300/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2000 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

300
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 4. septembra 2000,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 3 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa písmeno „a“ nahrádza slovom „alebo“.
2.
V § 2 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
diplomovaný tréner;“.
3.
V § 2 ods. 3 sa slovo „ďalších“ nahrádza slovom „iných“.
4.
§ 3 znie:
㤠3
Obsah a rozsah teoretickej časti a praktickej časti prípravy, ako aj spôsob a rozsah záverečných skúšok na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý predkladá vzdelávacie zariadenie akreditačnej komisii.“.
5.
V § 4 písm. a) tretí bod znie:
„3.
absolventom vzdelávacieho zariadenia,“.
6.
V § 4 písm. a) sa vo štvrtom bode na konci pripájajú tieto slová: „po úspešnom vykonaní skúšky, ktorej obsah a rozsah určí príslušné vzdelávacie zariadenie“.
7.
V § 4 písm. b) druhý bod znie:
„2.
absolventom vzdelávacieho zariadenia, ktoré prípravu organizuje s fakultou telesnej výchovy a športu alebo s vysokou školou, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo s fakultou so zameraním na telesnú výchovu a šport.“.
8.
V § 4 písmeno c) znie:
„c)
v kategórii tréner, cvičiteľ a inštruktor I. triedy
1.
absolventom bakalárskeho štúdia v študijnom odbore telesná výchova a šport so špecializáciou trénerstvo na fakulte telesnej výchovy a športu alebo na vysokej škole, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo na fakulte so zameraním na telesnú výchovu a šport,
2.
absolventom štúdia trénera I. triedy s príslušnou špecializáciou na fakulte telesnej výchovy a športu alebo
3.
absolventom fakulty telesnej výchovy a športu alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo na fakulte so zameraním na telesnú výchovu a šport, ktorá má schválenú akreditáciu v študijnom odbore telesná výchova a šport, špecializácia trénerstvo v rámci programu povinne voliteľných predmetov.“.
9.
§ 4 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
v kategórii diplomovaný tréner absolventom magisterského štúdia v študijnom odbore telesná výchova a šport so špecializáciou trénerstvo na fakulte telesnej výchovy a športu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.
Milan Ftáčnik v. r.