234/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2000 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „bázy dát“ nahrádzajú slovami „autorov a zhotoviteľov databáz“.
2.
V § 5 ods. 2 sa v druhej vete za slová „sa považujú“ vkladá slovo „najmä“.
3.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7)
Rozmnožovaním je vyhotovenie jednej alebo viacerých rozmnoženín diela alebo predmetu príbuzných práv v akejkoľvek forme, priamo alebo nepriamo, vrátane stáleho alebo dočasného uchovania v elektronickej forme; priamym rozmnožovaním je vyhotovenie jednej alebo viacerých rozmnoženín z originálu diela a nepriamym rozmnožovaním je vyhotovenie jednej alebo viacerých rozmnoženín z rozmnoženiny diela.“.
4.
V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Umeleckým výkonom je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie literárneho diela, umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, tancom alebo iným spôsobom.“.
Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 13 až 19.
5.
V § 5 odsek 19 znie:
„(19)
Databázou je súbor od seba nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo pri prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami.“.
6.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 20 až 24, ktoré znejú:
„(20)
Zhotoviteľom databázy je fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej podnet, účet a zodpovednosť bola databáza vytvorená.
(21)
Satelitom je akékoľvek technické zariadenie, ktoré pracuje vo frekvenčných pásmach pridelených podľa osobitných predpisov,1a) na vysielanie signálov určených na príjem verejnosťou alebo vyhradených na uzatvorenú komunikáciu z jedného miesta na iné miesto. V prípade komunikácie z jedného miesta na iné miesto musia byť podmienky, za akých sa uskutočňuje jednotlivý príjem signálu, porovnateľné s podmienkami, za akých sa uskutočňuje príjem signálov určených verejnosti.
(22)
Informáciami na správu práv sú údaje, ktoré označujú dielo, autora diela, nositeľa akéhokoľvek práva k dielu, informáciu o termíne a podmienkach použitia diela a akékoľvek číslice alebo kódy, ktoré predstavujú takéto informácie, ak je ktorákoľvek z týchto informačných položiek pripojená k rozmnoženine diela alebo ak sa zobrazí v súvislosti s verejným prenosom diela.
(23)
Reprografickým alebo iným technickým zariadením je zariadenie, ktoré využíva na zhotovovanie rozmnoženín elektromagnetické žiarenie alebo zhotovuje rozmnoženiny inak. Je to najmä kopírovací prístroj, skener, fax a počítač.
(24)
Sprístupňovaním verejnosti je verejný prenos diela alebo predmetu príbuzných práv takým spôsobom, aby k nim mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si samostatne zvolí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.“.
7.
V § 6 ods. 1 písm. h) sa za slová „architektonické dielo,“ vkladá slovo „predovšetkým“.
8.
V § 6 ods. 2 sa slová „báza dát“ nahrádzajú slovom „databáza“.
9.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Spoločné dielo
(1)
Spoločným dielom je dielo, ktoré vzniklo spoločnou činnosťou dvoch autorov alebo viacerých autorov, ktorí súhlasili s využitím svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení diela pod vedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá
a)
iniciovala vytvorenie tohto diela,
b)
usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia diela,
c)
zaviazala sa, že dielo pripraví na vydanie a vydá.
(2)
Spoločné dielo sa môže šíriť aj pod menom fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v odseku 1.“.
10.
V § 16 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo práva držby,“.
11.
V § 16 odsek 5 znie:
„(5)
Autor má právo na odmenu za každé použitie svojho diela; tohto práva sa nemožno vopred vzdať. Použitím architektonického diela je jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie alebo územnoplánovacej dokumentácie alebo vo forme zhotovenia stavby, záhrady, interiéru alebo scény.“.
12.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ustanovenie odseku 2 písm. e) sa nevzťahuje na architektonické dielo a dielo úžitkového umenia.
(7)
Práva autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.“.
13.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Pri spoločnom diele je pôvodným nositeľom práva dielo použiť fyzická osoba alebo právnická osoba, pod ktorej vedením bolo dielo vytvorené, ktorá vytvorenie diela iniciovala, usmerňovala a zabezpečovala proces jeho vytvorenia a ktorá sa zaviazala, že dielo na vydanie pripraví a vydá.“.
