308/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 30.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

308
ZÁKON
zo 14. septembra 2000
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
postavenie a pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“),
b)
práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie, poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a právnických osôb alebo fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 3 a 4.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
vysielateľa zriadeného zákonom1) (ďalej len „vysielateľ na základe zákona“),
b)
vysielateľa, ktorý nie je zriadený zákonom1) a má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“),
c)
vysielateľa prostredníctvom internetu,
d)
poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
e)
prevádzkovateľa retransmisie.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na vysielateľa podľa odseku 1 písm. a) až c) a na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak majú svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijímajú redakčné rozhodnutia.
(3)
Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. d), ak majú svoje sídlo alebo sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko
a)
v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte Európskej únie, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte Európskej únie, v ktorom sa prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký,
b)
v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte Európskej únie a podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začali svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiavajú stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
c)
v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ak v Slovenskej republike zamestnávajú podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
d)
v inom členskom štáte Európskej únie, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnávajú podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(4)
Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. d), na ktoré sa nevzťahuje odsek 3 a ktoré sa nepovažujú za zriadené v členskom štáte Európskej únie ak využívajú
a)
pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike na vysielanie, retransmisiu alebo na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie alebo
b)
družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike na vysielanie, retransmisiu alebo na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.
§ 2a
Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa § 2 ods. 3 a 4, je daná právomoc členského štátu Európskej únie, v ktorom je vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie usadený podľa osobitného predpisu.2)
§ 2b
Povinnosti vysielateľa prostredníctvom internetu podľa ustanovení tohto zákona sa vzťahujú na vysielateľa prostredníctvom internetu, ktorý vysiela programovú službu výhradne prostredníctvom internetu.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona
a)
vysielanie je vysielanie programovej služby v jeho rozsahu podľa osobitného predpisu,3)
b)
audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba primárne hospodárskej povahy, určená na sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil, poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií3aa) na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorej hlavným účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť; za audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie sa nepovažuje poskytovanie zvukových záznamov,
c)
poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a určuje spôsob, akým je organizovaná,
d)
redakčná zodpovednosť je vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do programovej štruktúry, ak ide o vysielanie, alebo do katalógu programov, ak ide o audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie,
e)
prevádzkovateľ retransmisie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť poskytuje retransmisiu ako obsahovú službu koncovému užívateľovi (ďalej len „užívateľ") bez ohľadu na to, či signál retransmitovanej programovej služby k užívateľovi prenáša sama alebo prostredníctvom tretej osoby,
f)
retransmisia je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou3a) (ďalej len „telekomunikačná sieť"); ak sa retransmisia uskutočňuje pomocou káblových distribučných systémov alebo mikrovlnným systémom, je káblovou retransmisiou,
g)
základná programová ponuka je súbor programových služieb poskytovaný prevádzkovateľom retransmisie za najnižšiu cenu,
h)
doplnkové vysielanie je komunikát, ktorý nie je reláciou vysielania3b) a ako zložka programovej služby zvyčajne dopĺňa vysielací čas medzi jednotlivými reláciami vysielania, najmä videotext, reklama, telenákup, zvukové a zvukovo-obrazové prostriedky oddeľujúce vysielanie reklamy a telenákupu a iná programová interpunkcia, ako aj oznam o aktuálnom čase a ohlasovanie programov,
i)
program je
1.
zvukový komunikát, tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa, alebo
2.
zvukovo-obrazový, zložený z pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku, tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo v rámci katalógu zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
j)
programová sieť je spoločné zostavovanie programovej služby alebo vzájomné preberanie programov a ich súčasné šírenie v nezmenenej podobe dvoma alebo viacerými vysielateľmi,
k)
program vo verejnom záujme je program zameraný na uspokojovanie informačných a kultúrnych potrieb poslucháčov alebo divákov na území, ktoré vysielateľ svojím signálom pokrýva; je to najmä
1.
program pre maloletých zameraný na vzdelávacie, výchovné a informačné účely,
2.
spravodajstvo,
3.
program zameraný na vzdelávanie a výcvik, vedu a výskum,
4.
program, ktorý poskytuje právne a iné informácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu prírody, ochranu životného prostredia, ochranu života, zdravia a majetku a bezpečnosť na cestách,
5.
program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom na slovenskú národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnických skupín, ich život a názory,
6.
program, ktorý prezentuje náboženskú činnosť,
7.
program, ktorý je určený skupinám osôb v nepriaznivej sociálnej situácii,5)
l)
politická publicistika je program tematicky zvyčajne spätý so spravodajstvom, ktorý obsahuje najmä komentáre k správam a udalostiam, analýzy vývoja, politické stanoviská k udalostiam a názory politikov na jednotlivé témy,
m)
videotext je text na obrazovke šírený zvyčajne na začiatku vysielania televíznej programovej služby, na jej konci alebo medzi jednotlivými programami, ktorý spravidla obsahuje informácie o vysielateľovi a programovej službe; zahŕňa aj šírenie textových informácií v lokálnom vysielaní,
n)
časový rozsah vysielania je súhrn vysielacieho času jednotlivých programov a doplnkového vysielania, ktorý sa vzťahuje na programovú službu; nezahŕňa monoskop, technickú prestávku a iné oznamy, ktoré sa nevzťahujú na programovú službu,
o)
maloletý je osoba mladšia ako 18 rokov veku,
p)
celoplošné vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva celé územie Slovenskej republiky a ktoré môže prijímať viac ako 80 % jej obyvateľov,
q)
multiregionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva viac regiónov a ktoré môže prijímať viac ako 30 % a menej ako 80 % obyvateľov,
r)
regionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva územie väčšie, ako je katastrálne územie obce, a ktoré môže prijímať menej ako 30 % obyvateľov,
s)
lokálne vysielanie je vysielanie, ktorého príjem sa zvyčajne geograficky obmedzuje na obec a oblasť príjmu nepresahuje viac ako 100 000 obyvateľov, a ak ide o mesto, viac ako 200 000 obyvateľov; vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom,
t)
vysielanie do zahraničia je vysielanie, ktoré možno prijímať mimo územia Slovenskej republiky a nie je prirodzeným presahom vysielania podľa písmen p) až s),
u)
majetkové prepojenie je viac ako 25 % účasť na základnom imaní druhých osôb alebo viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach druhých osôb, ako aj medzi blízkymi osobami6) navzájom,
v)
personálne prepojenie je účasť na riadení alebo na kontrole druhej osoby, a to aj prostredníctvom blízkych osôb alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti a ich blízkych osôb.6)
DRUHÁ ČASŤ
RADA
§ 4
Poslanie a postavenie rady
(1)
Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.
(2)
Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.
(3)
Rada je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a osobitnými predpismi.7)
(4)
Činnosť rady vyplývajúcu z jej poslania (odseky 1 a 2) a z jej pôsobnosti (§ 5) vykonávajú členovia rady a úlohy spojené s činnosťou rady plnia zamestnanci Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „kancelária“).
§ 5
Pôsobnosť rady
(1)
Do pôsobnosti rady v oblasti výkonu štátnej správy patrí
a)
rozhodovať o licenciách na vysielanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu7a) (ďalej len „licencia"),
b)
rozhodovať o registráciách retransmisie,
c)
rozhodovať o pozastavení retransmisie programovej služby,
d)
rozhodovať o pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi na základe zákona,
e)
začať konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie,
f)
určovať programové typy a posudzovať zaradenie komunikátu do vysielateľom zvoleného programového typu alebo k doplnkovému vysielaniu,
g)
dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,7)
h)
ukladať sankcie vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ako aj tým, ktorí vysielajú alebo prevádzkujú retransmisiu bez oprávnenia,
i)
určovať lehoty na úpravu právnych pomerov vysielateľov,
j)
viesť evidenciu žiadostí o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť o licenciu“), udelených licencií vrátane ich zmien, žiadostí o registráciu retransmisie, o registráciách retransmisie vrátane ich zmien, údajov o poskytovateľoch audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutých na základe oznamovacej povinnosti vrátane ich zmien a údajov o vysielateľoch prostredníctvom internetu poskytnutých na základe oznamovacej povinnosti podľa § 63a vrátane ich zmien,
k)
oznamovať pravidelne Európskej komisii (ďalej len „Komisia") plnenie vybraných povinností vysielateľmi a poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spolupracovať s Komisiou pri uplatňovaní ustanovení tohto zákona, najmä pri zostavovaní a zverejňovaní zoznamu významných podujatí pre verejnosť (§ 31),
l)
spracúvať štatistiky
1.
o odvysielaných programoch s dôrazom na podiel vysielania európskych diel a nezávislej produkcie v televíznom vysielaní a slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní na základe podkladov vysielateľov,
2.
podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie na základe podkladov poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,
m)
žiadať záznamy vysielania od vysielateľov v prípade potreby,
n)
vybavovať sťažnosti na porušenie tohto zákona podľa § 14a,
o)
rozhodovať o tom, že povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 1 alebo povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 sa vo vzťahu k danej programovej službe na vysielateľa nevzťahuje, ak je to vzhľadom na jej zameranie úplne vylúčené.
(2)
Do pôsobnosti rady ďalej patrí
a)
vykonávať dohľad nad dodržiavaním Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii8) a zastupovať Slovenskú republiku v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy,
b)
zúčastňovať sa na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
c)
vyjadrovať sa o návrhoch na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, o ich plnení, navrhovať uzavretie medzinárodných zmlúv, medzinárodných dohovorov a iných medzinárodných právnych aktov alebo pristúpenie k nim,
d)
podieľať sa na výmene informácií a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré pôsobia v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
e)
spolupracovať s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") v oblasti využitia frekvencií pre vysielanie,
f)
upozorňovať radu Rozhlasu a televízie Slovenska9) na porušenie povinností uložených vysielateľovi na základe zákona týmto zákonom,
g)
viesť štatistické prehľady o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom a televíznym signálom a o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál a televízny signál vysielateľmi s licenciou,
h)
predkladať Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) výročnú správu o stave vysielania a o svojej činnosti (ďalej len „výročná správa") do 90 dní po skončení kalendárneho roka,
i)
zostavovať správu, ktorej obsahom je analýza reklamy, ktorá sprevádza programy pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov alebo je do nich včlenená, a predkladať ju na žiadosť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“),
j)
poskytovať ministerstvu kultúry a Ministerstvu školstva Slovenskej republiky podklady k správe, ktorej obsahom je zhodnotenie stavu a úrovne mediálnej gramotnosti,
k)
zostavovať zoznam všetkých vysielateľov televíznej programovej služby z hľadiska prístupu verejnosti k ich vysielaniu,
l)
zostavovať zoznam významných podujatí v spolupráci s ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi,
m)
spolupracovať so samoregulačnými orgánmi v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vytváraní účinných samoregulačných systémov,
n)
rokovať podľa § 5a v spolupráci s ministerstvom kultúry s príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
(3)
Rada je povinná
a)
predkladať národnej rade informácie o stave vysielania a o svojej činnosti, ak o to národná rada požiada,
b)
zverejňovať prostredníctvom svojho webového sídla, periodickej tlače11) a tlačovej agentúry prehľad platných licencií a registrácií retransmisie, stav využitia frekvenčného spektra, prehľad voľných frekvencií na vysielanie a prehľad poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vysielateľov prostredníctvom internetu,
c)
predkladať príslušnému výboru národnej rady na posúdenie návrhy štatútu rady, rokovacieho poriadku rady a ich zmien, ktoré tento výbor predkladá predsedovi národnej rady na schválenie,
d)
navrhovať svoj rozpočet a záverečný účet výboru národnej rady a Ministerstvu financií Slovenskej republiky,
e)
plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi,7)
f)
poskytovať informácie podľa osobitného predpisu.12)
§ 5a
Riešenie cezhraničných problémov
(1)
Rada v spolupráci s ministerstvom kultúry zašle členskému štátu Európskej únie, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ, ktorý poskytuje televízne vysielanie celkom alebo z väčšej časti smerujúce na územie Slovenskej republiky, ak televízne vysielanie nie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona, odôvodnenú žiadosť s cieľom vyriešiť problémy vyplývajúce z takéhoto vysielania.
(2)
Ak členský štát Európskej únie zašle odôvodnenú žiadosť týkajúcu sa vysielateľa podľa tohto zákona, ktorý poskytuje televízne vysielanie celkom alebo z väčšej časti smerujúce na územie iného členského štátu Európskej únie, rada požiada tohto vysielateľa, aby dodržiaval pravidlá členského štátu Európskej únie, na ktorého územie smeruje celkom alebo z väčšej časti jeho vysielanie. Rada v spolupráci s ministerstvom kultúry do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety informuje členský štát Európskej únie o výsledku jej vybavenia.
(3)
Ak výsledok vybavenia žiadosti podľa odseku 1 nie je uspokojivý a rada sa domnieva, že vysielateľ podľa odseku 1 sa usadil v inom členskom štáte Európskej únie s cieľom obísť prísnejšie pravidlá platné v Slovenskej republike, rada môže prijať voči tomuto vysielateľovi vhodné, objektívne nevyhnutné a primerané opatrenia na nediskriminačnom základe.
(4)
Rada môže prijať opatrenia podľa odseku 3, iba ak oznámi Komisii a členskému štátu Európskej únie, v ktorom je vysielateľ podľa odseku 1 usadený, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň ich náležite odôvodní a Komisia rozhodne, že opatrenia sú v súlade s právom Spoločenstva a že prijatie týchto opatrení je opodstatnené. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Spoločenstva, rada navrhované opatrenia neprijme.
§ 6
Zloženie rady
(1)
Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada.
(2)
Návrhy kandidátov na členov rady môžu výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti13) a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky.
(3)
Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady.
(4)
Ak predseda rady nie je zvolený, vykonáva jeho činnosť v celom rozsahu podpredseda rady.
§ 6a
Výročná správa
(1)
Výročná správa obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti rady, o stave vysielania, o poskytovaní služieb retransmisie a o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie za príslušný kalendárny rok, a to
a)
menný zoznam členov rady s údajmi o zastávanej funkcii v rade a časovom rozsahu funkčného obdobia príslušného člena rady,
b)
vyhodnotenie činnosti rady za príslušný kalendárny rok vrátane stanovených hlavných úloh a prioritných činností,
c)
stanovenie hlavných úloh a prioritných činností na ďalší kalendárny rok,
d)
účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,13a)
e)
správu o zastupovaní Slovenskej republiky v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy a záveroch prijatých týmto výborom,
f)
zoznam významných podujatí pre verejnosť (§ 31 ods. 2) a hodnotenie z hľadiska jeho vplyvu na vysielanie, ako aj jeho návrh alebo návrh na jeho zmeny,
g)
vyhodnotenie činnosti rady vo vzťahu k významným podujatiam iných členských štátov Európskej únie alebo členských štátov Rady Európy (§ 31 ods. 8),
h)
aktualizovaný zoznam vysielateľov podľa podmienok rozhodujúcich pre prístup verejnosti k významným podujatiam (§ 31 ods. 3),
i)
štatistiky o odvysielaných programoch, štatistiky televízneho vysielania európskych diel a nezávislej produkcie, štatistiky rozhlasového vysielania slovenských hudobných diel a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie [§ 5 ods. 1 písm. l)],
j)
analýzu
1.
programových služieb vysielateľa na základe zákona a vysielateľov s licenciou,
2.
audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,
3.
majetkových vzťahov a personálnych vzťahov vo vysielaní (§ 42 až 44) vrátane prehľadu vlastníckych štruktúr vysielateľov,
4.
podielov odvysielaných programov vo verejnom záujme,
5.
jazykovej rozmanitosti odvysielaných programov s dôrazom na podiel štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín vo vysielaní,
6.
povinností prevádzkovateľov retransmisie, najmä povinnosti zabezpečiť základný rozsah retransmisie [§ 17 ods. 1 písm. a)], a dosahu týchto povinností na poskytovanie retransmisie v Slovenskej republike, ako aj zoznam prevádzkovateľov retransmisie, ktorým rada udelila výnimku podľa § 17 ods. 4 s uvedením rozsahu udelenej výnimky a dôvodov, na ktorých základe bola výnimka udelená,
7.
sťažností vybavených podľa tohto zákona (§ 14a),
8.
