16/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. januára 2000,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bardejove je v okrese Bardejov, v katastrálnom území Bardejov; ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý tvorí prílohu č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bardejove je v okrese Bardejov, v katastrálnych územiach Bardejov, Dlhá Lúka nad Topľou, Nižný Tvarožec, Stebník, Vyšný Tvarožec, Zborov a Zlaté; ochranné pásmo II. a III. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý tvorí prílohu č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem uvedených v odsekoch 1 a 2 tvorí prílohu č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Bardejove tvorí prílohu č. 4.
(5)
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem uvedených v odsekoch 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Prešove, na Okresnom úrade v Bardejove, na Mestskom úrade v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch, a. s.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2000.1)
Tibor Šagát v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 16/2000 Z.z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V BARDEJOVE