238/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

238
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., zákona č.12/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 92/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.197/1999 Z. z. a zákona č. 281/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Dlžník je v úpadku, ak má viac veriteľov a nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti plniť svoje záväzky.“.
2.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu (ďalej len „podstata“).
(2)
Podstatu tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty (ďalej len „majetok“), ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok.
(3)
Do podstaty nepatrí majetok, ktorého sa nemôže týkať výkon rozhodnutia, colná zábezpeka do výšky colného dlhu, mzda a obdobné príjmy.1a) Majetok slúžiaci na podnikateľskú činnosť z podstaty nie je vylúčený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad zákon č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 7 ods. 2 sa slová „(§ 31 ods. 2), veritelia pohľadávok uvedených v § 31 ods. 3, ak neprihlasujú nároky podľa § 20 (§ 31 ods. 4), veritelia pohľadávok podľa § 5 ods. 2 a veritelia pohľadávok podľa § 9b ods. 3“ nahrádzajú slovami „(§ 31 ods. 3) a veritelia pohľadávok podľa § 31 ods.1 písm. a) až c)“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Postavenie účastníka konkurzu veriteľovi zaniká, ak celá jeho pohľadávka ostala sporná z dôvodu, že svoje právo v lehote určenej súdom neuplatnil, alebo ho uplatnil neúspešne (§ 23 ods. 2 a 5).
(4)
Ak došlo počas konkurzu k zmene veriteľa pohľadávky zo zákona alebo zo zmluvy, účastníkom konkurzu sa namiesto pôvodného veriteľa stáva nový veriteľ, ktorý túto skutočnosť oznámi súdu. Oznámenie musí byť doložené listinou preukazujúcou prechod pohľadávky, v prípade prevodu pohľadávky zmluvou o postúpení pohľadávky spísanou formou notárskej zápisnice. K zmene účastníka konkurzu dochádza doručením oznámenia tejto skutočnosti súdu, najneskôr však do zverejnenia konečnej správy (§ 29 ods. 3). Ak oznámenie nie je doložené listinou preukazujúcou prechod pohľadávky a v prípade prevodu pohľadávky zmluvou o postúpení pohľadávky spísanou formou notárskej zápisnice, súd rozhodne o nepripustení zmeny účastníkov konkurzu uznesením. Na zámenu účastníkov konkurzu sa nevzťahuje osobitný predpis.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 92 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.“.
5.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Z dôležitých dôvodov môže súd na návrh úpadcu alebo správcu alebo aj bez návrhu zbaviť správcu funkcie. Ak súd zbaví správcu jeho funkcie, ustanoví nového správcu. Súd ustanoví nového správcu podľa odseku 1 na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov; funkcia doterajšieho správcu zaniká dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov. Nového správcu súd ustanoví uznesením na schôdzi konkurzných veriteľov. Uznesenie súd doručí doterajšiemu správcovi, novému správcovi a zverejní ho na úradnej tabuli súdu. Účinky doteraz vykonaných úkonov zostávajú zachované. Zbavením funkcie nezaniká správcova zodpovednosť podľa odseku 2 za čas výkonu funkcie. Správca, ktorý bol zbavený funkcie, je povinný riadne informovať nového správcu a dať mu k dispozícii všetky doklady.“.
6.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Súd zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov, ak je to potrebné na zistenie ich stanovísk potrebných na ďalšie vedenie konkurzu, a riadi jej rokovanie; na návrh správcu alebo na návrh konkurzného veriteľa alebo konkurzných veriteľov, ktorých súčet pohľadávok predstavuje najmenej 30 % pohľadávok počítaných podľa výšky pohľadávok, ju zvoláva vždy. Schôdza konkurzných veriteľov sa musí oznámiť vhodným spôsobom s uvedením dňa a predmetu rokovania. Súd zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov vždy do 30 dní od podania návrhu na jej zvolanie s výnimkou schôdze konkurzných veriteľov podľa § 20a ods. 1. Ten, kto predkladá návrh na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov, je povinný predložiť návrh programu schôdze konkurzných veriteľov. Zaradiť na rokovanie schôdze konkurzných veriteľov určitú záležitosť, ktorá nie je predmetom programu schôdze konkurzných veriteľov zvolávanej súdom, možno len vtedy, ak sú na schôdzi konkurzných veriteľov prítomní všetci konkurzní veritelia a hlasovali za prijatie tohto návrhu s výnimkou návrhu na ustanovenie nového správcu podaného na schôdzi konkurzných veriteľov podľa § 20a. Schôdza konkurzných veriteľov najmä schvaľuje návrh na ustanovenie nového správcu, postup správcu pri speňažovaní podstaty (ďalej len „plán speňaženia“), prípadne čiastočný plán speňaženia, udelenie príklepu pri dražbe majetku a volí veriteľský výbor.“.
7.
V § 10 ods. 2 sa slová „najmenej štvrtinu konkurzných pohľadávok“ nahrádzajú slovami „najmenej 30 % pohľadávok počítaných podľa výšky pohľadávok, ak nie je ustanovené inak.“.
8.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Schôdzu konkurzných veriteľov s výnimkou schôdze, ktorej predmetom programu je návrh na ustanovenie nového správcu, a s výnimkou schôdze podľa § 20a môže viesť z poverenia súdu i súdny tajomník. Súdny tajomník nemôže rozhodovať o hlasovacom práve konkurzných veriteľov.“.
9.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:
„(5)
Schôdza konkurzných veriteľov volí veriteľský výbor podľa odseku 2, ak to navrhne konkurzný veriteľ alebo konkurzní veritelia, ktorých súčet pohľadávok predstavuje najmenej 15 % pohľadávok počítaných podľa výšky pohľadávok. Ďalšie zvolávanie a činnosť veriteľského výboru riadi jeho predseda v súčinnosti so správcom okrem zvolávania súdom podľa § 27c ods. 14.
(6)
Na schôdzi konkurzných veriteľov môže navrhnúť schválenie ustanovenia nového správcu prítomný konkurzný veriteľ alebo prítomní konkurzní veritelia, ktorých súčet pohľadávok predstavuje najmenej 30 % pohľadávok počítaných podľa výšky pohľadávok. Každý prítomný konkurzný veriteľ alebo prítomní konkurzní veritelia, ktorých súčet pohľadávok predstavuje najmenej 30 % pohľadávok počítaných podľa výšky pohľadávok, môžu navrhnúť na schválenie ustanovenia nového správcu iba jednu osobu a o jednotlivých návrhoch na ustanovenie nového správcu sa hlasuje podľa predloženého poradia návrhov. Návrh na ustanovenie nového správcu môže konkurzný veriteľ alebo konkurzní veritelia podať najskôr na schôdzi konkurzných veriteľov podľa § 20a.
(7)
Na schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu a na schválenie plánu speňaženia schôdzou konkurzných veriteľov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných alebo riadne zastúpených konkurzných veriteľov počítaná podľa výšky pohľadávok. Ak schôdza konkurzných veriteľov neschváli návrh na ustanovenie nového správcu alebo návrh plánu speňaženia alebo schôdza konkurzných veriteľov nie je schopná uznášať sa podľa odseku 2, súd zvolá ďalšiu schôdzu konkurzných veriteľov s rovnakým predmetom rokovania (ďalej len „opakovaná schôdza“). Na opakovanej schôdzi konkurzných veriteľov sa hlasuje spôsobom ustanoveným v odseku 2. Súd nezvoláva opakovanú schôdzu, ak schôdza konkurzných veriteľov neschváli návrh na ustanovenie nového správcu a správca už bol raz rozhodnutím schôdze konkurzných veriteľov ustanovený.