žiadostí o prístup k informáciám podľa osobitného predpisu,12)
9.
samoregulačných orgánov a samoregulačných systémov pre oblasť upravenú týmto zákonom,
k)
vyhodnotenie a prehľad činnosti rady ako správneho orgánu a prehľad radou uložených sankcií,
l)
prehľad a stručnú charakteristiku súdnych sporov rady s vysielateľmi, prevádzkovateľmi retransmisie, poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo inými osobami,
m)
štatistické prehľady podľa § 5 ods. 2 písm. g),
n)
zoznam vysielateľov s licenciou, registrovaných prevádzkovateľov retransmisie, poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vysielateľov prostredníctvom internetu.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. f) rada uvedie vo výročnej správe tak, že pri každom podujatí uvedie aj informáciu o tom, či podujatie má byť verejnosti prístupné prostredníctvom úplného priameho prenosu, prípadne čiastočného priameho prenosu, alebo zo záznamu prostredníctvom úplného alebo čiastočného nepriameho prenosu v prípade, že je to z objektívnych dôvodov a v záujme verejnosti nevyhnutné či vhodné; tieto údaje rada zasiela Komisii a ministerstvu kultúry spolu s návrhom zoznamu významných podujatí pre verejnosť a po odsúhlasení zoznamu Komisiou zverejňuje spolu s týmto zoznamom (§ 31 ods. 2).
(3)
Štatistiky vysielania európskych diel, nezávislej produkcie a slovenských hudobných diel podľa odseku 1 písm. i) rada uvádza vo výročnej správe tak, že popri štatistickom vyjadrení o dosiahnutí percentuálneho podielu za každú programovú službu, na ktorú sa povinnosť vysielania európskych diel, nezávislej produkcie a slovenských hudobných diel vzťahuje, uvedie aj dôvody, pre ktoré sa podiel nedosiahol, ak príslušný podiel v niektorom prípade nebol vysielateľom dosiahnutý, a opatrenia, ktoré rada a vysielateľ prijali alebo chcú prijať na jeho dosiahnutie; štatistiky vysielania európskych diel a nezávislej produkcie a ich vyhodnotenie rada zasiela na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za dva roky. Štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie zasiela rada na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za štyri roky.
§ 7
Členstvo v rade
(1)
Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.14) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(2)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, člena vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka a vedúceho úradu ministerstva, vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárneho zástupcu, zamestnanca orgánu štátnej správy, starostu (primátora), sudcu, prokurátora, člena rady Rozhlasu a televízie Slovenska.9)
(3)
Člen rady nesmie
a)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech,
b)
byť vydavateľom periodickej tlače, vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, štatutárnym orgánom alebo zamestnancom týchto osôb; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke6) členovi rady,
c)
mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, ktorá je vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke6) členovi rady,
d)
byť členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo štatutárnym orgánom osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s výrobou programov, reklamou alebo technickým zabezpečením vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
e)
poskytovať vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu.
(4)
Funkcia člena rady je verejná funkcia. Funkcia predsedu rady je nezlučiteľná s iným pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným pomerom; toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť. Ostatní členovia rady môžu vykonávať svoju funkciu ako jedinú činnosť alebo popri pracovnom pomere pri dodržaní obmedzení podľa odsekov 1 až 3.
§ 8
Funkčné obdobie členov rady
(1)
Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia.
(2)
Jedna tretina rady sa obnovuje každé dva roky.
(3)
Na miesta uvoľnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia rady. Na miesta uvoľnené z iného dôvodu sa volia noví členovia rady na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia toho člena rady, ktorého miesto sa uvoľnilo.
(4)
Funkčné obdobie člena rady začína plynúť odo dňa nasledujúceho po zániku mandátu člena rady, namiesto ktorého bol zvolený, najskôr však odo dňa jeho zvolenia národnou radou.
§ 9
Skončenie členstva v rade
(1)
Členstvo v rade sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia (§ 8 ods. 1),
b)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká odo dňa doručenia oznámenia člena rady o vzdaní sa funkcie predsedovi národnej rady,
c)
odvolaním člena rady z funkcie alebo
d)
smrťou člena rady.
(2)
Národná rada člena rady odvolá (§ 6 ods. 1), len ak
a)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa § 7,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená,
d)
nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo
e)
koná v rozpore so štatútom rady.
(3)
Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) a d) alebo skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), predseda rady je povinný oznámiť to bezodkladne predsedovi národnej rady.
§ 10
Náležitosti spojené s členstvom v rade
(1)
Členovi rady patrí za výkon funkcie v rade odmena. Odmenu určí štatút rady.
(2)
Cestovné náhrady, ktoré vzniknú členovi rady v súvislosti s výkonom funkcie v rade, sa poskytujú podľa osobitného predpisu.15)
(3)
Člen rady je zúčastnený na zdravotnom poistení,16) na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení17) rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Na vzťahy vyplývajúce z členstva v rade sa vzťahujú pracovnoprávne predpisy.18)
§ 11
Rokovanie rady
(1)
Činnosť rady koordinuje a navonok koná v jej mene predseda rady.
(2)
Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda rady alebo iný člen rady poverený predsedom rady, ak nie je možné zastupovanie podpredsedom rady.
(3)
Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomných najmenej sedem jej členov, pričom jedným z nich musí byť predseda rady alebo podpredseda rady. Na platné uznesenie rady je potrebný súhlas najmenej päť členov rady. Rada hlasuje verejne. Tajne sa hlasuje pri voľbe predsedu rady a podpredsedu rady.
(4)
Rokovania rady sú verejné s výnimkou, ak je predmetom rokovania konanie podľa jedenástej alebo dvanástej časti tohto zákona a konanie podľa osobitného predpisu.18aa) Ak rada rokuje o skutočnostiach, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov,18a) rada je povinná zabezpečiť opatrenia na ochranu týchto údajov.
(5)
Zápisnica z rokovania rady, vrátane zápisnice o hlasovaní, musí byť zverejnená na webovom sídle rady najneskôr do piatich pracovných dní od skončenia zasadnutia rady, s výnimkou skutočností, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov a zápisnice z rokovania podľa jedenástej alebo dvanástej časti tohto zákona a zápisnice z rokovania podľa osobitného predpisu.18aa)
(6)
Právoplatné rozhodnutia rady musia byť zverejnené na jej webovom sídle tak, aby neboli zverejnené skutočnosti, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov.
§ 12
Zabezpečenie činnosti rady
(1)
Rada hospodári s vlastným rozpočtom podľa osobitného predpisu19) a jej činnosť sa uhrádza zo štátneho rozpočtu.
(2)
Výdavky na činnosť rady sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu a príjmy rady sú príjmami štátneho rozpočtu.
(3)
Rada predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky návrh svojho rozpočtu na nasledujúci rok spolu s jeho odôvodnením v súlade s osobitným predpisom.19) Rozpočet rady po predchádzajúcom prerokovaní v príslušnom výbore národnej rady schvaľuje národná rada.
§ 13
Kancelária
(1)
Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti rady a plnenie jej rozhodnutí vykonáva kancelária.
(2)
Činnosť kancelárie riadi riaditeľ kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva rada.
(3)
Riaditeľ kancelárie plní voči zamestnancom rady funkciu vedúceho úradu.
(4)
Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov rady a ich platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy.20)
(5)
Podrobnosti o činnosti kancelárie ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý schvaľuje rada.
§ 14
Súčinnosť orgánov štátnej správy s radou
Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné orgány štátnej správy spolupracujú s radou v otázkach súvisiacich s problematikou vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytujú jej potrebnú súčinnosť v rozsahu podľa osobitných predpisov.21)
§ 14a
Sťažnosť
(1)
Sťažnosť na porušenie tohto zákona sa podáva rade písomne, telefaxom alebo elektronickou formou.
(2)
Zo sťažnosti musí byť zrejmé, čím mal byť porušený tento zákon. Ak sa namieta porušenie tohto zákona odvysielaním alebo poskytnutím programu, zložky programovej služby alebo zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, sťažnosť musí obsahovať aj dátum a približný čas odvysielania alebo poskytnutia tohto programu, zložky programovej služby alebo zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a názov programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v rámci ktorej mal byť tento zákon porušený.
(3)
Doručené sťažnosti eviduje kancelária v osobitnej evidencii. Evidencia obsahuje
a)
dátum doručenia sťažnosti,
b)
meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu,
c)
predmet sťažnosti,
d)
voči komu sťažnosť smeruje,
e)
výsledok prešetrenia sťažnosti.
(4)
O zaevidovaní sťažnosti rada upovedomí sťažovateľa, a to spravidla rovnakou formou, akou bola sťažnosť doručená. O zaevidovaní anonymnej sťažnosti sa sťažovateľ neupovedomuje.
(5)
Anonymná sťažnosť je na účely tohto zákona sťažnosť, ktorá neobsahuje meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu. Anonymnú sťažnosť rada nie je povinná vybavovať.
(6)
Totožnosť sťažovateľa sa nezverejňuje.
(7)
Ak je predmet sťažnosti totožný s predmetom sťažnosti už skôr zaevidovanej, takáto neskoršia sťažnosť sa priradí k už zaevidovanej sťažnosti s totožným predmetom, o čom sa v evidencii urobí záznam. Neskoršia sťažnosť sa samostatne nevybavuje.
(8)
Rada sa oboznamuje s obsahom sťažnosti a prerokúva sťažnosť na svojom zasadnutí najneskôr do 90 dní od doručenia sťažnosti.
(9)
Ak sťažnosť obsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona, rada začne vo veci správne konanie. O výsledku správneho konania rada upovedomí sťažovateľa.
(10)
Ak sťažnosť neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona, rada označí sťažnosť za neopodstatnenú a upovedomí o tom sťažovateľa.
(11)
Ak sťažnosť neobsahuje údaje podľa odseku 2 alebo je nepreskúmateľná z iných dôvodov, rada o tom upovedomí sťažovateľa.
(12)
Na konanie o sťažnosti na porušenie tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o sťažnostiach.21a)
(13)
Osobné údaje získané podľa predchádzajúcich odsekov podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitného zákona.21b)
TRETIA ČASŤ
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI VYSIELATEĽOV, PREVÁDZKOVATEĽOV RETRANSMISIE A POSKYTOVATEĽOV AUDIOVIZUÁLNYCH MEDIÁLNYCH SLUŽIEB NA POŽIADANIE
§ 15
Obsah programov a sloboda príjmu
(1)
Vysielateľ vysiela programy slobodne a nezávisle. Do ich obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.
(2)
Prevádzkovateľ retransmisie vykonáva slobodne a nezávisle retransmisiu programových služieb. Obmedzenie retransmisie programových služieb je možné len na základe zákona a v jeho medziach.
(3)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie slobodne a nezávisle. Do jej obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.
§ 15a
(1)
Vysielanie bez udelenej licencie sa zakazuje; to sa nevzťahuje na analógové vysielanie osôb podľa § 2 ods. 3 a 4, a na analógové vysielanie vysielateľa na základe zákona a vysielanie prostredníctvom internetu.
(2)
Poskytovanie retransmisie bez registrácie podľa tohto zákona sa zakazuje, ak tento zákon alebo osobitný predpis21c) neustanovuje inak.
§ 15b
Právo na informácie
Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom, sú povinné na základe rovnosti poskytovať vysielateľovi informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.21d)
§ 15c
Ochrana zdroja a obsahu informácií
(1)
Vysielateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v spravodajských programoch a publicistických programoch a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informácie poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, z ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií.
(2)
Vysielateľa môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám;6) súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa odseku 1 zaniká.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca vysielateľa; táto povinnosť mu zaniká, ak povinnosť podľa odseku 1 zanikla pre vysielateľa. Za rovnakých podmienok sa povinnosť podľa odseku 1 vzťahuje aj na inú osobu, ktorá informácie podľa odseku 1 poskytne vysielateľovi na základe zmluvného občianskoprávneho alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu s vysielateľom, ktorým sa táto osoba zaväzuje profesionálne poskytovať informácie podľa odseku 1 vysielateľovi.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na oznamovaciu povinnosť vysielateľa v súvislosti s propagáciou podľa osobitného predpisu.21e)
§ 16
Základné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti najmä k týmto informáciám:
a)
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
b)
adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
c)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty alebo webového sídla.
(2)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní
a)
na základe rozhodnutia rady pozastaviť vysielanie alebo poskytovanie programu alebo jeho časti,
b)
vysielať alebo poskytovať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam,
c)
zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vysielané a poskytované v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitnými predpismi.22)
(3)
Vysielateľ je povinný
a)
zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,
b)
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru,
c)
začať vysielať do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie okrem vysielateľa, ktorému bola licencia udelená podľa osobitného predpisu;26a) ak bolo vysielanie zastavené v súvislosti s konaním o odňatie licencie a toto konanie sa zastavilo, vysielateľ má na obnovenie vysielania rovnakú lehotu,
d)
vysielať v súlade s udelenou licenciou,
e)
zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi,26)
f)
pri vysielaní rozhlasovej programovej služby najmenej raz za hodinu označovať svoju programovú službu nezameniteľným zvukovým signálom, ak sa tým nenaruší celistvosť programu,
g)
pri vysielaní televíznej programovej služby trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) okrem vysielania reklamy a telenákupu,
h)
zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh na zápis činnosti je povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie,
i)
zabezpečiť, aby sa program vo vysielaní televíznej programovej služby neprerušoval, ak tento zákon neustanovuje inak; program možno prerušovať vysielaním mimoriadneho spravodajstva,
j)
poskytnúť bezplatne v naliehavom verejnom záujme štátnym orgánom na ich požiadanie nevyhnutný vysielací čas na odvysielanie dôležitého a neodkladného oznamu, výzvy alebo rozhodnutia v rozsahu podľa osobitných predpisov23) alebo odvysielanie informácie civilnej ochrany24) v čase a v rozsahu, ktorý by nebezpečenstvo z omeškania znížil na najnižšiu mieru a zabezpečiť ich odvysielanie aj s úpravou titulkovaním alebo s tlmočením do posunkovej reči nepočujúcich,
k)
odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu (ďalej len „oznam o porušení zákona“) a udelenej licencie v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom radou,
l)
uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite; záznam vysielania je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 dní od doručenia žiadosti rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určí rada v licencii po dohode s vysielateľom,
m)
viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel; štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac je vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca okrem vysielateľa prostredníctvom internetu a vysielateľa s licenciou udelenou podľa tohto zákona na iné ako terestriálne vysielanie, ktorý je povinný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o túto štatistiku,
n)
zabezpečiť, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry,
o)
viesť štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel; štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac je vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca okrem vysielateľa s licenciou udelenou podľa tohto zákona na iné ako terestriálne vysielanie, ktorý je povinný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o túto štatistiku. To sa nevzťahuje na vysielateľa rozhlasovej programovej služby podľa § 28d.
(4)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný viesť štatistiku o podiele európskych diel na celkovom čase všetkých programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac.
(5)
Ustanovenia odseku 3 písm. a) až e), h), l) a n) sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.
§ 17
Základné povinnosti prevádzkovateľa retransmisie
(1)
Prevádzkovateľ retransmisie je povinný
a)
zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení, aby do základnej programovej ponuky boli zaradené programové služby vysielateľa na základe zákona a vysielateľov s licenciou, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie, a to obojstranne bezplatne; za taký príjem sa nepovažuje príjem kódovaných programových služieb a programových služieb, na ktorých príjem je potrebný osobitný prijímač okrem bežného rozhlasového prijímača alebo bežného televízneho prijímača, ani príjem digitálneho vysielania inej programovej služby ako vysielateľa na základe zákona, ktorá zároveň nie je monotypovou programovou službou,26b)
b)
zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení, aby do základnej programovej ponuky bola bezplatne zaradená programová služba vysielateľa s licenciou na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, pre ktorej vysielanie bola v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená verejná kapacita podľa osobitného predpisu,26c) ak s týmto zaradením vysielateľ súhlasí, a tam, kde to zabezpečiť nie je možné, je prevádzkovateľ povinný pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení zabezpečiť, aby bol bezplatne vyhradený na lokálne vysielanie jeden kanál prístupný verejnosti v základnej programovej ponuke, na ktorom sa nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa retransmisie vysielať reklama ani telenákup; ak bola verejná kapacita v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená podľa osobitného predpisu26c) pre viacero programových služieb bezplatne alebo pre viacero programových služieb, z ktorých ani jednej nebola verejná kapacita vyhradená bezplatne, môže prevádzkovateľ retransmisie rozhodnúť, ktorú z nich zaradí do základnej programovej ponuky, inak do základnej programovej ponuky zaradí tú programovú službu, pre ktorej vysielanie bola v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená verejná kapacita podľa osobitného predpisu26c) bezplatne,
c)
poskytovať retransmisiu programovej služby len so súhlasom pôvodného vysielateľa tejto služby,
d)
zabezpečiť, aby sa v domoch, kde bola zriadená verejná telekomunikačná sieť, nenarušila možnosť príjmu programových služieb v doterajšom rozsahu pre tých obyvateľov, ktorí nie sú účastníkmi tejto siete, takým spôsobom, že pri zriaďovaní a prevádzke verejnej telekomunikačnej siete sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktorými by narušil príjem uvedených programových služieb,
e)
uzatvoriť s každým užívateľom typovú zmluvu,27)
f)
zapísať si činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh na zápis činnosti je povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,
g)
začať retransmisiu najneskôr do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,
h)
prevádzkovať retransmisiu v súlade s jej registráciou,
i)
poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu k programovej službe v rozsahu súhlasu podľa písmena c).
