Predpis bol zrušený predpisom 411/2001 Z. z.

298/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2000 do 18.10.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

298
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2000,
ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška minimálnej mzdy1) sa od 1. októbra 2000 upravuje na
a)
23,80 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,
b)
4 400 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z.