228/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2000 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

228
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v rámci kontroly kvality vykonávania audítorskej činnosti“.
2.
V § 2 ods. 8 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na členov orgánov komory“.
3.
Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Spoločníci právnickej osoby, ako aj členovia štatutárneho a dozorného orgánu, ktorí nie sú audítormi, nesmú zasahovať do priebehu overovania spôsobom, ktorý môže ohroziť nezávislosť audítora.“.
4.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
5.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 8“.
6.
V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
právnickú osobu, v ktorej mene budú vykonávať audítorskú činnosť audítori podľa písmena a) alebo c), ak splní podmienky:
1.
väčšina hlasovacích práv v nej patrí audítorom, ktorí sú zapísaní do zoznamu audítorov vedenom komorou alebo do obdobného zoznamu vedenom v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
2.
väčšina členov štatutárneho orgánu,4a) spoločníkov poverených obchodným vedením spoločnosti4b) a komplementárov4c) sú audítori podľa písmena a) alebo c) zapísaní v zozname audítorov vedenom komorou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a, 4b a 4c znejú:
„4a)
§ 133 Obchodného zákonníka.
4b)
§ 81 Obchodného zákonníka.
4c)
§ 97 Obchodného zákonníka.“.
7.
V § 7 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa § 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 8“.
8.
V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Komora nezapíše do zoznamu audítorov právnickú osobu, v ktorej tvoria väčšinu členov štatutárneho orgánu,4a) spoločníkov poverených obchodným vedením spoločnosti4b) a komplementárov4c) audítori, ktorí pôsobia v inej právnickej osobe zapísanej v zozname audítorov.“.
Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 4, 5 a 6.
9.
§ 8 znie:
㤠8
(1)
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora vydá komora fyzickej osobe, ktorá
a)
má plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
má úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania,
d)
má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve po splnení podmienky podľa písmena c), z toho aspoň tri roky praxe asistenta audítora,
e)
zložila odbornú skúšku podľa § 9.
(2)
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora vydá komora aj zahraničnej fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky na výkon tejto činnosti v zahraničí, ak
a)
má plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
zložila odbornú skúšku podľa § 9.
(3)
Podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a v odseku 2 písm. a) a b) musia byť splnené predtým, ako sa osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 prihlási na odbornú skúšku podľa § 9 ods. 1.“.
10.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
11.
V § 18 písm. f ) sa slovo „a“ za slovami právnymi predpismi nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a kontroluje kvalitu vykonávania audítorskej činnosti“.
12.
V § 18 písm. g) sa slovo „vytvára“ nahrádza slovom „zabezpečuje“.
13.
V § 18 písm. i) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „zásady kontroly kvality vykonávania audítorskej činnosti a zásady ďalšieho vzdelávania audítorov“.
14.
§ 18 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
aspoň raz ročne zverejňuje vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky aktualizovaný zoznam audítorov zapísaných v zozname audítorov vedenom komorou s uvedením ich mien a bydlísk; pri audítoroch právnických osobách zverejňuje meno a bydlisko spoločníkov, meno a bydlisko členov štatutárneho orgánu,4a) spoločníkov poverených obchodným vedením spoločnosti,4b) komplementárov4c) a audítorov, ktorí vykonávajú audítorskú činnosť v mene právnickej osoby.“.
15.
V § 19 ods. 2 sa za slová „disciplinárny poriadok“ vkladajú slová „zásady kontroly kvality vykonávania audítorskej činnosti,“.
16.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Podrobnosti o uskutočňovaní kontroly kvality vykonávania audítorskej činnosti upravia zásady kontroly kvality vykonávania audítorskej činnosti.“.
17.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
㤠26a
(1)
Právnické osoby, ktoré podali žiadosť o zápis do zoznamu audítorov pred 1. augustom 2000, sa zapíšu do zoznamu audítorov po splnení podmienok uvedených v § 7.
(2)
Právnické osoby zapísané do zoznamu audítorov sú povinné do 31. januára 2001 upraviť svoje právne pomery podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.