(2)
Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie, ktorý poskytuje retransmisiu bez registrácie retransmisie v súlade s § 56 ods. 4 písm. a), b), d) alebo písm. e). Povinnosti podľa odseku 1 písm. f) až h) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie, ktorý poskytuje retransmisiu bez registrácie retransmisie v súlade s § 56 ods. 4 písm. c). Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahujú len na prevádzkovateľa káblovej retransmisie.
(3)
Rada môže podľa princípov transparentnosti a primeranosti rozhodnúť na žiadosť prevádzkovateľa retransmisie, že sa naňho povinnosť podľa odseku 1 písm. a) nevzťahuje alebo vzťahuje len čiastočne, ak zistí, že
a)
značná časť užívateľov telekomunikačnej siete nepoužíva túto telekomunikačnú sieť ako hlavný prostriedok príjmu rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových služieb, alebo
b)
úplné alebo čiastočné plnenie tejto povinnosti nie je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám, najmä programom vo verejnom záujme, podujatiam významným pre verejnosť a krátkemu spravodajstvu, ako aj k vysielaniu programových služieb vysielateľa na základe zákona.
(4)
Rada rozhodne podľa odseku 3, najmä ak
a)
počet všetkých užívateľov je zanedbateľný s ohľadom na počet domácností využívajúcich iný spôsob príjmu v príslušnej geografickej oblasti alebo
b)
rozsah retransmisie programových služieb podľa odseku 1 písm. a) je neprimeraný vzhľadom na kapacitu telekomunikačnej siete, ktorej prostredníctvom sa retransmisia užívateľom poskytuje.
(5)
Ak rada rozhodne podľa odseku 4, že sa na prevádzkovateľa retransmisie vzťahuje povinnosť podľa odseku 1 písm. a) len čiastočne, je povinná v rozhodnutí uviesť zoznam programových služieb, ktorých sa plnenie tejto povinnosti týka.
(6)
Rada výnimku podľa odseku 4 zruší, ak pominuli dôvody, na ktorých základe o výnimke rozhodla.
(7)
Proti rozhodnutiu rady, ktorým zamietla žiadosť o výnimku alebo žiadateľovi nevyhovela v celom rozsahu, alebo ktorým zrušila výnimku, môže žiadateľ podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41) Podanie správnej žaloby má odkladný účinok.
(8)
Povinnosť podľa odseku 1 písm. i) sa nevzťahuje na poskytovanie multimodálneho prístupu koncovému užívateľovi, ak to z technických dôvodov neumožňuje technické zariadenie, ktoré prevádzkovateľ retransmisie poskytuje tomuto koncovému užívateľovi na príjem programovej služby. Na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť mu technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Také technické zariadenie je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť koncovému užívateľovi za rovnakých podmienok, za akých mu poskytol pôvodné technické zariadenie.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA A POSKYTOVATEĽA AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE PRI VYSIELANÍ A POSKYTOVANÍ PROGRAMOV VO VEREJNOM ZÁUJME A PRI ZABEZPEČENÍ MULTIMODÁLNEHO PRÍSTUPU K PROGRAMOVEJ SLUŽBE A AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBE NA POŽIADANIE
§ 18
Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona
(1)
Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme, a to v každej ním vysielanej programovej službe.
(2)
Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej
a)
50 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím,
b)
3 % všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich,
c)
20 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
§ 18a
Osobitné povinnosti vysielateľa s licenciou
Vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej
a)
10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich,
b)
3 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
§ 18aa
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím
(1)
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo zachytený text v slovenskom jazyku, ktorý
a)
je synchronizovaný so zvukovou stopou audiovizuálneho diela alebo programu,
b)
zachytáva hovorený prejav v audiovizuálnom diele alebo v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a
c)
je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry podľa odseku 2.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry, ustanoví požiadavky, ktoré musia spĺňať titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sprevádzajúce audiovizuálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
§ 18b
Osobitné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie pri označovaní programov s multimodálnym prístupom
(1)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zreteľne označiť všetky programy, ktoré sú sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich alebo ktoré sú tlmočené do posunkovej reči nepočujúcich alebo vysielané alebo poskytované v posunkovej reči nepočujúcich a oznámiť rade spôsob označenia týchto programov.
(2)
Vysielateľ je povinný uplatniť označenie podľa odseku 1 pri vysielaní programov, v oznámeniach o vysielaní takých programov a v programovej ponuke vlastného vysielania, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom.
(3)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný uplatniť označenie podľa odseku 1 v katalógu programov.
§ 18c
(1)
Podiel programov podľa § 18 a 18a sa určí ako podiel vysielacieho času z celkového vysielacieho času programov za kalendárny mesiac.
(2)
Do celkového vysielacieho času podľa odseku 1 sa nezapočítava vysielací čas venovaný
a)
hudobným programom a programom, ktorých hudobná zložka tvorí ich podstatnú časť,
b)
doplnkovému vysielaniu, ktorým je vysielanie programu prerušené.
(3)
Ustanovenia § 18 až 18b sa nevzťahujú na lokálne vysielanie a na vysielanie do zahraničia.
§ 18d
(1)
Vysielateľ je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 18 a 18a, a to
a)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich,
b)
zoznam odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich s uvedením dátumu a času ich odvysielania v rámci programovej služby.
(2)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je na účel kontroly plnenia povinností podľa § 18b povinný poskytovať rade na požiadanie zoznam poskytovaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich s uvedením dátumu a času ich zaradenia v rámci poskytovanej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(3)
Údaje podľa odsekov 1 a 2 je vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinný poskytnúť rade do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie týchto údajov.
PIATA ČASŤ
OCHRANA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI A ĽUDSKOSTI, MALOLETÝCH A PRÁVO NA OPRAVU
§ 19
Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti
(1)
Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú
a)
spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,
b)
propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
c)
propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
d)
bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný priebeh umierania alebo sa zobrazujú osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu spôsobom, ktorý sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti; platí to aj vtedy, ak dotknuté osoby s takým zobrazením súhlasili,
e)
otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
f)
nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu,
g)
zobrazovať detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky.
(2)
Upútavka na program v rámci televíznej programovej služby nesmie obsahovať výňatky z diel, ktoré znázorňujú scény násilia a pohlavného styku, devastácie životného prostredia a zábery, ktoré by mohli navodiť dojem skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia a používania omamných látok, jedov a prekurzorov.
§ 20
Ochrana maloletých
(1)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie.
(2)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a všetky jej zložky, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takúto audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a všetky jej zložky za bežných okolností počuť ani vidieť.
(3)
Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu28a) (ďalej len „jednotný systém označovania").
(4)
Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom.28a)
(5)
Vysielateľ programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj v programovej ponuke, a to v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom; vysielateľ televíznej programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj vo vlastnom vysielaní.
(6)
Podrobnosti o uplatňovaní povinností podľa odsekov 4 a 5 ustanoví jednotný systém označovania.
(7)
Ustanovenia odsekov 3 a 5 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie programovej služby, ak nie je súčasťou programovej siete.
(8)
Zobrazovanie neodôvodneného násilia na účely tohto zákona je šírenie správ, slovných výpovedí alebo obrazov, kde sa násilný obsah dostáva neopodstatnene do popredia vzhľadom na kontext týchto správ, slovných výpovedí alebo obrazov.
§ 21
Právo na opravu
(1)
Ak bol vo vysielaní odvysielaný nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj o právnickej osobe alebo o fyzickej osobe, ktorú možno na základe tohto údaja presne určiť, táto právnická osoba alebo fyzická osoba má bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu právo požadovať odvysielanie opravy bezplatne. Vysielateľ je povinný na žiadosť tejto osoby opravu uverejniť.
(2)
Po smrti fyzickej osoby patrí právo na opravu podľa odseku 1 blízkym osobám.6)
(3)
Žiadosť o odvysielanie opravy musí mať písomnú formu a musí sa doručiť vysielateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa odvysielania napadnutých údajov, inak právo na odvysielanie opravy zaniká.
(4)
Zo žiadosti o odvysielanie opravy musí byť zrejmé, v čom spočíva nepravdivosť údajov, prípadne skreslenie pravdy; súčasťou žiadosti je návrh znenia opravy.
(5)
Vysielateľ je povinný odvysielať opravu v rovnakom programe, ako bol uverejnený napadnutý údaj, alebo v rovnako hodnotnom vysielacom čase, a to takým spôsobom, aby oprava bola formou a rozsahom primeraná odvysielaniu napadnutých údajov.
(6)
Vysielateľ je povinný odvysielať opravu bezplatne, s výslovným označením „oprava“ a s uvedením mena a priezviska fyzickej osoby alebo názvu právnickej osoby, ktorá o odvysielanie opravy požiadala.
(7)
Vysielateľ je povinný odvysielať opravu do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy.
(8)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej oprávnenie na vysielanie zaniklo, je povinná zabezpečiť na svoje náklady uverejnenie opravy u iného vysielateľa s obdobným územným rozsahom vysielania, ako mal vysielateľ, ktorý napadnutý údaj odvysielal, pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona.
(9)
Vysielateľ nie je povinný odvysielať opravu, ak
a)
by sa odvysielaním navrhnutého textu spáchal trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by odvysielanie navrhnutého textu bolo v rozpore s dobrými mravmi,
b)
by odvysielanie navrhnutého textu bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby,
c)
predtým, ako mu bola doručená žiadosť o odvysielanie opravy, odvysielal opravu z vlastného podnetu pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona,
d)
môže preukázať pravdivosť údaja, ktorého oprava sa požaduje.
(10)
Ak vysielateľ neodvysiela opravu vôbec alebo nedodrží podmienky podľa odsekov 5 až 8, o povinnosti odvysielať opravu rozhodne súd na návrh osoby, ktorá o opravu žiadala.
(11)
Ak osoba, ktorá o opravu žiadala, nepodá návrh podľa odseku 10 do 15 dní po márnom uplynutí lehoty podľa odseku 7, právo na odvysielanie opravy zaniká.
ŠIESTA ČASŤ
EURÓPSKE DIELA A NEZÁVISLÁ PRODUKCIA VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY A POSKYTOVANÍ AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE A SLOVENSKÉ HUDOBNÉ DIELA VO VYSIELANÍ ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY
§ 22
Európske dielo
(1)
Európske dielo na účely tohto zákona je dielo vytvorené
a)
v niektorom z členských štátov Európskej únie,
b)
v niektorom z európskych štátov, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ak v tomto štáte neexistujú diskriminačné opatrenia voči dielam podľa písmena a) a dielo spĺňa podmienky podľa odseku 2,
c)
spoločne v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Spoločenstvom a tretími štátmi, ktoré spĺňa podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd, ak v týchto tretích štátoch neexistujú diskriminačné opatrenia proti dielam podľa písmena a).
(2)
Dielo uvedené v odseku 1 písm. a) a b) je dielo vytvorené najmä autormi a zamestnancami s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytom v jednom štáte alebo vo viacerých členských štátoch Európskej únie alebo v jednom štáte alebo vo viacerých štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ak
a)
je vyrobené jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo
b)
jeho výroba je riadená jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo
c)
podiel koproducentov z týchto štátov na celkových koprodukčných nákladoch prevažuje a koprodukcia nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom mimo územia týchto štátov.
(3)
Európske dielo je aj dielo, ktoré bolo vyrobené v rámci dvojstranných koprodukčných dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími štátmi, ak koproducenti z členských štátov Európskej únie uhrádzajú väčšinu celkových výrobných nákladov a jeho výroba nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom mimo územia členských štátov Európskej únie.
§ 23
Európske diela vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)
Európskym dielam je vysielateľ povinný vyhradiť väčšinový podiel celkového času vysielania za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej televíznej programovej služby takého vysielateľa osobitne; na účely výpočtu tohto podielu sa do celkového času vysielania nezapočítava vysielací čas venovaný spravodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, teletextu a doplnkovému vysielaniu vrátane reklamy a telenákupu.
(2)
Rada môže v licencii určiť menší podiel európskych diel vo vysielaní, ako je ustanovený v odseku 1, vysielateľovi, ktorému sa licencia udeľuje po prvý raz, a vysielateľovi monotypovej programovej služby; rada môže určiť nárast tohto podielu počas platnosti licencie, a to s prihliadnutím na ekonomickú situáciu vysielateľa a dostupnosť európskych diel.
§ 24
Nezávislá produkcia
Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým producentom28b) s cieľom uviesť ho vo vysielaní. Za program vyrobený nezávislým producentom sa na účely tohto zákona považuje program, na výrobe ktorého sa nezávislý producent podieľal najmenej 51 % podielom celkových nákladov na jeho výrobu. Za nezávislú produkciu sa nepovažuje program založený na princípe priameho kontaktu s divákom, neoddeliteľný od vlastného vysielania, a to najmä spravodajstvo, priamy prenos športových podujatí, zábavná hra, reklama, teletext a telenákup.
§ 25
Nezávislá produkcia vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)
Európskym dielam, ktoré vytvorili od vysielateľov nezávislí producenti, sú vysielateľ s licenciou a vysielateľ prostredníctvom internetu povinní vyhradiť najmenej 10 % celkového času vysielania za kalendárny štvrťrok a vysielateľ na základe zákona najmenej 15 % celkového času vysielania za kalendárny štvrťrok, a to vo vysielaní každej televíznej programovej služby takého vysielateľa osobitne; na účely výpočtu tohto podielu sa do celkového času vysielania nezapočítava vysielací čas venovaný spravodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, teletextu a doplnkovému vysielaniu vrátane reklamy a telenákupu.
(2)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby v rámci vysielacieho času vyhradeného európskym dielam, ktoré vytvorili nezávislí producenti, tvorilo vysielanie nových diel aspoň 10 %; za nové dielo sa považuje dielo vysielané do piatich rokov od výroby.
(3)
Podmienka ustanovená v odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak počas kalendárneho štvrťroka vysielateľ s licenciou alebo vysielateľ prostredníctvom internetu venoval najmenej 10 % a vysielateľ na základe zákona najmenej 15 % svojho programového rozpočtu na televízne vysielanie, ktorý zahŕňa náklady na nákup a výrobu programov, pre európske diela vytvorené nezávislými producentmi.
§ 26
Obmedzenia nezávislého producenta
Vzájomné majetkové prepojenie vysielateľa televíznej programovej služby s nezávislým producentom sa zakazuje.
§ 27
Informačná povinnosť vysielateľa televíznej programovej služby
(1)
Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 22 až 26, a to
a)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných európskych diel, ich identifikáciu a identifikáciu ich producentov,
b)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných európskych diel vytvorených nezávislými producentmi vrátane identifikácie týchto diel a ich producentov alebo doklady o použití programového rozpočtu na výrobu alebo nákup európskych diel vytvorených nezávislými producentmi vrátane identifikácie producentov,
c)
zoznam odvysielaných európskych diel vytvorených nezávislými výrobcami s dátumom ich vzniku.
(2)
Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie údajov podľa odseku 1.
§ 27a
Európske diela v audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie
(1)
Európskym dielam je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinný vyhradiť najmenej 20 % z celkového času programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac, a to v každej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie osobitne; na účely výpočtu tohto podielu sa do celkového času nezapočítava spravodajstvo, športové podujatia a zábavné hry.
(2)
Rada môže s prihliadnutím na ekonomickú situáciu poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, dostupnosť európskych diel alebo zameranie tejto audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie určiť poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, na základe jeho písomnej žiadosti, menší podiel európskych diel z celkového času programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac, ako je podiel ustanovený v odseku 1; ak dôjde k zmene skutočností odôvodňujúcich zníženie podielu európskych diel z celkového času programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac, rada môže tento podiel opätovne zvýšiť.
