235/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydalo
výnos zo 7. júla 2000 č. 280.739/2000-6101, ktorým sa vydáva Zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Výnos upravuje v prílohách základné skutočnosti tvoriace predmet štátneho a služobného tajomstva v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárodných stykov, hospodárskych záujmov štátu, ako aj v oblasti činnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky zo 16. decembra 1996 č. 206-96/593 (oznámenie č. 52/1997 Z. z.), ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.