187/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. júna 2000
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok ustanovuje:
Čl. I
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok sa sumy životného minima upravujú takto:
1.
V § 2 písm. a) sa suma „3 230 Sk“ upravuje na sumu „3 490 Sk“.
2.
V § 2 písm. b) sa suma „2 260 Sk“ upravuje na sumu „2 440 Sk“.
3.
V § 2 písm. c) sa suma „1 460 Sk“ upravuje na sumu „1 580 Sk“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
Peter Magvaši v. r.