztyčuje na pol žrde.
(4)
Pri úmrtí člena posádky plavidla alebo cestujúceho na plavidle sa štátna vlajka Slovenskej republiky vztyčuje na pol žrde, najviac však počas troch za sebou nasledujúcich dní.
(5)
Ak zomrel člen posádky plavidla na pevnine a plavidlo sa nachádza v prístave, kde k úmrtiu došlo, patrí zosnulému rovnaká pocta štátnou vlajkou Slovenskej republiky ako pri úmrtí na plavidle.
(6)
Na plavidle, na ktorom sa nachádza prezident Slovenskej republiky, musí byť vztýčená aj štandarda prezidenta Slovenskej republiky.
(7)
Štandarda prezidenta Slovenskej republiky sa vztyčuje na vrchol predného stožiara a musí byť vztýčená po celý čas prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky na plavidle.
(8)
Plavidlá, ktoré sú registrované mimo územia Slovenskej republiky a ktoré sa plavia po vodných cestách Slovenskej republiky, používajú vlajku štátu svojej registrácie, ktorá je umiestnená na korme plavidla.
(9)
Plavidlá s vlastným strojovým pohonom, ktoré sú registrované mimo územia Slovenskej republiky s výnimkou malých plavidiel, ktoré sa plavia po vodných cestách Slovenskej republiky, používajú štátnu vlajku Slovenskej republiky na čele plavidla alebo na čele zostavy plavidiel tak, aby štátna vlajka Slovenskej republiky bola viditeľná zo všetkých strán.
(10)
Ak je spolu so štátnou vlajkou Slovenskej republiky na jednom stožiari vztýčená aj iná vlajka alebo zástava, táto zástava nesmie byť svojimi rozmermi väčšia ako štátna vlajka Slovenskej republiky.
(11)
Ak sú na plavidle použité vlajky slúžiace na vlajkovú výzdobu alebo na medzinárodný vlajkový signálny kód, tieto vlajky nemôžu byť umiestnené vedľa štátnej vlajky alebo umiestnené spôsobom, ktorý by znemožnil viditeľnosť alebo rozpoznateľnosť štátnej vlajky.
§ 26
Ciachovanie plavidla
(1)
Pred uvedením plavidla do prevádzky sa musí plavidlo ciachovať. Ciachovaním plavidla sa rozumie určenie užitočnej hmotnosti plavidla v závislosti od jeho ponoru, vyznačenie ponorových stupníc, nákladovej značky a najvyššieho prípustného ponoru.
(2)
Ciachovaniu podliehajú všetky plavidlá, ktorých výtlak presahuje 100 m3.
(3)
Ciachovanie plavidla vykonáva Dopravný úrad v prípade novovyrobených plavidiel na základe žiadosti výrobcu plavidla alebo v prípade plavidiel už zaradených do prevádzky, ktoré sú registrované v Slovenskej republike alebo sú registrované mimo územia Slovenskej republiky, ak sú členmi Dohovoru o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby,15) na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla. K žiadosti o ciachovanie plavidla žiadateľ predloží
a)
ciachový preukaz, ak už bol predtým vydaný,
b)
údaje o počte členov posádky plavidla a počte cestujúcich,
c)
zoznam predmetov patriacich do výstroja plavidla, ako aj zoznam zásob s uvedením ich približnej hmotnosti,
d)
výkres plavidla (generálny plán),
žiadateľ ciachovania plavidla pristaví prázdne plavidlo na stanovište, ktoré určí Dopravný úrad, a poskytne súčinnosť pracovníkom Dopravného úradu podľa ich pokynov. Dokladom o ciachovaní plavidla je ciachový preukaz (§ 28 ods. 12).
(4)
Na obidvoch bokoch plavidla sa vyznačujú ciachové značky. Zreteľnosť a viditeľnosť ciachových značiek vrátane ponorových stupníc alebo nákladovej značky udržuje prevádzkovateľ plavidla a počas plavby vodca plavidla.
(5)
Plavidlá sa musia podrobiť ciachovaniu
a)
po uplynutí doby platnosti ciachového preukazu podľa § 28 ods. 12,
b)
do troch mesiacov po dokončení väčšej opravy alebo prestavby,
c)
ak sú dôvodné pochybnosti o správnosti údajov uvedených v ciachovom preukaze.
(6)
Podrobnosti o ciachovaní plavidla, ktoré podlieha ciachovaniu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 27
Poistenie zodpovednosti
(1)
Plavidlo, ktoré je zapísané do registra plavidiel, možno prevádzkovať na vodnej ceste len s uzavretým poistením zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla. Zmluvu o poistení je povinný uzatvoriť prevádzkovateľ plavidla ešte pred začatím prevádzky plavidla. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla sa vzťahuje na poistenie posádky, cestujúcich, tovaru a škôd spôsobených tretím osobám.
(2)
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla uzavreté jeho prevádzkovateľom musí trvať po celú dobu prevádzky plavidla.
§ 28
Lodné listiny
(1)
Lodné listiny podľa odsekov 2 až 4 sú verejné listiny.
(2)
Na plavidle počas prevádzky, okrem malých plavidiel, musia byť uložené originály týchto lodných listín:
a)
lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie; na plavidlách bez posádky môže byť lodné osvedčenie nahradené identifikačnou tabuľkou,
b)
ciachový preukaz,
c)
zoznam členov posádky plavidla, ktorý obsahuje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a druh a číslo dokladu totožnosti; na osobných lodiach, ktoré vykonávajú medzinárodnú plavbu, aj zoznam cestujúcich, ktorý obsahuje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a druh a číslo dokladu totožnosti,
d)
lodný denník na plavidlách s vlastným pohonom a na plávajúcich strojoch,
e)
dokumenty podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,15a)
f)
kontrolná kniha odovzdávaných olejov na plavidlách s vlastným pohonom, na plávajúcich strojoch a na plávajúcich zariadeniach so zabudovanými nádržami na odpadové vody.
(3)
Okrem lodných listín podľa odseku 2 musia byť na plavidle počas prevádzky uložené
a)
povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiovej stanice, ak má plavidlo takúto stanicu,
b)
správa o revízii vyhradeného technického zariadenia podľa druhu vyhradeného technického zariadenia,
c)
doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla,
d)
povolenie na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak je plávajúcim zariadením.
(4)
Na malom plavidle počas prevádzky musí byť okrem dokumentov podľa odseku 3 uložený originál lodného osvedčenia malého plavidla alebo originál osobitného povolenia na prevádzku plavidla.
(5)
Pri udeľovaní alebo odnímaní povolenia na zriaďovanie, prevádzkovanie alebo prechovávanie rádiovej stanice sa postupuje podľa osobitného predpisu.16)
(6)
Lodné listiny a dokumenty podľa odsekov 2 až 4 musia byť na požiadanie predložené Dopravnému úradu.
(7)
Lodné listiny plavidiel okrem lodného denníka vydané orgánmi tretích štátov na prevádzku plavidla na vodných cestách Slovenskej republiky možno uznať len na základe podmienok vzájomného uznávania alebo podmienok ustanovených v medzinárodných zmluvách.
(8)
Lodné osvedčenie je lodná listina, ktorou sa preukazuje technická spôsobilosť plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad po preverení, či plavidlu už nebolo vydané lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie príslušným orgánom iného členského štátu. Lodné osvedčenie a dočasné lodné osvedčenie sa vydávajú na dobu určitú. Doba platnosti lodného osvedčenia nového plavidla je najviac päť rokov, ak ide o osobnú loď alebo vysokorýchlostné plavidlo, alebo desať rokov, ak ide o ostatné plavidlá. Doba platnosti lodného osvedčenia plavidla, ktoré je už v prevádzke, sa určí na základe overených výsledkov technickej prehliadky plavidla; v tom prípade doba platnosti nesmie prekročiť doby platnosti podľa predchádzajúcej vety. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát.
(9)
Lodné osvedčenie malého plavidla je lodná listina, ktorou sa preukazuje technická spôsobilosť malého plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad na dobu určitú. Doba platnosti lodného osvedčenia nového malého plavidla je najviac päť rokov. Doba platnosti lodného osvedčenia malého plavidla, ktoré je už v prevádzke, sa určí na základe výsledkov technickej prehliadky plavidla; v tom prípade doba platnosti nesmie prekročiť dobu platnosti podľa predchádzajúcej vety. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu lodného osvedčenia malého plavidla, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát.
(10)
Osobitné povolenie na prevádzku plavidla je krátkodobo platná lodná listina, ktorá sa vydáva podľa čl. 1.10 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách a nahrádza lodné osvedčenie malého plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla na dobu nevyhnutne potrebnú. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osobitného povolenia na prevádzku plavidla, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát osobitného povolenia na prevádzku plavidla.
(11)
Zoznam členov posádky plavidla je lodná listina, ktorá obsahuje údaje o osobách, ktoré tvoria posádku plavidla. Ak sa na plavidle nachádzajú aj rodinní príslušníci člena posádky plavidla, zapisujú sa do zoznamu posádky plavidla ako cestujúci.
(12)
Ciachový preukaz je lodná listina potvrdzujúca rozmery a užitočnú hmotnosť plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad na dobu určitú, najviac na desať rokov. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu ciachového preukazu, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát ciachového preukazu.
(13)
Lodný denník je lodná listina, v ktorej sa zaznamenávajú uskutočnené plavby a slúži na kontrolu a evidenciu pracovného času a doby odpočinku členov posádky plavidla. Lodný denník vydáva Dopravný úrad. Na plavidle môže byť iba jeden aktívny lodný denník, ktorý je určený na zaznamenávanie údajov. Vzor lodného denníka je ustanovený v osobitnom predpise.16a) Zaznamenávanie údajov vykonáva vodca plavidla a potvrdzuje ich svojím podpisom, pričom člen posádky plavidla potvrdí zápis o sebe svojím podpisom, a to najneskôr do konca každého nasledujúceho mesiaca. Záznamy sa uchovávajú po dobu jedného roka na plavidle a každý člen posádky plavidla obdrží kópie svojich potvrdených záznamov, ktoré uchováva minimálne jeden rok.
(14)
Lodný denník vydaný príslušným orgánom iného členského štátu v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie alebo lodný denník vydaný v súlade s nariadeniami pre členov posádky plavidiel plávajúcich na Rýne podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie, je platný na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu. Lodný denník vydaný tretím štátom v súlade s vnútroštátnymi predpismi tretieho štátu, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie, je platný na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, ak tento tretí štát uznáva lodné denníky vydané podľa právne záväzných aktov Európskej únie a Európska komisia vykonávacím aktom uzná lodné denníky vydané týmto tretím štátom. Dopravný úrad bezodkladne informuje Európsku komisiu, ak zistí, že tretí štát nespĺňa požiadavky podľa predchádzajúcej vety a uvedie dôvody svojho tvrdenia.
(15)
Kontrolná kniha odovzdávaných olejov je lodná listina, do ktorej sa zapisujú údaje podľa prílohy č. 9 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách. Vydáva ju Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla.
(16)
Za zápis údajov do lodných listín uvedených v odsekoch 11 a 13 zodpovedá vodca plavidla.
§ 29
Člen posádky plavidla
(1)
Člen posádky plavidla je fyzická osoba vykonávajúca práce súvisiace s prevádzkou plavidla, najmä úlohy súvisiace s vedením plavidla, kontrolou prevádzky plavidla, manipuláciou s nákladom, uložením nákladu, prepravou cestujúcich, kontrolou strojového zariadenia, údržbou a opravou plavidla, komunikáciou, ochranou zdravia a bezpečnosti a ochranou životného prostredia a fyzická osoba, ktorá je poverená len prevádzkou strojového zariadenia, žeriavov alebo elektrických a elektronických zariadení.
(2)
Člen posádky plavidla musí byť odborne spôsobilý, zdravotne spôsobilý, dosiahnuť požadovaný vek a je povinný mať služobnú lodnícku knižku.
(3)
Členom posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, je lodný strojník a na
a)
vstupnej úrovni pomocný lodník a učeň lodník,
b)
prevádzkovej úrovni lodník, kvalifikovaný lodník a kormidelník,
c)
riadiacej úrovni lodný kapitán Európskej únie.
(4)
Členom posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, je vnútroštátny lodný kapitán, vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, vodca plávajúceho stroja, vnútroštátny lodník a vnútroštátny pomocný lodník.
(5)
Člen posádky plavidla podľa odseku 3 môže vykonávať práce súvisiace s prevádzkou plavidla aj na vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu. Člen posádky plavidla správcu vodného toku sa považuje za člena posádky plavidla podľa odseku 4 bez ohľadu na to, či vykonáva práce súvisiace s prevádzkou plavidla na vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, alebo na vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.
(6)
Minimálny počet a zloženie členov posádky plavidla určuje osobitne pre každý druh plavidla Dopravný úrad a zapisuje ho do lodného osvedčenia. Minimálnym počtom členov posádky plavidla sa rozumie taký počet členov posádky plavidla, ktorý je potrebný na bezpečné ovládanie plavidla za normálnych prevádzkových podmienok.
(7)
Vnútroštátny pomocný lodník je člen posádky plavidla nad rámec určený minimálnym počtom členov posádky plavidla. Na funkciu vnútroštátny pomocný lodník môže byť zaradená fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 16 rokov a je zdravotne spôsobilá, pričom práce na plavidle musí vykonávať pod dohľadom odborne spôsobilého člena posádky plavidla, ktorého určí vodca plavidla.
(8)
Lodný kapitán Európskej únie alebo vnútroštátny lodný kapitán je člen posádky plavidla odborne spôsobilý na vedenie plavidla, ktorý má na palube plavidla celkovú zodpovednosť, a to aj za posádku plavidla, cestujúcich a náklad a zabezpečí, že ostatní členovia posádky plavidla budú riadne vykonávať všetky úlohy pri prevádzke plavidla. Ak je na plavidle viac ako jeden lodný kapitán Európskej únie alebo viac ako jeden vnútroštátny lodný kapitán, vlastník alebo prevádzkovateľ plavidla určí vodcu plavidla.
§ 30
Odborná spôsobilosť člena posádky plavidla
(1)
Odbornou spôsobilosťou člena posádky plavidla sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a zručností na prevádzku plavidla.
(2)
Odbornú spôsobilosť a dosiahnutie požadovaného veku musí preukázať okrem člena posádky plavidla aj vedúci plavby na plavebnej komore, odborník na prepravu cestujúcich a odborník na skvapalnený zemný plyn. Odborníkom na prepravu cestujúcich sa rozumie osoba slúžiaca na palube plavidla, ktorá je oprávnená prijímať opatrenia v núdzových situáciách na osobnej lodi. Odborníkom na skvapalnený zemný plyn sa rozumie osoba odborne spôsobilá na dopĺňanie paliva do plavidla používajúceho skvapalnený zemný plyn ako palivo alebo lodný kapitán Európskej únie spôsobilý na vedenie takého plavidla.
(3)
Dopravný úrad po preukázaní získania odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti vydá lodnému kapitánovi Európskej únie preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie a služobnú lodnícku knižku Európskej únie a členom posádky plavidla na prevádzkovej úrovni a vstupnej úrovni služobnú lodnícku knižku Európskej únie, ktorá tvorí s preukazom odbornej spôsobilosti Európskej únie jediný doklad (ďalej len „jediný doklad“). Dopravný úrad po preukázaní získania odbornej spôsobilosti vydá odborníkovi na skvapalnený zemný plyn preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a odborníkovi na prepravu cestujúcich preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich.
(4)
Dopravný úrad po preukázaní získania odbornej spôsobilosti vydá lodnému strojníkovi a členovi posádky plavidla podľa § 29 ods. 4 preukaz odbornej spôsobilosti a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku. Dopravný úrad po preukázaní získania odbornej spôsobilosti vydá vedúcemu plavby na plavebnej komore preukaz vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky.
(5)
Lodný kapitán Európskej únie musí byť držiteľom osobitných povolení pri plavbe
a)
pomocou radaru,
b)
plavidlom používajúcim skvapalnený zemný plyn ako palivo,
c)
veľkých zostáv plavidiel,
d)
na vodných cestách so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu,
e)
na vodných cestách námorného charakteru.
