328/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

328
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. marca 2000 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.
Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 4. augusta 2000, na základe článku 14.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných
v Slovenskej republike a v Maďarskej republike
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
podľa článku 12 ods. 5 Dohody o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanej v Paríži 19. marca 1995,
v záujme upevnenia a skvalitnenia mnohostranných vzťahov v oblasti školstva a kultúry,
v zmysle Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne podpísaného v Lisabone 11. apríla 1997,
so zreteľom na pokrok v oblasti harmonizácie medzinárodnej mobility študentov a vysokoškolských učiteľov členských štátov Rady Európy a UNESCO,
dohodli sa takto:
Článok 1
Na účely tejto dohody sa
(1)
pojem „vysoká škola“ vzťahuje na všetky štátom uznané ustanovizne, ktoré majú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán oprávnenie uskutočňovať vysokoškolské štúdium; Spoločná komisia odborníkov vytvorená na základe článku 13 tejto dohody zostaví a bude aktualizovať zoznam slovenských a maďarských vysokých škôl, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda,
(2)
pojem „doklad o vzdelaní“ vzťahuje v Slovenskej republike a v Maďarskej republike na vysvedčenia a diplomy vydané štátom uznanými vzdelávacími ustanovizňami v štátom uznaných študijných odboroch, učebných odboroch a vedných odboroch.
Článok 2
(1)
Vysvedčenie potvrdzujúce ukončenie základnej školy v Maďarskej republike oprávňuje pokračovať v štúdiu na stredných školách v Slovenskej republike.
(2)
Vysvedčenie potvrdzujúce ukončenie základnej školy v Slovenskej republike oprávňuje pokračovať v štúdiu na stredných školách v Maďarskej republike.
Článok 3
Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike a vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Maďarskej republike sa z hľadiska pokračovania v štúdiu uznávajú za rovnocenné.
Článok 4
Vysvedčenia potvrdzujúce ukončenie štúdia v stredných odborných učilištiach v Slovenskej republike a vysvedčenia potvrdzujúce ukončenie štúdia na odborných školách v Maďarskej republike sa uznávajú za rovnocenné, ak dĺžka a zameranie odbornej prípravy sú rovnaké alebo podobné.
Článok 5
(1)
Vysvedčenia vydané po ukončení minimálne jednoročného pomaturitného odborného štúdia a vyššieho odborného štúdia v Maďarskej republike sa uznávajú za rovnocenné s vysvedčeniami a absolventskými diplomami vydanými po ukončení minimálne jednoročného pomaturitného štúdia a nadobudnutí vyššieho odborného vzdelania v Slovenskej republike, ak dĺžka a zameranie štúdia sú rovnaké alebo podobné.
(2)
Vysvedčenia a absolventské diplomy vydané po ukončení minimálne jednoročného pomaturitného štúdia a nadobudnutí vyššieho odborného vzdelania v Slovenskej republike sa uznávajú za rovnocenné s vysvedčeniami vydanými po ukončení minimálne jednoročného pomaturitného odborného štúdia a vyššieho odborného štúdia v Maďarskej republike, ak dĺžka a zameranie štúdia sú rovnaké alebo podobné.
Článok 6
(1)
Maďarská republika uznáva diplomy o priznaní titulu „bakalár“ (skratka „Bc.“) vydané po ukončení minimálne trojročného štúdia vysokými školami v Slovenskej republike za rovnocenné s diplomami vydanými vysokými školami neuniverzitného druhu („főskolai“) a fakultami univerzít zameranými na vysokoškolské štúdium neuniverzitného druhu v Maďarskej republike.
(2)
Slovenská republika uznáva diplomy vydané po ukončení minimálne trojročného štúdia vysokými školami neuniverzitného druhu („főskolai“) a fakultami univerzít zameranými na vysokoškolské štúdium neuniverzitného druhu v Maďarskej republike za rovnocenné s diplomami o priznaní titulu „bakalár“ (skratka „Bc.“) vydanými vysokými školami v Slovenskej republike.
Článok 7
(1)
