153/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
opatrenie z 26. apríla 2000 č. Z-2/2000, ktorým sa dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov a zdravotníckych pomôcok.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.