152/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. apríla 1994 bola v Marrákeši podpísaná Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie. Dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Záverečného dokumentu Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní podpísaného 15. apríla 1994 v Marrákeši.
Národná rada Slovenskej republiky so záverečným dokumentom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 32 z 13. decembra 1994 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 22. decembra 1994.
Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1995 na základe článku XIV ods. 1 a v súlade s odsekom 3 záverečného dokumentu.
DOHODA
o založení Svetovej obchodnej organizácie
OBSAH
ZÁVEREČNÝ DOKUMENT URUGUAJSKÉHO KOLA MNOHOSTRANNÝCH OBCHODNÝCH ROKOVANÍ 1747
DOHODA O ZALOŽENÍ SVETOVEJ OBCHODNEJ ORGANIZÁCIE 1748
PRÍLOHA 1 1756
PRÍLOHA 1A: Mnohostranné dohody o obchode s tovarom 1756
Všeobecná dohoda o clách a obchode 1994 1757
Dohovor o Interpretácii článku II:1 (b) Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 1759
Dohovor o interpretácii článku XVII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 1760
Dohovor o ustanoveniach o platobnej bilancii Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 1761
Dohovor o interpretácii článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 1763
Dohovor týkajúci sa výnimiek zo záväzkov podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 1765
Dohovor o interpretácii článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 1766
Marrákešský protokol k Všeobecnej dohode o clách a obchode 1994 1767
Dohoda o poľnohospodárstve 1768
Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 1783
Dohoda o textile a odevoch 1792
Dohoda o technických prekážkach obchodu 1812
Dohoda o obchodných aspektoch investičných opatrení 1824
Dohoda o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 1827
Dohoda o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 1841
Dohoda o kontrole pred odoslaním 1858
Dohoda o pravidlách pôvodu 1864
Dohoda o dovoznom licenčnom konaní 1871
Dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach 1875
Dohoda o ochranných opatreniach 1900
PRÍLOHA 1B: Všeobecná dohoda o obchode so službami 1906
PRÍLOHA 1C: Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva 1926
PRÍLOHA 2: Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov 1946
PRÍLOHA 3: Mechanizmus preskúmavania obchodnej politiky 1961
PRÍLOHA 4: Viacstranné obchodné dohody 1963
Dohoda o obchode s civilnými lietadlami 1963
Dohoda o vládnom obstarávaní 1963
Medzinárodná dohoda o obchode s mliečnymi výrobkami 1963
Medzinárodná dohoda o obchode s hovädzím mäsom 1963
MINISTERSKÉ ROZHODNUTIA A DEKLARÁCIE
Rozhodnutie o opatreniach v prospech najmenej rozvinutých krajín 1965
Deklarácia o prínose Svetovej obchodnej organizácie na dosiahnutie väčšej prepojenosti pri tvorbe globálnej ekonomickej politiky 1966
Rozhodnutie o oznamovacích postupoch 1967
Deklarácia o vzťahu Svetovej obchodnej organizácie k Medzinárodnému menovému fondu 1969
Rozhodnutie o opatreniach týkajúcich sa možných negatívnych vplyvov reformného programu na najmenej rozvinuté krajiny a rozvojové krajiny úplne závislé od dovozu potravín 1970
Rozhodnutie o oznámení prvej integrácie podľa článku 2.6 Dohody o textile a odevoch 1971
Rozhodnutie o navrhovanom Dohovore o informačnom systéme noriem WTO-ISO 1972
Rozhodnutie o prehľade publikácií Informačného centra ISO/IEC 1973
Rozhodnutie o obchádzaní antidumpingových opatrení 1974
Rozhodnutie o preskúmaní článku 17.6 Dohody o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 1975
Deklarácia o urovnávaní sporov podľa Dohody o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 alebo časti V Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach 1976
Rozhodnutie týkajúce sa prípadov, keď má colná správa dôvody pochybovať o pravdivosti alebo o presnosti deklarovanej hodnoty 1977
Rozhodnutie o textoch týkajúcich sa minimálnych hodnôt a dovozu výhradnými zástupcami, výhradnými distribútormi a výhradnými sprostredkovateľmi 1978
Rozhodnutie o inštitucionálnych dohovoroch k Všeobecnej dohode o obchode so službami 1979
Rozhodnutie o niektorých postupoch pri urovnávaní sporov zo Všeobecnej dohody o obchode so službami 1980
Rozhodnutie o obchode so službami a životnom prostredí 1981
Rozhodnutie o negociáciách o pohybe fyzických osôb 1982
Rozhodnutie o finančných službách 1983
Rozhodnutie o negociáciách o námorných dopravných službách 1984
Rozhodnutie o negociáciách o základných telekomunikáciách 1985
Rozhodnutie o profesionálnych službách 1986
Rozhodnutie o pristúpení k Dohode o vládnom obstarávaní 1987
Rozhodnutie o uplatňovaní a preskúmaní Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov 1988
DOHOVOR O ZÁVÄZKOCH VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH 1989
POUŽITÉ SKRATKY
AMS Agregáte Measurment of Support Agregovaná miera podpôr
DOHODA WTO Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie
DSB Dispute Settlement Body Orgán na urovnávame sporov
DSU Dispute Settlement Understanding Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
GATS General Agreement on Trade in Services Všeobecná dohoda o obchode so službami
GATT General Agreement on Tariffs in Trade Všeobecná dohoda o obchode s tovarom
IEC International Electrotechnical Commission Medzinárodná elektrotechnická komisia
ISO International Organization for Standardisation Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
MFA Multifibre Agreement Dohovor o medzinárodnom obchode s textilom
PGE Permanent Group of Experts Stála skupina expertov
SSG Special Safeguard Zvláštne ochranné opatrenie
TMB Textile Monitoring Body Orgán pre monitorovanie obchodu s textilom
TPRM Trade Policy Review Mechanism Mechanizmus preskúmavania obchodnej politiky
TRIM Trade Related Investment Measures Investičné opatrenia týkajúce sa obchodu s textilom
TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva
TSB Textile Surveillance Body Orgán pre dohľad nad textilom
WTO World Trade Organization Svetová obchodná organizácia
ZÁVEREČNÝ DOKUMENT
Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní
1. Zástupcovia vlád a Európskych spoločenstiev, ako aj členovia Výboru pre obchodné rokovania, ktorí sa stretli s cieľom ukončiť Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní, sa dohodli, že Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie, ministerské rozhodnutia a deklarácie a Dohovor o záväzkoch vo finančných službách, ako sú uvedené v pripojených prílohách, vyjadrujú výsledky ich rokovaní a sú neoddeliteľnou súčasťou tohto záverečného dokumentu.
2. Zástupcovia zúčastnených strán sa podpísaním tohto záverečného dokumentu dohodli, že:
a) predložia, ak je to potrebné, na posúdenie a schválenie v súlade s príslušnými postupmi svojim kompetentným orgánom Dohodu o založení Svetovej obchodnej organizácie,
b) prijmú rozhodnutia a ministerské deklarácie.
3. Zástupcovia zúčastnených strán sa dohodli, že všetci účastníci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní (ďalej len „účastníci“) urýchlene prijmú Dohodu o založení Svetovej obchodnej organizácie s platnosťou od 1. januára 1995 alebo čo najskôr po tomto termíne. Najneskôr koncom roku 1994 sa stretnú ministri v súlade so záverečným odsekom ministerskej deklarácie z Punta del Este, aby rozhodli o medzinárodnom uplatňovaní výsledkov vrátane určenia ich platnosti.
4. Zástupcovia zúčastnených strán sa dohodli, že Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie bude otvorená na prijatie ako celok pre všetkých účastníkov podľa článku XIV. Prijatie a nadobudnutie platnosti viacstranných obchodných dohôd, ktoré sú zahrnuté do prílohy 4 Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, budú sa riadiť ustanoveniami týchto viacstranných obchodných dohôd.
5. Pred prijatím Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie musia účastníci, ktorí nie sú zmluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT 1947), ukončiť rokovania o svojom prístupe ku GATT 1947 a musia sa stať jej zmluvnými stranami. Pre zúčastnené strany, ktoré nie sú zmluvnými stranami GATT 1947 v čase podpísania tohto záverečného dokumentu a nemajú definitívnu Listinu koncesií a záväzkov, budú tieto listiny následne pripravovať s cieľom pristúpiť k Všeobecnej dohode o clách a obchode GATT 1947 a prijať Dohodu o založení Svetovej obchodnej organizácie.
6. Tento záverečný dokument a texty uvedené v prílohách budú uložené u generálneho riaditeľa zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorý okamžite doručí každému účastníkovi potvrdenú kópiu.
Vyhotovené v Marrákeši pätnásteho apríla tisíc deväťsto deväťdesiatštyri v jednej kópii v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku, pričom všetky texty sú autentické.
V prípade rozdielnosti výkladu slovenského textu je rozhodujúci anglický text.
DOHODA
o založení Svetovej obchodnej organizácie
Strany tejto dohody,
uznávajúc, že ich vzťahy v obchodnej a ekonomickej oblasti by mali byť zamerané na zvýšenie životnej úrovne, dosiahnutie plnej zamestnanosti, vyššej a sústavne rastúcej úrovne reálneho príjmu a efektívneho dopytu a na zvýšenie výroby a obchodu s tovarmi a službami, čo umožní optimálne využitie svetových zdrojov v súlade s cieľom dosiahnuť trvalý rozvoj,
usilujúc sa o ochranu a zachovanie životného prostredia a rozvíjanie prostriedkov na to určených tak, aby to bolo zlučiteľné s ich potrebami a záujmami vzťahujúcimi sa na rôzne úrovne ekonomického rozvoja,
uznávajúc, že je nutné vyvíjať rozhodné úsilie na to, aby si rozvojové krajiny a z nich hlavne tie najmenej rozvinuté zabezpečili podiel na raste medzinárodného obchodu, ktorý zodpovedá potrebám ich ekonomického rozvoja,
želajúc si prispieť k realizácii týchto cieľov uzatvorením dohôd, ktoré budú na základe reciprocity a vzájomných výhod zamerané na podstatné zníženie colných sadzieb a ostatných prekážok v obchode a na odstránenie diskriminačného zaobchádzania v medzinárodných obchodných vzťahoch,
rozhodnuté vytvoriť komplexný, mnohostranný, životaschopnejší a trvalejší obchodný systém zahŕňajúci Všeobecnú dohodu o clách a obchode, výsledky doterajších obchodných liberalizačných snáh a všetky výsledky Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní,
odhodlané zachovávať základné princípy a podporovať ciele, ktoré rozvíjajú tento mnohostranný obchodný systém,
dohodli sa takto:
Článok I
Založenie organizácie
Týmto sa zakladá Svetová obchodná organizácia (ďalej len „WTO“).
Článok II
Rozsah pôsobnosti WTO
1. WTO bude spoločným inštitucionálnym rámcom na riadenie obchodných vzťahov medzi svojimi členmi v otázkach spojených s dohodami a so súvisiacimi právnymi nástrojmi zahrnutými do príloh k tejto dohode.
2. Dohody a súvisiace právne nástroje zahrnuté do príloh 1, 2 a 3 (ďalej len „mnohostranné obchodné dohody“) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a sú záväzné pre všetkých členov.
3. Dohody a súvisiace právne nástroje zahrnuté do prílohy 4 (ďalej len „viacstranné obchodné dohody“) sú takisto súčasťou tejto dohody pre tých členov, ktorí ich prijali, a sú pre nich záväzné. Viacstranné obchodné dohody nevytvárajú ani záväzky, ani práva pre členov, ktorí ich neprijali.
4. Všeobecná dohoda o clách a obchode 1994 uvedená v prílohe 1A (ďalej len „GATT 1994“) je právne odlišná od Všeobecnej dohody o clách a obchode z 30. októbra 1947, ktorá tvorí prílohu k záverečnému dokumentu prijatému na záver druhého zasadnutia Prípravného výboru Konferencie OSN o obchode a zamestnanosti v znení následných úprav, doplnkov alebo zmien (ďalej len „GATT 1947“).
Článok III
Funkcie WTO
1. WTO bude uľahčovať realizáciu, správu a pôsobenie tejto dohody a mnohostranných obchodných dohôd, podporovať uskutočňovanie ich cieľov a poskytne tiež rámec na realizáciu, správu a pôsobenie viacstranných obchodných dohôd.
2. WTO bude miestom na rokovania medzi svojimi členmi o ich mnohostranných obchodných vzťahoch týkajúcich sa otázok upravených dohodami, ktoré sú uvedené v prílohách k tejto dohode. WTO môže takisto poskytnúť priestor na ďalšie rokovania medzi svojimi členmi, ktoré sa týkajú ich mnohostranných obchodných vzťahov, a vytvárať rámec na uplatňovanie výsledkov takýchto rokovaní podľa toho, ako rozhodne Konferencia ministrov.
3. WTO bude spravovať Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov (ďalej len „Dohovor o urovnávaní sporov“ alebo „DSU“) uvedený v prílohe 2 k tejto dohode.
4. WTO bude spravovať Mechanizmus preskúmavania obchodnej politiky (ďalej len „TPRM“) uvedený v prílohe 3 k tejto dohode.
5. S ohľadom na dosiahnutie väčšej prepojenosti pri vytváraní svetovej hospodárskej politiky bude WTO v prípade potreby spolupracovať s Medzinárodným menovým fondom, s Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj a s jej pridruženými inštitúciami.
Článok IV
Štruktúra WTO
1. Zriadi sa Konferencia ministrov zložená zo zástupcov všetkých členov, ktorá sa bude schádzať minimálne raz za dva roky. Konferencia ministrov bude vykonávať funkcie WTO a prijme opatrenia nevyhnutné na tento účel. Konferencia ministrov bude mať právo prijímať rozhodnutia o všetkých otázkach vzťahujúcich sa na všetky mnohostranné obchodné dohody, ak o to ktorýkoľvek člen požiada, v súlade so špecifickými požiadavkami na prijímanie rozhodnutí, ktoré sú uvedené v tejto dohode a v príslušnej mnohostrannej obchodnej dohode.
2. Bude ustanovená Generálna rada zložená zo zástupcov všetkých členov, ktorá sa bude schádzať podľa potreby. V období medzi zasadnutiami Konferencie ministrov bude jej funkcie vykonávať Generálna rada. Generálna rada bude vykonávať aj funkcie, ktoré jej ukladá táto dohoda. Generálna rada si stanoví vlastný rokovací poriadok a schváli rokovacie poriadky pre výbory uvedené v odseku 7.
3. Generálna rada sa bude schádzať podľa potreby, aby vykonávala funkcie Orgánu na urovnávanie sporov uvedené v Dohovore o urovnávaní sporov. Orgán na urovnávanie sporov môže mať vlastného predsedu a stanoví si taký rokovací poriadok, ktorý bude považovať za nevyhnutný na vykonávanie svojich funkcií.
4. Generálna rada sa bude schádzať podľa potreby, aby vykonávala funkcie Orgánu na preskúmavanie obchodnej politiky stanovené v TPRM. Orgán na preskúmavanie obchodnej politiky môže mať vlastného predsedu a stanoví si taký rokovací poriadok, ktorý bude považovať za nevyhnutný na vykonávanie svojich funkcií.
5. Bude ustanovená Rada pre obchod s tovarom, Rada pre obchod so službami a Rada pre obchodné aspekty práv duševného vlastníctva (ďalej len „Rada pre TRIPS“), ktoré budú pôsobiť pod vedením Generálnej rady. Rada pre obchod s tovarom bude dohliadať na plnenie mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohe 1A. Rada pre obchod so službami bude dohliadať na plnenie Všeobecnej dohody o obchode so službami (ďalej len „GATS“), Rada pre TRIPS bude dohliadať na plnenie Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „Dohoda TRIPS“). Tieto rady budú vykonávať funkcie, ktoré im určujú príslušné dohody a Generálna rada. Stanovia si svoj vlastný rokovací poriadok, ktorý podlieha schváleniu Generálnou radou. Členstvo v týchto radách bude prístupné predstaviteľom všetkých členov. Tieto rady sa budú schádzať podľa potreby na vykonávanie svojich funkcií.
6. Rada pre obchod s tovarom, Rada pre obchod so službami a Rada pre TRIPS si podľa potreby vytvoria pomocné orgány. Tieto pomocné orgány si stanovia vlastné rokovacie poriadky, ktoré podliehajú schváleniu príslušnými radami.
7. Konferencia ministrov zriadi Výbor pre obchod a rozvoj, Výbor pre obmedzenia uplatňované z dôvodu platobnej bilancie a Výbor pre rozpočet, financie a správu, ktoré budú vykonávať funkcie určené im touto dohodou a mnohostrannými obchodnými dohodami, ako aj všetky dodatočné funkcie, ktoré im určí Generálna rada; môže zriadiť aj ďalšie výbory s takými funkciami, ktoré bude považovať za nevyhnutné. V rámci svojich funkcií bude Výbor pre obchod a rozvoj pravidelne posudzovať osobitné ustanovenia mnohostranných obchodných dohôd v prospech najmenej rozvinutých členských krajín a podávať správu Generálnej rade, aby táto mohla prijať príslušné opatrenia. Členstvo v týchto výboroch bude prístupné predstaviteľom všetkých členov.
8. Orgány uvedené vo viacstranných obchodných dohodách budú vykonávať funkcie, ktoré im určujú tieto dohody, a budú pôsobiť v inštitucionálnom rámci WTO. Generálnu radu budú pravidelne informovať o svojej činnosti.
Článok V
Vzťahy k iným organizáciám
1. Generálna rada vytvorí primeraný rámec na efektívnu spoluprácu s inými medzivládnymi organizáciami, ktorých funkcie súvisia s činnosťou WTO.
2. Generálna rada môže vytvoriť primeraný rámec na konzultácie a spoluprácu s mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou, ktorá súvisí so záležitosťami riešenými WTO.
Článok VI
Sekretariát WTO
1. Bude vytvorený Sekretariát WTO (ďalej len „Sekretariát“) riadený generálnym riaditeľom.
2. Konferencia ministrov vymenuje generálneho riaditeľa a vymedzí jeho právomoci, povinnosti, podmienky zamestnania a dĺžku trvania jeho mandátu.
3. Generálny riaditeľ vymenuje pracovníkov Sekretariátu a určí ich povinnosti a podmienky zamestnania podľa pravidiel prijatých Konferenciou ministrov.
4. Funkcia generálneho riaditeľa a pracovníkov Sekretariátu bude mať výlučne medzinárodný charakter. Pri plnení svojich povinností nebude generálny riaditeľ ani pracovníci Sekretariátu žiadať ani prijímať inštrukcie od žiadnej vlády, ani od akéhokoľvek iného úradu okrem WTO. Zdržia sa akejkoľvek činnosti nezlučiteľnej s ich postavením medzinárodných úradníkov. Členovia WTO budú rešpektovať medzinárodný charakter funkcie generálneho riaditeľa a pracovníkov Sekretariátu a nebudú sa snažiť ich ovplyvňovať pri plnení ich povinností.
Článok VII
Rozpočet a príspevky
1. Generálny riaditeľ predloží Výboru pre rozpočet, financie a správu návrh ročného rozpočtu a výročnú finančnú správu WTO. Výbor pre rozpočet, financie a správu posúdi návrh ročného rozpočtu a výročnú finančnú správu predložené generálnym riaditeľom a pripraví k tejto problematike odporúčania pre Generálnu radu. Návrh ročného rozpočtu bude podliehať schváleniu Generálnou radou.
2. Výbor pre rozpočet, financie a správu navrhne Generálnej rade finančný poriadok, ktorý zahrnie ustanovenia určujúce
a) výšku príspevkov na základe rozdelenia výdavkov WTO medzi jej členov, a
b) opatrenia, ktoré budú prijímané voči členom, ktorí majú nedoplatky v platení príspevkov.
Finančný poriadok sa bude opierať, ak to bude možné, o pravidlá a praktiky GATT 1947.
3. Generálna rada schváli finančný poriadok a návrh ročného rozpočtu dvojtretinovou väčšinou, ktorá bude zahŕňať nadpolovičnú väčšinu členov WTO.
4. Každý člen bezodkladne uhradí v prospech WTO svoj príspevok zodpovedajúci jeho podielu na výdavkoch WTO podľa finančného poriadku schváleného Generálnou radou.
Článok VIII
Štatút WTO
1. WTO bude právnickou osobou a každý z členov jej poskytne také práva, aké budú nevyhnutné na vykonávanie jej funkcií.
2. Každý z členov poskytne WTO také výsady a imunity, aké budú nevyhnutné na vykonávanie jej funkcií.
3. Podobne každý z členov poskytne úradníkom WTO a zástupcom členov výsady a imunity, ktoré budú nevyhnutné na nezávislé vykonávanie ich funkcií súvisiacich s WTO.
4. Výsady a imunity, ktoré poskytne člen v prospech WTO, jej úradníkom a zástupcom jej členov, budú podobné ako výsady a imunity, ktoré sú uvedené v Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií schválenom Valným zhromaždením OSN 21. novembra 1947.
5. WTO môže uzavrieť dohodu o sídle.
Článok IX
Rozhodovanie
1. WTO bude pokračovať v praxi prijímania rozhodnutí konsenzom na základe GATT 1947.1) Ak nie je stanovené inak, bude v prípadoch, keď rozhodnutie nemožno dosiahnuť konsenzom, prijaté rozhodnutie o posudzovanej záležitosti hlasovaním. Na zasadnutiach Konferencie ministrov a Generálnej rady bude mať každý člen WTO jeden hlas. V prípadoch, keď bude Európske spoločenstvo vykonávať svoje hlasovacie právo, bude mať taký počet hlasov, aký je počet ich členských štátov,2) ktoré sú členmi WTO. Rozhodnutia Konferencie ministrov a Generálnej rady budú prijímané väčšinou hlasujúcich, ak táto dohoda alebo príslušná mnohostranná obchodná dohoda nestanovia inak.3)
2. Konferencia ministrov a Generálna rada budú mať výhradné právo prijať výklad tejto dohody a mnohostranných obchodných dohôd. V prípade výkladu mnohostrannej obchodnej dohody uvedenej v prílohe 1 budú vykonávať svoju právomoc na základe odporúčania Generálnej rady, ktorá dohliada na plnenie tejto dohody. Rozhodnutie prijať výklad musí byť prijaté trojštvrtinovou väčšinou členov. Tento odsek sa nebude používať takým spôsobom, ktorý by mohol narušiť ustanovenia článku X.
3. Vo výnimočných prípadoch môže Konferencia ministrov rozhodnúť o oslobodení od niektorého zo záväzkov, ktoré sú uložené členovi touto dohodou alebo ktorýmikoľvek mnohostrannými obchodnými dohodami, za podmienky, že toto rozhodnutie schvália tri štvrtiny4) členov, ak nie je v tomto odseku stanovené inak.
a) Žiadosť o výnimku z tejto dohody sa predloží na posúdenie Konferencii ministrov v súlade s praxou prijímania rozhodnutí konsenzom. Konferencia ministrov stanoví na posúdenie žiadosti časové obdobie, ktoré nepresiahne 90 dní. Ak sa v tomto časovom období nedosiahne konsenzus, každé rozhodnutie o poskytnutí výnimky bude prijaté troma štvrtinami4) členov.
b) Žiadosť o výnimku z mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohách 1A alebo 1B alebo 1C a v ich prílohách bude najprv predložená podľa vecnej príslušnosti Rade pre obchod s tovarom a Rade pre obchod so službami, alebo Rade pre TRIPS na posúdenie v termíne, ktorý nepresiahne 90 dní. Na konci tohto časového obdobia predloží príslušná rada správu Konferencii ministrov.
4. Rozhodnutie Konferencie ministrov o poskytnutí výnimky bude obsahovať opis výnimočných okolností, ktoré odôvodňujú toto rozhodnutie, bude obsahovať spôsoby a podmienky uplatnenia výnimky a dátum, dokedy bude platnosť výnimky ukončená. Každú výnimku poskytnutú na obdobie dlhšie ako jeden rok znovu posúdi Konferencia ministrov v období nepresahujúcom jeden rok od dátumu jej poskytnutia a potom každoročne až do jej ukončenia. Pri každom následnom posudzovaní Konferencia ministrov rozhodne, či výnimočné okolnosti odôvodňujúce poskytovanie výnimky stále trvajú a či boli dodržané termíny a podmienky uplatnenia výnimky. Na základe každoročného posúdenia môže Konferencia ministrov predĺžiť, upraviť alebo ukončiť platnosť výnimky.
5. Rozhodnutie prijaté na základe viacstrannej obchodnej dohody vrátane akéhokoľvek rozhodnutia týkajúceho sa výkladu a výnimiek sa bude riadiť ustanoveniami danej dohody.
Článok X
Zmeny a doplnky
1. Každý člen WTO môže iniciovať návrh na zmenu alebo doplnok k ustanoveniam tejto dohody alebo mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohe 1 tak, že predloží návrh Konferencii ministrov. Rady uvedené v článku IV ods. 5 môžu predložiť Konferencii ministrov aj návrhy na zmenu alebo doplnenie ustanovení príslušných mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohe 1, na ktorých pôsobenie dohliadajú.
