304/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

304
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. januára 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane a výmene klasifikovaných informácií.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 21. januára 2000, na základe článku 16 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.