308/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.2000 do 30.04.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

308
ZÁKON
zo 14. septembra 2000
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
postavenie a pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“),
b)
práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie a právnických osôb alebo fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 2 a 4.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
vysielateľa, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe zákona,1)
b)
vysielateľa, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie podľa tohto zákona (ďalej len „vysielateľ s licenciou“),
c)
prevádzkovateľa retransmisie, ktorý získal oprávnenie na retransmisiu registráciou podľa tohto zákona.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a) a b), ak majú svoje sídlo alebo sídlo organizačnej zložky
a)
v Slovenskej republike, ale rozhodnutia o skladbe programovej služby prijímajú v členskom štáte Európskej únie, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním,
b)
v členskom štáte Európskej únie, ale rozhodnutia o skladbe programovej služby prijímajú v Slovenskej republike, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním,
c)
v Slovenskej republike, ale rozhodnutia o skladbe programovej služby prijímajú v štáte, ktorý nie je členom Európskej únie, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním.
(3)
Ustanovenie odseku 2 platí, len ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neurčuje inak.
(4)
Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a) a b) a nevzťahuje sa na ne odsek 2, ak
a)
využívajú frekvenciu2) pridelenú Slovenskej republike,
b)
nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej republike, ale využívajú družicovú kapacitu Slovenskej republiky,
c)
nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej republike ani družicovú kapacitu Slovenskej republiky, ale využívajú vzostupný signál vysielaný k družici z územia Slovenskej republiky.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona
a)
vysielanie je šírenie pôvodných kódovaných alebo nekódovaných rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových služieb, ako aj ďalších zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových informácií vrátane teletextu prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí3) alebo telekomunikačných zariadení4) určených na príjem verejnosťou; vysielanie nezahŕňa komunikačné služby zamerané na poskytovanie informácií alebo iných komunikátov na základe individuálnej požiadavky ani vysielanie prostredníctvom internetu,
b)
vysielateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za skladbu a obsah programovej služby, ktorú sama šíri alebo ktorú dáva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou,
c)
retransmisia je príjem a súčasný prenos úplných a nezmenených pôvodných programových služieb alebo ďalších zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových informácií od vysielateľov určených na príjem verejnosťou, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom telekomunikačných sietí alebo zariadení, alebo prostredníctvom iného technologického systému na príjem a súčasný prenos programových služieb,
d)
základná programová ponuka je súbor programových služieb poskytovaný prevádzkovateľom retransmisie za najnižšiu cenu,
e)
programová služba je zámerné časové usporiadanie programov a iných zložiek tejto služby, ktoré vytvárajú uzatvorený celok poskytovaný vysielateľom verejnosti,
f)
program je zvukový alebo zvukovo-obrazový komunikát, ktorý svojím obsahom, formou a funkciou tvorí uzatvorený celok; je základnou zložkou vysielanej programovej služby a nemožno ho prerušovať, ak tento zákon neustanovuje inak,
g)
programová sieť je spoločné zostavovanie programovej služby alebo vzájomné preberanie programov a ich súčasné šírenie v nezmenenej podobe dvoma alebo viacerými vysielateľmi,
h)
program vo verejnom záujme je program zameraný na uspokojovanie informačných a kultúrnych potrieb poslucháčov alebo divákov na území, ktoré vysielateľ svojím signálom pokrýva; je to najmä
1.
program pre maloletých zameraný na vzdelávacie, výchovné a informačné účely,
2.
spravodajstvo,
3.
program zameraný na vzdelávanie a výcvik, vedu a výskum,
4.
program, ktorý poskytuje právne a iné informácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu prírody, ochranu životného prostredia, ochranu života, zdravia a majetku a bezpečnosť na cestách,
5.
program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom na slovenskú národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnických skupín, ich život a názory,
6.
program, ktorý prezentuje náboženskú činnosť,
7.
program, ktorý je určený skupinám občanov v sociálnej núdzi,5)
i)
teletext je digitálna údajová vysielacia služba v rámci štruktúry televízneho signálu, zameraná predovšetkým na dvojrozmerné zobrazenie textu alebo obrazu rekonštruovaného zo zakódovaných údajov na obrazovke osobitne vybaveného televízneho prijímača,
j)
videotext je text na obrazovke šírený zvyčajne na začiatku vysielania televíznej programovej služby, na jej konci alebo medzi jednotlivými programami, ktorý spravidla obsahuje informácie o vysielateľovi a programovej službe; zahŕňa aj šírenie textových informácií v lokálnom vysielaní,
k)
časový rozsah vysielania je súhrn vysielacieho času jednotlivých programov a doplnkového vysielania, ktorý sa vzťahuje na programovú službu; nezahŕňa monoskop, technickú prestávku a iné oznamy, ktoré sa nevzťahujú na programovú službu,
l)
terestriálne vysielanie je vysielanie prostredníctvom telekomunikačných zariadení2) umiestnených na zemskom povrchu,
m)
celoplošné vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva celé územie Slovenskej republiky a ktoré môže prijímať viac ako 80 % jej obyvateľov,
n)
multiregionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva viac regiónov a ktoré môže prijímať viac ako 30 % a menej ako 80 % obyvateľov,
o)
regionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva územie väčšie, ako je katastrálne územie obce, a ktoré môže prijímať menej ako 30 % obyvateľov,
p)
lokálne vysielanie je vysielanie, ktorého príjem sa zvyčajne geograficky obmedzuje na obec a oblasť príjmu nepresahuje viac ako 100 000 obyvateľov, a ak ide o mesto, viac ako 200 000 obyvateľov; vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom,
r)
majetkové prepojenie je viac ako 25 % účasť na základnom imaní druhých osôb alebo viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach druhých osôb, ako aj medzi blízkymi osobami6) navzájom,
s)
personálne prepojenie je účasť na riadení alebo na kontrole druhej osoby, a to aj prostredníctvom blízkych osôb alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti a ich blízkych osôb.6)
DRUHÁ ČASŤ
RADA
§ 4
Poslanie a postavenie rady
(1)
Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania a retransmisie.
(2)
Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie a retransmisiu a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania a retransmisie v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.
(3)
Rada je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania a retransmisie má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a osobitnými predpismi.7)
(4)
Činnosť rady vyplývajúcu z jej poslania (odseky 1 a 2) a z jej pôsobnosti (§ 5) vykonávajú členovia rady a úlohy spojené s činnosťou rady plnia zamestnanci Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „kancelária“).
§ 5
Pôsobnosť rady
(1)
Do pôsobnosti rady v oblasti výkonu štátnej správy patrí
a)
rozhodovať o licenciách na vysielanie (ďalej len „licencia“),
b)
rozhodovať o registráciách retransmisie,
c)
rozhodovať o zastavení retransmisie programovej služby,
d)
rozhodovať o pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi na základe zákona,
e)
začať konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie,
f)
udeľovať súhlas vysielateľovi na základe zákona na vysielanie prostredníctvom družice,
g)
dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,7)
h)
ukladať sankcie vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie, ako aj tým, ktorí vysielajú alebo prevádzkujú retransmisiu bez oprávnenia,
i)
určovať lehoty na úpravu právnych pomerov vysielateľov,
j)
viesť evidenciu žiadostí o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť o licenciu“), udelených licencií vrátane ich zmien, žiadostí o registráciu retransmisie a o registráciách retransmisie vrátane ich zmien,
k)
spracúvať plány využitia frekvenčného spektra na vysielanie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií,
l)
spracúvať štatistiky o odvysielanom programe s dôrazom na štatistiku vysielania európskych diel a nezávislej produkcie na základe podkladov vysielateľov,
m)
žiadať záznamy vysielania od vysielateľov v prípade potreby.
(2)
Do pôsobnosti rady ďalej patrí
a)
vykonávať dohľad nad dodržiavaním Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii8) a zastupovať Slovenskú republiku v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy,
b)
zúčastňovať sa na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania a retransmisie,
c)
vyjadrovať sa o návrhoch na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblasti vysielania a retransmisie, o ich plnení, navrhovať uzavretie medzinárodných zmlúv, medzinárodných dohovorov a iných medzinárodných právnych aktov alebo pristúpenie k nim,
d)
podieľať sa na výmene informácií a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré pôsobia v oblasti vysielania a retransmisie,
e)
určovať v spolupráci s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky koncepciu vysielania v oblasti využitia frekvencií pre vysielateľov na základe zákona a pre vysielateľov s licenciou,
f)
upozorňovať Radu Slovenskej televízie9) a Rozhlasovú radu10) na porušenie povinností uložených vysielateľovi na základe zákona týmto zákonom,
g)
viesť štatistické prehľady o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom a televíznym signálom a o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál a televízny signál vysielateľmi s licenciou,
h)
predkladať Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) výročnú správu o stave vysielania a o svojej činnosti do 90 dní po skončení kalendárneho roka,
i)
určovať jednotný systém označovania programov vo vysielaní televíznej programovej služby a podmienky jeho uplatňovania,
j)
zostavovať zoznam všetkých vysielateľov televíznej programovej služby z hľadiska prístupu verejnosti k ich vysielaniu,
k)
zostavovať zoznam významných podujatí v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi.
(3)
Rada je povinná
a)
predkladať národnej rade informácie o stave vysielania a o svojej činnosti, ak o to národná rada požiada,
b)
zverejňovať prostredníctvom svojej internetovej stránky, periodickej tlače11) a tlačovej agentúry prehľad platných licencií a registrácií retransmisie, stav využitia frekvenčného spektra a prehľad voľných frekvencií na vysielanie,
c)
predkladať príslušnému výboru národnej rady na posúdenie návrhy štatútu rady, rokovacieho poriadku rady a ich zmien, ktoré tento výbor predkladá predsedovi národnej rady na schválenie,
d)
navrhovať svoj rozpočet a záverečný účet výboru národnej rady a Ministerstvu financií Slovenskej republiky,
e)
plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi,7)
f)
poskytovať informácie podľa osobitného predpisu.12)
§ 6
Zloženie rady
(1)
Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada.
(2)
Návrhy kandidátov na členov rady môžu výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti13) a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky.
(3)
Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady.
(4)
Ak predseda rady nie je zvolený, vykonáva jeho činnosť v celom rozsahu podpredseda rady.
§ 7
Členstvo v rade
(1)
Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.14)
(2)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, člena vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka a vedúceho úradu ministerstva, vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárneho zástupcu, zamestnanca orgánu štátnej správy, starostu (primátora), sudcu, prokurátora, člena Rady Slovenskej televízie9) a člena Rozhlasovej rady.10)
(3)
Člen rady nesmie
a)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech,
b)
byť vydavateľom periodickej tlače, vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, štatutárnym orgánom alebo zamestnancom týchto osôb; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke6) členovi rady,
c)
mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, ktorá je vysielateľom alebo prevádzkovateľom retransmisie; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke6) členovi rady,
d)
byť členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo štatutárnym orgánom osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s výrobou programov, reklamou alebo technickým zabezpečením vysielania a retransmisie,
e)
poskytovať vysielateľom alebo prevádzkovateľom retransmisie priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu.
(4)
Funkcia člena rady je verejná funkcia. Funkcia predsedu rady je nezlučiteľná s iným pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným pomerom; toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť. Ostatní členovia rady môžu vykonávať svoju funkciu ako jedinú činnosť alebo popri pracovnom pomere pri dodržaní obmedzení podľa odsekov 1 až 3.
§ 8
Funkčné obdobie členov rady
(1)
Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia.
(2)
Jedna tretina rady sa obnovuje každé dva roky.