Rozhodnutie Konferencie ministrov o predloženom návrhu na zmenu alebo doplnok bude prijímané konsenzom v lehote 90 dní po oficiálnom predložení návrhu Konferencii ministrov, ak Konferencia ministrov nerozhodne o dlhšej lehote. Ak sa neuplatňujú ustanovenia odsekov 2, 5 alebo 6, toto rozhodnutie spresní, či sa uplatnia ustanovenia odsekov 3 alebo 4. Ak sa dosiahol konsenzus, Konferencia ministrov okamžite predloží navrhované zmeny a doplnky členom na prijatie. Ak sa na zasadnutí Konferencie ministrov v rámci stanovenej lehoty nedosiahol konsenzus, Konferencia ministrov rozhodne dvojtretinovou väčšinou členov o predložení príslušného návrhu členom na prijatie. S výhradou ustanovení odsekov 2, 5 a 6 sa na predložený návrh použijú ustanovenia odseku 3, ak Konferencia ministrov nerozhodne trojštvrtinovou väčšinou členov o tom, že sa použijú ustanovenia odseku 4.
2. Zmeny a doplnky k ustanoveniam tohto článku a k ustanoveniam nasledujúcich článkov nadobudnú účinnosť vtedy, ak ich schvália všetci členovia:
Článok IX tejto dohody,
Články I a II GATT 1994,
3. Zmeny a doplnky k ustanoveniam tejto dohody alebo k mnohostranným obchodným dohodám uvedeným v prílohách 1A a 1C s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 6, ktorých význam by pozmeňoval práva a povinnosti členov, nadobudnú účinnosť vo vzťahu k tým členom, ktorí ich prijmú ihneď po prijatí dvoma tretinami členov, a vo vzťahu ku ktorémukoľvek ďalšiemu členovi vtedy, keď ich tento prijme. Konferencia ministrov môže trojštvrtinovou väčšinou členov rozhodnúť, že akákoľvek zmena alebo doplnok, ktoré nadobudnú účinnosť podľa tohto odseku, sú takej povahy, že každý člen, ktorý ich neprijal v termíne stanovenom Konferenciou ministrov pre každý jednotlivý prípad, bude môcť vystúpiť z WTO alebo zostať naďalej členom so súhlasom Konferencie ministrov.
4. Zmeny a doplnky k ustanoveniam tejto dohody alebo k mnohostranným obchodným dohodám uvedeným v prílohách 1A a 1C s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 6, takej povahy, že nepozmeňujú práva a povinnosti členov, nadobudnú účinnosť vo vzťahu k všetkým členom ihneď po prijatí dvoma tretinami členov.
5. S výnimkou ustanovení odseku 2 zmeny a doplnky k častiam I, II a III GATS a k príslušným prílohám nadobudnú účinnosť vo vzťahu k členom, ktorí ich prijali, ihneď po prijatí dvoma tretinami členov a potom vo vzťahu ku každému ďalšiemu členovi vtedy, keď ich tento prijme. Konferencia ministrov môže trojštvrtinovou väčšinou členov rozhodnúť, že akákoľvek zmena alebo doplnok, ktoré nadobudnú účinnosť podľa predchádzajúceho ustanovenia, sú takej povahy, že každý člen, ktorý ich neprijal v termíne stanovenom Konferenciou ministrov pre každý jednotlivý prípad, bude môcť vystúpiť z WTO alebo zostať naďalej členom so súhlasom Konferencie ministrov. Zmeny a doplnky k častiam IV, V a VI GATS a k príslušným prílohám nadobudnú účinnosť vo vzťahu k všetkým členom ihneď po ich prijatí dvoma tretinami členov.
6. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto článku môže zmeny a doplnky k Dohode TRIPS, ktoré zodpovedajú ustanoveniam článku 71 ods. 2 Dohody TRIPS, prijať Konferencia ministrov bez ďalšieho formálneho schvaľovacieho procesu.
7. Každý člen, ktorý prijme zmeny alebo doplnky k tejto dohode alebo k mnohostrannej obchodnej dohode uvedenej v prílohe 1, uloží notifikáciu o prijatí u generálneho riaditeľa WTO v lehote, ktorú na toto prijatie stanovila Konferencia ministrov.
8. Každý člen WTO môže iniciovať návrh na zmenu alebo doplnok k ustanoveniam mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohách 2 a 3 tak, že taký návrh predloží Konferencii ministrov. Rozhodnutie o schválení zmien alebo doplnkov k mnohostrannej obchodnej dohode uvedenej v prílohe 2 bude prijímané konsenzom a tieto zmeny alebo doplnky nadobudnú účinnosť vo vzťahu k všetkým členom ihneď po ich schválení Konferenciou ministrov. Rozhodnutia o schválení zmien alebo doplnkov k mnohostrannej obchodnej dohode uvedenej v prílohe 3 nadobudnú účinnosť vo vzťahu k všetkým členom ihneď po ich schválení Konferenciou ministrov.
9. Konferencia ministrov môže na žiadosť členov, ktorí sú zmluvnými stranami obchodnej dohody, rozhodnúť o pripojení takejto dohody k prílohe 4 len konsenzom. Konferencia ministrov môže na žiadosť členov, ktorí sú zmluvnými stranami viacstrannej obchodnej dohody, rozhodnúť o vypustení tejto dohody z prílohy 4.
10. Zmeny a doplnky k viacstrannej obchodnej dohode sa budú riadiť ustanoveniami takej dohody.
Článok XI
Pôvodné členstvo
1. Pôvodnými členmi WTO sa stanú krajiny, ktoré v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody sú zmluvnými stranami GATT 1947, a Európske spoločenstvá, ktoré prijmú túto dohodu a mnohostranné obchodné dohody a pre ktoré sú v prílohe GATT 1994 pripojené Listiny koncesií a záväzkov a v prílohe GATS pripojené Listiny špecifických záväzkov.
2. Najmenej rozvinuté krajiny, ktoré sú takto uznané Organizáciou Spojených národov, sú povinné prijať záväzky a poskytnúť koncesie len do takej miery, ktorá je zlučiteľná s ich individuálnym rozvojom, finančnými a obchodnými potrebami alebo s ich administratívnymi a inštitucionálnymi možnosťami a schopnosťami.
Článok XII
Pristúpenie
1. Každý štát alebo samostatné colné územie, ktoré má plnú autonómiu vo vonkajších obchodných vzťahoch a v ďalších záležitostiach upravených v tejto dohode a v mnohostranných obchodných dohodách, bude môcť pristúpiť k tejto dohode za podmienok, ktoré budú dohodnuté medzi ním a WTO. Takéto pristúpenie sa bude vzťahovať na túto dohodu a k nej pripojené mnohostranné obchodné dohody.
2. Rozhodnutia o pristúpení bude prijímať Konferencia ministrov. Konferencia ministrov schváli dohodu týkajúcu sa podmienok pristúpenia dvojtretinovou väčšinou členov WTO.
3. Pristúpenie k viacstrannej obchodnej dohode sa bude riadiť ustanoveniami takej dohody.
Článok XIII
Neuplatňovanie mnohostranných obchodných dohôd medzi niektorými členmi
1. Táto dohoda ani mnohostranné obchodné dohody uvedené v prílohách 1 a 2 sa nebudú uplatňovať medzi členom a ktorýmkoľvek iným členom, ak jeden z nich v čase, keď sa stane členom, neschváli toto uplatňovanie.
2. Odsek 1 sa môže uplatniť medzi pôvodnými členmi WTO, ktorí boli zmluvnými stranami GATT 1947, len v tých prípadoch, keď už predtým uplatňovali článok XXXV GATT 1947 a tento článok bol v platnosti medzi tými zmluvnými stranami v čase, keď pre nich nadobudla platnosť táto dohoda.
3. Odsek 1 sa bude uplatňovať medzi členom a iným členom, ktorý pristúpil podľa článku XII, len vtedy, ak člen, ktorý nesúhlasí s uplatňovaním, oznámil túto skutočnosť Konferencii ministrov pred schválením dohody o podmienkach pristúpenia Konferenciou ministrov.
4. Na žiadosť ktoréhokoľvek člena môže Konferencia ministrov v jednotlivých prípadoch posúdiť pôsobenie tohto článku a vydať primerané odporúčania.
5. Neuplatňovanie viacstrannej obchodnej dohody medzi stranami takej dohody sa bude riadiť ustanoveniami danej dohody.
Článok XIV
Prijatie, nadobudnutie platnosti a uloženie
1. Táto dohoda bude prístupná na prijatie podpisom alebo inak zmluvným stranám GATT 1947 a Európskym spoločenstvám, ktoré sú oprávnené stať sa pôvodnými členmi WTO v súlade s článkom XI tejto dohody. Takéto prijatie bude platiť na túto dohodu a na pripojené mnohostranné obchodné dohody. Táto dohoda a k nej pripojené mnohostranné obchodné dohody nadobudnú platnosť ku dňu stanovenému ministrami podľa odseku 3 Záverečného dokumentu Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní a zostanú otvorené na prijatie počas dvoch rokov po tomto dátume, ak ministri nerozhodnú inak. Prijatie, ktoré sa uskutoční po nadobudnutí platnosti tejto dohody, nadobudne platnosť 30. deň po jej prijatí.
2. Člen, ktorý prijme túto dohodu po nadobudnutí jej platnosti, bude uplatňovať koncesie a záväzky z mnohostranných obchodných dohôd, ktoré sa musia uplatniť v období, počínajúc nadobudnutím platnosti tejto dohody, tak, ako keby bol prijal túto dohodu odo dňa nadobudnutia jej platnosti.
3. Až do nadobudnutia platnosti tejto dohody budú texty tejto dohody a mnohostranných obchodných dohôd uložené u generálneho riaditeľa zmluvných strán GATT 1947. Generálny riaditeľ urýchlene predloží overenú kópiu tejto dohody a mnohostranných obchodných dohôd a oznámenie o každom prijatí každej vláde a Európskym spoločenstvám, ktoré prijali túto dohodu. Táto dohoda a mnohostranné obchodné dohody, ako aj akékoľvek zmeny a doplnky k nim budú po nadobudnutí platnosti tejto dohody uložené u generálneho riaditeľa WTO.
4. Prijatie a nadobudnutie platnosti viacstrannej obchodnej dohody sa budú riadiť ustanoveniami uvedenej dohody. Tieto dohody budú uložené u generálneho riaditeľa zmluvných strán GATT 1947. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody budú tieto dohody uložené u generálneho riaditeľa WTO.
Článok XV
Odstúpenie
1. Každý člen môže odstúpiť od tejto dohody. Odstúpenie sa bude týkať súčasne tejto dohody, ako aj mnohostranných obchodných dohôd a nadobudne platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny riaditeľ WTO dostal písomné oznámenie o odstúpení.
2. Odstúpenie od viacstrannej obchodnej dohody sa bude riadiť ustanoveniami takej dohody.
Článok XVI
Rôzne ustanovenia
1. Ak nie je stanovené touto dohodou alebo mnohostrannými obchodnými dohodami inak, WTO sa bude riadiť rozhodnutiami, postupmi a bežnými praktikami dodržiavanými zmluvnými stranami GATT 1947 a orgánmi zriadenými v rámci GATT 1947.
2. Ak to bude možné, sekretariát GATT 1947 sa stane Sekretariátom WTO a generálny riaditeľ zmluvných strán GATT 1947 bude vykonávať funkciu generálneho riaditeľa WTO dovtedy, kým Konferencia ministrov nevymenuje generálneho riaditeľa WTO v súlade s článkom VI ods. 2 tejto dohody.
3. V prípade nesúladu medzi ustanoveniami tejto dohody a ustanoveniami ktorejkoľvek z mnohostranných obchodných dohôd budú v rozsahu nesúladu rozhodujúce ustanovenia tejto dohody.
4. Každý člen zabezpečí súlad svojich právnych predpisov a administratívnych postupov so svojimi záväzkami, ako sú uvedené v priložených dohodách.
5. K ustanoveniam tejto dohody nebude možné uplatňovať výhrady. Výhrady k ustanoveniam mnohostranných obchodných dohôd možno uplatniť iba v rozsahu ustanovenom v týchto dohodách. Výhrady k ustanoveniam viacstrannej obchodnej dohody sa budú riadiť ustanoveniami takej dohody.
6. Táto dohoda bude zaregistrovaná v súlade s ustanoveniami článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.
Dané v Marrákeši pätnásteho apríla tisícdeväťsto deväťdesiat štyri v jednom exemplári v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku, pričom všetky texty sú autentické.
Vysvetlivky:
Pojmy „krajina“ alebo „krajiny“, ako sa používajú v tejto dohode a v mnohostranných obchodných dohodách, zahŕňajú ktorékoľvek samostatné colné územie člena WTO.
V prípade samostatného colného územia člena WTO, keď je pojem v tejto dohode a v mnohostranných obchodných dohodách označený prívlastkom „národný“, bude sa chápať tak, že sa vzťahuje na toto colné územie, ak nie je stanovené inak.
ZOZNAM PRÍLOH
PRÍLOHA 1
PRÍLOHA 1: Mnohostranné dohody o obchode s tovarom
Všeobecná dohoda o clách a obchode 1994
Dohoda o poľnohospodárstve
Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
Dohoda o textile a odevoch
Dohoda o technických prekážkach obchodu
Dohoda o obchodných aspektoch investičných opatrení
Dohoda o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994
Dohoda o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994
Dohoda o kontrole pred odoslaním
Dohoda o pravidlách pôvodu
Dohoda o dovoznom licenčnom konaní
Dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach
Dohoda o ochranných opatreniach
PRÍLOHA 1B: Všeobecná dohoda o obchode so službami
PRÍLOHA 1C: Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva
PRÍLOHA 2
Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov
PRÍLOHA 3
Mechanizmus preskúmavania obchodnej politiky
PRÍLOHA 4
Viacstranné obchodné dohody
Dohoda o obchode s civilnými lietadlami
Dohoda o vládnom obstarávaní
Medzinárodná dohoda o obchode s mliečnymi výrobkami
Medzinárodná dohoda o obchode s hovädzím mäsom
PRÍLOHA 1
PRÍLOHA 1A
MNOHOSTRANNÉ DOHODY O OBCHODE S TOVAROM
Poznámka k prílohe 1A:
V prípade nesúladu medzi ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 a ustanoveniami inej dohody uvedenej v prílohe 1A Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „Dohoda WTO“) budú podľa povahy veci rozhodujúce ustanovenia inej dohody.
VŠEOBECNÁ DOHODA
o clách a obchode 1994
1. Všeobecná dohoda o clách a obchode 1994 (ďalej len „GATT 1994“ 1) obsahuje
a) ustanovenia Všeobecnej dohody o clách a obchode z 30. októbra 1947 pripojené k záverečnému dokumentu prijatému na záver druhého zasadnutia Prípravného výboru Konferencie OSN o obchode a zamestnanosti (s výnimkou Protokolu o dočasnom vykonávaní), ako boli upravené, doplnené alebo inak pozmenené ustanoveniami právnych nástrojov, ktoré nadobudli platnosť pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO,
b) ustanovenia týchto právnych nástrojov, ktoré nadobudli platnosť na základe GATT 1947 pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO:
i) protokoly a certifikáty vzťahujúce sa na tarifné koncesie,
ii) protokoly o pristúpení [s výnimkou ustanovení a) týkajúcich sa dočasného uplatňovania a odstúpenia od dočasného uplatňovania, b) stanovujúcich, že časť II GATT 1947 sa bude dočasne uplatňovať v plnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi platnými v deň prijatia Protokolu],
iii) rozhodnutia o výnimkách poskytnutých podľa článku XXV GATT 1947 platné v deň nadobudnutia platnosti Dohody WTO,1)
iv) iné rozhodnutia zmluvných strán GATT 1947,
c) tieto dohovory:
2. Vysvetlivky
a) Pojem „zmluvná strana“ v ustanoveniach GATT 1994 má rovnaký význam ako pojem „člen“. Pojmy „málo rozvinutá zmluvná strana“ a „vyspelá zmluvná strana“ majú rovnaký význam ako pojmy „rozvojová členská krajina“ a „vyspelá členská krajina“. Pojem „výkonný tajomník“ má rovnaký význam ako pojem „generálny riaditeľ WTO“.
b) Odkazy na zmluvné strany konajúce spoločne, a to v článkoch XV:1, XV:2, XV:8 a XXXVIII, ako aj vo vysvetlivkách k článkom XII a XVIII a v ustanoveniach vzťahujúcich sa na špecifické dohody o zmene článkov XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 a XV:9 GATT 1994, sa budú považovať za odkazy na WTO. Ďalšie funkcie, ktoré ustanovenia GATT 1994 ukladajú zmluvným stranám konajúcim spoločne, bude udeľovať Konferencia ministrov.
c) i) Text GATT 1994 je pôvodný v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku.
ii) Text GATT 1994 vo francúzskom jazyku bude upravený tak, ako sa uvádza v prílohe A k dokumentu MTN.TNC/41.
iii) Pôvodný text GATT 1994 v španielskom jazyku je publikovaný v IV. časti Zbierky základných nástrojov a vybraných dokumentov v znení zmien uvedených v prílohe B k dokumentu MTN.TNC/41.
3. a) Ustanovenia časti II GATT 1994 sa nebudú uplatňovať na opatrenia prijaté členom podľa osobitných záväzných právnych predpisov vydaných týmto členom skôr, ako sa stal zmluvnou stranou GATT 1947, ktoré zakazujú používanie, predaj alebo prenájom v zahraničí postavených alebo zrekonštruovaných plavidiel na obchodné použitie medzi miestami situovanými v národných vodách alebo vo vodách výhradnej ekonomickej oblasti. Táto výnimka sa uplatní a) pri udržiavaní platnosti alebo pri urýchlenom obnovení niektorého ustanovenia, ktoré nie je v súlade s týmito právnymi predpismi, b) pri doplnku alebo zmene niektorého ustanovenia, ktoré nie je v súlade s týmito právnymi predpismi, ak tento doplnok alebo zmena neoslabia súlad ustanovenia s časťou II GATT 1947. Táto výnimka je obmedzená na opatrenia prijaté podľa uvedených právnych predpisov, ktorá je oznámená a špecifikovaná pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO. Ak boli takéto právne predpisy následne upravené tak, že oslabili svoj súlad s časťou II GATT 1994, nespĺňajú podmienky nevyhnutné na to, aby boli v súlade s týmto odsekom.
b) Konferencia ministrov preskúma túto výnimku najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí platnosti Dohody WTO a potom každé dva roky, ak bude výnimka platná, s cieľom zistiť, či podmienky, ktoré vytvorili potrebu výnimky, naďalej trvajú.
c) Ktorýkoľvek člen, na ktorého opatrenia sa táto výnimka vzťahuje, predloží každý rok podrobnú štatistickú správu, ktorá bude obsahovať päťročný pohyblivý priemer uskutočnených a očakávaných dodávok plavidiel, ako aj dodatočné informácie o použití, predaji, prenájme alebo oprave plavidiel, na ktoré sa táto výnimka vzťahuje.
d) Člen, ktorý usúdi, že táto výnimka sa používa spôsobom, ktorý odôvodňuje vzájomné a vyvážené obmedzenie použitia, predaja, prenájmu alebo opravy plavidiel postavených na území člena uplatňujúceho výnimku, bude môcť zaviesť také obmedzenie s výhradou, že to vopred oznámi Konferencii ministrov.
e) Touto výnimkou nie sú dotknuté riešenia osobitných aspektov právnych predpisov, na ktoré sa výnimka vzťahuje a ktoré sú dohodnuté v sektorových dohodách alebo iným spôsobom.
DOHOVOR
o interpretácii článku II:1 (b) Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994
Členovia sa dohodli takto:
1. V záujme zabezpečenia prehľadnosti práv a záväzkov právnej povahy vyplývajúcich z článku II ods. 1b) povaha a úroveň akýchkoľvek „ostatných ciel alebo poplatkov" vyberaných z viazaných colných položiek, ako sa uvádza v uvedenom ustanovení, budú zapísané v Listinách koncesií a záväzkov priložených ku GATT 1994 oproti colným položkám, na ktoré sa vzťahujú. Takýto zápis nemení právnu povahu „ostatných ciel alebo poplatkov".
2. Dňom, od ktorého budú „ostatné clá alebo poplatky" na účely článku II viazané, bude 15. apríl 1994. „Ostatné clá alebo poplatky" budú preto zapísané v Listinách koncesií a záväzkov na úrovni uplatňovanej k tomuto dňu. Pri každom ďalšom rokovaní o existujúcej alebo novej koncesii sa deň zapísania novej koncesie do príslušnej Listiny koncesií a záväzkov stane dňom jej uplatňovania pre príslušnú colnú položku. Dátum uvedený v listine, ktorou sa koncesia príslušnej colnej položky po prvýkrát začlenila do GATT 1947 alebo do GATT 1994, bude naďalej zapísaný v stĺpci 6 Listiny koncesií a záväzkov.
3. „Ostatné clá alebo poplatky" budú zapísané vo vzťahu ku všetkým viazaným colným položkám.
4. Ak už bola na colnú položku poskytnutá koncesia, nebude úroveň „ostatných ciel alebo poplatkov" zapísaná v príslušnej listine vyššia ako úroveň platná v čase prvého zapísania koncesie do tejto listiny. Ktorýkoľvek člen bude môcť namietať proti existencii „ostatných ciel alebo poplatkov" na základe skutočnosti, že tieto „ostatné clá alebo poplatky" neexistovali v čase pôvodného viazania príslušnej položky, ako aj proti súladu úrovne ktorýchkoľvek zapísaných „ostatných ciel alebo poplatkov" s predchádzajúcou viazanou úrovňou, a to počas troch rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO, alebo do troch rokov po uložení dokumentu začleňujúceho príslušnú Listinu koncesií a záväzkov do GATT 1994 u generálneho riaditeľa WTO, ak je to neskorší dátum.
5. Zápisom „ostatných ciel alebo poplatkov" do Listín koncesií a záväzkov nie je dotknutý ich súlad s právami a záväzkami podľa GATT 1994 okrem tých, na ktoré sa vzťahuje odsek 4. Všetci členovia si ponechávajú právo kedykoľvek namietať proti nesúladu akýchkoľvek „ostatných ciel alebo poplatkov" s takýmito záväzkami.
6. Na účely tohto dohovoru sa použijú ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994, ako sú vypracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov.
7. „Ostatné clá alebo poplatky" nezahrnuté do Listiny koncesií a záväzkov v čase uloženia dokumentu začleňujúceho príslušnú Listinu koncesií a záväzkov do GATT 1994 u generálneho riaditeľa zmluvných strán GATT 1947 do nadobudnutia platnosti Dohody WTO, alebo potom u generálneho riaditeľa WTO, nebudú následne do nej doplnené a „ostatné clá alebo poplatky" zapísané na nižšej úrovni než tej, ktorá bola platná v čase ich uplatňovania, nebudú spätne upravované na platnú úroveň, len ak boli takéto dodatky alebo zmeny uskutočnené do šiestich mesiacov od uloženia dokumentu.
8. Rozhodnutie uvedené v odseku 2, týkajúce sa dátumu uplatňovaného ku každej koncesii, nahrádza na účely článku II ods. 1 b) GATT 1994 rozhodnutie o dátume uplatňovania prijaté 26. marca 1980 (BISD 27S/24).
DOHOVOR
o interpretácii článku XVII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994
Členovia,
berúc na vedomie, že článok XVII stanovuje záväzky pre členov vo vzťahu k činnosti štátnych obchodných podnikov uvedené v článku XVII ods. 1, pri ktorých sa požaduje, aby boli zhodné so všeobecnými zásadami nediskriminačného zaobchádzania stanovenými v GATT 1994 pre opatrenia, ktoré majú vplyv na dovozy alebo vývozy uskutočnené súkromnými obchodníkmi,
berúc ďalej na vedomie, že členovia sú povinní dodržiavať záväzky podľa GATT 1994 vo vzťahu k týmto vládnym opatreniam týkajúcich sa štátnych obchodných podnikov,
uznávajúc, že tento dohovor neobmedzuje základné pravidlá a záväzky stanovené v článku XVII,
dohodli sa takto:
1. V záujme zabezpečenia prehľadnosti aktivít štátnych obchodných podnikov členovia oznámia takéto podniky Rade pre obchod s tovarom, aby ich preskúmala pracovná skupina vytvorená podľa odseku 5 v súlade s touto pracovnou definíciou:
„Vládne a mimovládne podniky vrátane marketingových rád, ktorým boli poskytnuté výhradné alebo osobitné práva alebo výsady vrátane zákonných alebo ústavných právomocí, ktorých vykonávaním ovplyvňujú prostredníctvom svojich nákupov alebo predajov úroveň alebo smerovanie dovozov alebo vývozov“.
Toto ustanovenie o oznamovaní sa nevzťahuje na dovozy tovarov určených na okamžitú alebo konečnú spotrebu uvedených štátnych orgánov alebo podnikov a tieto tovary nie sú určené na ďalší predaj alebo použitie pri výrobe výrobkov na predaj.
2. Každý člen preskúma svoju politiku týkajúcu sa predkladania oznámení o štátnych obchodných podnikoch Rade pre obchod s tovarom, berúc do úvahy ustanovenia tohto dohovoru. Pri tomto preskúmavaní by mal každý člen zohľadniť potrebu zabezpečenia maximálnej prehľadnosti vo svojich oznámeniach, aby tým umožnil jasné ohodnotenie spôsobu činnosti oznámených podnikov a vplyv ich činnosti na medzinárodný obchod.
