Predpis bol zrušený predpisom 338/2002 Z. z.

217/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.2000 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

217
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 4. júla 2000
o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. sa výška sadzieb náhrad stravného1) upravuje takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „64 Sk“ upravuje na sumu „66 Sk“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „99 Sk“ upravuje na sumu „102 Sk“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „153 Sk“ upravuje na sumu „158 Sk“.
4.
V § 5 ods. 2 sa suma „64 Sk“ upravuje na sumu „66 Sk“.
5.
V § 16 ods. 4 sa suma „498 Sk“ upravuje na sumu „513 Sk“.
Čl. II
Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Peter Magvaši v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 112/2000 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.