14.
V § 17 sa vypúšťajú odseky 7 a 9.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
15.
V § 17 odsek 7 znie:
„(7)
Spoluautori audiovizuálneho diela nemôžu výrobcu zvukovo-obrazového záznamu obmedzovať v rozmnožovaní, vo verejnom rozširovaní, verejnom predvádzaní, vysielaní, v káblovej retransmisii audiovizuálneho diela zachyteného na zvukovo-obrazovom zázname ani v úprave diela titulkami alebo dabingom, ak nie je dohodnuté inak; ďalšie podmienky použitia diela upraví zmluva.“.
16.
V § 18 ods. 3 sa v prvej vete vypúšťajú slová „okrem diela úžitkového umenia“.
17.
V § 18 odseky 6 až 8 znejú:
„(6)
Ak je pri trvaní autorského práva k dielu vydanému vo zväzkoch, po častiach, pokračovaniach alebo epizódach rozhodujúce sprístupnenie diela verejnosti, plynie trvanie autorského práva ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne, a to od okamihu prvého sprístupnenia verejnosti.“.
(7)
Pri databáze autorské právo trvá 70 rokov od okamihu jej zhotovenia.
(8)
Ak dielo, pri ktorom sa trvanie autorského práva neviaže na okamih smrti autora alebo autorov, nebolo oprávnene sprístupnené verejnosti počas 70 rokov po jeho vytvorení, stáva sa voľným (§ 40).“.
18.
§ 19 znie:
㤠19
Trvanie autorského práva sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej pre toto trvanie.“.
19.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji
(1)
Právo autora alebo iného nositeľa práv udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny podľa § 16 ods. 2 písm. e) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre originál diela a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom tohto predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva; právo autora alebo iného nositeľa práv udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom a právo autora alebo iného nositeľa práv udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny vypožičiavaním nie je tým dotknuté.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo a dielo úžitkového umenia.“.
20.
V § 21 ods. 2 písm. a) sa za slovo „forme“ vkladajú slová „projektovej dokumentácie“.
21.
V § 21 ods. 2 písm. b) sa za slovo „rozmnoženinu“ vkladá slovo „celého“.
22.
V § 21 odsek 3 znie:
„(3)
Autori alebo iní nositelia práv majú za rozmnožovanie diela zaznamenaného na zvukovom zázname alebo na zvukovo-obrazovom zázname právo na náhradu odmeny.“.
23.
V § 21 ods. 4 sa na konci vypúšťajú slová „od výrobcu takýchto zariadení, prípadne od ich dovozcu“.
24.
V § 21 odsek 5 znie:
„(5)
Náhradu odmeny uhradí autorovi alebo iným nositeľom práv prostredníctvom organizácie kolektívnej správy2a)
a)
výrobca alebo dovozca nenahratých nosičov záznamu (ďalej len „nosič“), ktoré sa zvyčajne používajú na rozmnožovanie diel pre vlastnú potrebu podľa odseku 3, a to vo výške 6 % z predajnej ceny nosiča,
b)
výrobca alebo dovozca prístrojov na zhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov (ďalej len „prístroj“), a to vo výške 3 % z predajnej ceny takýchto prístrojov,
c)
výrobca alebo dovozca reprografických alebo iných technických zariadení na zhotovovanie rozmnoženín diela (ďalej len „zariadenie“), a to vo výške 3 % z predajnej ceny takýchto zariadení,
d)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje rozmnožovacie služby za odplatu, a to vo výške 3 % z celkových príjmov za tieto služby,
e)
predajca nosičov, prístrojov alebo zariadení namiesto osôb povinných podľa písmen a) až c), ak na písomnú výzvu príslušnej organizácie kolektívnej správy2a) neoznámi údaje potrebné na určenie dovozcu alebo výrobcu, a to vo výške uvedenej v písmenách a) až c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.“.