3. Oznámenia sa budú vykonávať v súlade s dotazníkom o štátnom obchode z 24. mája 1960 (BISD 9S/184-185), to znamená, že členovia oznámia podniky uvedené v odseku 1 bez ohľadu na to, či sa dovozy alebo vývozy uskutočnili.
4. Ktorýkoľvek člen, ak má dôvod sa domnievať, že iný člen primerane nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť, môže túto záležitosť s príslušným členom preskúmať. Ak záležitosť nie je vyhovujúco vyriešená, môže predložiť protioznámenie Rade pre obchod s tovarom, aby ju pracovná skupina vytvorená podľa odseku 5 posúdila a súčasne o tom informovala príslušného člena.
5. Bude ustanovená pracovná skupina, aby v mene Rady pre obchod s tovarom preskúmala oznámenia a protioznámenia. Na základe tohto preskúmania a bez ohľadu na ustanovenia článku XVII ods. 4 c) môže Rada pre obchod s tovarom urobiť odporúčanie o primeranosti oznámení a o potrebe ďalších informácií. Pracovná skupina rovnako s prihliadnutím na prijaté oznámenia preskúma primeranosť uvedeného dotazníka o štátnom obchode a rozsah pokrytia štátnych obchodných podnikov oznamovaných podľa odseku 1. Vypracuje aj vysvetľujúci zoznam typov vzťahov medzi vládami a podnikmi a druhmi činností, ktorými sa tieto podniky zaoberajú a ktoré môžu byť dôležité na účely článku XVII. Sekretariát zabezpečí pre pracovnú skupinu všeobecný podkladový materiál o činnostiach štátnych obchodných podnikov, ktoré sa vzťahujú na medzinárodný obchod. Členstvo v pracovnej skupine bude dostupné všetkým členom, ktorí prejavia záujem v nej pôsobiť. Prvé stretnutie sa uskutoční do jedného roka od nadobudnutia platnosti Dohody WTO a následne aspoň raz za rok. Pracovná skupina bude každoročne podávať správu Rade pre obchod s tovarom.1)
DOHOVOR
o ustanoveniach o platobnej bilancii Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994
Členovia,
uznávajúc ustanovenia článkov XII a XVIII:B GATT 1994 a Deklaráciu o obchodných opatreniach prijatých z dôvodu vyrovnania platobnej bilancie, ktorá bola prijatá 28. novembra 1979 (BISD 26S/205-209, ďalej len „Deklarácia 1979“) s cieľom objasniť tieto ustanovenia,1)
dohodli sa takto:
Uplatňovanie opatrení
1. Členovia potvrdzujú svoj záväzok čo najskôr verejne oznámiť časový harmonogram na odstránenie obmedzujúcich dovozných opatrení prijatých z dôvodu vyrovnania platobnej bilancie. Časový harmonogram možno primerane upraviť tak, aby zohľadňoval zmeny v stave platobnej bilancie. Ak časový harmonogram nebude verejne oznámený, poskytne príslušný člen zdôvodnenie, prečo tak neurobil.
2. Členovia potvrdzujú svoj záväzok uprednostňovať opatrenia, ktoré majú najmenej rušivý účinok na obchod. Takýmito opatreniami (ďalej len „opatrenia založené na cene“) sú dovozné prirážky, požiadavky na dovozné depozitá alebo iné rovnocenné obchodné opatrenia, ktoré majú vplyv na cenu dovážaných výrobkov. Bez ohľadu na ustanovenia článku II opatrenia založené na cene prijaté z dôvodu platobnej bilancie môže uplatniť člen nad úroveň ciel zapísaných v Listine koncesií a záväzkov tohto člena. Navyše tento člen uvedie sumu, o ktorú opatrenie založené na cene prevyšuje viazané clo, a to jasne a oddelene podľa oznamovacích postupov uvedených v tomto dohovore.
3. Členovia sa budú snažiť vyhnúť zavádzaniu nových kvantitatívnych obmedzení z dôvodu platobnej bilancie, iba ak pre kritický stav platobnej bilancie nemôžu opatrenia založené na cene zastaviť prenikavé zhoršenie vonkajšej platobnej pozície. V prípadoch, keď člen uplatní kvantitatívne obmedzenia, oznámi dôvody, prečo opatrenia založené na cene nie sú primeraným nástrojom na vyriešenie situácie v platobnej bilancii. Člen uplatňujúci kvantitatívne obmedzenia na následných konzultáciách preukáže pokrok dosiahnutý v podstatnom znižovaní vplyvu a obmedzujúcich účinkov takých opatrení. Rozumie sa, že na rovnaký výrobok možno použiť najviac jeden druh obmedzujúceho dovozného opatrenia prijatého z dôvodu platobnej bilancie.
4. Členovia potvrdzujú, že dovozné obmedzujúce opatrenia prijaté z dôvodu platobnej bilancie možno použiť iba na účely kontroly všeobecnej úrovne dovozov a nemôžu presiahnuť úroveň nevyhnutnú na riešenie situácie v oblasti platobnej bilancie. Člen bude obmedzenia vykonávať prehľadným spôsobom, aby sa na najnižšiu možnú mieru znížili akékoľvek vedľajšie ochranné účinky. Úrady dovážajúceho člena poskytnú primerané zdôvodnenie kritérií použitých na určenie výrobkov, ktoré podliehajú obmedzeniam. Ako je stanovené v článku XII ods. 3 a v článku XVIII ods. 10 členovia môžu pri určitých nevyhnutných výrobkoch vylúčiť alebo obmedziť používanie všeobecne uplatňovaných prirážok alebo iných opatrení používaných z dôvodu platobnej bilancie. Výraz „nevyhnutné výrobky“ zahŕňa výrobky, ktoré spĺňajú základné spotrebiteľské potreby alebo ktoré prispievajú k snahe člena zlepšiť stav jeho platobnej bilancie, ako je investičný tovar alebo vstupy potrebné pre výrobu. Pri použití kvantitatívnych obmedzení člen použije podľa vlastnej úvahy licenčné konanie iba vtedy, ak je to nevyhnutné, a postupne ho ukončí. Odôvodní aj primerané uplatňovanie kritérií použitých na určenie povolených dovozných množstiev alebo hodnôt.
Postupy pri konzultáciách týkajúcich sa platobnej bilancie
5. Výbor pre obmedzenia uplatňované z dôvodu platobnej bilancie (ďalej len „výbor“) uskutoční konzultácie s cieľom preskúmať všetky obmedzujúce dovozné opatrenia prijaté z dôvodu platobnej bilancie. Členstvo vo výbore sa sprístupní všetkým členom, ktorí prejavili záujem v ňom pracovať. Výbor sa bude pri konzultáciách o obmedzeniach z dôvodu platobnej bilancie riadiť postupmi schválenými 28. apríla 1970 (BISD 18S/48-53, ďalej len „úplné konzultačné postupy“) v súlade s ustanoveniami uvedenými ďalej.
6. Člen, ktorý uplatňuje nové obmedzenia alebo zvyšuje všeobecnú úroveň svojich existujúcich obmedzení výrazným posilňovaním opatrení, začne konzultácie s výborom do štyroch mesiacov od prijatia takých opatrení. Člen, ktorý prijal také opatrenia, môže požiadať, aby sa konzultácie uskutočnili podľa článku XII ods. 4 alebo podľa článku XVIII ods. 12 a) podľa povahy veci. Ak nebola predložená žiadna takáto žiadosť, predseda výboru vyzve člena na konzultácie. Skutočnosti, ktoré možno skúmať počas konzultácií, mali by zahŕňať okrem iného zavedenie nových druhov obmedzujúcich opatrení z dôvodu platobnej bilancie, alebo zvýšenie úrovne alebo obmedzení tovarového krytia.
7. Všetky obmedzenia uplatňované z dôvodu platobnej bilancie budú podliehať pravidelnému preskúmaniu vo výbore podľa článku XII ods. 4 b) alebo podľa článku XVIII ods. 12 b) s tým, že sa zváži možnosť upraviť pravidelnosť konzultácií po dohode s konzultujúcim členom alebo podľa akéhokoľvek špecifického postupu preskúmania, ktorý môže odporučiť Generálna rada.
8. V prípade najmenej rozvinutých členských krajín alebo v prípade rozvojových členských krajín, ktoré uskutočňujú liberalizačné snahy v súlade s programom predloženým výboru počas predchádzajúcich konzultácií, môžu sa konzultácie uskutočniť podľa zjednodušených postupov schválených 19. decembra 1972 (BISD 20S/47-49, ďalej len „zjednodušené konzultačné postupy“). Zjednodušené konzultačné postupy možno použiť aj vtedy, ak je preskúmanie obchodnej politiky rozvojovej členskej krajiny naplánované na ten istý kalendárny rok, ako je stanovený dátum konzultácií. V takých prípadoch rozhodnutie, či sa môžu použiť úplné konzultačné postupy, sa uskutoční na základe faktorov uvedených v článku 8 Deklarácie z roku 1979. S výnimkou najmenej rozvinutých členských krajín nemožno podľa zjednodušených konzultačných postupov uskutočniť viac ako dve po sebe nasledujúce konzultácie.
Oznámenie a dokumentácia
9. Člen oznámi Generálnej rade zavedenie akýchkoľvek zmien pri uplatňovaní obmedzujúcich dovozných opatrení prijatých z dôvodu platobnej bilancie, ako aj akékoľvek úpravy v časovom harmonograme na odstránenie takýchto opatrení oznámených podľa odseku 1. Významné zmeny sa oznámia Generálnej rade vopred, najneskôr však do 30 dní po ich zverejnení. Každý člen odovzdá každoročne Sekretariátu na posúdenie členským krajinám súhrnné oznámenie zahŕňajúce všetky zmeny v zákonoch, iných právnych predpisoch, zásadných stanoviskách alebo vo verejných oznámeniach. Oznámenia budú zahŕňať úplné informácie podľa možnosti spracované na úrovni colných položiek, o druhoch uplatňovaných opatrení, o kritériách použitých na ich vykonávanie, o rozsahu výrobkového krytia a o dotknutých obchodných tokoch.
10. Na žiadosť ktoréhokoľvek člena môže oznámenia preskúmať výbor. Také preskúmania by sa mali obmedziť na objasnenie špecifických otázok vyvolaných oznámením alebo na preskúmanie, či sa vyžadujú konzultácie podľa článku XII ods. 4 a), alebo podľa článku XVIII ods. 12 a). Členovia, ktorí majú dôvod sa domnievať, že obmedzujúce dovozné opatrenie uplatňované iným členom bolo prijaté z dôvodu platobnej bilancie, môžu upozorniť na záležitosť výbor. Predseda výboru si vyžiada informácie o tomto opatrení a poskytne ich všetkým členom. Bez dotknutia práva ktoréhokoľvek člena výboru získať v priebehu konzultácií príslušné vysvetlenie môžu sa otázky najprv predložiť na posúdenie konzultujúcemu členovi.
11. Konzultujúci člen pripraví na konzultácie základný dokument, ktorý by mal spolu so všetkými ostatnými dôležitými informáciami obsahovať: a) celkový prehľad situácie v oblasti platobnej bilancie a jej prognózu vrátane posúdenia vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré majú vplyv na situáciu v oblasti platobnej bilancie a vnútorných opatrení prijatých na účel obnovy rovnováhy na správnom a trvalom základe; b) úplný opis obmedzení uplatňovaných z dôvodu platobnej bilancie, ich právny základ a kroky prijaté na zníženie vedľajších ochranných účinkov; c) opatrenia prijaté od poslednej konzultácie na liberalizáciu dovozných obmedzení z hľadiska záverov výboru; d) plán na odstránenie a postupné uvoľnenie zostávajúcich obmedzení. Ak je to pre danú vec podstatné, možno sa odvolať na informácie poskytnuté v iných oznámeniach alebo správach predložených WTO. V rámci zjednodušených konzultačných postupov konzultujúci člen predloží písomné oznámenie obsahujúce základné informácie o skutočnostiach, ktoré obsahuje základný dokument.
12. Sekretariát na uľahčenie konzultácií vo výbore pripraví podkladový faktografický materiál o rôznych aspektoch plánu konzultácií. V prípade rozvojových členských krajín dokument Sekretariátu bude obsahovať príslušný podkladový a analytický materiál o pôsobení vonkajšieho obchodného prostredia na situáciu a prognózu v platobnej bilancii konzultujúceho člena. Služby technickej pomoci Sekretariátu pomôžu na žiadosť rozvojovej členskej krajiny pri príprave dokumentácie určenej na konzultácie.
Závery konzultácií o platobnej bilancii
13. Výbor podá správu o svojich konzultáciách Generálnej rade. V prípade, že sa postupovalo podľa úplných konzultačných postupov, mala by správa obsahovať závery výboru k rôznym prvkom plánu konzultácií, ako aj skutočnosti a dôvody, na ktorých sú založené. Výbor sa bude snažiť zahrnúť do svojich záverov návrhy a odporúčania zamerané na podporu uplatňovania článkov XII a XVIII:B, Deklarácie 1979 a tohto dohovoru. V prípadoch, keď bol predložený časový harmonogram na odstránenie obmedzujúcich opatrení prijatých z dôvodu platobnej bilancie, môže Generálna rada odporučiť, aby sa na člena, ak tento časový harmonogram dodrží, prihliadalo ako na člena, ktorý záväzky podľa GATT 1994 splnil. Ak Generálna rada prijala špecifické odporúčania, práva a záväzky členov sa budú hodnotiť s ohľadom na tieto odporúčania. Pri neexistencii špecifických návrhov odporúčaní Generálnej rady by mali závery výboru odrážať rôznorodosť názorov vo výbore. Ak sa postupovalo podľa zjednodušených konzultačných postupov, správa bude zahŕňať súhrn hlavných otázok prerokúvaných vo výbore a rozhodnutie o tom, či sa vyžaduje použiť úplné konzultačné postupy.
DOHOVOR
o interpretácii článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994
Členovia,
berúc do úvahy ustanovenia článku XXIV GATT 1994,
uznávajúc, že od založenia GATT 1947 značne vzrástol počet a dôležitosť colných únií a zón voľného obchodu, ktoré v súčasnosti pokrývajú významnú časť svetového obchodu,
uznávajúc prínos k rastu svetového obchodu, ktorý sa môže uskutočňovať užšou integráciou ekonomík strán takých dohôd,
uznávajúc tiež, že takýto prínos sa zvýši, ak sa zrušenie ciel a iných obmedzujúcich obchodných opatrení medzi zakladajúcimi územiami rozšíri na celý obchod, a zníži, ak sa ktorýkoľvek väčší sektor obchodu vylúči,
znovu potvrdzujúc, že účelom takýchto dohôd by malo byť uľahčenie obchodu medzi zakladajúcimi územiami a nie vytváranie prekážok obchodu iných členov s týmito územiami a že pri ich vytváraní alebo rozširovaní by sa mali členské strany v najväčšej možnej miere vyhnúť vytváraniu nepriaznivých účinkov na obchod iných členov,
presvedčení o potrebe posilniť účinnosť úlohy Rady pre obchod s tovarom pri preskúmavaní dohôd oznámených podľa článku XXIV objasnením kritérií a postupov hodnotenia nových alebo rozšírených dohôd a zlepšením prehľadnosti všetkých dohôd podľa článku XXIV,
uznávajúc potrebu spoločného chápania záväzkov členov podľa článku XXIV ods. 12,
dohodli sa takto:
1. Colné únie, zóny voľného obchodu a dočasné dohody smerujúce k vytvoreniu colnej únie alebo zóny voľného obchodu v súlade s článkom XXIV musia spĺňať okrem iného ustanovenia odsekov 5, 6, 7 a 8 tohto článku.
Článok XXIV:5
2. Hodnotenie všeobecného účinku ciel a iných predpisov týkajúcich sa obchodu podľa článku XXIV ods. 5 a), používaných pred vytvorením a po vytvorení colnej únie, bude, pokiaľ ide o clá a poplatky, založené na celkovom zhodnotení váženého priemeru colných sadzieb a vybraných colných poplatkov. Toto zhodnotenie bude založené na dovozných štatistikách za predchádzajúce reprezentatívne obdobie, ktoré dodá colná únia na základe colných položiek v hodnotách a množstvách rozpísaných podľa krajiny pôvodu člena WTO. Sekretariát vypočíta vážené priemery colných sadzieb a vybraných colných poplatkov v súlade s metodológiou používanou pri hodnotení colných ponúk v rámci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní. Na tieto účely clami a poplatkami, ktoré sa vezmú do úvahy, budú sa uplatňovať colné sadzby. Uznáva sa, že na účely celkového zhodnotenia účinku iných obchodných predpisov, pre ktoré je kvantifikácia a spočítavanie zložité, možno požadovať preskúmanie jednotlivých opatrení, predpisov, dotknutých výrobkov a obchodných tokov.
3. „Primeraná lehota“ uvedená v článku XXIV ods. 5 c) môže presiahnuť 10 rokov len vo výnimočných prípadoch. V prípadoch, keď členovia, ktorí sú zmluvnými stranami dočasnej dohody, sú presvedčení, že 10 rokov nebude postačovať, poskytnú Rade pre obchod s tovarom podrobné vysvetlenie o potrebe dlhšej lehoty.
Článok XXIV:6
4. V článku XXIV ods. 6 sa stanovuje postup, z ktorého sa bude vychádzať, ak člen vytvárajúci colnú úniu navrhne zvýšiť viazanú colnú sadzbu. V tejto súvislosti členovia znovu potvrdzujú, že postup stanovený v článku XXVIII, ako je rozpracovaný v smernici prijatej 10. novembra 1980 (BISD 27S/26-28) a v Dohovore o interpretácii článku XXVIII GATT 1994, sa musí začať pred zmenou alebo odvolaním colných koncesií pri vytvorení colnej únie alebo dočasnej dohody smerujúcej k vytvoreniu colnej únie.
5. Tieto rokovania budú vedené dobromyseľne s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé vyrovnanie. Počas týchto rokovaní, ako je stanovené v článku XXIV ods. 6, bude treba venovať náležitú pozornosť znižovaniu colných sadzieb pri rovnakých colných položkách, ktoré znižujú aj ďalší členovia colnej únie pri jej vzniku. Ak by takéto zníženia neboli dostatočné na zabezpečenie potrebného vyrovnania, colná únia by mala poskytnúť vyrovnanie, ktoré môže mať formu zníženia cla pri iných colných položkách. Takúto ponuku posúdia členovia majúci negociačné práva vo vzťahu k viazaným colným položkám, ktoré sa zmenia alebo odvolajú. Ak vyrovnanie nebude prijaté, v rokovaniach sa bude pokračovať. Aj keď sa napriek týmto snahám nedosiahne dohoda pri rokovaniach o vyrovnaní podľa článku XXVIII, rozpracovanom v Dohovore o interpretácii článku XXVIII GATT 1994, v rámci primeraného obdobia od začiatku rokovaní sa colná únia môže zmeniť alebo odvolať koncesie; dotknutí členovia potom môžu odvolať v podstate rovnocenné koncesie v súlade s článkom XXVIII.
6. GATT 1994 neukladá žiadne záväzky členom, ktorí majú výhody zo zníženia ciel vyplývajúceho z vytvorenia colnej únie alebo z dočasnej dohody smerujúcej k vytvoreniu colnej únie, aby poskytli vyrovnanie jej zakladateľom.
Preskúmanie colných únií a zón voľného obchodu
7. Všetky oznámenia uskutočnené podľa článku XXIV ods. 7 a) preskúma pracovná skupina v súlade s príslušnými ustanoveniami GATT 1994 a odseku 1 tohto dohovoru. Pracovná skupina predloží Rade pre obchod s tovarom správu o svojich nálezoch v predmetnej veci. Rada pre obchod s tovarom môže poskytnúť členom také odporúčania, aké považuje za vhodné.
8. Vo vzťahu k dočasným dohodám môže pracovná skupina vo svojej správe uviesť príslušné odporúčania týkajúce sa navrhovaného časového harmonogramu a opatrení, ktoré sú potrebné na definitívne vytvorenie colnej únie alebo zóny voľného obchodu. V prípade potreby môže pristúpiť k ďalšiemu preskúmaniu dohody.
9. Členovia, ktorí sú zmluvnými stranami dočasnej dohody, oznámia Rade pre obchod s tovarom podstatné zmeny v pláne a časovom harmonograme obsiahnutom v tejto dohode a na požiadanie Rada pre obchod s tovarom tieto zmeny preskúma.
10. Ak dočasná dohoda oznámená podľa článku XXIV ods. 7 a) nezahŕňa plán a časový harmonogram, čo je v rozpore s článkom XXIV ods. 5 c), pracovná skupina vo svojej správe odporučí taký plán a časový harmonogram zostaviť. Zmluvné strany však podľa okolností nebudú udržiavať v platnosti alebo neurobia platnou takú dohodu, ak nie sú pripravené ju zmeniť v súlade s týmito odporúčaniami. Následne sa preskúma, ako sa odporúčania vykonávajú.
11. Colné únie a zakladatelia zón voľného obchodu budú pravidelne podávať správy o vykonávaní príslušnej dohody Rade pre obchod s tovarom, ako to predpokladajú zmluvné strany GATT 1947 v ich inštrukcii pre Radu GATT 1947 týkajúcej sa správ o regionálnych dohodách (BISD 18S/38). Akékoľvek významné zmeny alebo vývoj v dohodách by sa mali oznámiť ihneď, ako k nim dôjde.
Urovnávanie sporov
12. Ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994, ako sú rozpracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov, možno použiť na akékoľvek záležitosti vzniknuté v dôsledku uplatňovania tých ustanovení článku XXIV, ktoré sa vzťahujú na colné únie, zóny voľného obchodu alebo na dočasné dohody smerujúce k vytvoreniu colnej únie alebo zóny voľného obchodu.
Článok XXIV:12
13. Každý člen je podľa GATT 1994 plne zodpovedný za dodržiavanie všetkých ustanovení GATT 1994 a prijme také primerané a jemu dostupné opatrenia, aby zabezpečil dodržiavanie týchto ustanovení regionálnymi a miestnymi správnymi orgánmi.
14. Ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994, ako sú rozpracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov, môžu sa použiť vo vzťahu k opatreniam ovplyvňujúcim dodržiavanie GATT 1994, ktoré prijali regionálne alebo miestne správne orgány na území člena. Ak orgán na urovnávanie sporov rozhodne, že ustanovenie GATT 1994 nebolo dodržané, zodpovedný člen prijme také primerané a jemu dostupné opatrenia, aby zabezpečil jeho dodržiavanie. Ustanovenia vzťahujúce sa na vyrovnanie a pozastavenie koncesií alebo iných záväzkov sa uplatnia v prípadoch, keď nebolo možné zabezpečiť také dodržiavanie.
15. Každý člen sa zaväzuje posúdiť s porozumením akékoľvek námietky predložené iným členom proti opatreniam týkajúcim sa GATT 1994 a prijatým na jeho území a poskytnúť primeranú príležitosť na konzultácie o týchto námietkach.
DOHOVOR
týkajúci sa výnimiek zo záväzkov podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994
Členovia sa dohodli takto:
1. Žiadosť o výnimku alebo o predĺženie existujúcej výnimky bude obsahovať opatrenia, ktoré člen navrhuje prijať, špecifické ciele, ktoré sa snaží dosiahnuť, a dôvody, ktoré mu bránia dosiahnuť tieto ciele opatreniami, ktoré sú v súlade s jeho záväzkami podľa GATT 1994.
2. Ktorákoľvek výnimka, ktorá je platná v deň nadobudnutia platnosti Dohody WTO, prestane platiť, ak jej platnosť sa nepredĺži v súlade s uvedenými postupmi a s postupmi uvedenými v článku IX Dohody WTO, v deň jej uplynutia, alebo dva roky po tom, čo Dohoda WTO nadobudla platnosť, podľa toho, ktorý prípad nastane skôr.
3. Každý člen, ktorý usúdi, že výhoda, ktorá mu vyplýva podľa GATT 1994, bola zrušená alebo zmenšená v dôsledku toho, že
a) člen, ktorému sa výnimka poskytla, nedodržiava jej podmienky, alebo
b) sa uplatňuje opatrenie v súlade s podmienkami výnimky,
môže sa odvolávať na ustanovenia článku XXIII GATT 1994, ako sú rozpracované a uplatnené v Dohovore o urovnávaní sporov.
DOHOVOR
o interpretácii článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994
Členovia sa dohodli takto:
1. Na účely zmeny alebo odvolania koncesie bude ten člen, ktorého podiel vývozu dotknutého koncesiou (t. j. vývozu výrobku na trh člena meniaceho alebo odvolávajúceho koncesiu) je najvyšší na jeho celkovom vývoze, bude sa považovať za člena, ktorý má hlavný dodávateľský záujem, ak už nemá pôvodné rokovacie právo, alebo hlavný dodávateľský záujem podľa článku XXVIII ods. 1. Dohodlo sa, že tento odsek preskúma Rada pre obchod s tovarom po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti Dohody WTO s cieľom rozhodnúť, či uplatňovanie tohto kritéria bolo uspokojivé na zabezpečovanie prerozdeľovania negociačných práv v prospech malých a stredne veľkých vyvážajúcich členov. Ak sa tak nestalo, posúdia sa možné zlepšenia podľa dostupnosti príslušných údajov vrátane prijatia kritéria založeného na podiele vývozu, ktorého sa koncesia týka, na vývozy príslušného výrobku na všetky trhy.
