302/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.2000 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

302
ZÁKON
z 19. septembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z. a zákona č. 389/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 odsek 5 znie:
„(5)
Lehoty na nové voľby určí predseda Národnej rady Slovenskej republiky v prílohe k rozhodnutiu o vyhlásení nových volieb.“.
2.
Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý znie:
㤠57a
Ak obec alebo jej orgány nesplnia úlohy podľa § 9 ods. 1 a 3, § 10 ods. 2, § 11a ods. 2 písm. c) a d), § 14 ods. 2 a 3, § 14a ods. 3, § 15 ods. 2 a 3, § 16 ods. 9 poslednej vety, § 20 ods. 5, § 24 ods. 3, § 52 ods. 1 a 2, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta okresného úradu, a ak ide o voľby do orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, prednosta krajského úradu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.