(6)
Vnútroštátny lodný kapitán musí byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn pri plavbe plavidlom používajúcim skvapalnený zemný plyn ako palivo a držiteľom osobitného povolenia pri plavbe pomocou radaru, ktoré sa zapisuje do preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán.
(7)
Ak je získanie odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podmienené úspešným vykonaním skúšky, skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou vymenovanou predsedom Dopravného úradu alebo ním poverenou osobou alebo ako súčasť výcvikového kurzu podľa § 30a. Skúška musí byť organizovaná tak, aby sa zabránilo konfliktu záujmov. Skúšobný poriadok na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou vymenovanou predsedom Dopravného úradu vydáva Dopravný úrad a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. Žiadosť o vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou vymenovanou predsedom Dopravného úradu podáva žiadateľ Dopravnému úradu najneskôr štyri týždne pred vyhláseným termínom skúšky určeným Dopravným úradom.
(8)
Dopravný úrad vydá doklad podľa odseku 3 žiadateľovi, ktorý preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti, na základe žiadosti po overení pravosti a platnosti jej príloh, ktorými sú dokumenty preukazujúce minimálne požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu a lekársky posudok nie starší ako tri mesiace, a ak overí, že žiadateľovi ešte nebol vydaný platný doklad podľa odseku 3.
(9)
Dopravný úrad vydáva preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa výberu žiadateľa.
(10)
Dopravný úrad vydá osobitné povolenie podľa odseku 5 okrem osobitného povolenia podľa odseku 5 písm. b) tak, že ho zapíše do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie; platnosť takéhoto osobitného povolenia trvá počas platnosti preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie je najviac 13 rokov, pričom platnosť sa obmedzuje dátumom ďalšej lekárskej prehliadky podľa § 31a. Osobitné povolenie podľa odseku 5 písm. b) Dopravný úrad vydá ako preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a jeho platnosť je najviac päť rokov.
(11)
Platnosť jediného dokladu je obmedzená dátumom ďalšej lekárskej prehliadky podľa § 31a. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich je najviac päť rokov.
(12)
Dopravný úrad vydá osobitné povolenie podľa odseku 5 okrem osobitného povolenia na plavbu na vodných cestách so špecifickým rizikom žiadateľovi, ktorý preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti, na základe žiadosti po overení pravosti a platnosti jej príloh, ktorými sú doklady preukazujúce minimálne požiadavky na získanie osobitného povolenia podľa osobitného predpisu a doklady preukazujúce minimálne požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti lodného kapitána Európskej únie alebo kópia preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo kópia uznaného preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie podľa odsekov 21 a 22; kópie preukazov k žiadosti sa nepredkladajú, ak je preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo uznaný preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie vedený v Databáze odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie, v takom prípade žiadateľ uvedie v žiadosti identifikačné číslo člena posádky plavidla.
(13)
Dopravný úrad vydá osobitné povolenie na plavbu na vodných cestách so špecifickým rizikom žiadateľovi, ktorý preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti, na základe žiadosti po overení pravosti a platnosti jej príloh, ktorými sú doklady preukazujúce dodatočné požiadavky na získanie osobitného povolenia podľa osobitného predpisu a doklady preukazujúce minimálne požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti lodného kapitána Európskej únie alebo kópia preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo kópia uznaného preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie podľa odsekov 21 a 22; kópie preukazov k žiadosti sa nepredkladajú, ak je preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo uznaný preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie vedený v Databáze odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie, v takom prípade žiadateľ uvedie v žiadosti identifikačné číslo člena posádky plavidla.
(14)
Dopravný úrad vydá žiadateľovi osobitné povolenie na plavbu na vodných cestách so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a nachádzajú sa v inom členskom štáte, ak príslušný orgán tohto členského štátu udelí Dopravnému úradu súhlas a zároveň mu poskytne prostriedky na vykonanie posúdenia dodatočnej odbornej spôsobilosti. Dopravný úrad udelí príslušnému orgánu iného členského štátu súhlas a zároveň mu poskytne prostriedky na vykonanie posúdenia dodatočnej odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu, ak osobitné povolenie na plavbu na vodných cestách so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a nachádzajú sa na území Slovenskej republiky, vydáva príslušný orgán tohto členského štátu; udeliť súhlas môže odmietnuť len s uvedením odôvodnenia.
(15)
Vzory dokladov podľa odseku 3 sú ustanovené v osobitnom predpise.16a)
(16)
Dopravný úrad vydá doklady podľa odseku 4 žiadateľovi na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a odbornú spôsobilosť dokladom o úspešnom vykonaní skúšky.
(17)
Dopravný úrad vydá preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti, na základe žiadosti po overení pravosti a platnosti jej prílohy, ktorou je doklad preukazujúci minimálne požiadavky na získanie osobitného povolenia podľa odseku 5 písm. b) v rozsahu podľa osobitného predpisu.
(18)
Člen posádky plavidla musí mať na plavidle doklad podľa odsekov 3 a 5 vydaný alebo uznaný Dopravným úradom alebo doklad podľa odsekov 4 a 6 vydaný Dopravným úradom.
(19)
Odborník na prepravu cestujúcich musí mať na plavidle preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich vydaný alebo uznaný Dopravným úradom a odborník na skvapalnený zemný plyn musí mať na plavidle preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn vydaný alebo uznaný Dopravným úradom; na námornej lodi prevádzkovanej na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, platí preukaz odborníka na prepravu cestujúcich a preukaz odborníka na skvapalnený zemný plyn vydaný alebo uznaný v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.16b)
(20)
Doklad podľa odsekov 3 a 5 vydaný príslušnými orgánmi iných členských štátov v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie, je platný na všetkých vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.
(21)
Doklad podľa odsekov 3 a 5 vydaný v súlade s nariadeniami pre členov posádky plavidiel plávajúcich na Rýne podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie, je platný na všetkých vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.
(22)
Doklad podľa odsekov 3 a 5 vydaný tretím štátom v súlade s vnútroštátnymi predpismi tretieho štátu, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie je platný na všetkých vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, ak tento tretí štát uznáva doklady Európskej únie vydané podľa právne záväzných aktov Európskej únie a Európska komisia vykonávacím aktom uzná doklady podľa odsekov 3 a 5 vydané týmto tretím štátom. Dopravný úrad bezodkladne informuje Európsku komisiu o svojom zistení, že tretí štát nespĺňa požiadavky podľa predchádzajúcej vety a uvedie dôvody svojho tvrdenia.
(23)
Doklady podľa odseku 4 vydané príslušným orgánom iného členského štátu sa uznávajú v súlade s osobitným predpisom.16c) Doklady podľa odseku 4 vydané príslušným orgánom tretieho štátu možno uznať na základe podmienok ich vzájomného uznávania alebo podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.16d)
(24)
Dopravný úrad po uplynutí platnosti preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie obnoví tento preukaz a v ňom zapísané osobitné povolenia na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa § 31a. Pri obnovení preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie Dopravný úrad vydá preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie a osobitné povolenia zapíše do tohto preukazu. Dopravný úrad po uplynutí platnosti preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie zapísaného v jedinom doklade obnoví tento preukaz zápisom dátumu platnosti tohto preukazu do jediného dokladu na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa § 31a.
(25)
Dopravný úrad po uplynutí platnosti preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich obnoví tento preukaz vydaním nového preukazu na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu a to úspešným vykonaním novej skúšky. Dopravný úrad po uplynutí platnosti preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn obnoví tento preukaz vydaním nového preukazu na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu alebo absolvoval najmenej 180 dní plavby počas predchádzajúcich piatich rokov alebo najmenej 90 dní plavby počas predchádzajúceho roka na palube plavidla používajúceho skvapalnený zemný plyn ako palivo.
(26)
Ak Dopravný úrad zistí, že držiteľ dokladu podľa odseku 3 alebo osobitného povolenia podľa odseku 5, ktoré vydal, nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitného prepisu, môže tento doklad alebo osobitné povolenie odňať.
(27)
Preukaz odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky16e) okrem veliteľa námornej lode vydaný alebo uznaný v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,16b) je platný na námornej lodi16f) prevádzkovanej na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.
(28)
Ak dôjde k strate, poškodeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu dokladu podľa odsekov 3 až 6, Dopravný úrad vydá na základe žiadosti nový doklad podľa odsekov 3 až 6.
(29)
Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o požiadavkách na odbornú spôsobilosť a na vek, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, odborníka na prepravu cestujúcich a odborníka na skvapalnený zemný plyn, požiadavky na simulátory a zoznam úsekov vnútrozemských vodných ciest so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(30)
Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, lodného strojníka a vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a vzor preukazu vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 30a
(1)
Vykonávaním výcvikového kurzu poverí Dopravný úrad na základe žiadosti fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má bydlisko na území členského štátu, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu, ak predloží
a)
osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je najmä obchodný register alebo živnostenský register, vedený v inom členskom štáte alebo v treťom štáte nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o zavedení systému riadenia kvality na vykonávanie výcvikového kurzu podľa technickej normy17) alebo obdobnej technickej špecifikácie,
c)
zoznam vnútroštátnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie, z ktorých program výcvikového kurzu vychádza,
d)
popis organizačného zabezpečenia výcvikového kurzu,
e)
názov a detailný program výcvikového kurzu obsahujúci učebné osnovy, metódy, postupy výučby a materiálne zabezpečenie výcvikového kurzu vrátane plavidla, tomu zodpovedajúceho pobrežného zariadenia alebo simulátora,
f)
zoznam odborne spôsobilých školiteľov, ktorý obsahuje aj osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko školiteľa a doklady o jeho kvalifikácii a najmenej ročnej praxi v oblasti, v ktorej bude školiť,
g)
popis a formu záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov výcvikového kurzu, skúšobný poriadok, zoznam odborne spôsobilých skúšajúcich, ktorý obsahuje aj osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko skúšajúceho a doklady o jeho kvalifikácii a najmenej ročnej praxi v oblasti, v ktorej bude skúšať,
h)
vzor osvedčenia o absolvovaní výcvikového kurzu; vzor potvrdenia o praktickej skúške musí byť v súlade s osobitným predpisom,16a)
i)
vzor evidencie dokumentácie výcvikového kurzu, ktorá obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch a školiteľoch výcvikového kurzu, rozvrh hodín výcvikového kurzu a evidenciu absolvovaných hodín účastníkov výcvikového kurzu.
(2)
Vykonávaním základného bezpečnostného výcviku na získanie odbornej spôsobilosti pomocného lodníka poverí Dopravný úrad na základe žiadosti fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má bydlisko na území členského štátu, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu, ak predloží
a)
osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je najmä obchodný register alebo živnostenský register, vedený v cudzom štáte nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o zavedení systému riadenia kvality na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku podľa technickej normy17) alebo obdobnej technickej špecifikácie,
c)
zoznam vnútroštátnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie, z ktorých program základného bezpečnostného výcviku vychádza,
d)
popis organizačného zabezpečenia základného bezpečnostného výcviku,
e)
názov a detailný program základného bezpečnostného výcviku obsahujúci učebné osnovy, metódy, postupy výučby a materiálne zabezpečenie základného bezpečnostného výcviku,
f)
zoznam odborne spôsobilých školiteľov, ktorý obsahuje aj osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko školiteľa a doklady o jeho kvalifikácii a najmenej ročnej praxi v oblasti, v ktorej bude školiť,
g)
popis a formu záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov základného bezpečnostného výcviku; vzor potvrdenia o úspešnom ukončení základného bezpečnostného výcviku musí byť v súlade s osobitným predpisom,
h)
vzor evidencie dokumentácie základného bezpečnostného výcviku, ktorý obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch a školiteľoch základného bezpečnostného výcviku, rozvrh hodín základného bezpečnostného výcviku a evidenciu absolvovaných hodín účastníkov základného bezpečnostného výcviku.
(3)
Dopravný úrad vydá poverenie podľa odsekov 1 a 2 najviac na päť rokov. Osoba poverená podľa odseku 1 je povinná oznámiť Dopravnému úradu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 1 a osoba poverená podľa odseku 2 je povinná oznámiť Dopravnému úradu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 2 do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien. V rámci zabezpečenia výkonu štátneho dozoru nad priebehom výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku je poverená osoba, ktorá vykonáva výcvikový kurz alebo základný bezpečnostný výcvik, povinná oznámiť Dopravnému úradu najneskôr sedem dní predo dňom konania výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku termín konania tohto výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku a bezodkladne, najneskôr však tri dni predo dňom konania oznámeného výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku zmenu alebo zrušenie termínu konania tohto výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku.
(4)
Dopravný úrad pozastaví platnosť poverenia, ak osoba poverená podľa odseku 1 prestane spĺňať podmienky poverenia podľa odseku 1 alebo osoba poverená podľa odseku 2 prestane spĺňať podmienky poverenia podľa odseku 2 a určí lehotu na odstránenie nedostatkov. V prípade neodstránenia nedostatkov v lehote podľa prvej vety poverenie odníme.
(5)
Dopravný úrad odníme osobe poverenej podľa odseku 1 poverenie, ak
a)
neodstráni nedostatky podľa odseku 4,
b)
požiada o odňatie poverenia,
c)
závažne alebo opakovane v súvislosti s činnosťou, na ktorú bola poverená, poruší tento zákon, s ním súvisiaci všeobecne záväzný právny predpis alebo právne záväzný akt Európskej únie alebo
d)
neumožní alebo odoprie výkon štátneho dozoru nad priebehom výcvikového kurzu.
(6)
Dopravný úrad odníme osobe poverenej podľa odseku 2 poverenie, ak
a)
neodstráni nedostatky podľa odseku 4,
b)
požiada o odňatie poverenia,
c)
závažne alebo opakovane v súvislosti s činnosťou, na ktorú bola poverená, poruší tento zákon, s ním súvisiaci všeobecne záväzný právny predpis alebo právne záväzný akt Európskej únie alebo
d)
neumožní alebo odoprie výkon štátneho dozoru nad priebehom základného bezpečnostného výcviku.
(7)
Odňatie poverenia alebo pozastavenie platnosti poverenia podľa odsekov 4 až 6 nevylučuje možnosť uloženia pokuty.
(8)
Dopravný úrad uzná osvedčenie o absolvovaní výcvikového kurzu alebo obdobný doklad vydaný po ukončení výcvikového kurzu schváleného príslušným orgánom iného členského štátu.
§ 30b
(1)
Simulátory používané na praktickej skúške na posudzovanie odbornej spôsobilosti schvaľuje Dopravný úrad na základe žiadosti, v ktorej žiadateľ uvedie
a)
kontaktné údaje, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa meno, priezvisko a miesto podnikania fyzickej osoby, ak ide o právnickú osobu názov a sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
b)
na aké posúdenie odbornej spôsobilosti žiada simulátor schváliť, a to na
1.
praktickú skúšku na získanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie (simulátor manévrovania plavidiel),
2.
praktickú skúšku na získanie osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru (radarový simulátor) alebo
3.
praktickú skúšku podľa prvého bodu a druhého bodu,
c)
že simulátor je v súlade s minimálnymi technickými a funkčnými požiadavkami na simulátory podľa osobitného predpisu.
(2)
Dopravný úrad zabezpečí kontrolu minimálnych technických a funkčných požiadaviek na simulátory podľa skúšobného postupu pre každú položku, a to odborníkmi z tejto oblasti nezávislými od subjektu vykonávajúceho výcvikový kurz, ktorí zdokumentujú kontrolu súladu každej položky. Ak sa v skúšobných postupoch potvrdí, že technické a funkčné požiadavky sú splnené, Dopravný úrad simulátor schváli a v rozhodnutí o schválení uvedie, na aké konkrétne posúdenie odbornej spôsobilosti je simulátor schválený a na akú dobu sa schvaľuje. Platnosť schválenia simulátora je najviac päť rokov.
