256/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2000 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z. a zákona č. 133/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nadobúdateľ (kupujúci) za daň ručí.“.
2.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak ide o nadobudnutie nehnuteľností v konkurznom konaní5) alebo v rámci výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov,7aa) základom dane je cena, za ktorú sa nehnuteľnosť nadobudla.
(4)
Ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti v rámci predaja podniku alebo jeho časti7ab) v konkurznom konaní,5) základom dane je cena zistená ako súčin kúpnej ceny podniku alebo jeho časti a koeficientu, ktorý sa vypočíta ako podiel všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti zistenej podľa osobitného predpisu7ac) a úhrnnej hodnoty podniku alebo jeho časti zistenej podľa osobitného predpisu.7ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa, 7ab a 7ac znejú:
„7aa)
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
7ab)
§ 476 Obchodného zákonníka.
7ac)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 255/2000 Z. z. o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.