216/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2000 do 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 29. júna 2000,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany sa dopĺňa takto:
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Na autonómny systém uvedený do prevádzky pred 1. aprílom 1996 sa technické podmienky ustanovené v § 3 ods. 2 písm. d) a g) nevzťahujú do 31. januára 2008.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Ladislav Pittner v. r.