(8)
Ak ani opakovaná schôdza konkurzných veriteľov zvolaná na účel schválenia návrhu na ustanovenie nového správcu neschváli návrh na ustanovenie nového správcu alebo ak táto opakovaná schôdza konkurzných veriteľov nie je schopná uznášať sa podľa odseku 2, súd môže zbaviť správcu funkcie v ďalšom priebehu konkurzného konania iba za podmienok ustanovených v § 8 ods. 1.
(9)
Ak ani opakovaná schôdza konkurzných veriteľov nie je schopná uznášať sa podľa odseku 2, platí, že plán speňaženia je schválený schôdzou konkurzných veriteľov tak, ako ho predložil správca. Ak táto opakovaná schôdza konkurzných veriteľov neschváli predložený plán speňaženia podľa odseku 2 tak, ako ho predložil správca, platí, že plán speňaženia je schválený vrátane jednotlivých návrhov na úpravu k nemu, ak schôdza konkurzných veriteľov jednotlivé návrhy na úpravu predloženého plánu speňaženia schválila podľa odseku 2.“.
10.
V § 11 ods. 1 sa prvá veta vypúšťa a na konci sa pripája táto veta:
„Predsedu veriteľského výboru volia jeho členovia na prvej schôdzi veriteľského výboru väčšinou hlasov.“.
11.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Veriteľský výbor je povinný o svojej činnosti informovať schôdzu konkurzných veriteľov vždy na jej najbližšom zasadnutí.“.
12.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Na zasadnutie veriteľského výboru sa pozývajú všetci členovia aj náhradníci veriteľského výboru.“.
13.
V § 11 sa vypúšťa odsek 6.
14.
V § 13 ods.1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je dlžník zapísaný v obchodnom registri, oznámi súd zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku súdu, ktorý obchodný register vedie, aby vykonal záznam o zamietnutí.“.
15.
V § 13 ods. 3 sa v prvej vete na konci pripájajú slová „, colnému riaditeľstvu a všetkým orgánom, o ktorých je súdu známe, že vedú s úpadcom konanie, ktoré sa vyhlásením konkurzu prerušuje“.
16.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie úpadca, ak nie je navrhovateľom. Proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu sa môže odvolať navrhovateľ. Odvolanie nemá odkladný účinok s výnimkou § 14 ods.1 písm. k).“.
17.
Nadpis nad § 14 znie:
„Účinky vyhlásenia konkurzu“.
Súčasne sa zrušuje nadpis pod § 14.
18.
V § 14 ods.1 písm. a) sa za slová „majetkom podstaty“ vkladajú slová „, ako aj výkon práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty,“ a slovo „prechádza“ sa nahrádza slovom „prechádzajú“.
19.
V § 14 ods. 1 písmená c ) a d) znejú:
„c)
súdne a iné konania podľa osobitného predpisu,2a) ktoré sa týkajú majetku patriaceho do podstaty, alebo konania o nárokoch, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, možno začať na návrh správcu alebo podaním návrhu proti správcovi; ak ide o pohľadávky, ktoré treba prihlásiť v konkurze (§ 20), môže byť konanie začaté v súlade s ustanoveniami § 23 a 24;
d)
súdne a iné konania podľa osobitného predpisu,2a) ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu, sa prerušujú, ak sa týkajú majetku patriaceho do podstaty alebo ak sa týkajú nárokov, ktoré majú byť z podstaty uspokojené;“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 14 ods.1 písmeno g) znie:
„g)
nesplatné pohľadávky a záväzky týkajúce sa podstaty sa stávajú splatnými; ak je úpadcom banka, jej pohľadávky sa stávajú splatnými až dňom rozhodnutia súdu podľa § 14b ods. 2;“.
21.
V § 14 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
započítanie vzájomne inak započítateľnej pohľadávky patriacej do podstaty nie je možné;“.
22.
V § 14 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
zaniká úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a do podstaty patrí aj tá jeho časť, s ktorou úpadca podnikal;“.
23.
V § 14 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
správca je oprávnený rozhodovať o obchodných záležitostiach podniku,3a) robiť za úpadcu právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, zabezpečiť vedenie účtovníctva, zriaďovať samostatné organizačné zložky podniku; nie je oprávnený zriadiť odštepný závod. Za samostatnú organizačnú zložku podniku sa na účely tohto zákona považuje taká organizačná zložka podniku, v ktorej sa vedie v rámci účtovníctva podniku oddelená evidencia majetku;“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 5 Obchodného zákonníka.“.
24.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
V konaniach prerušených podľa odseku 1 písm. d) s výnimkou konaní o pohľadávkach, ktoré treba prihlásiť v konkurze (§ 20), sa však pokračuje na návrh správcu, úpadcovho odporcu alebo nerozlučného účastníka konania.2) Správca sa stáva účastníkom konania namiesto úpadcu. Úpadca môže tento návrh podať, len ak tak neurobí správca v lehote určenej súdom, pričom v tomto prípade úpadca zostáva účastníkom konania. Neprerušuje sa však konanie o výživnom maloletých detí, trestné konanie a colné konanie. Procesné úkony uskutočnené v čase od vyhlásenia konkurzu do vydania rozhodnutia o prerušení konania podľa odseku 1 písm. d) sú neúčinné.
(6)
Pri výkone oprávnení podľa odseku 1 správca nesmie na úkor podstaty uzatvárať zjavne nevýhodné zmluvy alebo robiť úkony, ktorými získa prospech pre seba alebo osoby jemu blízke.4)
(7)
Správca je povinný predložiť súdu konečnú správu do 18 mesiacov od vyhlásenia konkurzu, ak súd v rozhodnutí o vyhlásení konkurzu neurčí inú primeranú lehotu. Tieto lehoty môže súd predĺžiť vzhľadom na okolnosti prípadu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 4 znejú:
„2)
§ 91 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
4)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
25.
Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠14a
(1)
Ak pri exekúcii predajom nehnuteľnosti bol udelený príklep pred vyhlásením konkurzu a udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom podľa osobitného zákona,3b) súd rozhodne o príklepe na návrh správcu alebo vydražiteľa podľa tohto zákona.
(2)
Ak súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu; súd príklep neschváli, ak najneskôr ku dňu schválenia príklepu vydražiteľ nezaplatil najvyššie podanie. Po schválení príklepu súdom sa vydá podstata3c) správcovi.
(3)
Ak súd neschváli udelenie príklepu, vydražiteľ je povinný vrátiť nehnuteľnosť úpadcovi, vydať mu úžitky z držby nehnuteľnosti a nahradiť škodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou; tento majetok sa stáva súčasťou podstaty. Súčasťou podstaty sú aj sumy, ktoré sa rovnajú záväzkom vydražiteľa, ktorý nezaplatil najvyššie podanie. Vydražiteľovi sa vráti suma rovnajúca sa najvyššiemu podaniu a úrokom z neho.
