210/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

210
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
zo 16. júna 2000
o meradlách a metrologickej kontrole
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 6, § 7 ods. 6, § 8 ods. 5, § 9 ods. 7, § 10 ods. 8, § 14 ods. 7, § 15 ods. 7 a 8,§ 18 ods. 4, § 23 ods. 4, § 26 ods. 4 a § 33 ods. 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vyhlásenie národného etalónu
(1)
Etalón možno vyhlásiť za národný etalón podľa § 6 zákona, ak
a)
jeho technická realizácia a technická realizácia etalónového zariadenia určeného na definovanie, uchovávanie a odovzdávanie hodnoty jednotky alebo stupnice hodnôt z národného etalónu na príslušné etalóny bola ukončená na zodpovedajúcej a medzinárodne akceptovateľnej úrovni a výsledky výskumu a vývoja spojeného s jeho realizáciou, funkčnosťou, metrologickými charakteristikami a používaním boli odborne posúdené a potvrdené,
b)
je úplne a jednoznačne určený, najmä jeho prístrojová zostava, určené sú podmienky používania a uchovávania a ak sú dokumentované jeho metrologické charakteristiky a technické charakteristiky, pričom tieto požiadavky musí spĺňať aj etalónové príslušenstvo, ktoré k nemu patrí a ktoré zabezpečuje prenos jednotky alebo stupnice na iné etalóny a meradlá,
c)
sa vykonali medzinárodné porovnávania etalónu alebo jeho priame nadviazanie na medzinárodný etalón alebo na uznávaný národný etalón iného štátu, ktoré dostatočne preukazujú jeho metrologické charakteristiky a medzinárodnú ekvivalenciu,
d)
je určená a na medzinárodnej úrovni potvrdená schopnosť merania a odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na ostatné meradlá,
e)
právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, má vytvorený, dokumentovaný a v súlade s medzinárodnými odporúčaniami preukázaný systém kvality, ktorý zabezpečuje trvalé zachovávanie metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu a schopnosť prenosu hodnôt na medzinárodne akceptovateľnej úrovni.
(2)
Návrh na schválenie národného etalónu, ktorý predkladá vlastník etalónu po ukončení výskumu a vývoja etalónu Slovenskému metrologickému ústavu (ďalej len „ústav“), obsahuje v súlade s medzinárodnými dohodami a odporúčaniami najmä
a)
dokumentáciu o technickej realizácii etalónu,
b)
špecifikáciu metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na ostatné meradlá,
c)
špecifikáciu prístrojovej zostavy etalónu a etalónových zariadení patriacich k etalónu,
d)
pravidlá používania a uchovávania etalónu,
e)
doklady o medzinárodnom porovnaní etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii,
f)
doklady preukazujúce technické charakteristiky a metrologické charakteristiky etalónu, publikácie o základných metrologických charakteristikách etalónu a výsledkoch medzinárodných porovnaní.
(3)
Ak je vlastníkom etalónu iná právnická osoba ako ústav, k návrhu sa pripojí overená kópia zriaďovacej listiny, výpisu z obchodného registra a vyhlásenie štatutárneho zástupcu vlastníka etalónu o splnení podmienok podľa odseku 1.
(4)
Na základe výsledkov posúdenia návrhu ústav potvrdí alebo nepotvrdí splnenie požiadaviek na národný etalón. Ak je splnenie požiadaviek potvrdené, ústav ho schváli a predloží úradu návrh na vyhlásenie etalónu za národný etalón.
(5)
V návrhu ústavu na vyhlásenie etalónu za národný etalón sa uvedie najmä
a)
číslo návrhu,
b)
názov etalónu,
c)
názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je vlastníkom etalónu,
d)
meno a podpis štatutárneho zástupcu ústavu,
e)
meno a podpis štatutárneho zástupcu vlastníka etalónu,
f)
meno a podpis osoby zodpovednej za etalón, ktorú určí vlastník,
g)
základné metrologické charakteristiky etalónu,
h)
prístrojová zostava etalónu a s ním spojeného etalónového zariadenia vrátane jednoznačnej identifikácie jednotlivých zariadení,
i)
miesto uchovávania a používania etalónu,
j)
dátum predloženia návrhu.
(6)
Vlastník etalónu oznámi ústavu všetky úpravy, doplnenia a zmeny etalónu, ktoré môžu mať vplyv na jeho technické charakteristiky a metrologické charakteristiky, alebo môžu ovplyvniť ustanovené podmienky uchovávania a používania etalónu.
§ 2
Príprava certifikovaného referenčného materiálu
(1)
Návrh na certifikáciu referenčného materiálu alebo žiadosť o uznanie certifikovaného referenčného materiálu vyrobeného v zahraničí, ktorý predkladá žiadateľ (ďalej len „predkladateľ“) obsahuje najmä
a)
projekt prípravy referenčného materiálu vyrábaného a pripravovaného v Slovenskej republike,
b)
súhrnnú správu o príprave, homogenite a stabilite referenčného materiálu (ďalej len „súhrnná správa“),
c)
návrh certifikátu referenčného materiálu alebo certifikát zahraničného certifikovaného referenčného materiálu,
d)
štítok alebo jeho fotokópiu,
e)
dokumentáciu preukazujúcu systém kvality výroby referenčného materiálu.
(2)
Štítok podľa odseku 1 písm. d) obsahuje
a)
názov certifikovaného referenčného materiálu,
b)
identifikačné údaje o výrobcovi certifikovaného referenčného materiálu,
c)
šaržu certifikovaného referenčného materiálu,
d)
údaje o balení alebo veľkosti jednotky.
(3)
Súhrnná správa obsahuje najmä
a)
opis referenčného materiálu,
b)
účel použitia certifikovaného referenčného materiálu,
c)
homogenitu certifikovaného referenčného materiálu,
d)
stabilitu certifikovaného referenčného materiálu,
e)
metódy použité pri certifikácii,
f)
spôsob spracovania výsledkov certifikačných meraní,
g)
certifikované hodnoty, prípadne aj necertifikované hodnoty,
h)
štatistickú charakteristiku certifikovaných hodnôt,
i)
exspiračnú dobu,
j)
názvy laboratórií zúčastnených na certifikácii, prípadne aj mená osôb,
k)
dátum certifikácie, podpisy alebo mená certifikujúcich osôb,
l)
spôsob dopravy a skladovania,
m)
inštrukcie o správnom používaní certifikovaného referenčného materiálu,
n)
bezpečnostné požiadavky a iné pokyny a obmedzenia,
o)
deklaráciu systému kvality,
p)
prílohy, literatúru.
(4)
Referenčný materiál možno certifikovať alebo zahraničný certifikovaný referenčný materiál uznať, ak
a)
certifikované hodnoty, ktoré charakterizujú vlastnosť referenčného materiálu, sú uvedené s príslušnou neistotou,
b)
je zabezpečená a v súlade s medzinárodnými odporúčaniami preukázaná nadväznosť certifikovaného referenčného materiálu na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky, v ktorej sú vyjadrené hodnoty vlastností.
(5)
O výsledku posúdenia sa spracúva protokol, ktorý obsahuje hodnotenie splnenia požiadaviek na referenčný materiál podľa odseku 4, identifikačné údaje výrobcu referenčného materiálu a identifikačné údaje ústavu.
(6)
Na základe výsledkov posúdenia návrhu na certifikáciu referenčného materiálu vyrobeného v Slovenskej republike ústav vydá alebo nevydá certifikát referenčného materiálu a prevezme do úschovy tri balenia certifikovaného referenčného materiálu.