2. Člen, ktorý sa domnieva, že má hlavný dodávateľský záujem podľa odseku 1, môže oznámiť svoju žiadosť písomne s podpornými dôkazmi členovi, ktorý navrhuje zmenu alebo odvolanie koncesie, a súčasne informovať Sekretariát. V týchto prípadoch sa použije odsek 4 „Postupov na negociácie podľa článku XXVIII“ prijaté 10. novembra 1980 (BISD 27S/26-28).
3. Pri určovaní, ktorý z členov má hlavný dodávateľský záujem (stanovený podľa uvedeného odseku 1 alebo článku XXVIII ods. 1) alebo podstatný záujem, bude sa posudzovať iba obchod s dotknutým výrobkom, ktorý sa uskutočnil na základe doložky najvyšších výhod. Obchod s dotknutým výrobkom, ktorý sa uskutočnil podľa mimozmluvných preferencií, sa vezme tiež do úvahy, ak tento obchod stratil výhody takéhoto preferenčného zaobchádzania a stal sa tak obchodom podľa doložky najvyšších výhod v čase rokovaní o zmene alebo odvolaní koncesie, alebo sa ním stane do skončenia týchto rokovaní.
4. Ak sa colná koncesia zmení alebo odvolá na nový výrobok (t. j. výrobok, na ktorý nie je dostupná obchodná štatistika za tri roky), bude sa člen, ktorý má pôvodné rokovacie právo na colnú položku, podľa ktorej je alebo bol výrobok predtým klasifikovaný, považovať za člena, ktorý má počiatočné rokovacie právo v predmetnej colnej koncesii. Pri určovaní hlavných a podstatných dodávateľských záujmov a výpočte vyrovnania sa okrem iného vezme do úvahy výrobná kapacita a investície do dotknutého výrobku u vyvážajúceho člena a odhadne sa rast vývozu, ako aj predpoklad dopytu po výrobku u dovážajúceho člena. Na účely tohto odseku „novým výrobkom“ sa rozumie aj výrobok, ktorý patrí pod colnú položku vytvorenú rozdelením už existujúcej colnej položky.
5. Ak sa člen domnieva, že má hlavný dodávateľský alebo podstatný záujem podľa odseku 4, mal by písomne s podporným dôkazom oznámiť svoj nárok členovi, ktorý navrhuje zmenu alebo odvolanie koncesie, a súčasne informovať Sekretariát. V takýchto prípadoch sa použije odsek 4 „Postupov na negociácie podľa článku XXVIII“.
6. Ak je neobmedzená colná koncesia nahradená colnou kvótou, mal by rozsah poskytnutého vyrovnania presiahnuť objem obchodu skutočne ovplyvneného zmenou koncesie. Základom výpočtu vyrovnania by mal byť objem, o ktorý predpokladaný budúci obchod prevýši úroveň kvóty. Znamená to, že výpočet predpokladaného budúceho obchodu by mal byť vyšší, ako je
a) priemer ročného obchodu v poslednom reprezentatívnom trojročnom období zvýšený o priemernú ročnú mieru rastu dovozov v tom istom období, alebo o 10 %, ak je tento výpočet vyšší, alebo
b) obchod za posledný rok zvýšený o 10 percent.
V žiadnom prípade nesmie výška vyrovnania, ktorá patrí členovi, presiahnuť výšku, na ktorú by mal nárok pri úplnom odstránení koncesie.
7. Ktorémukoľvek členovi, ktorý má podľa odseku 1 alebo podľa článku XXVIII ods. 1 hlavný dodávateľský záujem o koncesiu, ktorá je zmenená alebo odvolaná, bude poskytnuté počiatočné negociačné právo vo vyrovnávacej koncesii, ak sa medzi dotknutými členmi nedohodne iná forma vyrovnania.
MARRÁKEŠSKÝ PROTOKOL
k Všeobecnej dohode o clách a obchode 1994
Členovia,
ktorí uskutočnili rokovania v rámci GATT 1947 v náväznosti na Uruguajské kolo,
dohodli sa takto:
1. Listina koncesií a záväzkov (ďalej len „Listina“) člena pripojená k tomuto protokolu stane sa Listinou tohto člena pre GATT 1994 dňom, keď pre neho nadobudne platnosť Dohoda WTO. Akákoľvek listina predložená v súlade s ministerským rozhodnutím o opatreniach v prospech najmenej rozvinutých krajín bude sa považovať za prílohu k tomuto protokolu.
2. Zníženie ciel odsúhlasené každým členom sa uskutoční v piatich rovnakých zníženiach sadzieb, ak nie je v Listine člena stanovené inak. Prvé takéto zníženie sa uskutoční v deň, keď Dohoda WTO nadobudne platnosť, každé následné zníženie nadobudne platnosť 1. januára každého nasledujúceho roka a konečná sadzba nadobudne platnosť najneskôr po štyroch rokoch od nadobudnutia platnosti Dohody WTO, ak nie je v Listine člena stanovené inak. Ak jeho Listina nestanoví inak, člen, ktorý prijal Dohodu WTO po nadobudnutí jej platnosti, uskutoční dňom, keď pre neho táto dohoda nadobudne platnosť, všetky zníženia ciel, ktoré sa už uskutočnili spolu so zníženiami, ktoré by boli podľa predchádzajúcej vety záväzné od 1. januára nasledujúceho roka, a vykoná všetky zostávajúce zníženia ciel podľa časového harmonogramu uvedeného v predchádzajúcej vete. Znížená sadzba sa v každej etape zaokrúhli na jedno desatinné miesto. Pre poľnohospodárske produkty, ako je stanovené v článku 2 Dohody o poľnohospodárstve, etapy znižovania sa uskutočnia tak, ako je uvedené v príslušných častiach Listiny.
3. Uplatňovanie koncesií a záväzkov obsiahnutých v Listinách, ktoré tvoria prílohu k tomuto protokolu, bude na požiadanie predmetom mnohostranného preskúmania členov. Toto ustanovenie sa nijako nedotýka práv a záväzkov členov vyplývajúcich z dohôd v prílohe 1A k Dohode WTO.
4. Potom, keď sa Listina člena v prílohe k tomuto protokolu stane Listinou ku GATT 1994 podľa odseku 1, môže tento člen kedykoľvek úplne alebo čiastočne neposkytnúť alebo odvolať koncesiu v tejto Listine týkajúcu sa ktoréhokoľvek výrobku, ktorého hlavným dodávateľom je niektorý iný účastník Uruguajského kola, ktorého Listina sa doteraz nestala Listinou ku GATT 1994. Toto opatrenie sa môže uskutočniť iba po písomnom oznámení tohto neposkytnutia alebo tohto odvolania koncesie Rade pre obchod s tovarom a po konzultáciách uskutočnených na požiadanie s ktorýmkoľvek členom, ktorého príslušná Listina sa stala Listinou ku GATT 1994 a ktorý má podstatný záujem o príslušný výrobok. Akákoľvek neposkytnutá alebo odvolaná koncesia sa bude uplatňovať odo dňa, keď sa Listina člena, ktorý má hlavný dodávateľský záujem, stane Listinou ku GATT 1994.
5. a) Bez dotknutia ustanovenia článku 4 ods. 2 Dohody o poľnohospodárstve bude na účely odkazu v článku II ods. 1 b) a c) GATT 1994 na dátum danej dohody dátumom použiteľným pre každý výrobok, ktorý je predmetom koncesie uvedenej v Listine, pripojenej k tomuto protokolu, dátum tohto protokolu.
b) Na účely odkazu uvedeného v článku II ods. 6 a) GATT 1994 na dátum uvedenej dohody bude dátumom použiteľným pre Listinu pripojenú k tomuto protokolu dátum tohto protokolu.
6. V prípadoch zmien alebo odvolaní koncesií, ktoré sa týkajú netarifných opatrení uvedených v časti III Listín, sa uplatnia ustanovenia článku XXVIII GATT 1994 a „Postupov na negociácie podľa článku XXVIII“ prijaté 10. novembra 1980 (BISD 27S/26-28). Práva a záväzky členov podľa GATT 1994 tým nie sú dotknuté.
7. V každom prípade, keď ktorákoľvek Listina pripojená k tomuto protokolu stanoví pre niektorý výrobok menej výhodnejšie zaobchádzanie, ako mu bolo poskytnuté v Listine ku GATT 1947 pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO, bude sa predpokladať, že člen, na ktorého sa Listina vzťahuje, podnikol primerané kroky, ktoré by inak boli nevyhnutné podľa príslušných ustanovení článku XXVIII GATT 1947 alebo GATT 1994. Ustanovenia tohto odseku sa uplatnia iba pre Egypt, Peru, Južnú Afriku a Uruguaj.
8. Listiny, ktoré sú v prílohe, sú pôvodné v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku podľa príslušného vyznačenia v každej Listine.
9.Dátum tohto protokolu je 15. apríl 1994.
(Schválené Listiny účastníkov budú pripojené k Marrákešskému protokolu v dohodnutej kópii Dohody WTO.)
DOHODA
o poľnohospodárstve
Členovia
rozhodli sa ustanoviť základ začatia procesu reforiem v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami v súlade s cieľmi rokovaní stanovenými Deklaráciou z Punta del Este,
pripomínajúc, že dlhodobým cieľom dohodnutým na strednodobom preskúmaní Uruguajského kola „je ustanovenie spravodlivého a trhovo orientovaného poľnohospodárskeho obchodného systému a že reformný proces sa má začať rokovaniami o záväzkoch týkajúcich sa podpory a ochrany a stanovením presnejších, pevnejších a operačne účinnejších pravidiel a disciplín GATT“,
pripomínajúc ďalej, že uvedeným dlhodobým cieľom je dosiahnuť podstatné postupné znižovanie podpory a ochrany poľnohospodárstva dodržiavané v priebehu dohodnutého obdobia, čo umožní zabrániť obmedzeniam a predchádzať reštrikciám a deformáciám na svetových poľnohospodárskych trhoch,
zaväzujúc sa dosiahnuť špecifické viazané záväzky v každej z týchto oblastí: prístup na trh, domáca podpora, vývozná konkurencia a dohoda v otázkach sanitárnych a fytosanitárnych,
dohodli sa, že pri plnení svojich záväzkov v prístupe na trh by mali vyspelé krajiny vziať plne do úvahy osobitné potreby a podmienky rozvojových členských krajín a zabezpečiť pre ne zlepšenie príležitostí a podmienok prístupu pre poľnohospodárske výrobky osobitného záujmu týchto členov vrátane úplnej liberalizácie obchodu s tropickými poľnohospodárskymi výrobkami, ako sa dohodlo pri strednodobom preskúmaní, a pre výrobky osobitnej dôležitosti diverzifikovať produkciu nahrádzajúcu pestovanie zakázaných narkotík,
poznamenávajúc, že záväzky podľa reformného programu by mali byť spravodlivo rozdelené medzi všetkých členov s ohľadom na neobchodné záujmy vrátane bezpečnosti potravín a potreby chrániť životné prostredie so zreteľom na dohodu, že osobitné a rozdielne zaobchádzanie je pre rozvojové krajiny neoddeliteľnou súčasťou rokovaní a berúc do úvahy možné záporné účinky uplatňovania reformného programu pre najmenej rozvinuté krajiny a rozvojové krajiny úplne závislé od dovozu potravín,
dohodli sa takto:
ČASŤ I
Článok 1
Definície pojmov
V tejto dohode, ak nie je stanovené inak,
a) „agregovaná miera podpôr“ (skratka „AMS“ – Aggregate Measurement of Support) znamená ročnú úroveň podpory vyjadrenú v menových jednotkách, poskytovanú pre poľnohospodársky výrobok v prospech výrobcu základného poľnohospodárskeho výrobku, alebo výrobkovo nešpecifikovanú podporu poskytovanú v prospech poľnohospodárskych výrobcov všeobecne, inú, ako je podpora poskytovaná podľa programov považovaných za vyňaté zo zníženia podľa prílohy 2 k tejto dohode, ktorá je,
i) pokiaľ ide o podporu poskytovanú počas základného obdobia, špecifikovanú v príslušných podporných tabuľkách zahrnutých v časti IV Listiny koncesií a záväzkov člena, a
ii) pokiaľ ide o podporu poskytovanú počas ktoréhokoľvek roku vykonávacieho obdobia a následne, vypočítanú v súlade s ustanoveniami prílohy 3 k tejto dohode, berúc do úvahy základné údaje a metodiku použitú v podporných tabuľkách pripojených odkazom na časť IV Listiny koncesií a záväzkov člena;
b) „základný poľnohospodársky výrobok“ vo vzťahu k záväzkom na domácu podporu je definovaný ako výrobok, ktorý je čo možno najbližšie k miestu prvého predaja, ako je stanovené v Listine koncesií a záväzkov člena a v príslušných podporných materiáloch;
c) „rozpočtové výdavky“ alebo „výdavky“ zahŕňajú ušlý príjem;
d) „ekvivalentná miera podpôr“ znamená ročnú úroveň podpôr vyjadrenú v menových jednotkách, poskytovanú výrobcom základného poľnohospodárskeho výrobku prostredníctvom jedného alebo viacerých opatrení, ktorých výpočet je podľa metodiky AMS neuskutočniteľný, iných, ako sú podpory poskytované podľa programov považovaných za vyňaté zo zníženia podľa prílohy 2 k tejto dohode, ktorá je,
i) pokiaľ ide o podporu poskytovanú počas základného obdobia, špecifikovanú v príslušných podporných tabuľkách zahrnutých v časti IV Listiny koncesií a záväzkov člena a
ii) pokiaľ ide o podporu poskytovanú počas ktoréhokoľvek roku vykonávacieho obdobia a následne, vypočítanú v súlade s ustanoveniami prílohy 4 k tejto dohode, berúc do úvahy základné údaje a metodiku použitú v podporných tabuľkách s odkazom na časť IV Listiny koncesií a záväzkov člena;
e) „vývozné subvencie“ sa vzťahujú na subvencie závislé od výsledkov vývozu vrátane vývozných subvencií uvedených v článku 9 tejto dohody;
f) „vykonávacie obdobie“ znamená šesťročné obdobie, počnúc rokom 1995 s výnimkou, že na účely článku 13 znamená deväťročné obdobie, počnúc rokom 1995;
g) „koncesie pre prístup na trh“ zahŕňajú všetky záväzky týkajúce sa prístupu na trh prijaté v súlade s touto dohodou;
h) „celková agregovaná miera podpôr“ a „celková AMS“ znamená celkovú sumu všetkých domácich podpôr poskytovaných v prospech poľnohospodárskych výrobcov vypočítanú ako súčet všetkých agregovaných mier podpôr pre základné poľnohospodárske výrobky, všetkých výrobkovo nešpecifikovaných AMS a všetkých ekvivalentných mier podpôr pre poľnohospodárske výrobky, ktorá je,
i) pokiaľ ide o podpory poskytované počas základného obdobia (t. j. „základná celková AMS“) a maximálne podpory, tie je povolené poskytnúť počas ktoréhokoľvek roku vykonávacieho obdobia alebo neskôr (t. j. „ročné a konečné viazané úrovne záväzkov“), ako sú špecifikované v časti IV Listiny koncesií a záväzkov člena, a
ii) pokiaľ ide o úroveň podpôr skutočne poskytnutých počas ktoréhokoľvek roku vykonávacieho obdobia a neskôr (t. j. „bežná celková AMS“), vypočítaných v súlade s ustanoveniami tejto dohody vrátane článku 6, a podľa základných údajov a metodiky použitej v tabuľkách a v podporných materiáloch s odkazom na časť IV Listiny koncesií a záväzkov člena;
i) „rok“ v písmene f) a vo vzťahu k špecifickým záväzkom člena znamená kalendárny, finančný alebo obchodný rok špecifikovaný v Listine koncesií a záväzkov tohto člena.
Článok 2
Zoznam výrobkov
Táto dohoda sa vzťahuje na výrobky uvedené v prílohe 1 k tejto dohode (ďalej len „poľnohospodárske výrobky“).
ČASŤ II
Článok 3
Začlenenie koncesií a záväzkov
1. Záväzky na domácu podporu a vývozné subvencie v časti IV Listiny koncesií a záväzkov každého člena predstavujú záväzky obmedzujúce subvencovanie, a tým sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou GATT 1994.
2. S výnimkou ustanovení článku 6 nebude člen poskytovať podporu v prospech domácich výrobcov nad úroveň záväzkov špecifikovaných v sekcii I časti IV jeho Listiny koncesií a záväzkov.
3. S výnimkou ustanovenia článku 9 ods. 2 b) a ods. 4 nebude člen poskytovať vývozné subvencie uvedené v článku 9 ods. 1 na poľnohospodárske výrobky alebo skupiny výrobkov, špecifikované v sekcii II časti IV jeho Listiny koncesií a záväzkov nad úroveň záväzkov na rozpočtové výdavky a množstvá, špecifikované v tejto Listine a nebude poskytovať takéto subvencie na žiadny poľnohospodársky výrobok, ktorý nie je špecifikovaný v uvedenej sekcii jeho Listiny koncesií a záväzkov.
ČASŤ III
Článok 4
Prístup na trh
1. Koncesie na prístup na trh obsiahnuté v Listinách koncesií a záväzkov sa týkajú viazania a znižovania ciel a ostatných záväzkov na prístup na trh špecifikovaných v tejto Listine.
2. Členovia nebudú udržiavať, neuchýlia sa ani sa nevrátia k žiadnym opatreniam, ktoré by mali byť prevedené na bežné colné poplatky,1) ak nie je v článku 5 a prílohe 5 stanovené inak.
Článok 5
Zvláštne ochranné ustanovenia
1. Napriek ustanoveniam článku II ods. 1 b) GATT 1994 ktorýkoľvek člen sa môže odvolať na ustanovenia ďalej uvedených odsekov 4 a 5 v súvislosti s dovozom poľnohospodárskeho výrobku, pri ktorom boli opatrenia uvedené v článku 4 ods. 2 tejto dohody prevedené na bežné colné poplatky a ktorý je označený v jeho Listine koncesií a záväzkov symbolom „SSG“ ako predmet koncesie, pre ktorú môžu byť uplatnené ustanovenia tohto článku, ak
a) objem dovozov tohto výrobku vstupujúceho na colné územie člena poskytujúceho koncesiu počas ktoréhokoľvek roka presahuje počiatočnú úroveň, ktorá sa vzťahuje na existujúcu možnosť prístupu na trh, ako je uvedené v odseku 4 ďalej, alebo, ale nie súčasne
b) cena, za ktorú dovozy takéhoto výrobku môžu vstúpiť na colné územie člena poskytujúceho koncesiu, je stanovená na báze dovoznej ceny CIF príslušnej dodávky, vyjadrená v domácej mene a klesá pod počiatočnú cenu rovnajúcu sa priemeru referenčnej ceny2) príslušného výrobku za obdobie rokov 1986 – 1988.
2. Dovozy v rámci záväzkov bežného a minimálneho prístupu stanovené ako súčasť koncesie podľa odseku 1 budú na účely zisťovania objemu dovozov vyžadovaných na uplatnenie ustanovení odseku 1 a) a odseku 4 započítané, ale dovozy podľa týchto záväzkov nebudú dotknuté žiadnym dodatočným clom vyrubeným buď podľa odseku 4, alebo podľa odseku 5 uvedeného ďalej.
3. Akékoľvek dodávky príslušného výrobku, ktoré boli odoslané na základe zmluvy uzavretej predtým, ako bolo vyrubené dodatočné clo podľa odseku 1 a) a odseku 4, budú oslobodené od takéhoto dodatočného cla s podmienkou, že môžu byť na účely uplatňovania ustanovenia odseku 1 a) v tom roku započítané do objemu dovozov príslušného výrobku počas nasledujúceho roku.
4. Akékoľvek dodatočné clo vyrubené podľa odseku 1 a) bude zachované len do konca roka, v ktorom bolo vyrubené, a môže byť vyrubené len na úrovni, ktorá nepresiahne jednu tretinu úrovne bežných colných poplatkov platných v roku, v ktorom sa opatrenie uskutočnilo. Počiatočná úroveň bude stanovená v súlade s nasledujúcou schémou založenou na možnostiach prístupu na trh definovaných ako dovozy v percentách zo zodpovedajúcej domácej spotreby3) počas troch predchádzajúcich rokov, pre ktoré sú dostupné údaje:
a) v prípade, že takéto možnosti prístupu výrobku na trh sú menšie alebo sa rovnajú 10 %, bude sa základná počiatočná úroveň rovnať 125 %,
b) v prípade, že takéto možnosti prístupu výrobku na trh sú väčšie ako 10 %, ale menšie alebo sa rovnajú 30 %, bude sa základná počiatočná úroveň rovnať 110 %,
c) v prípade, že takéto možnosti prístupu výrobku na trh sú väčšie ako 30 %, bude sa základná počiatočná úroveň rovnať 105 %.
Vo všetkých prípadoch môže byť dodatočné clo vyrubené v ktoromkoľvek roku, keď absolútny objem dovozov príslušného výrobku vstupujúceho na colné územie člena poskytujúceho koncesiu presiahne sumu (x) stanovenú zo základnej počiatočnej úrovne, ako sa už uviedlo, vynásobenú priemerným množstvom dovozov za tri predchádzajúce roky, za ktoré sú k dispozícii údaje, a (y) zmenu absolútneho objemu domácej spotreby príslušného výrobku za posledný rok, pre ktorý sú údaje v porovnaní s predchádzajúcim rokom k dispozícii, za predpokladu, že počiatočná úroveň nebude nižšia ako 105 % priemerného množstva dovozov v (x), ako sa už uviedlo.
5. Dodatočné clo vyrubené podľa odseku 1 b) bude stanovené v súlade s týmto postupom:
a) ak je rozdiel medzi dovoznou cenou CIF dodávky v domácej mene (ďalej len „dovozná cena“) a počiatočnou cenou definovanou podľa tohto pododseku nižší alebo sa rovná 10 % počiatočnej ceny, nebude vyrubené žiadne dodatočné clo,
b) ak je rozdiel medzi dovoznou cenou a počiatočnou cenou (ďalej len „rozdiel“) väčší ako 10 %, ale menší alebo sa rovná 40 % počiatočnej ceny, bude sa dodatočné clo rovnať 30 % sumy, o ktorú rozdiel prekročil 10 %,
c) ak je rozdiel väčší ako 40 %, ale menší alebo sa rovná 60 % počiatočnej ceny, bude sa dodatočné clo rovnať 50 % sumy, o ktorú rozdiel prekročil 40 %, plus dodatočné clo povolené podľa písmena b),
d) ak je rozdiel väčší ako 60 %, ale menší alebo sa rovná 75 %, bude sa dodatočné clo rovnať 70 % sumy, o ktorú rozdiel presahuje 60 % počiatočnej ceny, plus dodatočné clá povolené podľa písmen b) a c),
e) ak je rozdiel väčší ako 75 % počiatočnej ceny, bude sa dodatočné clo rovnať 90 % sumy, o ktorú rozdiel presahuje 75 %, plus dodatočné clá povolené podľa písmen b), c) a d).
6. Pre skaziteľné a sezónne výrobky sa budú uvedené podmienky uplatňovať takým spôsobom, ktorý vezme do úvahy špecifické vlastnosti týchto výrobkov. Najmä však môžu byť použité kratšie časové obdobia podľa odseku 1 a) a odseku 4, odvolávajúc sa na primerané obdobia v rámci základného obdobia a rozdielne referenčné ceny pre odlišné obdobia podľa odseku 1 b).
7. Uplatňovanie zvláštnych ochranných opatrení sa bude vykonávať transparentným spôsobom. Ktorýkoľvek člen uplatňujúci opatrenia podľa odseku 1 a) podá písomné oznámenie zahŕňajúce príslušné údaje Poľnohospodárskemu výboru v takom predstihu, ako je to možné, v každom konkrétnom prípade do 10 dní od uskutočnenia takého opatrenia. V prípadoch, keď musia byť zmeny v objemoch spotreby rozpísané na jednotlivé colné položky, ktoré podliehajú odseku 4, budú príslušné údaje zahŕňať informáciu a metódy použité pri rozpisovaní týchto zmien. Člen uplatňujúci opatrenie podľa odseku 4 poskytne každému zainteresovanému členovi príležitosť konzultovať podmienky uplatňovania takéhoto opatrenia. Ktorýkoľvek člen uplatňujúci opatrenie podľa odseku 1 b) podá Poľnohospodárskemu výboru písomné oznámenie vrátane potrebných údajov do 10 dní od uplatnenia prvého takéhoto opatrenia, alebo pri skaziteľných a sezónnych výrobkoch od prvého opatrenia v ktoromkoľvek období. Členovia sa zaväzujú, ak je to možné, neuchyľovať sa k ustanoveniam odseku 1 b), keď objem dovozov príslušných výrobkov klesá. V každom prípade člen zavádzajúci takéto opatrenie poskytne všetkým zainteresovaným členom príležitosť na konzultovanie, pokiaľ ide o podmienky použitia takéhoto opatrenia.