§ 14b
Prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu
(1)
Ak do podstaty patrí podnik, vyhlásením konkurzu sa nekončí jeho prevádzkovanie. Správca vykoná opatrenia potrebné na zabezpečenie prevádzkovania podniku. Ustanovenia osobitných predpisov o podmienkach prevádzkovania podniku, prípadne výkonu povolania alebo iného podnikania ako na základe živnosti týmto nie sú dotknuté.
(2)
Súd môže na návrh správcu rozhodnúť o skončení prevádzkovania podniku. Správca si vyžiada k návrhu stanovisko veriteľského výboru, ak je ustanovený.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 primerane platia na prevádzkovanie časti podniku, ktorá tvorí jeho samostatnú organizačnú zložku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:
„3b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
3c)
§ 156 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.“.
26.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Hodnota podniku alebo jeho časti sa určuje ako celok znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.4ba) Ak je súčasťou podniku, časti podniku alebo súboru vecí majetok, ktorý slúži na zabezpečenie pohľadávok oddelených veriteľov (§ 28), alebo tovar pod colným dohľadom, jeho hodnota sa určí v znaleckom posudku samostatne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4ba znie:
„4ba)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.“.
27.
V § 20 ods.1 sa v prvej vete slová „súdne konanie alebo konanie o výkon rozhodnutia, alebo exekúcia2a)“ nahrádzajú slovami „súdne alebo iné konanie podľa osobitných predpisov;2a)“.
28.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
(1)
Súd zvolá vždy prvú schôdzu konkurzných veriteľov tak, aby sa konala v lehote do 80 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
(2)
Schôdza konkurzných veriteľov sa neuskutoční skôr, ako uplynie lehota podľa § 13 ods. 2.
(3)
Predmetom schôdze konkurzných veriteľov je najmä schválenie plánu speňaženia a schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu.“.
29.
§ 27 znie:
㤠27
(1)
Podstatu možno speňažiť predajom na dražbe (§ 27a) alebo predajom mimo dražby.
(2)
Predajom mimo dražby bez schválenia plánu speňaženia schôdzou konkurzných veriteľov podľa odseku 8 sa speňažujú len
a)
byty a nebytové priestory,
b)
majetok bezprostredne ohrozený zničením alebo znehodnotením,
c)
tovary vyrábané alebo služby poskytované úpadcom, ktorého podnik sa prevádzkuje.
(3)
Predaj mimo dražby uskutoční správca so súhlasom súdu a za podmienok určených schôdzou konkurzných veriteľov. Majetok možno predať mimo dražby aj za sumu nižšiu, ako je určená hodnota, alebo za cenu zistenú podľa cenových predpisov. Rovnako tak možno previesť úpadcove ťažko vymáhateľné pohľadávky. Na účely tohto zákona sa za ťažko vymáhateľné pohľadávky považujú tie, ktoré napriek výzve neboli uhradené v lehote jedného roka po lehote splatnosti.
(4)
Súd pri speňažovaní majetku mimo dražby, na ktorom viazne záložné právo alebo zádržné právo, prípadne obmedzenie prevodu nehnuteľnosti, alebo pri majetku zabezpečenom prevodom práva v podmienkach podľa odseku 3 tiež určí
a)
povinnosť správcu oznámiť oddeleným veriteľom (§ 28) podmienky speňažovania,
b)
spôsob speňažovania tak, aby záujemca o kúpu z podstaty sa nemohol dozvedieť o ponuke iného záujemcu do spoločného oboznámenia sa súdu s ponukami.
Súd o výsledkoch oboznámenia sa s ponukami vyhotoví zápisnicu.
(5)
Na speňažovanie bytov a nebytových priestorov sa použijú primerane ustanovenia osobitného predpisu.4c)
(6)
Ak nájomca bytu alebo nebytového priestoru v lehote určenej správcom byt neodkúpi, možno tento byt speňažiť tretej osobe postupom ustanoveným v odseku 4 alebo v § 27a. Ustanovenia osobitného predpisu4d) nie sú tým dotknuté.
(7)
Správca môže jednou zmluvou speňažiť majetok, ktorý slúži na prevádzkovanie podniku alebo časti podniku. Výťažok takého predaja je súčasťou celkového výťažku speňaženia podstaty a nemôže slúžiť len na krytie záväzku súvisiaceho s predaným podnikom. Zo záväzkov súvisiacich s predávaným podnikom alebo jeho časťou sa prevádzajú na kupujúceho len nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedené v zmluve, inak sa na túto zmluvu primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.4da)
(8)
Správca speňažuje podstatu na základe plánu speňaženia schváleného schôdzou konkurzných veriteľov. Plán speňaženia, ktorý obsahuje spôsob speňaženia podľa odsekov 1 a 11 a podmienky predaja mimo dražby, správca predloží súdu najneskôr 15 dní pred schôdzou konkurzných veriteľov, na ktorej sa má schváliť. Podmienky predaja mimo dražby obsahujú najmä spôsob zverejnenia ponukového konania, označenie predmetu predaja mimo dražby a určenie lehoty, do ktorej sa ponuky zasielajú, kritériá, podľa ktorých sa ocenenie vykonáva, a určenie zodpovednej osoby za vyhodnotenie ponúk a určenie času, keď sa vyhodnotenie ponúk vykoná.
(9)
Súd nebude prihliadať na návrh správcu alebo na rozhodnutie schôdze konkurzných veriteľov, ktorým sa schvaľuje postup správcu pri speňažení podstaty, ak navrhnú jeho speňaženie spôsobom, ktorý je v rozpore s odsekom 2.
(10)
Podstata sa speňažuje ako
a)
podnik,
b)
časť podniku,
c)
súbor majetku,
d)
veci, práva a iné majetkové hodnoty samostatne.
(11)
Ak správca navrhol speňaženie podľa
a)
odseku 10 písm. a), schôdza konkurzných veriteľov nemôže schváliť spôsob speňaženia podľa odseku 10 písm. b), c), d),
b)
odseku 10 písm. b), schôdza konkurzných veriteľov nemôže schváliť spôsob speňaženia podľa odseku 10 písm. c), d),
c)
odseku 10 písm. c), schôdza konkurzných veriteľov nemôže schváliť spôsob speňaženia podľa odseku 10 písm. d).
(12)
Nevymožiteľné pohľadávky a iný majetok, ktorý nebolo možné predať postupom podľa tohto zákona, môže správca po schválení súdom vylúčiť z podstaty.
(13)
Majetok nadobudnutý z podstaty sa prevádza bez tiarch na ňom viaznucich s výnimkou vecných bremien a nájmu podľa osobitného predpisu.4d)
(14)
Nadobudnutím vlastníckeho práva k majetku z podstaty colný dohľad sa nekončí. O tejto skutočnosti je správca konkurznej podstaty povinný nadobúdateľa bezodkladne písomne informovať. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie colných predpisov.4db) Ak správca predá tovar pod colným dohľadom za cenu vrátane cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze, colný dohľad sa končí okamihom úhrady predmetných platieb colným orgánom. Zvyšok výťažku pripadá do podstaty.
