323/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

323
ZÁKON
z 22. septembra 2000,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z. a zákona č. 116/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Služby Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 2 riadi prezident Policajného zboru.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákonom č. 353/1997 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z., zákonom č. 73/1998 Z. z., zákonom č. 256/1998 Z. z., zákonom č. 116/2000 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.