227/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2000 do 03.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

227
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa mení zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 160/1997 Z. z., zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z. a zákona č. 233/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 písm. b) sa za slovom „schvaľovaním“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a aby nepropagovali a neopisovali užívanie omamných látok alebo psychotropných látok1a) spôsobom, ktorý je jeho jednostranným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad § 188a Trestného zákona, § 33 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 20 ods. 5 sa suma „5 000 000 Sk“ nahrádza sumou „10 000 000 Sk“.
Čl. II
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákona č. 99/1969 Zb., zákona č. 131/1970 Zb., zákona č. 86/1990 Zb., zákona č. 186/1997 Z. z. a zákona č. 187/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie:
㤠9b
(1) Vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby periodická tlač neobsahovala
a)
informácie, ktoré propagujú vojnu alebo opisujú kruté alebo inak neľudské konania spôsobom, ktorý je ich zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
b)
informácie, ktoré propagujú užívanie omamných látok alebo psychotropných látok alebo opisujú užívanie omamných látok alebo psychotropných látok spôsobom,1) ktorý je jeho zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním.
(2)
Za porušenie povinností podľa odseku 1 môže orgán uvedený v § 5 ods. 3 a 5 uložiť pokutu do 2 000 000 Sk. Pokutu možno uložiť do 15 dní od vzniku skutočnosti odôvodňujúcej jej uloženie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:“.
„1)
§ 2 ods. 1 a 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.