(3)
Dopravný úrad oznámi schválenie simulátora Európskej komisii a dotknutým medzinárodným organizáciám, pričom uvedie najmä tieto informácie:
a)
na aké posúdenie odbornej spôsobilosti je simulátor schválený, a to na
1.
praktickú skúšku na získanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie (simulátor manévrovania plavidiel),
2.
praktickú skúšku na získanie osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru (radarový simulátor) alebo
3.
praktickú skúšku podľa prvého bodu a druhého bodu,
b)
meno a priezvisko alebo názov prevádzkovateľa simulátora,
c)
názov výcvikového kurzu, ak je to potrebné,
d)
orgán, ktorý vydáva preukazy odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, osobitné povolenia podľa § 30 ods. 5 alebo potvrdenia o praktických skúškach,
e)
dátum nadobudnutia, uplynutia alebo pozastavenia platnosti schválenia simulátora.
(4)
Dopravný úrad na účely podľa § 39 písm. ad) vedie záznamy o žiadostiach podľa odseku 1 a dokumentáciu z kontroly podľa odseku 2.
(5)
Na praktickej skúške na posudzovanie odbornej spôsobilosti sa môže používať aj simulátor schválený príslušným orgánom iného členského štátu, a to bez vykonania kontroly podľa odseku 2.
(6)
Ak simulátor nespĺňa funkčné a technické požiadavky na simulátory podľa osobitného predpisu, Dopravný úrad simulátor neschváli. Ak Dopravný úrad zisti, že simulátor prestal spĺňať funkčné a technické požiadavky na simulátory podľa osobitného predpisu, schválenie simulátora zruší alebo pozastaví platnosť schválenia simulátora a určí lehotu na odstránenie nedostatkov; ak nedôjde k odstráneniu nedostatkov v lehote určenej Dopravným úradom, schválenie simulátora zruší.
§ 31
Odborná spôsobilosť na prevádzku malých plavidiel
(1)
Prevádzkovanie malých plavidiel, ktorých celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg alebo výkon pohonného strojového zariadenia je 4 kW a viac alebo plocha plachiet je väčšia ako 12 m2, môže vykonávať len fyzická osoba – vodca malého plavidla, ktorá je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla alebo právnická osoba prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, alebo podnikateľ.17a) Prevádzkovanie malých plavidiel, ktoré sú určené len na športové a oddychové účely s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW a s dĺžkou trupu do 20 m, môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 8 rokov a nie je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla iba pri vykonávaní športovej činnosti na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením. Fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 18 rokov a nie je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, môže na nesledovaných vodných cestách a úsekoch nesledovaných vodných ciest vymedzených plavebným opatrením prevádzkovať malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom, ktoré je schopné plavby výlučne vo výtlačnom režime a s maximálnou rýchlosťou do 15 km/h, ak je vedené v požičovni plavidiel v zozname požičiavaných plavidiel.
(2)
Na vodcu malého plavidla sa primerane vzťahujú § 29 ods. 1 a 2 a § 30 ods. 1.
(3)
Žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla musí pred skúškou absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý pozostáva z teoretickej výučby a praktickej výučby. Teoretická výučba sa vykonáva prezenčnou formou alebo dištančnou formou; dištančnou formou sa vykonáva, len ak teoretickú výučbu prezenčnou formou nie je možné vykonávať. Náklady spojené s absolvovaním kvalifikačného kurzu uhradí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.
(4)
Dopravný úrad poverí vykonávaním kvalifikačného kurzu fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak
a)
požiada o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b)
má požadovanú technickú základňu podľa odsekov 9 a 10,
c)
má požadovaných školiteľov podľa odseku 12.
(5)
K žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu sa prikladá
a)
kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu,
b)
osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
c)
učebná osnova kvalifikačného kurzu, ktorá musí byť v súlade s obsahom a rozsahom skúšky,
d)
zoznam školiteľov s uvedením ich odbornej kvalifikácie a kategórie malého plavidla, na ktoré má školiteľ odbornú spôsobilosť vodcu,
e)
návrh odbornej literatúry na prípravu žiadateľov,
f)
údaje podľa osobitného predpisu17aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz, a ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom priestoru, aj zmluva o nájme priestoru, ak ide o vykonávanie kvalifikačného kurzu prezenčnou formou,
g)
zoznam výcvikových plavidiel, kópie ich lodných osvedčení, doklady o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou výcvikových plavidiel a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme výcvikových plavidiel; výcvikovým plavidlom je malé plavidlo, ktoré musí byť počas praktickej výučby kvalifikačného kurzu a skúšky označené čitateľným a nezmazateľným odnímateľným nápisom „VÝCVIKOVÉ PLAVIDLO“ s výškou najmenej 10 cm, umiestneným na dobre viditeľnom mieste na malom plavidle.
(6)
Dopravný úrad odoberie osobe poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, ak osoba
a)
požiada o odobratie poverenia,
b)
prestane spĺňať podmienky podľa odsekov 4 a 5,
c)
poruší závažne alebo opakovane povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykoná kvalifikačný kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
d)
neumožní alebo odoprie výkon štátneho odborného dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu.
(7)
Odobratie poverenia podľa odseku 6 nevylučuje možnosť uloženia pokuty.
(8)
Ak Dopravný úrad odobral osobe poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu podľa odseku 6 písm. b) až d), osoba môže opätovne požiadať o vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu.
(9)
Technickú základňu tvorí technické a technologické zariadenie určené na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu.
(10)
Technickým a technologickým zariadením určeným na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu sú výcvikové plavidlo a učebné pomôcky alebo komunikačná platforma.
(11)
V jednom termíne sa na kvalifikačnom kurze môže zúčastniť najviac 15 osôb. Každý kvalifikačný kurz musí byť vykonávaný so samostatným školiteľom. Kvalifikačný kurz sa vykoná v rozsahu najmenej 32 vyučovacích hodín, z toho teoretická časť musí byť vykonaná v rozsahu najmenej 22 vyučovacích hodín a praktická časť v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín, ak ide o získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A a vodcu malého plavidla kategórie B alebo v rozsahu najmenej 15 vyučovacích hodín, ak ide o získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C a vodcu malého plavidla kategórie D.
(12)
Školiteľom môže byť fyzická osoba, ktorá má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, je minimálne 12 mesiacov držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla najmenej kategórie A a minimálne 12 mesiacov držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie potrebnej na vykonávanie kvalifikačného kurzu.
(13)
Osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu je povinná
a)
vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade s vydaným poverením na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b)
vykonávať kvalifikačné kurzy na schválenom výcvikovom plavidle,
c)
vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade so schválenými učebnými osnovami kvalifikačného kurzu,
d)
vykonávať kvalifikačné kurzy so schválenými školiteľmi,
e)
zabezpečiť odbornú literatúru na prípravu uchádzačov,
f)
oznámiť deň, miesto a časový harmonogram alebo komunikačnú platformu konania kvalifikačného kurzu Dopravnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom jeho konania; zmenu týchto údajov a zrušenie termínu oznámi Dopravnému úradu bezodkladne,
g)
poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou výcvikového plavidla,
h)
vydať po ukončení kvalifikačného kurzu účastníkovi kvalifikačného kurzu potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu,
i)
viesť dokumentáciu kvalifikačného kurzu, ktorá obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch a školiteľoch kvalifikačného kurzu, rozvrh hodín kvalifikačného kurzu a evidenciu absolvovaných hodín účastníkov kvalifikačného kurzu,
j)
oznámiť Dopravnému úradu akékoľvek zmeny údajov uvedených v žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, a to najneskôr do 15 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali,
k)
zabezpečiť schválené výcvikové plavidlo s pohonnými látkami kategórie podľa odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, z ktorej bude absolvent vykonávať skúšku pre absolventov kvalifikačného kurzu v deň, čase a mieste konania praktickej skúšky a účasť školiteľa kvalifikačného kurzu,
l)
prihlásiť absolventa kvalifikačného kurzu na skúšku.
(14)
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je podmienené úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou vymenovanou predsedom Dopravného úradu alebo ním poverenou osobou. Skúšobný poriadok na vykonanie skúšky vydáva Dopravný úrad a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. Žiadosť o vykonanie skúšky podáva Dopravnému úradu osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz najneskôr sedem kalendárnych dní pred vyhláseným termínom skúšky určeným Dopravným úradom. Termín skúšky zverejní Dopravný úrad na svojom webovom sídle. Ak uchádzača nemôže na skúšku prihlásiť osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz, môže ho prihlásiť iná osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu.
(15)
Uchádzač, ktorý nevykonal skúšku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu, musí absolvovať kvalifikačný kurz opätovne.
(16)
Dopravný úrad vydá preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla žiadateľovi na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti. Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A, preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B a preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C sa považuje za medzinárodný preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa Rezolúcie Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 40/1998 (ECE/TRANS/SC.3/147).
(17)
Preukaz vodcu malého plavidla vydaný v súlade s Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 40/1998 (ECE/TRANS/SC.3/147) príslušným orgánom členského štátu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorý je uvedený v zozname podľa prílohy IV Rezolúcie Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 40/1998 (ECE/TRANS/SC.3/147), je platný na území Slovenskej republiky.
(18)
Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu preukazu vodcu malého plavidla, Dopravný úrad vydá na základe žiadosti nový preukaz vodcu malého plavidla.
(19)
Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a vzor preukazu vodcu malého plavidla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 31a
Zdravotná spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
(1)
Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie fyzická schopnosť a duševná schopnosť na výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla.
(2)
Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená
a)
použitím zdravotníckej pomôcky,
b)
pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,
c)
inými obmedzeniami podľa výsledkov lekárskej prehliadky.
(3)
Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou. Lekárska prehliadka zahŕňa najmä vyšetrenie zrakovej a sluchovej ostrosti, motorické funkcie, neuropsychický stav a srdcovo-cievne ochorenia. Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje (ďalej len „posudzovaná osoba“).
(4)
Zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla podľa § 29 ods. 4, lodného strojníka a vodcu malého plavidla posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má s posudzovanou osobou uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.17b)
(5)
Zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 okrem lodného strojníka posudzuje Dopravným úradom poverený lekár (ďalej len „poverený lekár“), ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, má k dispozícii zdravotnícke zariadenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti13f) v rozsahu podľa osobitného predpisu a Dopravným úradom vydaný doklad o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby. Žiadosť o vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu lekára, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom lekár vykonáva posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, a telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Prílohou k žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa prvej vety okrem dokladu o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby. Poverený lekár je povinný bezodkladne oznámiť Dopravnému úradu všetky zmeny údajov uvedené v žiadosti a jej prílohe. Dopravný úrad odoberie poverenému lekárovi poverenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla, ak prestane spĺňať podmienky podľa prvej vety alebo požiada o zrušenie poverenia.
(6)
Vyjadrenie o zdravotnej spôsobilosti v lekárskom posudku uvedie lekár podľa odseku 4 alebo poverený lekár slovami „zdravotne spôsobilý“, „zdravotne nespôsobilý“ alebo „zdravotne spôsobilý so zmierňujúcimi opatreniami a obmedzeniami“, pričom zmierňujúce opatrenia a obmedzenia zdravotnej spôsobilosti musia byť uvedené v lekárskom posudku a Dopravný úrad ich zapíše do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, jediného dokladu, preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 30 ods. 4 alebo preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.
(7)
Člen posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 okrem lodného strojníka je povinný preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom vydaným povereným lekárom nie starším ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti o
a)
vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie,
b)
vydanie prvého preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo prvého jediného dokladu,
c)
obnovenie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo jediného dokladu, ak sú splnené podmienky podľa odseku 9.
(8)
Člen posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 a 4 musí najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 60 rokov a potom každých päť rokov a najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 70 rokov a potom každé dva roky preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom nie starším ako tri mesiace.
(9)
Dopravný úrad, prevádzkovateľ plavidla, lodný kapitán Európskej únie alebo vnútroštátny lodný kapitán je oprávnený vyžadovať od člena posádky plavidla, aby preukázal zdravotnú spôsobilosť, ak existujú objektívne skutočnosti naznačujúce, že člen posádky plavidla nespĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť.
(10)
Kritériá zdravotnej spôsobilosti členov posádky plavidla vykonávajúcich plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť členov posádky plavidla vykonávajúcich plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, lodného strojníka a vodcu malého plavidla a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení a vzor lekárskeho posudku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 31b
Služobná lodnícka knižka
(1)
Služobná lodnícka knižka je doklad, v ktorom sú zaznamenané údaje o vykonanej práci člena posádky plavidla, najmä o čase plavby a uskutočnených plavbách, vrátane činností spojených s nakládkou a vykládkou, ktoré si vyžadujú aktívne plavebné operácie.
(2)
Časom plavby sa rozumie čas meraný v dňoch, ktorý strávili členovia posádky plavidla na palube plavidla počas plavby na vnútrozemských vodných cestách členských štátov. Ak ide o vnútrozemské vodné cesty členských štátov, ktoré prechádzajú aj mimo územia členských štátov, časom plavby sa rozumie aj čas meraný v dňoch, ktorý strávili členovia posádky plavidla na palube plavidla počas plavby na úsekoch vodných ciest nachádzajúcich sa mimo územia členských štátov.
(3)
Člen posádky plavidla môže mať len jednu aktívnu služobnú lodnícku knižku Európskej únie alebo jednu aktívnu vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku, ktorá je určená na zaznamenávanie údajov. Dopravný úrad po jej vypísaní vydáva novú služobnú lodnícku knižku Európskej únie na základe žiadosti člena posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 alebo vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku na základe žiadosti člena posádky plavidla podľa § 29 ods. 4.
(4)
Žiadosť podľa odseku 3 obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia člena posádky plavidla,
b)
identifikačné číslo člena posádky plavidla,
c)
kontaktné údaje člena posádky plavidla,
d)
dosiahnutú odbornú spôsobilosť a číslo dokladu podľa § 30 ods. 3 alebo ods. 4,
e)
číslo predchádzajúcej služobnej lodníckej knižky Európskej únie alebo predchádzajúcej vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky.
(5)
K žiadosti podľa odseku 4 sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 × 3,5 cm; to neplatí v prípade nasnímania podoby tváre.
(6)
Do vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky Dopravný úrad na základe predložených dokladov zapisuje a potvrdzuje úradným podpisom a odtlačkom pečiatky tieto údaje:
a)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia člena posádky plavidla,
b)
identifikačné číslo člena posádky plavidla, ak mu je známe,
c)
dosiahnutú odbornú spôsobilosť člena posádky plavidla,
d)
zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla,
e)
dátum vydania služobnej lodníckej knižky,
f)
číslo služobnej lodníckej knižky,
g)
číslo predchádzajúcej služobnej lodníckej knižky.
(7)
Vzor služobnej lodníckej knižky Európskej únie je ustanovený v osobitnom predpise.16a)
(8)
Pri nástupe do služby a ukončení služby člena posádky plavidla vodca plavidla zapisuje a podpisom potvrdzuje tomuto členovi posádky plavidla do služobnej lodníckej knižky Európskej únie, do uznanej služobnej lodníckej knižky Európskej únie podľa odsekov 12 a 13 alebo do vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky tieto údaje:
a)
názov, jednotné európske identifikačné číslo, typ a dĺžku plavidla,
b)
maximálny počet cestujúcich, ak ide o osobnú loď,
c)
štát, v ktorom je plavidlo zapísané v registri plavidiel,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka plavidla a vodcu plavidla,
e)
funkčné zaradenie člena posádky plavidla na plavidle,
f)
dátum nástupu do služby a dátum ukončenia služby,
g)
čas plavby a preplávané úseky vodných ciest.
(9)
Vodca plavidla je povinný zaznamenať členovi posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 do aktívnej služobnej lodníckej knižky Európskej únie alebo uznanej služobnej lodníckej knižky Európskej únie podľa odsekov 12 a 13 čas plavby a uskutočnené plavby na úseku vodných ciest so špecifickým rizikom.