(3)
Na miesta uvoľnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia rady. Na miesta uvoľnené z iného dôvodu sa volia noví členovia rady na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia toho člena rady, ktorého miesto sa uvoľnilo.
(4)
Funkčné obdobie člena rady začína plynúť odo dňa nasledujúceho po zániku mandátu člena rady, namiesto ktorého bol zvolený, najskôr však odo dňa jeho zvolenia národnou radou.
§ 9
Skončenie členstva v rade
(1)
Členstvo v rade sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia (§ 8 ods. 1),
b)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká odo dňa doručenia oznámenia člena rady o vzdaní sa funkcie predsedovi národnej rady,
c)
odvolaním člena rady z funkcie alebo
d)
smrťou člena rady.
(2)
Národná rada člena rady odvolá (§ 6 ods. 1), len ak
a)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa § 7,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená,
d)
nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo
e)
koná v rozpore so štatútom rady.
(3)
Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) a d) alebo skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), predseda rady je povinný oznámiť to bezodkladne predsedovi národnej rady.
§ 10
Náležitosti spojené s členstvom v rade
(1)
Členovi rady patrí za výkon funkcie v rade odmena. Odmenu určí štatút rady.
(2)
Cestovné náhrady, ktoré vzniknú členovi rady v súvislosti s výkonom funkcie v rade, sa poskytujú podľa osobitného predpisu.15)
(3)
Člen rady je zúčastnený na zdravotnom poistení,16) na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení17) rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Na vzťahy vyplývajúce z členstva v rade sa vzťahujú pracovnoprávne predpisy.18)
§ 11
Rokovanie rady
(1)
Činnosť rady koordinuje a navonok koná v jej mene predseda rady.
(2)
Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda rady alebo iný člen rady poverený predsedom rady, ak nie je možné zastupovanie podpredsedom rady.
(3)
Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomných najmenej sedem jej členov, pričom jedným z nich musí byť predseda rady alebo podpredseda rady. Na platné uznesenie rady je potrebný súhlas najmenej päť členov rady. Rada hlasuje verejne. Tajne sa hlasuje pri voľbe predsedu rady a podpredsedu rady.
§ 12
Zabezpečenie činnosti rady
(1)
Rada hospodári s vlastným rozpočtom podľa osobitného predpisu19) a jej činnosť sa uhrádza zo štátneho rozpočtu.
(2)
Výdavky na činnosť rady sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu a príjmy rady sú príjmami štátneho rozpočtu.
(3)
Rada predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky návrh svojho rozpočtu na nasledujúci rok spolu s jeho odôvodnením v súlade s osobitným predpisom.19) Rozpočet rady po predchádzajúcom prerokovaní v príslušnom výbore národnej rady schvaľuje národná rada.
§ 13
Kancelária
(1)
Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti rady a plnenie jej rozhodnutí vykonáva kancelária.
(2)
Činnosť kancelárie riadi riaditeľ kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva rada.
(3)
Riaditeľ kancelárie plní voči zamestnancom rady funkciu vedúceho úradu.
(4)
Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov rady a ich platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy.20)
(5)
Podrobnosti o činnosti kancelárie ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý schvaľuje rada.
§ 14
Súčinnosť orgánov štátnej správy s radou
Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné orgány štátnej správy spolupracujú s radou v otázkach súvisiacich s problematikou vysielania a retransmisie a poskytujú jej potrebnú súčinnosť v rozsahu podľa osobitných predpisov.21)
TRETIA ČASŤ
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI VYSIELATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV RETRANSMISIE
§ 15
Obsah programov a sloboda príjmu
(1)
Vysielateľ vysiela programy slobodne a nezávisle. Do ich obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.
(2)
Prevádzkovateľ retransmisie vykonáva slobodne a nezávisle retransmisiu programových služieb. Obmedzenie retransmisie programových služieb je možné len na základe zákona a v jeho medziach.
§ 16
Základné povinnosti vysielateľa
Vysielateľ je povinný
a)
zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,
b)
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru,
c)
zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitnými predpismi,22)
d)
poskytnúť bezplatne v naliehavom verejnom záujme štátnym orgánom na ich požiadanie nevyhnutný vysielací čas na odvysielanie dôležitého a neodkladného oznamu alebo výzvy o vyhlásení vojnového stavu alebo vypovedaní vojny,23) alebo odvysielanie informácie civilnej ochrany24) v čase, ktorý by nebezpečenstvo z omeškania znížil na najnižšiu mieru,
e)
uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 30 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite; na vyžiadanie rady poskytne vysielateľ záznam vysielania na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určí rada v licencii po dohode s vysielateľom,
f)
uzatvoriť zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv25) spravujúcimi práva k predmetom ochrany, ktoré vysielateľ používa,
g)
zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v súlade s osobitnými predpismi,26)
h)
odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu (ďalej len „oznam o porušení zákona“) a udelenej licencie v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom radou,
i)
začať vysielať do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie; ak bolo vysielanie zastavené v súvislosti s konaním o odňatie licencie a toto konanie sa zastavilo, vysielateľ má na obnovenie vysielania rovnakú lehotu,
j)
pri vysielaní rozhlasovej programovej služby najmenej raz za hodinu označovať svoju programovú službu nezameniteľným zvukovým signálom, ak sa tým nenaruší celistvosť programu,
k)
pri vysielaní televíznej programovej služby trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) okrem vysielania reklamy a telenákupu,
l)
viesť štatistiku o odvysielanom programe vysielanej televíznej programovej služby; štatistika obsahuje vyhodnotenie podielu programových typov, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie; štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac doručí vysielateľ rade do 15 dní po skončení príslušného mesiaca; vysielateľ s licenciou na prevádzkovanie vysielania prostredníctvom družíc, káblových sietí a vysielateľ kódovaného a digitálneho vysielania doručia štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o túto štatistiku,
m)
vysielať audiovizuálne diela len v čase dohodnutom s nositeľmi práv k týmto dielam,
n)
vysielať v súlade s udelenou licenciou,
o)
zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh na zápis činnosti je povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie.
§ 17
Základné povinnosti prevádzkovateľa retransmisie
(1)
Prevádzkovateľ retransmisie je povinný
a)
zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení, aby do základnej programovej ponuky boli zaradené programové služby vysielateľov na základe zákona a vysielateľov s licenciou, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie,4) a to obojstranne bezplatne; za taký príjem sa nepovažuje príjem kódovaných programových služieb a programových služieb, na ktorých príjem je potrebný osobitný prijímač okrem bežného rozhlasového prijímača alebo bežného televízneho prijímača,
b)
bezplatne vyhradiť jeden kanál na lokálne vysielanie; na tomto kanáli sa nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa retransmisie vysielať reklama a telenákup,
c)
uzatvoriť zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv25) spravujúcimi práva k predmetom ochrany, ktoré prevádzkovateľ retransmisie používa,
d)
zabezpečiť, aby sa v domoch, kde bola zriadená verejná telekomunikačná sieť,2) nenarušila možnosť príjmu programových služieb v doterajšom rozsahu pre tých obyvateľov, ktorí nie sú účastníkmi tejto siete, takým spôsobom, že pri zriaďovaní a prevádzke verejnej telekomunikačnej siete sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktorými by narušil príjem uvedených programových služieb,
e)
uzatvoriť s každým užívateľom typovú zmluvu,27)
f)
zapísať si činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh na zápis činnosti je povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,
g)
začať retransmisiu najneskôr do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,
h)
prevádzkovať retransmisiu v súlade s jej registráciou.
(2)
Prevádzkovateľ retransmisie môže retransmisiu prevádzkovať iba za podmienky, že verejná telekomunikačná sieť alebo telekomunikačné zariadenie spĺňa technické podmienky a prevádzkovateľ má povolenie na prevádzku tejto siete a zariadenia podľa osobitného predpisu.2)
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA NA ZÁKLADE ZÁKONA
§ 18
Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona
(1)
Základným poslaním vysielateľa na základe zákona je slúžiť veciam verejného alebo iného spoločenského záujmu, prispievať k rozvoju demokratickej spoločnosti, utvárať vo vysielaní priestor pre pluralitu názorov bez uprednostňovania záujmov len jednej politickej strany, politického hnutia, skupiny alebo časti spoločnosti alebo náboženského vyznania a viery a podporovať rozvoj umeleckej tvorby, kultúry a vzdelávania.
(2)
Vysielateľ na základe zákona je povinný
a)
vo vysielaní televíznej programovej služby zabezpečiť skrytými alebo otvorenými titulkami najmenej 25 % všetkých vysielaných programov na každom programovom okruhu, a to do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona,
b)
vo vysielaní televíznej programovej služby zabezpečiť tlmočenie do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich najmenej 1 % všetkých vysielaných programov na jednom programovom okruhu,
c)
vo vysielaní televíznej programovej služby označiť všetky programy vysielané v skrytých titulkoch skratkou „(ST)“, v otvorených titulkoch skratkou „(OT)“ alebo v posunkovej reči nepočujúcich skratkou „(PRN)“,
d)
zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme,
e)
využívať všetky svoje zdroje na plnenie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.1)
PIATA ČASŤ
OCHRANA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI A ĽUDSKOSTI, MALOLETÝCH A PRÁVO NA OPRAVU
§ 19
Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti
(1)
Programová služba a všetky jej zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných.
(2)
Programová služba a všetky jej zložky nesmú
a)
propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
b)
do ponúk programov zahŕňať výňatky z diel, ktoré znázorňujú používanie strelných zbraní, devastácie životného prostredia a zábery, ktoré by mohli navodiť dojem skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia a používania omamných látok, jedov a prekurzorov,28)
c)
propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
d)
bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný priebeh umierania alebo sa zobrazujú osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu spôsobom, ktorý sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti; platí to aj vtedy, ak dotknuté osoby s takým zobrazením súhlasili,
e)
otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov28) alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok.
§ 20
Ochrana maloletých
(1)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie.
(2)
Zobrazovanie neodôvodneného násilia na účely tohto zákona je šírenie správ, slovných výpovedí alebo obrazov, kde sa násilný obsah dostáva neopodstatnene do popredia vzhľadom na kontext týchto správ, slovných výpovedí alebo obrazov.
(3)
Programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, sa nesmú vysielať v čase od 6.00 h do 22.00 h.
(4)
Pri zaraďovaní jednotlivých programov do vysielania je vysielateľ televíznej programovej služby povinný zohľadňovať vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých.
(5)
Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti je vysielateľ televíznej programovej služby povinný zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania programov adresovaný rodičom a vychovávateľom maloletých, informujúci o vhodnosti programov pre vekové skupiny maloletých do 7, 12 a 18 rokov.
(6)
Jednotný systém označovania programov a podmienky jeho uplatňovania určí rada. Tento systém rada zverejní prostredníctvom svojej internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.
(7)
Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania programov aj v programovej ponuke, a to vo vlastnom vysielaní, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom.11)
(8)
Ustanovenia odsekov 5 a 7 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie televíznej programovej služby, ak nie je súčasťou programovej siete.
§ 21
Právo na opravu
(1)
Ak bol vo vysielaní odvysielaný nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj o právnickej osobe alebo o fyzickej osobe, ktorú možno na základe tohto údaja presne určiť, táto právnická osoba alebo fyzická osoba má bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu právo požadovať odvysielanie opravy bezplatne. Vysielateľ je povinný na žiadosť tejto osoby opravu uverejniť.
(2)
Po smrti fyzickej osoby patrí právo na opravu podľa odseku 1 blízkym osobám.6)
(3)
Žiadosť o odvysielanie opravy musí mať písomnú formu a musí sa doručiť vysielateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa odvysielania napadnutých údajov, inak právo na odvysielanie opravy zaniká.