(3)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný v lehote podľa odseku 4 poskytnúť rade na požiadanie
a)
štatistiku podľa § 16 ods. 4,
b)
zoznam údajov o európskych dielach, ktoré sú súčasťou jeho audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, obsahujúci údaje o počte a časovom rozsahu titulov, ktoré sú európskymi dielami, ich identifikáciu a identifikáciu ich producentov a údaje o iných opatreniach podniknutých na podporu európskych diel.
(4)
Štatistiku a údaje podľa odseku 3 je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinný poskytnúť rade do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie štatistiky alebo údajov podľa odseku 3.
§ 28
(1)
Ustanovenia § 22 až 27 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie televíznej programovej služby, ktoré nie je súčasťou programovej siete, a na vysielanie programovej služby, kde je určenie podielu európskych diel a nezávislej produkcie zameraním programovej služby úplne vylúčené.
(2)
Ustanovenia § 27a sa nevzťahujú na audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, pri ktorých je určenie podielu európskych diel zameraním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie úplne vylúčené.
§28a
Slovenské hudobné dielo
Slovenské hudobné dielo na účely tohto zákona je hudobné dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.
§ 28b
Slovenské hudobné dielo vo vysielaní rozhlasovej programovej služby
(1)
Slovenským hudobným dielam je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť najmenej 25 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.
(2)
Na účely výpočtu podielu podľa odseku 1 sa časom vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac rozumie celkový čas vyhradený vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za kalendárny mesiac.
(3)
Do podielu podľa odseku 1 sa započítavajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00 hodiny do 24.00 hodiny, ktoré nie sú doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.
(4)
Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam podľa odseku 1 je vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel; za nové slovenské hudobné dielo sa považuje hudobné dielo vysielané do piatich rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti.
§ 28c
Informačná povinnosť vysielateľa rozhlasovej programovej služby
(1)
Vysielateľ rozhlasovej programovej služby je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 28b, a to
a)
údaje o časovom rozsahu odvysielaných hudobných diel,
b)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných slovenských hudobných diel,
c)
zoznam odvysielaných slovenských hudobných diel s uvedením dátumu a času ich odvysielania v rámci programovej služby, dátumu ich prvého uvedenia na verejnosti, informáciu, že ide o hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku alebo pri hudobných dielach bez textu a hudobných dielach, ktorých text nie je v slovenskom jazyku, identifikáciu autora hudby, autora textu alebo výkonného umelca, na základe ktorého sa hudobné dielo považuje za slovenské hudobné dielo.
(2)
Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie údajov podľa odseku 1.
§ 28d
(1)
Ustanovenia § 28b a 28c sa nevzťahujú na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.
(2)
Ustanovenie § 28b ods. 4 a povinnosť uvádzať dátum prvého uvedenia slovenských hudobných diel na verejnosti podľa § 28c ods. 1 písm. c) sa nevzťahujú na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že určenie podielu nových slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.
SIEDMA ČASŤ
PRÍSTUP VEREJNOSTI K INFORMÁCIÁM VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY
§ 29
Prístup verejnosti k informáciám
Výkon výhradných práv vysielateľa na prenos alebo vysielanie zo záznamu politických, spoločenských, kultúrnych alebo športových podujatí nesmie obmedziť prístup verejnosti k informáciám o týchto podujatiach.
§ 30
Právo na krátke spravodajstvo
(1)
Vysielateľ televíznej programovej služby môže pre potreby spravodajstva vyrobiť a odvysielať záznam z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, na ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ.
(2)
Vysielateľ, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, je povinný na účely vytvorenia záznamu podľa odseku 1 zabezpečiť možnosť voľného výberu sekvencií zo svojho signálu na spravodlivom, primeranom, nediskriminujúcom základe a len za úhradu účelne vynaložených nákladov.
(3)
Záznam podľa odseku 1
a)
sa môže odvysielať výhradne v pravidelne vysielanom spravodajskom programe, ktorý sa vysiela v rovnakej podobe aj mimo času, v ktorom sa koná podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti,
b)
nesmie pri odvysielaní prekročiť časový rozsah 90 sekúnd,
c)
sa nesmie odvysielať skôr, ako mohol podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti vysielať alebo o ňom informovať v spravodajskom programe vysielateľ, ktorému patrí výhradné právo na vysielanie podujatia,
d)
musí byť odvysielaný s uvedením zdroja, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti.
(4)
Záznam podľa odseku 1 možno odvysielať opakovane najneskôr do 24 hodín od prvého odvysielania tohto záznamu a výhradne v spravodajskom programe. Po uplynutí tejto doby možno záznam použiť opakovane, iba ak by sa jeho obsah priamo vzťahoval na inú dôležitú udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva.
(5)
Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti skladá z viacerých od seba nezávislých častí, každá z týchto častí je podujatím na účely odseku 1. Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti koná dva dni a viac dní, za takúto nezávislú časť sa považuje aspoň jeden deň.
(6)
Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý vyrába z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti záznam pre potreby spravodajstva, je povinný organizátorovi tohto podujatia uhradiť primerané náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zabezpečovaním zariadenia a služieb na takúto činnosť.
(7)
Vysielateľ, ktorý odvysielal záznam podľa odseku 3 v spravodajskom programe, môže tento program v nezmenenej forme poskytnúť aj prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, za ktorú redakčne zodpovedá.
(8)
Ak získa výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti vysielateľ, ktorý má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, vysielateľ, ktorý má záujem uplatniť si právo na výrobu a odvysielanie záznamu podľa odseku 1 a má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, je povinný si toto právo prednostne uplatniť u tohto vysielateľa.
§ 31
Prístup verejnosti k významným podujatiam
(1)
Významné podujatie je politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa najmenej dve z týchto podmienok:
a)
jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti, ktorá podujatia takého charakteru zvyčajne nesleduje,
b)
má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich kultúrnej identity,
c)
je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia.
(2)
Prístup verejnosti k významným podujatiam prostredníctvom vysielania televíznej programovej služby zabezpečí rada v spolupráci s ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi vypracovaním zoznamu takých podujatí. Zoznam podujatí rada, po jeho odsúhlasení Komisiou, oznámi prostredníctvom svojho webového sídla, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.
(3)
Rada zostaví zoznam všetkých vysielateľov, v ktorom sú vysielatelia vzhľadom na osobitné prvky, povahu alebo technické parametre svojho vysielania zaradení do skupiny
a)
vysielateľov, ktorých spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % obyvateľov, alebo
b)
vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti.
(4)
Zaradenie vysielateľa do skupiny podľa odseku 3 určí rada v udelenej licencii.
(5)
Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je povinný umožniť podstatnej časti verejnosti prostredníctvom vysielateľa zaradeného do skupiny podľa odseku 3 písm. a) za spravodlivých, primeraných a nediskriminujúcich trhových podmienok sledovanie významného podujatia bez zaplatenia osobitného poplatku spôsobom, aký určí rada v zozname podľa odseku 2; podstatnou časťou verejnosti sa na účely tohto zákona rozumie viac ako 80 % obyvateľov.
(6)
Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je najmä povinný informovať všetkých vysielateľov zaradených do skupiny podľa odseku 3 písm. a) o ich možnosti odvysielať významné podujatie. Táto informácia musí byť poskytnutá v dostatočnom časovom predstihu pred konaním podujatia a musí obsahovať údaje o podujatí, najmä mieste a čase jeho konania a cene, ktorú vysielateľ požaduje.
(7)
Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je oprávnený toto podujatie odvysielať až po uzavretí dohody o zabezpečení prístupu verejnosti k danému významnému podujatiu podľa odseku 5 s aspoň jedným vysielateľom zaradeným do skupiny podľa odseku 3 písm. a) alebo po tom, čo žiaden z vysielateľov zaradených do skupiny podľa odseku 3 písm. a) nepredložil v lehote 14 dní od doručenia informácie podľa odseku 6 písomný návrh na odvysielanie tohto podujatia za podmienok uvedených v informácii o možnosti odvysielať významné podujatie podľa odseku 6. Ak takýto písomný návrh na odvysielanie významného podujatia predloží viacero vysielateľov, je vysielateľ, ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, povinný umožniť odvysielanie tohto podujatia aspoň jednému z nich.
(8)
Zoznam podujatí, ktoré za významné vyhlásil niektorý z členských štátov Európskej únie alebo niektorý z členských štátov Rady Európy, a ktorý bol zverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev alebo v informačnom orgáne Rady Európy, zverejní rada prostredníctvom svojho webového sídla, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.
(9)
Ak vysielateľ televíznej programovej služby nadobudne práva na vysielanie podujatí, ktoré sú na zozname významných podujatí niektorého z členských štátov Rady Európy alebo členských štátov Európskej únie, je povinný uplatňovať ich v súlade s pravidlami tohto členského štátu a takým spôsobom, že neznemožní podstatnej časti verejnosti tohto členského štátu sledovať ich v priamom prenose alebo zo záznamu.
ÔSMA ČASŤ
MEDIÁLNA KOMERČNÁ KOMUNIKÁCIA
§ 31a
Mediálna komerčná komunikácia
(1)
Mediálna komerčná komunikácia je na účely tohto zákona zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a
a)
je poskytovaná ako súčasť programu alebo program sprevádza za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo
b)
je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telenákup alebo programovou službou určenou výhradne na vlastnú propagáciu.
(2)
Mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie, umiestňovanie produktov, programovú službu určenú výhradne na reklamu a telenákup, programovú službu určenú výhradne na vlastnú propagáciu a dlhšie reklamné oznámenie podľa § 35 ods. 8.
(3)
Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, obchodné meno alebo aktivity fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť, ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na propagačné účely a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu.
(4)
Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zakázaná.
(5)
Mediálna komerčná komunikácia musí byť zreteľne rozoznateľná od iných zložiek programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(6)
Mediálna komerčná komunikácia využívajúca podprahové vnímanie človeka sa zakazuje.
(7)
Mediálna komerčná komunikácia nesmie
a)
porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí,
b)
obsahovať a podporovať diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, veku, jazyka, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženstva alebo viery, národného alebo sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
c)
nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť,
d)
nabádať na konanie, ktorým sa hrubo poškodzuje životné prostredie.
(8)
Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety sa zakazuje. Obchádzanie tohto zákazu prostredníctvom používania značkových názvov, ochranných známok, emblémov alebo iných výrazných znakov týchto výrobkov sa zakazuje.
(9)
Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa alkoholických nápojov
a)
sa nesmie zameriavať na maloletých,
b)
nesmie nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov.
(10)
Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa liekov, ktoré sú dostupné len na lekársky predpis, a zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov32) sa zakazuje.
(11)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby mediálna komerčná komunikácia nemohla spôsobiť fyzickú alebo morálnu ujmu maloletým, a preto mediálna komerčná komunikácia nesmie
a)
priamo vyzývať maloletých na zakúpenie alebo požičanie tovaru alebo služby tak, že zneužijú ich neskúsenosť a dôverčivosť,
b)
priamo nabádať maloletých, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby o potrebe kúpiť im ponúkané výrobky alebo služby,
c)
zneužívať osobitnú dôveru maloletých voči rodičom, učiteľom alebo iným osobám alebo
d)
bezdôvodne zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách.
§ 32
Reklama a telenákup
(1)
Reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom.
(2)
Telenákup na účely tohto zákona je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov za odplatu. Telenákup môže mať formu
a)
telenákupného šotu,
b)
telenákupného pásma v trvaní aspoň 15 minút.
(3)
Šot na účely tohto zákona je krátke reklamné alebo telenákupné oznámenie zaradené do reklamného bloku alebo do telenákupného pásma.
(4)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaná reklama a telenákup
a)
boli čestné a slušné,
b)
nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali dôveru spotrebiteľov,
c)
určené maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahovali nič, čo by mohlo poškodiť ich záujmy a čo by nezohľadňovalo ich osobitnú vnímavosť.
(5)
Vysielaná reklama a telenákup nesmú nabádať maloletých na nákup tovarov, ktorých predaj sa týmto osobám zakazuje podľa osobitných predpisov.29)
(6)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v čase od 6.00 h do 22.00 h nevysielali reklamy a telenákup na erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby.
(7)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaný telenákup neobsahoval výzvy určené maloletým na objednávku, predaj alebo nájom tovarov alebo služieb.
(8)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby objednávateľ reklamy a telenákupu nemohol nijakým spôsobom uplatňovať vplyv na obsah programov vo vysielaní alebo na programovú skladbu vysielania.
(9)
Vysielanie politickej reklamy a reklamy propagujúcej náboženstvo alebo ateizmus sa zakazuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.30)
(10)
Politická reklama na účely tohto zákona je verejné oznámenie určené na
a)
podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo kandidáta, prípadne v ich prospech pri volebnej kampani alebo pri referendovej kampani,
b)
popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.
(11)
Ustanovenie odseku 9 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.
§ 33
Obmedzenie vysielania reklamy a telenákupu na niektoré výrobky
(1)
Vysielanie reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem piva a vína v čase od 6.00 h do 22.00 h sa zakazuje. Vysielanie reklamy a telenákupu na víno v čase od 6.00 h do 20.00 h sa zakazuje.
(2)
Vysielaná reklama a telenákup na alkoholické nápoje nesmú
a)
zobrazovať maloletých, ako tieto nápoje požívajú,
b)
spájať spotrebu alkoholických nápojov so zvýšením fyzickej výkonnosti alebo s riadením motorového vozidla,
c)
tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečebné vlastnosti, povzbudzujúci alebo utišujúci účinok alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy,
d)
vytvárať dojem, že konzumácia alkoholu prispieva k spoločenskému a sexuálnemu úspechu,
e)
nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo triezvosť ako nedostatok,
f)
zdôrazňovať obsah alkoholu v nápoji ako znak jeho kvality.
(3)
Vysielanie reklamy na lieky obsahujúce omamné, psychotropné a iné návykové látky31) sa zakazuje.
(4)
Vysielaná reklama na lieky okrem liekov podľa odseku 3 a § 31a ods. 10 musí byť rozoznateľná, nezaujatá, pravdivá a overiteľná a musí zodpovedať požiadavke ochrany jednotlivca pred poškodením. Reklama musí obsahovať
a)
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov pribalenej k lieku,
b)
odporúčanie poradiť sa o použití lieku s osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky.
(5)
Vysielaná reklama na lieky ďalej nesmie
a)
byť určená maloletým,
b)
prirovnávať liek k potravinám alebo ku kozmetickým výrobkom,
c)
propagovať účinky lieku poukazovaním na výsledky dosiahnuté u konkrétnych osôb,
d)
obsahovať odporúčanie vedcov, lekárov alebo známych osobností, ktorých popularita by mohla nabádať na použitie lieku.
(6)
Vysielanie reklamy a telenákupu na zbrane a strelivo33) sa zakazuje.
(7)
Vysielanie telenákupu na lieky, ktoré podliehajú povoleniu na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu,33a) a vysielanie telenákupu na zdravotný výkon33b) sa zakazujú.
(8)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.
§ 34
Forma a spôsob uvádzania reklamy a telenákupu
(1)
Vysielanie reklamy a telenákupu musí byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; vo vysielaní rozhlasovej programovej služby sa použijú na oddelenie zvukové prostriedky a vo vysielaní televíznej programovej služby zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky.
(2)
Vo vysielaní televíznej programovej služby sa reklama a telenákup vysielajú v blokoch a oddelene od iných častí tejto programovej služby. Vysielanie samostatných reklamných a telenákupných šotov je povolené vo vysielaní športových udalostí, v ostatných prípadoch je povolené iba výnimočne.
(3)
Vo vysielaní programovej služby nesmú v reklame ani v telenákupe účinkovať hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských a politickopublicistických programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku.
§ 35
Zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania
(1)
Reklama a telenákup sa zaraďujú do vysielania medzi jednotlivé programy.
(2)
V programoch zložených zo samostatných častí alebo pri prenose športových a podobne štruktúrovaných podujatí a predstavení s prestávkami sa reklamné šoty a telenákupné šoty zaraďujú iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok.
(3)
Pri vysielaní spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela,34) okrem seriálu, série, dokumentárneho filmu, programu pre maloletých a bohoslužieb, sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek, a to aj v prípade, ak plánované trvanie tohto spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela nepresahuje 30 minút; pri vysielaní seriálu, série a dokumentárneho filmu sa povoľuje prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu bez ohľadu na ich trvanie.
(4)
Pri vysielaní programov pre maloletých, ktorých trvanie presahuje 30 minút, sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek.
(5)
Vysielanie bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy alebo telenákupu.