Maďarská republika uznáva diplomy o priznaní akademických titulov magister (skratka „Mgr.“), magister umenia (skratka „Mgr. art.“), inžinier (skratka „Ing.“), inžinier architekt (skratka „Ing. arch.“), doktor medicíny (skratka „MUDr.“) a doktor veterinárskej medicíny (skratka „MVDr.“) vydané vysokými školami v Slovenskej republike po minimálne štvorročnom štúdiu a oprávňujúce prístup k doktorandskému štúdiu ako univerzitné diplomy vydané po základnom univerzitnom štúdiu univerzitami v Maďarskej republike.
(2)
Slovenská republika uznáva univerzitné diplomy vydané po minimálne štvorročnom základnom univerzitnom štúdiu a oprávňujúce prístup k doktorandskému štúdiu v Maďarskej republike ako diplomy o priznaní akademických titulov magister (skratka „Mgr.“), magister umenia (skratka „Mgr. art.“), inžinier (skratka „Ing.“), inžinier architekt (skratka „Ing. arch.“), doktor medicíny (skratka „MUDr.“) a doktor veterinárskej medicíny (skratka „MVDr.“) vydané vysokými školami v Slovenskej republike.
Článok 8
Časti štúdia absolvované na vysokých školách v Slovenskej republike a v Maďarskej republike sa môžu na požiadanie študenta vzájomne započítať a uznať ako súčasť štúdia alebo študijný výkon (kredit, skúška). Rovnocennosť štúdia posudzuje vysoká škola, na ktorú sa žiadosť podáva.
Článok 9
(1)
Maďarská republika uznáva diplomy vydané vysokými školami v Slovenskej republike po vykonaní rigoróznej skúšky (examina rigorosa) ako diplomy vydané po absolvovaní postgraduálneho univerzitného štúdia odborného zamerania v Maďarskej republike.
(2)
Slovenská republika uznáva diplomy vydané po absolvovaní postgraduálneho univerzitného štúdia odborného zamerania v Maďarskej republike ako diplomy vydané vysokými školami v Slovenskej republike po vykonaní rigoróznej skúšky (examina rigorosa).
Článok 10
(1)
Maďarská republika uznáva vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ (skratka „PhD.“) a umelecko-akademickú hodnosť „artis doctor“ (skratka „ArtD.“), ktoré udeľujú vysoké školy v Slovenskej republike, za rovnocenné s doktorskou hodnosťou „doktor“ (skratka „Ph.D.“) a s doktorskou hodnosťou v oblasti umenia (skratka „DLA“), ktoré udeľujú univerzity v Maďarskej republike.
(2)
Slovenská republika uznáva doktorskú hodnosť „doktor“ (skratka „Ph.D.“) a doktorskú hodnosť v oblasti umenia (skratka „DLA“), ktoré udeľujú univerzity v Maďarskej republike, za rovnocenné s vedecko-akademickou hodnosťou „philosophiae doctor“ (skratka „PhD.“) a s umelecko-akademickou hodnosťou „artis doctor“ (skratka „ArtD.“), ktoré udeľujú vysoké školy v Slovenskej republike.
Článok 11
(1)
Táto dohoda sa okrem článku 6 vzťahuje na doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané na území Slovenskej republiky a Maďarskej republiky po nadobudnutí platnosti tejto dohody.
(2)
Článok 6 dohody sa vzťahuje aj na doklady o vzdelaní vydané po 1. januári 1995.
(3)
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike podpísaná v Prahe 11. októbra 1989 zostáva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou naďalej v platnosti pre doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané na území Slovenskej republiky a Maďarskej republiky pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.
Článok 12
Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v ďalšom štúdiu alebo na účely výkonu povolania sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu.
Článok 13
Na vyjasnenie všetkých otázok vyplývajúcich z tejto dohody, ako aj na účely riešenia otázok vyplývajúcich zo zmien vo vzdelávacej sústave a v príslušnej legislatíve vrátane podávania návrhov na doplnky a úpravy tejto dohody sa zriaďuje Spoločná komisia odborníkov, ktorá sa bude schádzať minimálne raz za rok. Miesto a termín stretnutia sa dohodnú diplomatickou cestou.
Článok 14
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.
Článok 15
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať s jednoročnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
Dané v Budapešti 21. marca 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Slovenskej republiky:

Milan Ftáčnik v. r.

Za vládu
Maďarskej republiky:

Zoltán Pokorni v. r.