254/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2000 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 205/1997 Z. z., zákona č. 396/1998 Z. z., zákona č. 129/1999 Z. z. a zákona č. 338/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou zemného plynu,“.
2.
V § 2 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ekologickým palivom vyrobeným v tuzemsku sa na účely tohto zákona rozumie zmes vyrobená z palív a mazív uvedených v odseku 1 písm. a) vyrobených v tuzemsku a esteru kyselín obsiahnutého v tukoch a olejoch uvedených v kapitole 15 colného sadzobníka1a) vyrobených v tuzemsku, ktorá je odbúrateľná najmenej na 90 % za 21 dní podľa medzinárodného testu CEC-L-33-A-93, pričom podiel esteru kyselín v tejto zmesi je vyšší ako 30 %.
(3)
Biogénnym palivom vyrobeným v tuzemsku sa na účely tohto zákona rozumie zmes biogénnej látky vyrobenej v tuzemsku a uhľovodíkov vyrobených v tuzemsku, v ktorej podiel uhľovodíkov nesmie presiahnuť 5 %, pričom biogénnou látkou sa na účely tohto zákona rozumejú rastlinné tuky a oleje uvedené v kapitole 15 colného sadzobníka,1a) tiež chemicky modifikované.“.
3.
V § 5 sa vypúšťa druhá veta.
4.
V § 6 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
2711 12 skvapalnené plynné
uhľovodíky a metán
až určené na použitie
ako pohonná látka
2711 19 00 na pohon cestných
a motorových vozidiel
2711 29 00 2 370 Sk/t.“.
5.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).
6.
V § 11 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej predmetom podnikania8) je rastlinná alebo živočíšna výroba8a) (ďalej len „poľnohospodársky podnik“) alebo poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v chovateľstve8b) poľnohospodárskemu podniku (ďalej len „poskytovateľ služby“), má nárok na vrátenie dane 10 400 Sk z dane zaplatenej za tonu motorovej nafty za podmienok, že poľnohospodársky podnik alebo poskytovateľ služby
a)
predložil písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie miestne príslušnému daňovému úradu,
b)
uschováva doklady potvrdzujúce nadobudnutie motorovej nafty a doklady potvrdzujúce skutočnú spotrebu motorovej nafty,
c)
ktorému daňový úrad pridelil evidenčné číslo, uplatnil nárok na vrátenie dane formou písomnej žiadosti za kalendárny mesiac do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom splnil podmienky na uplatnenie nároku na vrátenie dane,
d)
predložil zoznam poľnohospodárskych podnikov, ktorým poskytol službu.
(3)
Podrobnosti vrátenia dane ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
7.
V § 11 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v prípade postupu podľa odseku 1 písm. h) má doklad spĺňajúci náležitosti daňového dokladu a doklad o zaplatení dane, ak palivá a mazivá nakúpil od platiteľa, ktorý tieto palivá a mazivá nakúpil zdanené od výrobcu alebo od dovozcu.“.
8.
V § 11 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „keď sa použije suma uvedená v odseku 2 platná v deň nákupu motorovej nafty.“.
9.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane platiteľa v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní
(1)
Ak je na platiteľa vyhlásený konkurz alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu, alebo dňom, ktorý predchádza povoleniu vyrovnania. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom vyhlásenia konkurzu alebo dňom povolenia vyrovnania a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie. Ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac.
(2)
Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom nasledujúcim po zrušení konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz zrušený.
(3)
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je platiteľ povinný predložiť do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(4)
Daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je splatná jednorazovo do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.“.
10.
V § 14 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou podľa odseku 3.“.
11.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 3, 4 a 5, ktoré znejú:
„(3)
Platiteľ je povinný písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie do piatich pracovných dní odo dňa zrušenia právnickej osoby alebo odo dňa, v ktorom mu zaniklo oprávnenie na podnikanie, alebo odo dňa, v ktorom skončil činnosť, na základe ktorej sa stal platiteľom.