(6)
Vysielateľ s licenciou môže zaradiť reklamné šoty a telenákupné šoty aj počas vysielania programov, ak sa tým nenaruší celistvosť, hodnota a charakter programu vrátane jeho prirodzených vnútorných prestávok pri dodržaní práv nositeľov práv35) a za podmienok ustanovených v odsekoch 3 až 5. Vysielateľ televíznej programovej služby na základe zákona nesmie zaraďovať reklamu ani telenákup počas vysielania programov.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 a 6 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu vysielateľov s licenciou. Vysielanie spravodajského a náboženského programu, programu pre maloletých a bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy ani telenákupu.
(8)
Vysielateľ s licenciou vysielajúci rozhlasovú programovú službu môže vysielať dlhšie reklamné oznámenie spracované do podoby programu informačného charakteru, ktorý podporuje predaj, nákup alebo nájom tovarov alebo služieb. Začiatok aj koniec vysielania takého programu je vysielateľ povinný zreteľne oddeliť slovným upozornením na charakter tohto vysielania; na dlhšie reklamné oznámenia sa vzťahuje ustanovenie § 37 ods. 1.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 a 6 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu vysielateľa na základe zákona; jeho vysielanie spravodajských, politickopublicistických a náboženských programov, umeleckých programov a programov pre maloletých, literárno-dramatických programov a bohoslužieb sa nesmie prerušiť zaradením reklamy ani telenákupu.
§ 36
Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)
Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona nesmie spolu presiahnuť 0,5 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 2,5 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti, pri ktorej je vysielanie reklamy nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu športovej alebo kultúrnej udalosti. Vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti podľa predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť 15 % denného vysielacieho času.
(2)
Vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny nesmie presiahnuť 20 % (12 min). Vysielací čas vyhradený reklame v čase od 19. 00 h do 22.00 h nesmie presiahnuť u vysielateľa na základe zákona osem minút počas jednej celej hodiny.
(3)
Pri vysielaní telenákupného pásma vysielateľom s licenciou sa neuplatňujú obmedzenia podľa odseku 2.
(4)
Telenákupné pásma musia byť zreteľne oddelené od iných častí programovej služby obrazovými a zvukovými prostriedkami a musia byť takto výslovne označené.
§ 37
Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby
(1)
Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa s licenciou nesmie presiahnuť 20 % denného vysielacieho času.
(2)
Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa na základe zákona nesmie presiahnuť 3 % jej denného vysielacieho času. Celkový časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu nesmie vo vysielaní všetkých rozhlasových programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť časový rozsah podľa odseku 1.
§ 37a
Výnimky z časového rozsahu vysielanej reklamy a telenákupu
(1)
Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely § 36 a 37 nezapočítava čas venovaný
a)
vlastnej propagácii vrátane oznámení vysielateľa o vlastnom programe,
b)
charitatívnym výzvam,
c)
oznamom vo verejnom záujme vysielaným bezplatne,
d)
politickej reklame, ak je vysielaná bezplatne alebo v čase podľa osobitného predpisu,35a)
e)
označeniu sponzora programu vysielaného podľa § 38 ods. 2 a označeniu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 5 písm. d).
(2)
Vlastná propagácia na účely tohto zákona je činnosť vysielateľa určená na získanie a udržanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie, programy, tovary alebo služby, priamo spojené s vysielaním a programami; za vlastnú propagáciu sa nepovažuje oznámenie vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe.
(3)
Charitatívna výzva na účely tohto zákona je výzva vysielaná vysielateľom bezplatne alebo bez poskytnutia inej protihodnoty, ktorá obsahuje žiadosť o pomoc pre fyzickú osobu, skupinu fyzických osôb, sociálne či charitatívne organizácie alebo nadácie založené na podporu takých cieľov.
(4)
Oznam vo verejnom záujme na účely tohto zákona je krátky oznam nepolitického subjektu zameraný na šírenie osvety, najmä v oblasti zvyšovania právneho vedomia, bezpečnosti na cestách alebo ochrany spotrebiteľa, zdravia, prírody, životného prostredia či kultúrneho dedičstva.
§ 38
Sponzorovanie
(1)
Sponzorovanie na účely tohto zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá také plnenie poskytla. Sponzorovanie nie je plnenie podľa prvej vety, ktoré poskytla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo tento program vyrobila.
(2)
Ak je program alebo séria programov čiastočne alebo ako celok sponzorovaný, musí byť vysielateľom a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zreteľne označený názvom, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá plnenie poskytla, na začiatku programu a na konci programu. Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže na začiatku programu a na konci programu namiesto označenia podľa prvej vety označiť sponzorovaný program alebo sériu programov logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora.
(3)
Sponzor nesmie ovplyvňovať obsah sponzorovaného programu, programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ani čas zaradenia sponzorovaných programov, spôsobom, ktorý by mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(4)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby sponzorovaný program, sponzorovaná programová služba alebo sponzorovaná audiovizuálna mediálna služba na požiadanie priamo nepodporovala predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených tovaroch či službách v týchto programoch, programovej službe alebo v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie.
(5)
Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie musí zabezpečiť, aby bola verejnosť zreteľne informovaná o sponzorovaní programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
§ 39
Obmedzenia sponzorovania
(1)
Sponzorom programu alebo programovej služby nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov, alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa zakazuje podľa § 33 ods. 3 a 6. Osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov, alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa obmedzuje podľa § 33 ods. 1 a § 32 ods. 6, nesmie byť sponzorom programu alebo programovej služby vysielanej počas tohto obmedzenia.
(2)
Hlavnou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie činnosť, z ktorej podiel príjmov je viac ako 51 % celkových príjmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby; túto činnosť má zapísanú v predmete podnikania v obchodnom registri a touto činnosťou je osoba verejnosti známa.
(3)
Program, programová služba alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie sponzorované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá sa zaoberá výrobou alebo predajom liekov alebo poskytovaním zdravotných výkonov, môže podporovať názov alebo dobré meno podniku; nesmie však podporovať predaj liekov viazaný na lekársky predpis a poskytovanie zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.32)
(4)
Sponzorovanie spravodajských programov a programov politickej publicistiky sa zakazuje. Výnimku tvoria programy, ktoré obsahujú výhradne informácie o počasí, dopravnej situácii alebo o športe.
(5)
Sponzorovanie doplnkového vysielania sa vo vysielaní televíznej programovej služby zakazuje.
(6)
Sponzorovanie doplnkového vysielania okrem oznamov o aktuálnom čase sa vo vysielaní rozhlasovej programovej služby zakazuje; na sponzorovanie oznamov o aktuálnom čase sa primerane vzťahujú odseky 1 až 3, 7 a § 38.
(7)
Sponzorom programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety.
§ 39a
Umiestňovanie produktov
(1)
Umiestňovanie produktov je zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do programu za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.
(2)
Umiestňovanie produktov je povolené iba za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(3)
Umiestňovanie produktov je povolené v prípade bezodplatného poskytnutia určitého tovaru alebo služby, najmä rekvizity alebo ceny v súťaži. Týmto nie sú dotknuté podmienky ustanovené v odseku 5.
(4)
Iné ako bezodplatné umiestňovanie produktov podľa odseku 3 je povolené v kinematografických dielach, filmoch, seriáloch, v športových programoch a zábavných programoch.
(5)
Umiestňovanie produktov podľa odsekov 3 a 4 je povolené v programoch, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a)
ich obsah ani zaradenie do programovej služby nie sú ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
b)
priamo nepodporujú nákup, predaj alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými odkazmi na tieto tovary alebo služby,
c)
nepripisujú neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru alebo službe,
d)
verejnosť je zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou. To sa nevzťahuje na program, ktorého výroba nebola objednaná alebo ktorý nebol vyrobený vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý tento program vysiela alebo poskytuje.
(6)
Umiestňovanie produktov v programoch pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov36) sa zakazuje.
(7)
Umiestňovanie produktov je v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety, zakázané.
DEVIATA ČASŤ
PROGRAMOVÁ SLUŽBA URČENÁ VÝHRADNE NA VLASTNÚ PROPAGÁCIU, REKLAMU A TELENÁKUP
§ 40
Programová služba určená výhradne na vlastnú propagáciu
Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagáciu sa uplatňujú príslušné ustanovenia prvej, tretej, piatej, ôsmej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti. Iné formy reklamy v rámci tejto programovej služby sú prípustné len v rámci časového rozsahu pre reklamu ustanoveného v § 36 ods. 2.
§ 41
Programová služba určená výhradne na reklamu a telenákup
Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vysielanie reklamy a telenákupu sa uplatňujú príslušné ustanovenia prvej, tretej, štvrtej, piatej, ôsmej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti. Ustanovenie § 36 ods. 2 sa nepoužije.
DESIATA ČASŤ
PLURALITA INFORMÁCIÍ A PRIEHĽADNOSŤ MAJETKOVÝCH A PERSONÁLNYCH VZŤAHOV VO VYSIELANÍ
Zabezpečenie plurality informácií
§ 42
(1)
Vydavateľ periodickej tlače11) vydávanej najmenej päťkrát do týždňa a verejne rozširovanej najmenej na polovici územia Slovenskej republiky nesmie byť súčasne vysielateľom s licenciou na multiregionálne vysielanie alebo celoplošné vysielanie.
(2)
Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viac ako jedným vysielateľom s licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo s jedným vysielateľom s licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie televíznej programovej služby; súčasne nesmie byť majetkovo prepojená s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače.11)
(3)
Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba môže byť majetkovo prepojená s viacerými vysielateľmi s licenciou na lokálne vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo na regionálne vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo s viacerými vysielateľmi s licenciou na lokálne vysielanie televíznej programovej služby alebo regionálne vysielanie televíznej programovej služby len vtedy, ak vysielanie všetkých takých vysielateľov, s ktorými je táto osoba majetkovo prepojená, môže prijímať najviac 50 % celkového počtu obyvateľov.
(4)
Vysielatelia môžu vytvoriť programovú sieť v takom rozsahu, aby ju mohlo prijímať najviac 50 % celkového počtu obyvateľov.
§ 43
Majetkové prepojenie a personálne prepojenie vysielateľa rozhlasovej programovej služby a vysielateľa televíznej programovej služby navzájom alebo s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače11) sa zakazuje.
§ 44
(1)
Vysielateľ je povinný na požiadanie predložiť rade na posúdenie doklady a údaje potrebné na preukázanie plnenia podmienok ustanovených v § 42 a 43.
(2)
Ak sa preukáže, že vysielateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 42 alebo v § 43, rada určí vysielateľovi primeranú lehotu na nápravu. Ak v určenej lehote nenastane náprava, rada odníme vysielateľovi licenciu.
JEDENÁSTA ČASŤ
KONANIE O UDELENIE LICENCIE
§ 45
Podmienky na udelenie licencie
(1)
Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe možno udeliť len jednu licenciu na vysielanie televíznej programovej služby alebo jednu licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby. Táto podmienka neplatí pre udelenie licencie na vysielanie televíznej programovej služby, ktorá je monotypovou programovou službou.
(2)
Právnickej osobe možno udeliť licenciu, ak má právnu formu obchodnej spoločnosti, má sídlo na území Slovenskej republiky alebo má na území Slovenskej republiky umiestnenú organizačnú zložku svojho podniku, je zapísaná do obchodného registra a je bezúhonná; ak má táto právnická osoba právnu formu akciovej spoločnosti, musia jej akcie znieť na meno a musia byť evidované centrálnym depozitárom alebo ich majitelia musia byť zapísaní v zozname akcionárov u centrálneho depozitára.36)
(3)
Fyzickej osobe možno udeliť licenciu, ak má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonná; ak sa fyzickej osobe udelila licencia, je povinná zapísať sa do obchodného registra.
(4)
Na udelenie licencie nie je právny nárok.
(5)
Licencia sa udeľuje na
a)
osem rokov na vysielanie rozhlasovej programovej služby,
b)
12 rokov na vysielanie televíznej programovej služby.
(6)
Licenciu možno udeliť aj na kratší čas, ako je uvedené v odseku 5, ak
a)
o to žiadateľ o licenciu požiada,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
je to nevyhnutné na účelné využitie frekvenčného spektra.
(7)
Konanie o udelenie licencie sa začína odo dňa podania žiadosti; konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína z podnetu rady.
(8)
Účastníkom konania o udelenie licencie je ten, kto žiada o licenciu.
(9)
Samostatnú licenciu na doplnkovú obsahovú službu37) nie je možné udeliť.
§ 46
Žiadosť o licenciu
(1)
Žiadosť o licenciu obsahuje tieto údaje:
a)
obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu formu obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba; ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so sídlom v zahraničí, uvedie tieto údaje spolu s údajmi o organizačnej zložke svojho podniku umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b)
meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba,
c)
údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú štatutárnym zástupcom alebo členom štatutárneho alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba,
d)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane určenia druhu a peňažného ocenenia nepeňažných vkladov alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba,
e)
údaje a doklady o finančných zdrojoch, ktoré má žiadateľ o licenciu k dispozícii na vysielanie,
f)
údaje o predpokladanom časovom a územnom rozsahu vysielania,
g)
navrhovaný spôsob technického a organizačného zabezpečenia vysielania,
h)
navrhované označenie programovej služby (názov stanice),
i)
navrhovanú programovú skladbu vysielania vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov,
j)
špecifikáciu programových typov,
k)
navrhovaný podiel celkového vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme,
l)
navrhovanú sumu alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme,
m)
špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby,
n)
navrhovaný jazyk alebo jazyky vysielania.
(2)
K žiadosti o licenciu žiadateľ o licenciu priloží
a)
zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o licenciu, ak ide o akciovú spoločnosť,
b)
doklad obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom o licenciu zahraničná právnická osoba,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;36a) ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
d)
doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba,
e)
doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. e), ich pôvod a zloženie,
f)
doklady preukazujúce technické a organizačné predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie vysielania a na jeho ďalšie uskutočňovanie,
g)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá v evidencii miestne príslušného správcu dane daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,
h)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá splatné nedoplatky na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že všetky údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 sú aktuálne a pravdivé,
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že doklady priložené k žiadosti sú aktuálne a úplné.
(3)
Ak je žiadateľ o licenciu vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo je majetkovo prepojený s vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný uviesť do žiadosti podľa odseku 1 údaje aj o týchto činnostiach a doplniť doklady podľa odseku 2. Rovnakú povinnosť má žiadateľ o licenciu, ktorý je vydavateľom periodickej tlače alebo majiteľom tlačovej agentúry v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je majetkovo prepojený s vydavateľom periodickej tlače alebo s tlačovou agentúrou v Slovenskej republike alebo v zahraničí.
(4)
Žiadateľ o licenciu je povinný počas licenčného konania oznámiť rade všetky zmeny údajov uvádzaných v žiadosti alebo údajov obsiahnutých v priložených dokladoch, ktoré vznikli po podaní žiadosti o licenciu.
(5)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok,38) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená. Rada je oprávnená nahliadať do dokumentov žiadateľa uložených v registri účtovných závierok.
(6)
Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej fotokópii.39) K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad.40)
(7)
Údaje podľa odseku 2 písm. c) rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 47
Udeľovanie licencie
(1)
Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na
a)
predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov,
b)
priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu,
c)
priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania,
d)
vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté,
e)
prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme,
f)
skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu,
g)
skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.
(2)
Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté.
§ 48
Udeľovanie licencie na terestriálne vysielanie
(1)
Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu.
(2)
Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne
a)
najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej služby,
b)
pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie.
(3)
Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na svojom webovom sídle základné podmienky konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie.
(4)
V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia žiadateľov o licenciu.
(5)
Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia.
(6)
Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote.
(7)
Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný účastník konania.
(8)
Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa vysielateľovi prideľuje frekvencia.
§ 49
Rozhodnutie o udelení licencie
(1)
Rada rozhodne o žiadosti o licenciu do 90 dní od začatia konania. Rada rozhodne do 180 dní od začatia konania, ak sa konanie začalo z jej podnetu.
(2)
Rada žiadosť o licenciu zamietne, ak
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o licenciu, nespĺňa predpoklady na účasť v licenčnom konaní podľa § 45,
b)
nespĺňa náležitosti podľa § 46 ods. 1 až 3 a 5 a v lehote určenej radou nenastala náprava,
c)
nespĺňa kritériá a podmienky podľa § 47 ods. 1, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať,
d)
v rámci konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie vyberala z viacerých žiadateľov o licenciu podľa § 48.