(4)
Zo žiadosti o odvysielanie opravy musí byť zrejmé, v čom spočíva nepravdivosť údajov, prípadne skreslenie pravdy; súčasťou žiadosti je návrh znenia opravy.
(5)
Vysielateľ je povinný odvysielať opravu v rovnakom programe, ako bol uverejnený napadnutý údaj, alebo v rovnako hodnotnom vysielacom čase, a to takým spôsobom, aby oprava bola formou a rozsahom primeraná odvysielaniu napadnutých údajov.
(6)
Vysielateľ je povinný odvysielať opravu bezplatne, s výslovným označením „oprava“ a s uvedením mena a priezviska fyzickej osoby alebo názvu právnickej osoby, ktorá o odvysielanie opravy požiadala.
(7)
Vysielateľ je povinný odvysielať opravu do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy.
(8)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej oprávnenie na vysielanie zaniklo, je povinná zabezpečiť na svoje náklady uverejnenie opravy u iného vysielateľa s obdobným územným rozsahom vysielania, ako mal vysielateľ, ktorý napadnutý údaj odvysielal, pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona.
(9)
Vysielateľ nie je povinný odvysielať opravu, ak
a)
by sa odvysielaním navrhnutého textu spáchal trestný čin,
b)
by bolo odvysielanie navrhnutého textu v rozpore s dobrými mravmi,
c)
žiadosť o odvysielanie opravy smeruje proti textu odvysielanému na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorá žiadosť podala,
d)
predtým, ako mu bola doručená žiadosť o odvysielanie opravy, odvysielal opravu z vlastného podnetu pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona,
e)
môže preukázať pravdivosť údaja, ktorého oprava sa požaduje.
(10)
Ak vysielateľ neodvysiela opravu vôbec alebo nedodrží podmienky podľa odsekov 5 až 8, o povinnosti odvysielať opravu rozhodne súd na návrh osoby, ktorá o opravu žiadala.
(11)
Ak osoba, ktorá o opravu žiadala, nepodá návrh podľa odseku 10 do 15 dní po márnom uplynutí lehoty podľa odseku 7, právo na odvysielanie opravy zaniká.
ŠIESTA ČASŤ
EURÓPSKE DIELA A NEZÁVISLÁ PRODUKCIA VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY
§ 22
Európske dielo
(1)
Európske dielo na účely tohto zákona je dielo vytvorené
a)
v niektorom z členských štátov Európskej únie,
b)
v niektorom z európskych štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) a spĺňa podmienky podľa odseku 2,
c)
v niektorom z európskych štátov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) a b), ak spĺňa podmienky podľa odseku 3.
(2)
Dielo uvedené v odseku 1 písm. a) a b) je dielo vytvorené najmä autormi a zamestnancami s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytom v jednom štáte alebo vo viacerých členských štátoch Európskej únie alebo v jednom štáte alebo vo viacerých štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ak
a)
je vyrobené jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo
b)
jeho výroba je riadená jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo
c)
podiel koproducentov z týchto štátov na celkových koprodukčných nákladoch prevažuje a koprodukcia nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom mimo územia týchto štátov.
(3)
Európske dielo je aj dielo vyrobené producentmi so sídlom v jednom štáte alebo vo viacerých európskych štátoch, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a s ktorými Európske spoločenstvo uzatvorilo zmluvy týkajúce sa audiovizuálnej oblasti, ak toto dielo v rozhodujúcej miere vytvorili autori a zamestnanci so sídlom v jednom štáte alebo vo viacerých európskych štátoch; európske dielo je aj dielo vyrobené týmito producentmi v koprodukcii s producentmi so sídlom v jednom štáte alebo vo viacerých členských štátoch Európskej únie.
(4)
Európske dielo je aj dielo, ktoré bolo vyrobené v rámci dvojstranných koprodukčných dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími štátmi, ak koproducenti z členských štátov Európskej únie uhrádzajú väčšinu celkových výrobných nákladov a jeho výroba nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom mimo územia členských štátov Európskej únie.
(5)
Dielo, ktoré nie je európskym dielom podľa odsekov 1 a 4, ale bolo vytvorené najmä autormi a zamestnancami s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytom v jednom štáte alebo vo viacerých členských štátoch Európskej únie, je európske dielo v rozsahu, aký zodpovedá podielu koproducentov z členských štátov Európskej únie na celkových výrobných nákladoch.
§ 23
Európske diela vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)
Vysielateľ vyhradí väčšinový podiel svojho vysielacieho času európskym dielam; do rozsahu tohto vysielacieho času sa nezapočítava vysielací čas venovaný spravodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, reklame, teletextu a telenákupu.
(2)
Rada môže v licencii určiť menší podiel európskych diel vo vysielaní, ako je ustanovený v odseku 1, vysielateľovi, ktorému sa licencia udeľuje po prvý raz, a vysielateľovi monotematickej programovej služby; s prihliadnutím na ekonomickú situáciu vysielateľa a dostupnosť európskych diel rada určí nárast tohto podielu počas platnosti licencie.
§ 24
Nezávislý producent a nezávislá produkcia
(1)
Nezávislý producent je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa zaoberá výrobou alebo ozvučením audiovizuálnych diel určených najmä pre vysielanie televíznej programovej služby, pričom koná slobodne, v duchu vlastnej obchodnej politiky a pracuje pre rôznych vysielateľov.
(2)
Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým producentom s cieľom uviesť ho vo vysielaní. Pri jeho výrobe sa využívajú autorské, tvorivé a technické kapacity pôsobiace mimo vysielateľa. Za nezávislú produkciu sa nepovažuje program založený na princípe priameho kontaktu s divákom, neoddeliteľný od vlastného vysielania, a to najmä spravodajstvo, priamy prenos športových podujatí, zábavná hra, reklama, teletext a telenákup.
§ 25
Nezávislá produkcia vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)
Vysielateľ s licenciou je povinný vyhradiť najmenej 10 % svojho vysielacieho času európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi, nezávislými od vysielateľov. Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť, aby európska nezávislá produkcia tvorila najmenej 20 % vysielacieho času na každom programovom okruhu. Na účely tohto zákona sa do výpočtu celkového vysielacieho času nezapočítava vysielací čas venovaný spravodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, reklame, teletextu a telenákupu.
(2)
Podiel vysielacieho času určený v odseku 1 musí vysielateľ dosiahnuť výberom príslušného podielu nových diel; za nové dielo sa považuje dielo vysielané do piatich rokov od výroby.
(3)
Podmienka ustanovená v odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak vysielateľ s licenciou venoval najmenej 10 % a vysielateľ na základe zákona najmenej 20 % svojho programového rozpočtu, ktorý zahŕňa náklady na nákup a výrobu programov, pre európske diela vytvorené nezávislými producentmi.
§ 26
Obmedzenia nezávislého producenta
(1)
Vzájomné majetkové prepojenie vysielateľa televíznej programovej služby s nezávislým producentom sa zakazuje.
(2)
Nezávislý producent nesmie v priebehu troch rokov vyrobiť pre jedného vysielateľa viac ako 90 % svojej celkovej výroby.
§ 27
Informačná povinnosť vysielateľa televíznej programovej služby
(1)
Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 22 až 26, a to
a)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných európskych diel, ich identifikáciu a identifikáciu ich producentov,
b)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných európskych diel vytvorených nezávislými producentmi vrátane identifikácie týchto diel a ich producentov alebo doklady o použití programového rozpočtu na výrobu alebo nákup európskych diel vytvorených nezávislými producentmi vrátane identifikácie producentov,
c)
zoznam odvysielaných európskych diel vytvorených nezávislými výrobcami s dátumom ich vzniku.
(2)
Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie údajov podľa odseku 1.
§ 28
Ustanovenia § 22 až 27 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie televíznej programovej služby, ktoré nie je súčasťou programovej siete, a na vysielanie programovej služby, kde je určenie podielu európskych diel a nezávislej produkcie zameraním programovej služby úplne vylúčené.
SIEDMA ČASŤ
PRÍSTUP VEREJNOSTI K INFORMÁCIÁM VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY
§ 29
Prístup verejnosti k informáciám
Výkon výhradných práv vysielateľa na prenos alebo vysielanie zo záznamu politických, spoločenských, kultúrnych alebo športových podujatí nesmie obmedziť prístup verejnosti k informáciám o týchto podujatiach.
§ 30
Právo na krátke spravodajstvo
(1)
Vysielateľ televíznej programovej služby môže pre potreby spravodajstva vyrobiť a odvysielať záznam z podujatia, na ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ.
(2)
Záznam podľa odseku 1
a)
sa môže odvysielať výhradne v spravodajskej relácii,
b)
pri odvysielaní nesmie prekročiť časový rozsah tri minúty,
c)
sa nesmie odvysielať skôr, ako mohol o podujatí vysielať vysielateľ, ktorému patria výhradné práva na vysielanie podujatia,
d)
sa nesmie použiť opakovane okrem prípadov, ak by sa jeho obsah priamo vzťahoval na inú dôležitú udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva alebo športového magazínu.
(3)
Ak sa podujatie skladá z viacerých od seba nezávislých častí, každá z týchto častí je podujatím na účely odseku 1. Ak sa podujatie koná dva dni a viac dní, z každého dňa tohto podujatia možno pre potreby spravodajstva vyrobiť len jeden záznam.
(4)
Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý vyrába z podujatia záznam pre potreby spravodajstva, je povinný organizátorovi podujatia uhradiť primerané náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zabezpečovaním zariadenia a služieb na takúto činnosť.
(5)
Ak vstup ďalších vysielateľov na podujatie nie je možný z dôvodu ohrozenia života, zdravia a majetku, verejného poriadku, nerušeného priebehu podujatia alebo z technických a priestorových príčin na strane organizátora podujatia, vysielateľ, ktorý v Slovenskej republike má výhradné právo na vysielanie podujatia, je povinný bezodkladne poskytnúť pre potreby spravodajstva záznam z podujatia ďalším vysielateľom len za úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s poskytnutím záznamu z podujatia.
(6)
Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia, a organizátor tohto podujatia nesmú od vysielateľa, ktorý vyrába z podujatia záznam na účely spravodajstva, žiadať peňažnú alebo inú protihodnotu; ustanovenia odsekov 4 a 5 nie sú týmto dotknuté.
§ 31
Prístup verejnosti k významným podujatiam
(1)
Významné podujatie je politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa najmenej dve z týchto podmienok:
a)
jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti, ktorá podujatia takého charakteru zvyčajne nesleduje,
b)
má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich kultúrnej identity,
c)
je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia,
d)
vysiela sa terestriálne, multiregionálne alebo celoplošne.
(2)
Prístup verejnosti k významným podujatiam prostredníctvom vysielania televíznej programovej služby zabezpečí rada v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi vypracovaním zoznamu takých podujatí. Zoznam podujatí rada oznámi prostredníctvom svojej internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.
(3)
Rada zostaví zoznam všetkých vysielateľov, v ktorom sú zaradení do skupiny vysielateľov, ktorých spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % obyvateľov, alebo do skupiny vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti; zaradenie vysielateľa do skupiny určí rada v udelenej licencii.
(4)
Ak je vysielateľ televíznej programovej služby vzhľadom na osobitné prvky, povahu alebo technické parametre svojho vysielania zaradený do skupiny vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti a získa výhradné právo na vysielanie alebo retransmisiu podujatí podľa odseku 1 v priamom prenose alebo zo záznamu, je povinný umožniť podstatnej časti verejnosti ich sledovanie v priamom prenose alebo zo záznamu, a to bez zaplatenia osobitného poplatku; podstatnou časťou verejnosti sa na účely tohto zákona rozumie viac ako 80 % obyvateľov.
