297/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2000 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

297
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa za slová „vzdialenosti 0,5 m“ vkladajú slová „od zdroja hluku“ a za slová „predmety triedy II“ vkladajú slová „nesmú vyvolať intenzitu hluku vyššiu ako 115 dB (A) meranú“.
2.
V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová „triedy II a III a podtriedy T1“.
3.
V § 9 ods. 3 písm. g) v druhom bode sa slová „konečným členom“ nahrádzajú slovami „váhovým filtrom“.
4.
V prílohe v časti Pyrotechnické predmety triedy II v prvom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „kompaktné celky malých vystreľovacích puzdier.“.
5.
V prílohe v časti Pyrotechnické predmety triedy III v štvrtom bode úvodná veta znie:
„4.
Pyrotechnický predmet zostavený z viacerých samostatných dielcov okrem svetelných obrazcov musí spĺňať tieto podmienky:“.
6.
V prílohe v časti Pyrotechnické výrobky na technické účely v druhom bode sa slová „triedy II“ nahrádzajú slovami „tried II a III“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.