(3)
Rada môže zamietnuť žiadosť o licenciu na regionálne vysielanie alebo žiadosť o licenciu na lokálne vysielanie výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym jazykom Slovenskej republiky, ak na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, neexistuje dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb v štátnom jazyku.
(4)
Rozhodnutie o udelení licencie sa vydáva po dohode s príslušným správnym orgánom telekomunikácií o pridelení frekvencií a ďalších technických podmienkach vysielania, ktoré musia byť v súlade s plánmi využitia frekvencií na vysielanie rozhlasovej programovej služby a televíznej programovej služby. Frekvenčný list je súčasťou rozhodnutia o udelení licencie.
(5)
Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje tieto náležitosti:
a)
názov programovej služby,
b)
údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou,
c)
údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou,
d)
časový rozsah a územný rozsah vysielania,
e)
čas, na ktorý sa licencia udeľuje,
f)
jazyk alebo jazyky vysielania,
g)
podiely programových typov,
h)
podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme,
i)
špecifikáciu rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby,
j)
druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania [§ 16 ods. 3 písm. l)].
(6)
Rozhodnutie o udelení licencie na vysielanie televíznej programovej služby okrem náležitostí podľa odseku 5 obsahuje
a)
podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi,
b)
zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3,
c)
podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti (§ 20 ods. 3),
d)
podmienky vysielania teletextu.
(7)
Rozhodnutie o udelení licencie nadobúda právoplatnosť odo dňa, keď bolo rade doručené písomné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že licenciu prijíma; toto vyhlásenie nesmie obsahovať žiadne výhrady a musí byť doručené do 30 dní po doručení rozhodnutia rady, inak rozhodnutie o udelení licencie nenadobudne právoplatnosť a na celé konanie sa pozerá, akoby sa nebolo uskutočnilo.
(8)
Na žiadosť zakladateľa, prípadne orgánu alebo osoby oprávnenej podať návrh na zápis právnickej osoby do obchodného registra možno vydať rozhodnutie o udelení licencie pred zápisom do tohto registra, ak sa preukáže, že právnická osoba bola založená. Tejto osobe vzniká oprávnenie na vysielanie najskôr odo dňa zápisu do obchodného registra. Obdobne sa postupuje aj u osôb, ktoré nemajú sídlo na území Slovenskej republiky.
(9)
Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o licenciu možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
§ 50
Prevod a prechod licencie
(1)
Licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie v rozsahu a za podmienok v nej určených. Práva a povinnosti vyplývajúce z licencie je vysielateľ povinný vykonávať vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
(2)
Licencia je neprevoditeľná na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji podniku, prípadne jeho časti.42)
(3)
Licencia neprechádza na právneho nástupcu vysielateľa s licenciou, neprechádza ani v rámci exekúcie vykonávanej podľa osobitného predpisu,43) súdneho výkonu rozhodnutia,44) a ani postupom podľa osobitného predpisu.45)
§ 51
Zmena licencie
(1)
Vysielateľ je povinný oznámiť rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 až 3 a predložiť doklady o nich do 15 dní od vzniku týchto zmien.
(2)
Za zmenu týkajúcu sa udelenej licencie sa považuje aj smrť fyzickej osoby, ktorá bola vysielateľom. V takom prípade oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 prechádza na dediča alebo na dedičov.46) Ak z oznámenia o smrti fyzickej osoby a priložených dokladov vyplýva, že aj po uskutočnenej zmene údajov alebo zmene okolností sú splnené podmienky na vysielanie v súlade s udelenou licenciou, rada rozhodne, že dedič alebo dedičia sa považujú za držiteľov licencie do uplynutia času, na ktorý bola licencia udelená, ak rada nerozhodne podľa § 53 písm. d) inak.
(3)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 rada rozhodne podľa okolností prípadu o zmene udelenej licencie alebo zmenu zamietne a určí termín na nápravu. Ak vysielateľ neuskutoční nápravu, rada licenciu odníme; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(4)
Vysielateľ môže požiadať radu o zmenu licencie.
(5)
Na základe žiadosti vysielateľa podľa odseku 4 rada rozhodne o zmene licencie alebo žiadosť zamietne.
(6)
Rada rozhodne o zmene licencie podľa odsekov 2 až 4 do 60 dní odo dňa začatia konania.
(7)
Rada môže zmeniť licenciu bez súhlasu vysielateľa, ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(8)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o zmene licencie alebo zamietla žiadosť vysielateľa o zmenu licencie alebo jej nevyhovela v celom rozsahu, a proti rozhodnutiu, ktorým rada zmenila licenciu podľa odseku 7, možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41) Podanie správnej žaloby má odkladný účinok.
§ 52
Predĺženie platnosti licencie
(1)
Vysielateľ s licenciou môže požiadať radu o predĺženie platnosti licencie, na ktorej základe vysiela. Túto žiadosť vysielateľ s licenciou doručí rade
a)
pri terestriálnom vysielaní rozhlasovej programovej služby najskôr 20 mesiacov a najneskôr 19 mesiacov pred zánikom svojej licencie,
b)
pri terestriálnom celoplošnom a multiregionálnom vysielaní televíznej programovej služby najskôr 20 mesiacov a najneskôr 19 mesiacov pred zánikom svojej licencie,
c)
pri terestriálnom regionálnom a lokálnom vysielaní televíznej programovej služby najskôr 18 mesiacov a najneskôr 17 mesiacov pred zánikom platnosti svojej licencie,
d)
pri vysielaní prostredníctvom iných technických prostriedkov najneskôr štyri mesiace pred zánikom svojej licencie.
(2)
Platnosť licencie možno predĺžiť iba raz, a to
a)
pri vysielaní televíznej programovej služby o 12 rokov,
b)
pri vysielaní rozhlasovej programovej služby o osem rokov.
(3)
Pri rozhodovaní o predĺžení platnosti licencie vysielateľa s licenciou rada posudzuje najmä
a)
prínos k rozvoju kultúry a informovaniu verejnosti,
b)
priehľadnosť vlastníckych vzťahov,
c)
rozvoj pôvodnej tvorby,
d)
prínos k rozvoju mediálneho trhu,
e)
súlad činnosti vysielateľa s licenciou so zákonmi Slovenskej republiky, najmä s týmto zákonom.
(4)
Rada rozhodne o predĺžení platnosti licencie do 30 dní od podania žiadosti; na rozhodovanie o predĺžení platnosti licencie sa primerane vzťahuje § 47.
(5)
Rada platnosť licencie nepredĺži, ak
a)
sa zmenil plán využitia frekvenčného spektra na vysielanie,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(6)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada zamietla žiadosť o predĺženie platnosti licencie, možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41) Podanie správnej žaloby má odkladný účinok.
(7)
Licencie na vysielanie televíznej programovej služby predĺžené na dobu kratšiu ako 12 rokov sa považujú za licencie na vysielanie televíznej programovej služby predĺžené na dobu podľa odseku 2 písm. a); týmto ustanovením nie je dotknuté časové obmedzenie využívania frekvencií podľa osobitných predpisov.46a)
§ 53
Zánik licencie
Licencia zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bola udelená,
b)
odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je vysielateľom s licenciou,
c)
ak dedič alebo dedičia neoznámia rade v ustanovenej lehote (§ 51 ods. 1 a 2) smrť fyzickej osoby, ktorá bola vysielateľom,
d)
uplynutím 75 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá bola vysielateľom, ak rada nerozhodla podľa § 51 ods. 2,
e)
uplynutím 60 dní odo dňa, keď vysielateľ s licenciou mal podať návrh na zápis do obchodného registra podľa § 45 ods. 2 a 3 a neurobil tak,
f)
uplynutím 360 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, ak osoba, ktorej bola licencia udelená, nezačala vysielať,
g)
uplynutím 360 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania vo veci odňatia licencie, ak vysielateľ s licenciou neobnovil vysielanie,
h)
právoplatným rozhodnutím rady o jej odňatí,
i)
ak nastali skutočnosti podľa § 50 ods. 2 a 3.
§ 54
Odňatie licencie
(1)
Rada vysielateľovi licenciu odníme, ak
a)
o odňatie licencie písomne požiada,
b)
dosiahol jej udelenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o licenciu alebo v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46,
c)
sa uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom,
d)
porušil ustanovenia § 42 alebo 43 a v určenej lehote neuviedol svoje pomery do súladu so zákonom,
e)
sa bez predchádzajúceho súhlasu rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie rozhlasovej programovej služby v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie,
f)
sa bez predchádzajúceho súhlasu rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie,
g)
porušil povinnosti podľa § 50 ods. 1.
(2)
Rada môže vysielateľovi licenciu odňať, ak
a)
po začatí vysielania počas kalendárneho roka nevysielal nepretržite 30 dní; čas, po ktorý vysielaniu bránili odôvodnené technické prekážky, sa nezapočítava,
b)
bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
c)
je fyzickou osobou a bol odsúdený za trestný čin, ktorý spáchal v priamej súvislosti s vysielaním a retransmisiou, alebo za hospodársky trestný čin alebo za trestný čin proti majetku,
d)
si nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. h).
(3)
Ak rada licenciu odňala z dôvodov uvedených v odseku 1, možno požiadať o udelenie novej licencie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie.
(4)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o odňatí licencie, možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41) Podanie správnej žaloby má odkladný účinok.
(5)
Ak rada rozhodla o odňatí licencie a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vysielateľ je povinný licenciu bezodkladne vrátiť rade; licenciu na terestriálne vysielanie je vysielateľ povinný vrátiť spolu s frekvenčnými listami, ktoré sú súčasťou licencie.
§ 55
Krátkodobá licencia
(1)
Krátkodobá licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie na ohraničenom území s cieľom zabezpečiť informačnú službu pre verejnosť v rámci časovo ohraničenej udalosti.
(2)
Rada môže vydať krátkodobú licenciu na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 45 ods. 2 a 3.
(3)
Krátkodobú licenciu môže rada udeliť iba na čas, ktorý nepresahuje 30 dní v jednom kalendárnom roku.
(4)
Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe rada udelí počas jedného kalendárneho roka len jednu krátkodobú licenciu.
(5)
Na náležitosti žiadosti o krátkodobú licenciu sa primerane vzťahuje § 46.
(6)
Na zamietnutie žiadosti o krátkodobú licenciu, na neprevoditeľnosť krátkodobej licencie a na zánik platnosti a odňatie krátkodobej licencie sa primerane vzťahujú § 49 ods. 2, § 50 ods. 2 a 3, § 53 a 54.
(7)
Rada je povinná rozhodnúť o udelení krátkodobej licencie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
DVANÁSTA ČASŤ
KONANIE O REGISTRÁCIU RETRANSMISIE
§ 56
Registrácia retransmisie
(1)
Oprávnenie na retransmisiu vzniká registráciou retransmisie s platnosťou na neurčitý čas.
(2)
Právnickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má sídlo na území Slovenskej republiky, je zapísaná do obchodného registra a je bezúhonná.
(3)
Fyzickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonná; zaregistrovaná fyzická osoba je povinná zapísať sa do obchodného registra.
(4)
Registrácia retransmisie sa nevyžaduje
a)
na retransmisiu v rámci jednej budovy alebo komplexu budov, ktoré k sebe funkčne patria, ak sa obchodne nevyužívajú,
b)
ak sa vykonáva výhradne retransmisia programových služieb vysielateľa na základe zákona,
c)
ak registráciu vylučuje osobitný predpis21c) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
d)
ak retransmisiu vykonáva jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba tak, že ju nesmie prijímať viac ako 100 účastníkov. V prípade retransmisie prostredníctvom viacerých technologických systémov s počtom do 100 účastníkov nesmie byť celkový počet účastníkov všetkých týchto systémov vyšší ako 100,
e)
ak sa vykonáva výhradne retransmisia programovej služby vysielateľa prostredníctvom internetu, ktorý vysiela programovú službu výhradne prostredníctvom internetu.
§ 57
Žiadosť o registráciu retransmisie
(1)
Žiadosť o registráciu retransmisie obsahuje tieto údaje:
a)
obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu formu obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
b)
meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba,
c)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov, o ich obchodných podieloch alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
d)
údaje o osobách oprávnených konať za spoločnosť a o spôsobe konania za spoločnosť, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
e)
špecifikáciu telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia určeného na retransmisiu,
f)
údaj o plánovanom počte prípojok,
g)
údaje o skladbe rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových služieb, ktoré žiadateľ o registráciu retransmisie plánuje šíriť, vrátane označenia štátov ich pôvodu; ak je programová ponuka rozdelená do viacerých súborov s rozdielnymi cenami pre účastníka, uvedú sa aj údaje o programových službách zaradených do základnej programovej ponuky.
(2)
K žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľ priloží
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;36a) ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
b)
doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba,
c)
vyhlásenie pôvodného vysielateľa o tom, že súhlasí s retransmisiou svojej programovej služby,
d)
špecifikáciu osoby, ktorá signál retransmitovanej programovej služby prenáša k užívateľovi, ak tento signál neprenáša prevádzkovateľ retransmisie,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že všetky údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 sú aktuálne a pravdivé,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že doklady priložené k žiadosti sú aktuálne a úplné,
g)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá v evidencii miestne príslušného správcu dane daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,
h)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá splatné nedoplatky na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní.
(3)
Ak je žiadateľ o registráciu retransmisie súčasne vysielateľom s licenciou alebo vydavateľom periodickej tlače v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je majetkovo prepojený so spoločnosťou, ktorá je vysielateľom s licenciou alebo vydavateľom periodickej tlače v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný uviesť do žiadosti podľa odseku 1 údaje aj o týchto činnostiach a doložiť doklady podľa odseku 2.
(4)
Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej fotokópii.39) K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad.40)
(5)
Žiadosť o registráciu retransmisie treba podať najneskôr 90 dní pred plánovaným začatím prevádzkovania retransmisie.
(6)
Údaje podľa odseku 2 písm. a) rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 58
Zamietnutie žiadosti o registráciu retransmisie
(1)
Rada žiadosť o registráciu retransmisie zamietne, ak
a)
žiadateľ o registráciu retransmisie nespĺňa predpoklady uvedené v § 56 ods. 2 a 3,
b)
žiadosť nemá náležitosti podľa § 57 ods. 1 až 4 a v lehote určenej radou nenastala náprava.
(2)
Rada vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie do 30 dní od začatia konania o registráciu retransmisie.
(3)
Proti rozhodnutiu rady o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
§ 59
Rozhodnutie o registrácii retransmisie
(1)
Ak nie je dôvod na zamietnutie žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 58 ods. 1, rada vydá rozhodnutie o registrácii retransmisie do 60 dní odo dňa začatia konania.
(2)
Ak rada v určenej lehote nerozhodne o registrácii retransmisie, dňom registrácie retransmisie je deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty; rada o tom vydá žiadateľovi o registráciu retransmisie potvrdenie.
(3)
Rozhodnutie o registrácii retransmisie obsahuje tieto náležitosti:
a)
špecifikáciu telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia,
b)
územný rozsah,
c)
počet prípojok a ponuku programových služieb.
(4)
Prevádzkovateľ retransmisie, ktorý na základe registrácie retransmisie začal retransmisiu, je povinný oznámiť túto skutočnosť rade do 15 dní od jej začatia.
§ 60
Zmena registrácie retransmisie
(1)
Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť rade každú zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie, okrem údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g), do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien. Zmenu počtu prípojok je prevádzkovateľ retransmisie povinný oznámiť rade do 15 dní po tom, čo sa tento počet zmenil o 20 % od posledného oznámenia.
(2)
Prevádzkovateľ retransmisie môže požiadať radu o zmenu registrácie retransmisie.
(3)
Rada na základe oznámenia podľa odseku 1 rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene registrácie retransmisie, alebo ak sú dôvody na zrušenie registrácie retransmisie podľa § 63, registráciu retransmisie zruší; ak rada v určenej lehote nerozhodne, považuje sa to za súhlas so zmenou, ktorú prevádzkovateľ retransmisie oznámil rade.
(4)
Rada na základe žiadosti o zmenu registrácie retransmisie podľa odseku 2 rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti rade; ak rada v určenej lehote nerozhodne, považuje sa to za súhlas so zmenou, o ktorú prevádzkovateľ retransmisie požiadal radu.
(5)
Rada môže zmeniť registráciu retransmisie bez súhlasu prevádzkovateľa retransmisie, ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Súčasne rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný začať plniť uložené povinnosti.
(6)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o zmene registrácie retransmisie podľa odseku 3, možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41) Podanie správnej žaloby má odkladný účinok.