(7)
Certifikát obsahuje najmä
a)
názov a adresu ústavu,
b)
jednoznačnú identifikáciu certifikátu,
c)
identifikačné údaje o výrobcovi,
d)
názov certifikovaného referenčného materiálu alebo jeho typ,
e)
certifikované hodnoty s príslušnými neistotami,
f)
vyhlásenie o nadväznosti certifikovaného referenčného materiálu,
g)
údaje o stabilite certifikovaného referenčného materiálu,
h)
údaje o balení alebo o veľkosti jednotky,
i)
podpisy alebo mená osôb konajúcich za ústav,
j)
dátum certifikácie.
(8)
Na základe výsledkov posúdenia certifikovaného referenčného materiálu vyrobeného v zahraničí ústav vydá rozhodnutie o uznaní alebo neuznaní certifikátu certifikovaného referenčného materiálu, ktoré obsahuje identifikačné údaje zahraničného certifikátu, identifikačné údaje žiadateľa, výrobcu a ústavu a výsledky posúdenia.
§ 3
Druhy určených meradiel
(1)
Druhy určených meradiel, oblasti ich použitia, podrobnosti o spôsobe ich metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody1) a čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní na jednotlivé druhy určených meradiel sú uvedené v prílohách.
(3)
Ak podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní na jednotlivé druhy určených meradiel nie sú uvedené v prílohách, vzťahujú sa na daný druh určeného meradla slovenské technické normy.1)
§ 4
Postup pri schvaľovaní typu určeného meradla
(1)
Žiadosť o schválenie typu určeného meradla (ďalej len „schválenie typu“) a súvisiace písomnosti sa vyhotovujú v štátnom jazyku. Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť, alebo bydlisko žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno a adresu výrobcu určeného meradla,
c)
druh určeného meradla a účel použitia,
d)
názov určeného meradla a jeho typové označenie, prípadne aj obchodné označenie,
e)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla,
f)
potvrdenie o zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu.2)
(2)
K žiadosti sa prikladá dvojmo výkresová a technická dokumentácia obsahujúca
a)
opis
1.
konštrukcie a činnosti určeného meradla,
2.
spôsobu zabezpečenia správnej činnosti určeného meradla,
3.
prístrojov na ovládanie a nastavenie určeného meradla,
4.
spôsobu zabezpečenia určeného meradla pred nežiaducimi zásahmi na účely ovplyvňovania nameraných údajov, ktorým je umiestnenie overovacích, prípadne zabezpečovacích značiek,
b)
všeobecný výkres celkovej zostavy určeného meradla a v prípade potreby detailné výkresy dôležitých súčastí,
c)
schematický nákres znázorňujúci princíp činnosti určeného meradla, a ak je to potrebné, fotografiu určeného meradla.
(3)
K žiadosti sa prikladajú, ak je to potrebné, aj
a)
doklady o posúdení zhody podľa osobitného predpisu1) týkajúce sa najmä elektrickej bezpečnosti, zdravotnej neškodnosti, nevýbušnosti a elektromagnetickej kompatibility,
b)
dokumenty súvisiace so schválením typu vykonaným v zahraničí,
c)
podklady súvisiace s predošlým schválením typu, ak ide o úpravu alebo doplnenie typu meradla.
(4)
Ústav alebo Slovenská legálna metrológia
a)
posúdi výkresovú a technickú dokumentáciu a preverí, či predložená vzorka bola vyrobená podľa nej,
b)
vykoná alebo dá vykonať skúšky vzoriek meradla s cieľom zistiť, či meradlo spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky a zodpovedá výrobcom deklarovaným charakteristikám, pričom skúšky vykoná vo svojich laboratóriách, vo vybraných laboratóriách alebo u výrobcu, dovozcu alebo na mieste inštalácie určeného meradla; pri skúške vzoriek určeného meradla sa prekontroluje celková činnosť meradla v bežných podmienkach používania, pri ktorých meradlo musí zachovať požadované metrologické charakteristiky,
c)
môže skúšky uvedené v písmene b) vynechať, ak sú metrologické charakteristiky typu určeného meradla dostatočne známe,
d)
posúdi vhodnosť miest na umiestnenie overovacích značiek a zabezpečovacích značiek,
e)
posúdi na základe dokladov o posúdení zhody podľa osobitného predpisu,1) či určené meradlo nemôže ohroziť život alebo zdravie jeho používateľov alebo životné prostredie,
f)
určí špecifické požiadavky, ktoré určené meradlo musí spĺňať, ak je to potrebné,
g)
vyhotoví protokol o vykonanej skúške a posúdení.
(5)
Protokol o posúdení obsahuje najmä
a)
názov dokumentu a jeho jednoznačnú identifikáciu,
b)
názov a sídlo organizácie, ktorá správu vydala,
c)
údaje potrebné na identifikáciu žiadateľa,
d)
údaje potrebné na identifikáciu meradla a výrobcu meradla,
e)
technický opis meradla,
f)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky,
g)
podmienky vykonania skúšok technických charakteristík a metrologických charakteristík a výsledky skúšok,
h)
výsledky posúdenia splnenia požiadaviek na daný druh meradla,
i)
spôsob overenia meradla,
j)
čas platnosti overenia,
k)
určenie ďalších požiadaviek, ktoré musí meradlo splniť,
l)
podpisy a mená spracovateľov a osôb zodpovedných za posúdenie,
m)
dátum vydania.
§ 5
Označovanie schváleného typu meradla
(1)
Národnú značku schváleného typu tvoria písmená TSK doplnené identifikačnými údajmi o odbore merania, roku schválenia typu a poradí. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 1.
(2)
V prípade národného schválenia typu s obmedzením sa pred národnú značku schváleného typu umiestni písmeno „P“. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 2.
(3)
Národnú značku schváleného typu pre meradlá, ktoré nepodliehajú prvotnému overeniu, tvoria písmená TSK NM doplnené identifikačnými údajmi o odbore merania, roku schválenia typu a poradí. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 3.
(4)
Národnú osobitnú značku označujúcu meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvoria písmená NTSK. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 4.
(5)
Značku schváleného typu Európskych spoločenstiev tvorí štylizované písmeno „ε“, ktoré obsahuje
a)
v hornej časti písmeno identifikujúce štát, ktorý typ meradla schválil, a posledné dvojčíslo roku, v ktorom typ schválil,
b)
v dolnej časti označenie pridelené metrologickou službou, ktorá typ schválila (identifikačné číslo).
Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 5.
(6)
V prípade schválenia typu Európskych spoločenstiev s obmedzením sa pred značku schváleného typu Európskych spoločenstiev umiestni písmeno „P“ tej istej veľkosti ako štylizované písmeno „ε“. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 6.
(7)
Značka schváleného typu Európskych spoločenstiev pre meradlá, ktoré nepodliehajú prvotnému overeniu, je rovnaká ako značka schváleného typu Európskych spoločenstiev a je umiestnená v šesťuholníku. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 7.
(8)
Osobitnú značku Európskych spoločenstiev označujúcu meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvorí štylizované písmeno „ε“ symetricky otočené okolo zvislej osi a nemá žiadne ďalšie znaky. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 8.
Postupy overovania určených meradiel
§ 6
Všeobecné ustanovenia
(1)
Žiadosť o overenie určeného meradla (ďalej len „meradlo“) sa podáva ústavu, pracovisku Slovenskej legálnej metrológie alebo autorizovanej osobe podľa § 24 zákona (ďalej len „vykonávateľ overenia“). Žiadosť musí obsahovať jednoznačnú špecifikáciu meradla.