(15)
Ustanovenie odseku 14 sa nepoužije pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom a pri ktorom colný dlh vznikol pred vyhlásením konkurzu. Takýto tovar správca vždy predá za cenu vrátane cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze; z výťažku predaja sa prednostne uhradí colná pohľadávka, ktorá na tovare viazne. Zvyšok výťažku pripadá do podstaty.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4c, 4d, 4da a 4db znejú:
„4c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 710 až 714 Občianskeho zákonníka.
4da)
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka.
4db)
§ 242 až 246 Colného zákona.“.
30.
Za § 27 sa vkladajú § 27a až 27d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Dražba a dražobný poriadok
§ 27a
Organizovanie dražby
(1)
Organizátorom dražby je správca.
(2)
Správca zodpovedá za prípravu, priebeh a realizáciu výsledkov dražby.
(3)
Ak dražený majetok nebol vydražený, správca dražbu zopakuje (ďalej len „opakovaná dražba“).
(4)
Opakovanú dražbu možno vykonať len raz s výnimkou dražby majetku podľa § 27c ods.13.
(5)
Ak sa dražený majetok nevydraží, môže ho správca predať za najvyššiu ponuku aj bez súhlasu súdu.
(6)
Správca vydá osobitné oznámenie o vyhlásení dražby (ďalej len „oznámenie“), ktoré obsahuje najmä údaj
a)
o mene, obchodnom mene alebo názve úpadcu a sídle alebo bydlisku úpadcu,
b)
o mieste, dátume a čase konania dražby,
c)
o súpise a špecifikácii draženého majetku,
d)
o vyvolávacej cene,
e)
o výške dražobnej zábezpeky, ak je požadovaná, mieste a spôsobe jej zloženia,
f)
o podmienkach, za akých môže záujemca vykonať obhliadku draženého majetku,
g)
o osobách, ktoré sú oprávnené dražiť,
h)
o osobách, ktoré sú vylúčené z účasti na dražbe,
i)
o lehote na zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením,
j)
o podmienkach, za akých prepadá dražobná zábezpeka, a
k)
upozornenie, že osoby, ktoré majú predkupné právo, môžu ho uplatniť do konania dražby a že udelením príklepu predkupné právo zaniká.
(7)
Oznámenie sa musí zverejniť najneskôr 14 dní pred dňom konania dražby na úradnej tabuli konkurzného súdu, v dennej tlači s celoštátnou distribúciou, prípadne aj na iných vhodných miestach podľa úvahy správcu. V rovnakej lehote musí správca o dražbe informovať veriteľský výbor, ak je zvolený.
(8)
Správca je povinný aspoň štyri pracovné dni pred dražbou záujemcom o dražbu umožniť obhliadku draženého majetku.
(9)
Na dražbách môžu byť prítomní okrem dražiteľov a osôb poverených správcom členovia veriteľského výboru, veritelia a osoby poverené súdom. Ak to priestorové a technické podmienky umožnia, správca povolí prítomnosť verejnosti.
(10)
Vyvolávacia cena je
a)
hodnota, ktorá je určená znaleckým posudkom,
b)
1 Sk pri opakovanej dražbe.
(11)
Na dražbu sa nevzťahujú cenové predpisy.
(12)
Dražobná zábezpeka je štvrtina stanovenej hodnoty draženého majetku zapísaného v súpise podstaty; pri opakovanej dražbe je dražobná zábezpeka desatina určenej hodnoty draženého majetku zapísaného v súpise podstaty.
(13)
Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je výpis z bankového účtu dražiteľa o vykonanej platbe prevedenej na bankový účet správcu. Ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti, preukazuje sa dražiteľ dokladom o jej zaplatení.
(14)
Dražobná zábezpeka sa započítava do najvyššieho podania.
(15)
Ak vydražiteľ najvyššie podanie v lehote ustanovenej v § 27c ods. 19 a 21 nezaplatí, dražobná zábezpeka v plnej výške prepadá v prospech podstaty.
(16)
Dražiteľom, ktorí neboli na dražbe úspešní, správca dražobnú zábezpeku vráti bez zbytočného odkladu na účet, ktorý mu uvedie dražiteľ.
(17)
Vydražiteľovi správca bez zbytočného odkladu vráti tú časť dražobnej zábezpeky, o ktorú prevyšuje najvyššie podanie.
(18)
Správca bez zbytočného odkladu vráti dražobnú zábezpeku vydražiteľovi, ak mu nebol udelený príklep podľa § 27c ods.16.
§ 27b
Podmienky účasti na dražbe
(1)
Dražiteľom je záujemca o dražbu, ktorý je zapísaný v zápisnom hárku.
(2)
Správca alebo ním poverená osoba zapíše do zápisného hárka osobu, ktorá
a)
preukázala svoju totožnosť,
b)
je spôsobilá na právne úkony,
c)
je plnoletá,
d)
preukázala zloženie dražobnej zábezpeky,
e)
zaplatila účastnícky poplatok určený správcom najviac do sumy 1000 Sk,
f)
neohodnotila dražený majetok,
g)
požiadala o zápis do zápisného hárka.
(3)
V zápisnom hárku sa uvedú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby,
b)
názov právnickej osoby, meno a priezvisko osoby oprávnenej zúčastniť sa na dražbe v mene právnickej osoby,
c)
identifikačné číslo dokladu totožnosti,
d)
číslo a dátum dokladu o zložení dražobnej zábezpeky.
(4)
Správca alebo ním poverená osoba pridelí dražiteľovi tabuľku s dražobným číslom. Po skončení dražby je dražiteľ povinný tabuľku s dražobným číslom vrátiť.
§ 27c
Priebeh dražby
(1)
Dražbu vykonáva správca alebo licitátor, ktorého vymenúva správca. Za licitátora možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá je oprávnená na výkon dražby podľa osobitného predpisu.4dc) Správca je povinný vymenovať na dražbu náhradného licitátora pre prípad, ak by licitátor vo svojej činnosti nemohol pokračovať.
(2)
Ak licitátor nevykonáva svoju činnosť v súlade s týmto zákonom, správca ho odvolá a na jeho miesto vymenuje náhradného licitátora.
(3)
Na činnosť licitátora dohliada správca.
(4)
Správca, licitátor a náhradný licitátor (ďalej len „vykonávateľ dražby“) sa nesmú uchádzať o dražený majetok.
(5)
Vykonávateľ dražby začína dražbu tým, že oznámi predmet dražby a urobí ponuku vyvolávacej ceny.
(6)
Po oznámení vyvolávacej ceny zodvihne dražiteľ, ktorý má záujem nadobudnúť dražený majetok za túto cenu, viditeľne tabuľku s dražobným číslom. V prospech tohto dražiteľa opakuje vykonávateľ dražby bez unáhlenia ponuku trikrát spolu s dodatkom „po prvý raz“, „po druhý raz“, „po tretí raz“. Súčasne vyzýva dražiteľov na zvýšenie ponuky v súlade s odsekom 8. Ak ani po treťom opakovaní žiadny z dražiteľov neurobí vyššiu ponuku viditeľným zodvihnutím dražobnej tabuľky a hlasným oznámením vyššej ceny, vykonávateľ dražby udelí príklep na dražený majetok dražiteľovi, v ktorého prospech ponuku opakoval.