(10)
Na základe žiadosti člena posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 alebo ods. 4, Dopravný úrad po overení pravosti a platnosti záznamov v lodnom denníku alebo iných dôkazov o čase plavby a uskutočnených plavbách potvrdí pravdivosť a platnosť zapísaných záznamov podľa odseku 8 písm. g) v služobnej lodníckej knižke Európskej únie alebo vo vnútroštátnej služobnej lodníckej knižke za obdobie najviac 15 mesiacov pred požiadaním o potvrdenie pravdivosti a platnosti. Zavedením elektronických služobných lodníckych knižiek a elektronických lodných denníkov sa údaje o čase plavby a uskutočnených plavbách potvrdzujú na základe elektronicky zaznamenaných záznamov.
(11)
Služobná lodnícka knižka Európskej únie vydaná príslušnými orgánmi iných členských štátov v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie je platná na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.
(12)
Služobná lodnícka knižka vydaná v súlade s nariadeniami pre členov posádky plavidiel plávajúcich na Rýne podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie, je platná na vodných cestách ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.
(13)
Služobná lodnícka knižka vydaná tretím štátom v súlade s vnútroštátnymi predpismi tretieho štátu, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie, je platná na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, ak tento tretí štát uznáva doklady Európskej únie vydané podľa právne záväzných aktov Európskej únie a Európska komisia vykonávacím aktom uzná služobné lodnícke knižky vydané týmto tretím štátom. Dopravný úrad bezodkladne informuje Európsku komisiu o svojom zistení, že tretí štát nespĺňa požiadavky podľa predchádzajúcej vety, a uvedie dôvody svojho tvrdenia.
PIATA ČASŤ
KLASIFIKÁCIA PLAVIDIEL A VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA
§ 32
Klasifikácia plavidiel
(1)
Klasifikácia plavidla sa vykonáva počas stavby, rekonštrukcie a pri zmene určenia plavidla.
(2)
Klasifikáciu plavidiel vykonáva uznaná klasifikačná spoločnosť. Schvaľuje typovú a technickú dokumentáciu na stavbu a rekonštrukciu plavidiel, vykonáva odborný technický dozor nad stavbou plavidiel a vydáva potvrdenie o klasifikačnej triede.
(3)
Povinnej klasifikácii podliehajú
a)
plavidlá s vlastným strojovým pohonom, ktoré nie sú malými plavidlami,
b)
plavidlá bez vlastného strojového pohonu, ktoré nie sú malými plavidlami, s výtlakom väčším ako 100 m3,
c)
prievozné lode, plávajúce stroje, plávajúce zariadenia s vyhradenými technickými zariadeniami, ktoré nie sú malými plavidlami, plavidlá prepravujúce nebezpečný náklad a podobne,
d)
plavidlá do dĺžky 20 m určené na prepravu viac ako 12 cestujúcich alebo určené na vlečenie, tlačenie alebo vedenie bočne zviazanej zostavy.
§ 33
Vyhradené technické zariadenia
(1)
Vyhradené technické zariadenia sú tlakové, plynové, elektrické a zdvíhacie zariadenia s vysokou mierou ohrozenia a s vyššou mierou ohrozenia18) na plavidlách a v prístavoch, ktoré slúžia na zabezpečovanie vodnej dopravy.
(2)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení môžu vykonávať právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov.19)
ŠIESTA ČASŤ
PLAVEBNÁ NEHODA
§ 34
Plavebná nehoda
(1)
Plavebná nehoda je udalosť, ktorá sa stala počas prevádzky plavidla a v príčinnej súvislosti s ňou a má za následok poškodenie alebo zničenie plavidla, jeho súčasti alebo výstroja, poškodenie alebo zničenie prepravovaného tovaru, ak tieto následky nevyplynuli z povahy samotného nákladu, poškodenie vodnej cesty alebo stavieb na nej alebo spôsobenie ujmy na zdraví či smrť.
(2)
Každý, kto zistí ohrozenie bezpečnosti prevádzky plavidla, je povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabránenie hroziacemu nebezpečenstvu, ak tým nevystavuje vážnemu ohrozeniu svoje zdravie alebo život. V prípade, že nemôže konať uvedeným spôsobom, je povinný o hroziacom nebezpečenstve bezodkladne upovedomiť Dopravný úrad, Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor, prevádzkovateľa plavidla a prevádzkovateľa vodnej cesty.
(3)
Účastníkom plavebnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na plavebnej nehode.
(4)
Účastník plavebnej nehody je povinný Dopravnému úradu bezodkladne ohlásiť vzniknutú plavebnú nehodu a riadiť sa podľa jej pokynov. Ak v dôsledku plavebnej nehody došlo k poškodeniu vodnej cesty a jej súčastí, zariadení prístavu alebo k znečisteniu vody alebo ohrozeniu jej kvality, je povinný nahlásiť to aj prevádzkovateľovi vodnej cesty alebo prevádzkovateľovi prístavu a Slovenskej inšpekcii životného prostredia.19a) Pri vzniku úrazu je potrebné plavebnú nehodu ohlásiť aj orgánom inšpekcie práce a pri vzniku požiaru aj Hasičskému a záchrannému zboru. Povinnosť nahlásiť plavebnú nehodu nevzniká, ak škoda vznikla len na plavidle a zrejme nepresahuje hodnotu 10 000 eur.
(5)
Ak je zrejmé, že ide o závažné následky plavebnej nehody tým, že vznikla škoda veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu,20) ako je požiar alebo ublíženie na zdraví viacerých osôb, ťažká ujma na zdraví alebo smrť, je účastník plavebnej nehody povinný nahlásiť takúto plavebnú nehodu útvaru Policajného zboru. Ohlásenie takejto plavebnej nehody príslušnému útvaru Policajného zboru sa vzťahuje aj na Dopravný úrad, ak plavebnú nehodu zistila pri výkone štátneho odborného dozoru.
(6)
Účastník plavebnej nehody je povinný
a)
zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred plavebnou nehodou požil alkohol alebo inú návykovú látku,
b)
poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
c)
urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného plavebnou nehodou,
d)
ak je to možné, zotrvať na mieste plavebnej nehody až do príchodu plavebných inšpektorov alebo príslušníkov Policajného zboru alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení plavebnej nehody,
e)
zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu odborného vyšetrovania plavebnej nehody, najmä premiestnenia plavidiel,
f)
urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť plavebnej prevádzky na mieste plavebnej nehody,
g)
umožniť obnovenie plavebnej prevádzky,
h)
preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka plavebnej nehody,
i)
bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom plavebnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená plavebnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečiť prostredníctvom Dopravného úradu alebo prostredníctvom Policajného zboru.
(7)
Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie plavebnej prevádzky, účastník plavebnej nehody môže premiestniť plavidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie plavidiel po plavebnej nehode na nákrese, popísať situáciu a uviesť viditeľné stopy.
(8)
Dopravný úrad sprístupní na účely odborného vyšetrovania plavebnej nehody a vymáhania náhrady škody, ktorá vznikla plavebnou nehodou, osobné údaje o účastníkovi plavebnej nehody inému účastníkovi plavebnej nehody alebo osobe podľa odseku 6 písm. i) alebo poisťovni, s ktorou má prevádzkovateľ plavidla uzatvorenú zmluvu o poistení plavidla, na ich žiadosť, a to v rozsahu
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu účastníka plavebnej nehody,
b)
údaje o plavidlách zúčastnených na plavebnej nehode,
c)
časové, lokačné a doplňujúce údaje o plavebnej nehode,
d)
správu o výsledku odborného vyšetrovania plavebnej nehody,
e)
údaje o priebehu právoplatne neukončeného správneho konania vedeného vo veci,
f)
údaje o získaných dôkazoch a právoplatné rozhodnutia vo veci.
(9)
Odborné vyšetrovanie plavebnej nehody vykonáva Dopravný úrad. Účastník plavebnej nehody je povinný poskytnúť jej náležitú súčinnosť a riadiť sa jej pokynmi. Dopravný úrad spolupracuje pri odbornom vyšetrovaní plavebnej nehody podľa jej charakteru s príslušným Obvodným banským úradom, prevádzkovateľom vodnej cesty, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom práce, Zborom požiarnej ochrany a útvarom Policajného zboru.
(10)
Odborné vyšetrovanie plavebnej nehody Dopravný úrad nevykoná, ak škoda spôsobená plavebnou nehodou alebo v príčinnej súvislosti s ňou zjavne nepresahuje hodnotu 10 000 eur a zároveň nedošlo k poškodeniu vodnej cesty alebo stavby na nej alebo spôsobeniu ujmy na zdraví či smrti a vzhľadom na jej charakter bol účastník plavebnej nehody uznaný vinným v blokovom konaní zo spôsobenia plavebnej nehody.
(11)
Účastník plavebnej nehody je povinný bezodkladne predložiť príslušným orgánom uvedeným v odseku 9 všetky písomné náležitosti súvisiace so vznikom, s priebehom a následkami plavebnej nehody.
(12)
Po skončení odborného vyšetrovania plavebnej nehody vydá Dopravný úrad správu o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody, ktorej súčasťou sú opatrenia na predchádzanie plavebným nehodám. Ak do troch rokov od vydania správy o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody vyjdú najavo také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré preukazujú, že závery vyplývajúce z výsledkov odborného vyšetrovania plavebnej nehody v správe sú nesprávne, Dopravný úrad vydá novú správu o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody alebo obnoví odborné vyšetrovanie plavebnej nehody a po jeho skončení vydá novú správu o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody. V novej správe o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody sa uvedú dôvody jej vydania. Vydaním novej správy o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody sa pôvodná správa o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody zrušuje.
(13)
Ak plavebná nehoda vznikla na plavidle, ktoré prepravuje tovar, ktorý je pod colným dohľadom, je vodca plavidla prípadne prevádzkovateľ plavidla povinný ohlásiť túto skutočnosť najbližšiemu colnému úradu.
§ 35
Plavebná nehoda plavidiel ozbrojených síl
Na plavebné nehody plavidiel ozbrojených síl,2b) Policajného zboru, civilnej ochrany a orgánov finančnej správy sa ustanovenie § 34 vzťahuje len v prípade, ak pri plavebnej nehode takéto plavidlo poškodilo iné plavidlo alebo súčasti vodnej cesty. V týchto prípadoch sa § 34 použije primerane s tým, že odborné vyšetrovanie plavebných nehôd vykonáva spoločná komisia vytvorená zo zástupcov Dopravného úradu a zo zástupcov ozbrojených síl, Policajného zboru, civilnej ochrany a orgánov finančnej správy.
§ 36
Spoločná havária
(1)
Ak vzniknú na plavidle, prepravnom alebo tovare škody tým, že sa úmyselne a účelovo vykonajú mimoriadne opatrenia potrebné na záchranu majetkových hodnôt pozostávajúcich z plavidla, prepravného a tovaru, takto vzniknutú škodu znáša prevádzkovateľ plavidla, prepravca a majiteľ tovaru pomerne podľa hodnoty plavidla, prepravného a tovaru.
(2)
Určenie výšky náhrad a rozdelenie príspevkov (dispaš) jednotlivým účastníkom škôd podľa odseku 1 vykoná fyzická osoba (dispašér) v sídle prevádzkovateľa plavidla. Dispašér zostaví veriteľskú a dlžnícku podstatu s prepočtom konkrétnych podielov pripadajúcich jednotlivým účastníkom škôd.
SIEDMA ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA, ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR A SANKCIE
§ 37
Orgány štátnej správy
Orgánmi štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy sú:
a)
ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre vnútrozemskú plavbu a prístavy,
b)
Dopravný úrad.21)
§ 38
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
určuje koncepciu rozvoja vnútrozemskej plavby, prístavov a vodných ciest a v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečuje jej uskutočňovanie v súlade so zámermi štátnej dopravnej politiky,
b)
zastupuje Slovenskú republiku vo veciach vnútrozemskej plavby pri styku s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti vnútrozemskej plavby,
c)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti prepravy nebezpečných tovarov, oznamuje Európskej komisii opatrenia, ktoré navrhuje prijať podľa § 5c ods. 3 a plní oznamovaciu povinnosť podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,21a)
d)
na základe informácií poskytnutých dopravcom podľa § 21a ods. 4
1.
kontroluje vývoj ponuky kapacity plavidiel určených na prepravu tovarov vo vodnej doprave, zapísaných v registri plavidiel,
2.
vyhodnocuje intenzitu vodnej dopravy vo vzťahu ku kapacite plavidiel, priepustnosti vodných ciest a ich stavu,
3.
sleduje, či vývoj ponuky kapacity plavidiel a intenzity vodnej dopravy nevedie k vážnemu narušeniu finančnej spôsobilosti dopravcov,
e)
ukladá sankcie podľa tohto zákona,
f)
predkladá Európskej komisii
1.
žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti a zasiela jej všetky informácie a dokumenty potrebné na splnenie kritérií uznania,
2.
žiadosť o odobratie schválenia uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasiela jej všetky informácie a dokumenty dokazujúce nespĺňanie kritérií uznania,
3.
zmeny názvu a adresy klasifikačnej spoločnosti, o uznanie ktorej požiadalo,
g)
dáva súhlas na zriadenie prístavov a vymedzuje ich územie,
h)
postupuje pri uznávaní klasifikačných spoločností podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,12h)
i)
poveruje právnické osoby vykonávaním technickej prehliadky plavidla (§ 22a ods. 7) a odoberá poverenia právnickým osobám na vykonávanie technickej prehliadky plavidla (§ 22a ods. 9),
j)
udeľuje a odníma osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne a povolenie na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave (§ 21 ods. 2),
k)
udeľuje a odníma licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy,
l)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu,
m)
vydáva záväzné stanovisko v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad,21aa) ak ide o zriadenie a prevádzkovanie dočasných stavieb slúžiacich užívateľom verejných prístavov na prioritnom investičnom majetku (§ 6 ods. 6) alebo o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty (§ 4 ods. 8),
n)
sa vyjadruje pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie21b) z hľadiska záujmov vnútrozemskej plavby,
o)
poveruje osoby vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia podľa § 5a ods. 4 alebo vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach podľa § 5b a odoberá takéto poverenia,
p)
schvaľuje sadzobník úhrad za používanie verejných prístavov,
q)
udeľuje súhlas podľa § 6 ods. 5,
r)
vedie evidenciu o prioritnom investičnom majetku,
s)
vydáva povolenie na prepravu podľa osobitného predpisu,21c)
t)
poskytuje dopravcovi dotácie podľa § 21c,
u)
oznámi Európskej komisii
1.
orgán štátnej správy poverený vydávaním lodných osvedčení a dočasných lodných osvedčení,
2.
orgán štátnej správy poverený prideľovaním jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla,
3.
zoznam právnických osôb poverených vykonávaním technickej prehliadky plavidla podľa § 22a ods. 7,
4.
orgán štátnej správy poverený prideľovaním jedinečného kódu výrobcu plavidla podľa osobitného predpisu,21d)
v)
objednáva dopravné služby vo verejnom záujme podľa § 20a, uzatvára zmluvu o poskytnutí príspevku podľa § 20b, zostavuje plán dopravnej obslužnosti podľa § 20c a uzatvára zmluvu o dopravných službách podľa § 20d,
w)
zabezpečuje najneskôr do 17. januára 2037 a potom najmenej raz za desať rokov vykonanie nezávislého hodnotenia činností súvisiacich so získavaním a posudzovaním odbornej spôsobilosti a systému evidencie dokladov podľa § 30 ods. 3 a 5, služobných lodníckych knižiek Európskej únie a lodných denníkov nezávislými kvalifikovanými osobami a správu o každom nezávislom hodnotení zasiela Dopravnému úradu do troch mesiacov odo dňa vykonania hodnotenia, aby v prípade zistenia nedostatkov Dopravný úrad tieto nedostatky odstránil v lehote určenej v správe o nezávislom hodnotení,
x)
oznamuje Európskej komisii orgány, ktoré organizujú skúšky podľa § 30 ods. 7 a vykonávajú kontrolu nad ich vykonávaním, poverujú osoby vykonávaním výcvikových kurzov podľa § 30a, schvaľujú simulátory podľa § 30b, poverujú lekárov podľa § 31a ods. 5, vedú evidencie dokladov podľa § 30 ods. 3 až 6 a evidenciu lodných denníkov, potvrdzujú údaje do služobnej lodníckej knižky Európskej únie podľa § 31b ods. 10, vydávajú, obnovujú, pozastavujú alebo odnímajú doklady podľa § 30 ods. 3 až 6, vydávajú lodné denníky a ukladajú sankcie podľa § 39d, 40 a 40a,
y)
oznamuje do 17. januára 2028 Európskej komisii informácie týkajúce sa odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 na základe jej usmernení,
z)
sprístupňuje Európskej komisii informácie týkajúce sa odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla podľa § 29 ods. 4,
aa)
informuje Európsku komisiu o prijatí opatrení na úsekoch vodných ciest so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu s odôvodnením ich prijatia, najneskôr šesť mesiacov pred predpokladaným dňom prijatia týchto opatrení; ak ide o taký úsek vodnej cesty so špecifickým rizikom, ktorý sa nachádza pozdĺž hranice s iným členským štátom, Európsku komisiu informujú ministerstvo a príslušný orgán členského štátu po vzájomnej konzultácii spoločne.