25.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 6, 7 a 8, ktoré znejú:
„(6)
Náhrada odmeny sa neplatí v prípade vývozu nosiča, prístroja a zariadenia uvedených v odseku 5 písm. a) až c) na účely ich ďalšieho predaja; náhrada odmeny sa neuhrádza ani za nosič určený pre osobnú potrebu dovozcu.
(7)
Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné náhradu odmeny v určenej výške uhrádzať štvrťročne príslušnej organizácii kolektívnej správy, a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.
(8)
Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné predložiť príslušnej organizácii kolektívnej správy2a) informácie o druhu a počte dovezených nosičov, prístrojov a zariadení, ako aj informácie o ich predajných cenách. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote, určenej príslušnou organizáciou kolektívnej správy, sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje na dvojnásobok.“.
26.
V § 22 druhá veta znie:
„Pri citácii sa musí uviesť zdroj a meno autora, ak sú v citovanom diele uvedené.“.
27.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
28.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Vyhotovovanie rozmnoženiny diela osobitnou technikou pre potreby nevidiacich
Súhlas autora sa nevyžaduje na rozmnoženie zverejneného diela osobitnou technikou pre potreby nevidiacich. Za takéto použitie nevzniká povinnosť poskytnúť autorovi odmenu.“.
29.
§ 24 a 25 vrátane nadpisov znejú:
㤠24
Vyhotovovanie rozmnoženiny diela knižnicou alebo archívom prostredníctvom reprografického zariadenia
(1)
Knižnica4) alebo archív5) môže bez súhlasu autora vyhotoviť pomocou reprografického zariadenia
a)
rozmnoženinu zverejneného článku, iného krátkeho diela alebo krátkeho úryvku s ilustráciami alebo bez ilustrácií, ak je cieľom vyhotovenia rozmnoženiny uspokojenie požiadavky fyzickej osoby, ktorá ju použije na vyučovacie účely alebo na výskum,
b)
rozmnoženinu akéhokoľvek zverejneného diela, ak je cieľom vyhotovenia rozmnoženiny jeho nahradenie, archivovanie alebo zabezpečenie v prípade straty, zničenia alebo poškodenia alebo v prípade stálej zbierky.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 25
Použitie diela na informačné účely
(1)
Ak sa uvedie zdroj a meno autora alebo jeho pseudonym, súhlas autora sa nevyžaduje pri
a)
rozmnožovaní článku zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych ekonomických, politických alebo náboženských udalostiach alebo otázkach, pri vysielaní s takýmto obsahom alebo pri prevzatom vysielaní, káblovej retransmisii alebo inom prenose; to neplatí, ak si autor diela alebo iný nositeľ práv k dielu vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, vysielanie, prevzaté vysielanie, káblovú retransmisiu alebo iný prenos diela,
b)
rozmnožovaní, vysielaní, prevzatom vysielaní, káblovej retransmisii alebo inom prenose krátkych častí diel vnímateľných pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva,
c)
rozmnožovaní prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného na verejnosti.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.“.
30.
V § 26 sa v nadpise slovo „zmena“ nahrádza slovom „úprava“.
31.
V § 26 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „inak“.
32.
V § 27 ods. 2 sa za slovo „získanú“ vkladá slovo „činnosťami“.
33.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
㤠28a
Nakladanie s dielom podľa § 21 až 28 nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.“.
34.
§ 32 vrátane spoločného nadpisu znie:
„Zmluvy o šírení diela
§ 32
(1)
Zmluvou o šírení diela udeľuje autor fyzickej osobe alebo právnickej osobe za odmenu súhlas na šírenie svojho diela; podmienky šírenia diela môžu obsahovať aj hromadné zmluvy.
(2)
Zmluvou o šírení diela je najmä vydavateľská zmluva, zmluva o verejnom vykonávaní diela, zmluva o rozširovaní diela vypožičiavaním alebo nájmom rozmnoženiny diela, zmluva o rozširovaní rozmnoženiny zvukového záznamu diela, zvukovo-obrazového záznamu diela a zmluva o vysielaní diela rozhlasom a televíziou.