(7)
Ak po oznámení vyššej ceny zodvihnú dražobné tabuľky viacerí dražitelia, určí vykonávateľ dražby toho, ktorý zodvihol dražobnú tabuľku prvý z nich, a opakuje ponuku v jeho prospech. Dražiteľ môže hlasno uviesť aj vyššiu ponuku, ako je vykonávateľom dražby vyvolaná, v takom prípade opakuje vykonávateľ dražby ponuku v jeho prospech podľa odseku 6.
(8)
Najnižšia suma, o ktorú možno ponuku zvýšiť, pri draženom majetku s vyvolávacou cenou do 50 Sk je 5 Sk, do 100 Sk je 10 Sk, do 1000 Sk je 100 Sk, do 10 000 Sk je 500 Sk, do 50 000 Sk je 1000 Sk, do 100 000 Sk je 2000 Sk, do 500 000 Sk je 5000 Sk, do 1 000 000 Sk je 20 000 Sk, do 5 000 000 Sk je 50 000 Sk, do 10 000 000 Sk je 100 000 Sk a nad 10 000 000 je 200 000 Sk.
(9)
Po treťom opakovaní ponuky organizátor dražby udelí príklepom dražený majetok do vlastníctva dražiteľovi, ktorý urobil najvyššiu ponuku. Ak nie je potrebné schválenie udelenia príklepu podľa odseku 13, udelením príklepu a zaplatením vydraženej ceny prechádza dražený majetok do vlastníctva dražiteľovi.
(10)
Ak vydražiteľ nezaplatí vydraženú cenu podľa odsekov 19 a 21, platí, že
a)
príklep nebol udelený,
b)
ním vydražený majetok nebol na tejto dražbe dražený.
(11)
Ak príklep nie je schválený podľa odseku 13, platí, že nebol udelený.
(12)
Ak o dražený majetok nikto z dražiteľov neprejaví záujem, vykonávateľ dražby po treťom vyvolaní ponuky oznámi, že majetok nebol vydražený.
(13)
Ak na opakovanej dražbe pri
a)
podniku,
b)
časti podniku,
c)
súboru majetku, ktorý obsahuje nehnuteľnosť,
d)
nehnuteľnosti
najvyššia ponuka vydražiteľa nedosiahne pätinu vyvolávacej ceny podľa § 27a ods.10 písm. a), udelenie príklepu podlieha schváleniu veriteľského výboru, ak je zvolený, inak schôdzi konkurzných veriteľov.
(14)
Na požiadanie správcu súd bezodkladne zvolá veriteľský výbor, ak je zvolený, inak schôdzu konkurzných veriteľov na účel schválenia udelenia príklepu.
(15)
Ak veriteľský výbor alebo schôdza konkurzných veriteľov zvolaná podľa odseku 14 nebude schopná uznášať sa, platí, že príklep je udelený.
(16)
Ak veriteľský výbor alebo schôdza konkurzných veriteľov zvolaná podľa odseku 14 neschváli udelenie príklepu alebo postup podľa odseku 18, správca vykoná opakovanú dražbu.
(17)
Na opakovanú dražbu podľa odseku 16 sa nevzťahuje ustanovenie odseku 13.
(18)
Veriteľský výbor alebo schôdza konkurzných veriteľov zvolaná podľa odseku 14 môže požiadať súd, aby sa majetok podľa odseku 13 speňažoval mimo dražby podľa § 27.
(19)
Vydražiteľ je povinný vydraženú cenu do sumy 500 000 Sk zaplatiť v hotovosti ihneď po skončení dražby, ak na tento účel nie je vyhlásená prestávka.
(20)
Vydražený hnuteľný majetok odovzdá správca vydražiteľovi po zaplatení vydraženej sumy.
(21)
Ak ide o sumu vyššiu, ako je uvedená v odseku 19, vydražiteľ je povinný najvyššiu ponuku zaplatiť
a)
do tridsiatich dní od udelenia príklepu,
b)
do tridsiatich dní od vyrozumenia správcom, že udelenie príklepu bolo schválené podľa odsekov 14 a 15;
pri opakovanej dražbe zaplatiť podľa odseku 13.
(22)
O dražbe spíše správca zápisnicu, v ktorej uvedie
a)
deň a miesto konania dražby,
b)
vydražený majetok,
c)
meno, priezvisko a adresu vydražiteľa alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je vydražiteľom,
d)
vyvolávaciu cenu,
e)
vydraženú cenu,
f)
výšku dražobnej zábezpeky zloženej vydražiteľom,
g)
sumu, ktorú je vydražiteľ povinný doplatiť k dražobnej zábezpeke na určený bankový účet, a lehotu na zaplatenie; ak nie je potrebné vydraženú cenu zaplatiť v hotovosti,
h)
zaplatenie vydraženej ceny v hotovosti,
i)
sumu určenú na vrátenie podľa § 27a ods. 17,
j)
neudelenie príklepu podľa odseku 13.
(23)
Zápisnica v prípade dražby nehnuteľného majetku musí obsahovať údaje potrebné na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností.
(24)
Zápisnica sa vyhotoví najmenej v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis sa stáva súčasťou súdneho spisu. Zápisnicu podpisuje vykonávateľ dražby a správca, ak nie je vykonávateľom dražby, vydražiteľ, osoba poverená súdom, ak je taká osoba prítomná. Zápisnicu s originálnymi podpismi uschováva správca do zrušenia konkurzu.
(25)
Zápisnica spolu s potvrdením správcu o zaplatení vydraženej sumy a v prípade neudelenia príklepu podľa odseku 13 spolu s vyjadrením súdu o udelení príklepu podľa odsekov 14 a 15 slúži ako doklad na vykonanie zápisu zmeny vlastníctva do katastra nehnuteľností záznamom.
(26)
Návrh na zápis zmeny vlastníctva do katastra nehnuteľností podáva správca do 30 dní odo dňa zaplatenia ceny vydraženého majetku. Vydražený nehnuteľný majetok správca vydá vydražiteľovi do držby po zaplatení celej vydraženej sumy.
(27)
Vydražitelia preberajú vydražený majetok v takom stave, v akom sa nachádza v čase jeho odovzdania správcom. Ustanovenia osobitných predpisov o zodpovednosti za vady sa pri vydraženom majetku nepoužijú.
§ 27d
(1)
Predkupné právo zaniká, ak ho spoluvlastník neuplatnil do speňaženia majetku.
(2)
Spoluvlastník môže zabrániť predaju draženého majetku patriaceho do podielového spoluvlastníctva, ak najneskôr do začiatku dražby alebo speňaženia mimo dražby zloží u správcu v hotovosti alebo na účet správcu sumu vo výške podielu určeného v súpise podstaty, ktorý sa má vydražiť alebo speňažiť. Ak tak vykoná, správca s touto sumou naloží ako s výsledkom speňaženia majetku.
(3)
Ak spoluvlastník konal podľa odseku 2, správca o tom vyhotoví zápisnicu, ktorá musí obsahovať údaje potrebné na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností a spolu s potvrdením súdu slúži ako doklad na vykonanie zápisu zmeny vlastníctva do katastra nehnuteľností. Návrh na zápis zmeny vlastníctva do katastra nehnuteľností podáva správca v lehote ustanovenej v § 27c ods. 26.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4dc znie:
„4dc)
Príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
31.