§ 38a
(1)
Ministerstvo
a)
zabezpečuje
1.
rozvoj a modernizáciu vodných ciest v súlade so schválenou dopravnou politikou,
2.
prípravu a realizáciu výstavby a rekonštrukcií súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách, na ich správu a údržbu a obstaranie ďalšieho majetku potrebného na správu a údržbu vodných ciest,
3.
podklady na spracovanie koncepcií v oblasti sledovaných vodných ciest a výhľadovo sledovaných vodných ciest po vzájomnej dohode so správcom vodného toku,
4.
propagáciu vodnej dopravy,
b)
spracováva podklady, návrhy a zdôvodnenia na získanie a účelné rozdelenie finančných prostriedkov na investície do vodných ciest a ich súčastí,
c)
koordinuje a zabezpečuje opravy, rekonštrukcie a modernizácie súčastí vodnej cesty,
d)
realizuje pilotné projekty rozvoja intermodálnych dopravných osí,
e)
podieľa sa na vývoji a implementácii a vykonáva správu nových dopravných technológií a riadiacich systémov vodnej dopravy,
f)
vykonáva vo vzájomnej súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy činnosti podľa písmen a) až e).
(2)
Ministerstvo je povinné pred obstaraním majetku, ktorý nadobudne činnosťou podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu, písm. d) alebo písm. e) a pred začatím výstavby súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách dohodnúť zmluvne budúceho správcu majetku štátu, ktorý bude využívať majetok na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti. Dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak ide o stavbu podľa predchádzajúcej vety alebo dňom prevzatia ďalšieho obstaraného majetku prechádza bezodplatne správa stavby alebo ďalšieho majetku na zmluvne dohodnutého správcu.
§ 39
Dopravný úrad
Dopravný úrad
a)
vykonáva štátny odborný dozor nad
1.
správou a údržbou vodných ciest a prístavov,
2.
prevádzkou plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch,
3.
odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a vedúceho plavby na plavebnej komore,
4.
spôsobilosťou plavidiel s výnimkou ťažobných zariadení umiestnených na plavidlách podľa osobitného predpisu,22)
5.
dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby,
6.
vykonávaním a priebehom výcvikového kurzu a základného bezpečnostného výcviku podľa § 30a a kvalifikačného kurzu podľa § 31,
7.
odbornou spôsobilosťou bezpečnostných poradcov a odborníkov,
8.
prepravou nebezpečných tovarov,
9.
vykonávaním technickej prehliadky malého plavidla poverenou osobou podľa § 22b ods. 4,
10.
minimálnymi technickými a funkčnými požiadavkami na simulátory podľa § 30b,
11.
posudzovaním zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla povereným lekárom podľa § 31a,
b)
rozhoduje o
1.
zriadení a zrušení požičovní plavidiel,
2.
povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch,
c)
dáva súhlas na
1.
výkon činností na vodnej ceste (§ 4); podmienky na udelenie tohto súhlasu uverejňuje na svojej úradnej tabuli a internetovej stránke,
2.
individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
d)
schvaľuje
1.
technickú dokumentáciu na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
2.
typovú dokumentáciu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
3.
učebné osnovy kvalifikačných kurzov, školiteľov a výcvikové plavidlá,
4.
simulátory podľa § 30b,
e)
vydáva typové osvedčenie malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát,
f)
vydáva osobitné povolenie na prepravu plavidla podľa článku 1.21 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát,
g)
určuje podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch podľa potreby môže povoliť len obmedzenú prevádzku,
h)
vydáva súhlas na usporiadanie verejných podujatí podľa článku 1.23 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, v ktorom určí podmienky na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky,
i)
vydáva a odníma
1.
lodné osvedčenia, osobitné povolenia na prevádzku plavidiel podľa článku 1.10 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, lodné osvedčenia malých plavidiel a dočasné lodné osvedčenia,
2.
doklady podľa § 30 ods. 4,
3.
preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malých plavidiel (§ 31),
4.
ciachové preukazy,
5.
doklady podľa § 30 ods. 3,
6.
poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, poverenie na vykonávanie výcvikového kurzu a poverenie na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku,
7.
poverenie na vykonávanie technickej prehliadky malého plavidla,
8.
poverenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa § 31a,
j)
predlžuje platnosť lodného osvedčenia, lodného osvedčenia malého plavidla a dočasného lodného osvedčenia a vykonáva zmeny a doplnenia v lodnom osvedčení, lodnom osvedčení malého plavidla a dočasnom lodnom osvedčení,
k)
vydáva
1.
lodné denníky,
2.
doklad o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby,
l)
vedie na účely plnenia jeho úloh podľa tohto zákona
1.
evidenciu poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu, poverení na vykonávanie výcvikového kurzu, poverení na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku a poverení na vykonávanie technickej prehliadky malého plavidla,
2.
register plavidiel,
3.
evidenciu lodných listín podľa písmena i) prvého a štvrtého bodu,
4.
evidenciu zápisníc z overenia technickej spôsobilosti plavidla alebo kópií vydaných lodných osvedčení spolu so záznamami o zrušených a vymenených lodných osvedčeniach,
5.
evidenciu požičovní plavidiel,
6.
evidenciu o povoľovaní státia plávajúcich zariadení,
7.
evidenciu plavebných inšpektorov,
8.
evidenciu osvedčení podľa § 5a ods. 4,
9.
evidenciu osvedčení o osobitných znalostiach podľa § 5b,
10.
evidenciu osvedčení o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,22a)
11.
evidenciu dokladov podľa písmena i) druhého bodu, ktoré boli vydané alebo odňaté, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,
12.
evidenciu dokladov podľa písmena i) piateho bodu, ktoré boli vydané alebo odňaté, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,
13.
evidenciu preukazov odbornej spôsobilosti vodcov malých plavidiel, ktoré boli vydané alebo odňaté, alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,
14.
evidenciu lodných denníkov, ktoré boli vydané alebo odňaté, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,
15.
evidenciu žiadostí o schválenie simulátora, dokumentácie podľa § 30b ods. 2 a schválených simulátorov,
16.
evidenciu poverených lekárov,
17.
evidenciu dokladov o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby,
m)
ukladá sankcie za porušenie tohto zákona a prejednáva priestupky podľa tohto zákona,
n)
vykonáva
1.
odborné vyšetrovanie plavebných nehôd,
2.
ciachovanie plavidiel,
3.
zápisy a záznamy o lodných denníkoch do elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel a výmazy z elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel, ktorý vedie Európska komisia, pričom je povinný zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na zabezpečenie spoľahlivosti, ochrany a dôvernosti zapisovaných, sprístupnených alebo poskytnutých údajov v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu,13e) a plní funkciu jednotného kontaktného miesta pre Európsku databázu trupov plavidiel pre Európsku komisiu a iné členské štáty,
4.
zápisy osobitných povolení podľa § 30 ods. 5 do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie,
5.
zápis osobitného povolenia podľa § 30 ods. 6 do preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán,
o)
ukladá plavebné opatrenia, ktorými
1.
určuje podmienky prevádzky plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch,
2.
zaisťuje bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky,
3.
nariaďuje zastavenie plavby,
4.
vymedzuje nesledované vodné cesty a úseky nesledovaných vodných ciest na účely podľa § 31 ods. 1 poslednej vety, a to na základe súhlasného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z hľadiska zabezpečenia ochrany dotknutých vôd;24a) ak sa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nevyjadrí do 14 dní od doručenia žiadosti Dopravného úradu, má sa za to, že s uložením plavebného opatrenia súhlasí,
p)
nariaďuje okamžité zastavenie plavby a bezodkladne o tom informuje ministerstvo a správcu vodného toku v prípade
1.
povodňových prietokov na žiadosť povodňových orgánov,
2.
ľadochodov alebo
3.
bezprostredného ohrozenia bezpečnosti plavebnej prevádzky,
q)
je povinný vystrojiť a označiť zamestnancov Dopravného úradu, ktorí vykonávajú štátny odborný dozor podľa § 39d ods. 1 (ďalej len „plavebný inšpektor“),
r)
vykonáva správu systému riečnych informačných služieb vrátane medzinárodnej výmeny informácií a plní funkciu centra riečnych informačných služieb; pri výkone tejto pôsobnosti
1.
prideľuje a odníma užívateľské práva užívateľom riečnych informačných služieb,
2.
nepretržite zabezpečuje
2a.
prijímanie, spracovávanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o vodnej ceste, informácií o momentálnej plavebnej situácii a strategických informácií o plavebnej situácii,
2b.
prijímanie a spracovávanie elektronických hlásení z lodí a pri cezhraničnej vnútrozemskej doprave ich odovzdávanie príslušným orgánom susedného štátu pred príchodom plavidla na štátnu hranicu,
3.
zabezpečuje ochranu informácií v systéme riečnych informačných služieb pred zneužitím vrátane neoprávneného prístupu k týmto informáciám, ich zmeny alebo straty,
4.
zriaďuje na zabezpečenie prevádzky riečnych informačných služieb regionálne centrá riečnych informačných služieb ako svoje stále pracoviská,
s)
prideľuje
1.
jednotné európske identifikačné číslo plavidla plavidlám, ktoré podliehajú registrácii a súčasne podliehajú povinnej klasifikácii,
2.
jedinečný kód výrobcu 22c) postupom ustanoveným v osobitnom predpise,23)
t)
vydáva povolenie na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23a) predlžuje platnosť tohto povolenia; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát a oznamuje Správnemu výboru23b) žiadosti o vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru tankovými plavidlami, zamietnuté žiadosti a vydané povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru tankovými plavidlami,
u)
môže na základe odporúčania Správneho výboru23b) vydať schvaľovacie osvedčenie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23c)
v)
vydáva osvedčenie podľa § 5a ods. 4 a predlžuje platnosť tohto osvedčenia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23d)
w)
vydáva osvedčenie o schválení plavidla, dočasné osvedčenie o schválení plavidla, obnovuje platnosť osvedčenia o schválení plavidla, predlžuje platnosť osvedčenia o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23e) a ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia o schválení plavidla, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát, 23e)
x)
vydáva osvedčenie o osobitných znalostiach podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23f)
y)
je povinná zaslať na základe žiadosti ministerstva vyjadrenie vo veci podľa § 38 písm. m), n) a y),
z)
vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu23g) nad uvedením určeného výrobku podľa osobitného predpisu21d) do prevádzky; postupuje Slovenskej obchodnej inšpekcii odôvodnené podozrenie z porušenia povinností podľa osobitných predpisov,23h) ktoré zistí pri zápise plavidla do registra plavidiel, pri výkone štátneho odborného dozoru nad prevádzkou plavidiel na vodných cestách a v prístavoch podľa tohto zákona alebo pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu,23g)
aa)
zriaďuje a spravuje vnútroštátny register pridelených jedinečných kódov výrobcov podľa osobitného predpisu23) výrobcom plavidiel so sídlom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu,21d)
ab)
je povinný prevziať správu majetku štátu podľa § 38a ods. 2 a zabezpečiť údržbu systémov súvisiacich so zabezpečovaním bezpečnosti plavebnej prevádzky a ďalšieho majetku potrebného na ich prevádzku a údržbu, ak je zmluvne dohodnutým budúcim správcom majetku štátu,
ac)
plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii a príslušnému orgánu členského štátu v oblasti technickej spôsobilosti plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii,
ad)
zavedie a udržiava systém riadenia kvality17) pre operačné činnosti, ktoré súvisia s plnením jeho povinností súvisiacich s posudzovaním odbornej spôsobilosti a evidenciou dokladov podľa § 30 ods. 3, služobných lodníckych knižiek Európskej únie, lodných denníkov a poverení na výcvikové kurzy,
ae)
oznamuje Európskej komisii
1.
zoznam schválených, zrušených a pozastavených výcvikových kurzov, v ktorom uvedie názov výcvikového kurzu, názvy udelených dokladov podľa § 30a ods. 1 písm. h) po úspešnom ukončení výcvikového kurzu, poverené osoby na vykonávanie výcvikových kurzov, odborné spôsobilosti, ktoré výcvikový kurz umožňuje získať a rok nadobudnutia platnosti poverenia,
2.
aktuálny zoznam schválených simulátorov.
Riečne informačné služby
§ 39a
(1)
Riečne informačné služby sú bezodplatné, interoperabilné a harmonizované informačné služby, ktorých aplikácia je zameraná na podporu riadenia plavby a dopravy v rámci vnútrozemskej plavby vrátane spojení s ostatnými druhmi dopravy; riečne informačné služby zahŕňajú služby, ako sú informácie o vodnej ceste, informácie o momentálnej plavebnej situácii, strategické informácie o plavebnej situácii, riadenie plavby, pomoc pri plavebnej nehode, informácie pre riadenie dopravy, štatistiky a colné služby, ako aj poplatky za užívanie vodných ciest a prístavné poplatky.
(2)
Riečne informačné služby sa vzťahujú na vodné cesty klasifikačnej triedy IV a vodné cesty vyššej klasifikačnej triedy v Slovenskej republike, ktoré sú prepojené vodnou cestou klasifikačnej triedy IV alebo vodnou cestou vyššej klasifikačnej triedy s vodnou cestou klasifikačnej triedy IV alebo vodnou cestou vyššej klasifikačnej triedy iného členského štátu vrátane prístavov na týchto vodných cestách.
(3)
Informácie o vodnej ceste sú geografické, hydrologické a administratívne informácie o vodnej ceste; informácie o vodnej ceste sú jednosmerné informácie, a to z brehu na loď alebo z brehu do kancelárie užívateľa riečnych informačných služieb.
(4)
Informácie o momentálnej plavebnej situácii sú informácie, ktoré ovplyvňujú bezprostredné navigačné rozhodnutia v skutočnej plavebnej situácii a v blízkom geografickom okolí.
(5)
Strategické informácie o plavebnej situácii sú informácie, ktoré ovplyvňujú strednodobé a dlhodobé rozhodnutia užívateľov riečnych informačných služieb.
(6)
Aplikácia riečnych informačných služieb je poskytovanie riečnych informačných služieb prostredníctvom na to určených systémov.
(7)
Centrum riečnych informačných služieb je miesto, z ktorého prevádzkový personál riadi riečne informačné služby.
(8)
Užívatelia riečnych informačných služieb sú rôzne skupiny užívateľov vrátane vodcov plavidiel, prevádzkového personálu riečnych informačných služieb, prevádzkovateľov plavebných komôr, plavebných správ, prevádzkovateľov prístavov, personálu v kalamitných centrách pohotovostných služieb, manažérov nautického servisu, lodných zasielateľov, sprostredkovateľov prepravy nákladu, vlastníkov plavidiel, prevádzkovateľov plavidiel, prevádzkovateľov terminálov, prevádzkovateľov prístavísk, prevádzkovateľov vodnej cesty, orgánov finančnej správy, Hasičského a záchranného zboru, poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby,23i) útvarov Policajného zboru, útvaru vedúceho hygienika ministerstva, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.