(5)
Zoznam podujatí, ktoré za významné vyhlásil niektorý z členských štátov Európskej únie alebo niektorý z členských štátov Rady Európy, a ktorý bol zverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev alebo v informačnom orgáne Rady Európy, zverejní rada prostredníctvom svojej internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.
(6)
Ak vysielateľ televíznej programovej služby nadobudne práva na vysielanie podujatí, ktoré sú na zozname významných podujatí niektorého z členských štátov Rady Európy alebo členských štátov Európskej únie, je povinný uplatňovať ich v súlade s pravidlami tohto členského štátu a takým spôsobom, že neznemožní podstatnej časti verejnosti tohto členského štátu sledovať ich v priamom prenose alebo zo záznamu.
ÔSMA ČASŤ
VYSIELANIE REKLAMY, TELENÁKUPU A SPONZOROVANÝCH PROGRAMOV
§ 32
Reklama a telenákup
(1)
Reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom. Na vysielanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o reklame.29)
(2)
Telenákup na účely tohto zákona je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov za odplatu. Telenákup môže mať formu
a)
telenákupného šotu, ktorý môže trvať najviac 15 min,
b)
telenákupného programu,
c)
programovej služby s výlučným zameraním na telenákup.
(3)
Šot na účely tohto zákona je krátke reklamné alebo telenákupné oznámenie zaradené do reklamného bloku.
(4)
Vysielaná reklama a telenákup nesmú
a)
porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí a vyvolávať u nich pocit strachu,
b)
obsahovať akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, národného alebo sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
c)
útočiť na vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie,
d)
nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie,
e)
nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje životné prostredie.
(5)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaná reklama a telenákup
a)
boli čestné a slušné,
b)
nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali dôveru spotrebiteľov,
c)
určené maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahovali nič, čo by mohlo poškodiť ich záujmy a čo by nezohľadňovalo ich osobitnú vnímavosť.
(6)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby vysielaná reklama a telenákup nemohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav. Vysielaná reklama a telenákup nesmú
a)
priamo vyzývať maloletých na zakúpenie tovaru alebo služby tak, že zneužijú ich neskúsenosť a dôverčivosť,
b)
priamo nabádať maloletých, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby o potrebe kúpiť im ponúkané výrobky alebo služby,
c)
zneužívať osobitnú dôveru maloletých voči rodičom, učiteľom alebo iným osobám,
d)
bezdôvodne zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách,
e)
nabádať maloletých na nákup tovarov, ktorých predaj sa týmto osobám zakazuje.
(7)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v čase od 6.00 h do 22.00 h nevysielali reklamy a telenákup na erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby.
(8)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaný telenákup neobsahoval výzvy určené maloletým na objednávku, predaj alebo nájom tovarov alebo služieb.
(9)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby objednávateľ reklamy a telenákupu nemohol nijakým spôsobom uplatňovať vplyv na obsah programov vo vysielaní alebo na programovú skladbu vysielania.
(10)
Vysielanie politickej reklamy a reklamy propagujúcej náboženstvo alebo ateizmus sa zakazuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.30)
(11)
Politická reklama na účely tohto zákona je verejné oznámenie určené na
a)
podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo kandidáta, prípadne v ich prospech pri volebnej kampani alebo pri referendovej kampani,
b)
popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.
(12)
Vysielanie skrytej reklamy a skrytého telenákupu sa zakazuje.
(13)
Skrytá reklama a skrytý telenákup na účely tohto zákona je slovná alebo obrazová informácia o tovare, službe, obchodnom mene, ochrannej známke, prípadne o činnostiach výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb v programe, ak vysielateľ túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na reklamné účely, čím môže uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu.
(14)
Vysielanie reklamy a telenákupu využívajúce podprahové vnímanie človeka sa zakazuje.
(15)
Vysielanie klamlivej reklamy sa zakazuje.
§ 33
Obmedzenie vysielania reklamy a telenákupu na niektoré výrobky
(1)
Vysielanie všetkých foriem reklamy a telenákupu na tabakové výrobky sa zakazuje. Obchádzanie tohto zákazu prostredníctvom používania značkových názvov, ochranných známok, emblémov alebo iných výrazných znakov týchto výrobkov vo vysielacom čase vyhradenom reklame a telenákupu sa zakazuje.
(2)
Vysielanie reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem piva v čase od 6.00 h do 22.00 h sa zakazuje.
(3)
Vysielaná reklama a telenákup na alkoholické nápoje nesmú
a)
sa zameriavať na maloletých a najmä nesmú zobrazovať maloletých, ako tieto nápoje požívajú,
b)
spájať spotrebu alkoholických nápojov so zvýšením fyzickej výkonnosti alebo s riadením motorového vozidla,
c)
tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečebné vlastnosti, povzbudzujúci alebo utišujúci účinok alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy,
d)
vytvárať dojem, že konzumácia alkoholu prispieva k spoločenskému a sexuálnemu úspechu,
e)
nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo triezvosť ako nedostatok,
f)
zdôrazňovať obsah alkoholu v nápoji ako znak jeho kvality.
(4)
Vysielanie reklamy na lieky obsahujúce omamné, psychotropné a iné návykové látky31) a na lieky dostupné len na lekársky predpis sa zakazuje.
(5)
Vysielaná reklama na lieky okrem liekov podľa odseku 4 musí byť rozoznateľná, nezaujatá, pravdivá a overiteľná a musí zodpovedať požiadavke ochrany jednotlivca pred poškodením. Reklama musí obsahovať
a)
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov pribalenej k lieku,
b)
odporúčanie poradiť sa o použití lieku s osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky.
(6)
Vysielaná reklama na lieky ďalej nesmie
a)
byť určená maloletým,
b)
prirovnávať liek k potravinám alebo ku kozmetickým výrobkom,
c)
propagovať účinky lieku poukazovaním na výsledky dosiahnuté u konkrétnych osôb,
d)
obsahovať odporúčanie vedcov, lekárov alebo známych osobností, ktorých popularita by mohla nabádať na použitie lieku.
(7)
Vysielanie telenákupu liekov viazaných na lekársky predpis a zdravotných výkonov uhrádzaných na základe zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov32) sa zakazuje.
(8)
Vysielanie reklamy a telenákupu na zbrane a strelivo33) sa zakazuje.
§ 34
Forma a spôsob uvádzania reklamy a telenákupu
(1)
Vysielanie reklamy a telenákupu musí byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; vo vysielaní rozhlasovej programovej služby sa použijú na oddelenie zvukové prostriedky a vo vysielaní televíznej programovej služby zvukovo-obrazové prostriedky.
(2)
Vo vysielaní televíznej programovej služby sa reklama a telenákup vysielajú v blokoch a oddelene od iných častí tejto programovej služby. Vysielanie samostatných reklamných a telenákupných šotov je povolené iba výnimočne.
(3)
Vo vysielaní programovej služby nesmú v reklame ani v telenákupe účinkovať hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských a politickopublicistických programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku.
§ 35
Zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania
(1)
Reklama a telenákup sa zaraďujú do vysielania medzi jednotlivé programy.
(2)
V programoch zložených zo samostatných častí alebo pri prenose športových a podobne štruktúrovaných podujatí a predstavení s prestávkami sa reklamné šoty a telenákupné šoty zaraďujú iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok.
(3)
Pri vysielaní audiovizuálneho diela34) (okrem seriálu, série, zábavnej relácie a dokumentárneho filmu), ktorého dĺžka presahuje 45 minút, sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 45-minútový časový úsek. Ak plánovaný časový rozsah vysielania audiovizuálneho diela presahuje dva alebo viac súvislých 45-minútových úsekov najmenej o 20 minút, povoľuje sa ďalšie prerušenie. Medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prerušeniami však musí uplynúť najmenej 20 min.
(4)
Vysielanie spravodajského, politickopublicistického a náboženského programu, programu pre maloletých a bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy alebo telenákupu.
(5)
Pri vysielaní programov, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 3 a 4 a ktorých trvanie presahuje 30 min, sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek, ak medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prerušeniami uplynie najmenej 20 min.
(6)
Vysielateľ s licenciou môže zaradiť reklamné šoty a telenákupné šoty aj počas vysielania programov, ak sa tým nenaruší celistvosť, hodnota a charakter programu vrátane jeho prirodzených vnútorných prestávok pri dodržaní práv nositeľov práv35) a za podmienok ustanovených v odsekoch 3 až 5. Vysielateľ televíznej programovej služby na základe zákona nesmie zaraďovať reklamu ani telenákup počas vysielania programov.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu vysielateľov s licenciou. Vysielanie spravodajského a náboženského programu, programu pre maloletých a bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy ani telenákupu.
(8)
Vysielateľ s licenciou vysielajúci rozhlasovú programovú službu môže vysielať dlhšie reklamné oznámenie spracované do podoby programu informačného charakteru, ktorý podporuje predaj, nákup alebo nájom tovarov alebo služieb. Začiatok aj koniec vysielania takého programu je vysielateľ povinný zreteľne oddeliť slovným upozornením na charakter tohto vysielania; na dlhšie reklamné oznámenia sa vzťahuje ustanovenie § 37 ods. 1.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu vysielateľa na základe zákona; jeho vysielanie spravodajských, politickopublicistických a náboženských programov, umeleckých programov a programov pre maloletých, literárno-dramatických programov a bohoslužieb sa nesmie prerušiť zaradením reklamy ani telenákupu.
§ 36
Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)
Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa s licenciou nesmie presiahnuť 15 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť na 20 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.
(2)
Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona nesmie presiahnuť 3 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 10 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.
(3)
Vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny nesmie presiahnuť 20 % (12 min). Vysielací čas vyhradený reklame v čase od 19. 00 h do 22.00 h nesmie presiahnuť u vysielateľa na základe zákona osem minút počas jednej celej hodiny.
(4)
Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely odsekov 1 až 3 nezapočítava čas venovaný
a)
vlastnej propagácii,
b)
oznámeniam vysielateľa o vlastnom programe,
c)
oznamom vo verejnom záujme alebo charitatívnym výzvam vysielaným bezplatne.
(5)
Vlastná propagácia na účely tohto zákona je činnosť vysielateľa určená na získanie a udržanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie, programy, tovary alebo služby, priamo či nepriamo spojené s vysielaním a programami; za vlastnú propagáciu sa nepovažuje oznámenie vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe.
(6)
Charitatívna výzva na účely tohto zákona je výzva vysielaná vysielateľom bezplatne alebo bez poskytnutia inej protihodnoty, ktorá obsahuje žiadosť o pomoc pre fyzickú osobu, skupinu fyzických osôb, sociálne a charitatívne organizácie alebo nadácie založené na podporu takých cieľov.
(7)
Oznam vo verejnom záujme na účely tohto zákona je krátky oznam vysielaný nepolitickým subjektom, zameraný na šírenie osvety v oblasti zvyšovania právneho vedomia, bezpečnosti na cestách, ochrany zdravia, ochrany prírody, ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa a pod.
(8)
Vysielateľ s licenciou môže vysielať telenákupné programy, ak trvajú neprerušene najmenej 15 min; obmedzenia podľa odsekov 1, 3 a 4 sa neuplatňujú.
(9)
Počas dňa možno odvysielať najviac osem telenákupných programov, pričom ich časový rozsah nesmie presiahnuť tri hodiny denne.
(10)
Telenákupné programy musia byť zreteľne oddelené od iných častí programovej služby obrazovými a zvukovými prostriedkami a musia byť takto výslovne označené.
