274/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.08.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

274
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. júla 1996 bol nadobudnutím platnosti Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o inventarizácii zmluvnoprávnej základne a platnosti dvojstranných zmlúv vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou podpísaného v Bratislave 31. októbra 1995 potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ruskej federácie do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Dohoda o nadviazaní diplomatických stykov s dohodou o škrtnutí finančných záväzkov vzniknutých z revolúcie medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
(Ženeva 9. júna 1934)
2.
Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík a príloha o právnom štatúte obchodného zastupiteľstva Zväzu sovietskych socialistických republík v Československej republike
(Moskva 11. decembra 1947, č. 31/1949 Zb.)
3.
Dohovor medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občianstvom
(Praha 5. októbra 1957, č. 47/1958 Zb.)
4.
Protokol medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vysporiadaní vzájomných nárokov vo vzťahu k Litve, Lotyšsku a Estónsku
(Moskva 30. júna 1958)
5.
Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vysporiadaní zostávajúcich majetkových a finančných otázok vzniknutých pred 9. májom 1945 uzavretá výmenou nót (7. 5., 13. 7. 1959)
(Moskva 13. júla 1959)
6.
Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení a Protokol k Dohode
(Praha 2. decembra 1959, č. 116/1960 Zb.)
7.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o ďalšom rozšírení spolupráce pri mierovom využívaní jadrovej energie
(Praha 17. apríla 1962)
8.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri rozvoji ťažby ropy vo Zväze sovietskych socialistických republík s cieľom zvýšenia ich dodávok do Československej socialistickej republiky po roku 1970
(Moskva 23. septembra 1966)
9.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave
(Moskva 22. novembra 1966, č. 10/1967 Zb.)
10.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave
(Moskva 3. februára 1967, č. 68/1967 Zb.)
11.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch
(Praha 23. novembra 1967, č. 26/1968 Zb.)
12.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe dvoch atómových elektrární v Československej socialistickej republike
(Praha 30. apríla 1970, čiastka 24/1970 Zb.)
13.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o preprave sovietskeho zemného plynu do krajín západnej Európy cez územie Československej socialistickej republiky
(Moskva 21. decembra 1970, čiastka 10/1971 Zb.)
14.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
(Moskva 8. júna 1972, č. 126/1973 Zb.)
15.
Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík a Protokol k nemu
(Moskva 27. apríla 1972, č. 143/1973 Zb.)
16.
Protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytnutí pozemku a výstavbe budov obchodného zastupiteľstva Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík
(Moskva 7. marca 1974)
17.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam
(Praha 18. marca 1975, č. 5/1976 Zb.)
18.
Doplnok k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri rozvoji ťažby ropy vo Zväze sovietskych socialistických republík s cieľom zvýšenia ich dodávok do Československej socialistickej republiky po roku 1970 z 23. septembra 1966
(Moskva 25. júna 1975)
19.
Dodatok k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o dodávkach zemného plynu zo Zväzu sovietskych socialistických republík do Československej socialistickej republiky a o spolupráci pri výstavbe plynovodu na území Zväzu sovietskych socialistických republík z 10. septembra 1968
(Moskva 25. júna 1975)
20.
Protokol k Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o preprave sovietskeho zemného plynu do krajín západnej Európy cez územie Československej socialistickej republiky z 21. decembra 1970
(Praha 21. novembra 1975, čiastka 5/1976 Zb.)
21.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe závodu na výrobu produkcie obsahujúcej nikel a kobalt v Punta Gorda v Republike Kuba
(Moskva 5. októbra 1977, čiastka 28/1977 Zb.)
22.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vykonávaní špeciálnej technickej prebierky zariadenia vyrábaného v podnikoch Československej socialistickej republiky pre jadrové elektrárne
(Moskva 2. februára 1978, čiastka 9/1978 Zb.)
23.
Dohoda o preprave sovietskeho zemného plynu cez územie Československej socialistickej republiky do Spolkovej republiky Nemecka, Francúzskej republiky a Rakúskej republiky
(Praha 15. februára 1978, čiastka 12/1978 Zb.)
24.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytnutí užívacích práv k pozemkom na výstavbu areálu sovietskej školy v Prahe a budov veľvyslanectva Československej socialistickej republiky v Moskve
(Praha 11. septembra 1979)
25.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva
(Moskva 6. júna 1980, č. 71/1981 Zb.)