§ 28 znie:
㤠28
(1)
Veritelia pohľadávok, ktoré boli zabezpečené záložným právom alebo zádržným právom, prípadne obmedzením prevodu nehnuteľností alebo zabezpečovacím prevodom práva (ďalej len „oddelení veritelia“), majú pri speňažení právo, aby ich pohľadávka bola uspokojená z výťažku predaja majetku, ktorým bola zabezpečená.
(2)
Výťažok zo speňaženia majetku podľa odseku 1 do výšky zabezpečenej pohľadávky správca vydá so súhlasom súdu konkurzným veriteľom po odpočítaní nákladov správy, speňaženia, vydania výťažku, odmeny a výdavkov správcu. Ak sa výťažok z predaja majetku vydá viacerým oddeleným veriteľom, podieľajú sa na uvedených nákladoch pomerne. Ak zabezpečená pohľadávka nebola takto plne uspokojená, považuje sa jej neuspokojená časť za pohľadávku prihlásenú podľa § 20.
(3)
Oddelení veritelia sa z výťažku speňaženia nehnuteľnosti uspokoja podľa poradia vzniku právneho dôvodu na oddelené uspokojenie. Pre poradie zákonného záložného práva je rozhodujúci deň jeho záznamu v katastri nehnuteľností.
(4)
Ak výťažok zo speňaženia ostatného majetku patriaceho do podstaty nestačí na úhradu odmeny a výdavkov správcu a na úhradu nákladov spojených s udržiavaním a so správou podstaty a odmenu a výdavky správcu nemožno v plnom rozsahu uhradiť ani z preddavku na trovy konkurzu (§ 5 ods. 2), možno oddeleným veriteľom vydať najviac 70 % výťažku zo speňaženia na nich pripadajúcich podľa odseku 1. Zostávajúca časť sa vysporiada po speňažení podstaty alebo pri rozvrhu.
(5)
Pri predaji podniku, časti podniku alebo súboru vecí sa výška výťažku z majetku, ktorý slúžil na zabezpečenie pohľadávok oddelených veriteľov, určí vynásobením dosiahnutej kúpnej ceny koeficientom rovnajúcim sa pomeru medzi výškou ohodnotenia tohto majetku a ohodnotením podniku, časti podniku alebo súboru vecí podľa § 18 ods. 4. Výška odpočítateľných položiek uvedených v odseku 2 sa určí ako násobok tohto koeficientu a celkových nákladov správy, speňaženia, vydania výťažku, odmeny a výdavkov správcu týkajúcich sa podniku alebo jeho časti.
(6)
Colné orgány majú pri speňažení právo, aby ich pohľadávka, ktorá vznikla pred vyhlásením konkurzu, bola uspokojená z predaja tovaru, ktorý je pod colným dohľadom z dôvodu neuhradenia tejto pohľadávky.
(7)
Výťažok zo speňaženia tovaru podľa odseku 6 do výšky cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze správca vydá so súhlasom súdu príslušnému colnému orgánu po odpočítaní nákladov správy, speňaženia, vydania výťažku, odmeny a výdavkov správcu. Ak zabezpečená pohľadávka nebola takto plne uspokojená, považuje sa jej neuspokojená časť za pohľadávku prihlásenú podľa § 20.
(8)
Pri predaji podniku, časti podniku alebo súboru vecí sa výška výťažku z tovaru pod colným dohľadom určí vynásobením dosiahnutej kúpnej ceny koeficientom rovnajúcim sa pomeru medzi výškou ohodnotenia tovaru pod colným dohľadom a ohodnotením podniku, časti podniku alebo súboru vecí podľa § 18 ods. 4. Výška odpočítateľných položiek uvedených v odseku 7 sa určí ako násobok tohto koeficientu a celkových nákladov správy, speňaženia, vydania výťažku, odmeny a výdavkov správcu týkajúcich sa podniku alebo jeho časti.
(9)
Záložné práva oddelených veriteľov zanikajú speňažením zálohu.“.
32.
V § 29 odsek 2 znie:
„(2)
Správca predloží súdu zoznam veriteľov zostavený na účely rozvrhu (§ 31 ods. 7), ktorí si uplatňujú pohľadávky proti podstate, nároky podľa § 31 ods. 1 písm. a) až c) s výškou ich pohľadávky, ak nemôžu byť uspokojení celkom, a budú zahrnutí do rozvrhu (§ 32 ods. 1). Správca predloží súdu tiež zoznam veriteľov s pohľadávkami proti podstate, nárokmi podľa § 31 ods. 1 písm. a) až c) zostavený na účely rozvrhu (§ 31 ods. 7), ktorých nárok neuznal, zaradil do iného poradia, než si uplatnili, alebo nevyplatil, a uvedie výšku ich pohľadávky.“.
33.
§ 29 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Súd vyzve veriteľov pohľadávok, ktoré správca neuznal alebo zaradil do iného poradia podľa § 31 ods. 7, aby si v lehote určenej súdom svoje právo uplatnili na súde, ktorý vyhlásil konkurz.
(6)
Lehota podľa odseku 5 nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Pri zmeškaní tejto lehoty nemožno na také pohľadávky pri rozvrhu prihliadať.“.
34.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Správca predloží súdu zoznam veriteľov zoradených podľa § 31 a 32 na účely rozvrhu s uvedením sumy pripadajúcej na ich uspokojenie.“.
35.
§ 31 a 32 znejú:
㤠31
(1)
V priebehu konkurzného konania možno uspokojiť kedykoľvek
a)
nároky na vrátenie preddavku na trovy konania (§ 5 ods. 2),
b)
nároky na vrátenie preddavku na odmenu predbežného správcu (§ 9b ods. 3),
c)
trovy výkonu rozhodnutia a trovy exekúcie, ak výkon rozhodnutia alebo exekúcia boli prerušené [§ 14 ods. 1 písm. d)],
d)
nároky na vylúčenie veci z podstaty (§ 19 ods. 2),
e)
nároky na oddelené uspokojenie (§ 28),
f)
pohľadávky proti podstate.
(2)
Iné nároky ako nároky uvedené v odseku 1 možno uspokojiť len podľa právoplatného rozvrhového uznesenia.
(3)
Pohľadávkami proti podstate sú
a)
pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a sú splatné v priebehu konkurzu, a
b)
pohľadávky podľa odseku 4, ktoré vznikli a sú splatné tri mesiace pred vyhlásením konkurzu a v priebehu konkurzu.
(4)
Pracovnými nárokmi sú
a)
nároky úpadcových zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu, a to
1.
mzdové (platové) nároky, odmeny za pracovnú pohotovosť a odmeny z dohôd o pracovnej činnosti; mzdovým nárokom zamestnanca sú tiež zrážky zo mzdy zamestnanca vykonané na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktoré zamestnávateľ nepoukázal na určený účel,
2.
nároky na náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie,
3.
nároky na náhradu mzdy za sviatok a pri prekážkach v práci,
4.
nároky na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru,
5.
nároky na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru,
6.
náhrady cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom práce,
b)
nároky úpadcových zamestnancov vyplývajúce z ich hmotného zabezpečenia,
c)
splátky náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, ak sa neuhrádzajú inak, a nároky na náhradu nákladov na výživu pozostalých, ak ide o náklady poskytované v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
(5)
Nároky podľa odseku 1 okrem nárokov uvedených v písmenách c), d) a e) treba uplatniť u správcu.
