3/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
ZÁKON
zo 7. decembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z. a zákona č. 232/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 v prvej vete sa za slovo „republiky“ vkladá čiarka a vkladajú sa slová „Štátneho fondu zdravia9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 38a ods. 1 a § 38d ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Príjmy poplatkov podľa položky 152 písmen j) a k) sadzobníka sú príjmom Štátneho fondu zdravia.“.
3.
V § 17 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Poplatky, ktorých výnos je príjmom Štátneho fondu zdravia, sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 20 sa vkladá tento text:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky písm. c) a d) bodov 3, 4 a 5 sú oslobodené osoby, ktoré poberajú dôchodok.“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 152 vkladajú písmená j) a k), ktoré znejú:
„j)
vydanie rozhodnutia o zaradení alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov .........1 000 Sk
k)
vydanie rozhodnutia o zaradení alebo vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok .......1 000 Sk.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2000 okrem § 40a, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
*)
Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.