(9)
Z riečnych informačných služieb možno poskytnúť na základe pridelených užívateľských práv tieto informácie podľa odsekov 4 a 5:
a)
informácie o polohe a pohybe plavidla,
b)
informácie o plavbe:
1.
počiatočný prístav,
2.
cieľový prístav,
3.
miesta prechodu na trase,
c)
informácie o plavidle,13ab)
d)
informácie o náklade:
1.
množstvo a druh nákladu,
2.
odosielateľ a príjemca nákladu,
e)
informácie o počte členov posádky plavidla a cestujúcich na plavidle,
f)
informácie o mimoriadnych udalostiach,
g)
informácie o plavebných nehodách.
(10)
Konkretizáciu informácií uvedených v odseku 9, ktoré možno poskytnúť užívateľom riečnych informačných služieb na základe pridelených užívateľských práv, určuje a zverejňuje Dopravný úrad na svojom webovom sídle.
(11)
Informácie z riečnych informačných služieb podľa odsekov 4 a 5, vrátane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu prevádzkovateľa plavidla a meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a e-mailová adresa odosielateľa elektronického hlásenia, možno poskytnúť na základe pridelených užívateľských práv
a)
správcom systémov riečnych informačných služieb iného členského štátu na účely plnenia úloh riečnych informačných služieb,
b)
správcom systémov riečnych informačných služieb tretieho štátu v rozsahu vymedzenom v uzavretej vzájomnej dohode o poskytovaní týchto informácií na účely plnenia úloh riečnych informačných služieb,
c)
orgánom verejnej správy na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov,23j)
d)
prevádzkovateľom plavebných komôr na účely prevádzky plavebných komôr,
e)
prevádzkovateľom verejných prístavov na účely prevádzky verejných prístavov,
f)
správcovi vodného toku na účely správy vodných tokov,
g)
iným osobám na účely poskytovania neodkladnej pomoci a odvracania následkov plavebnej nehody, úniku škodlivých látok alebo inej mimoriadnej udalosti.
(12)
Iným užívateľom riečnych informačných služieb, ako je uvedené v odseku 11, možno poskytnúť informácie z riečnych informačných služieb podľa odsekov 4 a 5 na základe odôvodnenej žiadosti, v rozsahu pridelených užívateľských práv a v rozsahu vymedzenom v zmluve uzavretej medzi Dopravným úradom a osobou, o ktorej sa informácie poskytujú. Na sprístupňovanie informácií a údajov z riečnych informačných služieb sa nevzťahuje osobitný predpis.13aa)
(13)
Informácie vrátane osobných údajov z riečnych informačných služieb, ktoré boli získané od správcu riečnych informačných služieb tretieho štátu, sú poskytované v rozsahu vymedzenom v uzavretej vzájomnej dohode o poskytovaní týchto informácií na účely plnenia úloh riečnych informačných služieb.
(14)
Interoperabilita riečnych informačných služieb je zjednotenie riečnych informačných služieb, obsahov údajov, formátov a frekvencií výmeny údajov takým spôsobom, že užívatelia riečnych informačných služieb majú prístup k rovnakým službám a informáciám na európskej úrovni.
§ 39b
(1)
Na účely plavby a plánovania cesty na vodných cestách Dopravný úrad poskytuje užívateľom riečnych informačných služieb najmä tieto informácie podľa § 39a ods. 3:
a)
os vodnej cesty s určením kilometrovníka,
b)
obmedzenia plavidiel alebo zostáv z hľadiska dĺžky, šírky, ponoru a najvyššieho pevného bodu plavidla nad hladinou,
c)
prevádzkové časy objektov obmedzujúcich plavbu, najmä plavebných komôr,
d)
lokalizáciu prístavov,
e)
referenčné údaje z vodomerných staníc Devín, Bratislava, Medveďov, Komárno a Štúrovo vzťahujúce sa na plavbu, a to:
1.
riečny kilometer, na ktorom je vodomerná stanica umiestnená,
2.
nadmorská výška nulového bodu vodočtu s uvedením výškového systému,
3.
identifikačný kód vodomernej stanice,
4.
úsek vodnej cesty ohraničený riečnymi kilometrami, na ktorý sa vzťahujú údaje z danej vodomernej stanice,
5.
hodnota hladiny nízkej regulačnej vody a plavebnej vody pre danú vodomernú stanicu,
6.
hodnota hladiny vysokej plavebnej vody pre danú vodomernú stanicu.
(2)
Dopravnému úradu poskytuje informácie
a)
podľa odseku 1 písm. a) až d) správca vodného toku,
b)
podľa odseku 1 písm. e) a ďalšie informácie týkajúce sa klimatických podmienok na vodných cestách v rozsahu, formáte a spôsobom určeným Dopravným úradom Slovenský hydrometeorologický ústav,
c)
o polohe plavidla, náklade na plavidle, mimoriadnych udalostiach na plavidle a na vodnej ceste vodca plavidla.
(3)
Vodca plavidla, ktoré nie je malým plavidlom, podáva Dopravnému úradu hlásenia z lode, ktoré obsahujú údaje o plavidle v zostave, náklade, posádke a cestujúcich.
(4)
Za správne a včasné poskytovanie informácií podľa odseku 2 zodpovedá ten, kto ich poskytuje.
(5)
Informácie podľa odseku 1 písm. a) až d) a ods. 2 písm. a) a c) a hlásenia z lode podľa odseku 3 sa poskytujú v elektronickej forme.
(6)
Plavebné opatrenia vrátane informácií o vodnom stave a hlásení o ľadochodoch na vodných cestách sa poskytujú ako štandardné kódované správy,24) ktoré sa dajú načítať. Štandardná správa obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky; tieto správy sa poskytujú v elektronickej forme.
§ 39c
Typové schválenie, ochrana osobných údajov a používanie vnútrozemského automatického identifikačného systému
(1)
Typové schválenie zariadení riečnych informačných služieb udelené iným členským štátom platí na území Slovenskej republiky.
(2)
Na zhromažďovanie, spracovávanie, používanie a uchovávanie osobných údajov potrebných na prevádzku riečnych informačných služieb sa vzťahujú osobitné predpisy.24b)
(3)
Na používanie vnútrozemského automatického identifikačného systému sa vzťahujú osobitné predpisy.24c)
(4)
Prevádzkovateľ plavidla musí zabezpečiť, aby plavidlá počas prevádzky na vodnej ceste Dunaj boli vybavené transpondérom vnútrozemského automatického identifikačného systému24ca) (ďalej len „transpondér“). Transpondér inštalovaný na plavidle musí byť v prevádzkyschopnom stave, musí byť počas prevádzky zapnutý a údaje zadané do tohto zariadenia musia byť aktuálne.
(5)
Povinnosť podľa odseku 4 sa nevzťahuje na
a)
plavidlá v tlačenej zostave, ktoré nezabezpečujú pohyb tejto zostavy,
b)
plavidlá v bočne zviazanej zostave, ktoré nezabezpečujú pohyb tejto zostavy,
c)
prievozné lode, ktoré neplávajú voľne,
d)
malé plavidlá.
(6)
Ak plavidlá podľa odseku 5 písm. a) a b) majú nainštalovaný transpondér, tento musí byť počas plavby vypnutý.
(7)
Vodca plavidla alebo zostavy plavidiel je povinný zabezpečiť použitie transpondéra počas prevádzky na nepretržitý prenos týchto údajov:
a)
identifikátor námornej mobilnej služby (MMSI),
b)
názov plavidla,
c)
volací znak plavidla,
d)
typ plavidla,
e)
jednotné európske identifikačné číslo plavidla (ENI),
f)
celková dĺžka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosťou na decimetre,
g)
celková šírka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosťou na decimetre,
h)
maximálny aktuálny statický ponor plavidla alebo zostavy plavidiel,
i)
typ zostavy plavidiel,
j)
doplnková signalizácia plavidla alebo zostavy plavidiel, ktoré prepravujú nebezpečný tovar,
k)
poloha plavidla (WGS 84),
l)
rýchlosť plavidla vzhľadom na zem (SOG),
m)
kurz plavidla vzhľadom na zem (COG),
n)
presnosť určenia polohy plavidla (GNSS/DGNSS),
o)
aktuálny dátum a čas elektronického navigačného prístroja,
p)
navigačný stav plavidla.
(8)
Vodca plavidla alebo zostavy plavidiel je zodpovedný za zadané údaje do transpondéra a je povinný zadať do transpondéra akékoľvek zmeny údajov podľa odseku 7 písm. f) až j) a p).
(9)
Transpondér inštalovaný na plavidle alebo na plavidle v zostave, ktoré zabezpečuje pohyb tejto zostavy, nemusí byť zapnutý počas státia v prístave.
(10)
Vodca plavidla je povinný riadiť sa údajmi prijatými prostredníctvom transpondéra na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.
Výkon štátneho odborného dozoru
§ 39d
(1)
Štátny odborný dozor zahŕňa okrem úloh podľa § 39 písm. a) aj zisťovanie, ako prevádzkovateľ plavidla, posádka plavidla a osoby nachádzajúce sa na plavidle a osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku a školiteľ dodržiavajú tento zákon, súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia vydané na jeho základe a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Úlohy Dopravného úradu na úseku štátneho odborného dozoru vykonáva Dopravný úrad plavebnými inšpektormi.
(3)
Plavebných inšpektorov vymenúva a odvoláva predseda Dopravného úradu.
(4)
Plavebný inšpektor sa pri výkone štátneho odborného dozoru preukazuje preukazom plavebného inšpektora.
(5)
Plavebný inšpektor pri výkone štátneho odborného dozoru môže preveriť, či je po plavidle alebo lodnom motore vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme.13ae) Ak pri vykonávaní štátneho odborného dozoru je jednoznačné a nepochybné, že plavidlo alebo lodný motor je v pátraní, plavebný inšpektor túto skutočnosť bezodkladne oznámi orgánu Policajného zboru.
(6)
Ak plavebný inšpektor pri výkone štátneho odborného dozoru zistí
a)
závažné alebo opakované porušenie tohto zákona alebo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, môže členovi posádky plavidla, odborníkovi na prepravu cestujúcich, odborníkovi na skvapalnený zemný plyn a vedúcemu na plavebných komorách zadržať doklad podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo vodcovi malého plavidla preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla vydané Dopravným úradom alebo príslušným orgánom cudzieho štátu,
b)
závady alebo nedostatky na plavidle, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky plavidla, bezpečnosť prepravy nebezpečných tovarov alebo bezpečnosť prepravy na vodnej ceste, môže zadržať lodné osvedčenie, lodné osvedčenie malého plavidla alebo osvedčenie o schválení plavidla vydané Dopravným úradom alebo príslušným orgánom cudzieho štátu,
c)
že plavidlo nemá platné lodné osvedčenie, platné lodné osvedčenie malého plavidla alebo platné osvedčenie o schválení plavidla alebo nespĺňa požiadavky uvedené v lodnom osvedčení alebo lodnom osvedčení malého plavidla, ale taká neplatnosť alebo nesplnenie požiadaviek nepredstavuje nebezpečenstvo zjavné pre osoby na plavidle, pre životné prostredie alebo plavbu, zadrží Dopravným úradom alebo príslušným orgánom cudzieho štátu vydané lodné osvedčenie, vydané lodné osvedčenie malého plavidla alebo vydané osvedčenie o schválení plavidla a prevádzkovateľovi plavidla uloží v primeranej lehote vykonať opatrenia nevyhnutné na nápravu,
d)
že plavidlo nemá na palube lodné osvedčenie, lodné osvedčenie malého plavidla alebo osvedčenie o schválení plavidla alebo zjavne ohrozuje bezpečnosť osôb na plavidle, životné prostredie alebo plavbu, môže zakázať plavidlu pokračovať v plavbe, kým nebudú prijaté uložené opatrenia nevyhnutné na nápravu; v tom prípade môže Dopravný úrad umožniť plavidlu bezpečne pokračovať na miesto, kde sa plavidlo skontroluje alebo opraví, ak je to vhodné pri skončení jeho prepravných činností,
e)
že školiteľ nie je schváleným školiteľom alebo je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, zakáže mu pokračovať vo výučbe.
(7)
Ak prevádzkovateľ plavidla preukáže splnenie opatrení uložených podľa odseku 6 písm. c), Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla predĺži platnosť lodného osvedčenia alebo lodného osvedčenia malého plavidla alebo vydá nové lodné osvedčenie alebo nové lodné osvedčenie malého plavidla.
(8)
O zadržaní lodných osvedčení podľa odseku 6 písm. b) a c), ktoré boli vydané iným členským štátom, alebo o zákaze pokračovať v plavbe vydanom podľa odseku 6 písm. d) plavidlu, ktorého lodné osvedčenie vydal iný členský štát, informuje Dopravný úrad príslušný orgán tohto členského štátu do siedmich dní od zistenia tejto skutočnosti alebo uloženia zákazu. O zadržaní dokladov uvedených v § 30 ods. 3 a 5, ktoré boli zadržané podľa odseku 6 písm. a) Dopravný úrad bezodkladne vykoná záznam v Databáze odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie.
(9)
Plavebný inšpektor pri výkone štátneho odborného dozoru ďalej môže zadržať lodné listiny a doklady vydané podľa § 39 písm. i) alebo obdobné doklady vydané príslušným orgánom cudzieho štátu aj vtedy, ak je dôvodné podozrenie z ich falšovania alebo pozmeňovania. O zadržaní je plavebný inšpektor povinný vydať potvrdenie a odovzdať zadržané lodné listiny alebo doklady Dopravnému úradu; Dopravný úrad bezodkladne postúpi vec orgánom činným v trestnom konaní.
(10)
Doklady podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo § 31 vydané Dopravným úradom a zadržané podľa odseku 6 písm. a) a lodné osvedčenie alebo lodné osvedčenie malého plavidla vydané Dopravným úradom a zadržané podľa odseku 6 písm. b) postúpi plavebný inšpektor Dopravnému úradu na ďalšie konanie. Doklady podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo § 31 vydané príslušným orgánom cudzieho štátu a zadržané podľa odseku 6 písm. a) a lodné osvedčenie alebo lodné osvedčenie malého plavidla vydané príslušným orgánom cudzieho štátu a zadržané podľa odseku 6 písm. b) zasiela Dopravný úrad príslušnému orgánu cudzieho štátu, ktorý doklady podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo § 31 alebo lodné osvedčenie alebo lodné osvedčenie malého plavidla vydal. Ak plavebný inšpektor zistí pri výkone štátneho odborného dozoru podľa § 39 písm. a) šiesteho bodu porušenie tohto zákona alebo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, postúpi vec Dopravnému úradu na ďalšie konanie.