(6)
Pohľadávky proti podstate a nároky podľa odseku 1 písm. a) až c) sa uspokojujú v priebehu konkurzu v tomto poradí:
a)
výdavky a odmena správcu,
b)
náklady spojené s udržiavaním a so správou podstaty, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a clo,
c)
náhrada nutných výdavkov, odmena likvidátora a odmena zodpovedného zástupcu4dd) za činnosť po vyhlásení konkurzu,
d)
pracovné nároky,
e)
nároky zo zmlúv uzatvorených správcom,
f)
nároky zo zmlúv týkajúcich sa prevádzkovania podniku, od ktorých správca neodstúpil,
g)
nároky podľa odseku 1 písm. a) až c),
h)
trovy konaní vyvolaných konkurzom,
i)
peňažné náhrady vyplatené zamestnancom z garančného fondu, ostatné daňové pohľadávky, poplatky, iné platby pri dovoze, ktoré nie sú uvedené v písmene b), pohľadávky z návratných finančných výpomocí za uskutočnené štátne záruky, poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové zabezpečenie, príspevky na poistenie v nezamestnanosti a príspevok do garančného fondu,
j)
nároky na vrátenie plnenia zo zmlúv, od ktorých sa odstúpilo podľa § 14 ods. 2,
k)
náklady na úschovu písomných a iných záznamov úpadcu, ktoré sa majú uschovávať po čas určený uschovávacími lehotami podľa osobitných predpisov,4de)
l)
ostatné pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu.
(7)
Ak nemožno uspokojiť v celom rozsahu pohľadávky toho istého poradia, uspokojujú sa pomerne.
§ 32
(1)
V rozvrhu sa uspokoja pohľadávky podľa § 31 ods. 1, ak neboli uspokojené v priebehu konkurzu; pohľadávky proti podstate a nároky podľa § 31 ods.1 písm. a) až c) sa uspokoja v poradí podľa § 31 ods. 6 a 7.
(2)
Po úplnom uspokojení pohľadávok podľa odseku 1 sa uspokojujú ostatné nároky v tomto poradí:
a)
pohľadávky prihlásené podľa § 20 s výnimkou pohľadávok podľa písmena b) (pohľadávky prvej triedy),
b)
pohľadávky prihlásené podľa § 20 zo zmlúv, ktoré obsahujú záväzok podriadenosti4df) (pohľadávky druhej triedy).
(3)
Ak nemožno plne uspokojiť pohľadávky toho istého poradia, uspokoja sa pomerne.
(4)
Náklady uspokojenia pohľadávok znáša veriteľ sám.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4dd, 4de a 4df znejú:
„4dd)
§ 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb.
4de)
Napríklad § 31 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 336/1999 Z. z.
4df)
§ 408a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 11/1998 Z. z.“.
36.
V § 33 ods. 2 písm. c) sa slová „alebo nevyplatil“ nahrádzajú slovami „neuznal alebo zaradil do iného poradia (§ 29 ods. 2),“.
37.
V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová „v § 31 ods. 2 a 3 a § 32 ods. 2 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „v § 31 ods. 3“.
38.
V § 40 ods. 1 písm. e) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
39.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:
㤠44a
(1)
Konkurz sa zrušuje uznesením, ktorým odvolací súd zmenil alebo zrušil uznesenie súdu prvého stupňa o vyhlásení konkurzu.
(2)
V uznesení podľa odseku 1 odvolací súd rozhodne o zbavení správcu funkcie.
(3)
Účinky vyhlásenia konkurzu podľa § 14 zanikajú doručením uznesenia podľa § 66c.
(4)
Na doručenie a zverejnenie uznesenia odvolacieho súdu platí to isté, čo na doručenie a zverejnenie uznesenia o vyhlásení konkurzu; potrebné úkony urobí súd prvého stupňa.
(5)
Súd prvého stupňa rozhodne o odmene správcu, o náhrade výdavkov správcu, prípadne o vrátení preddavku na trovy konania.“.
40.
§ 49 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Počas dvoch mesiacov po podaní návrhu na vyrovnanie nemožno pre pohľadávku proti dlžníkovi nariadiť výkon rozhodnutia, viesť výkon rozhodnutia ani exekúciu.
(4)
Súd môže lehotu podľa odseku 3 predĺžiť o štyri mesiace.“.
41.
V § 50 ods. 3 písm. b) sa slovo „ôsmich“ nahrádza slovom „dvanástich“.
42.
V § 50 ods. 3 písm. c) sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „desiatich“.
43.
V § 51 odsek 3 znie:
„(3)
Veriteľ alebo veritelia, ktorých súčet pohľadávok predstavuje najmenej 30 % pohľadávok počítaných podľa výšky pohľadávok, alebo dlžník môžu po povolení vyrovnania navrhnúť ustanoviť nového správcu. Súd zbaví správcu funkcie a ustanoví nového správcu, ak sú splnené podmienky na jeho ustanovenie podľa § 8 ods. 1 a ak za návrh na ustanovenie nového správcu hlasovala jednoduchá väčšina hlasov prítomných veriteľov počítaná podľa výšky pohľadávok, ktorých hlasy predstavujú viac ako 30 % všetkých prihlásených pohľadávok. To isté platí, ak súd vzal na vedomie odmietnutie funkcie správcu.“.
44.
Nadpis nad § 52 znie:
„Účinky povolenia vyrovnania“.
Súčasne sa zrušuje nadpis pod § 52.
45.
V § 52 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
veritelia nemôžu navrhnúť na dlžníkov majetok konkurz, ani začať výkon rozhodnutia alebo exekúciu;2a) to neplatí, ak ide o pohľadávky, ktoré vznikli po právoplatnosti uznesenia o potvrdení vyrovnania,“.
46.
V § 52 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
výkon rozhodnutia alebo exekúcia sa prerušuje, ak pred prerušením výkonu rozhodnutia alebo exekúcie bol majetok dlžníka speňažený a výťažok nebol vydaný oprávnenému, vydá sa dlžníkovi,“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
47.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
㤠52a
(1)
Ak pri exekúcii predajom nehnuteľnosti bol udelený príklep pred povolením vyrovnania a udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom podľa osobitného zákona,3b) súd rozhodne o príklepe na návrh vyrovnacieho správcu alebo vydražiteľa podľa tohto zákona.
(2)
Ak súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu; súd však nemôže schváliť príklep, ak najneskôr ku dňu schválenia príklepu vydražiteľ nezaplatil najvyššie podanie. Po schválení príklepu súdom sa vydá dlžníkovi po odpočítaní trov exekúcie podstata,3c) ktorá by inak podliehala rozdeleniu.
