204/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2000 do 31.08.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. júna 2000,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 337/1997 Z. z., vyhlášky č. 88/1999 Z. z. a vyhlášky č. 178/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 56 sa slová „1. júla 2000“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2000“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000 okrem bodov 2 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2000.
Ladislav Pittner v. r.