230/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

230
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
V špeciálnych výchovných zariadeniach vrátane špeciálnych internátnych škôl, v ktorých sa vykonáva náhradná výchova podľa § 14, sa deťom poskytuje mesačne vreckové, vecné dary a jednorazový peňažný príspevok na výbavu v rovnakej výške ako deťom v detských domovoch podľa osobitných predpisov.10a) Za rovnakých podmienok sa poskytuje mesačne vreckové a vecné dary aj deťom s nariadenou ústavnou výchovou alebo ochrannou výchovou umiestneným v liečebno-výchovných sanatóriách zriadených ako internátne zariadenia s celoročnou prevádzkou (§ 12) a v diagnostických centrách (§ 13) v sumách primerane upravených podľa dĺžky pobytu v zariadení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 26 ods. 8 až 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
§ 45 a 46 Zákona o rodine.“.
2.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:
㤠42a
Podrobnosti o poskytovaní mesačného vreckového, vecných darov a jednorazových peňažných príspevkov na výbavu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.“.
3.
Nadpis nad paragrafom 43 znie: „Zrušovacie ustanovenia“.
4.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:
㤠43a
Zrušuje sa § 17 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.