(2)
Vykonávateľ overenia po predložení meradla na overenie zistí, či
a)
meradlo daného druhu podlieha schváleniu typu. Ak schváleniu nepodlieha, zistí, či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla,
b)
na meradlo bolo vydané rozhodnutie o schválení typu. Ak rozhodnutie bolo vydané, zistí, či sa zhoduje so schváleným typom a či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla platné ku dňu schválenia typu,
c)
na meradlo bolo vydané rozhodnutie, že schvaľovaniu typu nepodlieha. Ak áno, či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla.
(3)
Skúška pri overení sa vykoná podľa § 15 ods. 8 zákona a týka sa najmä
a)
metrologických charakteristík,
b)
najväčších dovolených chýb,
c)
konštrukcie, ak je táto zárukou, že za bežných podmienok používania nedôjde k výraznejšiemu zhoršeniu metrologických charakteristík,
d)
predpísaných nápisov a možnosti umiestnenia overovacích značiek.
(4)
Doklad o overení obsahuje najmä
a)
základné údaje o vykonávateľovi overenia,
b)
číslo dokladu,
c)
údaje potrebné na identifikáciu meradla,
d)
potvrdenie zhody s požiadavkami na daný druh meradla,
e)
údaj o neistote merania,
f)
čas platnosti overenia.
§ 7
Spôsob prvotného overenia meradla
(1)
Prvotné overenie meradla (ďalej len „prvotné overenie“) sa vykoná v jednej etape alebo vo viacerých etapách.
(2)
Prvotné overenie v jednej etape sa vykoná pri meradlách, ktoré sú úplne skompletizované už pri výstupe z výroby, a to pri meradlách, ktoré možno prepraviť na miesto inštalácie bez ich rozoberania.
(3)
Meradlá, ktoré sa overujú v jednej etape, sa overujú na mieste, ktoré určí vykonávateľ overenia.
(4)
Prvotné overenie v dvoch alebo vo viacerých etapách sa vykoná pri meradlách, ktorých správna činnosť závisí od podmienok, za ktorých sa budú inštalovať alebo používať.
(5)
Prvá etapa overenia musí potvrdiť, že meradlo zodpovedá schválenému typu, alebo v prípade, že schválenie typu sa nevyžaduje, že zodpovedá technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám na daný druh meradla.
(6)
Meradlá, ktoré sa overujú v dvoch alebo vo viacerých etapách, overuje ústav alebo Slovenská legálna metrológia. Posledná etapa overenia sa musí vykonať na mieste inštalácie. Pre ostatné etapy platí ustanovenie odseku 3.
(7)
V prípade prvotného overenia vo viacerých etapách sa meradlo spĺňajúce požiadavky po vykonaní čiastkových etáp overenia označí značkou čiastočného overenia. Značka čiastočného overenia sa umiestni na určenom mieste na meradle alebo jeho častiach, ktoré vyhoveli požiadavkám na čiastočné overenie. Značka konečného overenia sa umiestni na určené miesto na meradle po vykonaní poslednej etapy overenia.
§ 8
Spôsob následného overenia
(1)
Pre následné overenie meradiel platia primerane ustanovenia § 7.
(2)
Pri následnom overení určeného meradla, ktorého platnosť rozhodnutia o schválení typu uplynula, sa zisťuje, či sa zhoduje so schváleným typom a či spĺňa požiadavku najväčšej dovolenej chyby na daný druh meradla platnej ku dňu následného overenia.
§ 9
Druhy overovacích značiek
(1)
Národnými overovacími značkami sú
a)
overovacie značky ústavu a Slovenskej legálnej metrológie,
b)
overovacie značky autorizovaných osôb.
(2)
Overovacia značka ústavu a Slovenskej legálnej metrológie pozostáva z dvojkríža a troch vrcholov umiestnených v kruhu s evidenčným číslom:
0 - ústav,
1 - Slovenská legálna metrológia, metrologické pracovisko Bratislava,
2 - Slovenská legálna metrológia, metrologické pracovisko Banská Bystrica,
3 - Slovenská legálna metrológia, metrologické pracovisko Košice.
(3)
V prípade meradiel podliehajúcich následnému overovaniu sa táto značka dopĺňa posledným dvojčíslom roku, v ktorom bolo meradlo overené, umiestneným pod značkou alebo vedľa nej.
(4)
Overovacia značka autorizovanej osoby pozostáva z písmena M a evidenčného čísla autorizovanej osoby. V prípade meradiel podliehajúcich následnému overovaniu sa táto značka dopĺňa posledným dvojčíslom roku, v ktorom bolo meradlo overené, umiestneným pod značkou alebo vedľa nej. Evidenčné čísla autorizovaným osobám prideľuje úrad a zverejňuje ich vo vestníku.
(5)
Značku čiastočného overenia tvoria písmená SM doplnené evidenčným číslom vykonávateľa overenia. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka.
(6)
Overovacie značky možno doplniť ďalšími symbolmi, ako je číselný znak overujúceho pracoviska alebo číselný znak overujúceho zamestnanca, ktoré bližšie určujú vykonávateľa overenia.
(7)
Značka konečného prvotného overenia Európskych spoločenstiev pozostáva z dvoch častí:
a)
prvú časť predstavuje písmeno „e“ obsahujúce
1.
v hornej časti veľké písmeno identifikujúce štát, v ktorom bolo meradlo overené,
2.
v dolnej časti identifikačné číslo orgánu, ktorý overenie vykonal,
b)
druhú časť predstavuje šesťuholník, v ktorom je umiestnené posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa overenie vykonalo,
ak všeobecne záväzný právny predpis podľa § 15 ods. 8 zákona neustanoví inak.
(8)
Značka čiastočného prvotného overenia Európskych spoločenstiev pozostáva len z prvej časti značky podľa odseku 7. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka.
(9)
Grafické znázornenie overovacích značiek podľa odsekov 2 až 5 a 7 je uvedené v prílohe č. 3. Rozmery národných overovacích značiek (priemer kružnice alebo dĺžka strany štvorca) sú 1,8 mm, 3,0 mm, 6,0 mm, 12,0 mm pre razidlá, 8,0 mm pre vložky do plombovacích klieští a 12,0 mm a 40,0 mm pre vypaľovadlá. Číslice dvojčísla roku v overovacej značke ústavu a Slovenskej legálnej metrológie sú okrúhle a číslice dvojčísla roku v overovacej značke autorizovanej osoby sú hranaté. Udané rozmery značiek prvotného overenia Európskych spoločenstiev sú relatívnymi hodnotami a sú funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky. Skutočné priemery kružníc sú 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm a 12,5 mm.
(10)
Na používanie niektorých druhov určených meradiel v čase od skončenia ich opravy do ich overenia úrad pridelí zabezpečovaciu značku a identifikačné číslo podnikateľovi – opravárovi. Grafické znázornenie zabezpečovacej značky je uvedené v prílohe č. 4.
Autorizácia a registrácia
§ 10
Žiadosť o autorizáciu
(1)
Žiadosť o autorizáciu, ktorú predkladá úradu podnikateľ alebo iná právnická osoba (ďalej len „žiadateľ “), obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné číslo,
c)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt (ďalej len „osobné údaje“) osoby, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie (ďalej len „zodpovedný zástupca“),
d)
predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií,
e)
dátum podania žiadosti,
f)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu konania v mene žiadateľa, ich podpis a odtlačok pečiatky.
(2)
V žiadosti o autorizáciu na overovanie určených meradiel sa uvedie aj špecifikácia druhov meradiel a zoznam predpisov, podľa ktorých sa meradlá budú overovať.
(3)
V žiadosti o autorizáciu na výkon úradného merania sa uvedie aj špecifikácia druhov meraní, prípadne zoznam osobitných predpisov, na ktorých základe sa meranie vyžaduje.