§ 37
Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní rozhlasovej programovej služby
(1)
Časový rozsah vyhradený reklame vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa s licenciou nesmie presiahnuť 20 % denného vysielacieho času.
(2)
Časový rozsah vyhradený reklame vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa na základe zákona na každom jeho jednotlivom okruhu nesmie presiahnuť 3 % ich denného vysielacieho času.
§ 38
Sponzorovaný program
(1)
Sponzorstvo na účely tohto zákona je akékoľvek plnenie poskytnuté právnickou osobou alebo fyzickou osobou okrem vysielateľov alebo výrobcov audiovizuálnych diel, ktoré je určené na priame alebo nepriame financovanie programov na propagáciu mena, ochrannej známky, dobrej povesti alebo aktivít tejto osoby.
(2)
Ak je program alebo séria programov čiastočne alebo ako celok sponzorovaný, musí byť vysielateľom zreteľne označený názvom, ak ide o právnickú osobu, menom a priezviskom, ak ide o fyzickú osobu, alebo logom sponzora na začiatku programu a na konci programu.
(3)
Sponzor nesmie ovplyvňovať obsah a čas zaradenia sponzorovaného programu spôsobom, ktorý by sa mohol považovať za zasahovanie do zodpovednosti a redakčnej nezávislosti vysielateľa vo vzťahu k programom.
(4)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sponzorovaný program priamo nepodporoval predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených výrobkoch či službách v týchto programoch.
§ 39
Obmedzenia sponzorovania
(1)
Sponzorom programu nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov, alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa zakazuje podľa tohto zákona.
(2)
Hlavnou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie, ak podiel príjmov z danej činnosti je viac ako 51 % celkových príjmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby; túto činnosť má zapísanú v predmete podnikania v obchodnom registri a touto činnosťou je osoba verejnosti známa.
(3)
Program sponzorovaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá sa zaoberá výrobou alebo predajom liekov alebo poskytovaním zdravotných výkonov, môže podporovať názov alebo dobré meno podniku; nesmie však podporovať predaj liekov viazaný na lekársky predpis a poskytovanie zdravotných výkonov uhrádzaných na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.32)
(4)
Sponzorom programu nesmie byť vysielateľ ani výrobca audiovizuálnych diel.
(5)
Sponzorovanie spravodajstva, športového spravodajstva a programov politickej publicistiky sa zakazuje. Výnimku tvoria samostatné spravodajské programy, ktoré obsahujú výhradne informácie o počasí, dopravnej situácii alebo o športe.
(6)
Politická publicistika na účely tohto zákona je program tematicky zvyčajne spätý so spravodajstvom, ktorý obsahuje najmä komentáre k správam a udalostiam, analýzy vývoja, politické stanoviská k udalostiam a názory politikov na jednotlivé témy.
(7)
Sponzorovanie doplnkového vysielania okrem časomiery sa zakazuje.
(8)
Doplnkové vysielanie na účely tohto zákona je videotext, oznam o správnom čase, časomiera, ohlasovanie programov, oznámenie vysielateľa o vlastnom programe, reklama, telenákup, výzva a oznam.
DEVIATA ČASŤ
PROGRAMOVÁ SLUŽBA URČENÁ VÝHRADNE NA VLASTNÚ PROPAGÁCIU A TELENÁKUP
§ 40
Programová služba určená výhradne na vlastnú propagáciu
Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagáciu sa uplatňujú príslušné ustanovenia prvej, tretej, piatej, ôsmej, deviatej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti. Iné formy reklamy v rámci tejto programovej služby sú prípustné len v rámci časového rozsahu pre reklamu ustanoveného v § 36 ods. 1 a 3.
§ 41
Programová služba určená výhradne na telenákup
Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vysielanie telenákupu sa uplatňujú príslušné ustanovenia prvej, tretej, štvrtej, piatej, ôsmej, deviatej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti. Vysielanie reklamy v rámci tejto programovej služby je prípustné v rozsahu obmedzení uvedených v § 36 ods. 1; ustanovenie § 36 ods. 3 sa nepoužije.
DESIATA ČASŤ
PLURALITA INFORMÁCIÍ A PRIEHĽADNOSŤ MAJETKOVÝCH A PERSONÁLNYCH VZŤAHOV VO VYSIELANÍ
Zabezpečenie plurality informácií
§ 42
(1)
Vydavateľ periodickej tlače11) vydávanej najmenej päťkrát do týždňa a verejne rozširovanej najmenej na polovici územia Slovenskej republiky nesmie byť súčasne vysielateľom s licenciou na multiregionálne vysielanie alebo celoplošné vysielanie.
(2)
Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viac ako jedným vysielateľom s licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo s jedným vysielateľom s licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie televíznej programovej služby; súčasne nesmie byť majetkovo prepojená s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače.11)
(3)
Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba môže byť majetkovo prepojená s viacerými vysielateľmi s licenciou na lokálne vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo na regionálne vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo s viacerými vysielateľmi s licenciou na lokálne vysielanie televíznej programovej služby alebo regionálne vysielanie televíznej programovej služby len vtedy, ak vysielanie všetkých takých vysielateľov, s ktorými je táto osoba majetkovo prepojená, môže prijímať najviac 50 % celkového počtu obyvateľov.
(4)
Vysielatelia môžu vytvoriť programovú sieť v takom rozsahu, aby ju mohlo prijímať najviac 50 % celkového počtu obyvateľov.
§ 43
Majetkové prepojenie a personálne prepojenie vysielateľa rozhlasovej programovej služby a vysielateľa televíznej programovej služby navzájom alebo s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače11) sa zakazuje.
§ 44
(1)
Vysielateľ je povinný na požiadanie predložiť rade na posúdenie doklady a údaje potrebné na preukázanie plnenia podmienok ustanovených v § 42 a 43.
(2)
Ak sa preukáže, že vysielateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 42 alebo v § 43, rada určí vysielateľovi primeranú lehotu na nápravu. Ak v určenej lehote nenastane náprava, rada odníme vysielateľovi licenciu.
JEDENÁSTA ČASŤ
KONANIE O UDELENIE LICENCIE
§ 45
Podmienky na udelenie licencie
(1)
Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe možno udeliť len jednu licenciu na vysielanie televíznej programovej služby alebo jednu licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby. Táto podmienka neplatí na udelenie licencie na vysielanie monotematickej televíznej programovej služby okrem programovej služby venovanej spravodajstvu a publicistike; monotematická televízna programová služba na účely tohto zákona je programová služba, ktorej 90 % programov je venovaných jednému programovému typu.
(2)
Právnickej osobe možno udeliť licenciu, ak má právnu formu obchodnej spoločnosti, má sídlo na území Slovenskej republiky alebo má na území Slovenskej republiky umiestnenú organizačnú zložku svojho podniku a je zapísaná do obchodného registra; ak má táto právnická osoba právnu formu akciovej spoločnosti, musia jej akcie znieť na meno a musia byť zaregistrované v Stredisku cenných papierov.36)
(3)
Fyzickej osobe možno udeliť licenciu, ak má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky a má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu; ak sa fyzickej osobe udelila licencia, je povinná zapísať sa do obchodného registra.
(4)
Licencie na celoplošné vysielanie na návrh rady schvaľuje národná rada a po schválení licenciu udeľuje rada. Na udelenie licencie nie je právny nárok.
(5)
Licencia sa udeľuje na
a)
osem rokov na vysielanie rozhlasovej programovej služby,
b)
12 rokov na vysielanie televíznej programovej služby.
(6)
Licenciu možno udeliť aj na kratší čas, ako je uvedené v odseku 5, ak
a)
o to žiadateľ o licenciu požiada,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
je to nevyhnutné na účelné využitie frekvenčného spektra.
(7)
Konanie o udelenie licencie sa začína odo dňa podania žiadosti; konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína z podnetu rady.
(8)
Účastníkom konania o udelenie licencie je ten, kto žiada o licenciu.
§ 46
Žiadosť o licenciu
(1)
Žiadosť o licenciu obsahuje tieto údaje:
a)
obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu formu obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba; ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so sídlom v zahraničí, uvedie tieto údaje spolu s údajmi o organizačnej zložke svojho podniku umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b)
meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba,
c)
údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú štatutárnym zástupcom alebo členom štatutárneho alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba,
d)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane určenia druhu a peňažného ocenenia nepeňažných vkladov alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba,
e)
údaje a doklady o finančných zdrojoch, ktoré má žiadateľ o licenciu k dispozícii na vysielanie,
f)
údaje o predpokladanom časovom a územnom rozsahu vysielania,
g)
navrhovaný spôsob technického a organizačného zabezpečenia vysielania,
h)
navrhované označenie programovej služby (názov stanice),
i)
navrhovanú programovú skladbu vysielania vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov,
j)
špecifikáciu programových typov,
k)
navrhovaný podiel celkového vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme,
l)
navrhovanú sumu alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme,
m)
špecifikáciu aplikácií verejnej telekomunikačnej služby37) rozhlasového dátového systému; rozhlasový dátový systém je systém umožňujúci vysielanie digitálnych doplnkových informácií v pásme veľmi krátkych vĺn v rámci štruktúry rozhlasového signálu zameraných najmä na identifikáciu programovej služby, zoznam alternatívnych frekvencií, identifikáciu dopravného vysielania, stránkovanie,
n)
špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby37) teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby.
(2)
K žiadosti o licenciu žiadateľ o licenciu priloží
a)
zakladateľskú zmluvu, spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu žiadateľa o licenciu, stanovy spoločnosti; ak ide o akciovú spoločnosť, priloží zoznam akcionárov platný ku dňu podania žiadosti zo Strediska cenných papierov,36)
b)
výpis z obchodného registra, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba; ak je žiadateľom o licenciu zahraničná právnická osoba, priloží dokument obdobného charakteru a výpis z obchodného registra o organizačnej zložke svojho podniku umiestnenej na území Slovenskej republiky; výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 30 dní,
c)
výpis z evidencie registra trestov, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba; výpis z evidencie registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace,
d)
písomné potvrdenie alebo iný doklad preukazujúci uzatvorenie zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv25) spravujúcimi práva k predmetom ochrany, ktoré bude vysielateľ používať,
e)
doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba,
f)
doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. e), ich pôvod a zloženie,
g)
doklady preukazujúce technické a organizačné predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie vysielania a na jeho ďalšie uskutočňovanie,
h)
účtovnú závierku za posledné zdaňovacie obdobie overenú audítorom podľa osobitného predpisu,38) ak je žiadateľ o licenciu vysielateľom,
i)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá v evidencii miestne príslušného správcu dane daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,
j)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá splatné nedoplatky na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,
k)
čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že všetky údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 sú aktuálne a pravdivé,
l)
čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že doklady priložené k žiadosti sú aktuálne a úplné.
(3)
Ak je žiadateľ o licenciu vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo je majetkovo prepojený s vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný uviesť do žiadosti podľa odseku 1 údaje aj o týchto činnostiach a doplniť doklady podľa odseku 2. Rovnakú povinnosť má žiadateľ o licenciu, ktorý je vydavateľom periodickej tlače alebo majiteľom tlačovej agentúry v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je majetkovo prepojený s vydavateľom periodickej tlače alebo s tlačovou agentúrou v Slovenskej republike alebo v zahraničí.
(4)
Žiadateľ o licenciu je povinný počas licenčného konania oznámiť rade všetky zmeny údajov uvádzaných v žiadosti alebo údajov obsiahnutých v priložených dokladoch, ktoré vznikli po podaní žiadosti o licenciu.
