246/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2000 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z., zákona č. 60/1999 Z. z., zákona č. 153/1999 Z. z. a zákona č. 342/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Platiteľmi sú tiež osoby, ktoré nadobudli podnik alebo časť podniku od platiteľa podľa osobitného predpisu,8a) a to dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti; túto skutočnosť sú povinné oznámiť daňovému úradu najneskôr do piatich dní od nadobudnutia podniku alebo jeho časti. Daňový úrad vydá platiteľovi osvedčenie o registrácii.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak ide o predaj podniku alebo jeho časti31) osobe, ktorá nie je platiteľom, základ dane sa určí osobitne pre jednotlivé zdaniteľné plnenia (§ 2 ods. 1), pričom základom dane je najmenej hodnota zistená podľa osobitného predpisu.15b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:
„15b)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 38 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalej o služby podľa osobitného predpisu50a) spojené s letom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
„50a)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40a
Zdaňovacie obdobie platiteľa v konkurznom konaní a vo vyrovnacom konaní
(1)
Ak je na platiteľa vyhlásený konkurz alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu, alebo dňom, ktorý predchádza povoleniu vyrovnania. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom vyhlásenia konkurzu alebo dňom povolenia vyrovnania a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie. Ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac. Ak ide o platiteľa, ktorému bolo povolené vyrovnanie, je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo povolené vyrovnanie, a pre nasledujúci kalendárny rok sa určí zdaňovacie obdobie podľa § 40.
(2)
Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom nasledujúcim po zrušení konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz zrušený. Ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac, a to až do zrušenia registrácie platiteľa.“.
5.
V § 43 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Platiteľ, ktorý nadobudol majetok podľa osobitného predpisu,8), 8a) je povinný odviesť daň aj z takto nadobudnutého majetku.“.
6.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
㤠51a
(1)
Daňový úrad vráti daň viažucu sa na pohonné látky, oleje a mazivá dodané na území Slovenskej republiky ozbrojeným silám cudzích štátov, ktoré sú vyslané na územie Slovenskej republiky v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.67a)
(2)
O vrátenie dane požiada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky príslušný daňový úrad. K žiadosti doloží doklady o množstve predaných pohonných látok, olejov a mazív ozbrojeným silám cudzích štátov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:
„67a)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z., zákonom č. 60/1999 Z. z., zákonom č. 153/1999 Z. z., zákonom č. 342/1999 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.