(7)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada zamietla žiadosť prevádzkovateľa retransmisie o zmenu registrácie retransmisie podľa odseku 2, možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41) Podanie správnej žaloby má odkladný účinok.
(8)
Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť rade zmenu údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g) súhrnne za celý územný rozsah raz ročne do 31. januára podľa stavu k 1. januáru daného kalendárneho roku. Prevádzkovateľ retransmisie je tiež povinný vyhovieť žiadosti rady o nahlásenie aktuálneho stavu údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g) osobitne podľa jednotlivých častí svojho územného rozsahu, najmä v súvislosti s preverovaním splnenia povinností podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).
(9)
Ak prevádzkovateľ retransmisie zaradil do programovej ponuky predtým nezaradené rozhlasové programové služby alebo televízne programové služby, je povinný pri plnení povinností podľa odseku 8 doložiť aj údaje uvedené v § 57 ods. 2 písm. d).
§ 61
Pozastavenie retransmisie programovej služby
(1)
V súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže rada rozhodnúť o pozastavení retransmisie takej programovej služby, ktorej obsah zjavne, závažne a hrubo ohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo ak zjavne, závažne a hrubo podnecuje k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva, či národnosti.
(2)
O pozastavení retransmisie programovej služby môže rada rozhodnúť, ak sa vysielateľ počas predchádzajúcich 12 mesiacov najmenej dvakrát dopustil porušenia uvedeného v odseku 1. Pred pozastavením retransmisie programovej služby rada oznámi vysielateľovi, štátu vysielateľa a Komisii svoj zámer pozastaviť retransmisiu programovej služby podľa odseku 1. Ak rokovania so štátom vysielateľa a s Komisiou nepriniesli do 15 dní od oznámenia zámeru urovnanie sporu a uvádzané porušovanie trvá, rada môže rozhodnúť o pozastavení retransmisie programovej služby.
(3)
V rozhodnutí podľa odseku 1 rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný pozastaviť retransmisiu danej programovej služby.
(4)
Proti rozhodnutiu o pozastavení retransmisie programovej služby možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady. Podanie správnej žaloby má odkladný účinok.
(5)
Pokiaľ Komisia rozhodne do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia o pozastavení retransmisie programovej služby o tom, že opatrenia sú nezlučiteľné s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, rada je povinná rozhodnúť o zrušení rozhodnutia o pozastavení retransmisie programovej služby.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 a 5 sa použijú, ak sa konania podľa odseku 1 dopustí vysielateľ spadajúci pod právomoc členského štátu Európskej únie.
§ 62
Zánik registrácie retransmisie
Registrácia retransmisie zaniká
a)
odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom retransmisie,
b)
uplynutím 30 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá bola prevádzkovateľom retransmisie,
c)
ak prevádzkovateľ retransmisie nepodal návrh na zápis do obchodného registra do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,
d)
ak prevádzkovateľ retransmisie nepodal návrh na zápis prevádzkovania retransmisie do predmetu svojej činnosti v obchodnom registri do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,
e)
uplynutím 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie, ak osoba, ktorej bolo toto rozhodnutie vydané, nezačne prevádzkovať retransmisiu,
f)
rozhodnutím rady o zrušení registrácie retransmisie.
§ 63
Zrušenie registrácie retransmisie
(1)
Rada registráciu retransmisie zruší, ak
a)
o to prevádzkovateľ retransmisie písomne požiada,
b)
prevádzkovateľ retransmisie dosiahol vydanie rozhodnutia o registrácii retransmisie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie alebo v dokladoch priložených k tejto žiadosti,
c)
prevádzkovateľ v určenej lehote neskončí retransmisiu programovej služby pozastavenej rozhodnutím rady podľa § 61,
d)
si prevádzkovateľ nesplnil svoju povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. c) a e).
(2)
Rada môže zrušiť registráciu retransmisie, ak bol prevádzkovateľ retransmisie, ktorý je fyzickou osobou, odsúdený za úmyselný trestný čin.
(3)
Proti rozhodnutiu o zrušení registrácie retransmisie možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41) Podanie správnej žaloby má odkladný účinok.
§ 63a
Oznamovacia povinnosť
(1)
Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní, najneskôr v deň začatia vysielania prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, písomne alebo v elektronickej forme oznámiť rade
a)
začiatok vysielania prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
b)
meno, priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, ak ide fyzickú osobu,
c)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
d)
názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu, ako aj meno, priezvisko a dátum narodenia osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi jej štatutárneho orgánu; zahraničná právnická osoba vykonávajúca činnosť na území Slovenskej republiky uvedie aj adresu miesta činnosti podniku alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky vrátane mena, priezviska, adresy bydliska a dátumu narodenia vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku,
e)
identifikáciu webového sídla, na ktorom sa audiovizuálna mediálna služba na požiadanie alebo vysielanie poskytuje, a identifikáciu poskytovateľa multiplexu, ak audiovizuálna mediálna služba na požiadanie bude poskytovaná prostredníctvom terestriálneho multiplexu,
f)
geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia, ak audiovizuálna mediálna služba na požiadanie bude poskytovaná prostredníctvom terestriálneho multiplexu,
g)
h)
štát, v ktorom prijíma svoje redakčné rozhodnutia,
i)
štát, v ktorom zamestnáva zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním prostredníctvom internetu alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(2)
Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní oznámiť rade všetky zmeny údajov podľa odseku 1 do 30 dní od vzniku týchto zmien.
TRINÁSTA ČASŤ
SANKCIE
§ 64
(1)
Za porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom alebo osobitnými predpismi7) rada ukladá tieto sankcie:
a)
upozornenie na porušenie zákona,
b)
odvysielanie oznamu o porušení zákona,
c)
pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho časti,
d)
pokutu,
e)
odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti.
(2)
Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému upozorneniu rady opakovane porušila povinnosť. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 písm. k), § 20 ods. 1 a 4, § 30, ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.1 písm. e)].
(3)
Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a retransmisie, získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.
(4)
Rada o uložení sankcie rozhodne do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti podľa odseku 1 dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď bola povinnosť porušená. Za deň, keď sa rada dozvedela o porušení povinnosti podľa odseku 1, sa považuje deň prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinností podľa tohto zákona na zasadnutí rady.
(5)
Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.
(6)
Proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) až e) možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
(7)
Ak bola podaná správna žaloba podľa odseku 6 a správny súd nezruší rozhodnutie rady, sankcia sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Ak správny súd rozhodnutie rady zruší a vec vráti na nové konanie, rada rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu.
(8)
Ak bola proti rozhodnutiu krajského súdu o zamietnutí správnej žaloby podaná kasačná sťažnosť a kasačný súd rozhodne o jej zamietnutí, sankcia sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia kasačného súdu. Ak proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorým zrušil rozhodnutie rady a vec jej vrátil na nové konanie, podala rada kasačnú sťažnosť a kasačný súd sťažnosť rady zamietne, rada rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia kasačného súdu. Ak proti rozhodnutiu krajského súdu o zamietnutí správnej žaloby podá žalobca kasačnú sťažnosť a kasačný súd zmení rozhodnutie krajského súdu tak, že zruší rozhodnutie rady a vec jej vráti na nové konanie, rada rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia kasačného súdu.
§ 65
Oznam o porušení zákona
Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi uložiť, ak vysielateľ vysielal programy alebo iné zložky programovej služby v rozpore s § 16 ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. a) a b), § 19 a § 20 ods. 1 a 4 a je účelné a potrebné, aby sa verejnosť o tom porušení dozvedela; rozsah, formu a vysielací čas určí rada.
§ 65a
Oznam o porušení zákona pri vysielaní prostredníctvom internetu
Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi prostredníctvom internetu uložiť, ak vysielateľ prostredníctvom internetu vysielal programy alebo iné zložky programovej služby v rozpore s § 16 ods. 2 písm. c), § 19 a § 20 ods. 1 a 4 a je účelné a potrebné, aby sa verejnosť o tomto porušení dozvedela; rozsah, formu a vysielací čas určí rada.
§ 66
Pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti
Ak vysielateľ odvysielaním programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 16 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. b), § 19 a § 20 ods. 1 a 4, rada pozastaví vysielanie tohto programu alebo jeho časti, a to najviac na 30 dní.
§ 66a
Pozastavenie vysielania programu vysielaného prostredníctvom internetu alebo jeho časti
Ak vysielateľ prostredníctvom internetu odvysielaním programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 16 ods. 2 písm. c), § 19 a § 20 ods. 1 a 4, rada pozastaví vysielanie tohto programu alebo jeho časti, a to najviac na 30 dní.
§ 66b
Pozastavenie poskytovania programu prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
Ak poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutím programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 19 a § 20 ods. 2, rada pozastaví poskytovanie tohto programu.
§ 67
Pokuty
(1)
Rada uloží pokutu od 99 eur do 33 193 eur prevádzkovateľovi retransmisie, ak
a)
nesplnil povinnosti ustanovené v § 17 ods.1 písm. a) až d), h) a i) a ods. 8,
b)
neoznámil zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie v určenej lehote podľa § 60 ods. 1, 8 a 9,
c)
nesplnil povinnosť podľa § 73 ods. 2.
(2)
Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom internetu od 165 eur do 6 638 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 99 eur do 1 659 eur, ak
a)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. l),
b)
nezabezpečil označenie programovej služby, ktorú vysiela [§ 16 ods. 3 písm. f) a g)],
c)
neoznámil zmeny údajov uvedených vo svojej žiadosti alebo údaje týkajúce sa plnenia podmienok udelenej licencie, ktoré by mohli byť dôvodom na zmenu alebo zánik platnosti licencie,
d)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. m) alebo písm. o),
e)
porušil podmienky na vysielanie krátkeho spravodajstva (§ 30),
f)
neposkytol rade údaje o odvysielaní európskych diel a nezávislej produkcie (§ 27) alebo údaje o odvysielaní slovenských hudobných diel (§ 28c),
g)
neposkytol rade údaje o majetkových pomeroch vysielateľa (§ 44 ods.1),
h)
neposkytol rade výsledky merania pokrytia územia signálom (§ 68 ods. 5),
i)
nesplnil povinnosť podľa § 72 ods. 2,
j)
nesplnil povinnosť zaradiť do vysielania ustanovený podiel európskych diel (§ 23), nezávislej produkcie (§ 25) alebo slovenských hudobných diel (§ 28b),
k)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. e),
l)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 1.
(3)
Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom internetu od 663 eur do 66 387 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 99 eur do 19 916 eur, ak
a)
porušil územný rozsah vysielania,
b)
neposkytol vysielací čas v naliehavom verejnom záujme [§ 16 ods. 3 písm. j)],
c)
nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§ 20 ods. 3),
d)
porušil podmienky na vysielanie sponzorovaných programov a sponzorovanej programovej služby,
e)
vysiela programy a ostatné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 16 ods. 2 písm. c),
f)
porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a),
g)
nesplnil povinnosť podľa § 18d ods. 3.
(4)
Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom internetu od 1 659 eur do 99 581 eur, ak porušil podmienky na vysielanie významných podujatí (§ 31) alebo porušil povinnosť neprerušovať program iným vysielaním [§ 16 ods. 3 písm. i)].
(5)
Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom internetu od 3 319 eur do 165 969 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 497 eur do 49 790 eur, ak
a)
porušil podmienky na vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie vrátane reklamy a telenákupu,
b)
porušil podmienky na vysielanie programových služieb vyhradených na vlastnú propagáciu alebo na reklamu a telenákup (§ 40 alebo 41),
c)
vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 20 ods. 1,
d)
nezohľadnil vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a nezabezpečil ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom28a) (§ 20 ods. 4),
e)
vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 19,
f)
neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré určila rada [§ 16 ods. 3 písm. k)],
g)
nepozastavil vysielanie programu alebo jeho časti, alebo nedodržal podmienky pozastavenia vysielania programu alebo jeho časti, ktoré určila rada [§ 16 ods. 2 písm. a)],
h)
nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s ustanovenými technickými požiadavkami [§ 16 ods. 3 písm. n)].
(6)
Rada uloží vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom internetu pokutu od 3 319 eur do 66 387 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby pokutu od 995 eur do 19 916 eur a poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 100 eur do 5 000 eur, ak porušil osobitné povinnosti vysielateľa pri vysielaní programov vo verejnom záujme a pri zabezpečení multimodálneho prístupu k programovej službe (§ 18 až 18b).
(7)
Rada uloží vysielateľovi s licenciou vysielajúcemu televíznu programovú službu pokutu od 663 eur do 132 775 eur a vysielateľovi s licenciou vysielajúcemu rozhlasovú programovú službu pokutu od 199 eur do 16 596 eur, ak vysielateľ porušil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. d).
(8)
Rada uloží pokutu od 1 659 eur do 165 969 eur osobám podľa § 2 ods. 3 a 4, ak porušia povinnosti uložené týmto zákonom.
(9)
Rada uloží pokutu od 1 659 eur do 165 969 eur
a)
tomu, kto bez oprávnenia poskytuje retransmisiu alebo bez oprávnenia vysiela,
b)
vysielateľovi na základe zákona, ak využíva pridelené frekvencie na iné účely ako na tie, na ktoré mu boli pridelené.
(10)
Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 30 eur do 1 200 eur, ak
a)
nezabezpečil označenie programovej služby, ktorú vysiela [§ 16 ods. 3 písm. g)],
b)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 1 alebo § 63a ods. 1 a 2,
c)
porušil podmienky na vysielanie krátkeho spravodajstva (§ 30),
d)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. m),
e)
neposkytol rade údaje o odvysielaní európskych diel a nezávislej produkcie (§ 27),
f)
nesplnil povinnosti o vysielaní európskych diel alebo nezávislej produkcie (§ 23 a 25),
g)
porušil osobitné povinnosti vysielateľa pri označení multimodálneho prístupu k programovej službe (§ 18b),
h)
nesplnil povinnosť podľa § 76dc ods. 3.
(11)
Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 100 eur do 20 000 eur, ak
a)
porušil podmienky na vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie vrátane reklamy a telenákupu,
b)
neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré určila rada [§ 16 ods. 3 písm. k)],
c)
porušil podmienky na vysielanie sponzorovaných programov a sponzorovaných programových služieb,
d)
porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a),
e)
nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§ 20 ods. 3),
f)
neposkytol vysielací čas v naliehavom verejnom záujme [§ 16 ods. 3 písm. j)],
g)
vysiela programy a ostatné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 16 ods. 2 písm. c),
h)
porušil podmienky na vysielanie významných podujatí (§ 31) alebo porušil povinnosť neprerušovať program iným vysielaním [§ 16 ods. 3 písm. i)],
i)
nezohľadnil vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a nezabezpečil ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom28a) (§ 20 ods. 4),
j)
porušil podmienky na vysielanie programových služieb vyhradených na vlastnú propagáciu alebo na reklamu a telenákup (§ 40 a 41).
(12)
Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 500 eur do 60 000 eur, ak
a)
vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 19 alebo § 20 ods. 1,
b)
nepozastavil vysielanie programu alebo jeho časti, alebo nedodržal podmienky pozastavenia vysielania programu alebo jeho časti, ktoré určila rada [§ 16 ods. 2 písm. a)].
(13)
Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 30 eur do 1 000 eur, ak
a)
porušil podmienky podľa § 16 ods. 1,
b)
nesplnil povinnosť podľa § 63a ods. 1 a 2,
c)
prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytuje programy, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 16 ods. 2 písm. c),
d)
porušil osobitné povinnosti poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie pri označení multimodálneho prístupu k programovej službe (§ 18b),
e)
neposkytol rade údaje podľa § 27a,
f)
nesplnil povinnosť podľa § 76dc ods. 3.
(14)
Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 100 eur do 10 000 eur, ak
a)
porušil podmienky pre mediálnu komerčnú komunikáciu,
b)
porušil podmienky na sponzorované programy a sponzorované audiovizuálne mediálne služby na požiadanie,
c)
porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a),
d)
nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov (§ 20 ods. 3) v rámci katalógu programov jeho audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
e)
nevedie štatistiku o podiele európskych diel na celkovom čase všetkých programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac (§ 16 ods. 4),
f)
nesplnil povinnosť podľa § 27a ods. 1,
g)
nesplnil povinnosť podľa § 27a ods. 3,
h)
nesplnil povinnosť podľa § 18d ods. 3.
(15)
Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 500 eur do 40 000 eur, ak
a)
poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 19,
b)
poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 20 ods. 2,
c)
nepozastavil poskytovanie programu [§ 16 ods. 2 písm. a)].