(5)
Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej fotokópii.39) K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad.40)
§ 47
Udeľovanie licencie
Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na
a)
predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov,
b)
priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu,
c)
priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania,
d)
vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté,
e)
prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme,
f)
skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu,
g)
skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.
§ 48
Udeľovanie licencie na terestriálne vysielanie
(1)
Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu.
(2)
Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne
a)
najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej služby,
b)
pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie.
(3)
Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na svojej internetovej stránke základné podmienky konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie.
(4)
V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia žiadateľov o licenciu.
(5)
Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia.
(6)
Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote.
(7)
Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie.
§ 49
Rozhodnutie o udelení licencie
(1)
Rada rozhodne o žiadosti o licenciu do 90 dní od začatia konania. Rada rozhodne do 180 dní od začatia konania, ak sa konanie začalo z jej podnetu.
(2)
Rada žiadosť o licenciu zamietne, ak
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o licenciu, nespĺňa predpoklady na účasť v licenčnom konaní podľa § 45,
b)
nespĺňa náležitosti podľa § 46 ods. 1 až 3 a 5 a v lehote určenej radou nenastala náprava,
c)
nespĺňa kritériá a podmienky podľa § 47, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať,
d)
v rámci konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie vyberala z viacerých žiadateľov o licenciu podľa § 48.
(3)
Rozhodnutie o udelení licencie sa vydáva po dohode s príslušným správnym orgánom telekomunikácií o pridelení frekvencií a ďalších technických podmienkach vysielania, ktoré musia byť v súlade s plánmi využitia frekvencií na vysielanie rozhlasovej programovej služby a televíznej programovej služby. Frekvenčný list je súčasťou rozhodnutia o udelení licencie.
(4)
Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje tieto náležitosti:
a)
názov programovej služby,
b)
údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou,
c)
údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou,
d)
časový rozsah a územný rozsah vysielania,
e)
čas, na ktorý sa licencia udeľuje,
f)
jazyk vysielania,
g)
podiely programových typov,
h)
podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme,
i)
špecifikáciu aplikácií verejnej telekomunikačnej služby37) rozhlasového dátového systému vo vysielaní rozhlasovej programovej služby,
j)
druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania [§ 16 písm. e)].
(5)
Rozhodnutie o udelení licencie na vysielanie televíznej programovej služby okrem náležitostí podľa odseku 4 obsahuje
a)
podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi,
b)
zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3,
c)
podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti (§ 20 ods. 5),
d)
podmienky vysielania teletextu.
(6)
Rozhodnutie o udelení licencie nadobúda právoplatnosť odo dňa, keď bolo rade doručené písomné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že licenciu prijíma; toto vyhlásenie nesmie obsahovať žiadne výhrady a musí byť doručené do 30 dní po doručení rozhodnutia rady, inak rozhodnutie o udelení licencie nenadobudne právoplatnosť a na celé konanie sa pozerá, akoby sa nebolo uskutočnilo.
(7)
Na žiadosť zakladateľa, prípadne orgánu alebo osoby oprávnenej podať návrh na zápis právnickej osoby do obchodného registra možno vydať rozhodnutie o udelení licencie pred zápisom do tohto registra, ak sa preukáže, že právnická osoba bola založená. Tejto osobe vzniká oprávnenie na vysielanie najskôr odo dňa zápisu do obchodného registra. Obdobne sa postupuje aj u osôb, ktoré nemajú sídlo na území Slovenskej republiky.
(8)
Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o licenciu sa môže účastník konania odvolať na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
§ 50
Prevod a prechod licencie
(1)
Licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie v rozsahu a za podmienok v nej určených. Práva a povinnosti vyplývajúce z licencie je vysielateľ povinný vykonávať vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
(2)
Licencia je neprevoditeľná na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji podniku, prípadne jeho časti.42)
(3)
Licencia neprechádza na právneho nástupcu vysielateľa s licenciou, neprechádza ani v rámci exekúcie vykonávanej podľa osobitného predpisu,43) súdneho výkonu rozhodnutia,44) a ani postupom podľa osobitného predpisu.45)
§ 51
Zmena licencie
(1)
Vysielateľ je povinný oznámiť rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 až 3 a predložiť doklady o nich do 15 dní od vzniku týchto zmien.
(2)
Za zmenu týkajúcu sa udelenej licencie sa považuje aj smrť fyzickej osoby, ktorá bola vysielateľom. V takom prípade oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 prechádza na dediča alebo na dedičov.46) Ak z oznámenia o smrti fyzickej osoby a priložených dokladov vyplýva, že aj po uskutočnenej zmene údajov alebo zmene okolností sú splnené podmienky na vysielanie v súlade s udelenou licenciou, rada rozhodne, že dedič alebo dedičia sa považujú za držiteľov licencie do uplynutia času, na ktorý bola licencia udelená, ak rada nerozhodne podľa § 53 písm. d) inak.
(3)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 rada rozhodne podľa okolností prípadu o zmene udelenej licencie alebo zmenu zamietne a určí termín na nápravu. Ak vysielateľ neuskutoční nápravu, rada licenciu odníme; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(4)
Vysielateľ môže požiadať radu o zmenu licencie.
(5)
Na základe žiadosti vysielateľa podľa odseku 4 rada rozhodne o zmene licencie alebo žiadosť zamietne.
(6)
Rada rozhodne o zmene licencie podľa odsekov 2 až 4 do 60 dní odo dňa začatia konania.
(7)
Rada môže zmeniť licenciu bez súhlasu vysielateľa, ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(8)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o zmene licencie alebo zamietla žiadosť vysielateľa o zmenu licencie alebo jej nevyhovela v celom rozsahu, a proti rozhodnutiu, ktorým rada zmenila licenciu podľa odseku 7, sa môže vysielateľ odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
§ 52
Predĺženie platnosti licencie
(1)
Vysielateľ s licenciou môže požiadať radu o predĺženie platnosti licencie, na ktorej základe vysiela. Túto žiadosť vysielateľ s licenciou doručí rade
a)
pri terestriálnom vysielaní rozhlasovej programovej služby najskôr 20 mesiacov a najneskôr 19 mesiacov pred zánikom svojej licencie,
b)
pri terestriálnom celoplošnom a multiregionálnom vysielaní televíznej programovej služby najskôr 20 mesiacov a najneskôr 19 mesiacov pred zánikom svojej licencie,
c)
pri terestriálnom regionálnom a lokálnom vysielaní televíznej programovej služby najskôr 18 mesiacov a najneskôr 17 mesiacov pred zánikom platnosti svojej licencie,
d)
pri vysielaní prostredníctvom iných technických prostriedkov najneskôr štyri mesiace pred zánikom svojej licencie.
(2)
Platnosť licencie možno predĺžiť iba raz, a to
a)
pri vysielaní televíznej programovej služby o 12 rokov,
b)
pri vysielaní rozhlasovej programovej služby o osem rokov.
(3)
Pri rozhodovaní o predĺžení platnosti licencie vysielateľa s licenciou rada posudzuje najmä
a)
prínos k rozvoju kultúry a informovaniu verejnosti,
b)
priehľadnosť vlastníckych vzťahov,
c)
rozvoj pôvodnej tvorby,
d)
prínos k rozvoju mediálneho trhu,
e)
súlad činnosti vysielateľa s licenciou so zákonmi Slovenskej republiky, najmä s týmto zákonom.
(4)
Rada rozhodne o predĺžení platnosti licencie do 30 dní od podania žiadosti; na rozhodovanie o predĺžení platnosti licencie sa primerane vzťahuje § 47.
(5)
Rada platnosť licencie nepredĺži, ak
a)
sa zmenil plán využitia frekvenčného spektra na vysielanie,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(6)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada zamietla žiadosť o predĺženie platnosti licencie, sa môže účastník konania odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
§ 53
Zánik licencie
Licencia zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bola udelená,
b)
odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je vysielateľom s licenciou,
c)
ak dedič alebo dedičia neoznámia rade v ustanovenej lehote (§ 51 ods. 1 a 2) smrť fyzickej osoby, ktorá bola vysielateľom,
d)
uplynutím 75 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá bola vysielateľom, ak rada nerozhodla podľa § 51 ods. 2,
e)
uplynutím 60 dní odo dňa, keď vysielateľ s licenciou mal podať návrh na zápis do obchodného registra podľa § 45 ods. 2 a 3 a neurobil tak,
f)
uplynutím 360 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, ak osoba, ktorej bola licencia udelená, nezačala vysielať,
g)
uplynutím 360 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania vo veci odňatia licencie, ak vysielateľ s licenciou neobnovil vysielanie,
h)
právoplatným rozhodnutím rady o jej odňatí,
i)
ak nastali skutočnosti podľa § 50 ods. 2 a 3.
§ 54
Odňatie licencie
(1)
Rada vysielateľovi licenciu odníme, ak
a)
o odňatie licencie písomne požiada,
b)
dosiahol jej udelenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o licenciu alebo v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46,
c)
sa uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom,
d)
porušil ustanovenia § 42 alebo 43 a v určenej lehote neuviedol svoje pomery do súladu so zákonom,
e)
opakovane úmyselne a závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené v § 19 ods. 2 písm. a) alebo c) aj napriek uloženým sankciám,
f)
sa bez predchádzajúceho súhlasu rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie rozhlasovej programovej služby v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie,
g)
sa bez predchádzajúceho súhlasu rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie,
h)
porušil povinnosti podľa § 50 ods. 1.
(2)
Rada môže vysielateľovi licenciu odňať, ak
a)
po začatí vysielania počas kalendárneho roka nevysielal nepretržite 30 dní; čas, po ktorý vysielaniu bránili odôvodnené technické prekážky, sa nezapočítava,
b)
bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
c)
je fyzickou osobou a bol odsúdený za trestný čin, ktorý spáchal v priamej súvislosti s vysielaním a retransmisiou, alebo za hospodársky trestný čin alebo za trestný čin proti majetku,
d)
si nesplnil povinnosť podľa § 16 písm. f),
e)
si nesplnil povinnosť podľa § 16 písm. o).
(3)
Ak rada licenciu odňala z dôvodov uvedených v odseku 1, možno požiadať o udelenie novej licencie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie.
(4)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o odňatí licencie, môže sa vysielateľ odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
(5)
Ak rada rozhodla o odňatí licencie a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vysielateľ je povinný licenciu bezodkladne vrátiť rade; licenciu na terestriálne vysielanie je vysielateľ povinný vrátiť spolu s frekvenčnými listami, ktoré sú súčasťou licencie.
§ 55
Krátkodobá licencia
(1)
Krátkodobá licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie na ohraničenom území s cieľom zabezpečiť informačnú službu pre verejnosť v rámci časovo ohraničenej udalosti.
(2)
Rada môže vydať krátkodobú licenciu na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 45 ods. 2 a 3.
(3)
Krátkodobú licenciu môže rada udeliť iba na čas, ktorý nepresahuje 30 dní v jednom kalendárnom roku.
(4)
Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe rada udelí počas jedného kalendárneho roka len jednu krátkodobú licenciu.
(5)
Na náležitosti žiadosti o krátkodobú licenciu sa primerane vzťahuje § 46.
(6)
Na zamietnutie žiadosti o krátkodobú licenciu, na neprevoditeľnosť krátkodobej licencie a na zánik platnosti a odňatie krátkodobej licencie sa primerane vzťahujú § 49 ods. 2, § 50 ods. 2 a 3, § 53 a 54.
(7)
Rada je povinná rozhodnúť o udelení krátkodobej licencie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
DVANÁSTA ČASŤ
KONANIE O REGISTRÁCIU RETRANSMISIE
§ 56
Registrácia retransmisie
(1)
Oprávnenie na retransmisiu vzniká registráciou retransmisie s platnosťou na neurčitý čas.
