287/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

287
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 21. augusta 2000,
ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Mníchova Lehota za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mníchovej Lehote
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody s označením vrt HG-3 v obci Mníchova Lehota, v katastrálnom území Mníchova Lehota.
(2)
Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody s označením vrt HG-3 v obci Mníchova Lehota, v katastrálnom území Mníchova Lehota, je prírodná minerálna stolová voda slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1785,987 mg.l-1, s teplotou vody 11,8 oC a s obsahom plynu CO2 1494 mg.l-1.
§ 2
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mníchovej Lehote je v okrese Trenčín, v katastrálnom území Mníchova Lehota; ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý tvorí prílohu č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mníchovej Lehote je v okrese Trenčín, v katastrálnom území Mníchova Lehota; ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý tvorí prílohu č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem uvedených v odsekoch 1 a 2 tvorí prílohu č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mníchovej Lehote tvorí prílohu č. 4.
(5)
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem uvedených v odsekoch 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Trenčíne, na Okresnom úrade v Trenčíne a na Obecnom úrade v Mníchovej Lehote.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2000.
Roman Kováč v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 287/2000 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD V MNÍCHOVEJ LEHOTE
LEGENDA:
+ + + ochranné pásmo I. stupňa
M 1 : 5 000
Príloha č. 2 k vyhláške č. 287/2000 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD V MNÍCHOVEJ LEHOTE