(3)
Zmluva o šírení diela obsahuje spôsob a rozsah šírenia diela, čas, keď sa tak stane, odmenu autora, súčinnosť autora, čas, na aký sa zmluva uzaviera, a záväzok oprávneného používateľa, že šírenie diela vykoná na svoj účet.
(4)
V prípade hromadných zmlúv o použití predmetov ochrany6a) káblovou retransmisiou uzavretých medzi používateľmi a organizáciami kolektívnej správy práv autorov, výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, ktorým bolo udelené oprávnenie v tejto oblasti odboru podľa osobitného zákona,2a) musí byť celková odmena najmenej 10 % zo všetkých príjmov dosiahnutých používateľmi v súvislosti so šírením predmetov ochrany týmto spôsobom.
(5)
Celková odmena podľa odseku 4 v prepočte na jedného účastníka káblového rozvodu za kalendárny rok nesmie byť u jednotlivého používateľa nižšia ako polovica takto vyjadrenej priemernej odmeny uhrádzanej prevádzkovateľmi káblových rozvodov v Slovenskej republike v uplynulom kalendárnom roku.
(6)
V prípade hromadných zmlúv o použití predmetov ochrany rozhlasovým vysielaním a televíznym vysielaním patrí autorom hudobných diel odmena, ktorá nesmie byť nižšia ako pomerná časť z jednej desatiny všetkých príjmov vysielateľa súvisiacich s tvorbou a vysielaním programov.8)
(7)
Pomerná časť podľa odseku 6 sa vypočíta ako pomer časového rozsahu hudobných diel k celkovému času vysielania.
(8)
Zmluva o šírení diela sa musí uzavrieť v písomnej forme, inak je neplatná.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 8 znejú:
„6a)
§ 2 písm. b) zákona č. 283/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
8)
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
35.
V § 33 ods. 1 a 3 a § 34 ods. 1 sa slová „rozširovať“ a „rozširovanie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „šíriť“ a „šírenie“ v príslušnom gramatickom tvare.
36.
V § 34 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
37.
V § 44 ods. 3 sa slová „technických zariadení použitých na ochranu jeho diela pred neoprávneným použitím“ nahrádzajú slovami „účinných technologických opatrení, ktoré autor používa v spojitosti s výkonom svojich práv podľa tohto zákona alebo ktoré obmedzujú také zaobchádzanie s jeho dielom, na ktoré neudelil súhlas alebo ktoré nie je prípustné podľa tohto zákona“.
38.
§ 44 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Autor si môže uplatňovať rovnaké nároky aj v prípade ohrozenia alebo porušenia svojich práv voči osobám, ktoré spôsobujú, umožňujú, uľahčujú alebo zatajujú porušovanie jeho práv podľa tohto zákona tým, že
a)
nedovolene odstraňujú alebo menia akúkoľvek informáciu na správu práv v elektronickej forme,
b)
nedovolene rozširujú, dovážajú na rozširovanie, vysielajú, uskutočňujú verejný prenos diel alebo rozmnoženín diel s vedomím, že informácie na správu práv v elektronickej forme boli bez súhlasu autora odstránené alebo zmenené.
(5)
Autor, ktorého právo bolo porušené, sa môže domáhať zničenia všetkých rozmnoženín diel protiprávne vyrobených, rozširovaných alebo určených na rozširovanie a nachádzajúcich sa v držbe osoby, ktorá jeho práva porušila, ako aj zničenia všetkých zariadení, ktoré táto osoba používala alebo mohla používať na neoprávnené rozmnožovanie jeho diela. Toto zničenie sa vykoná na náklady osoby, ktorá práva autora porušila. Autor má právo byť oboznámený s informáciami o pôvode a distribučnej sieti neoprávnene vyrobených rozmnoženín, ktoré mala alebo má osoba, ktorá jeho práva porušila.“.
39.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Obsah práva výkonných umelcov
(1)
Na výkonných umelcov a ich umelecké výkony sa primerane vzťahuje § 16 ods. 1.
