154/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 5. apríla 2000 č. 260/2000-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.
Opatrením sa vydáva rozpočtová klasifikácia platná pre rok 2001.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2000.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.