329/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
ZÁKON
z 20. septembra 2000
o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z. a zákona č. 103/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. i) sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad“)1c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c)
Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 14 ods. 1 sa za slovo „banky“ vkladajú slová „alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“)“.
3.
V § 18 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
4.
Vo všetkých ustanoveniach zákona s výnimkou § 18, 19, 25 a 27 sa slovo „ministerstvo“ v príslušných tvaroch nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
5.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
㤠21a
(1)
Štátny dozor podľa tohto zákona sa vykonáva nad
a)
emitentmi dlhopisov s výnimkou štátnych dlhopisov (§ 18 a 19),
b)
právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré neoprávnene bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.3f)
(2)
Štátny dozor podľa tohto zákona vykonáva úrad.1c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:
„3f)
§ 46 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 22 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Sankcie podľa odsekov 1 až 3 a 8 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa začatia konania, najneskôr však do konca piateho roku po splatení všetkých vydaných dlhopisov.
(5)
Pokuta podľa odsekov 1 až 3 a 8 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
7.
V § 22 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Pri výkone štátneho dozoru je úrad oprávnený vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dozoru, aby úradu poskytli v ním určenej lehote údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dozoru, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon štátneho dozoru. Doklady potvrdzujúce splnenie povinností podľa § 3 ods. 5, § 10 ods. 3 a § 12 ods. 6 sú tieto osoby povinné predložiť úradu do 15 dní od doručenia žiadosti.
(8)
Ak sa pri výkone štátneho dozoru zistí, že neoprávnená osoba vykonáva činnosť podľa tohto zákona, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,3f) úrad jej zakáže vykonávať túto činnosť a uloží jej pokutu do 25 000 000 Sk.“.
8.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
㤠22a
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,4b) ak tento zákon alebo osobitný zákon1c) neustanovujú inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
9.
Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2000
(1)
Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí úrad s tým, že o rozklade je príslušná rozhodnúť rada úradu.
(2)
O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne podľa doterajších predpisov; nové konanie vo veci uskutoční úrad.
(3)
Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté pred 1. novembrom 2000, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Úrad pre finančný trh (ďalej len „úrad“)“.
2.
V § 7 ods. 5 sa slovo „žiadateľa“ nahrádza slovami „zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona“.
3.
V § 7 odsek 6 znie:
„(6)
Za odborne spôsobilú sa považuje osoba, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti finančného trhu a preukázala odbornú spôsobilosť zložením odbornej skúšky, ktorej obsahom je najmä preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti kolektívneho investovania. Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania a ďalšie podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.
4.
Vo všetkých ustanoveniach zákona s výnimkou § 7 ods. 6 a 7 druhej vety, § 54 ods. 3, § 55 ods. 2, § 60 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ v príslušných tvaroch nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
5.
V § 7 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, je úhrada za vykonanie odbornej skúšky príjmom tejto osoby.“.
6.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,9) ak tento zákon alebo osobitný zákon9a) neustanovujú inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 11 ods. 2 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „40 %“.
8.
V § 14 ods. 1 v druhej vete sa slová „vykonávať činnosť podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti“.
9.
V § 22 ods. 5 v druhej vete sa slová „depozitár na pokyn správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „banka na pokyn správcovskej spoločnosti po predložení súhlasu depozitára“.
10.
V § 29 ods. 8 sa za slovo „list“ vkladá slovo „najmä“.
11.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Správcovská spoločnosť musí každoročne vyplácať podielnikom výnosy z majetku v podielovom fonde vo výške výnosov z cenných papierov a z vkladových účtov vyplatených správcovskej spoločnosti za príslušný kalendárny rok.“.
12.
V § 32 ods. 1 písm. g) sa čiarka za slovami „bežných účtov“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „alebo na termínovaných vkladoch“.
13.
V § 32 odsek 6 znie:
„(6)
Nástroje peňažného trhu môžu spolu tvoriť najviac 10 % majetku v otvorenom podielovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
14.
V § 33 odsek 5 znie:
„(5)
Štatút môže určiť, že podiel cenných papierov vydaných štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá záruka štátu, v majetku v otvorenom podielovom fonde nie je obmedzený za podmienky, že hodnota zastupiteľných cenných papierov nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a cenné papiere musia byť vydané najmenej šiestimi emitentmi.“.
15.
V § 34 ods. 3 sa za slová „cenných papierov,“ vkladajú slová „indexov cenných papierov zverejňovaných burzami cenných papierov, kurzov cudzích mien alebo úrokových sadzieb,“.
16.
V § 59 odsek 2 znie:
„(2)
Pri výkone štátneho dozoru formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi orgánom štátneho dozoru a osobami podliehajúcimi tomuto dozoru spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.9a)“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.
18.
V § 59 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
19.
V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená len správcovská spoločnosť alebo depozitár.“.
20.
V § 61 ods. 3 prvá veta znie:
„Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa začatia konania, najneskôr však do konca piateho roku odvtedy, keď došlo ku skutočnostiam rozhodujúcim pre ich uloženie.“.
21.
V § 62 ods. 5 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
22.
Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠70a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2000
(1)
Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí úrad s tým, že o rozklade je príslušná rozhodnúť rada úradu.
(2)
O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne podľa doterajších predpisov; nové konanie vo veci uskutoční úrad.
(3)
Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté pred 1. novembrom 2000, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
3)
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z., zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
4)
§ 49 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 12b zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení zákona č. 101/2000 Z. z.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov, § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
9)
§ 3 písm. a) zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
10)
§ 2 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.§ 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad § 124 Zákonníka práce, zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, § 5 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 13/1991 Zb.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
15)
Napríklad § 45 a § 72 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 385/1999 Z. z., § 9 a 12b zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad § 63 zákona č. 385/1999 Z. z., § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení zákona č. 101/2000 Z. z.
17)
§ 74 a 75 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 8 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 80 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 50 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 330/2000 Z. z.
24)
§ 1 ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
25)
§ 38 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.