167/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

167
ZÁKON
z 10. mája 2000
o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa neštátna1) vysoká škola s názvom Katolícka univerzita v Ružomberku.
(2)
Sídlo Katolíckej univerzity v Ružomberku je Ružomberok.
(3)
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa zriaďujú: Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta.
(4)
Zriaďovateľom2) Katolíckej univerzity v Ružomberku je Konferencia biskupov Slovenska.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 33a zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.
2)
§ 6 ods. 1 a § 33a ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.