(2)
Výkonný umelec má výhradné právo udeľovať súhlas na
a)
vysielanie alebo iný verejný prenos svojho umeleckého výkonu; súhlas výkonného umelca nie je potrebný, ak ide o vysielanie už vysielaného umeleckého výkonu, vysielanie záznamu umeleckého výkonu, verejný prenos vysielaného umeleckého výkonu alebo o verejný prenos záznamu umeleckého výkonu,
b)
zaznamenanie svojho ešte nezaznamenaného umeleckého výkonu,
c)
rozmnožovanie záznamu svojho umeleckého výkonu,
d)
verejné rozširovanie záznamu svojho umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo práva držby,
e)
sprístupňovanie záznamu svojho umeleckého výkonu verejnosti.
(3)
Výkonný umelec má právo na primeranú odmenu za každé použitie svojho umeleckého výkonu; tohto práva sa nemožno vopred vzdať.
(4)
Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu svojho umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. d) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k záznamu umeleckého výkonu alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre záznam umeleckého výkonu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva; právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu svojho umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom a právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu svojho umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny vypožičiavaním nie je tým dotknuté.
(5)
Ak výkonný umelec udelil súhlas na zaznamenanie svojho umeleckého výkonu na zvukovo-obrazový záznam, ustanovenie odseku 2 písm. a) neplatí. Ak je medzi výkonným umelcom a výrobcom uzavretá zmluva o zhotovení zvukovo-obrazového záznamu, predpokladá sa, ak zmluva neustanovuje inak, že výkonný umelec previedol svoje právo podľa odseku 2 písm. d) na výrobcu; právo na primeranú náhradu odmeny za takéto použitie nie je tým dotknuté.
(6)
Práva výkonného umelca trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 50 rokov po takomto zverejnení.“.
40.
V § 47 ods. 2 sa za slová „záznamu má“ vkladá slovo „výhradné“.
41.
V § 47 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
rozmnožovanie zvukového záznamu,
b)
verejné rozširovanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo práva držby,“.
42.
V § 47 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.“.
43.
V § 47 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. b) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k zvukovému záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre zvukový záznam a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva; právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom a právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny vypožičiavaním nie je tým dotknuté.
(5)
Práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu zvukového záznamu, práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov po takomto zverejnení.“.
44.
§ 48 znie:
㤠48
(1)
Primeranú odmenu uhradí ten, kto vysielaním, opakovaným vysielaním, káblovou retransmisiou, verejným predvedením alebo iným verejným prenosom použije zvukový záznam alebo jeho rozmnoženinu. Táto odmena sa rozdelí medzi výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov.
(2)
Právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 trvá počas trvania práv ustanoveného v § 46 ods. 6 a § 47 ods. 5.“.
45.
V § 49 ods. 1 sa za slová „udeliť súhlas“ vkladá slovo „na“.
46.
V § 49 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
rozmnožovanie zvukovo-obrazového záznamu,
b)
verejné rozširovanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo práva držby,“.
47.
V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
sprístupňovanie zvukovo-obrazového záznamu verejnosti.“.
48.
V § 49 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 1 písm. b) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k zvukovo-obrazovému záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre zvukovo-obrazový záznam a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva; právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom a právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny vypožičiavaním nie je tým dotknuté.
(4)
Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukovo-obrazového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu zvukovo-obrazového záznamu, práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu trvajú 50 rokov po takomto zverejnení.“.
49.
V § 49 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
50.
V § 50 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Vysielateľ alebo osoba, ktorá prenáša svoj program verejnosti po drôte, má výhradné právo udeľovať súhlas na
a)
opakované vysielanie svojho vysielania, na vysielanie alebo opakované vysielanie svojho programu prenášaného po drôte,
b)
káblovú retransmisiu svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte,
c)
zaznamenanie svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte,
d)
rozmnoženie záznamu svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte,
e)
verejné rozširovanie záznamu svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo práva držby,
f)
verejný prenos svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte, ak sa verejný prenos uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok.
(2)
Právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu svojho vysielania alebo záznamu svojho programu, alebo ich rozmnoženín podľa odseku 1 písm. e) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k záznamu vysielania alebo k záznamu programu, alebo k ich rozmnoženinám na území Slovenskej republiky, a to pre záznam vysielania alebo záznam programu a ich všetky rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva; právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo záznamu programu, alebo ich rozmnoženín nájmom a právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo záznamu programu, alebo ich rozmnoženín vypožičiavaním nie je tým dotknuté.