(2)
Právnickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má sídlo na území Slovenskej republiky a je zapísaná do obchodného registra.
(3)
Fyzickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky a má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu; zaregistrovaná fyzická osoba je povinná zapísať sa do obchodného registra.
(4)
Registrácia retransmisie sa nevyžaduje
a)
na retransmisiu v rámci jednej budovy alebo komplexu budov, ktoré k sebe funkčne patria, ak sa obchodne nevyužívajú,
b)
ak sa vykonáva výhradne retransmisia programových služieb vysielateľov na základe zákona,
c)
ak retransmisiu vykonáva jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba tak, že ju nesmie prijímať viac ako 100 účastníkov. V prípade retransmisie prostredníctvom viacerých technologických systémov s počtom do 100 účastníkov nesmie byť celkový počet účastníkov všetkých týchto systémov vyšší ako 100.
§ 57
Žiadosť o registráciu retransmisie
(1)
Žiadosť o registráciu retransmisie obsahuje tieto údaje:
a)
obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu formu obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
b)
meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba,
c)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov, o ich obchodných podieloch alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
d)
údaje o osobách oprávnených konať za spoločnosť a o spôsobe konania za spoločnosť, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
e)
špecifikáciu telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia určeného na retransmisiu,
f)
údaj o plánovanom počte prípojok,
g)
údaje o skladbe rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových služieb, ktoré žiadateľ o registráciu retransmisie plánuje šíriť, vrátane označenia štátov ich pôvodu; ak je programová ponuka rozdelená do viacerých súborov s rozdielnymi cenami pre účastníka, uvedú sa aj údaje o programových službách zaradených do základnej programovej ponuky.
(2)
K žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľ priloží
a)
výpis z obchodného registra, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba; výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 60 dní,
b)
výpis z evidencie registra trestov, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace,
c)
doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba,
d)
písomné potvrdenie alebo iný doklad preukazujúci uzatvorenie zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv25) spravujúcimi práva k predmetom ochrany, ktoré bude prevádzkovateľ retransmisie používať,
e)
vyhlásenie pôvodného vysielateľa o tom, že súhlasí s retransmisiou svojej programovej služby,
f)
doklad o povolení na prevádzku verejnej telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia pre retransmisiu podľa osobitného predpisu,47)
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že všetky údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 sú aktuálne a pravdivé,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že doklady priložené k žiadosti sú aktuálne a úplné,
i)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá v evidencii miestne príslušného správcu dane daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,
j)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá splatné nedoplatky na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní.
(3)
Ak je žiadateľ o registráciu retransmisie súčasne vysielateľom s licenciou alebo vydavateľom periodickej tlače v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je majetkovo prepojený so spoločnosťou, ktorá je vysielateľom s licenciou alebo vydavateľom periodickej tlače v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný uviesť do žiadosti podľa odseku 1 údaje aj o týchto činnostiach a doložiť doklady podľa odseku 2.
(4)
Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej fotokópii.39) K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad.40)
(5)
Žiadosť o registráciu retransmisie treba podať najneskôr 90 dní pred plánovaným začatím prevádzkovania retransmisie.
§ 58
Zamietnutie žiadosti o registráciu retransmisie
(1)
Rada žiadosť o registráciu retransmisie zamietne, ak
a)
žiadateľ o registráciu retransmisie nespĺňa predpoklady uvedené v § 56 ods. 2 a 3,
b)
žiadosť nemá náležitosti podľa § 57 ods. 1 až 4 a v lehote určenej radou nenastala náprava.
(2)
Rada vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie do 30 dní od začatia konania o registráciu retransmisie.
(3)
Proti rozhodnutiu rady o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie sa môže žiadateľ o registráciu retransmisie odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
§ 59
Rozhodnutie o registrácii retransmisie
(1)
Ak nie je dôvod na zamietnutie žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 58 ods. 1, rada vydá rozhodnutie o registrácii retransmisie do 60 dní odo dňa začatia konania.
(2)
Ak rada v určenej lehote nerozhodne o registrácii retransmisie, dňom registrácie retransmisie je deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty; rada o tom vydá žiadateľovi o registráciu retransmisie potvrdenie.
(3)
Rozhodnutie o registrácii retransmisie obsahuje tieto náležitosti:
a)
špecifikáciu telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia,
b)
územný rozsah vysielania,
c)
počet prípojok a ponuku programových služieb.
(4)
Prevádzkovateľ retransmisie, ktorý na základe registrácie retransmisie začal retransmisiu, je povinný oznámiť túto skutočnosť rade do 15 dní od jej začatia.
§ 60
Zmena registrácie retransmisie
(1)
Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť rade každú zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien. Zmenu počtu prípojok je prevádzkovateľ retransmisie povinný oznámiť rade do 15 dní po tom, čo sa tento počet zmenil o 20 % od posledného oznámenia.
(2)
Prevádzkovateľ retransmisie môže požiadať radu o zmenu registrácie retransmisie.
(3)
Rada na základe oznámenia podľa odseku 1 rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene registrácie retransmisie, alebo ak sú dôvody na zrušenie registrácie retransmisie podľa § 63, registráciu retransmisie zruší; ak rada v určenej lehote nerozhodne, považuje sa to za súhlas so zmenou, ktorú prevádzkovateľ retransmisie oznámil rade.
(4)
Rada na základe žiadosti o zmenu registrácie retransmisie podľa odseku 2 rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti rade; ak rada v určenej lehote nerozhodne, považuje sa to za súhlas so zmenou, o ktorú prevádzkovateľ retransmisie požiadal radu.
(5)
Rada môže zmeniť registráciu retransmisie bez súhlasu prevádzkovateľa retransmisie, ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Súčasne rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný začať plniť uložené povinnosti.
(6)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o zmene registrácie retransmisie podľa odseku 3, sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
(7)
Proti rozhodnutiu, ktorým rada zamietla žiadosť prevádzkovateľa retransmisie o zmenu registrácie retransmisie podľa odseku 2, sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať na najvyšší súd do15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
§ 61
Zastavenie retransmisie programovej služby
(1)
V súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže rada rozhodnúť o zastavení retransmisie takej programovej služby, ktorej obsah je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo s medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä ak programová služba ohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých.
(2)
V rozhodnutí podľa odseku 1 rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný skončiť retransmisiu danej programovej služby.
(3)
Proti rozhodnutiu o zastavení retransmisie programovej služby sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
§ 62
Zánik registrácie retransmisie
Registrácia retransmisie zaniká
a)
odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom retransmisie,
b)
uplynutím 30 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá bola prevádzkovateľom retransmisie,
c)
ak prevádzkovateľ retransmisie nepodal návrh na zápis do obchodného registra do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,
d)
ak prevádzkovateľ retransmisie nepodal návrh na zápis prevádzkovania retransmisie do predmetu svojej činnosti v obchodnom registri do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,
e)
uplynutím 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie, ak osoba, ktorej bolo toto rozhodnutie vydané, nezačne prevádzkovať retransmisiu,
f)
rozhodnutím rady o zrušení registrácie retransmisie.
§ 63
Zrušenie registrácie retransmisie
(1)
Rada registráciu retransmisie zruší, ak
a)
o to prevádzkovateľ retransmisie písomne požiada,
b)
zanikne platnosť oprávnenia na prevádzku telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, ktorými sa retransmisia prevádzkuje,
c)
prevádzkovateľ retransmisie dosiahol vydanie rozhodnutia o registrácii retransmisie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie alebo v dokladoch priložených k tejto žiadosti,
d)
prevádzkovateľ v určenej lehote neskončí retransmisiu programovej služby zastavenej rozhodnutím rady podľa § 61,
e)
si prevádzkovateľ nesplnil svoju povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. c) a e).
(2)
Rada môže zrušiť registráciu retransmisie, ak bol prevádzkovateľ retransmisie, ktorý je fyzickou osobou, odsúdený za úmyselný trestný čin.
(3)
Proti rozhodnutiu o zrušení registrácie retransmisie sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
TRINÁSTA ČASŤ
SANKCIE
§ 64
(1)
Za porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom alebo osobitnými predpismi7) rada ukladá tieto sankcie:
a)
upozornenie na porušenie zákona,
b)
odvysielanie oznamu o porušení zákona,
c)
pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti,
d)
pokutu.
(2)
Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 2 a 4 aj napriek písomnému upozorneniu rady opakovane porušia povinnosť, na ktorej porušenie boli upozornení. Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania a retransmisie a získané bezdôvodné obohatenie.
(3)
Sankciu možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa rada o porušení povinnosti podľa odseku 1 dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.
(5)
Proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) a d) sa možno odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady;41) odkladný účinok odvolania možno vylúčiť, ak ide o rozhodnutie o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c).
§ 65
Oznam o porušení zákona
(1)
Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona rada vysielateľovi uloží, ak je účelné a potrebné, aby sa verejnosť dozvedela o porušení zákona vysielateľom; rozsah, formu a vysielací čas určí rada.
(2)
Oznam o porušení zákona rada uloží vysielateľovi odvysielať, ak vysielal
a)
programy alebo iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore so základnými povinnosťami vysielateľov uvedenými v § 16 písm. a) až c),
b)
programy alebo iné časti programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s § 19,
c)
programy alebo iné časti programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých (§ 20 ods. 1),
d)
programy alebo iné časti programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav v čase od 6.00 h do 22.00 h (§ 20 ods. 3).
§ 66
Pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti
(1)
Ak vysielateľ opakovane alebo závažným spôsobom odvysielaním programu alebo jeho časti porušil povinnosti uložené týmto zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, rada pozastaví vysielanie programu, a to najviac na 30 dní.
(2)
Rada pozastaví vysielanie programu alebo jeho časti, ak vysielateľ
a)
odvysielal program alebo časť programu, ktorého obsah je v rozpore so základnými povinnosťami vysielateľov uvedenými v § 16 písm. b) a c),
b)
odvysielal program alebo časť programu, ktorého obsah je v rozpore s § 19,
c)
porušil zákaz vysielania programu alebo časti programu, ktorý by mohol ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav v čase od 6.00 h do 22.00 h (§ 20 ods. 3) alebo
d)
porušil zákaz vysielania programu alebo časti programu, ktorý môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých (§ 20 ods. 1).
§ 67
Pokuty
(1)
Rada uloží pokutu od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk prevádzkovateľovi retransmisie, ak
a)
nesplnil povinnosti ustanovené v § 17 ods.1 písm. a) až d) a h),
b)
neoznámil zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie v určenej lehote podľa § 60 ods.1,
c)
nesplnil povinnosť podľa § 73 ods. 2.
(2)
Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 10 000 Sk do 200 000 Sk a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 3 000 Sk do 50 000 Sk, ak
a)
skartoval záznamy vysielania pred uplynutím lehoty 30 dní [§ 16 písm. e)],
b)
neposkytol rade požadovaný záznam vysielania [§ 5 ods. 1 písm. m)],
c)
nezabezpečil označenie programovej služby, ktorú vysiela [§ 16 písm. j) a k)],
d)
neoznámil zmeny údajov uvedených vo svojej žiadosti alebo údaje týkajúce sa plnenia podmienok udelenej licencie, ktoré by mohli byť dôvodom na zmenu alebo zánik platnosti licencie,
e)
nevedie štatistiku o odvysielanom programe [§ 16 písm. l)],
f)
porušil podmienky na vysielanie krátkeho spravodajstva (§ 30),
g)
neposkytol rade údaje o odvysielaní európskych diel a nezávislej produkcie (§ 27),
h)
neposkytol rade údaje o majetkových pomeroch vysielateľa (§ 44 ods.1),
i)
nesplnil povinnosť podľa § 16 písm. f),
j)
neposkytol rade výsledky merania pokrytia územia signálom (§ 68 ods. 6),
k)
nesplnil povinnosť podľa § 72 ods. 2,
l)
nesplnil povinnosti o vysielaní európskych diel alebo nezávislej produkcie (§ 23 alebo 25).
