19/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. januára 2000,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Santovke a v Slatine
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach je v okresoch Krupina a Levice, v katastrálnych územiach Dudince, Hokovce a Merovce; ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý tvorí prílohu č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Santovke je v okrese Levice, v katastrálnom území Santovka; ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý tvorí prílohu č. 2.
(3)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Slatine je v okrese Levice, v katastrálnych územiach Chorvatice a Slatina; ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý tvorí prílohu č. 3.
(4)
Územie ochranného pásma II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Santovke a v Slatine je v okresoch Krupina a Levice, v katastrálnych územiach Bátovce, Bory, Čankov, Demandice, Dolné Brhlovce, Dolné Šipice, Dolné Terany, Dolné Turovce, Domadice, Dudince, Dvorníky, Hokovce, Hontianske Tesáre, Hontianske Trsťany, Hontianska Vrbica, Horné Semerovce, Horné Šipice, Horné Terany, Horné Turovce, Chorvatice, Kalinčiakovo, Kostolné Moravce, Levice, Lišov, Malinovec, Malý Kiar, Medovarce, Merovce, Mýtne Ludany, Opatové Moravce, Plášťovce, Santovka, Sebechleby, Slatina, Stredné Turovce, Sudince, Súdovce, Veľké Krškany; ochranné pásmo II. a III. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý tvorí prílohu č. 4.
(5)
Popis hraníc ochranných pásiem uvedených v odsekoch 1 až 4 tvorí prílohu č. 5.
(6)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Santovke a v Slatine tvorí prílohu č. 6.
(7)
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem uvedených v odsekoch 1 až 4, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Krajskom úrade v Nitre, na Okresnom úrade v Krupine, na Okresnom úrade v Leviciach, na Mestskom úrade v Dudinciach, na Obecnom úrade v Santovke, na Obecnom úrade v Slatine, v Honttherme Dudince, a. s. a v Západoslovenských žriedlach Santovka, a. s.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2000.1)
Tibor Šagát v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 19/2000 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V DUDINCIACH