(3)
Práva vysielateľa trvajú 50 rokov od zverejnenia jeho vysielania alebo jeho programu prenášaného po drôte.“.
51.
V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vyhotovenie pominuteľného záznamu vysielateľom alebo osobou, ktorá prenáša svoj program verejnosti po drôte, pomocou vlastných zariadení a pre vlastné vysielanie alebo pre prenos programu verejnosti po drôte.“.
52.
V § 51 odsek 2 znie:
„(2)
Výkonní umelci, výrobcovia zvukových záznamov, výrobcovia zvukovo-obrazových záznamov, vysielatelia, osoby prenášajúce svoje programy verejnosti po drôte a ich právni nástupcovia majú právo na náhradu odmeny za rozmnožovanie záznamov výkonov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, vysielania a programov v rámci ich použitia podľa odseku 1 písm. a). Na toto právo sa primerane vzťahuje § 21.“.
53.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51a
Počítanie trvania príbuzných práv
Trvanie práv výkonných umelcov (§ 46 ods. 6), výrobcov zvukových záznamov (§ 47 ods. 5), výrobcov zvukovo-obrazových záznamov (§ 49 ods. 4) a vysielateľov (§ 50 ods. 3) sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej pre toto trvanie.“.
54.
§ 52 znie:
㤠52
(1)
Ustanovenia § 17, 28a, 29, 30, 32 až 40, § 42 a 44 sa primerane vzťahujú na výkonných umelcov a ich výkony.
(2)
Ustanovenia § 32, 39 a § 44 ods. 3 až 5 sa primerane vzťahujú na výrobcov zvukových záznamov a ich zvukové záznamy.
(3)
Ustanovenie § 44 sa primerane vzťahuje na výrobcov zvukovo-obrazových záznamov a ich zvukovo-obrazové záznamy.
(4)
Ustanovenie § 44 sa primerane vzťahuje na vysielateľov a ich programy.“.
55.
Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
Osobitné práva k databáze
§ 52a
Osobitné práva k databáze, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, má jej zhotoviteľ bez ohľadu na to, či databáza alebo jej obsah sú chránené autorským právom alebo inými právami.
§ 52b
Osobitné práva zhotoviteľa databázy
(1)
Zhotoviteľ databázy má právo udeľovať súhlas na extrakciu a reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.
(2)
Extrakciou podľa odseku 1 je trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom alebo akýmkoľvek spôsobom.
(3)
Reutilizáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek spôsob sprístupnenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti rozširovaním rozmnoženín, nájmom, prepojením (on-line) alebo iným spôsobom prenosu.
(4)
Extrakciou podľa odseku 2 ani reutilizáciou podľa odseku 3 nie je vypožičiavanie databázy.
(5)
Opakovaná a systematická extrakcia, reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy a iné nakladanie, ktoré nie je zvyčajné alebo primerané a je na ujmu oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy, sú zakázané.
(6)
Práva zhotoviteľa databázy sú prevoditeľné.
§ 52c
Práva a povinnosti používateľa databázy
(1)
Zhotoviteľ databázy, ktorá je sprístupnená akýmkoľvek spôsobom, nesmie používateľovi databázy alebo jej časti zakázať extrakciu, reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti jej obsahu, a to na akýkoľvek účel.
(2)
Používateľ databázy, ktorá je sprístupnená akýmkoľvek spôsobom, ju nesmie používať inak ako zvyčajne, primerane a bez ujmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
(3)
Používateľ databázy, ktorá je sprístupnená akýmkoľvek spôsobom, nesmie spôsobiť ujmu autorovi ani inej osobe, ktorej patria práva podľa tohto zákona k dielam alebo k iným predmetom ochrany obsiahnutým v databáze.
