179/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

179
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 29. mája 2000,
ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj vody v obci Dudince za prírodný liečivý zdroj
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Za prírodný liečivý zdroj sa vyhlasuje prírodný zdroj vody s označením vrt HVD-1 v obci Dudince, v katastrálnom území Dudince.
(2)
Prírodný liečivý zdroj s označením vrt HVD-1 v obci Dudince, v katastrálnom území Dudince, je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, sírovodíková, uhličitá, vlažná, so zvýšeným obsahom stroncia, s celkovou mineralizáciou 6 002,072 mg.l-1, s teplotou vody 28 oC a s obsahom plynov CO2 1 367 mg.l-1 a H2S 5,37 mg.l-1.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2000.
Tibor Šagát v. r.