(4)
K žiadosti o autorizáciu žiadateľ pripojí
a)
overenú kópiu zriaďovacej listiny,3) výpisu z obchodného registra4) alebo živnostenského oprávnenia,5)
b)
dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie,
c)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 23 ods. 2 zákona a o tom, že odmeny zodpovedného zástupcu a ďalších fyzických osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, nezávisia od výsledkov merania,
d)
poplatok podľa osobitného predpisu.2)
(5)
K žiadosti o autorizáciu pre zodpovedného zástupcu žiadateľ pripojí
a)
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad preukazujúci dĺžku odbornej praxe,
c)
doklad o príslušnej spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom.
(6)
K žiadosti o autorizáciu pre každú fyzickú osobu vykonávajúcu činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, žiadateľ pripojí doklad o spôsobilosti na overovanie meradiel alebo na výkon úradného merania vydaný ústavom.
§ 11
Prihláška na registráciu
(1)
Prihláška na registráciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné číslo,
c)
osobné údaje osoby, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom registrácie (ďalej len „zástupca“),
d)
predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom registrácie – špecifikáciu najmä druhov, tried presnosti a meracích rozsahov vyrábaných, opravovaných alebo montovaných určených meradiel alebo špecifikáciu druhov spotrebiteľských balení označených značkou „e“ a ich menovitých množstiev,
e)
dátum podania prihlášky,
f)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu konania v mene podnikateľa a ich podpis a odtlačok pečiatky.
(2)
K prihláške na registráciu sa pripojí
a)
overená kópia zriaďovacej listiny,3) výpisu z obchodného registra4) alebo živnostenského oprávnenia,5)
b)
poplatok podľa osobitného predpisu.2)
(3)
K prihláške na registráciu pre zástupcu sa pripojí
a)
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad preukazujúci dĺžku odbornej praxe,
c)
doklad o príslušnej spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom.
§ 12
Podrobnosti o výkone štátneho metrologického dozoru
(1)
Výsledkom metrologického dozoru je protokol o výkone štátneho metrologického dozoru (ďalej len „metrologický dozor“), ktorý vyhotovujú inšpektori podľa § 33 ods. 6 zákona. V protokole sa uvádzajú identifikačné údaje kontrolovanej osoby podľa § 33 ods. 3 zákona, predmet metrologického dozoru, identifikačné údaje inšpektorov, výsledky, prípadne uložené nápravné opatrenia.
(2)
Súčasťou protokolu je vyjadrenie zamestnanca kontrolovanej osoby k výsledkom metrologického dozoru. Protokol podpisujú inšpektori a zamestnanec kontrolovanej osoby, ktorý sa kontroly zúčastnil. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak zamestnanec kontrolovanej osoby odmietne oboznámiť sa s protokolom, dať písomné vyjadrenie o protokole alebo podpísať protokol. Táto skutočnosť sa uvedie v protokole.
(3)
Ak sa pri výkone metrologického dozoru podľa § 33 ods. 3 písm. c) a f) zákona zistí porušenie povinnosti výrobcami a dovozcami určených meradiel alebo nedodržanie parametrov určených meradiel, orgán metrologického dozoru informuje o výsledku kontroly ústav.
(4)
Vzor preukazu inšpektora je v prílohe č. 5.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
Dušan Podhorský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
DRUHY URČENÝCH MERADIEL
Príloha č. 2 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZNAČIEK SCHVÁLENÉHO TYPU A OSOBITNÝCH ZNAČIEK
Príloha č. 3 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE OVEROVACÍCH ZNAČIEK
Príloha č. 4 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZABEZPEČOVACEJ ZNAČKY PODNIKATEĽA - OPRAVÁRA
Príloha č. 5 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VZOR PREUKAZU INŠPEKTORA
Príloha č. 6 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
KONTINUÁLNE SČÍTAVACIE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU
Príloha č. 7 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
KONTROLNÉ A TRIEDIACE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU
Príloha č. 8 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERAČE PRETEČENÉHO MNOŽSTVA STUDENEJ VODY
Príloha č. 9 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERAČE PRETEČENÉHO MNOŽSTVA TEPLEJ VODY
Príloha č. 10 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
OBJEMOVÉ PRIETOKOVÉ MERADLÁ NA KVAPALINY OKREM VODY
Príloha č. 11 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
PRÍDAVNÉ ZARIADENIA K PRIETOKOVÝM MERADLÁM OKREM VODY
Príloha č. 12 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERACIE ZOSTAVY NA KVAPALINY OKREM VODY
Príloha č. 13 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
LIEHOMERY A HUSTOMERY NA LIEH
Príloha č. 17 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 18 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
TLAKOMERY NA MERANIE TLAKU V PNEUMATIKÁCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Príloha č. 20 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 21 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
ODMERNÉ NÁDRŽE NA PLAVIDLÁCH
Príloha č. 22 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Lekárske sklené ortuťové teplomery s maximálnym zariadením
Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly
1.
Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len „sito“), ktoré sa používajú ako určené meradlá podľa § 8 zákona.
2.
Podľa druhu použitého materiálu a tvaru otvoru sa sitá delia na sitá z
a)
kovovej tkaniny,
b)
dierovaného plechu,
c)
elektroformovanej fólie.
3.
Sitá pred uvedením na trh podliehajú prvotnému overeniu. Metódy skúšania pri prvotnom overení sú uvedené v druhej časti.
4.
Sitá počas ich používania ako určené meradlá podliehajú následnému overeniu. Postup pri následnom overení je zhodný s postupom pri prvotnom overení.
5.
Sitá, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným požiadavkám, sa označia overovacou značkou a vydá sa doklad o overení.
Druhá časť
Technické požiadavky, metrologické požiadavky a metódy skúšania pri overení sít
1.
Termíny a definície
1.1
Sito je meradlo na zisťovanie podielu častíc preosievaného materiálu, ktorých veľkosť je menšia ako menovitá veľkosť otvoru triediacej priehradky.
1.2
Rám sita je uzavretý profil kruhového alebo štvorcového tvaru, v ktorom je pevne uchytená triediaca priehradka.
1.3
Triediaca priehradka je kovová tkanina, dierovaný plech alebo elektroformovaná fólia s otvormi.
1.4
Skúšobný materiál je kalibrovaná zmes sklených guliek so známou distribúciou veľkosti guliek v zmesi.
1.5
Rozstup otvorov sít z dierovaného plechu alebo elektroformovanej fólie je vzdialenosť stredov susedných kruhových alebo štvorcových otvorov.
1.6
+ X je prípustná odchýlka veľkosti jednotlivých otvorov sita z kovovej tkaniny.
1.7
± X je prípustná odchýlka veľkosti jednotlivých otvorov sita z dierovaného plechu.
1.8
± Y je prípustná odchýlka priemernej veľkosti otvorov sita z kovovej tkaniny.
1.9
σ0 je maximálna smerodajná odchýlka otvorov sita z kovovej tkaniny.
1.10
Menovitá veľkosť otvoru w je základná metrologická charakteristika sita z hľadiska jeho používania.
2.
Technické požiadavky a metrologické požiadavky
2.1
Technické požiadavky a metrologické požiadavky na sitá z kovovej tkaniny
2.1.1
Menovitá veľkosť otvorov od 1 mm vrátane do 125 mm sa vyjadruje v milimetroch (mm), menovitá veľkosť do 1 mm sa vyjadruje v mikrometroch (µm).
2.1.2
Prípustné odchýlky veľkosti otvorov + X, ± Y a maximálna smerodajná odchýlka σ0 sú uvedené v tabuľkách č. 1 a 2 v stĺpcoch 4, 5 a 6. Prípustné odchýlky veľkosti otvorov platia pre veľkosť otvorov nameraných na osiach otvorov osobitne v smere osnovy a osobitne v smere útku.