(11)
Podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov podľa § 39 písm. q) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 39e
(1)
Plavebný inšpektor je na účely výkonu štátneho odborného dozoru oprávnený
a)
vstupovať na plavidlá a výcvikové plavidlá počas plavby alebo počas ich státia, do objektov a zariadení slúžiacich na plavbu a do priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz, výcvikový kurz alebo základný bezpečnostný výcvik a zúčastňovať sa priamo na kvalifikačnom kurze, výcvikovom kurze alebo základnom bezpečnostnom výcviku, vstupovať do priestoru, v ktorom sa nachádza schválený simulátor používaný na praktickú skúšku na posudzovanie odbornej spôsobilosti a monitorovať priebeh kvalifikačného kurzu, výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku; inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia za účasti plavebného inšpektora majú právo vstupovať na plavidlá počas plavby alebo počas ich státia a právo vstupovať do objektov a zariadení slúžiacich na plavbu len na účely kontroly ochrany vôd,24a)
b)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí vydaných na jeho základe a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
vykonávať potrebné zisťovania,
d)
požadovať potrebné vyjadrenia, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona,
e)
požadovať od vodcu plavidla predloženie lodných listín podľa § 28, dokladu podľa § 30 ods. 3 až 6 a preukazu totožnosti a od členov posádky plavidla, odborníka na prepravu cestujúcich, odborníka na skvapalnený zemný plyn alebo vedúceho plavby na plavebnej komore predloženie dokladu podľa § 30 ods. 3 až 6 a preukazu totožnosti,
f)
nazerať do príslušných lodných listín a listín súvisiacich s plavbou a zadržať tieto listiny na účely vyhotovenia fotokópií,
g)
nazerať do dokumentácie kvalifikačného kurzu, výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku, robiť si z nej výpisy, odpisy a zadržať túto dokumentáciu na účely vyhotovenia jej fotokópie,
h)
vyzvať, spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,24cb) vodcu plavidla, člena posádky plavidla, odborníka na prepravu cestujúcich, odborníka na skvapalnený zemný plyn, vedúceho plavby na plavebnej komore alebo školiteľa, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť plavidlo,
i)
zadržať plavidlo alebo iné veci na účely získania dôkazu,
j)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie protiprávnych konaní,24d)
k)
vyžadovať potrebnú súčinnosť,
l)
vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha priestupok alebo iný správny delikt,
m)
zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu podľa tohto zákona, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru na účely zistenia jej totožnosti,
n)
požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie svojich úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
o)
požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku; kto bol o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti,
p)
na účely zabránenia ohrozenia bezpečnosti vo vnútrozemskej plavbe uložiť iným osobám pokyny na vykonanie potrebných opatrení na zabránenie hroziacemu nebezpečenstvu, ak sú schopné ich vykonať svojimi silami a prostriedkami a nevystavia tým vážnemu ohrozeniu svoje zdravie alebo život, prípadne zdravie alebo život iných osôb,
q)
ukladať pokuty za priestupky v blokovom konaní.
(2)
Posádka plavidla, osoby nachádzajúce sa na plavidle alebo v prístavoch osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, osoba poverená vykonávaním výcvikového kurzu, osoba poverená vykonávaním základného bezpečnostného výcviku a ďalšie osoby sú povinné
a)
preukázať plavebnému inšpektorovi svoju totožnosť,
b)
poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone štátneho odborného dozoru a umožniť vykonanie štátneho odborného dozoru,
c)
vytvoriť vhodné podmienky na výkon štátneho odborného dozoru,
d)
strpieť zadržanie plavidla a iných vecí potrebných na získanie dôkazov,
e)
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie protiprávnych konaní,24d)
f)
vykonať opatrenia uložené na odstránenie zistených nedostatkov,
g)
zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil plavebný inšpektor,
h)
umožniť plavebným inšpektorom vstup na plavidlo, výcvikové plavidlo, do priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz, výcvikový kurz, základný bezpečnostný výcvik alebo v ktorom sa nachádza schválený simulátor a do objektov a zariadení slúžiacich na plavbu,
i)
umožniť nahliadnuť do plavebnej dokumentácie a dokumentácie kvalifikačného kurzu, dokumentácie výcvikového kurzu alebo dokumentácie základného bezpečnostného výcviku, poskytnúť potrebnú súčinnosť, potrebné dokumenty, informácie a vysvetlenia,
j)
vykonať pokyny uložené plavebným inšpektorom na účely zabránenia ohrozenia bezpečnosti vo vnútrozemskej plavbe, ak tým neohrozia svoj život alebo zdravie, prípadne život alebo zdravie iných osôb; škody alebo náklady, ktoré takým osobám v súvislosti s plnením pokynu plavebného inšpektora vznikli, znáša ten, kto hroziace nebezpečenstvo spôsobil.
§ 40
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku vnútrozemskej plavby sa dopustí ten, kto
a)
úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje, premiestni alebo umiestni signálne znaky upravujúce plavbu na vodných cestách, informačné zariadenie pre cestujúcich, vyvesený cestovný poriadok alebo neoprávnene používa také zariadenie,
b)
poruší pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla na vodných cestách Slovenskej republiky,
c)
úmyselne poškodí stavbu na vodnej ceste alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou tejto stavby,
d)
ako iná osoba nachádzajúca sa na plavidle nesplní príkaz vodcu plavidla na zaistenie bezpečnosti plavby a zachovania poriadku na plavidle alebo poruší povinnosti cestujúceho,
e)
poruší povinnosti týkajúce sa používania vlajok a štandardy prezidenta (§ 25),
f)
nerešpektuje alebo poruší povinnosť uloženú v plavebnom opatrení Dopravného úradu,
g)
nerešpektuje alebo porušuje pokyny plavebného inšpektora pri výkone štátneho odborného dozoru alebo pokyny na zabezpečenie bezpečnosti plavebnej prevádzky,
h)
poruší povinnosti vodcu plavidla (§ 5 ods. 6, § 28 ods. 16, § 34 a § 39b ods. 3) alebo člena posádky plavidla (§ 29 ods. 1 a 2, § 30 ods. 5, 6, 18 a 19),
i)
vedie plavidlo bez dokladov podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla,
j)
poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom pri vykonávaní činností na vodnej ceste,
k)
vykonáva osobitnú prepravu bez osobitného povolenia na prepravu plavidla alebo pri tejto preprave poruší podmienky určené Dopravným úradom,
l)
nedodržiava Dopravným úradom nariadené zastavenie plavby alebo vykonáva plavbu s plavidlom na vodnej ceste, kde je plavba takého plavidla zakázaná,
m)
preruší plavebnú dráhu bez súhlasu Dopravného úradu alebo spôsobí plavebnú nehodu,
n)
vedie výcvikové plavidlo mimo praktickej výučby kvalifikačného kurzu,
o)
ako školiteľ vykonáva kvalifikačný kurz, výcvikový kurz alebo základný bezpečnostný výcvik pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
p)
ako účastník plavebnej nehody poruší povinnosti ustanovené v § 34.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 300 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. f) až p) možno uložiť pokutu do 600 eur a zákaz činnosti do jedného roka.
(4)
V blokovom konaní možno uložiť za priestupky podľa odseku 1 pokutu do 300 eur.
(5)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva Dopravný úrad.
(6)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24e) Od ústneho pojednávania môže v odôvodnených prípadoch Dopravný úrad upustiť. Ak Dopravný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej si môžu účastníci konania uplatniť námietky a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní.
§ 40a
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
30 eur držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu, ak poruší povinnosť podľa § 14 ods. 9,
b)
100 eur držiteľovi licencie, ak poruší povinnosť podľa § 19 ods. 2,
c)
100 eur dopravcovi, ak poruší oznamovaciu povinnosť podľa § 21a ods. 4,
d)
200 eur poverenej právnickej osobe, ak poruší povinnosť podľa § 22a ods. 8.
(2)
Dopravný úrad môže členovi posádky plavidla, ktorý je cudzincom, uložiť na území Slovenskej republiky zákaz činnosti, na ktorú je odborne spôsobilý, rozhodnutím v správnom konaní na dobu jedného roka, ak porušil povinnosti vyplývajúce z tohto zákona alebo ak tieto povinnosti hrubo a opakovane porušuje.
(3)
Dopravný úrad uloží pokutu od 330 eur do 6 635 eur
a)
prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v tomto zákone (§ 22 až 23, § 24 ods. 10, § 26 a 27, § 28 ods. 2, 3 a 6, § 29 ods. 8 a § 39c ods. 4),
b)
dopravcovi, ak vykonával verejnú vodnú dopravu bez licencie (§ 7 ods. 5) alebo ak porušil povinnosti dopravcu stanovené v tomto zákone alebo v osobitnom predpise24f) alebo povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd o vnútrozemskej plavbe, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
osobe poverenej vykonávaním výcvikového kurzu, ktorá porušila povinnosti pri vykonávaní výcvikového kurzu alebo vykonáva výcvikový kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi,
d)
správcovi vodného toku, ak porušil povinnosti týkajúce sa udržiavania a zlepšovania podmienok na prevádzku plavidiel na sledovaných vodných cestách alebo ak neuposlúchol pokyn Dopravného úradu týkajúci sa vytýčenia plavebnej dráhy, vyznačenia plavebných prekážok na vodných cestách alebo ich odstránenia (§ 3 ods. 2),
e)
vlastníkovi stavby, ktorá zasahuje do vodnej cesty alebo ju križuje, ak neoznačil takúto stavbu signálnymi znakmi alebo nezabezpečil ich údržbu,
f)
osobe vykonávajúcej prepravu nebezpečného tovaru, ak neurčila bezpečnostného poradcu alebo ak nezabezpečila, aby sa na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, nachádzal odborník podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2d)
g)
prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia, ktoré stojí na vodnej ceste alebo v prístave bez rozhodnutia Dopravného úradu o povolení státia,
h)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak nedodržiava podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch určené Dopravným úradom,
i)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zriadi alebo prevádzkuje požičovňu plavidiel bez rozhodnutia o jej zriadení alebo nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel alebo nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave,
j)
prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti týkajúce sa zápisu a zmeny údajov v registri plavidiel,
k)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá svojou činnosťou a porušením tohto zákona, pravidiel bezpečnosti prevádzky plavidla na vodných cestách, plavebného opatrenia alebo pokynu Dopravného úradu ohrozila bezpečnosť alebo plynulosť plavebnej prevádzky alebo spôsobila plavebnú nehodu,
l)
osobe poverenej vykonávaním kvalifikačného kurzu, ktorá porušila povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykonáva kvalifikačný kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi,
m)
osobe, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz bez poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu vydaného Dopravným úradom,
n)
usporiadateľovi verejného podujatia podľa článku 1.23 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, ak ho uskutočnil bez súhlasu Dopravného úradu alebo ak nedodržal podmienky určené v súhlase na usporiadanie takéhoto verejného podujatia,
o)
prevádzkovateľovi prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska, ak prevádzkuje prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko bez rozhodnutia o povolení na ich prevádzku alebo porušil podmienky uvedené v rozhodnutí o povolení na ich prevádzku alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie,
p)
osobe, ktorá vykonáva výcvikový kurz bez poverenia na vykonávanie výcvikového kurzu vydaného Dopravným úradom,
q)
osobe, ktorá vykonáva základný bezpečnostný výcvik bez poverenia na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku vydaného Dopravným úradom,
r)
osobe poverenej vykonávaním základného bezpečnostného výcviku, ktorá porušila povinnosti pri vykonávaní základného bezpečnostného výcviku alebo vykonáva základný bezpečnostný výcvik v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Dopravný úrad uloží pokutu od 100 eur do 1 660 eur
a)
správcovi vodného toku, vodcovi plavidla alebo Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, ak neposkytne Dopravnému úradu informácie podľa § 39b ods. 2,
b)
vodcovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v § 39c ods. 6 až 8 a 10,
c)
prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v § 28 ods. 3, 4 a 6.
(5)
Dopravný úrad uloží prevádzkovateľovi plavidla pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak do troch rokov od uloženia sankcie opakovane naplní znaky skutkovej podstaty podľa odseku 3 písm. g).
(6)
Objednávateľ uloží pokutu od 1000 do 10 000 eur verejnému dopravcovi, ak vykonával verejnú vodnú dopravu bez licencie (§ 12 ods. 4) alebo ak porušil povinnosti verejného dopravcu ustanovené v tomto zákone alebo v osobitnom predpise24f) alebo povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o vnútrozemskej plavbe, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(7)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť konania, na jeho následky, na dobu jeho trvania a na rozsah spôsobenej škody.
(8)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa Dopravný úrad dozvedel o tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba porušila povinnosti podľa odsekov 2, 3 a 4, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(9)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
(10)
Dopravný úrad môže rozhodnutím odňať
a)
členovi posádky plavidla alebo vodcovi malého plavidla ním vydaný doklad podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo § 31 zadržaný podľa § 39d ods. 6 písm. a) na určitý čas, najviac tri roky, a v prípade straty zdravotnej spôsobilosti natrvalo; vrátenie odňatého dokladu podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo § 31 je podmienené preskúšaním jeho držiteľa,
b)
lodné osvedčenie alebo lodné osvedčenie malého plavidla zadržané podľa § 39d ods. 6 písm. b) na čas potrebný na odstránenie zistených závad alebo nedostatkov; v prípade úplnej straty spôsobilosti plavidla na plavbu natrvalo.
(11)
Rozklad proti rozhodnutiu o odňatí dokladu podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo § 31 alebo lodného osvedčenia alebo lodného osvedčenia malého plavidla nemá odkladný účinok.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 41
Vzťah k správnemu konaniu
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak. Proti rozhodnutiu Dopravného úradu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
(2)
Správny poriadok sa nevzťahuje na vykonávanie zápisu, zmien a výmazu plavidla z registra plavidiel a na § 3 ods. 2, § 4 ods. 4, 5 a 7, § 5 ods. 10, § 6 až 6e, § 22c ods. 2, § 31b, § 38 písm. l), m), p), q) a s), § 39 písm. a), c), d) prvý bod a druhý bod, e), g), i) štvrtý bod a piaty bod, písm. k), l), n) až r) druhý bod až štvrtý bod, písm. s), u), y) a § 39e.
(3)
Ak sa žiadateľovi o vydanie lodného osvedčenia, dočasného lodného osvedčenia, lodného osvedčenia malého plavidla, osobitného povolenia na prevádzku plavidla, osobitného povolenia na prepravu plavidla, povolenia na prepravu podľa § 38 písm. s), povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách, osvedčenia podľa § 5a ods. 4, osvedčenia o osobitných znalostiach podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23f) dokladu podľa § 30 ods. 3 až 6, preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, ciachového preukazu, osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne, licencie na vykonávanie verejnej vodnej dopravy, osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu a povolenia na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave podľa § 38 písm. j), o predĺženie platnosti lodného osvedčenia, dočasného lodného osvedčenia, lodného osvedčenia malého plavidla, osvedčenia podľa § 39 písm. w), o sprístupnenie informácie alebo o poskytnutie výpisu alebo odpisu z registra plavidiel v plnom rozsahu vyhovie, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá príslušný doklad, predĺži jeho platnosť, sprístupní informácia alebo poskytne výpis alebo odpis z registra plavidiel.
(4)
Orgány štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy môžu v správnych konaniach podľa tohto zákona použiť doručovanie písomností verejnou vyhláškou, ak ide o konanie s veľkým počtom účastníkov konania alebo ak účastníci konania alebo ich pobyt nie sú im známi.
§ 41a
Doručovanie v listinnej podobe
(1)
V konaní podľa tohto zákona Dopravný úrad vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe25) tieto dokumenty:
a)
osvedčenie podľa § 39 písm. v),
b)
súhlas na individuálnu stavbu malého plavidla podľa § 39 písm. c) druhého bodu,
c)
schválenú dokumentáciu podľa § 39 písm. d) prvého bodu a druhého bodu,
d)
typové osvedčenie malého plavidla podľa § 39 písm. e),
e)
osobitné povolenie na prepravu plavidla podľa § 39 písm. f),
f)
lodné listiny, doklady a preukazy podľa § 39 písm. i) prvého bodu až piateho bodu,
g)
lodné denníky podľa § 39 písm. k) prvého bodu,
h)
povolenie na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách podľa § 39 písm. t),
i)
schvaľovacie osvedčenie podľa § 39 písm. u),
j)
osvedčenie o osobitných znalostiach podľa § 39 písm. x),
k)
doklad o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby podľa § 39 písm. k) druhého bodu.
(2)
V konaní podľa tohto zákona ministerstvo vydáva alebo udeľuje a doručuje výlučne v listinnej podobe25) tieto dokumenty:
a)
osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne podľa § 7a,
b)
licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy podľa § 12,
c)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu podľa § 14,
d)
povolenie na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave podľa § 21 ods. 2,
e)
povolenie na prepravu podľa § 38 písm. s).
§ 42
Výnimky z ustanovení zákona
Na plavidlá ozbrojených síl, Policajného zboru, civilnej ochrany, Hasičského a záchranného zboru a orgánov finančnej správy sa nevzťahujú ustanovenia § 22 až 24, § 26 až 33, § 36 až 40. Na plavidlá Dopravného úradu sa nevzťahujú ustanovenia § 22 až 23 a § 28. Na členov posádky plavidla správcu vodného toku, ktorí prevádzkujú plavidlo na vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, sa nevzťahujú ustanovenia § 29 ods. 3, § 30 ods. 3, 5, 8 až 15, 20 až 22, 24, 26, § 31a ods. 5 a 7, § 31b ods. 7, 9, 11 až 13.
