241/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2000 do 31.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

241
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z. a zákona č. 95/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za štrnástu časť sa vkladá nová pätnásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PÄTNÁSTA ČASŤ
UPLATŇOVANIE POHĽADÁVOK NA ÚČELY KONKURZNÉHO KONANIA A VYROVNACIEHO KONANIA
§ 128c
(1)
Ak je na osobu uvedenú v § 67 vyhlásený konkurz alebo ak je tejto osobe povolené vyrovnanie podľa osobitného predpisu,20a) na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania sa za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti považujú nezaplatené sumy týchto príspevkov na poistenie v nezamestnanosti vrátane pokút a penále, na ktoré vznikol príslušnému okresnému úradu práce nárok voči tejto osobe.
(2)
Pokuty a penále, ktoré sa vzťahujú na skutočnosti, ktoré nastali pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania, alebo ktoré sa vzťahujú na pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania a ktoré do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania neboli predpísané ani uložené, sa považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti podľa odseku 1 iba do polovice najvyššej sumy pokuty a penále, ktoré príslušný okresný úrad práce mohol uložiť alebo predpísať podľa tohto zákona do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania, ak mu povinnosť uložiť alebo predpísať pokutu a penále ukladal tento zákon.
(3)
Za záväzky z príspevkov na poistenie v nezamestnanosti sa na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania považujú sumy týchto príspevkov na poistenie v nezamestnanosti vrátane pokút a penále, na ktorých vrátenie má osoba uvedená v § 67 právny nárok podľa tohto zákona, a to aj vtedy, keď si tento nárok neuplatnila.
(4)
Za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania sa na účely konania podľa tohto zákona považujú pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti a pokuty a penále vzťahujúce sa ku kalendárnym mesiacom, ktoré sa končia pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania, ako aj ich časť vzťahujúca sa ku kalendárnemu mesiacu, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, a to v pomernej čiastke pripadajúcej na dni od začiatku tohto kalendárneho mesiaca do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania.
(5)
Ostatné pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti podľa tohto zákona sa považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu alebo po povolení vyrovnania.20b)
(6)
Príslušný okresný úrad práce po vyhlásení konkurzu alebo po povolení vyrovnania prihlási pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vrátane pokút a penále spôsobom a v lehotách ustanovených osobitným predpisom.20c)
(7)
Príslušný okresný úrad práce môže vo vyrovnacom konaní uplatňovať pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti, ktoré vznikli pred povolením vyrovnania.
(8)
V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu nevznikajú ani neprirastajú pokuty a penále a príslušný okresný úrad práce ich nemôže ukladať ani predpisovať. Od povolenia vyrovnania nevznikajú ani neprirastajú pokuty a penále vzťahujúce sa na pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred povolením vyrovnania, ani pokuty a penále vzťahujúce sa na skutočnosti, ktoré nastali pred povolením vyrovnania; príslušný okresný úrad práce takéto sankcie nemôže ukladať ani predpisovať.
(9)
Právoplatnosťou uznesenia o potvrdení vyrovnania a včasným a úplným splnením dlžníkových povinností, ktoré bol povinný plniť podľa vyrovnacieho plánu, dlžníkovi zaniká povinnosť plniť pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti alebo ich časti, ktoré osoba uvedená v § 67 na základe schváleného vyrovnacieho plánu nemusí plniť. Súčasne nie je povinný plniť
a)
všetky pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti ani ich časti, ktoré sa na účely vyrovnania považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred povolením vyrovnania a ktoré nemožno vo vyrovnaní uspokojiť, a
b)
pokuty a penále ani tie ich časti, ktoré neboli na účely vyrovnacieho konania považované za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti podľa odsekov 1 a 2, ak sa tieto pokuty a penále vzťahujú na pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa na účely vyrovnania považujú za pohľadávky na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred povolením vyrovnania.
(10)
Pohľadávky, pokuty a penále alebo ich časti (odsek 9) nemožno po skončení vyrovnania dodatočne uložiť ani predpísať.
(11)
Ostatné účinky vyhlásenia konkurzu a povolenia vyrovnania upravuje osobitný predpis.20a)
§ 128d
Ustanovenia § 128c sa rovnako použijú aj vo vzťahu k pohľadávkam Národného úradu práce na príspevky do garančného fondu.“.
Doterajšia pätnásta časť a šestnásta časť sa označujú ako šestnásta časť a sedemnásta časť.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a, 20b a 20c znejú:“.
„20a)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
20b)
§ 31 ods. 3 a § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
20c)
§ 20, § 31 ods. 5 a § 56 zákona č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 238/2000 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.