2.1.3
Hranice dovoleného rozpätia voľby priemeru drôtu kovovej tkaniny triediacej priehradky dmax a dmin sú uvedené v tabuľkách č. 1 a 2 v stĺpcoch 8 a 9. Odporúčané hodnoty priemeru drôtu dnom sú uvedené v tabuľkách č. 1 a 2 v stĺpci 7.
2.1.4
Priemer drôtov sita musí byť približne rovnaký v smere osnovy aj v smere útku.
2.1.5
Ďalšie technické požiadavky na sitá z kovovej tkaniny sú uvedené v príslušnej slovenskej technickej norme.
Tabuľka č. 1: Prípustné odchýlky veľkosti otvorov a priemery drôtu
Rozmery v milimetroch
Menovité veľkosti otvorov, ω Prípustné odchýlky veľkosti otvorov Menovité priemery drôtu, d
základné
veľkosti
doplnkové
veľkosti
pre veľkosť
jednotlivého
otvoru
pre priemernú
veľkosť otvoru
najväčšia
smerodajná
odchýlka
odporúčané
veľkosti
hranice dovoleného
rozpätia voľby
R 20/3 R 20 R 40/3 + X ± Y σ0 dnom dmax dmin
1 2 3 4 5 6 7 8 9
125 125 125 4,51 3,66 - 8 9,2 6,8
112 4,15 3,29 - 8 9,2 6,8
106 3,99 3,12 - 6,3 7,2 5,4
100 3,82 2,94 - 6,3 7,2 5,4
90 90 90 3,53 2,66 - 6,3 7,2 5,4
80 3,24 2,37 - 6,3 7,2 5,4
75 3,09 2,22 - 6,3 7,2 5,4
71 2,97 2,1 - 5,6 6,4 4,8
63 63 63 2,71 1,87 - 5,6 6,4 4,8
56 2,49 1,67 - 5 5,8 4,3
53 2,39 1,58 - 5 5,8 4,3
50 2,29 1,49 - 5 5,8 4,3
45 45 45 2,12 1,35 1,000 4,5 5,2 3,8
40 1,94 1,2 1,000 4,5 5,2 3,8
37,5 1,85 1,13 1,000 4,5 5,2 3,8
35,5 1,78 1,07 1,000 4 4,6 3,4
31,5 31,5 31,5 1,63 0,95 1,000 4 4,6 3,4
28 1,5 0,85 1,000 3,55 4,1 3
26,5 1,44 0,8 1,000 3,55 4,1 3
25 1,38 0,76 1,000 3,55 4,1 3
22,4 22,4 22,4 1,27 0,68 0,920 3,55 4,1 3
20 1,17 0,61 0,780 3,15 3,6 2,7
19 1,13 0,58 0,729 3,15 3,6 2,7
18 1,08 0,55 0,690 3,15 3,6 2,7
16 16 16 0,99 0,49 0,610 3,15 3,6 2,7
14 0,9 0,43 0,530 2,8 3,2 2,4
13,2 0,86 0,41 0,506 2,8 3,2 2,4
12,5 0,83 0,39 0,480 2,5 2,9 2,1
11,2 11,2 11,2 0,77 0,35 0,430 2,5 2,9 2,1
10 0,71 0,31 0,385 2,5 2,9 2,1
9,5 0,68 0,3 0,372 2,24 2,6 1,9
9 0,65 0,28 0,350 2,24 2,6 1,9
8 8 8 0,6 0,25 0,315 2 2,3 1,7
7,1 0,55 0,22 0,280 1,8 2,1 1,5
6,7 0,53 0,21 0,269 1,8 2,1 1,5
6,3 0,51 0,2 0,255 1,8 2,1 1,5
5,6 5,6 5,6 0,47 0,18 0,235 1,6 1,9 1,3
5 0,43 0,16 0,210 1,6 1,9 1,3
4,75 0,41 0,15 0,199 1,6 1,9 1,3
4,5 0,4 0,14 0,190 1,4 1,7 1,2
4 4 4 0,37 0,13 0,175 1,4 1,7 1,2
3,55 0,34 0,11 0,155 1,25 1,5 1,06
3,35 0,32 0,11 0,151 1,25 1,5 1,06
3,15 0,31 0,1 0,145 1,25 1,5 1,06
2,8 2,8 2,8 0,29 0,09 0,130 1,12 1,3 0,95
2,5 0,26 0,08 0,117 1 1,15 0,85
2,36 0,25 0,08 0,114 1 1,15 0,85
2,24 0,24 0,07 0,110 0,9 1,04 0,77
2 2 2 0,23 0,07 0,105 0,9 1,04 0,77
1,8 0,21 0,06 0,092 0,8 0,92 0,68
1,7 0,2 0,06 0,087 0,8 0,92 0,68
1,6 0,19 0,05 0,082 0,8 0,92 0,68
1,4 1,4 1,4 0,18 0,05 0,076 0,71 0,82 0,6
1,25 0,16 0,04 0,069 0,63 0,72 0,54
1,18 0,16 0,04 0,067 0,63 0,72 0,54
1,12 0,15 0,04 0,064 0,56 0,64 0,48
1 1 1 0,14 0,03 0,059 0,56 0,64 0,48
Poznámka: Všetky veľkosti otvorov platia pre plátnovú väzbu.
Tabuľka č. 2: Prípustné odchýlky veľkosti otvorov a priemery drôtu
Rozmery v mikrometroch
Menovité veľkosti otvorov, ω Prípustné odchýlky veľkosti otvorov Menovité priemery drôtu, d
základné
veľkosti
doplnkové
veľkosti
pre veľkosť
jednotlivého
otvoru
pre priemernú
veľkosť
otvoru
najväčšia
smerodajná
odchýlka
odporúčané
veľkosti
hranice dovoleného
rozpätia voľby
R 20/3 R 20 R 40/3 + X ± Y σ0 dnom dmax dmin
1 2 3 4 5 6 7 8 9
900 131 31 54,2 500 580 430
850 127 29 52,2 500 580 430
800 122 28 50,2 450 520 380
710 710 710 112 25 45,8 450 520 380
630 104 22 42 400 460 340
600 101 21 40,5 400 460 340
560 96 20 38,7 355 410 300
500 500 500 89 18 35,9 315 360 270
450 84 16 33,2 280 320 240
425 81 16 32,2 280 320 240
400 78 15 30,9 250 290 210
355 355 355 72 13 28,2 224 260 190
315 67 12 26,1 200 230 170
300 65 12 25,4 200 230 170
280 62 11 24,2 180 210 150
250 250 250 58 9,9 22,4 160 190 130
224 54 9 20,8 160 190 130
212 52 8,7 20 140 170 120
200 50 8,3 19,4 140 170 120
180 180 180 47 7,6 18 125 150 106
160 44 6,9 16,8 112 130 95
150 43 6,6 16,3 100 115 85
140 41 6,3 15,6 100 115 85
125 125 125 38 5,8 14,4 90 104 77
112 36 5,4 13,6 80 92 68
106 35 5,2 13,2 71 82 60
100 34 5 12,8 71 82 60
90 90 90 32 4,6 12 63 72 54
80 30 4,3 11,3 56 64 48
75 29 4,1 10,9 50 58 43
71 28 4 10,5 50 58 43
63 63 63 26 3,7 9,9 45 52 38
56 25 3,5 9,3 40 46 34
53 24 3,4 9 36 41 31
50 23 3,3 8,7 36 41 31
45 45 45 22 3,1 8,3 32 37 27
40 21 3 7,9 32 37 27
38 20 2,9 7,7 30 35 24
RIO 36 20 2,8 7,5 30 35 24
32 19 2,7 6,8 28 33 23
25 16 2,5 6,1 25 29 21
20 14 2,3 5,7 20 23 17
Poznámka: Všetky veľkosti otvorov platia pre plátnovú väzbu. Veľkosti otvorov 45 µm a menšie platia aj pre keprovú
väzbu.