8. Tam, kde sa opatrenia uplatňujú v súlade s odsekmi 1 až 7, členovia sa zaväzujú nehľadať ochranu v súvislosti s týmito opatreniami v ustanoveniach článku XIX ods. 1 a) a ods. 3 GATT 1994 alebo v článku 8 ods. 2 Dohody o ochranných opatreniach.
9. Ustanovenia tohto článku ostanú v platnosti počas trvania reformného procesu uvedeného v článku 20.
ČASŤ IV
Článok 6
Záväzky vzťahujúce sa na domácu podporu
1. Záväzky vzťahujúce sa na zníženie domácej podpory každého člena, obsiahnuté v časti IV jeho Listiny koncesií a záväzkov sa budú týkať všetkých jeho domácich podpôr v prospech poľnohospodárskych výrobcov s výnimkou domácich opatrení, ktoré nepodliehajú zníženiu podľa kritérií stanovených v tomto článku a v prílohe 2 k tejto dohode. Záväzky sú vyjadrené v celkovej agregovanej miere podpôr a v „ročných a konečných viazaných úrovniach záväzkov“.
2. V súlade s tým, že v priebehu strednodobého preskúmania bolo dohodnuté, že vládne opatrenia týkajúce sa priamej alebo nepriamej pomoci na podporu rozvoja poľnohospodárstva a vidieka sú neoddeliteľnou súčasťou rozvojových programov rozvojových krajín, budú investičné podpory, ktoré sú všeobecne používané v poľnohospodárstve členských rozvojových krajín, a podpory poľnohospodárskych vstupov všeobecne používané výrobcami s nízkymi príjmami alebo s obmedzenými zdrojmi v rozvojových členských krajinách, oslobodené od záväzkov na zníženie domácich podpôr, ktoré by sa inak mohli vzťahovať na takéto opatrenia, rovnako ako sú oslobodené domáce podpory výrobcov v rozvojových členských krajinách podporujúcich nahradenie pestovania nedovolených rastlín na výrobu narkotík. Nebude sa vyžadovať, aby domáca podpora spĺňajúca kritériá tohto odseku bola členovi zahrnutá do výpočtu bežnej celkovej AMS.
3. Bude sa vychádzať z toho, že člen splnil svoje záväzky na zníženie domácej podpory v tom roku, v ktorom jeho domáca podpora v prospech poľnohospodárskych výrobcov vyjadrená v bežných celkových AMS neprekročí zodpovedajúcu ročnú alebo konečnú viazanú úroveň záväzku špecifikovaného v časti IV Listiny koncesií a záväzkov člena.
4. a) Od člena sa nebude požadovať, aby zahrnul do výpočtu svojej bežnej celkovej AMS a aby znížil
i) domácu podporu na určitý výrobok, ktorá by inak mala byť zahrnutá do výpočtu bežnej AMS člena, ak takáto podpora neprekročí 5 % celkovej hodnoty výroby základného výrobku člena počas príslušného roka, a
ii) domácu podporu výrobkovo nešpecifikovanú, ktorá by inak mala byť zahrnutá do výpočtu bežnej AMS člena, ak takáto podpora neprekročí 5 % hodnoty celkovej poľnohospodárskej výroby tohto člena.
b) Pre rozvojové členské krajiny bude najnižším percentom (de minimis) podľa tohto odseku 10 %.
5. a) Priame platby v rámci programov obmedzujúcich výrobu sa nebudú týkať záväzkov na zníženie domácej podpory, ak
i) také platby sa vzťahujú na určitú plochu a výnos, alebo
ii) také platby sú uskutočnené na 85 % alebo menej, ako je základná úroveň výroby, alebo
iii) platby za živý dobytok sú uskutočnené na stanovený počet kusov.
b) Oslobodenie od záväzku na zníženie priamych platieb spĺňajúcich uvedené kritériá sa prejaví vylúčením hodnoty týchto priamych platieb z výpočtu bežnej celkovej AMS člena.
Článok 7
Všeobecné pravidlá pre domáce podpory
1. Každý člen zabezpečí, aby všetky domáce podporné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobcov, ktoré sa netýkajú záväzku na zníženie, pretože zodpovedajú kritériám stanoveným v prílohe 2 k tejto dohode, sa dodržiavali v súlade s nimi.
2. a) Akékoľvek opatrenia na domácu podporu v prospech poľnohospodárskych výrobcov vrátane každej modifikácie takéhoto opatrenia a akákoľvek podpora, ktorá je následne zavedená a nemôže byť preukázané, že vyhovuje kritériám v prílohe 2 k tejto dohode alebo že je oslobodená od zníženia z dôvodu akéhokoľvek iného ustanovenia tejto dohody, bude zahrnutá do výpočtu bežnej celkovej AMS člena.
b) Tam, kde neexistuje žiadny záväzok na celkovú AMS v časti IV Listiny koncesií a záväzkov člena, tento člen neposkytne podporu poľnohospodárskym výrobcom nad príslušnú minimálnu úroveň stanovenú v článku 6 ods. 4.
ČASŤ V
Článok 8
Záväzky týkajúce sa vývoznej súťaže
Každý člen sa zaväzuje neposkytovať vývozné subvencie inak než v súlade s touto dohodou a so záväzkami stanovenými v Listine koncesií a záväzkov člena.
Článok 9
Záväzky vzťahujúce sa na vývozné subvencie
1. Záväzky na zníženie vývozných subvencií sa podľa tejto dohody vzťahujú na tieto vývozné subvencie:
a) rozhodnutia vlád alebo ich orgánov o poskytnutí priamych podpôr vrátane platieb v naturáliách podniku, výrobnému odvetviu, výrobcom poľnohospodárskych výrobkov, družstvu alebo inému združeniu takýchto výrobcov, alebo predajným organizáciám závislým od výsledkov vývozu,
b) predaj alebo dispozičné práva na vývoz neobchodných zásob poľnohospodárskych výrobkov vládami alebo ich orgánmi za nižšiu cenu, ako je porovnateľná cena platená kupujúcimi za podobný výrobok na domácom trhu,
c) platby za vývoz poľnohospodárskeho výrobku, ktoré sú financované na základe vládneho opatrenia bez ohľadu na to, či je, alebo nie je uplatnené zaťaženie štátnej pokladne vrátane platieb, ktoré sú financované z výnosov daní vyrubených na príslušný poľnohospodársky výrobok alebo na poľnohospodársky výrobok, z ktorého vyvážaný výrobok pochádza,
d) rozhodnutie o poskytnutí subvencie na zníženie nákladov na uskutočnenie vývozu poľnohospodárskych výrobkov (iných než široko používaných služieb na podporu vývozu a poradenských služieb) vrátane nákladov na manipuláciu, zvyšovanie kvality a ostatné spracovateľské náklady a náklady na medzinárodnú a námornú prepravu,
e) vnútorné prepravné náklady a náklady spojené s odoslaním zásielky na vývoz, zabezpečované alebo nariadené vládami za výhodnejších podmienok ako pre domáce zásielky,
f) subvencie na poľnohospodárske výrobky určené na zapracovanie do vyvážaných výrobkov.
2. a) S výnimkou ustanovení písmena b) úroveň záväzkov na vývozné subvencie pre každý rok vykonávacieho obdobia, ako sú stanovené v Listine koncesií a záväzkov člena, predstavuje, pokiaľ ide o vývozné subvencie uvedené v odseku 1,
i) v prípade záväzkov na zníženie rozpočtových výdavkov najvyššiu úroveň výdavkov na takéto subvencie, ktoré môžu byť pridelené alebo vydané v tomto roku, ak ide o príslušný poľnohospodársky výrobok alebo o skupinu výrobkov, a
ii) v prípade záväzkov na zníženie množstva vývozu najvyššie množstvo poľnohospodárskeho výrobku alebo skupiny výrobkov, na ktoré môžu byť vývozné subvencie poskytnuté v tomto roku.
b) Od druhého do piateho roku vykonávacieho obdobia môže člen poskytnúť vývozné subvencie uvedené v odseku 1 v danom roku nad zodpovedajúcu úroveň ročného záväzku, ak ide o výrobky alebo skupiny výrobkov stanovených v časti IV Listiny koncesií a záväzkov člena s podmienkou, že
i) súhrnná suma rozpočtových výdavkov na tieto subvencie nepresiahne od začiatku vykonávacieho obdobia až do predmetného roku súhrnnú sumu, ktorá by vyplynula z úplného dodržania príslušnej úrovne ročného rozpočtového záväzku stanoveného v Listine koncesií a záväzkov člena o viac ako 3 % úroveň základného obdobia týchto rozpočtových výdavkov,
ii) súhrnné množstvá vývozu, ktoré využívajú takéto vývozné subvencie, nepresiahnu od začiatku vykonávacieho obdobia do predmetného roku súhrnné množstvá, ktoré by vyplynuli z úplného dodržania príslušnej úrovne ročného kvantitatívneho záväzku stanoveného v Listine koncesií a záväzkov člena, o viac ako 1,75 % množstvo základného obdobia,
iii) celkové súhrnné sumy rozpočtových výdavkov na takéto vývozné subvencie a množstvá používajúce takéto vývozné subvencie počas celého vykonávacieho obdobia nie sú vyššie ako súhrn, ktorý by vyplynul z úplného dodržania príslušnej úrovne ročných záväzkov stanovených v Listine koncesií a záväzkov člena, a
iv) rozpočtové výdavky člena na vývozné subvencie a množstvá používajúce takéto subvencie pri ukončení vykonávacieho obdobia nie sú vyššie ako 64 %, prípadne 79 % úrovne základného obdobia 1986 – 1990. Pre rozvojové členské krajiny to bude 76 %, prípadne 86 %.
3. Záväzky súvisiace s obmedzeniami rozširovania rozsahu subvencovania vývozu sú tie, ktoré sú stanovené v Listinách koncesií a záväzkov.
4. Počas vykonávacieho obdobia sa nebude od rozvojových členských krajín požadovať, aby prijali záväzky na vývozné subvencie uvedené v odseku 1 d) a e) s podmienkou, že sa nepoužijú spôsobom, ktorý by obchádzal záväzky na zníženie.
Článok 10
Zamedzenie obchádzaniu záväzkov na vývozné subvencie
1. Vývozné subvencie neuvedené v článku 9 ods. 1 sa nepoužijú spôsobom, ktorý má za následok obchádzanie záväzkov alebo ktorý môže viesť k obchádzaniu záväzkov na vývozné subvencie; ani neobchodné transakcie sa nebudú využívať na obchádzanie takýchto záväzkov.
2. Členovia sa zaväzujú pracovať pre rozvoj medzinárodne dohodnutých pravidiel upravujúcich vývozné úvery, vývozné úverové záruky alebo poisťovacie programy a po dohode o takýchto pravidlách poskytovať vývozné úvery, vývozné úverové záruky alebo poisťovacie programy iba v súlade s nimi.
3. Každý člen, ktorý tvrdí, že akékoľvek množstvo vyvážané nad úroveň záväzkov na zníženie nie je subvencované, musí preukázať, že žiadna vývozná subvencia bez ohľadu na to, či je uvedená v článku 9, alebo nie, nebola poskytnutá na príslušné vyvážané množstvo.
4. Členovia, ktorí poskytujú medzinárodnú potravinovú pomoc, zabezpečia, že
a) rozhodnutie o medzinárodnej potravinovej pomoci nebude priamo či nepriamo viazané na obchodné vývozy poľnohospodárskych výrobkov do krajín prijímateľa,
b) transakcie medzinárodnej potravinovej pomoci vrátane dvojstrannej potravinovej pomoci, ktoré budú vyjadrené peňažne, sa uskutočnia v súlade so „Zásadami FAO o rozdeľovaní prebytkov a poradných povinností“ a kde je to vhodné, systémom bežných obchodných operácií (Usual Marketing Requirements System – UMRs) a
c) takáto pomoc sa poskytne v čo najväčšom rozsahu umožňujúcom formou daru alebo podľa podmienok nemenej výhodných, než sa poskytujú v súlade s článkom IV Konvencie o potravinovej pomoci 1986.
Článok 11
Zapracované výrobky
V žiadnom prípade nemôže subvencia poskytnutá na jednotku zapracovaného základného poľnohospodárskeho výrobku presiahnuť subvenciu na jednotku, ktorá by bola zaplatená pri vývoze základného výrobku.
ČASŤ VI
Článok 12
Pravidlá na zákazy a obmedzenia vývozu
1. Ak člen zavedie akékoľvek nové zákazy alebo obmedzenia vývozu potravín v súlade s článkom XI ods. 2 a) GATT 1994, musí zachovávať tieto ustanovenia:
a) člen zavádzajúci zákaz alebo obmedzenie vývozu bude venovať náležitú pozornosť účinkom takéhoto zákazu alebo obmedzenia na potravinovú zabezpečovanosť dovážajúceho člena,
b) predtým, ako ktorýkoľvek člen zavedie zákaz alebo obmedzenie vývozu, oznámi v reálne možnom predstihu Poľnohospodárskemu výboru písomnú informáciu obsahujúcu povahu a trvanie takéhoto opatrenia a na požiadanie bude konzultovať s ktorýmkoľvek iným členom, ktorý má podstatný záujem ako dovozca, akúkoľvek záležitosť súvisiacu s príslušným opatrením. Člen zavádzajúci takýto zákaz alebo obmedzenie vývozu poskytne na požiadanie tohto člena nevyhnutné informácie.
2. Ustanovenia tohto článku sa nebudú vzťahovať na žiadnu rozvojovú členskú krajinu, pokiaľ toto opatrenie nie je prijaté rozvojovou členskou krajinou, ktorá je výlučne vývozcom špecifickej potraviny, ktorej sa opatrenie týka.
ČASŤ VII
Článok 13
Obmedzenia
Počas vykonávacieho obdobia, napriek ustanoveniam GATT 1994 a Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach (v tomto článku len „Dohoda o subvenciách“),
a) domáce podporné opatrenia, ktoré sú v úplnom súlade s ustanoveniami prílohy 2 k tejto dohode, budú
i) nenapadnuteľné subvencie na účely vyrovnávacích ciel,4)
ii) výnimky z opatrení založených na článku XVI GATT 1994 a časti III Dohody o subvenciách a
iii) výnimky z opatrení založených na zrušení alebo znížení výhod z colných koncesií vyplývajúcich pre iného člena podľa článku II GATT 1994 v zmysle článku XXIII ods. 1 b) GATT 1994;
b) domáce podpory, ktoré sú v úplnom súlade s ustanoveniami článku 6 tejto dohody vrátane priamych platieb, ktoré sú v súlade s ustanoveniami odseku 5, ako sú uvedené v Listine koncesií a záväzkov každého člena, ako aj domáce podpory v rámci minimálnych úrovní a v súlade s článkom 6 ods. 2, budú
i) oslobodené od vyrubenia vyrovnávacích ciel, ak zistenie ujmy alebo jej hrozby bude uskutočnené v súlade s článkom VI GATT 1994 a s časťou V Dohody o subvenciách a obmedzenie sa preukáže pri začatí každého preskúmania týkajúceho sa vyrovnávacích ciel,
ii) výnimkou z opatrení podľa článku XVI ods. 1 GATT 1994 alebo podľa článkov 5 a 6 Dohody o subvenciách za predpokladu, že takéto opatrenia neposkytujú podporu špecifickej komodite nad úroveň, o ktorej sa rozhodlo počas obchodného roku 1992, a
iii) výnimkou z opatrení založených na nenásilnom zrušení alebo znížení výhod z colných koncesií poskytnutých inému členovi podľa článku II GATT 1994 v zmysle článku XXIII ods. 1 b) GATT 1994 za predpokladu, že takéto opatrenia neposkytnú podporu špecifickej komodite nad úroveň, o ktorej sa rozhodlo počas obchodného roku 1992;
c) vývozné podpory, ktoré sú v úplnom súlade s ustanoveniami časti V tejto dohody, ako sa uvádza v každej Listine koncesií a záväzkov člena, budú
i) podliehať vyrovnávacím clám iba na základe zistenia ujmy alebo jej hrozby založenej na objeme, účinku na cenu alebo následnom vplyve v súlade s článkom VI GATT 1994 a s časťou V Dohody o subvenciách a obmedzenie sa preukáže pri začatí každého konania týkajúceho sa vyrovnávacích ciel a
ii) výnimkou z opatrení vyplývajúcich z článku XVI GATT 1994 alebo z článkov 3, 5 a 6 Dohody o subvenciách.
ČASŤ VIII
Článok 14
Sanitárne a fytosanitárne opatrenia
Členovia súhlasia s nadobudnutím platnosti Dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach.
ČASŤ IX
Článok 15
Zvláštne a rozdielne zaobchádzanie
1. Uznávajúc, že rozdielne a priaznivejšie zaobchádzanie je pre rozvojové členské krajiny neoddeliteľnou súčasťou rokovania, zvláštne a rozdielne zaobchádzanie, ak ide o záväzky, sa bude poskytovať tak, ako je uvedené v príslušných ustanoveniach tejto dohody a ako je zahrnuté v Listinách koncesií a záväzkov.
2. Rozvojové členské krajiny budú mať možnosť uplatňovať záväzky na zníženie počas 10 rokov. Od najmenej rozvinutých členských krajín sa nebude požadovať, aby prijali záväzky na zníženie.
ČASŤ X
Článok 16
Najmenej rozvinuté krajiny a rozvojové krajiny úplne závislé od dovozu potravín
1. Vyspelé členské krajiny podniknú opatrenie, ktoré je stanovené rozhodnutím o opatreniach týkajúcich sa možných negatívnych účinkov reformného programu na najmenej rozvinuté krajiny a na rozvojové krajiny úplne závislé od dovozu potravín.
2. Poľnohospodársky výbor bude podľa potreby kontrolovať plnenie tohto rozhodnutia.
ČASŤ XI
Článok 17
Poľnohospodársky výbor
Týmto sa zriaďuje Poľnohospodársky výbor.
Článok 18
Preskúmanie plnenia záväzkov
1. Pokrok v plnení záväzkov dohodnutých podľa reformného programu Uruguajského kola bude preskúmavať Poľnohospodársky výbor.
2. Preskúmanie sa uskutoční na základe oznámení, ktoré členovia v tejto súvislosti a v stanovených lehotách predložia, ako aj na základe dokumentácie, o ktorej prípravu môže Sekretariát požiadať na uľahčenie kontrolného procesu.
3. Okrem oznámení predkladaných podľa odseku 2 člen okamžite oznámi každé nové domáce opatrenie alebo zmenu existujúceho opatrenia, pre ktoré sa požaduje oslobodenie od zníženia. Toto oznámenie bude obsahovať podrobnosti o novom alebo zmenenom opatrení a jeho súlad s dohodnutými kritériami uvedenými buď v článku 6, alebo v prílohe 2 k tejto dohode.
4. V kontrolnom procese budú členovia venovať náležitú pozornosť vplyvu nadmernej miery inflácie na schopnosť každého člena dodržať svoje záväzky v domácej podpore.
5. Členovia sa dohodli každoročne konzultovať v Poľnohospodárskom výbore svoju účasť na normálnom raste svetového obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami v rámci záväzkov na vývozné subvencie podľa tejto dohody.
6. Preskúmanie zabezpečí členom príležitosť predložiť akúkoľvek otázku vzťahujúcu sa na plnenie záväzkov podľa reformného programu uvedeného v tejto dohode.
7. Každý člen môže upozorniť Poľnohospodársky výbor na akékoľvek opatrenie, o ktorom predpokladá, že ho mal oznámiť iný člen.
Článok 19
Konzultácie a urovnávanie sporov
Ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994 vypracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov sa použijú pri konzultáciách a urovnávaní sporov podľa tejto dohody.
ČASŤ XII
Článok 20
Pokračovanie reformného procesu
Uznávajúc, že dlhodobý cieľ podstatného postupného znižovania podpory a ochrany, ktorý smeruje k zásadnej reforme, je trvalo pokračujúci proces, členovia súhlasia, že rokovania o pokračovaní procesu sa začnú rok pred koncom vykonávacieho obdobia, berúc do úvahy
a) skúsenosť z plnenia záväzkov na zníženie k tomuto dátumu,
b) účinky záväzkov znížovania na svetový obchod v poľnohospodárstve,
c) neobchodné záujmy, zvláštne a rozdielne zaobchádzanie pre rozvojové členské krajiny a cieľ stanoviť spravodlivý a trhovo orientovaný poľnohospodársky obchodný systém a ďalšie ciele a záujmy uvedené v preambule tejto dohody a
d) ďalšie záväzky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie uvedených dlhodobých cieľov.
ČASŤ XIII
Článok 21
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia GATT 1994 a ďalších mnohostranných obchodných dohôd v prílohe 1A k Dohode WTO sa budú uplatňovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
2. Prílohy k tejto dohode sa týmto stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
PRÍLOHA 1
ZOZNAM VÝROBKOV
1. Táto dohoda bude zahŕňať nasledujúce výrobky:
i) kapitoly Harmonizovaného systému 1 až 24 bez rýb a rybích výrobkov a ďalej*)
ii)
HS položka 2905.43 (manitol)
HS položka 2905.44 (sorbitol)
HS záhlavie 33.01 (silice)
HS záhlavie 35.01 až 35.05 (albuminoidné látky, modifikované škroby, lepidla)
HS položka 3809.10 (prípravky na úpravu povrchu)
HS položka 3823.60 (sorbitol iný než 2905.44)
HS záhlavie 41.01 až 41.03 (surové kože a kožky)
HS záhlavie 43.01 (surové kožušiny)
HS záhlavie 50.01 až 50.03 (surový prírodný hodváb a hodvábny odpad)
HS záhlavie 51.01 až 51.03 (vlna a zvieracie chlpy, odpad)
HS záhlavie 52.01 až 52.03 (bavlna nemykaná, mykaná, nečesaná, česaná, odpad)
HS záhlavie 53.01 (surový ľan)
HS záhlavie 53.02 (surové konope)
2. Uvedené položky nebudú obmedzovať zoznam výrobkov Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení.
PRÍLOHA 2
DOMÁCA PODPORA: ZÁKLAD PRE VÝNIMKU ZO ZÁVÄZKOV NA ZNÍŽENIE
1. Domáca podpora, pre ktorú sa požaduje výnimka zo záväzkov na zníženie, musí spĺňať základnú požiadavku, že nemá, alebo má len minimálne účinky poškodzujúce obchod alebo poškodzujúce výrobu. Zároveň všetky prípady, pre ktoré sa požaduje výnimka, musia byť v súlade s nasledujúcimi základnými kritériami:
a) konkrétna podpora sa bude poskytovať prostredníctvom vládneho programu financovaného štátom (vrátane ušlého príjmu vlády) a nebude zahŕňať prevody od spotrebiteľov,
b) konkrétna podpora nebude mať vplyv na poskytnutie cenovej podpory výrobcom.
Ďalej musia byť v súlade so špecifickými subvenčnými kritériami a podmienkami uvedenými v ďalšom texte.
Vládne programy týkajúce sa služieb
2. Všeobecné služby
Podpory v tejto kategórii zahŕňajú výdavky (alebo ušlé príjmy) vo vzťahu k programom, ktoré poskytujú pomoc alebo výhody poľnohospodárskym alebo vidieckym komunitám. Nezahŕňajú priame platby výrobcom ani spracovateľom. Také programy, aké sú ako príklad zahrnuté v nasledujúcom zozname, budú spĺňať všeobecné kritériá stanovené v odseku 1 a tieto špecifické podmienky:
a) výskum vrátane všeobecného výskumu, výskum v súvislosti s programami na ochranu životného prostredia a výskumné programy súvisiace s určitými výrobkami;
b) kontrola škodcov a chorôb vrátane všeobecných a špecifických opatrení pri určitých výrobkoch proti škodcom a chorobám, ako sú systémy včasného varovania, karanténa a vyhubenie;
c) výcvikové služby vrátane všeobecných a špeciálnych výcvikových zariadení;
d) prednáškové a poradenské služby vrátane poskytnutia prostriedkov na uľahčenie prenosu informácií a výsledkov výskumu k výrobcom a spotrebiteľom;
e) inšpekčné služby vrátane všeobecných inšpekčných služieb a kontroly jednotlivých výrobkov na zdravotné, bezpečnostné, klasifikačné a štandardizačné účely;
f) marketingové a propagačné služby vrátane informácií o trhu, poradenstva a propagácie v súvislosti s jednotlivými výrobkami, ale bez nákladov na nešpecifikované účely, ktoré by predávajúci mohli využiť na zníženie ich predajnej ceny alebo na poskytnutie priamej ekonomickej výhody pre kupujúcich,
g) služby poskytované v oblasti infraštruktúry vrátane elektrickej siete, ciest a ostatných spôsobov prepravy, zariadenia trhov a prístavov, zariadenia na dodávku vody, priehrad a odvodňovacích systémov a infraštruktúry spojenej s programami na ochranu životného prostredia. Vo všetkých prípadoch budú náklady určené iba na zabezpečenie alebo výstavbu investičných zariadení a nebudú zahŕňať iné subvenčné opatrenia na zariadenia fariem, než je sieť všeobecne dostupných verejných služieb. Okrem toho nebudú zahŕňať subvencie materiálových vstupov ani prevádzkových nákladov, ani preferenčných užívateľských poplatkov.
