186/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

186
ZÁKON
z 12. mája 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 1. júla 1999 uverejneného pod č. 185/1999 Z. z. a zákona č. 263/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Krajský úrad a okresný úrad určujú počty zamestnancov odborov a ďalších organizačných útvarov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.7a)“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„7a)
§ 46c ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 11 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
určuje v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, príslušnými ministerstvami a krajskými úradmi počty zamestnancov jednotlivých krajských úradov a okresných úradov v rámci limitov schválených vládou,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.