2.2
Technické požiadavky a metrologické požiadavky na sitá z dierovaného plechu
2.2.1
Sitá z dierovaného plechu sa podľa tvaru a veľkosti otvorov delia takto:
a)
sitá s kruhovými otvormi, veľkosti otvorov od 1 mm do 125 mm,
b)
sitá so štvorcovými otvormi, veľkosti otvorov od 4 mm do 125 mm.
2.2.2
Prípustné odchýlky veľkosti jednotlivých otvorov ± X sú uvedené v tabuľke č. 3 v stĺpci 4. Platia pre šírku strednej časti štvorcových otvorov a pre priemery kruhových otvorov.
2.2.3
Hranice dovoleného rozpätia voľby rozstupu otvorov pmax a pmin sú uvedené v tabuľke č. 3 v stĺpcoch 6 a 7. Odporúčané veľkosti rozstupu otvorov pnom sú uvedené v tabuľke č. 3 v stĺpci 5.
Tabuľka č. 3: Prípustné odchýlky veľkosti jednotlivých otvorov a rozstupy otvorov
Rozmery v milimetroch
Menovité veľkosti otvorov, ω Prípustné
odchýlky
veľkosti
jednotlivých
otvorov
Rozstup otvorov p
základné
veľkosti
doplnkové
veľkosti
odporúčané
veľkosti
hranice dovoleného
rozpätia voľby
R 20/3 R 20 R 40/3 ± X pnom pmax pmin
1 2 3 4 5 6 7
125 125 125 1 160 184 143
112 0,95 140 161 126
106 0,9 132 152 119
100 0,85 125 144 113
90 90 90 0,8 112 129 101
80 0,7 100 115 90
75 0,7 95 109 85
71 0,65 90 103 81
63 63 63 0,6 80 92 72
56 0,55 71 82 63,5
53 0,55 67 77 60
50 0,55 63 72,5 56,5
45 45 45 0,5 56 64,5 50,5
40 0,45 50 57,5 45
37,5 0,45 47,5 54,6 42,5
35,5 0,4 45 51,7 40,5
31,5 31,5 31,5 0,4 40 46 36
28 0,35 35,5 40,8 31,8
26,5 0,35 33,5 38,5 30
25 0,35 31,5 36 28,5
22,4 22,4 22,4 0,3 28 32,2 25,5
20 0,3 25 29 22,5
19 0,29 23,6 27,1 21,3
18 0,28 22,4 25,8 20,2
16 16 16 0,27 20 23 18
14 0,26 18 20,7 16
13,2 0,25 17 19,5 15,1
12,5 0,24 16 18,4 14,3
11,2 11,2 11,2 0,23 14 16,1 12,6
10 0,21 12,6 14,5 11,3
9,5 0,21 12,1 13,8 10,2
9 0,2 11,6 13,3 9,8
8 8 8 0,19 10,4 12 9,2
7,1 0,18 9,4 10,8 8
6,7 0,17 8,9 10,2 7,5
6,3 0,17 8,5 9,8 7,2
1 2 3 4 5 6 7
5,6 5,6 5,6 0,15 7,7 8,9 6,6
5 0,14 6,9 7,9 5,9
4,75 0,14 6,6 7,6 5,6
4,5 0,14 6,3 7,2 5,3
4 4 4 0,13 5,8 6,7 4,9
3,55 0,12 5,2 6 4,4
3,35 0,11 5 5,7 4,2
3,15 0,11 4,7 5,3 3,9
2,8 2,8 2,8 0,11 4,35 5 3,6
2,5 0,11 3,9 4,5 3,3
2,36 0,11 3,75 4,3 3,2
2,24 0,1 3,6 4,1 3,1
2 2 2 0,09 3,3 3,8 2,8
1,8 0.08 3,1 3,6 2,7
1,7 0,08 3 3,4 2,5
1,6 0,08 2,75 3,2 2,3
1,4 1,4 1,4 0,08 2,6 3 2,2
1,25 0,08 2,45 2,9 2,1
1,18 0,07 2,4 2,7 2
1,12 0,07 2,22 2,5 1,8
1 1 1 0,07 2 2,3 1,7
Poznámka: Dolná medza menovitej veľkosti štvorcových otvorov je 4 mm.
2.2.4
Hranice dovoleného rozpätia voľby menovitej hrúbky plechu sú uvedené v tabuľke č. 4 v stĺpcoch 3 a 4. Odporúčaná hrúbka plechu je uvedená v tabuľke č. 4 v stĺpci 2.
Tabuľka č. 4: Hrúbka plechu
Rozmery v milimetroch
Menovitá veľkosť
otvorov ω
Hrúbka plechu
Odporúčaná
hrúbka
Hranice dovoleného rozpätia voľby
najväčšia najmenšia
1 2 3 4
125 až 50 3 3,5 2
45 až 16 2 2,5 1,5
14 až 8 1,5 2 1
7,1 až 1,7 1 1,5 0,8
1,6 až 1,0 0,6 1 0,5
2.2.5
Ďalšie technické požiadavky na sitá z dierovaného plechu sú uvedené v príslušnej slovenskej technickej norme.
2.3
Technické požiadavky a metrologické požiadavky na sitá z elektroformovanej fólie
2.3.1
Sito z elektroformovanej fólie má kruhové alebo štvorcové otvory s veľkosťou od 5 mikrometrov do 500 mikrometrov.
2.3.2
Usporiadanie otvorov je takéto:
a)
stredy kruhových otvorov ležia na vrcholoch rovnostranných trojuholníkov,
b)
stredy štvorcových otvorov ležia na priamkach a súčasne na vrcholoch štvorcov.
2.3.3
Prípustná odchýlka priemernej veľkosti otvorov je ± 2 µm. Prípustné odchýlky platia pre šírku stredného prierezu štvorcových otvorov a pre priemery kruhových otvorov určených na osievanej strane.
2.3.4
Hranice dovoleného rozpätia voľby rozstupu otvorov pmax a pmin sú uvedené v tabuľke č. 5 v stĺpcoch 5 a 6. Odporúčané veľkosti rozstupu pnom sú uvedené v tabuľke č. 5 v stĺpci 4.
2.3.5
Odporúčané hrúbky fólie sú uvedené v tabuľke č. 5 v stĺpci 7 a platia pre elektroformovanú fóliu s kruhovými aj štvorcovými otvormi. Ak má fólia výstuž, meria sa hrúbka fólie bez výstuže.
2.3.6
Ďalšie technické požiadavky na sitá z elektroformovanej fólie sú uvedené v príslušnej slovenskej technickej norme.