3. Verejné skladové hospodárstvo na účely potravinovej bezpečnosti.5)
Výdavky (alebo ušlé príjmy) v súvislosti s vytváraním a udržiavaním zásob výrobkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť programu potravinovej bezpečnosti vymedzenej v národnej legislatíve. Program môže zahŕňať ako svoju účasť vládnu pomoc súkromným skladom výrobkov.
Objem a vytváranie takýchto zásob bude zodpovedať vopred určeným cieľom vzťahujúcim sa výhradne na potravinovú bezpečnosť. Proces vytvárania a rozdeľovania zásob bude z finančného hľadiska transparentný. Nákupy potravín vládou sa budú uskutočňovať za bežné trhové ceny a predaj zo skladov na potravinovú bezpečnosť sa nebude uskutočňovať za nižšiu cenu, ako je bežná domáca trhová cena za daný výrobok a kvalitu.
4. Domáca potravinová pomoc6)
Výdavky (alebo ušlé príjmy) v súvislosti so zabezpečením domácej potravinovej pomoci vrstvám obyvateľstva v núdzi.
Právo získať potravinovú pomoc bude podliehať jasne stanoveným kritériám vzťahujúcim sa na ciele nutričnej výživy. Taká pomoc bude mať formu priameho zabezpečenia dodávok potravín tým, ktorých sa to týka, alebo poskytnutia prostriedkov, ktoré umožnia tým, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, nakupovať potraviny buď za trhové, alebo za subvenčné ceny. Nákupy potravín vládou sa budú uskutočňovať za bežné trhové ceny a financovanie a vykonávanie pomoci bude transparentné.
5. Priame platby výrobcom
Podpora poskytovaná prostredníctvom priamych platieb (alebo z ušlých príjmov vrátane platieb v naturáliách) výrobcom, pre ktorých sa požaduje výnimka zo záväzkov na zníženie, musí spĺňať základné kritériá uvedené v odseku 1 a ďalej špecifické kritériá uplatňované na jednotlivé druhy priamych platieb tak, ako sú uvedené v odsekoch 6 až 13. Tam, kde sa žiada výnimka pre akýkoľvek existujúci alebo nový druh priamej platby iný, než je uvedené v odsekoch 6 až 13, musí zodpovedať kritériám b) až e) odseku 6 spolu so všeobecnými kritériami uvedenými v odseku 1.
6. Tlmená podpora príjmu
a) Právo získať takéto platby bude určené presne stanovenými kritériami, ako je príjem, štatút výrobcu alebo majiteľa pôdy, faktor použitia alebo úroveň výroby počas určeného a pevne stanoveného obdobia.
b) Suma takýchto platieb v ktoromkoľvek danom roku nebude súvisieť, a ani nebude založená na druhu, ani na objeme výroby (vrátane počtu živého dobytka), na ktoré sa zaviazal výrobca v ktoromkoľvek roku nasledujúcom po základnom období.
c) Suma takýchto platieb v ktoromkoľvek danom roku nebude súvisieť, a ani nebude založená na domácich, ani na medzinárodne uplatňovaných cenách v akejkoľvek výrobe uskutočnenej v ktoromkoľvek roku nasledujúcom po základnom období.
d) Suma takýchto platieb v ktoromkoľvek danom roku nebude súvisieť, ani nebude založená na faktoroch výroby použitých v ktoromkoľvek roku nasledujúcom po základnom období.
e) Získanie takýchto platieb nie je podmienené uskutočnením žiadnej výroby.
7. Finančná účasť vlády na poistení príjmov a príjmov z programov záchranných sietí
a) Právo získať takéto platby bude podmienené stratou príjmu, berúc do úvahy iba príjem pochádzajúci z poľnohospodárstva, ktorý presahuje 30 percent priemerného hrubého príjmu, alebo ekvivalent vyjadrený v čistom príjme (vylučujúc akékoľvek platby z tých istých alebo z podobných programov) za predchádzajúce trojročné obdobie alebo trojročný priemer vychádzajúci z predchádzajúceho päťročného obdobia s vylúčením najvyššej a najnižšej hodnoty. Každý výrobca, ktorý spĺňa túto podmienku, bude oprávnený získať také platby.
b) Suma takých platieb bude kompenzovať najmenej 70 percent straty príjmu výrobcu v roku, v ktorom sa výrobca stal oprávneným získať túto pomoc.
c) Suma všetkých takých platieb bude súvisieť výlučne s príjmom; nebude súvisieť s druhom ani s objemom výroby (vrátane počtu živého dobytka), na ktorý sa zaviazal výrobca, s domácimi či s medzinárodnými cenami uplatňovanými v tejto výrobe ani s činiteľmi použitými pri výrobe.
d) Keď výrobca dostane v tom istom roku platby podľa tohto odseku a podľa odseku 8 (pomoc pri prírodných pohromách), suma týchto platieb bude nižšia ako 100 percent celkovej straty výrobcu.
8. Platby (uskutočnené buď priamo, alebo formou finančnej pomoci vlády pri programoch poistenia úrody) na podporu pri prírodných pohromách
a) Právo získať také platby vznikne iba potom, keď vládne orgány formálne uznajú, že sa vyskytla, alebo sa vyskytuje prírodná, prípadne podobná pohroma (vrátane epidémií, zamorenia škodcami, nukleárnych nehôd a vojny na území príslušného člena), a spôsobí výrobné straty, ktoré presiahnu 30 percent priemernej výroby za predchádzajúce trojročné obdobie alebo trojročný priemer stanovený na základe predchádzajúceho päťročného obdobia s vylúčením najvyššej a najnižšej hodnoty.
b) Platby po pohrome sa uskutočnia iba v prípade strát z príjmu, živého dobytka (vrátane platieb v súvislosti s veterinárnou liečbou zvierat), pôdy alebo iných výrobných činiteľov spôsobených touto prírodnou pohromou.
c) Platby budú vyrovnávať straty len do výšky celkových nákladov takých strát a nebude sa vyžadovať určenie druhu ani množstva budúcej výroby.
d) Platby uskutočnené počas pohromy nepresiahnu úroveň potrebnú na zabránenie alebo zmiernenie ďalších strát okrem tých, ktoré sú uvedené v kritériu písmena b).
e) Keď výrobca dostane v tom istom roku platby podľa tohto odseku a podľa odseku 7 (poistenie príjmu a príjmu z programov záchrannej siete), suma takých platieb bude menšia ako 100 percent celkovej straty výrobcu.
9. Pomoc poskytovaná pri štrukturálnych úpravách prostredníctvom programov pre výrobcov, ktorí sú nútení ukončiť činnosť
a) Právo získať takéto platby sa stanoví podľa jasne definovaných kritérií v programoch určených na uľahčenie ukončenia činnosti osôb pracujúcich v obchodovateľnej poľnohospodárskej výrobe alebo na uľahčenie ich prechodu do nepoľnohospodárskych činností.
b) Platby budú podmienené tým, že príjemcovia celkom a natrvalo opustia obchodovateľnú poľnohospodársku výrobu.
10. Pomoc poskytovaná pri štrukturálnych úpravách prostredníctvom programov na nevyužívanie zdrojov
a) Právo získať takéto platby sa určí podľa jasne definovaných kritérií v programoch navrhnutých na vyňatie pôdy alebo iných zdrojov vrátane živého dobytka z obchodovateľnej poľnohospodárskej výroby.
b) Platby budú podmienené vyňatím pôdy z obchodovateľnej poľnohospodárskej výroby minimálne na tri roky a v prípade živého dobytka jeho porážkou alebo definitívnou likvidáciou.
c) Platby nebudú vyžadovať, ani určovať žiadne alternatívne využitie takejto pôdy alebo iných zdrojov, ktoré zahŕňajú výrobu obchodovateľných poľnohospodárskych výrobkov.
d) Platby nebudú súvisieť s druhom ani s množstvom výroby, ani s domácimi, ani s medzinárodnými cenami uplatňovanými vo výrobe, ktorá využíva pôdu alebo iné zdroje, ktoré zostávajú zachované pre výrobu.
11. Pomoc pri štrukturálnych úpravách poskytovaná prostredníctvom investičnej pomoci
a) Právo získať takéto platby sa určí podľa jasne definovaných kritérií vo vládnych programoch určených na pomoc finančnej alebo fyzickej reštrukturalizácie činností výrobcu v nadväznosti na objektívne preukázané štrukturálne nevýhody. Právo využívať takéto programy môže byť takisto založené na jasne stanovenom vládnom programe reprivatizácie poľnohospodárskej pôdy.
b) Suma takýchto platieb v ktoromkoľvek danom roku nebude súvisieť s objemom výroby, ani nebude založená na druhu alebo objeme výroby (vrátane počtu živého dobytka) výrobcu v ktoromkoľvek roku nasledujúcom po základnom období, ak nenastane situácia podľa písmena e).
c) Suma takýchto platieb v danom roku nebude súvisieť, ani nebude založená na domácich alebo medzinárodných cenách uplatňovaných na akúkoľvek výrobu zaručenú v ktoromkoľvek roku po základnom období.
d) Platby sa budú poskytovať iba na časové obdobie nevyhnutné na realizáciu investícií, na ktoré sú určené.
e) Platby nebudú obmedzené záväzkom ani určením, ktoré poľnohospodárske výrobky majú príjemcovia vyrábať s výnimkou určenia určitý výrobok nevyrábať.
(f) Platby budú obmedzené sumou požadovanou na vyrovnanie štrukturálnej nevýhody.
12. Platby podľa programov na ochranu životného prostredia
a) Právo získať takéto platby bude stanovené ako súčasť jasne definovaného vládneho programu na ochranu životného prostredia alebo konzervačného programu a bude závisieť od plnenia špecifických podmienok v súlade s vládnym programom vrátane podmienok súvisiacich s výrobnými metódami alebo vstupmi.
b) Suma platby bude obmedzená na mimoriadne náklady alebo straty príjmu pri plnení vládneho programu.
13. Platby z programov regionálnej pomoci
a) Právo získať takéto platby bude obmedzené na výrobcov v znevýhodnených regiónoch. Každý taký región musí mať jednoznačne určenú súvislú geografickú oblasť s definovateľnou ekonomickou a administratívnou identitou považovanou za znevýhodnenú na základe nestranných a objektívnych kritérií jasne stanovených v zákone alebo nariadení a poukazujúcich, že ťažkosti regiónu vznikajú za iných ako len dočasných okolností.
b) Suma takých platieb v ktoromkoľvek danom roku nebude súvisieť, ani nebude založená na druhu alebo objeme výroby (vrátane počtu živého dobytka) zaručených výrobcom v ktoromkoľvek roku po základnom období, ak nepôjde o zníženie tejto výroby.
c) Suma takých platieb v ktoromkoľvek danom roku nebude súvisieť, ani nebude založená na domácich alebo medzinárodných cenách uplatňovaných na akúkoľvek výrobu uskutočnenú v ktoromkoľvek roku po základnom období.
d) Platby sa budú poskytovať iba výrobcom v regiónoch spĺňajúcich stanovené podmienky, zato však budú všeobecne dostupné všetkým výrobcom v rámci takýchto regiónov.
e) Tam, kde je súvislosť s výrobnými faktormi, budú sa platby poskytovať v znižujúcej sa sadzbe nad prahovú úroveň stanovenú pre príslušného činiteľa.
f) Platby budú obmedzené na mimoriadne náklady alebo na straty príjmu pri plnení poľnohospodárskej výroby v stanovenej oblasti.
PRÍLOHA 3
DOMÁCA PODPORA: VÝPOČET CELKOVEJ MIERY PODPÔR
1. Podľa ustanovení článku 6 sa celková miera podpôr (AMS) vypočíta jednotlivo pre každý základný poľnohospodársky výrobok, ktorý dostáva podporu trhovej ceny, nevynímajúc priame platby alebo akúkoľvek inú subvenciu nevyňatú zo záväzkov na zníženie (ostatné nevyňaté podpory). Podpora, ktorá nie je podľa výrobkov špecifikovaná, bude zahrnutá do jedného výrobkovo nešpecifikovaného AMS v celkových peňažných hodnotách.
2. Subvencie podľa odseku 1 budú zahŕňať rozpočtové výdavky vrátane ušlých príjmov vlád alebo ich orgánov.
3. Zahrnutá bude podpora na národnej a nadnárodnej úrovni.
4. Špecifické poľnohospodárske dávky alebo poplatky zaplatené výrobcom sa odpočítajú z AMS.
5. AMS vypočítané na základné obdobie, uvedené v ďalšom texte, bude vytvárať základnú úroveň plnenia záväzkov na zníženie domácej podpory.
6. Pre každý základný výrobok budú stanovené špecifické AMS vyjadrené v celkových peňažných hodnotách.
7. AMS sa vypočíta čo možno najbližšie k miestu uskutočnenia prvého predaja príslušného základného poľnohospodárskeho výrobku. Podpory zamerané na poľnohospodárskych spracovateľov budú zahrnuté v takom rozsahu, aby boli výhodné pre výrobcov základných poľnohospodárskych výrobkov.
8. Podpora trhovej ceny sa vypočíta z rozdielu medzi pevnou zahraničnou referenčnou cenou a uplatňovanou administratívnou cenou, vynásobenou množstvom výroby, ktoré môže získať uplatňovanú administratívnu cenu. Rozpočtové platby vykonané na udržanie tohto rozdielu, ako sú nákupné alebo skladovacie výdavky, nebudú zahrnuté do AMS.
9. Pevná zahraničná referenčná cena sa stanoví na základe rokov 1986 až 1988 a všeobecne bude priemerom hodnoty FOB za jednotku príslušného základného poľnohospodárskeho výrobku v čisto vývoznej krajine a priemerom hodnoty CIF za jednotku príslušného základného poľnohospodárskeho výrobku v čisto dovoznej krajine v základnom období. Ak to bude nevyhnutné, pevná referenčná cena sa môže upraviť podľa rozdielov v kvalite.
10. Nevyňaté priame platby, ktoré sú závislé od cenového rozdielu, sa vypočítajú buď z rozdielu medzi pevnou referenčnou cenou a uplatňovanou administratívnou cenou, vynásobeného množstvom výroby, pre ktoré možno získať administratívnu cenu, alebo použitím rozpočtových výdavkov.
11. Pevná referenčná cena sa stanoví na základe rokov 1986 až 1988 a všeobecne bude skutočnou cenou použitou na určovanie platobných sadzieb.
12. Nevyňaté priame platby, ktoré sú založené na iných činiteľoch ako cena, sa vypočítajú použitím rozpočtových výdavkov.
13. Ostatné nevyňaté podpory vrátane vstupných subvencií a iných podpôr, ako sú opatrenia na zníženie marketingových nákladov: hodnota takýchto podpôr sa vymeria z vládnych rozpočtových výdavkov, alebo ak rozpočtové výdavky neodrážajú v plnom rozsahu príslušnú podporu, základom na výpočet subvencie bude rozdiel medzi cenou subvencovaného tovaru alebo služby a reprezentatívnou trhovou cenou podobného tovaru alebo služby, vynásobenou množstvom tovaru
PRÍLOHA 4
DOMÁCA PODPORA: VÝPOČET EKVIVALENTNEJ MIERY PODPÔR
1. Podľa ustanovení článku 6 sa ekvivalentné miery podpôr vypočítajú na všetky základné poľnohospodárske výrobky, pre ktoré existuje podpora trhovej ceny, definovaná v prílohe č. 3, ale pri ktorých výpočet tohto komponentu AMS nie je možný. Pre takéto výrobky bude základná úroveň plnenia záväzkov na zníženie domácej podpory pozostávať z komponentu podpory trhovej ceny vyjadreného v ekvivalentných mierach podpôr podľa odseku 2 tejto prílohy, ako aj z akejkoľvek nevyňatej priamej platby a inej nevyňatej podpory, ktoré budú aplikované v súlade s odsekom 3 tejto prílohy. Podpora bude zahrnutá na národnej a nadnárodnej úrovni.
2. Ekvivalentné miery podpôr uvedené v odseku 1 sa vypočítajú jednotlivo pre všetky základné poľnohospodárske výrobky, ktoré dostávajú podporu trhovej ceny, a to čo možno najbližšie k miestu uskutočnenia prvého predaja, a pri ktorých nie je možný výpočet komponentu podpory trhovej ceny AMS. Pre tieto základné poľnohospodárske výrobky sa ekvivalentné miery podpôr trhovej ceny stanovia použitím uplatňovanej administratívnej ceny a množstva výroby spĺňajúceho podmienky požadované na získanie tejto ceny, alebo ak to nie je možné, na základe rozpočtových výdavkov použitých na udržanie ceny výrobcu.
3. Tam, kde sú základné poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, predmetom nevyňatých priamych platieb alebo akejkoľvek inej výrobkovo špecifikovanej subvencie nevyňatej zo záväzku na zníženie, základom na ekvivalentné miery podpôr týkajúce sa týchto opatrení budú rovnaké výpočty ako pre zodpovedajúce komponenty AMS (uvedené v prílohe 3 ods. 10 až 13).
4. Ekvivalentné miery podpôr sa vypočítajú na základe sumy subvencie čo možno najbližšie k miestu uskutočnenia prvého predaja príslušného základného poľnohospodárskeho výrobku. Opatrenia zamerané na poľnohospodárskych spracovateľov budú zahrnuté v takom rozsahu, akým prinesú výhody výrobcom základných poľnohospodárskych výrobkov. Špecifické poľnohospodárske dávky alebo poplatky platené výrobcami znížia ekvivalentné miery podpôr o zodpovedajúcu sumu.
PRÍLOHA 5
ZVLÁŠTNE ZAOBCHÁDZANIE PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 2
Sekcia A
1. Ustanovenia článku 4 ods. 2 sa od nadobudnutia platnosti Dohody WTO nebudú uplatňovať na žiadny primárny poľnohospodársky výrobok ani na výrobky z nich spracované alebo pripravené (ďalej len „určené produkty“), ak sa dodržali nasledujúce podmienky (ďalej len „zvláštne zaobchádzanie“):
a) dovozy určených výrobkov tvorili menej ako tri percentá domácej spotreby v základnom období 1986 –1988 (ďalej len „základné obdobie“);
b) od začiatku základného obdobia neboli na určené výrobky poskytnuté žiadne vývozné subvencie;
c) na primárny poľnohospodársky výrobok sa uplatňujú účinné opatrenia na obmedzenie výroby;
d) takéto výrobky sú určené symbolom „ST – príloha 5“ v oddiele I-B časti I Listiny koncesií a záväzkov členov, pripojené k Marrakéšskemu protokolu, pretože sú predmetom zvláštneho zaobchádzania, odzrkadľujúceho faktory neobchodných záujmov, ako je potravinová bezpečnosť a ochrana životného prostredia a
e) možnosti minimálneho prístupu na trh pre určené produkty podľa oddielu I-B časti I Listiny koncesií a záväzkov príslušného člena od začiatku prvého roka vykonávacieho obdobia zodpovedajú 4 % domácej spotreby určených produktov v základnom období a potom sa každoročne zvyšujú v priebehu zostávajúceho vykonávacieho obdobia o 0,8 % zodpovedajúcej domácej spotreby v základnom období.
2. Na začiatku ktoréhokoľvek roka vykonávacieho obdobia môže člen upustiť od použitia zvláštneho zaobchádzania na určené výrobky v súlade s ustanoveniami odseku 6. V takom prípade príslušný člen zachová príležitosti minimálneho prístupu, ktoré v tom čase už existujú, a v zostávajúcom vykonávacom období zvýši príležitosti na minimálny prístup každoročne o 0,4 percenta zodpovedajúcej domácej spotreby v základnom období. Potom bude úroveň príležitostí minimálneho prístupu vyplývajúca z tejto formulácie v poslednom roku vykonávacieho obdobia zachovaná v Listine koncesií a záväzkov príslušného člena.
3. Každé rokovanie o otázke, či môže pokračovať zvláštne zaobchádzanie podľa odseku 1 po skončení vykonávacieho obdobia, bude dokončené v priebehu vykonávacieho obdobia ako súčasť rokovaní uvedených v článku 20 tejto dohody, berúc do úvahy faktory neobchodných záujmov.
4. Ak sa na rokovaniach v súlade s odsekom 3 dohodne, že člen môže pokračovať v uplatňovaní zvláštneho zaobchádzania, tento člen poskytne dodatočné a prijateľné koncesie stanovené na tomto rokovaní.
5. Tam, kde zvláštne zaobchádzanie nebude pokračovať na konci vykonávacieho obdobia, príslušný člen bude plniť ustanovenia odseku 6. V takom prípade sa po skončení vykonávacieho obdobia zachovajú pri určených produktoch príležitosti minimálneho prístupu na úrovni 8 percent zodpovedajúcej domácej spotreby v základnom období v príslušnej Listine koncesií a záväzkov člena.
6. Opatrenie na hranici iné ako bežné clá udržiavané na určené výrobky budú podliehať ustanoveniam článku 4 ods. 2 s platnosťou od začiatku roka, v ktorom sa upustí od uplatňovania zvláštneho zaobchádzania. Tieto výrobky budú podliehať bežným clám, ktoré budú viazané v Listine koncesií a záväzkov príslušného člena a uplatňované od začiatku roka, v ktorom sa zvláštne zaobchádzanie končí, a potom pri takých sadzbách, ktoré by sa uplatnili, keby sa počas vykonávacieho obdobia uplatnilo zníženie aspoň o 15 percent v rovnakých ročných podieloch. Tieto clá budú stanovené na základe colných ekvivalentov vypočítaných v súlade s predpísanými zásadami pripojenými k tejto prílohe.
Sekcia B
7. Ani ustanovenia článku 4 ods. 2 sa nebudú uplatňovať od nadobudnutia platnosti Dohody WTO na primárny poľnohospodársky výrobok, ktorý je prevládajúcou plodinou v tradičnej strave členskej rozvojovej krajiny, ak sú okrem podmienok uvedených v odseku 1a) až 1d), ktoré sa uplatňujú pri príslušných výrobkoch, splnené nasledujúce podmienky:
a) príležitosti minimálneho prístupu na trh pre príslušné výrobky uvedené v oddiele I-B časti I Listiny koncesií a záväzkov príslušnej členskej rozvojovej krajiny zodpovedajú 1 percentu domácej spotreby príslušných výrobkov v základnom období od začiatku prvého roka vykonávacieho obdobia a zvyšujú sa rovnakými ročnými podielmi na 2 percentá zodpovedajúcej domácej spotreby v základnom období na začiatku piateho roka vykonávacieho obdobia. Od začiatku šiesteho roka vykonávacieho obdobia zodpovedajú príležitosti minimálneho prístupu pre príslušné výrobky 2 percentám zodpovedajúcej domácej spotreby v základnom období a zvyšujú sa až do začiatku desiateho roka v rovnakých ročných podieloch na 4 percentá zodpovedajúcej domácej spotreby v základnom období. Potom sa bude úroveň príležitostí na minimálny prístup vyplývajúca z tejto formulácie na desiaty rok udržiavať v Listine koncesií a záväzkov príslušnej členskej rozvojovej krajiny;
b) pre ostatné výrobky boli poskytnuté primerané príležitosti prístupu na trh podľa tejto dohody.
8. Každé rokovanie o otázke, či môže pokračovať zvláštne zaobchádzanie podľa odseku 7 po ukončení desiateho roka nasledujúceho po začiatku vykonávacieho obdobia, sa začne a ukončí v priebehu tohto desiateho roka nasledujúceho po začiatku vykonávacieho obdobia.
9. Ak je výsledkom rokovania uvedeného v odseku 8 dohodnutie, že člen môže pokračovať v uplatňovaní zvláštneho zaobchádzania, tento člen poskytne dodatočné a prijateľné koncesie stanovené na tomto rokovaní.
10. V takom prípade, keď zvláštne zaobchádzanie podľa odseku 7 nemá pokračovať po desiatom roku nasledujúcom od začiatku vykonávacieho obdobia, príslušné výrobky budú podliehať bežným clám stanoveným na základe colného ekvivalentu, ktorý je vypočítaný v súlade s predpísanými smernicami, pripojenými k tejto prílohe, ktoré sa budú uplatňovať v Listine koncesií a záväzkov príslušného člena. V iných ohľadoch sa ustanovenia odseku 6 použijú tak, ako sú modifikované príslušným zvláštnym a rozdielnym zaobchádzaním poskytnutým rozvojovým členským krajinám podľa tejto dohody.
DODATOK K PRÍLOHE 5
SMERNICE NA VÝPOČET COLNÝCH EKVIVALENTOV NA OSOBITNÉ ÚČELY, ŠPECIFIKOVANÉ V ODSEKOCH 6 A 10 TEJTO PRÍLOHY
1. Výpočet colných ekvivalentov bez ohľadu na to, či je vyjadrený hodnotovo (ad valorem), alebo špecifickými sadzbami, bude urobený prehľadným spôsobom použitím skutočného rozdielu medzi domácimi a zahraničnými cenami. Použité údaje budú za roky 1986 až 1988. Colné ekvivalenty budú stanovené
a) v prvom rade na štvormiestnej úrovni HS;
b) na šesťmiestnej alebo podrobnejšej úrovni HS, ak to bude potrebné;
c) všeobecne pre spracované a/alebo pripravené výrobky vynásobením špecifického colného ekvivalentu/ov pre primárny poľnohospodársky výrobok/ky podielom/mi primárneho poľnohospodárskeho výrobku/ov v spracovaných alebo v pripravených výrobkoch vyčíslených podľa okolností v hodnotách alebo vo fyzikálnych jednotkách s prihliadnutím v prípade potreby na akékoľvek ďalšie prvky bežne zabezpečujúce ochranu priemyslu.