(3)
Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 20 000 Sk do 2 000 000 Sk a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 3 000 Sk do 600 000 Sk, ak
a)
porušil územný rozsah vysielania,
b)
neposkytol vysielací čas v naliehavom verejnom záujme [§ 16 písm. d)],
c)
neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré určila rada [§ 16 písm. h)],
d)
nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov (§ 20 ods. 5) alebo neuplatnil toto označenie v rámci ním vysielanej programovej služby,
e)
porušil podmienky na vysielanie sponzorovaných programov,
f)
vysiela programy a ostatné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 16 písm. c),
g)
vysiela programy a iné časti programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 19,
h)
vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav v čase od 6.00 h do 22.00 h (§ 20 ods. 3).
(4)
Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 50 000 Sk do 3 000 000 Sk, ak porušil podmienky na vysielanie významných podujatí (§ 31).
(5)
Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 100 000 Sk do 5 000 000 Sk a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 15 000 Sk do 1 500 000 Sk, ak
a)
porušil podmienky na vysielanie reklám a telenákupu,
b)
porušil podmienky na vysielanie programových služieb vyhradených na vlastnú propagáciu alebo telenákup (§ 40 alebo 41),
c)
vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 20 ods. 1.
(6)
Rada uloží vysielateľovi na základe zákona vysielajúcemu televíznu programovú službu pokutu od 100 000 Sk do 2 000 000 Sk a vysielateľovi na základe zákona vysielajúcemu rozhlasovú programovú službu pokutu od 30 000 Sk do 600 000 Sk, ak
a)
využíva pridelené frekvencie na iné účely ako na tie, na ktoré mu boli pridelené,
b)
vysielateľ na základe zákona vysielajúci televíznu programovú službu nezabezpečil na každom vysielacom okruhu najmenej 25 % vysielaných programov skrytými alebo otvorenými titulkami [§ 18 ods. 2 písm. a)],
c)
vysielateľ na základe zákona vysielajúci televíznu programovú službu nezabezpečil na jednom vysielacom okruhu najmenej 1 % vysielaných programov tlmočením do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich [§ 18 ods. 2 písm. b)].
(7)
Rada uloží vysielateľovi s licenciou vysielajúcemu televíznu programovú službu pokutu od 20 000 Sk do 4 000 000 Sk a vysielateľovi s licenciou vysielajúcemu rozhlasovú programovú službu pokutu od 6 000 Sk do 500 000 Sk, ak vysielateľ porušil povinnosť podľa § 16 písm. n).
(8)
Rada uloží pokutu od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk osobám podľa § 2 ods. 2 a 4, ak porušia povinnosti uložené týmto zákonom.
(9)
Rada uloží pokutu od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk tomu, kto prevádzkuje retransmisiu bez toho, aby bol na to oprávnený [§ 2 ods. 1 písm. c)], alebo tomu, kto vysiela bez toho, aby bol na to oprávnený [§ 2 ods. 1 písm. b)].
(10)
Pokuta uložená podľa odsekov 1 až 9 je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola pokuta uložená, nadobudlo právoplatnosť.
(11)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
ŠTRNÁSTA ČASŤ
FREKVENČNÉ SPEKTRUM NA VYSIELANIE
§ 68
Frekvenčné spektrum na vysielanie
(1)
Plán využitia frekvenčného spektra pre oblasť vysielania (ďalej len „plán frekvencií“) vypracúva v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií48) rada, pričom je povinná utvárať podmienky na rozvoj duálneho vysielania.
(2)
Plán frekvencií sa aktualizuje každé dva roky a v prípadoch zmien medzinárodných dohovorov v tejto oblasti.
(3)
Plán frekvencií obsahuje zoznam frekvencií, ich parametrov, rozdelenie frekvencií do vysielacích sietí a rozdelenie frekvencií pre vysielateľov.
(4)
Stav využitia frekvencií hodnotí rada vo výročnej správe o stave vysielania a o svojej činnosti [§ 5 ods. 3 písm. a)]. Zoznam voľných frekvencií na vysielanie rada zverejňuje na svojej internetovej stránke a prostredníctvom periodickej tlače.
(5)
Súčasne používané technológie nesmú obmedzovať rozvoj nových technológií v iných frekvenčných pásmach.
(6)
Zodpovednosť za využitie parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie má vysielateľ. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie po udelení licencie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií.48) Výsledky tohto merania oznámi rade.
(7)
Ak vysielateľ nevyužíva frekvenciu na účely, na ktoré mu bola poskytnutá, alebo nevyužíva vlastným zavinením povolené parametre frekvencie, rada môže rozhodnúť o odňatí frekvencie.
(8)
Proti rozhodnutiu o odňatí frekvencie sa môže vysielateľ odvolať na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)
§ 69
Frekvenčné spektrum na analógové terestriálne vysielanie pre vysielateľov na základe zákona
(1)
Prvý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej služby sa vyhradzuje pre vysielateľa na základe zákona.1)
(2)
Druhý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej služby sa vyhradzuje pre vysielateľa na základe zákona.1)
(3)
V pásme stredných vĺn na vysielanie rozhlasovej programovej služby sa pre vysielateľa na základe zákona1) vyhradzujú dve vysielacie siete na celoplošné vysielanie.
(4)
V pásme veľmi krátkych vĺn (VKV II) na vysielanie rozhlasovej programovej služby sa pre vysielateľa na základe zákona1) vyhradzujú tri vysielacie siete na celoplošné vysielanie.
(5)
O ďalších požiadavkách vysielateľov na základe zákona na frekvencie rozhoduje rada.
(6)
Vysielateľ na základe zákona je povinný využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom a osobitným zákonom1) a nesmie ju poskytnúť na využitie tretej osobe.
§ 70
Vysielanie vysielateľa na základe zákona prostredníctvom družice
(1)
Vysielateľ na základe zákona môže vysielať svoje programové služby aj prostredníctvom družice.
(2)
Programovú skladbu a spôsob financovania programovej služby prostredníctvom družice schvaľuje Rada Slovenskej televízie9) a Rozhlasová rada.10)
(3)
Vysielateľ na základe zákona je pred začiatkom vysielania prostredníctvom družice povinný požiadať radu o súhlas s takým vysielaním; bez tohto súhlasu nesmie začať vysielať. Rada je povinná vyjadriť sa o žiadosti do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4)
Ak vysielateľ nedostal súhlas rady v lehote podľa odseku 3, súhlas sa považuje za udelený prvý deň po uplynutí tejto lehoty.
PÄTNÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 71
Spoločné ustanovenie
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní49) okrem ustanovení § 49, 53, 54, 56 až 68.
Prechodné ustanovenia
§ 72
(1)
Licencie na vysielanie udelené podľa doterajších právnych predpisov, ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti.
(2)
Vysielateľ s licenciou, ktorá zostala v platnosti podľa odseku 1, je povinný oznámiť rade údaje a predložiť doklady uvedené v § 46 najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak si vysielateľ s licenciou, ktorá ostáva v platnosti podľa odseku 1, túto povinnosť v lehote nesplní, rada mu určí primeranú lehotu na nápravu. Ak vysielateľ nesplní povinnosť ani v tejto lehote, rada mu môže uložiť pokutu.
(3)
Platnosť licenčných podmienok tvoriacich súčasť licencií, ktoré zostávajú v platnosti podľa odseku 1 a ktorých predmet je upravený týmto zákonom, sa skončí odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Vysielateľ s licenciou, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, je povinný prispôsobiť svoje právne pomery najneskôr do jedného roku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona s ustanoveniami tohto zákona, najmä § 42 a 43. Ak si vysielateľ s licenciou, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, túto povinnosť v určenej lehote nesplní, platnosť jeho licencie uplynutím uvedenej lehoty zaniká.
(5)
Čas, na ktorý bola udelená licencia, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, sa nemení.
(6)
Ustanovenie § 52 sa vzťahuje aj na licencie, ktoré zostávajú v platnosti podľa odseku 1. Rada môže v rozhodnutí o predĺžení týchto licencií určiť nové náležitosti licencie v súlade s týmto zákonom.
§ 73
(1)
Licencie na vysielanie v káblových rozvodoch udelené podľa doterajších právnych predpisov, ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za registrácie retransmisie podľa § 56 ods. 1.
(2)
Prevádzkovateľ retransmisie s registráciou retransmisie platnou podľa odseku 1 je povinný oznámiť rade údaje a predložiť doklady uvedené v § 57 najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak si prevádzkovateľ retransmisie s registráciou, ktorá ostáva v platnosti podľa odseku 1, túto povinnosť v lehote nesplní, rada mu uloží lehotu na nápravu. Ak si prevádzkovateľ retransmisie nesplní povinnosť ani v tejto lehote, rada mu môže uložiť pokutu.
(3)
Platnosť doterajších licenčných podmienok, ktoré sú súčasťou registrácie zostávajúcej v platnosti podľa odseku 1 a ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, sa skončí odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 74
(1)
Konania o udelenie licencie, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa týmto dňom zastavujú.
(2)
Konania o zmene licencie vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti alebo plnenia podmienok určených v licencii, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa týmto dňom zastavujú.
(3)
Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(4)
Konania vo veci odňatia licencie, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 75
Žiadosti o uverejnenie opravy podané do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
§ 76
Funkčné obdobie členov rady zvolených pred účinnosťou tohto zákona sa posudzuje podľa doterajších predpisov. Členovia rady sú povinní vykonávať svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
§ 77
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 160/1997 Z. z. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov,
2.
zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 160/1997 Z. z., zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z. a zákona č. 46/1999 Z. z.,
3.
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 380/1996 Z. z. a zákona č. 285/1997 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách sa mení takto:
1.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slovom „siete“ vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová:
„okrem telekomunikačných sietí určených výhradne na jednosmerné šírenie televíznych alebo rozhlasových signálov po vedení,“.
2.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„pritom úrad pri rozhodovaní o udelení licencie dbá, aby sa pri využití obmedzených zdrojov neznevýhodnil niektorý zo žiadateľov.“.
3.
V § 31 ods. 8 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová:
„a na rozhlasové a televízne terestriálne vysielanie.“.
4.
V § 32 ods. 1 písm. b) sa slovo „výrazný“ nahrádza slovom „významný“.
Čl. III
§ 78
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
3)
4)
5)
§ 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
7)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
8)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 168/1998 Z. z. o uzavretí Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii.
9)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb.
10)
§ 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb.
11)
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
13)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z. o registri trestov.
15)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/ 1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
18)
§ 100 až 110c Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
20)
Zákonník práce.Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad § 30 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.
22)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z.
23)
§ 5 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.
24)
§ 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).
25)
§ 4 zákona č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
26)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
27)
§ 23a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
28)
§ 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 46/1999 Z. z.
32)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.
34)
§ 6 ods. 2 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 383/1997 Z. z.
36)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
37)
38)
§ 35 až 40 Obchodného zákonníka.Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
39)
§ 57 ods. 2 a § 58 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
40)
§ 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
42)
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
44)
§ 251 až 275 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
47)
48)
§ 6 zákona č. 195/2000 Z. z.
49)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).