251/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane platiteľa v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní
(1)
Ak je na platiteľa vyhlásený konkurz alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dňom, ktorý predchádza dňu vyhlásenia konkurzu, alebo dňom, ktorý predchádza dňu povolenia vyrovnania. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom vyhlásenia konkurzu alebo dňom povolenia vyrovnania a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie; ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac.
(2)
Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom nasledujúcim po dni zrušenia konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz zrušený.
(3)
Daňové priznania za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je platiteľ povinný predložiť do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(4)
Daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je splatná do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.“.
2.
V § 14 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou podľa odseku 9.“.
3.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 9, 10 a 11, ktoré znejú:
„(9)
Platiteľ je povinný písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie do piatich pracovných dní odo dňa zrušenia právnickej osoby alebo odo dňa, v ktorom mu zaniklo oprávnenie na podnikanie, alebo odo dňa, v ktorom skončil činnosť, na ktorej základe sa stal platiteľom.
(10)
Daňový úrad môže zrušiť registráciu, ak zistil, že platiteľ nespĺňa podmienky na registráciu.
(11)
Daňový úrad pred zrušením registrácie vykoná daňovú kontrolu, určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a vyzve platiteľa na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. Po vykonaní daňovej kontroly daňový úrad rozhodne o zrušení registrácie. Daňový úrad o zrušení registrácie vydá rozhodnutie.“.
4.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Osobitná úprava postupu pri nútenom predaji podliehajúcom dani
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonala predaj vína platiteľa podľa osobitného predpisu13) na dražbe alebo iným spôsobom a z výťažku predaja uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby, je povinná tento predaj oznámiť daňovému úradu platiteľa najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom víno predala, a v tej istej lehote je povinná tomuto daňovému úradu zaplatiť daň.
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala predaj vína podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, vyhotoví doklad o predaji, ktorý sa považuje za daňový doklad podľa § 9. V tomto doklade okrem náležitostí daňového dokladu podľa § 9 uvedie svoje obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt a právny dôvod núteného predaja vína. Kópiu tohto dokladu odovzdá platiteľovi, ktorého víno sa predalo.
(3)
Platiteľ, ktorého víno sa predalo spôsobom podľa odseku 1, uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú je povinná zaplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1.
(4)
Ak sa víno predalo podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, zaplatenie dane týmto platiteľom právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonala predaj vína, sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého víno sa predalo, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.
(5)
Ak sa predalo víno platiteľa pri výkone daňovej exekúcie,14) uhradí daň daňový úrad a o úhrade upovedomí platiteľa. Platiteľ dane uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú uhradil daňový úrad. Ak daňový úrad vykonal predaj vína osobe, ktorá je platiteľom, považuje sa doklad o predaji vína, ktorý vyhotovil daňový úrad, za daňový doklad podľa § 9. Zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého víno sa predalo, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:
„13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 299 Obchodného zákonníka.
Občiansky súdny poriadok.
14)
§ 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.