(4)
Daňový úrad môže zrušiť registráciu, ak zistil, že platiteľ nespĺňa podmienky na registráciu.
(5)
Daňový úrad pred zrušením registrácie vykoná daňovú kontrolu, určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a vyzve platiteľa na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. Po vykonaní daňovej kontroly daňový úrad rozhodne o zrušení registrácie. Daňový úrad o zrušení registrácie vydá rozhodnutie.“.
12.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Osobitná úprava postupu pri nútenom predaji podliehajúcom dani
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonala predaj palív a mazív platiteľa podľa osobitného predpisu9a) na dražbe alebo iným spôsobom a z výťažku predaja uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby, je povinná tento predaj oznámiť daňovému úradu platiteľa najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom palivá a mazivá predala, a v tej istej lehote je povinná tomuto daňovému úradu zaplatiť daň.
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala predaj palív a mazív podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, vyhotoví doklad o predaji, ktorý sa považuje za daňový doklad podľa § 9. V tomto doklade okrem náležitostí daňového dokladu podľa § 9 uvedie svoje obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt a právny dôvod núteného predaja palív a mazív. Kópiu tohto dokladu odovzdá platiteľovi, ktorého palivá a mazivá sa predali.
(3)
Platiteľ, ktorého palivá a mazivá sa predali spôsobom podľa odseku 1, uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú je povinná zaplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1.
(4)
Ak sa palivá a mazivá predali podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, zaplatenie dane týmto platiteľom právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonala predaj palív a mazív, sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého palivá a mazivá sa predali, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.
(5)
Ak sa predali palivá a mazivá platiteľa pri výkone daňovej exekúcie,9b) uhradí daň daňový úrad a o úhrade upovedomí platiteľa. Platiteľ dane uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú uhradil daňový úrad. Ak daňový úrad vykonal predaj palív a mazív osobe, ktorá je platiteľom, považuje sa doklad o predaji palív a mazív, ktorý vyhotovil daňový úrad, za daňový doklad podľa § 9. Zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého palivá a mazivá sa predali, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 299 Obchodného zákonníka.
Občiansky súdny poriadok.
9b)
§ 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
13.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
Uplatnenie dane pri palivách a mazivách určených na použitie ozbrojenými silami cudzích štátov
(1)
Od dane sú oslobodené palivá a mazivá položiek colného sadzobníka 2710 00 26 až 2710 00 59, 2710 00 66 až 2710 00 68 a 2710 00 81 až 2710 00 97 (ďalej len „pohonné látky“, „oleje a mazivá“) pri dovoze ozbrojenými silami cudzích štátov, ktoré sú vyslané na územie Slovenskej republiky v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná11) (ďalej len „zmluva“).
(2)
Daňový úrad vráti zaplatenú daň viažucu sa k pohonným látkam, olejom a mazivám dodaným na území Slovenskej republiky ozbrojeným silám cudzích štátov na použitie v služobných vozidlách, lietadlách a lodiach v rámci aktivít podľa zmluvy.
(3)
O vrátenie dane požiada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) miestne príslušný daňový úrad na tlačive daňové priznanie. K žiadosti doloží doklady o množstve dodaných pohonných látok, olejov a mazív ozbrojeným silám cudzích štátov.
(4)
Daňový úrad vráti daň ministerstvu obrany po preverení údajov podľa odseku 3 a oprávnenosti vrátenia dane.
(5)
Ministerstvo obrany odvedie daňovému úradu vrátenú daň z tých pohonných látok, olejov a mazív, ktoré boli vrátené ozbrojenými silami cudzích armád.
(6)
Na účely odsekov 1 až 5 sa ministerstvo obrany neregistruje za platiteľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 205/1997 Z. z., zákonom č. 396/1998 Z. z., zákonom č. 129/1999 Z. z., zákonom č. 338/1999 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.