§ 52d
Obmedzenie osobitných práv k databáze
Oprávnený používateľ databázy, ktorá je sprístupnená akýmkoľvek spôsobom, môže bez súhlasu jej zhotoviteľa vykonať extrakciu, reutilizáciu podstatnej časti jej obsahu
a)
v prípade extrakcie obsahu neelektronickej databázy pre osobnú potrebu,
b)
v prípade extrakcie na ilustráciu pri výučbe alebo vedeckom výskume, ak sa uvedie zdroj a ak je rozsah extrakcie odôvodnený nekomerčným účelom, ktorý sa má dosiahnuť,
c)
v prípade extrakcie a reutilizácie uskutočnenej na ochranu verejnosti a pri správnom alebo súdnom konaní.
§ 52e
Trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy
(1)
Osobitné práva zhotoviteľa databázy trvajú 15 rokov.
(2)
Trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zhotovená. Ak počas tejto lehoty dôjde k prvému sprístupneniu databázy, trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola po prvýkrát sprístupnená.
(3)
Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní má za následok vytvorenie novej databázy.“.
Doterajšia štvrtá časť a piata časť sa označuje ako piata časť a šiesta časť.
56.
V § 53 ods. 2 sa odkaz 7 nahrádza odkazom 2a.
57.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:
㤠54a
Osoby uvedené v § 21 ods. 5 sú povinné uhradiť náhrady odmien v ustanovenej výške za obdobie od 1. augusta 2000 do 31. decembra 2000 príslušnej organizácii kolektívnej správy najneskôr do 30. januára 2001.“.
58.
Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý znie:
㤠55a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 488/1991 Zb. na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.“.
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
nositeľom práv autor, výkonný umelec, výrobca zvukových záznamov, výrobca zvukovo-obrazových záznamov, rozhlasový vysielateľ a televízny vysielateľ,
b)
predmetom ochrany autorské dielo, výkon výkonných umelcov, zvukový záznam výrobcu zvukových záznamov, zvukovo-obrazový záznam výrobcu zvukovo-obrazových záznamov a vysielanie a programy rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov,
c)
používateľom predmetov ochrany fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa predmety ochrany v určitej oblasti vymedzeného odboru kolektívnej správy podľa § 3 ods. 2 (ďalej len „používateľ“).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 5 sa vypúšťajú.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 8 znejú:
„6)
§ 21 ods. 3 a § 51 ods. 2 zákona č. 383/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
7)
§ 21 ods. 4 zákona č. 383/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
8)
§ 31 ods. 2 zákona č. 383/1997 Z. z.“.
4.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Písomná žiadosť musí obsahovať údaj o oblasti a odbore, v ktorých má žiadateľ záujem vykonávať kolektívnu správu, ako aj údaj o stave kolektívnej správy v tejto oblasti a odbore.“.
5.
V § 5 ods. 8 sa na konci prvej vety slovo „oblastiach“ nahrádza slovom „odboroch“ a druhá veta sa vypúšťa.
6.
V § 7 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vykonávať kolektívnu správu spôsobom neznižujúcim možnosť ďalšieho použitia predmetov ochrany, a to udeľovaním súhlasu na ich ďalšie použitie za primeraných podmienok,“.
7.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa za slovo „viesť“ vkladajú slová „evidenciu vybratých odmien a náhrad odmien,“.
8.
V § 7 ods. 1 písm. g) sa slovo „oblastiach“ nahrádza slovom „odboroch“.
9.
V § 7 ods. 1 písm. h) sa slovo „oblastiach“ nahrádza slovom „odboroch“ a za slovom „zastupovaní“ sa vypúšťa predložka „s“.
10.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „, ak to vyplýva zo zmluvy,“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 488/1991 Zb. na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona.“ nahrádza citáciou „§ 21 ods. 5 zákona č. 383/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z.“.
12.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Práva a povinnosti používateľa
Ak používateľ nepreukáže, že nositeľ práv výslovne vylúčil kolektívnu správu svojich práv, a ak bolo v odbore použitia predmetov ochrany udelené oprávnenie podľa § 5 tohto zákona, používateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z použitia predmetu ochrany prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy vo vymedzenom odbore použitia predmetov ochrany.“.
13.
Slovo „náhrada“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „náhrada odmeny“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.