289/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.09.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. septembra 1996 bol v Jasnej podpísaný Doplnkový protokol č. 5 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s doplnkovým protokolom svojím uznesením č. 547 zo 6. februára 1997 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 23. júna 1997.
Doplnkový protokol nadobudol platnosť 30. apríla 2000 podľa článku 3 ods. 1 a predbežne sa vykonáva od 1. januára 1997 podľa článku 3 ods. 3.
DOPLNKOVÝ PROTOKOL Č.5
k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Predstavitelia Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky,
majúc na zreteli Deklaráciu predsedov vlád podpísanú 11. septembra 1995 v Brne,
znovu potvrdzujúc svoj záväzok dodržiavať zásady trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich vzťahov,
pevne presvedčení, že tento doplnkový protokol podporí intenzifikáciu vzájomne prospešných obchodných vzťahov medzi nimi a prispeje k procesu integrácie v Európe,
v súlade s ustanoveniami článkov 34, 35, 37 a 39 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,
dohodli sa takto:
Článok 1
Protokoly 1, 2, 3, 8, 9 a 10 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a ich prílohy sa zrušujú a nahrádzajú k 1. januáru 1997 novými protokolmi 1, 2, 3, 8, 9 a 10 a ich prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tohto doplnkového protokolu.
Článok 2
Tento doplnkový protokol tvorí neoddeliteľnú časť Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.
Článok 3
1.
Tento doplnkový protokol nadobudne platnosť tridsiaty deň odo dňa, keď depozitár dostane posledné oznámenie od strán Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode o skončení postupov nevyhnutných na tento účel.
2.
Depozitár oznámi všetkým stranám skončenie postupov nevyhnutných na nadobudnutie platnosti tohto doplnkového protokolu.
3.
Ak strany nedostanú do 31. decembra 1996 oznámenia podľa odseku 2, bude sa tento doplnkový protokol predbežne vykonávať od 1. januára 1997.
Na dôkaz toho dolu podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali tento doplnkový protokol.
Dané v Jasnej 13. septembra 1996 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku, ktoré uloží vláda Poľskej republiky. Depozitár doručí všetkým stranám overené kópie.
Za Českú republiku:

Vladimír Dlouhý v. r.

Za Maďarskú republiku:

Tamás Suchmann v. r.

Za Poľskú republiku:

Janusz Kaczurba v. r.

Za Slovenskú republiku:

Karol Česnek v. r.

Za Slovinskú republiku:

Janko Deželak v. r.
1)
S výnimkou 87032219 podľa slovenskej a českej colnej nomenklatúry a 870322900 podľa slovinskej colnej nomenklatúry.
1)
S výnimkou platní s hrúbkou pod 12 mm a šírkou nad 1500ĺ mm a hrúbkou nad 12 mm a šírkou 2500 mm.
2)
S výnimkou platní s hrúbkou pod 2,0 mm a nad 1500 mm.