Tabuľka č. 5: Rozstupy otvorov a hrúbka elektroformovanej fólie
Rozmery v mikrometroch
Menovité veľkosti otvorov ω Rozstup otvorov p odporúčaná
hrúbka fólie
základné
veľkosti
doplnkové
veľkosti
odporúčané
veľkosti
hranice dovoleného
rozpätia voľby
R 20/3 R 20 R 40/3 pnom pmax pmin e
1 2 3 4 5 6 7
500 500 500 620 710 530 50
450 560 645 475
425 530 610 450 45
400 490 555 425
355 355 355 450 510 380
315 395 480 335
300 380 440 320
280 355 420 300 30
250 250 250 320 385 270
224 275 340 250
212 270 320 240
200 260 305 225 25
180 180 180 240 270 200
160 210 255 180
150 200 230 170 20 až 25
140 190 230 160
125 125 125 170 205 140
112 155 205 135
106 150 205 130
100 140 170 120 15 až 25
90 90 90 130 170 110
80 115 170 100
75 110 140 95
71 105 140 90
63 63 63 95 140 90
56 90 140 75 12 az 25
53 85 100 70
50 80 100 70
45 45 45 75 100 65
40 70 90 60
38 65 85 55 12 až 25
36 65 85 55
R10
1 2 3 4 5 6 7
32 60 85 50
25 50 65 45
16 45 65 40 10 až 25
10 40 65 35
30 50 25
5 25 40 20 8 až 25
3.
Nápisy a značky
3.1
Na ráme sita sú uvedené tieto údaje:
a)
meno výrobcu alebo dovozcu sita,
b)
menovitá veľkosť otvorov,
c)
odkaz na technickú normu, podľa ktorej je sito vyrobené,
d)
výrobné alebo identifikačné číslo.
3.2
Ďalej môžu byť na site uvedené tieto doplňujúce údaje:
a)
materiál triediacej priehradky,
b)
materiál rámu sita,
c)
pri sitách z dierovaného plechu a elektroformovanej fólie tvar otvorov – kruhový alebo štvorcový,
d)
pri sitách z elektroformovanej fólie slovo „elektroformované“.
3.3
Nápisy a značky sa umiestňujú tak, aby boli zreteľne viditeľné, ľahko čitateľné a neodstrániteľné.
4.
Metódy skúšania pri prvotnom overení a následnom overení
4.1
Metódy skúšania pri prvotnom overení a následnom overení sít z kovovej tkaniny
4.1.1
Skúšky pri prvotnom overení a následnom overení pozostávajú z
a)
prehliadky rámu sita,
b)
prehliadky stavu kovovej tkaniny,
c)
kontroly nadmerne veľkých otvorov z hľadiska prípustnej odchýlky +X,
d)
určenia priemernej veľkosti otvorov a priemeru drôtu.
4.1.2
Prehliadkou rámu sita sa vylúčia z ďalšieho skúšania tie sitá, ktoré majú rám skorodovaný, odretý, zdeformovaný alebo inak poškodený. Sitá sa majú dať na seba ľahko nasadzovať.
4.1.3
Pri prehliadke stavu kovovej tkaniny sita sa tkanina prezrie proti rovnomerne osvetlenému pozadiu. Sitá nesmú mať zrejmé odchýlky v pravidelnosti otvorov, napríklad poškodenie vo väzbe tkaniny, záhyby, vrásky, miestne nepravidelnosti v tkanine, ktoré sa javia ako deformácie otvorov.
4.1.4
Pri prehliadke stavu kovovej tkaniny podľa bodu 4.1.3 sa vyznačia otvory, ktorých veľkosť sa od priemernej hodnoty výrazne odlišuje; odchýlku veľkosti o 10 % možno rozpoznať voľným okom. Vyznačené otvory sa zmerajú a ich veľkosti sa posúdia z hľadiska prípustnej odchýlky +X. Zistená odchýlka veľkosti ktoréhokoľvek otvoru nesmie presiahnuť prípustnú odchýlku +X.
4.1.5
Ak sito vyhovie skúškam podľa bodov 4.1.2, 4.1.3 a 4.1.4, vykonajú sa merania veľkosti otvorov na výpočet priemernej veľkosti otvoru a priemeru drôtu.
4.1.6
Merania na výpočet priemernej veľkosti otvoru sa vykonajú priamou metódou alebo metódou preosievania skúšobného materiálu.
4.1.7
Najmenší počet meraných otvorov v obidvoch smeroch pre sito s priemerom rámu 200 mm je uvedený v tabuľke č. 6. Pre sitá s priemerom rámu iným ako 200 mm sa počty meraných otvorov upravia proporcionálne vzhľadom na plochu triediacej priehradky. Ak v kovovej tkanine v jednom alebo v oboch smeroch nie je dostatočný počet otvorov predpísaných na skúšku, skontrolujú sa všetky otvory sita.
Tabuľka č. 6: Najmenší počet meraných otvorov v obidvoch smeroch pre sito s priemerom rámu 200 mm a koeficient K na výpočet smerodajnej odchýlky
Menovitá veľkosť
otvorov, ω
Počet meraných
otvorov
Koeficient K
Rozmery v milimetroch
125 až 25 všetky v oboch smeroch,
najviac 25 pre sitá
s priemerom väčším ako 200 mm
22,4 až 4 2 × 15 1,66
3,55 až 2,24 2 × 20 1,60
2 až 1,6 2 × 25 1,55
1,4 až 1 2 × 40 1,48
Rozmery v mikrometroch
900 až 800 2 × 40 1,48
710 až 560 2 × 50 1,45
500 až 400 2 × 60 1,43
355 až 200 2 × 80 1,40
180 až 90 2 × 100 1,38
80 až 45 2 × 100 1,38
40 až 20 2 × 100 1,38
4.1.8
Priemer drôtu kovovej tkaniny sa určí priamou metódou.
4.1.9
Meranie priemeru drôtu sa vykoná najmenej na 10 drôtoch v každom smere.
4.1.10
Na meranie veľkosti otvorov a priemeru drôtu priamou metódou sa použije meradlo, ktoré má presnosť odčítania hodnôt aspoň 1 µm alebo 1/4 prípustnej odchýlky pre priemernú veľkosť otvoru Y; použije sa väčšia z hodnôt.
4.1.11
Pri určovaní priemernej veľkosti otvorov metódou preosievania sa použije skúšobný materiál so známou distribúciou jednotlivých frakcií v zmesi. Vzťah medzi priemernou veľkosťou otvoru triediacej priehradky sita a hmotnostným podielom prepadu skúšobného materiálu je uvedený v kalibračnom certifikáte skúšobného materiálu vrátane neistoty. Zložka neistoty od použitého skúšobného materiálu musí byť menšia ako 1 µm alebo 1/4 z prípustnej odchýlky pre priemernú veľkosť otvoru Y; použije sa väčšia z hodnôt.
4.1.12
Metóda určenia priemernej veľkosti otvoru preosievaním je založená na meraní hmotnostného podielu prepadu skúšobného materiálu mp:
kde: m0 je celková hmotnosť skúšobnej vzorky skúšobného materiálu použitej pri skúške,
mprepad je hmotnosť skúšobnej vzorky skúšobného materiálu, ktorá prepadla triediacou
priehradkou pri skúške preosievaním.
Hmotnosti m0 a mprepad sa určia vážením s neistotou 0,01 g alebo 1 % z m0; použije sa menšia z hodnôt.
Priemerná veľkosť otvoru sa ω určí podľa vzťahu pre príslušnú vzorku skúšobného materiálu, ktorý je uvedený v kalibračnom certifikáte.
4.1.13
Na určenie priemernej veľkosti otvoru preosievaním je možné použiť ručné preosievanie, preosievanie na mechanickom vibračnom zariadení alebo preosievanie s použitím vákua.
4.1.14
Priemerná veľkosť otvoru triediacej priehradky ω, určená buď priamou metódou, alebo preosievaním, vyhovuje požiadavkám podľa tabuliek č. 1 a 2, ak je splnená podmienka:
kde: U je rozšírená neistota merania priemernej veľkosti otvoru ω pre koeficient rozšírenia k = 2,
Y je prípustná odchýlka pre priemernú veľkosť otvoru podľa tabuliek č. 1 a 2.