(16)
Pokuta uložená podľa odsekov 1 až 15 je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola pokuta uložená, nadobudlo právoplatnosť.
(17)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 67a
Odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti
(1)
Ak vysielateľ aj napriek uloženým sankciám opakovane úmyselne a závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené v § 19 ods. 1 písm. b) alebo c), rada mu odníme licenciu.
(2)
Ak rada odňala licenciu podľa odseku 1, možno opätovne požiadať o udelenie licencie najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie; na nakladanie s licenciou po jej odňatí sa primerane vzťahuje § 54 ods. 5.
ŠTRNÁSTA ČASŤ
FREKVENČNÉ SPEKTRUM NA VYSIELANIE
§ 68
Frekvenčné spektrum na vysielanie
(1)
Plán využitia frekvenčného spektra pre oblasť vysielania vypracúva úrad v spolupráci s radou; úrad je pritom povinný utvárať podmienky na rozvoj digitálneho vysielania a rada je povinná dbať na zachovanie podmienok duálneho vysielania.
(2)
Plán frekvencií sa aktualizuje spravidla každé dva roky a v prípadoch zmien medzinárodných dohovorov v tejto oblasti.
(3)
Stav využitia frekvencií hodnotí rada vo výročnej správe; zoznam voľných frekvencií na analógové vysielanie rada zverejňuje na svojom webovom sídle a prostredníctvom periodickej tlače.
(4)
Analógové vysielanie nesmie obmedzovať rozvoj nových technológií, najmä digitálneho vysielania.
(5)
Zodpovednosť za využitie parametrov frekvencie pridelenej na analógové vysielanie a za pokrytie územia signálom má vysielateľ. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z frekvencie po jej pridelení; výsledky tohto merania vysielateľ oznámi rade.
(6)
Rada frekvenciu pridelenú na analógové vysielanie odníme, ak
a)
o to požiada vysielateľ,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo
c)
to ustanovuje osobitný predpis.48)
(7)
Rada frekvenciu pridelenú na analógové vysielanie môže odňať aj vtedy, ak
a)
vysielateľ nevyužíva frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená, alebo
b)
vysielateľ vlastným zavinením nevyužíva povolené parametre frekvencie.
(8)
Proti rozhodnutiu o odňatí frekvencie možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
§ 69
Frekvenčné spektrum na analógové terestriálne vysielanie pre vysielateľa na základe zákona
(1)
Prvý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej služby sa vyhradzuje pre vysielateľa na základe zákona.1)
(2)
Druhý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej služby sa vyhradzuje pre vysielateľa na základe zákona.1)
(3)
V pásme stredných vĺn na vysielanie rozhlasovej programovej služby sa pre vysielateľa na základe zákona1) vyhradzujú dve vysielacie siete na celoplošné vysielanie.
(4)
V pásme veľmi krátkych vĺn (VKV II) na vysielanie rozhlasovej programovej služby sa pre vysielateľa na základe zákona1) vyhradzujú tri vysielacie siete na celoplošné vysielanie.
(5)
O ďalších požiadavkách vysielateľa na základe zákona na frekvencie rozhoduje rada. Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá právomoc rady podľa osobitného predpisu pri odňatí frekvencie využívanej na analógové televízne vysielanie;48a) právo podľa odsekov 1 a 2 vysielateľovi na základe zákona zanikne k frekvencii tvoriacej analógový terestriálny okruh právoplatným rozhodnutím o jej odňatí, najneskôr však do konca roku 2012.
(6)
Vysielateľ na základe zákona je povinný využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom a osobitným zákonom1) a nesmie ju poskytnúť na využitie tretej osobe.
§ 70
Iné spôsoby analógového vysielania vysielateľa na základe zákona
Vysielanie pomocou satelitu a vysielanie v káblových distribučných systémoch alebo mikrovlnnými systémami sa považuje za analógové vysielanie vysielateľa na základe zákona, ak programovú službu vysielateľ na základe zákona vysiela takýmto spôsobom popri jej analógovom terestriálnom vysielaní a zároveň ju nešíri digitálnym terestriálnym vysielaním.
PÄTNÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 71
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní49) okrem ustanovení § 23 v časti nesprístupnenia zápisníc o hlasovaní a § 49, 53, 54, 56 až 68 zákona o správnom konaní.
(2)
Na vysielanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o reklame,50) len ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Ustanovenia jedenástej časti sa nevzťahujú na konanie o licencii podľa osobitného predpisu.7a)
(4)
Voči štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, sa na účely tohto zákona postupuje rovnako ako voči členskému štátu Európskej únie.
(5)
Na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie sa vzťahuje osobitný predpis,50a) ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Na účel kontroly plnenia povinností podľa § 28b ods. 1 a 4 má rada prístup k údajom z registra fyzických osôb50b) a je oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracovania, pričom za nevyhnutný rozsah sa považujú údaje podľa osobitného predpisu.50c)
(7)
Osobné údaje, ktoré rada získa podľa odseku 6, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;21b) rada ich môže využívať len na účely podľa tohto zákona.
§ 71a
(1)
Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa tohto zákona na vysielanie do zahraničia, sa na účely ustanovení desiatej časti považuje za vysielateľa s licenciou na celoplošné vysielanie.
(2)
Programové služby vysielané na základe deviatej časti tohto zákona sú monotypovými programovými službami.
(3)
Doplnková obsahová služba sa považuje za zložku programovej služby; ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na programovú službu alebo jej časť, sa vzťahujú primerane na doplnkovú obsahovú službu.
§ 71b
(1)
Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa osobitného predpisu1a) a nie je vysielateľom na základe zákona, sa považuje za
a)
vysielateľa s licenciou na lokálne vysielanie, ak je držiteľom licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby alebo na lokálne digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby,51)
b)
vysielateľa s licenciou na regionálne vysielanie, ak je držiteľom licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby alebo licencie na regionálne digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby,51)
c)
vysielateľa s licenciou na celoplošné vysielanie, ak je držiteľom licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby alebo licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby.51)
(2)
Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. a), ktoré nie je vysielaním do zahraničia, sa považuje za lokálne vysielanie podľa tohto zákona.
(3)
Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. b), ktoré nie je vysielaním do zahraničia, sa považuje za regionálne vysielanie podľa tohto zákona.
(4)
Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. c), ktoré nie je vysielaním do zahraničia, sa považuje za multiregionálne vysielanie alebo celoplošné vysielanie podľa tohto zákona.
§ 71c
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných predpisoch používa pojem „relácia“ a „relácia vysielania“, okrem pojmov „platová relácia“ a „prepravná relácia“, rozumie sa tým „program“.
Prechodné ustanovenia
§ 72
(1)
Licencie na vysielanie udelené podľa doterajších právnych predpisov, ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti.
(2)
Vysielateľ s licenciou, ktorá zostala v platnosti podľa odseku 1, je povinný oznámiť rade údaje a predložiť doklady uvedené v § 46 najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak si vysielateľ s licenciou, ktorá ostáva v platnosti podľa odseku 1, túto povinnosť v lehote nesplní, rada mu určí primeranú lehotu na nápravu. Ak vysielateľ nesplní povinnosť ani v tejto lehote, rada mu môže uložiť pokutu.
(3)
Platnosť licenčných podmienok tvoriacich súčasť licencií, ktoré zostávajú v platnosti podľa odseku 1 a ktorých predmet je upravený týmto zákonom, sa skončí odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Vysielateľ s licenciou, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, je povinný prispôsobiť svoje právne pomery najneskôr do jedného roku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona s ustanoveniami tohto zákona, najmä § 42 a 43. Ak si vysielateľ s licenciou, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, túto povinnosť v určenej lehote nesplní, platnosť jeho licencie uplynutím uvedenej lehoty zaniká.
(5)
Čas, na ktorý bola udelená licencia, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, sa nemení.
(6)
Ustanovenie § 52 sa vzťahuje aj na licencie, ktoré zostávajú v platnosti podľa odseku 1. Rada môže v rozhodnutí o predĺžení týchto licencií určiť nové náležitosti licencie v súlade s týmto zákonom.
§ 73
(1)
Licencie na vysielanie v káblových rozvodoch udelené podľa doterajších právnych predpisov, ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za registrácie retransmisie podľa § 56 ods. 1.
(2)
Prevádzkovateľ retransmisie s registráciou retransmisie platnou podľa odseku 1 je povinný oznámiť rade údaje a predložiť doklady uvedené v § 57 najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak si prevádzkovateľ retransmisie s registráciou, ktorá ostáva v platnosti podľa odseku 1, túto povinnosť v lehote nesplní, rada mu uloží lehotu na nápravu. Ak si prevádzkovateľ retransmisie nesplní povinnosť ani v tejto lehote, rada mu môže uložiť pokutu.
(3)
Platnosť doterajších licenčných podmienok, ktoré sú súčasťou registrácie zostávajúcej v platnosti podľa odseku 1 a ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, sa skončí odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 74
(1)
Konania o udelenie licencie, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa týmto dňom zastavujú.
(2)
Konania o zmene licencie vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti alebo plnenia podmienok určených v licencii, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa týmto dňom zastavujú.
(3)
Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(4)
Konania vo veci odňatia licencie, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 75
Žiadosti o uverejnenie opravy podané do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
§ 76
Funkčné obdobie členov rady zvolených pred účinnosťou tohto zákona sa posudzuje podľa doterajších predpisov. Členovia rady sú povinní vykonávať svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Prechodné a spoločné ustanovenia k úpravám účinným od 31. mája 2007
§ 76a
(1)
Licencie udelené podľa tohto zákona pred 31. májom 2007 ostávajú v platnosti; v časti týkajúcej sa terestriálneho vysielania oprávňujú vysielateľa iba na analógový spôsob vysielania.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na licencie udelené podľa tohto zákona, ktoré boli rozhodnutím o zmene rozšírené pred 31. májom 2007 o digitálne terestriálne vysielanie, pričom v časti týkajúcej sa digitálneho vysielania sa ich platnosť predlžuje do dňa, v ktorom poskytovateľ multiplexu udeleného podľa osobitného predpisu52) začne poskytovať terestriálny multiplex na dotknutom území, najneskôr však do dňa, v ktorom je poskytovateľ multiplexu udeleného podľa osobitného predpisu52) povinný podľa príslušného terestriálneho prevádzkového povolenia začať poskytovať terestriálny multiplex na dotknutom území; po tomto dni licencie v tejto časti zanikajú.
§ 76b
(1)
Konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby, ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré neboli k tomuto dňu ukončené právoplatným rozhodnutím o udelení licencie, sa týmto dňom zastavujú; rada zastavenie konania oznámi účastníkom konania.
(2)
Konania o zmene licencie vo veci pridelenia frekvencie na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby, ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré neboli k tomuto dňu ukončené právoplatným rozhodnutím o zmene licencie, sa týmto dňom zastavujú; rada zastavenie konania oznámi účastníkom konania.
(3)
Konania o predĺžení platnosti licencie na vysielanie televíznej programovej služby, ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré neboli k tomuto dňu ukončené právoplatným rozhodnutím, ktorým sa predlžuje platnosť licencie, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej od 31. mája 2007, pričom je rada povinná rozhodnúť tak, aby platnosť licencie v časti, ktorá sa týka využívania frekvencií pridelených na terestriálne vysielanie, nebola dlhšia ako čas, ktorý určí a vyznačí do frekvenčného listu úrad a ktorý je rada povinná vyznačiť aj v rozhodnutí, ktorým sa predlžuje platnosť licencie; na tieto konania sa vzťahuje ustanovenie § 52 ods. 2 primerane.
(4)
Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie, ktoré sa začali pred 31. májom 2007, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2007.
(5)
Konania vo veci odňatia licencie, ktoré sa začali pred 31. májom 2007, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2007.
(6)
Konania, ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré nie sú konaniami podľa odseku 1 až 5, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej od 31. mája 2007.
§ 76c
(1)
Na konania o predĺžení platnosti licencie na vysielanie televíznej programovej služby sa vzťahuje § 76b ods. 3 aj vtedy, ak sa nezačali pred 31. májom 2007 a rozhoduje sa o predĺžení platnosti licencie, ktorá oprávňuje vysielateľa používať frekvencie pridelené na terestriálne vysielanie.
(2)
Ustanovenie § 48 sa nevzťahuje na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby; licenciu na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby nemožno udeliť ani podľa iného ustanovenia tohto zákona.
(3)
Podľa ustanovení tohto zákona nemožno udeliť ani licenciu na digitálne terestriálne vysielanie.
§ 76d
Podiely podľa § 18 ods. 3 alebo § 18b nie je vysielateľ povinný dosiahnuť pred uplynutím troch rokov odo dňa, v ktorom začal svoju programovú službu vysielať digitálne; to sa nevzťahuje na vysielateľov, ktorí začnú vysielať svoju programovú službu digitálne po 31. máji 2009.
§ 76da
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)
Prechodné obdobie podľa § 76d sa vzťahuje aj na vysielateľov, ktorí sú povinní dosiahnuť podiely podľa § 18a.
(2)
Dňom účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý podľa osobitného predpisu28a) ustanoví podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania, stráca účinnosť jednotný systém označovania určený radou podľa doterajšej právnej úpravy.
(3)
Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 1. januára 2008.
§ 76db
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 nesmie spolu presiahnuť 2,5 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 15 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.
(2)
Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 nesmie spolu presiahnuť 1,5 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 10 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.
(3)
Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 nesmie spolu presiahnuť 1 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 5 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.
§ 76dc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2009
(1)
Štatistiku podpory európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie podľa § 6a ods. 3 rada zašle Komisii a ministerstvu kultúry prvýkrát najneskôr do 19. decembra 2011.
(2)
Ustanovenia § 39a sa vzťahujú iba na programy vyrobené po 19. decembri 2009.
(3)
Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý vysiela alebo poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie k 15. decembru 2009, je povinný splniť povinnosť podľa § 63a do 28. februára 2010.
§ 76dd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
Žiadosť o odvysielanie opravy (§ 21) týkajúca sa údaja, ktorý bol odvysielaný pred 1. septembrom 2011, sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.
§ 76de
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ podáva žiadosť o licenciu od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 46 ods. 5 za splnenú, aj ak je účtovná závierka prílohou k žiadosti o licenciu.
§ 76df
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. decembra 2013.
§ 76dg
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Do podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18 ods. 2 písm. a) a § 18a písm. a) možno v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 započítať aj program sprevádzaný titulkami, ktoré nie sú titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18aa, ale spĺňajú podmienky uvedené v §18aa ods. 1 písm. a) a b) a zároveň približujú ostatné zvuky obsiahnuté v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu, ak bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2016. V období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 môžu programy sprevádzané titulkami podľa prvej vety tvoriť najviac 25 % z celkového podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím.
§ 76dh
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2016
(1)
V období od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016 je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 20 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 30 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplné vylúčené.
§ 76di
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2016
Ustanovenia § 31a ods. 8, § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 v znení účinnom od 20. mája 2016 sa nevzťahujú na programy vyrobené pred 20. májom 2016.
§ 76dj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 76dk
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018
V konaní začatom pred 1. septembrom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.
§ 76dl
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
V konaní začatom pred 1. januárom 2019, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
Záverečné ustanovenia
§ 76e
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 77
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 160/1997 Z. z. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov,
2.
zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 160/1997 Z. z., zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z. a zákona č. 46/1999 Z. z.,
3.
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 380/1996 Z. z. a zákona č. 285/1997 Z. z.
Čl. III
§ 78
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 308/2000 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o kooordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 95/1, 15. 4. 2010).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).
1)
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
2)
Čl. 43 až 48 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321, 29. 12. 2006).
3a)
§ 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
4)
§ 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
5)
§ 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
8)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 168/1998 Z. z. o uzavretí Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii.
11)
§ 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
12)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
13)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
13a)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
14)
§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
18)
§ 100 až 117 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
18a)
Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.
21a)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
21b)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
21c)
Napríklad § 3 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.
21d)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve, § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.
21e)
Napríklad § 19 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
22)
Napríklad zákon č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z.
23)
Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).
26)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
§ 17 a 46 zákona č. 343/2007 Z. z.
28)
§ 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.
29)
Napríklad § 36d ods. 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
32)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33a)
§ 46 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33b)
§ 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34)
§ 5 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
35)
Zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35a)
Napríklad § 30 ods. 2 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, § 24 ods. 8 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
36)
§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania.
36a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
38)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
39)
§ 57 ods. 2 a § 58 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
40)
§ 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
42)
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
44)
§ 251 až 275 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
49)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
50)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50a)
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.
50b)
§ 23a až § 23c zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.