296/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

296
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
plynové nábojky,“.
2.
V prílohe č. 1 v časti Mechanické zbrane v prvom bode v písmenách a) a b) sa číslo „200“ nahrádza číslom „100“.
3.
V prílohe č. 1 v časti Plynové zbrane v písmene c) sa slová „s počiatočnou energiou“ nahrádzajú slovami „s počiatočnou rýchlosťou“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.