4.1.15
Ak sa na meranie veľkosti otvorov použije priama metóda a boli premerané všetky otvory v počte N, z nameraných hodnôt pre obidva smery merania sa vypočíta smerodajná odchýlka:
4.1.16
Ak sa na meranie veľkosti otvorov použije priama metóda a bolo premeraných n otvorov podľa tabuľky č. 6, z nameraných hodnôt pre obidva smery merania sa vypočíta smerodajná odchýlka:
kde K je koeficient podľa tabuľky č. 6.
4.1.17
Vypočítané hodnoty σ, resp. σs musia byť menšie ako maximálna smerodajná odchýlka σ0 uvedená v tabuľkách č. 1 a 2 v stĺpci 6. Ak sa použije metóda preosievania skúšobného materiálu, σ a σs sa nevyhodnocujú.
4.1.18
Namerané hodnoty priemeru drôtu tkaniny triediacej priehradky musia byť v hraniciach dovoleného rozpätia otvorov dmax a dmin, uvedených v tabuľkách č. 1 a 2 v stĺpcoch 8 a 9.
4.1.19
Sito, ktoré pri overení vyhovie ustanoveným požiadavkám, sa označí overovacou značkou a vydá sa doklad o overení.
4.2
Metódy skúšania pri prvotnom overení a následnom overení sít z dierovaného plechu
4.2.1
Skúšky pri prvotnom overení a následnom overení pozostávajú z
a)
prehliadky rámu sita,
b)
prehliadky stavu triediacej priehradky sita,
c)
určenia veľkosti jednotlivých otvorov,
d)
určenia rozstupu otvorov.
4.2.2
Pri prehliadke rámu sita sa vylúčia z ďalšieho skúšania tie sitá, ktoré majú rám skorodovaný, odretý, zdeformovaný alebo inak poškodený. Sitá sa majú dať na seba ľahko nasadzovať.
4.2.3
Pri prehliadke stavu triediacej priehradky sita sa dierovaný plech sita prezrie proti rovnomerne osvetlenému pozadiu. Triediaca priehradka sita nesmie mať zrejmé odchýlky v pravidelnosti otvorov alebo iné poškodenia.
4.2.4
Ak sito vyhovie skúškam podľa bodov 4.2.2 a 4.2.3, vykonajú sa merania na určenie veľkosti otvorov triediacej priehradky a rozstupov otvorov. Merania sa vykonajú priamou metódou.
4.2.5
Na meranie veľkosti otvorov a ich rozstupu sa použije meradlo, ktoré má presnosť odčítania hodnôt aspoň 0,02 mm alebo 1/4 hodnoty prípustnej odchýlky pre jednotlivý otvor podľa tabuľky č. 3 stĺpca 4; použije sa väčšia z hodnôt.
4.2.6
Pri určení veľkosti otvorov a rozstupov sa meria veľkosť otvorov a rozstupy vo vybraných miestach plechu v dvoch pruhoch rôznych smerov. Počet meraných otvorov je uvedený v tabuľke č. 7. Pre sitá s priemerom rámu iným ako 200 mm sa počty meraných otvorov upravia proporcionálne vzhľadom na plochu triediacej priehradky. Ak v plechu v jednom alebo v oboch smeroch nie je dostatočný počet otvorov predpísaných na skúšku, skontrolujú sa všetky otvory sita.
Tabuľka č. 7: Najmenší počet meraných otvorov v obidvoch smeroch pre sito s priemerom rámu 200 mm
Menovité veľkosti otvorov, ω Počet meraných otvorov
Rozmery v milimetroch
125 až 25 všetky v oboch smeroch,
najviac 25 pre sitá s priemerom väčším ako
200 mm
22,4 až 4 2 × 15
3,55 až 2,24 2 × 20
2 až 1,6 2 × 25
1,4 až 1 2 × 40
4.2.7
Namerané veľkosti jednotlivých otvorov sa posúdia podľa požiadavky na prípustnú odchýlku jednotlivého otvoru uvedenú v tabuľke č. 3 v stĺpci 4.
4.2.8
Namerané hodnoty rozstupov otvorov musia byť v hraniciach dovoleného rozpätia voľby pmax a pmin uvedených v tabuľke č. 3 v stĺpcoch 6 a 7.
4.2.9
Sito, ktoré pri overení vyhovie ustanoveným požiadavkám, sa označí overovacou značkou a vydá sa doklad o overení.
4.3
Metódy skúšania pri prvotnom overení a následnom overení sít z elektroformovanej fólie so štvorcovými alebo kruhovými otvormi
4.3.1
Skúšky pri prvotnom overení a následnom overení pozostávajú z
a)
prehliadky rámu sita,
b)
prehliadky stavu fólie sita,
c)
určenia priemernej veľkosti otvorov,
d)
určenia rozstupu otvorov.
4.3.2
Pri prehliadke rámu sita sa vylúčia z ďalšieho skúšania tie sitá, ktoré majú rám skorodovaný, odretý, zdeformovaný alebo inak poškodený. Sitá sa majú dať na seba ľahko nasadzovať.
4.3.3
Pri prehliadke stavu fólie sita sa elektroformovaná fólia prezrie proti rovnomerne osvetlenému pozadiu a súčasne sa sitom otáča okolo osi rovnobežnej s radom otvorov. Ak sa zistia nerovnomernosti otvorov už voľným okom, sito nevyhovuje. Elektroformovaná fólia v site nesmie mať žiadne nepravidelnosti, poškodenie ani zvlnenie.
4.3.4
Ak sito vyhovie skúškam podľa bodov 4.3.2 a 4.3.3, vykonajú sa merania na určenie veľkosti otvorov triediacej priehradky a rozstupov otvorov.
4.3.5
Merania na výpočet priemernej veľkosti otvoru sa vykonajú priamou metódou alebo metódou preosievania skúšobného materiálu. Rozstupy otvorov sa merajú priamou metódou.
4.3.6
Na meranie veľkosti otvorov a ich rozstupu priamou metódou sa použije vhodné zariadenie s presnosťou odčítania hodnôt ± 0,5 µm a menej.
4.3.7
Pri určovaní priemernej veľkosti otvorov metódou preosievania sa použije skúšobný materiál so známou distribúciou jednotlivých frakcií v zmesi. Kalibračný vzťah medzi strednou hodnotou veľkosti otvoru triediacej priehradky sita a hmotnostným podielom prepadu skúšobného materiálu musí byť zdokumentovaný v kalibračnom certifikáte skúšobného materiálu vrátane neistoty. Zložka neistoty od použitého skúšobného materiálu musí byť menšia ako 0,2 µm.
4.3.8
Pri určení veľkosti otvorov priamou metódou sa otvory zmerajú v deviatich určených poliach. V každom poli sa meria najmenej 5 otvorov.
4.3.9
Pri určení veľkosti otvorov metódou preosievania skúšobného materiálu sa postupuje podľa bodov 4.1.11 až 4.1.13 a 4.1.17.
4.3.10
Zistená priemerná veľkosť otvorov určená priamou metódou sa porovná s prípustnou odchýlkou priemernej veľkosti otvorov uvedenou v bode 2.3.3.
4.3.11
Posúdenie priemernej veľkosti otvorov triediacej priehradky metódou preosievania sa vykoná vyhodnotením podmienky:
kde: U je rozšírená neistota určenia priemernej veľkosti otvoru pre ω koeficient rozšírenia k = 2.
4.3.12
Namerané hodnoty rozstupov otvorov musia byť v hraniciach dovoleného rozpätia voľby pmax a pmin uvedených v tabuľke č. 5 v stĺpcoch 5 a 6.
4.3.13
Sito, ktoré pri overení vyhovie ustanoveným požiadavkám, sa označí overovacou značkou a vydá sa doklad o overení.
1)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.