2/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 27. decembra 1999,
ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Budiš a v obci Trenčianske Mitice za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody s označením
a)
vrt B-5 v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš,
b)
vrt MP-1 v obci Trenčianske Mitice, v katastrálnom území Trenčianske Mitice.
(2)
Klasifikácia prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd podľa odseku 1 je uvedená v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2000.
Tibor Šagát v. r.
Príloha k vyhláške č. 2/2000 Z. z.
KLASIFIKÁCIA prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd
Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody
a) s označením vrt B-5 v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš, je voda prírodná, slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-síranová, sodno-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou mineralizáciou 3 257,8 mg.1-1, teplotou vody 13,2 oC a obsahom plynov - CO2 2 420 mg.1-1,
b) s označením vrt MP-1 v obci Trenčianske Mitice, v katastrálnom území Trenčianske Mitice, je voda prírodná, slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, horečnato-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 317,0 mg.1-1, teplotou vody 11,8 oC a obsahom plynov - CO2 2 253 mg.1-1.