26.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnom poskytnutí pozemkov pre výstavbu technických stredísk na pomoc službám pre stroje, zariadenia a prístroje dodávané vo vzájomnom obchode a o podmienkach výstavby týchto stredísk
(Praha 14. novembra 1980, čiastka 9/1981 Zb.)
27.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe jadrovej elektrárne „Mochovce“ v Československej socialistickej republike
(Moskva 27. novembra 1980)
28.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomne vyrovnaných dodávkach zariadení, prídavných výrobkov a materiálov na zabezpečenie výroby novej leteckej techniky
(Praha 17. septembra 1981)
29.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o preprave sovietskeho zemného plynu do krajín západnej Európy cez územie Československej socialistickej republiky a výmenný list k tejto Dohode
(Praha 1. júla 1982, čiastka 27/1983 Zb.)
30.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach
(Moskva 12. augusta 1982, č. 95/1983 Zb.)
31.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach pobytu a činnosti dodávateľskej organizácie Československej socialistickej republiky na území Zväzu sovietskych socialistických republík pri výstavbe objektu plynárenského priemyslu Zväzu sovietskych socialistických republík
(Moskva 15. novembra 1984)
32.
Protokol k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o preprave sovietskeho zemného plynu do krajín západnej Európy cez územie Československej socialistickej republiky podpísanej 1. júla 1982
(Moskva 19. novembra 1985)
33.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri osvojení jamburského náleziska plynu, výstavbe diaľkového plynovodu Jamburg-západná hranica Zväzu sovietskych socialistických republík a objektu Uralského plynárenského komplexu a s tým spojených dodávok zemného plynu zo Zväzu sovietskych socialistických republík do Československej socialistickej republiky a Protokol k Dohode
(Moskva 16. decembra 1985)
34.
Protokol k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomných dodávkach zariadení, kompletizujúcich výrobkov a materiálov na zabezpečenie výroby novej leteckej techniky podpísanej 17. septembra 1981
(Praha 30. decembra 1986)
35.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o špecializácii a kooperácii výroby a o dodávkach alfaolefínu z Československej socialistickej republiky do Zväzu sovietskych socialistických republík a zemného plynu zo Zväzu sovietskych socialistických republík do Československej socialistickej republiky
(Moskva 12. septembra 1987)
36.
Protokol k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o preprave sovietskeho zemného plynu do krajín západnej Európy cez územie Československej socialistickej republiky podpísanej 1. júla 1982
(Praha 11. decembra 1987)
37.
Dohoda o zriadení a činnosti československo-sovietskeho medzinárodného združenia „INTERKOMPRESOR“
(Praha 2. februára 1988, čiastka 7/1988 Zb.)
38.
Program spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti rozvoja jadrovej energetiky Československej socialistickej republiky do roku 2000
(Praha 4. júla 1988)
39.
Dohoda medzi Federálnym ministerstvom hutníctva, strojárstva a elektrotechniky Československej socialistickej republiky a Radou ministrov Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky o založení a činnosti spoločného československo-sovietskeho podniku AQUACOOP
(Olomouc 28. decembra 1988, čiastka 6/1989 Zb.)
40.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytnutí úveru vláde Zväzu sovietskych socialistických republík
(Moskva 10. novembra 1989)
41.
Platobná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík
(Praha 28. decembra 1990)
42.
Protokol medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri ďalšom zlepšení obchodno-technických služieb pre stroje, zariadenia a prístroje dodávané vo vzájomnom obchode z 5. júna 1974
(Praha 4. marca 1991)
43.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnom uznávaní Typových osvedčení spôsobilosti na leteckú prevádzku civilných lietadiel
(Praha 17. apríla 1991)
44.
Protokol k Platobnej dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík z 28. decembra 1990
(Praha 18. júla 1991)
Platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave podpísanej v Moskve 22. novembra 1966 (č. 9 v tomto oznámení) sa skončila 8. augusta 1996 nadobudnutím platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o leteckej doprave
(Moskva 31. októbra 1995, č. 344/1996 Z. z.)
Platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu podpísanej v Moskve 8. júna 1972 (č. 14 v tomto oznámení) sa skončila 7. augusta 1998 nadobudnutím platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
(Moskva 28. mája 1998, č. 23/1999 Z. z.)
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.