(3)
Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť nehnuteľnosť dlžníkovi, vydať mu úžitky z držby nehnuteľnosti a nahradiť škodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Vydražiteľovi sa vráti suma rovnajúca sa najvyššiemu podaniu a úrokov z neho. Ak bol príklep udelený v opakovanej dražbe pred povolením vyrovnania a tento príklep súd neschválil, vydražiteľovi, ktorý nezaplatil najvyššie podanie, sa vráti suma, ktorá zodpovedá jeho záväzkom podľa osobitného zákona.3b)“.
48.
V § 53 odsek 2 znie:
„(2)
Z vyrovnania sú vylúčené úroky vrátane úrokov z omeškania odo dňa povolenia vyrovnania a právo na ne zaniká dňom, keď uznesenie o potvrdení vyrovnania nadobudlo právoplatnosť.“.
49.
V § 54 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
daňové a colné pohľadávky, poplatky, pohľadávky na poistnom na zdravotné poistenie, pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, pohľadávky na poistnom na dôchodkovom zabezpečení, pohľadávky na príspevkoch na poistenie nezamestnanosti a pohľadávky na príspevkoch do garančného fondu, ak vznikli po povolení vyrovnania a ak nebudú uspokojené z majetku zaťažených pre ne záložným právom,“.
50.
V § 54 ods. 1 písm. d) sa slovo „roky“ nahrádza slovom „mesiace“.
51.
V § 54 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
pohľadávky trov konaní prerušených podľa § 49 ods. 3 a § 52 ods. 2 písm. f).“.
52.
V § 54 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).
53.
V § 66b ods. 1 sa za slová „ustanovení opatrovníka“ vkladajú slová „a osobitného správcu“.
54.
§ 66e sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na účinky vyhlásenia konkurzu a na uplatňovanie pohľadávok Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, orgánov Národného úradu práce, daňových a colných orgánov sa primerane použijú ustanovenia osobitných predpisov.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) § 258a a 258b Colného zákona v znení zákona č. 239/2000 Z. z.
§ 95 a 95a zákona č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2000 Z. z.
§ 128c a 128d zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení zákona č. 241/2000 Z. z.
§ 71c a 71d zákona č. 273/1994 Z. z. v znení zákona č. 242/2000 Z. z.
§ 25a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona č. 243/2000 Z. z.
§ 24 ods. 2 zákona č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení zákona č. 242/2000 Z. z.
55.
§ 66h znie:
㤠66h
(1)
Pracovné nároky (§ 31 ods. 4) vedúcich zamestnancov, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, možno v konkurze uspokojiť len do päťnásobku minimálnej mzdy5b) mesačne. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na tých zamestnancov, ktorí vykonávali funkciu vedúceho zamestnanca, a od ich preradenia uplynul čas kratší ako päť mesiacov.
(2)
Pracovné nároky vedúcich zamestnancov podľa odseku 1, ktoré presahujú sumu tam uvedenú, sa uspokoja ako ostatné pohľadávky [§ 32 ods. 2 písm. a)].
(3)
Pri vyrovnaní majú pracovné nároky vedúcich zamestnancov povahu prednostných pohľadávok len do výšky uvedenej v odseku 1.
(4)
Nároky osôb, ktoré nie sú u dlžníka v pracovnom pomere, ale vykonávajú pre dlžníka práce prislúchajúce inak vedúcim zamestnancom, pri konkurze alebo pri vyrovnaní sa uspokoja ako ostatné pohľadávky bez akéhokoľvek zvýhodnenia [§ 32 ods. 2 písm. a)].“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
56.
Za § 66h sa vkladajú § 66i a 66j, ktoré znejú:
㤠66i
Trovy konania sú najmä pohľadávky proti podstate, nároky podľa § 31 ods. 1 písm. a) až c).
§ 66j
(1)
Poradím uspokojenia pohľadávky sa rozumie aj poradie podľa § 28 ods. 3.
(2)
Popretie práva na oddelené uspokojenie (§ 28) je popretím poradia.
(3)
Popretie nároku veriteľa podľa § 33 ods.1 je popretím poradia.“.
57.
§ 67 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak do vyhlásenia konkurzu dlžník zomrie, súd konanie zastaví.
(9)
Ustanovenia § 66g sa nevzťahujú do 31. marca 2001 na Slovenskú konsolidačnú, a. s., ak je dlžníkom.“.
58.
Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý znie:
㤠70b
(1)
Konania začaté pred 1. augustom 2000 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak nie je ustanovené inak.
(2)
Ustanovenia § 6 ods. 2, § 7 ods. 4, § 8 ods. 5, § 10, § 11 ods. 1, 2 a 3, § 28 ods. 1 a § 51 ods. 3 sa vzťahujú aj na konania podľa odseku 1; právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. augustom 2000, zostávajú zachované.
(3)
Ustanovenia § 27 až 27d sa vzťahujú aj na konania podľa odseku 1, v ktorých k 1. augustu 2000 nebolo skončené prieskumné pojednávanie; právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. augustom 2000, zostávajú zachované.
(4)
Na speňaženie bytov a nebytových priestorov, ktoré neboli do 1. augusta 2000 prevedené do vlastníctva nájomcov podľa osobitného predpisu,4c) sa použijú ustanovenia tohto osobitného predpisu.
(5)
Pri konaniach začatých pred 1. augustom 2000 sa vo veciach prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov bude postupovať iba podľa osobitného predpisu.4c)“.
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z. a zákona č. 263/1999 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 68 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“.
2.
V § 254 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z. a zákona č. 142/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
Čl. IV
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 odsek 3 znie:
„(3)
Znalecký posudok o hodnote podniku na účely ustanovené osobitnými predpismi1) sú oprávnené podať len ústavy a iné pracoviská kvalifikované na znaleckú činnosť, ktoré sú zapísané v zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znaleckom odbore podnikové hospodárstvo.“.
2.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
Zapísať do zoznamu ústavov a iných pracovísk v znaleckom odbore podnikové hospodárstvo možno právnickú osobu, ktorá má
a)
sídlo v Slovenskej republike,
b)
potrebné znalosti a skúsenosti v odbore a spĺňa odborné predpoklady a ďalšie podmienky ustanovené osobitným predpisom.2)
(5)
Znalecký posudok podľa odseku 3 nemožno použiť
a)
na stanovenie hodnoty majetku vo výlučnom vlastníctve štátu,
b)
na účely ustanovené osobitným predpisom,3)
c)
pri prevode majetku podľa osobitného predpisu,4)
d)
na účely reštitučných zákonov,
e)
pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov.5)
(6)
Podrobnosti o ustanovení metód znaleckého stanovenia hodnoty podniku a postupov v prípadoch, v ktorých sa podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov v súvislosti s právnymi úkonmi vyžaduje stanovenie hodnoty podniku, časti podniku alebo zložiek majetku podniku, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(7)
Zoznam ústavov a iných pracovísk podľa odseku 1, vedeckých ústavov, vysokých škôl a inštitúcií podľa odseku 2 a zoznam ústavov a iných pracovísk s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore podnikové hospodárstvo vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; zoznamy zasiela krajským súdom. Zoznam podľa tohto odseku Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uverejňuje v Obchodnom vestníku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 3, 4, 5 znejú:
„1)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
3)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 471/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 92/1998 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 197/1999 Z. z., zákonom č. 281/1999 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobudne účinnosť 1. februára 2001.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.