§ 43
Prechodné ustanovenie
Živnostenské oprávnenia na prevádzku malých plavidiel v oblasti vnútrozemskej plavby vydané podľa osobitných predpisov26) na činnosti, ktoré prestávajú byť živnosťou, ostávajú v platnosti do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 43a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009
(1)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu vydané podľa § 5a ods. 5 zostávajú v platnosti do doby skončenia ich platnosti.
(2)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu vydané v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru, ktorou je Slovenská republika viazaná, zostávajú v platnosti do doby skončenia ich platnosti, najdlhšie však do 30. júna 2016.
§ 43b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2010
Služobné lodnícke knižky vydané do 31. decembra 2010 zostávajú v platnosti, najdlhšie do 31.decembra 2012.
§ 43c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2014
(1)
Zrušujú sa výnimky z povinnosti platenia úhrady za používanie verejného prístavu vydané podľa tohto zákona účinného do 1. apríla 2014.
(2)
Poverenia na vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu vydané podľa tohto zákona účinného do 1. apríla 2014 strácajú platnosť 1. apríla 2014 v časti týkajúcej sa vykonávania skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu. Výmena poverení na vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu sa vykoná na základe písomnej žiadosti do 1. júna 2014. Žiadateľ o výmenu poverenia je povinný odovzdať ministerstvu poverenie, o ktorého výmenu žiada, a to najneskôr v čase vydania poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu.
§ 43d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 43e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2019
(1)
Lodné osvedčenia, doplnkové lodné osvedčenia a dočasné lodné osvedčenia vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 1. januára 2019 zostávajú v platnosti do doby skončenia ich platnosti.
(2)
Školitelia schválení podľa § 39 písm. d) tretieho bodu zákona v znení účinnom do 1. januára 2019 sa považujú za školiteľov podľa tohto zákona.
(3)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 2. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 1. januára 2019.
§ 43f
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) lehoty ustanovené v § 14 ods. 5 a 9, § 17 ods. 2, § 19 ods. 2 a § 24 ods. 7 neplynú.
(2)
Platnosť osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne podľa § 7a, lodného osvedčenia malého plavidla podľa § 28 ods. 9, ciachového preukazu podľa § 28 ods. 12 a povolenia na státie plávajúceho zariadenia podľa § 28 ods. 3 písm. d), ktorá uplynula alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
§ 43g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 17. januára 2022
(1)
Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla okrem preukazov odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, preukazy radarového navigátora, potvrdenia znalostí špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj a preukazy vedúcich plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky vydané do 17. januára 2022 zostávajú v platnosti do 17. januára 2032. Preukazy odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu vydané do 17. januára 2022 zostávajú v platnosti.
(2)
Služobné lodnícke knižky členov posádky plavidla a lodné denníky vydané do 17. januára 2022 zostávajú v platnosti do 17. januára 2032.
(3)
Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo na funkciu lodný kapitán II. triedy a držiteľovi preukazu vodcu plávajúceho stroja I. triedy kategórie A na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.
(4)
Dopravný úrad zapíše pred 18. januárom 2032 osobitné povolenie na plavbu pomocou radaru do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie držiteľovi preukazu radarového navigátora a osobitné povolenie na plavbu na vodných cestách so špecifickým rizikom do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie držiteľovi potvrdenia znalostí špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(5)
Dopravný úrad zapíše pred 18. januárom 2032 osobitné povolenie na plavbu na vodných cestách námorného charakteru do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(6)
Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo na funkciu lodný kapitán II. triedy na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.
(7)
Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 služobnú lodnícku knižku Európskej únie držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo na funkciu lodný kapitán II. triedy a držiteľovi preukazu vodcu plávajúceho stroja I. triedy kategórie A na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(8)
Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 jediný doklad držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.
(9)
Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodník jediný doklad na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa osobitného predpisu alebo preukaz odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodník a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(10)
Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 pomocnému lodníkovi jediný doklad na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa osobitného predpisu alebo preukaz odbornej spôsobilosti – vnútroštátny pomocný lodník a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(11)
Dopravný úrad vydá jediný doklad podľa odsekov 8 až 10, ak požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na vydanie tohto jediného dokladu sú obdobné alebo nižšie ako požiadavky na odbornú spôsobilosť na vydanie preukazu, ktorý sa nahrádza. Ak sú požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na vydanie jediného dokladu podľa odseku 6 vyššie ako požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý sa nahrádza, Dopravný úrad vydá jediný doklad pre odbornú spôsobilosť lodník, ak má žiadateľ plavebnú prax 540 dní vrátane najmenej 180 dní na vnútrozemských vodných cestách, jediný doklad pre odbornú spôsobilosť kvalifikovaný lodník, ak má žiadateľ plavebnú prax 900 dní vrátane najmenej 540 dní na vnútrozemských vodných cestách, jediný doklad pre odbornú spôsobilosť kormidelník, ak má žiadateľ plavebnú prax 1080 dní vrátane najmenej 720 dní na vnútrozemských vodných cestách. Žiadateľ plavebnú prax preukáže námorníckou knižkou, služobnou lodníckou knižkou, lodným denníkom alebo písomným potvrdením zamestnávateľa, u ktorého plavebnú prax získal.
(12)
Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti – lodný strojník a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník I. triedy alebo držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník II. triedy na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(13)
Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán III. triedy na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(14)
Dopravný úrad zapíše pred 18. januárom 2032 osobitné povolenie na plavbu pomocou radaru do preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán držiteľovi preukazu radarového navigátora na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(15)
Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti – vodca plávajúceho stroja a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A, držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B alebo držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(16)
Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(17)
Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti – vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(18)
Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, služobné lodnícke knižky členov posádky plavidla a lodné denníky vydané tretím štátom do 17. januára 2024 môže Dopravný úrad uznať na vodných cestách na území Slovenskej republiky do 17. januára 2032 na základe podmienok vzájomného uznávania alebo podmienok ustanovených v medzinárodných zmluvách platných do 15. januára 2018.
§ 43h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2022
Konania o zápise plavidla do registra plavidiel začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2022.
§ 44
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.,
2.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 11/1976 Zb. o evidencii vnútrozemských plavidiel,
3.
vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1976 Zb.,
4.
vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 128/1976 Zb. o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby,
5.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 65/1964 Zb. o prístavnom poriadku pre československé prístavy,
6.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 66/1964 Zb. o prekladovom a skladovom poriadku pre prístavy určené pre verejnú potrebu,
7.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 31/1982 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 23/1984 Zb.,
8.
vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 344/1991 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
9.
úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 15 000/1975-25, ktorou sa určujú technické zariadenia na plavidlách a v prístavoch, ktoré slúžia priamemu zabezpečovaniu prevádzky vodnej dopravy, určuje sa spôsob výkonu dozoru nad týmito určenými technickými zariadeniami (registrovaná v čiastke 27/1975 Zb.),
10.
úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 26 357/1975 o odbornej spôsobilosti členov posádok vnútrozemských plavidiel (registrovaná v čiastke 39/1975 Zb.),
11.
úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 22 690/1983-025 o vybavení rekreačných plavidiel plávajúcich v režime medzinárodnej plavby lodnými dokumentami (registrovaná v čiastke 20/1984 Zb.),
12.
úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 9737/1984-025 o prepravách vojenských kontejnerových zásielok (registrovaná v čiastke 22/1984 Zb.),
13.
úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 21 376/76-025, ktorou sa vydáva Poriadok pre ciachovanie lodí vnútrozemskej plavby (registrovaná v čiastke 26/1976 Zb.),
14.
vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 93/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyberaní úhrady za používanie verejných prístavov plavidlami a určenie jej výšky v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 150/2005 Z. z.,
15.
výnos č. 1740/M-2001 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. októbra 2001, ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 417/2001 Z. z.).
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z. a zákona č. 268/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,18)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:
„Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 – Ostatné sa za slová „Vodná záchranárska služba“ dopĺňajú v prvom stĺpci slová: „Prevádzka malých plavidiel“, v druhom stĺpci slová: „Osvedčenie“ a v treťom stĺpci slová: „§ 31 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.
V prílohe č. 3 sa v SKUPINE 314 – Ostatné vypúšťa živnosť „Vnútrozemská plavba“ vrátane textu v stĺpcoch 2 až 5.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 193/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 87/540/EHS z 9. novembra 1987 o prístupe k povolaniu dopravcov tovaru vo vnútroštátnej a medzinárodnej vodnej doprave a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách pre toto povolanie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 322, 12. 11. 1987).
2.
Smernica Rady 96/75/ES z 19. novembra 1996 o systémoch prenájmu a cenotvorby vo vnútroštátnej a medzinárodnej vnútrozemskej vodnej doprave v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 255, 30. 09. 2005).
4.
Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) v znení rozhodnutia Európskej komisie 2009/240/ES zo 4. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 71, 17. 3. 2009) a smernice Komisie 2010/61/EÚ z 2. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 233, 3. 9. 2010).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/100/ES zo 16. septembra 2009 o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 259, 2. 10. 2009).
7.
Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru druhýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 332, 4. 12. 2002).
8.
Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
9.
Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru tretíkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 335, 22. 11. 2014).
10.
Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 345, 20. 12. 2016).
11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016).
12.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/970 z 18. apríla 2018, ktorou sa menia prílohy II, III a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 174, 10. 7. 2018).
13.
Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 299, 26. 11. 2018).
14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 z 12. decembra 2017 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smerníc Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12 .2017) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1233 zo 14. júla 2021 (Ú. v. EÚ L 274, 30. 7. 2021).
15.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/12 z 2. augusta 2019, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť (Ú. v. EÚ L 6, 10. 1. 2020).
16.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/1833 z 2. októbra 2020, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES, pokiaľ ide o prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 408, 4. 12. 2020).
Príloha č. 3 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
1)
§ 2 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu.
1a)
§ 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
1aa)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2013 z 10. septembra 2013 o technických špecifikáciách elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému na vnútrozemskú navigáciu (vnútrozemský systém ECDIS) uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES (Ú. v. EÚ L 258, 28. 9. 2013) v platnom znení.
1b)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
1c)
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1d)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1744 zo 17. septembra 2019 o technických špecifikáciách pre elektronické hlásenia z lodí pri vnútrozemskej plavbe, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 164/2010 (Ú. v. EÚ L 273, 25. 10. 2019).
2)
Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2a)
Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2b)
Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2c)
Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.18 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2d)
Časť 7 kapitola 7.1 bod 7.1.3.15, kapitola 7.2 bod 7.2.3.15 a časť 8 kapitola 8.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2e)
Časť 8 kapitola 8.2 bod 8.2.2.8 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2f)
Časť 8 kapitola 8.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2g)
Časť 8 kapitola 8.6 bod 8.6.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2h)
Časť 8 kapitola 8.2 bod 8.2.2.6 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2i)
Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
3)
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 2 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 260/2001 Z. z.
3b)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
3c)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 68 Obchodného zákonníka.
3e)
§ 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
3h)
§ 13a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení zákona č. 277/2007 Z. z.
3ja)
§ 15 a § 66 až 71 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3jb)
Napríklad zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
3k)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
3m)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
3n)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3r)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.
5a)
Čl. 3 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
5aa)
Čl. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007) v platnom znení.
5ab)
Nariadenie (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
Zákon č. 358/2015 Z. z.
5b)
Čl. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.
6a)
Články 16 až 20 nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.
8)
§ 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
10)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
11a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
11b)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11c)
§ 2b zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 55/2019 Z. z.
§ 19 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
11d)
Čl. 2 písm. g), čl. 6 a príloha nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
11e)
Čl. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
11f)
Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
§ 29 písm. a), § 66, § 163 až 183 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11g)
Čl. 3 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
11h)
Nariadenie (EÚ) č. 1177/2010.
11i)
Čl. 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
12a)
Čl. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 3921/91 zo 16. decembra 1991, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia z iných štátov vykonávať prepravu tovaru alebo osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v rámci členského štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 1; Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991).
12aa)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12b)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 z 29. marca 1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 90, 2. 4. 1999).
12c)
Nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 90, 2. 4. 1999).
Nariadenie Komisie (ES) č. 805/1999 zo 16. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú niektoré opatrenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.4; Ú. v. ES L 102, 17. 4. 1999) v platnom znení.
12d)
Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4.).
12db)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
12dc)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12dd)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12de)
§ 2 písm. g) a § 51 až 55 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
12df)
§ 54 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12e)
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12f)
Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
12fa)
Napríklad STN EN ISO IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).
12g)
Časť 1 kapitola 1.16 a časť 8 kapitola 8.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
12h)
Časť 9 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
12i)
Časť 1 kapitola 1.15 bod 1.15.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
12j)
§ 48 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
12k)
§ 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
13aa)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
13ab)
§ 16 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z.
13ae)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení.
§ 69 ods. 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 187/2022 Z. z.
13b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13c)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/473 z 20. januára 2020, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy pre databázy preukazov odbornej spôsobilosti Únie, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov (Ú. v. EÚ L 100/1, 1. 4. 2020).
13d)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/474 z 20. januára 2020 o Európskej databáze trupov lodí (Ú. v. EÚ L 100, 1. 4. 2020).
13e)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
13f)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní.
15)
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o Dohovore o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby dojednanom 15. februára 1966 v Ženeve (registrované v čiastke 5/1976 Zb).
15a)
Časť 8 kapitola 8.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
16)
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
16a)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/182 zo 14. januára 2020 o vzoroch pre odborné spôsobilosti v oblasti vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 38, 11. 2. 2020).
16b)
Medzinárodný dohovor o normách výcviku kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Londýn 7. júla 1978) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
16c)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16d)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 274/2000 Z. z. o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ruskej federácie do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 382/2002 Z. z. o potvrdení zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.
16e)
§ 23 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16f)
§ 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 97/2007 Z. z.
17)
Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).
17a)
Príloha č. 2 Skupina 214 – Ostatné zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
17aa)
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 12 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
19)
§ 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19a)
§ 37 ods. 2 a § 58 ods. 4 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
21)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21a)
Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.4 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
21aa)
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
21b)
§ 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
21c)
Nariadenie Rady (ES) č. 1356/96 z 8. júla 1996 o spoločných pravidlách uplatniteľných na vnútrozemskú nákladnú a osobnú vodnú dopravu medzi členskými štátmi z hľadiska slobody poskytovať také dopravné služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 175, 13. 7. 1996).
21d)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2019 Z. z.
22a)
Časť 1 kapitola 1.16 body 1.16.1.2.5 a 1.16.15 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
22c)
Napríklad STN EN ISO 10087 Malé plavidlá. Identifikácia plavidla. Kódovací systém (ISO 10087) (32 3110).
23)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1 z 3. januára 2017 o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ o rekreačných plavidlách a vodných skútroch (Ú. v. EÚ L 1, 4. 1. 2017).
23a)
Časť 1 kapitola 1.5 bod 1.5.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
23b)
Čl. 17 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
23c)
Časť 1 kapitola 1.5 bod 1.5.3 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
23d)
Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.16 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
23e)
Časť 1 kapitola 1.16 a časť 8 kapitola 8.6 bod 8.6.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
23f)
Časť 8 kapitola 8.2 bod 8.2.1.2 a kapitola 8.6 bod 8.6.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
23g)
23h)
Zákon č. 56/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 239/2019 Z. z.
23i)
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23j)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Nariadenie Komisie (ES) č. 416/2007 z 22. marca 2007 týkajúce sa technických špecifikácií plavebných správ pre veliteľov lodí, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 105, 23. 4. 2007) v platnom znení.
24a)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
24b)
Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
24c)
Regionálna dohoda o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 7/2006 Z. z.).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/838 z 20. februára 2019 o technických špecifikáciách systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 415/2007 (Ú. v. EÚ L 138, 24. 5. 2019).
24ca)
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 2019/838.
24cb)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
24d)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z. Trestný poriadok.
24e)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
24f)
Nariadenie (EÚ) č. 1177/2010.
25)
§ 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.