292/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2000 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 8. septembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 339/1998 Z. z., ktorým sa ustanovuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:
V prílohe k opatreniu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 339/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve sa AGROPROD Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve (ďalej len „AGROPROD“) mení a dopĺňa takto:
Čl. 1
1.
V systematickej časti sa do AGORPROD-u za položku 01.12.11.23 vkladá nová položka
„01.12.11.24 Reďkev siata kg 024 19ex 0706.90.90ex“.
2.
V systematickej časti sa do AGORPROD-u za položku 01.12.13.34 vkladá nová položka
„01.12.13.35 Kapusta pekinská kg 024 29ex 0704.90.10ex“.
3.
V systematickej časti sa názvy položiek klasifikácie produkcie menia podľa Listiny registrovaných odrôd takto:
„AGROPROD (kód) Názov položky Nový názov položky
01.11.13.11 Kukurica priemyselná Kukurica škrobárenská
01.12.11.21 Repa červená Repa červená šalátová (cvikla)
01.12.12.12 Melóny vodové Dyňa červená
01.12.12.31 Paradajky konzumné zrelé Rajčiak konzumný zrelý
01.12.12.32 Paradajky priemyselné Rajčiak priemyselný
01.12.13.72 Špenát listový Špenát siaty
01.12.13.94 Kukurica lahôdková Kukurica cukrová
01.13.23.12 Jablká padané Jablká priemyselné“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.
Peter Mach v. r.