278/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 15. augusta 2000
o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí česko-slovenskej meny vydaných od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
Dňa 30. septembra 2000 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky pamätné strieborné mince česko-slovenskej meny vydané od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992.
§ 2
Pamätné strieborné mince uvedené v § 1 vymieňajú za zákonné peniaze od 1. októbra 2000 do 30. júna 2001 Národná banka Slovenska a banky1) so sídlom v Slovenskej republike, od 1. júla 2001 do 30. júna 2006 len Národná banka Slovenska.
§ 3
Zrušujú sa:
1.
vyhláška ministra financií č. 36/1954 Zb. o vydaní strieborných desaťkorunákov a päťadvadsaťkorunákov na pamäť 10. výročia Slovenského národného povstania,
2.
vyhláška ministra financií č. 19/1955 Zb. o vydaní strieborných desaťkorunákov, päťadvadsaťkorunákov, päťdesiatkorunákov a stokorunákov na pamäť 10. výročia oslobodenia Československej republiky Sovietskou armádou,
3.
vyhláška ministra financií č. 16/1957 Zb. o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám J. A. Komenského v roku 1957,
4.
vyhláška ministra financií č. 27/1957 Zb. o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám 250. výročia založenia inžinierskych škôl v Prahe,
5.
vyhláška ministra financií č. 164/1964 Zb. o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 20. výročiu Slovenského národného povstania,
6.
vyhláška ministra financií č. 27/1965 Zb. o vydaní bankoviek po 50 Kčs a pamätných strieborných dvadsaťpäťkorunáčok k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou,
7.
vyhláška ministra financií č. 83/1965 Zb. o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 550. výročiu upálenia majstra Jána HUSA,
8.
vyhláška ministra financií č. 61/1966 Zb. o vydaní mincí po 5 Kčs a o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok „VEĽKÁ MORAVA – 1100 LET“,
9.
vyhláška ministra financií č. 76/1967 Zb. o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 500. výročiu založenia univerzity v Bratislave,
10.
vyhláška ministra financií č. 51/1968 Zb. o vydaní pamätných strieborných mincí,
11.
vyhláška ministra financií č. 138/1968 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu vyhlásenia Československej republiky a 20. výročiu víťazstva čs. pracujúceho ľudu,
12.
vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 83/1969 Zb. o vydaní pamätnej striebornej päťadvadsaťkoruny k 100. výročiu úmrtia Jana Evangelistu Purkyně,
13.
vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 101/1969 Zb. o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 25. výročiu Slovenského národného povstania,
14.
vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 21/1970 Zb. o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 50. výročiu Slovenského národného divadla,
15.
vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 45/1970 Zb. o vydaní pamätných strieborných mincí k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina a 25. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou,
16.
vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 31/1971 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa,
17.
vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 124/1971 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava a pamätných strieborných stokorunáčok k 100. výročiu úmrtia J. Mánesa,
18.
vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 20/1972 Zb. o vydaní pamätných strieborných dvadsaťkorunákov k 100. výročiu úmrtia A. Sládkoviča a pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 50. výročiu úmrtia J. V. Myslbeka,
19.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 3/1973 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 25. výročiu Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu,
20.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 78/1973 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 200. výročiu narodenia Josefa Jungmanna,
21.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 12/1974 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu,
22.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 114/1974 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Janka Jesenského,
23.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 48/1975 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Stanislava Kostku Neumanna,
24.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 47/1976 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Janka Kráľa,
25.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 125/1976 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Viktora Kaplana,
26.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 164/1976 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 125. výročiu úmrtia Jána Kollára,
27.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 17/1977 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 300. výročiu úmrtia Václava Hollara,
28.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 105/1977 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Zdeňka Nejedlého,
29.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 11/1978 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 75. výročiu narodenia Juliusa Fučíka,
30.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 42/1978 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 650. výročiu založenia mincovne v Kremnici,
31.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 102/1978 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 600. výročiu úmrtia Karola IV.,
32.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 3/1979 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Bottu,
33.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 50/1979 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 30. výročiu IX. zjazdu Komunistickej strany Československa,
34.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 13/1980 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 650. výročiu narodenia Petra Parléřa,
35.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 56/1980 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov pri príležitosti Československej spartakiády 1980,
36.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 128/1980 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov ku 100. výročiu narodenia Bohumíra Šmerala,
37.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 176/1980 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu smrti Ľudovíta Štúra,
38.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 38/1981 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 20. výročiu prvého letu človeka do vesmíru,
39.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 39/1981 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Otakara Španiela,
40.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 106/1981 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Ivana Olbrachta,
41.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 54/1982 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu začatia dopravy na konskej železnici České Budějovice – Linec,
42.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 113/1982 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Karola Marxa,
43.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 5/1983 Zb. o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Jaroslava Haška,
44.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 6/1983 Zb. o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Sama Chalupku,
45.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 98/1983 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov a pamätných strieborných päťstokorunákov na 100. výročie otvorenia Národného divadla,
46.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 16/1984 Zb. o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 300. výročiu narodenia Mateja Bela,
47.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 52/1984 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Nerudu,
48.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 66/1984 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Antonína Zápotockého,
49.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 126/1984 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 200. výročiu narodenia Jána Hollého,
50.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 3/1985 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 125. výročiu narodenia Martina Kukučína,
51.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 4/1985 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Majstrovstvám sveta a Európy v ľadovom hokeji,
52.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 30/1985 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 10. výročiu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,
53.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 31/1985 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Petra Brandla,
54.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 7/1986 Zb. o vydaní strieborných pamätných päťdesiatkorunákov s tematikou mestských pamiatkových rezervácií Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče,
55.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 44/1986 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu úmrtia Karla Hynka Máchu,
56.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 33/1987 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu narodenia Josefa Ladu,
57.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 34/1987 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívom koňa Przewalského,
58.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 35/1987 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 225. výročiu založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici,
59.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 55/1988 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Svetovej výstave poštových známok PRAGA 1988,
60.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 56/1988 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu založenia Matice slovenskej,
61.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 57/1988 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 300. výročiu narodenia Juraja Jánošíka,
62.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 58/1988 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 20. výročiu československej federácie,
63.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 59/1988 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Martina Benku,
64.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 39/1989 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia železničnej dopravy na trati Břeclav – Brno,
65.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 40/1989 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu udalostí 17. novembra 1939,
66.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 138/1989 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Karla Čapka,
67.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 139/1989 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Jana Kupeckého,
68.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 358/1990 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. konaniu pretekov Veľká pardubická,
69.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 411/1990 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k prvému výročiu svätorečenia Anežky Českej,
70.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 482/1990 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Bohuslava Martinů,
71.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 121/1991 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia plavby prvého českého parníka Bohemia,
72.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 194/1991 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Antonína Dvořáka,
73.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 199/1991 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k znovuotvoreniu Stavovského divadla v Prahe pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta,
74.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 402/1991 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívmi kúpeľov Karlových Varov, Mariánskych Lázní a Piešťan,
75.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 112/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 400. výročiu narodenia Jana Amosa Komenského,
76.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 268/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu vyhladenia Lidíc a Ležákov,
77.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 269/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 175. výročiu založenia Moravského zemského múzea v Brne,
78.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 468/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu česko-slovenského tenisu,
79.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 469/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 1000. výročiu založenia Břevnovského kláštora,
80.
vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 470/1992 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. septembra 2000.
Marián Jusko v. r.
1)
§ 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.