2. Zahraničnými cenami budú zásadne skutočné priemerné CIF ceny za jednotku dosahované v dovážajúcej krajine. Tam, kde nie sú k dispozícii priemerné CIF ceny za jednotku, alebo nie sú primerané, zahraničnou cenou bude buď
a) príslušná priemerná CIF cena za jednotku dosahovaná v blízkej krajine, alebo
b) odhad z priemernej FOB jednotkovej ceny vhodne vybraného veľkého vývozcu alebo vývozcov zvýšený o odhadnuté poisťovacie náklady, prepravné a ostatné príslušné náklady v dovážajúcej krajine.
3. Zahraničné ceny budú zásadne prepočítané na domácu menu, pričom sa použije priemerný trhový výmenný kurz za rovnaké obdobie, ako sú cenové údaje.
4. Domáca cena bude zásadne reprezentatívna veľkoobchodná cena prevládajúca na domácom trhu, alebo bude odhadom takej ceny, ak nie sú dostupné vhodné údaje.
5. Počiatočné colné ekvivalenty môžu byť, ak to bude nevyhnutné, upravené s prihliadnutím na rozdiely v kvalite alebo rozmanitosti vhodným koeficientom.
6. Ak colný ekvivalent vyplývajúci z týchto smerníc je záporný alebo nižší ako súčasná viazaná colná sadzba, môže sa počiatočný colný ekvivalent stanoviť na úrovni súčasnej viazanej colnej sadzby alebo na základe národných ponúk za tento výrobok.
7. Ak bude upravená úroveň colného ekvivalentu, ktorá by vyplynula z uvedených smerníc, bude príslušnému členovi na požiadanie plne poskytnutá príležitosť konzultovať s cieľom dohodnúť sa o vhodnom riešení.
DOHODA
o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
Členovia,
opätovne potvrdzujúc, že žiadnemu členovi sa nebude brániť prijímať, ani presadzovať opatrenia nevyhnutné na ochranu zdravia alebo života ľudí, zvierat alebo rastlín za predpokladu, že sa nebudú uplatňovať spôsobom, ktorý by vytváral svojvoľnú alebo neoprávnenú diskrimináciu medzi členmi, u ktorých prevažujú rovnaké podmienky alebo skryté obmedzenia medzinárodného obchodu;
želajúc si zlepšiť zdravie ľudí, zvierat a fytosanitárnu situáciu všetkých členov;
všímajúc si, že sanitárne a fytosanitárne opatrenia sa často uplatňujú na základe dvojstranných dohôd alebo protokolov;
želajúc si, aby vytvorenie mnohostranného rámca pravidiel viedlo k príprave, prijímaniu a uplatňovaniu sanitárnych a fytosanitárnych opatrení s cieľom minimalizovať ich negatívny vplyv na obchod;
uznávajúc, že dôležitým prínosom v tomto smere môžu byť medzinárodné normy, smernice alebo odporúčania;
želajúc si podporovať použitie harmonizovaných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení medzi členmi na základe medzinárodných noriem, smerníc a odporúčaní vypracovaných príslušnými medzinárodnými organizáciami vrátane Komisie pre Kódex Alimentarius, Medzinárodného úradu epizootického a príslušných medzinárodných a regionálnych organizácií pôsobiacich v rámci Medzinárodnej konvencie o ochrane rastlín, pričom sa od členov nepožaduje, aby menili svoju primeranú úroveň ochrany života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;
uznávajúc, že členské rozvojové krajiny sa môžu stretnúť s ťažkosťami pri dodržiavaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení dovážajúcich členov a v dôsledku toho s ťažkosťami v prístupe na trhy a aj pri príprave a uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení vo svojich krajinách, a želajúc si pomáhať im v týchto ich snahách;
želajúc si preto vypracovať pravidlá na uplatňovanie ustanovení GATT 1994, ktoré sa vzťahujú na používanie sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení, najmä ustanovenia článku XX(b)1);
dohodli sa takto:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Táto dohoda sa vzťahuje na všetky sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktoré môžu priamo alebo nepriamo pôsobiť na medzinárodný obchod. Také opatrenia sa vypracujú a budú sa uplatňovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
2. Na účely tejto dohody sa budú uplatňovať definície uvedené v prílohe A.
3. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
4. Nič z tejto dohody sa nedotýka práv členov vyplývajúcich z Dohody o technických prekážkach obchodu, ak ide o opatrenia, ktoré nepatria do rámca tejto dohody.
Článok 2
Základné práva a povinnosti
1. Členovia majú právo prijímať sanitárne a fytosanitárne opatrenia nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, ak také opatrenia nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto dohody.
2. Členovia zabezpečia, aby sa akékoľvek sanitárne alebo fytosanitárne opatrenie uplatňovalo len v rozsahu nevyhnutnom na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, aby sa zakladalo na vedeckých zásadách a aby sa nerealizovalo bez dostatočného vedeckého dôkazu, ak nie je v rozpore s článkom 5 ods. 7.
3. Členovia zabezpečia, aby ich sanitárne a fytosanitárne opatrenia svojvoľne alebo neoprávnene nediskriminovali iných členov, u ktorých prevládajú rovnaké alebo podobné podmienky vrátane ich vlastného územia a územia iných členov. Sanitárne a fytosanitárne opatrenia sa nebudú uplatňovať spôsobom, ktorý by vytváral skryté obmedzenie medzinárodného obchodu.
4. O sanitárnych alebo fytosanitárnych opatreniach, ktoré sa zhodujú s príslušnými ustanoveniami tejto dohody, sa predpokladá, že budú v súlade so záväzkami členov podľa ustanovení GATT 1994, ktoré sa vzťahujú na uplatňovanie sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, predovšetkým však ustanovenia článku XX(b).
Článok 3
Harmonizácia
1. S cieľom harmonizovať sanitárne a fytosanitárne opatrenia na takej širokej základni, ako je to možné, budú členovia prijímať svoje sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia na základe medzinárodných noriem, smerníc a odporúčaní, ak existujú a ak ustanovenia tejto dohody, najmä odsek 3, neustanovujú inak.
2. Sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia, ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami, smernicami alebo odporúčaniami, budú sa pokladať za nevyhnutné na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín a za zlučiteľné s príslušnými ustanoveniami tejto dohody a GATT 1994.
3. Členovia môžu zaviesť alebo ponechať v platnosti sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia, ktorých výsledkom je vyššia úroveň sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany, než by sa dosiahla prostredníctvom opatrení založených na príslušných medzinárodných normách, smerniciach alebo odporúčaniach, ak sú vedecky opodstatnené alebo ak sú dôsledkom úrovne sanitárnej a fytosanitárnej ochrany, ktorú člen označí ako primeranú v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 52)ods. 1 až 8. Žiadne opatrenia, ktorých výsledkom je rozdielna úroveň sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany v porovnaní s tou, ktorá by sa dosiahla opatreniami založenými na medzinárodných normách, smerniciach alebo odporúčaniach, nebudú nezlučiteľné s akýmkoľvek ustanovením tejto dohody.
4. Členovia sa budú aktívne zúčastňovať v rámci limitov svojich zdrojov na činnosti príslušných medzinárodných organizácií a ich pomocných orgánov, predovšetkým však na činnosti Komisie pre Kódex Alimentarius, Medzinárodného úradu epizootického a medzinárodných a regionálnych organizácií pôsobiacich v rámci Medzinárodnej konvencie na ochranu rastlín s cieľom podporovať ich pri vypracúvaní a vykonávaní pravidelných revízií noriem, smerníc a odporúčaní s ohľadom na všetky aspekty sanitárnych a fytosanitárnych opatrení.
5. Výbor pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ako je stanovené v článku 12 ods. 1 a 4 (ďalej v tejto dohode len „výbor“), vypracuje postup na sledovanie procesu medzinárodnej harmonizácie a bude koordinovať činnosť v tomto smere s príslušnými medzinárodnými organizáciami.
Článok 4
Rovnocennosť
1. Členovia budú pokladať sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia ostatných členov za rovnocenné aj vtedy, ak sa tieto opatrenia líšia od ich vlastných alebo od tých, ktoré používajú iní členovia obchodujúci s tým istým výrobkom, ak vyvážajúci člen objektívne dokáže dovážajúcemu členovi, že jeho opatreniami sa dosahuje primeraná úroveň sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany dovážajúceho člena. Z tohto dôvodu sa dovážajúcemu členovi na požiadanie a v rozumnej miere umožní vykonať inšpekciu, testovanie a pod.
2. Členovia budú na požiadanie uskutočňovať konzultácie s cieľom dosiahnuť dvojstranné a mnohostranné zmluvy o uznávaní rovnocennosti jednotlivých sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení.
Článok 5
Odhad rizika a stanovenie primeranej úrovne sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany
1. Členovia zabezpečia, aby sa ich sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia zakladali na odhade primeranom okolnostiam, čo sa týka rizík súvisiacich so životom alebo zdravím ľudí, zvierat alebo rastlín, berúc do úvahy techniky na odhad rizika vyvinuté príslušnými medzinárodnými organizáciami.
2. Pri odhade rizika členovia budú brať do úvahy dostupné vedecké dôkazy, príslušné postupy a výrobné metódy, príslušné kontrolné metódy, metódy výberu vzoriek a testovacie metódy, výskyt špecifických chorôb alebo škodcov, existenciu oblastí bez chorôb alebo škodcov, príslušné ekologické podmienky a podmienky životného prostredia a karanténu alebo iné spôsoby šetrenia.
3. Pri odhade rizika súvisiaceho so životom a zdravím zvierat alebo rastlín a pri určovaní opatrenia, ktoré sa má uplatniť na dosiahnutie primeranej úrovne sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany pred takýmto rizikom, členovia budú pokladať za závažné tieto príslušné ekonomické faktory: možné škody vo forme straty výroby alebo predaja v prípade výskytu, usadenia alebo rozšírenia škodcov alebo choroby, náklady na kontrolu alebo likvidáciu škodcov alebo chorôb na území dovážajúceho člena a relatívnu efektívnosť nákladov alternatívnych prístupov k odstráneniu rizík.
4. Členovia by mali pri stanovovaní primeranej úrovne sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany brať do úvahy cieľ minimalizovať negatívne účinky na obchod.
5. Každý člen s cieľom dosiahnuť súlad v uplatňovaní koncepcie primeranej úrovne sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany pred ohrozením života a zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín bude predchádzať svojvoľným alebo neopodstatneným rozlišovaním úrovní, ktoré považuje za primerané v rozdielnych situáciách, ak výsledkom takýchto rozlišovaní je diskriminácia alebo skryté obmedzenie medzinárodného obchodu. Členovia budú spolupracovať s výborom v súlade s článkom 12 ods. 1, 2 a 3 tejto dohody pri vytváraní smernice na podporu praktickej realizácie tohto ustanovenia. Výbor bude brať do úvahy pri vypracúvaní smerníc všetky závažné faktory vrátane výnimočného charakteru ohrozenia ľudského zdravia, ktorému sa ľudia dobrovoľne vystavujú.
6. Rešpektujúc článok 3 ods. 2 pri zavádzaní alebo udržiavaní sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení na dosiahnutie primeranej úrovne sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany, členovia zabezpečia, aby takéto opatrenia neobmedzovali obchod viac, ako je nevyhnutné na dosiahnutie primeranej úrovne sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany, berúc do úvahy technickú a ekonomickú vykonateľnosť.3)
7. Ak príslušný vedecký dôkaz nie je dostatočný, člen môže dočasne prijať sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia na základe príslušných dostupných informácií vrátane tých, ktoré sú z príslušných medzinárodných organizácií, ako aj zo sanitárnych alebo z fytosanitárnych opatrení uplatňovaných inými členmi. Za takýchto okolností sa budú členovia snažiť získať dodatočné informácie nevyhnutné na objektívnejší odhad rizika a potom preskúmajú sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia v rámci primeranej časovej lehoty.
8. Ak má člen dôvod domnievať sa, že určité sanitárne alebo fytosanitárne opatrenie zavedené alebo uplatňované iným členom obmedzuje, alebo môže obmedziť jeho vývoz a že sa neopiera o príslušné medzinárodné normy, smernice alebo odporúčania alebo že takéto normy, smernice alebo odporúčania neexistujú, môže požadovať vysvetlenie dôvodov pre takéto sanitárne alebo fytosanitárne opatrenie, ktoré poskytne člen uplatňujúci takéto opatrenie.
Článok 6
Prispôsobenie sa regionálnym podmienkam vrátane oblastí, ktoré sú zbavené škodcov a chorôb a oblastí s nízkym výskytom škodcov alebo chorôb
1. Členovia zabezpečia, aby ich sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia boli prispôsobené sanitárnym alebo fytosanitárnym podmienkam oblasti, či už celej krajiny, časti územia krajiny, alebo častí niekoľkých krajín, z ktorých výrobok pochádza a do ktorých je výrobok určený. Pri odhade sanitárnych alebo fytosanitárnych podmienok oblasti členovia budú brať do úvahy okrem iného stupeň výskytu určitých chorôb alebo škodcov, existenciu vyhubovacích alebo kontrolných programov a primerané kritériá alebo smernice, ktoré môžu vypracovať príslušné medzinárodné organizácie.
2. Členovia budú zvlášť uznávať koncepciu oblastí, ktoré sú zbavené škodcov alebo chorôb, a oblastí s nízkym výskytom škodcov alebo chorôb. Určenie takýchto oblastí bude založené na takých faktoroch, ako je zemepisné vyznačenie, ekosystémy, epidemiologický dohľad a efektívnosť sanitárnych alebo fytosanitárnych kontrol.
3. Vyvážajúci členovia vyhlasujúci, že oblasti vnútri ich územia sú bez škodcov alebo chorôb, alebo majú nízky výskyt škodcov alebo chorôb, zabezpečia nevyhnutný dôkaz o tom, aby objektívne dokázali dovážajúcemu členovi, že také oblasti sú a pravdepodobne zostanú oblasťami bez škodcov alebo chorôb, alebo oblasťami s nízkym výskytom škodcov, alebo chorôb. Na tento účel sa dovážajúcemu členovi na požiadanie umožní potrebný prístup na inšpekciu, testovanie a pod.
Článok 7
Transparentnosť
Členovia budú oznamovať zmeny vo svojich sanitárnych alebo fytosanitárnych opatreniach a poskytnú informácie o svojich sanitárnych alebo fytosanitárnych opatreniach v súlade s ustanoveniami prílohy B.
Článok 8
Kontrola, inšpekcia a schvaľovacie postupy
Členovia budú pri vykonávaní kontroly, inšpekcie a schvaľovacích postupov vrátane národných systémov na schvaľovacie postupy používania prísad alebo na stanovenie prípustného množstva kontaminátov v potravinách, nápojoch alebo krmivách postupovať podľa ustanovenia prílohy C alebo inak zabezpečia, aby ich postupy neboli v rozpore s ustanoveniami tejto dohody.
Článok 9
Technická pomoc
1. Členovia sa dohodli, že umožnia obstarávanie technickej pomoci iným členom, najmä členom z rozvojových krajín, buď dvojstranne, alebo prostredníctvom príslušných medzinárodných organizácií. Takáto pomoc môže byť okrem iného v oblastiach spracovateľských technológií, výskumu a infraštruktúry vrátane zriaďovania národných riadiacich orgánov a môže mať formu poradenstva, úverov, darov alebo dotácií vrátane vyhľadávania technických expertíz, školení a vybavenia, ktoré by umožňovali týmto krajinám prispôsobiť sa a vyhovieť sanitárnym alebo fytosanitárnym opatreniam nevyhnutným na dosiahnutie primeranej úrovne sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany na ich vývozných trhoch.
2. Tam, kde sa požadujú významnejšie investície nevyhnutné na to, aby vyvážajúca členská rozvojová krajina splnila sanitárne alebo fytosanitárne požiadavky dovážajúceho člena, dovážajúci člen posúdi poskytnutie takej technickej pomoci, ktorá by umožnila členskej rozvojovej krajine udržať a rozšíriť možnosti prístupu na trh pre výrobok, ktorého sa to týka.
Článok 10
Zvláštne a rozdielne zaobchádzanie
1. Pri príprave a uplatňovaní sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení členovia budú brať do úvahy zvláštne potreby členských rozvojových krajín, a najmä najmenej rozvinutých členských krajín.
2. Tam, kde primeraná úroveň sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany poskytuje možnosť postupne zavádzať nové sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia, môže byť poskytnutý dlhší časový rámec na ich dodržiavanie pri výrobkoch, o ktorých vývoz majú záujem členské rozvojové krajiny, a takto podporovať možnosti ich vývozu.
3. S cieľom zabezpečiť pre členské rozvojové krajiny možnosť postupovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody je výbor oprávnený poskytnúť týmto krajinám na požiadanie určité časovo limitované výnimky na všetky alebo na časť záväzkov podľa tejto dohody, berúc do úvahy ich finančné, obchodné a rozvojové potreby.
4. Členovia by mali podporovať a uľahčovať aktívnu účasť členských rozvojových krajín v príslušných medzinárodných organizáciách.
Článok 11
Konzultácie a urovnávanie sporov
1. Ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994, ako sú rozpracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov, sa vzťahujú na konzultácie a urovnávanie sporov podľa tejto dohody, ak to nie je inak špecificky stanovené.
2. V spore vzniknutom podľa tejto dohody, ktorý sa týka vedeckých alebo technických otázok, porota bude žiadať názor od expertov, ktorých sama vybrala po konzultácii so stranami, ktoré sú v spore. Nakoniec môže porota, ak to bude považovať za vhodné, vytvoriť poradenskú skupinu technických odborníkov, alebo konzultovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, a to na požiadanie niektorej zo strán sporu alebo z vlastnej iniciatívy.
3. Nič v tejto dohode nenaruší práva členov podľa iných medzinárodných dohôd vrátane práva uchýliť sa k dobrým službám a práva využiť mechanizmus na urovnávanie sporov iných medzinárodných organizácií alebo upravených podľa akejkoľvek medzinárodnej dohody.
Článok 12
Administrácia
1. Týmto je zriadený výbor pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktorý umožní pravidelne uskutočňovať konzultácie. Bude vykonávať funkcie nevyhnutné na uplatňovanie ustanovení tejto dohody a na podporu jej cieľov, predovšetkým s ohľadom na harmonizáciu. Rozhodnutia výboru sa prijímajú konsenzom.
2. Výbor bude podporovať a uľahčovať jednorazové konzultácie alebo rokovania medzi členmi o špecifických sanitárnych alebo fytosanitárnych otázkach. Bude podporovať používanie medzinárodných noriem, smerníc alebo odporúčaní všetkými členmi a v tomto smere bude uskutočňovať technické konzultácie a štúdie s cieľom rozšíriť koordináciu a integráciu medzi medzinárodnými a národnými systémami a prístupmi k schvaľovaniu používaných prísad do potravín alebo na stanovenie prípustných dávok kontaminátov v potravinách, nápojoch alebo krmivách.
3. Výbor bude udržiavať úzky kontakt s príslušnými medzinárodnými organizáciami v oblasti sanitárnej a fytosanitárnej ochrany, najmä s Komisiou pre Kódex Alimentarius, s Medzinárodným epizootickým úradom a so sekretariátom Medzinárodnej konvencie o ochrane rastlín s cieľom získavať najlepšie dostupné vedecké a technické stanoviská na spĺňanie tejto dohody a vylúčiť akékoľvek zbytočné zdvojenie vynaloženého úsilia.
4. Výbor vypracuje postup na sledovanie procesu medzinárodnej harmonizácie a používania medzinárodných noriem, smerníc alebo odporúčaní. Na tieto účely by mal výbor spoločne s príslušnými medzinárodnými organizáciami zostaviť zoznam medzinárodných noriem, smerníc alebo odporúčaní vzťahujúcich sa na sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktoré výbor označí, že majú hlavný vplyv na obchod. Zoznam by mal zahŕňať údaje členov o tých medzinárodných normách, smerniciach alebo odporúčaniach, ktoré uplatňujú ako podmienku dovozu, alebo na ktorých základe sa môžu dovážané výrobky, ktoré sú v súlade s týmito normami, dostávať na ich trhy. V tých prípadoch, keď člen neuplatňuje medzinárodnú normu, smernicu alebo odporúčanie ako podmienku dovozu, mal by vysvetliť dôvod takého postupu, a najmä spresniť, či predpokladá, že táto norma nie je dostatočne prísna na zabezpečenie primeranej úrovne sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany. Ak člen zmení svoje stanovisko po oznámení, že používa normu, smernicu alebo odporúčanie ako podmienku dovozu, mal by vysvetliť túto zmenu a informovať o tom sekretariát WTO, ako aj príslušné medzinárodné organizácie, ak takéto oznámenie a vysvetlenie nie sú poskytnuté v súlade s postupmi uvedenými v prílohe B.
5. Aby sa predišlo zbytočnej duplicite, výbor môže rozhodnúť, ak je to vhodné, o využívaní informácií získaných najmä z oznamovacích postupov, ktoré sa uplatňujú v príslušných medzinárodných organizáciách.
6. Výbor môže na základe iniciatívy jedného z členov vhodným spôsobom vyzvať príslušné medzinárodné organizácie alebo ich pomocné orgány na preskúmanie špecifických záležitostí týkajúcich sa určitej normy, smernice alebo odporúčania vrátane vysvetlenia dôvodu nepoužívania podľa odseku 4.
7. Výbor preskúma pôsobenie a uplatňovanie tejto dohody po troch rokoch od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody WTO a neskôr podľa potreby. Tam, kde je to vhodné, môže výbor predložiť Rade pre obchod s tovarom návrhy na zmenu textu tejto dohody, majúc pritom na mysli okrem iného skúsenosti získané pri jej uplatňovaní.
Článok 13
Implementácia
Členovia sú podľa tejto dohody plne zodpovední za dodržiavanie všetkých záväzkov, ktoré sú v nej stanovené. Vypracujú a zavedú spoľahlivé opatrenia a mechanizmy na dodržiavanie ustanovení tejto dohody inými inštitúciami než orgánmi ústrednej vlády. Členovia prijmú také dostupné opatrenia, ktoré majú v právomoci, aby mimovládne inštitúcie na ich území, ako aj regionálne orgány, ktoré sú mimovládnou inštitúciou na území členov, postupovali v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto dohody. Okrem toho členovia neprijmú také opatrenia, ktoré majú priamo alebo nepriamo za následok záväzok alebo podporu regionálnych alebo mimovládnych inštitúcií, alebo miestnych správnych orgánov postupovať spôsobom nezlučiteľným s ustanoveniami tejto dohody. Členovia zabezpečia, že sa nebudú využívať služby mimovládnych inštitúcií pri realizácii sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení, ak nebudú postupovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
Článok 14
Záverečné ustanovenia
Najmenej rozvinuté členské krajiny môžu odložiť uplatňovanie ustanovení tejto dohody o päť rokov od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody WTO, ak ide o ich sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia ovplyvňujúce dovoz alebo dovážané výrobky. Ostatné rozvojové členské krajiny môžu odložiť uplatňovanie ustanovení tejto dohody okrem článku 5 ods. 8 a článku 7 o dva roky od nadobudnutia platnosti Dohody WTO, ak ide o ich existujúce sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia ovplyvňujúce dovoz alebo dovážané výrobky, ak takému uplatňovaniu bráni nedostatok technických znalostí, technická infraštruktúra alebo zdroje.
PRÍLOHA A
DEFINÍCIE4)
1. Sanitárne alebo fytosanitárne opatrenie – akékoľvek opatrenie uplatňované
a) na ochranu života a zdravia zvierat alebo rastlín na území člena pred rizikami vyplývajúcimi z výskytu, usadenia alebo rozšírenia škodcov, chorôb, organizmov prenášajúcich choroby alebo organizmov spôsobujúcich choroby,
b) na ochranu života alebo zdravia ľudí alebo zvierat na území člena pred rizikami vyplývajúcimi z prísad, kontaminátov, toxínov alebo organizmov v potravinách, nápojoch alebo v krmivách zapríčiňujúcich choroby,
c) na ochranu života alebo zdravia ľudí na území člena pred rizikami vyplývajúcimi z chorôb prenášaných zvieratami, rastlinami alebo výrobkami z nich, alebo z výskytu, usadenia, alebo rozšírenia škodcov,
d) na zabránenie alebo na obmedzenie ostatných škôd na území člena vyplývajúcich z výskytu, usadenia alebo rozšírenia škodcov.
Sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia zahŕňajú všetky príslušné zákony, vyhlášky, nariadenia, predpisy a postupy zahŕňajúce okrem iného kritériá týkajúce sa konečného výrobku, spracovateľské a výrobné metódy, skúšky, inšpekcie, certifikačné a schvaľovacie postupy, zaobchádzanie v karanténe vrátane príslušných predpisov týkajúcich sa dopravy zvierat, rastlín alebo materiálov nevyhnutných na ich prežitie počas dopravy, ustanovenia o príslušných štatistických metódach, postupoch pri odbere vzoriek a metódach odhadu rizík a predpisy o obaloch a označovaní, ktoré sú v priamom vzťahu k nezávadnosti potravín.
2. Harmonizácia – vytvorenie, uznávanie a uplatňovanie spoločných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení rôznymi členmi.
3. Medzinárodné normy, smernice a odporúčania zamerané
a) na nezávadnosť potravín, normy, smernice a odporúčania stanovené Komisiou pre Kódex Alimentarius, ak ide o prísady potravín, rezíduá veterinárnych liekov a pesticídov, kontamináty, analytické metódy, odber vzoriek, ako aj hygienické predpisy;
b) na zdravie zvierat a na choroby vzájomne prenosné medzi zvieratami a ľuďmi, normy, smernice a odporúčania vypracované pod záštitou Medzinárodného epizootického úradu;
c) na ochranu rastlín, medzinárodné normy, smernice a odporúčania vypracované pod záštitou sekretariátu Medzinárodnej konvencie na ochranu rastlín v spolupráci s regionálnymi organizáciami pôsobiacimi v rámci tejto konvencie;
d) na záležitosti nepatriace do pôsobnosti uvedených organizácií, primerané normy, smernice a odporúčania vyhlásené inými medzinárodnými organizáciami otvorenými pre členstvo všetkým členom, uznané výborom.
4. Odhad rizík – vyhodnotenie pravdepodobnosti výskytu, usadenia alebo rozšírenia škodcov alebo chorôb na území dovážajúceho člena podľa sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení, ktoré by sa mohli uplatniť, a biologických alebo ekonomických dôsledkov, ktoré tak môžu vzniknúť, alebo vyhodnotenie nepriaznivých účinkov na zdravie ľudí alebo zvierat vznikajúcich z prítomnosti prísad, kontaminátov, toxínov alebo organizmov zapríčiňujúcich choroby z potravín, nápojov alebo krmovín.
5. Primeraná úroveň sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany – úroveň ochrany považovaná za primeranú členom, ktorý zaviedol na svojom území sanitárne alebo fytosanitárne opatrenie na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín.
Poznámka: Mnohí členovia nazývajú túto definíciu „prijateľná miera rizika“.
6. Oblasť bez škodcov alebo chorôb – podľa určenia príslušných orgánov oblasť zahŕňajúca celú krajinu alebo jej časť, alebo celé územie niekoľkých krajín, alebo ich častí, kde sa nevyskytuje určitý druh škodcov alebo chorôb.
Poznámka: Oblasť bez škodcov alebo chorôb môže obklopovať, môže byť obklopená alebo môže susediť s oblasťou – či už s časťou krajiny, alebo s geografickým regiónom, ktorý zahŕňa časti alebo celé územia niekoľkých krajín – o ktorej je známe, že sa v nej vyskytuje špecifický škodca alebo choroba, ale ktorá je predmetom regionálnych kontrolných opatrení, ako je zavedenie ochrany, dohľadu alebo nárazových zón, ktoré obmedzujú alebo vyhubia dotyčného škodcu alebo chorobu.
7. Oblasť s nízkym výskytom škodcov alebo chorôb – podľa určenia príslušných orgánov oblasť zahŕňajúca celú krajinu alebo jej časť, alebo celé územie niekoľkých krajín, alebo ich častí, v ktorých sa určitý škodca alebo choroba málo vyskytujú a ktoré sú pod účinným dohľadom a kontrolou alebo na ktorých sa uskutočňuje hubenie.
PRÍLOHA B
TRANSPARENTNOSŤ SANITÁRNYCH A FYTOSANITÁRNYCH PREDPISOV
Publikovanie predpisov
1. Členovia zabezpečia, aby všetky sanitárne a fytosanitárne predpisy,5) ktoré majú byť prijaté, boli urýchlene publikované, aby sa s nimi mohli oboznámiť zainteresovaní členovia.
2. S výnimkou naliehavých okolností členovia zabezpečia dostatočný interval medzi publikovaním sanitárneho alebo fytosanitárneho predpisu a nadobudnutím jeho účinnosti s cieľom poskytnúť čas výrobcom vyvážajúcich členov a predovšetkým rozvojovým členským krajinám, aby prispôsobili svoje výrobky a výrobné metódy požiadavkám dovážajúceho člena.
Informačné strediská
3. Každý člen zabezpečí existenciu jedného informačného strediska zodpovedného za poskytovanie odpovedí na všetky opodstatnené otázky zainteresovaných členov, za poskytovanie príslušných dokumentov týkajúcich sa
a) akýchkoľvek sanitárnych alebo fytosanitárnych predpisov prijatých alebo pripravovaných na jeho území;
b) akýchkoľvek kontrolných a inšpekčných postupov, výrobných a karanténnych režimov týkajúcich sa prípustnej miery pesticídov a schvaľovania potravinových prísad používaných na jeho území;
c) postupov odhadu rizík, faktorov, ktoré sa berú do úvahy, ako aj určovania primeranej úrovne sanitárnej alebo fytosanitárnej ochrany;
d) členstva a účasti člena alebo príslušných orgánov na jeho území, v medzinárodných a regionálnych sanitárnych a fytosanitárnych organizáciách a systémoch, ako aj v dvojstranných a mnohostranných dohodách a dohovoroch súvisiacich s touto dohodou a textov takýchto dohôd a dohovorov.
4. Členovia zabezpečia, aby v prípade, že zainteresovaní členovia požadujú kópie dokumentov, boli im poskytnuté za rovnakú cenu (ak nie sú zdarma), za akú ju získajú štátni príslušníci6) príslušného člena s výnimkou skutočných nákladov na odoslanie.
Oznamovacie postupy
5. Ak neexistuje medzinárodná norma, smernica alebo odporúčanie, alebo obsah navrhnutého sanitárneho, alebo fytosanitárneho predpisu sa v podstatných veciach nezhoduje s obsahom medzinárodnej normy, smernice alebo odporúčania a ak predpis môže mať významný vplyv na obchod ostatných členov, členovia budú
a) okamžite publikovať oznámenie, aby sa mohli zainteresovaní členovia oboznámiť s návrhom na zavedenie tohto predpisu;
b) oznamovať ostatným členom prostredníctvom sekretariátu výrobky, na ktoré sa tento predpis vzťahuje, spolu s krátkym vysvetlením cieľa a dôvodov navrhovaného predpisu. Také oznámenia sa budú uskutočňovať okamžite, aby bolo možné vykonať zmeny a vziať do úvahy pripomienky;
c) poskytovať na požiadanie ostatným členom kópie navrhovaných predpisov, a ak to bude možné, označiť tie časti, ktoré sa podstatne líšia od medzinárodných noriem, smerníc alebo odporúčaní;
d) bez diskriminácie umožňovať primeraný čas ostatným členom na to, aby písomne podali pripomienky, aby ich na požiadanie prediskutovali a aby vzali do úvahy tieto pripomienky, ako aj výsledky diskusie.
6. Ak u člena vzniknú alebo hrozí, že vzniknú naliehavé problémy týkajúce sa ochrany zdravia, potom môže tento člen, ak to považuje za nevyhnutné, upustiť od krokov uvedených v tejto prílohe ods. 5 za predpokladu, že
a) okamžite oznámi ostatným členom prostredníctvom sekretariátu príslušné predpisy a výrobky, na ktoré sa predpis vzťahuje, s krátkym vysvetlením cieľa a dôvodov navrhovaného predpisu vrátane povahy naliehavého problému alebo problémov;
b) poskytne na požiadanie kópie predpisu ostatným členom;
c) umožní ostatným členom podať písomné pripomienky, na požiadanie ich prediskutuje a vezme na vedomie pripomienky a výsledky diskusie.
7. Oznámenia zasielané sekretariátu budú v angličtine, francúzštine alebo v španielčine.
8. Vyspelé členské krajiny budú, ak o to požiadajú iní členovia, poskytovať kópie dokumentov alebo v prípade rozsiahlych dokumentov zhrnutia príslušných dokumentov vzťahujúcich sa na určité oznámenie v angličtine, francúzštine alebo v španielčine.
9. Sekretariát okamžite rozošle text oznámenia všetkým členom a zainteresovaným medzinárodným organizáciám a upozorní rozvojové členské krajiny na akékoľvek oznámenie vzťahujúce sa na výrobky, o ktoré majú osobitný záujem.
10. Členovia označia jeden orgán ústrednej vlády, ktorý bude zodpovedný na národnej úrovni za plnenie ustanovení vzťahujúcich sa na oznamovacie postupy podľa tejto prílohy ods. 5 až 8.
Všeobecné výhrady
11. Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nebude vysvetľovať ako povinnosť
a) oznamovať podrobnosti alebo poskytovať kópie návrhov, alebo publikovať texty v inom jazyku ako v jazyku člena s výnimkou ustanovenia tejto prílohy ods. 8;
b) podávať členom dôverné informácie, ktoré by mohli brániť presadzovaniu sanitárnych alebo fytosanitárnych predpisov alebo ktoré by mohli poškodiť oprávnené obchodné záujmy podnikov.
PRÍLOHA C
KONTROLNÉ, INŠPEKČNÉ A SCHVAĽOVACIE POSTUPY7)
1. Členovia zabezpečia v súvislosti s akýmikoľvek postupmi, ktoré majú za cieľ kontrolu plnenia sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení, aby
a) sa takéto postupy uskutočnili a dokončili bez zbytočného odkladu a spôsobom nie menej výhodným pre dovážané výrobky ako pre obdobné výrobky domáceho pôvodu;
b) štandardné obdobie na konanie pri každom postupe bolo publikované alebo aby predpokladaná dĺžka tohto obdobia bola oznámená žiadateľovi, ak o to požiada; pri prijatí žiadosti príslušný orgán urýchlene preskúma kompletnosť dokumentácie a bude informovať žiadateľa presným a uceleným spôsobom o všetkých nedostatkoch; príslušný orgán zašle okamžite výsledky konania presným a uceleným spôsobom žiadateľovi tak, aby mohol v prípade potreby vykonať potrebné korekcie; aj vtedy, ak má žiadosť nedostatky, kompetentný orgán pokračuje v konaní, ak je to možné, ak to žiadateľ požaduje, a na požiadanie bude žiadateľ informovaný o pokročilosti postupu, ako aj o dôvodoch prípadného omeškania;
c) požiadavky na informácie boli limitované na to, čo je nevyhnutné pre primerané kontrolné, inšpekčné a schvaľovacie postupy vrátane schvaľovania používaných prísad alebo na stanovenie prípustných dávok kontaminátov v potravinách, nápojoch alebo krmivách;
d) dôverný charakter informácií o dovážaných výrobkoch, ktorý môže vyplynúť z kontroly, inšpekcie alebo schvaľovania, sa bude rešpektovať spôsobom nie menej výhodným ako v prípade domácich výrobkov tak, aby boli chránené oprávnené obchodné záujmy;
e) akékoľvek požiadavky na kontrolu, inšpekciu a schvaľovanie jednotlivých skúšobných vzoriek výrobku boli obmedzené na to, čo je primerané a nevyhnutné;
f) akékoľvek poplatky vyberané za postupy na dovážané výrobky boli spravodlivé vo vzťahu k akýmkoľvek poplatkom účtovaným na obdobné domáce výrobky alebo na výrobky pochádzajúce od akéhokoľvek iného člena a nemali by byť vyššie ako skutočné náklady za službu;
g) platili rovnaké kritériá pri výbere používaných postupov a pri odberoch vzoriek pri dovážaných výrobkoch aj pri domácich výrobkoch tak, aby sa minimalizovali nevýhody voči žiadateľom, dovozcom, vývozcom alebo ich zástupcom;
h) boli postupy pre upravený výrobok, kedykoľvek sa zmení špecifikácia výrobku následkom jeho kontroly a inšpekcie z hľadiska uplatňovaných predpisov, obmedzené na to, čo je nevyhnutné na určenie, že existujú uspokojivé dôkazy, že výrobok ešte stále zodpovedá príslušným predpisom;
i) existoval postup preskúmania sťažností týkajúcich sa vykonávania uvedených postupov a taký, ktorý umožní prijať nápravu, ak je táto sťažnosť oprávnená. Tam, kde dovážajúci člen uplatňuje systém schvaľovania na použitie potravinárskych prísad alebo na stanovenie prípustných dávok kontaminátov v potravinách, nápojoch alebo krmivách, ktorý zakazuje alebo obmedzuje prístup na svoj domáci trh tým výrobkom, ktoré toto schvaľovanie nemajú, potom dovážajúci člen zváži použitie príslušnej medzinárodnej normy ako základu pre prístup, kým sa neprijme konečné rozhodnutie.
2. Tam, kde sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia stanovujú, že kontrola sa bude vykonávať vo výrobe, člen, na ktorého území sa uskutočňuje táto výroba, poskytne nevyhnutnú pomoc na jej uľahčenie a na uľahčenie práce kontrolným orgánom.
3. Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni členom vykonávať primerané inšpekcie na svojom vlastnom území.
DOHODA
o textile a odevoch
Členovia,
pripomínajúc, že ministri v Punta del Este sa dohodli, že „rokovania v oblasti textilu a odevov budú zamerané na stanovenie spôsobov, ktoré by v závere umožnili začlenenie tohto odvetvia do GATT na základe posilnených pravidiel a predpisov GATT, čo by tiež prispelo k realizácii cieľa ďalšej liberalizácie obchodu“,
pripomínajúc, že v rozhodnutí Výboru pre obchodné rokovania z apríla 1989 sa dohodlo, že by proces začlenenia mal nasledovať po ukončení Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní a mal by mať progresívny charakter,
pripomínajúc, že sa dohodlo, že zvláštne zaobchádzanie by sa malo poskytnúť najmenej rozvinutým členským krajinám,
dohodli sa takto:
Článok 1
1. Táto dohoda obsahuje ustanovenia, ktoré budú členovia uplatňovať počas prechodného obdobia začleňovania textilného a odevného odvetvia do GATT 1994.
2. Členovia sa dohodli používať ustanovenia článku 2 ods. 18 a článku 6 ods. 6(b) takým spôsobom, ktorý umožní výrazne zlepšiť prístup na trh pre malých dodávateľov a vytvoriť možnosti rozvoja obchodnej výmeny pre nových účastníkov v oblasti obchodu s textilom a odevmi.1)
3. Členovia náležite zohľadnia situáciu tých členov, ktorí neprijali protokoly o predĺžení Dohovoru o medzinárodnom obchode s textilom (ďalej len „MFA“*) od roku 1986, a podľa možnosti im poskytnú zvláštne zaobchádzanie pri uplatňovaní ustanovení tejto dohody.
4. Členovia sa po konzultáciách s vyvážajúcimi členmi produkujúcimi bavlnu dohodli na tom, aby sa pri uplatňovaní ustanovení tejto dohody zohľadnili osobitné záujmy týchto krajín.
5. V záujme uľahčiť začlenenie textilného a odevného odvetvia do GATT 1994 členovia by mali umožniť trvalé a autonómne priemyselné zmeny, ako aj zvýšenú konkurenciu na svojich trhoch.
6. Ak nie je v tejto dohode stanovené inak, jej ustanovenia neovplyvnia práva a záväzky vyplývajúce pre členov z Dohody WTO a z mnohostranných obchodných dohôd.
7. Textil a odevné výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, sú uvedené v prílohe.
Článok 2
1. Akékoľvek obmedzenia množstva podľa dvojstranných dohôd, ktoré sa uplatňujú na základe článku 4, alebo boli oznámené podľa článku 7 alebo 8 MFA a sú platné v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia platnosti Dohody WTO, budú členmi, ktorí ich uplatňujú, do 60 dní po nadobudnutí platnosti tejto dohody podrobne oznámené vrátane výšky obmedzenia, koeficientu nárastu a ustanovení týkajúcich sa flexibility, Orgánu na kontrolu obchodu s textilom (ďalej len „TMB“**), ustanoveného podľa článku 8. Členovia sa dohodli, že od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody WTO sa budú všetky obmedzenia tohto typu, uplatňované medzi zmluvnými stranami GATT 1947 a platné v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia platnosti Dohody WTO riadiť ustanoveniami tejto dohody.
2. TMB rozpošle tieto oznámenia všetkým členom pre ich informáciu. Každý člen má právo do 60 dní od rozposlania oznámení predložiť TMB akékoľvek pripomienky, ktoré pokladá v tejto súvislosti za vhodné. Tieto pripomienky budú rozposlané aj ostatným členom pre ich informáciu. TMB môže vydať odporúčania zainteresovaným členom, ak to považuje za vhodné.
3. Ak sa obdobie 12 mesiacov predpokladané na uplatnenie obmedzení, ktoré musia byť oznámené podľa odseku 1, nezhoduje s obdobím 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich nadobudnutiu platnosti Dohody WTO, príslušní členovia by sa mali vzájomne dohodnúť na zladení obdobia platnosti obmedzení s rokom podľa tejto dohody2) a stanoviť teoretické základné úrovne uvedených obmedzení v záujme uplatnenia ustanovení tohto článku. Príslušní členovia sa dohodli, že začnú okamžite na požiadanie konzultácie s cieľom dosiahnuť takúto vzájomnú dohodu. Akékoľvek takéto opatrenie musí zohľadniť okrem iného aj sezónne štruktúry dodávok v posledných rokoch. Výsledky týchto konzultácií budú oznámené TMB a ten zašle zúčastneným členom odporúčania, ktoré bude považovať za primerané.
4. Obmedzenia oznámené podľa odseku 1 budú predstavovať súhrn všetkých obmedzení tohto typu, uplatňovaných príslušnými členmi v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia platnosti Dohody WTO. Ak ustanovenia tejto dohody alebo príslušné ustanovenia GATT 19943) nestanovia inak, nebudú zavedené žiadne nové obmedzenia pri výrobkoch alebo pre členov. Obmedzenia, ktoré nebudú oznámené do 60 dní od nadobudnutia platnosti Dohody WTO, budú okamžite ukončené.
5. Každé jednostranné opatrenie prijaté podľa článku 3 MFA pred dátumom nadobudnutia platnosti Dohody WTO bude môcť zostať v platnosti počas obdobia, ktoré je tam uvedené, ale nesmie prekročiť 12 mesiacov, ak toto opatrenie preskúmal Orgán pre dohľad nad textilom (ďalej len „TSB“*) vytvorený na základe MFA. Ak by TSB nemal možnosť takéto jednostranné opatrenie preskúmať, toto opatrenie preskúma TMB v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa uplatňujú v prípadoch opatrení prijatých podľa článku 3 MFA. Každé opatrenie uplatňované podľa dohody uzatvorenej podľa článku 4 MFA pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, ktoré je predmetom sporu a ktoré TSB nebude mať možnosť preskúmať, bude tiež preskúmané prostredníctvom TMB v súlade s pravidlami a postupmi MFA uplatňovanými pri takomto preskúmaní.
6. V deň nadobudnutia platnosti Dohody WTO každý člen začlení do GATT 1994 výrobky, ktoré v roku 1990 predstavovali najmenej 16 % jeho celkového objemu dovozu výrobkov uvedených v prílohe, v položkách alebo skupinách Harmonizovaného systému. Výrobky, ktoré majú byť začlenené, budú zahŕňať výrobky každej zo štyroch nasledujúcich skupín: česané a spradené výrobky, látky, konfekčné textilné výrobky a odevy.
7. Úplné podrobnosti o opatreniach, ktoré budú prijaté na základe odseku 6, oznámia členovia podľa nasledujúcich zásad:
a) členovia, ktorí uplatňujú obmedzenia vzťahujúce sa na odsek 1, sa zaväzujú, že bez ohľadu na dátum nadobudnutia platnosti Dohody WTO oznámia všetky podrobnosti sekretariátu GATT najneskôr v deň stanovený ministerským rozhodnutím z 15. apríla 1994. Sekretariát GATT urýchlene rozošle oznámenia ostatným členom pre ich informovanosť. Tieto oznámenia budú k dispozícii pre TMB po jeho zriadení, a to na účely stanovené v odseku 21;
b) členovia, ktorí si na základe článku 6 ods. 1 zachovali právo používať ustanovenia článku 6, oznámia tieto podrobnosti TMB najneskôr do 60 dní po nadobudnutí platnosti Dohody WTO, alebo v prípade tých členov, na ktorých sa vzťahuje článok 1 ods. 3, najneskôr do konca 12. mesiaca od nadobudnutia platnosti Dohody WTO. TMB rozpošle tieto oznámenia ostatným členom pre informáciu a posúdi ich tak, ako je stanovené v odseku 21.
8. Zostávajúce výrobky, to znamená výrobky nezačlenené do GATT 1994 na základe odseku 6, budú sa začleňovať podľa položiek alebo skupín Harmonizovaného systému v troch etapách takto:
a) prvý deň 37. mesiaca po nadobudnutí platnosti Dohody WTO výrobky členov, ktoré v roku 1990 predstavovali najmenej 17 % z celkového objemu dovozu výrobkov uvedených v prílohe. Výrobky, ktoré musia členovia začleniť, budú zahŕňať výrobky z každej zo štyroch nasledujúcich skupín: česané a spradené výrobky, látky, konfekčné textilné výrobky a odevy;
b) prvý deň 85. mesiaca po nadobudnutí platnosti Dohody WTO výrobky členov, ktoré v roku 1990 predstavovali najmenej 18 % z celkového objemu dovozu výrobkov uvedených v prílohe. Výrobky, ktoré musia členovia začleniť, budú zahŕňať výrobky z každej zo štyroch nasledujúcich skupín: česané a spradené výrobky, látky, konfekčné textilné výrobky a odevy;
c) prvý deň 121. mesiaca po nadobudnutí platnosti Dohody WTO bude textilné a odevné odvetvie začlenené do GATT 1994, pričom všetky obmedzenia podľa tejto dohody budú zrušené.
9. Členovia, ktorí na základe článku 6 ods. 1 oznámia svoj zámer neponechať si právo použiť ustanovenia článku 6, budú sa v zmysle tejto dohody považovať za takých členov, ktorí začlenili svoje textilné a odevné výrobky do GATT 1994. Títo členovia budú preto oslobodení od povinnosti podrobiť sa ustanoveniam odsekov 6 až 8 a 11.
10. Žiadne ustanovenie tejto dohody nebude brániť členovi, ktorý predložil integračný program v súlade s odsekmi 6 až 8, aby začlenil výrobky do GATT 1994 skôr, ako je stanovené v takomto programe. Každé takéto začlenenie výrobkov, o ktorom je takto rozhodnuté, nadobudne však účinnosť na začiatku roka podľa tejto dohody, pričom podrobnosti budú oznámené TMB najmenej tri mesiace vopred, aby mohli byť zaslané všetkým členom.
11. Príslušné programy začleňovania uplatňované v súlade s odsekom 8 budú podrobne oznámené TMB aspoň 12 mesiacov pred nadobudnutím ich platnosti a TMB ich rozošle všetkým členom.
12. Za základné úrovne obmedzení na zostávajúce výrobky uvedené v odseku 8 sa budú považovať za obmedzujúce úrovne, ktoré sú uvedené v odseku 1.
13. Počas 1. etapy tejto dohody (od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody WTO po 36. mesiac vrátane) bude výška každého obmedzenia uplatňovaného na základe dvojstranných dohôd uzavretých podľa MFA a platných pre 12-mesačné obdobie pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO zvyšovaná každoročne najmenej o koeficient rastu pre takéto obmedzenia zvýšený o 16 %.
14. Ak Rada pre obchod s tovarom alebo Orgán na urovnávanie sporov nerozhodnú na základe odseku 12 článku 8 inak, úroveň každého zostávajúceho obmedzenia bude každoročne zvýšená počas nasledujúcich etáp vykonávania tejto dohody najmenej o nasledujúce hodnoty:
a) pre 2. etapu (od 37. mesiaca po 84. mesiac platnosti Dohody WTO vrátane) bude koeficient rastu uplatňovaný pre príslušné obmedzenia počas 1. etapy zvýšený o 25 %;
b) pre 3. etapu (od 85. mesiaca po 120. mesiac platnosti Dohody WTO vrátane) bude koeficient rastu uplatňovaný pre príslušné obmedzenia počas 2. etapy zvýšený o 27 %.
15. Žiadne ustanovenie tejto dohody nebude brániť ktorémukoľvek členovi, aby v priebehu prechodného obdobia neodstránil obmedzenie uplatňované podľa tohto článku s účinnosťou od začiatku roka podľa tejto dohody za predpokladu, že na to budú príslušný vyvážajúci člen a TMB upozornení oznámením aspoň tri mesiace vopred, keď takéto odstránenie nadobudne platnosť. Lehota na predbežné oznámenie môže byť so súhlasom člena, na ktorého je obmedzenie zamerané, skrátená na 30 dní. TMB rozpošle také oznámenia všetkým členom. Pri posudzovaní zrušenia obmedzení podľa výkladu tohto odseku zohľadní príslušný člen zaobchádzanie poskytované podobným vývozom ostatných členov.
16. Ustanovenia týkajúce sa flexibility, to znamená možnosti prevodu, prenosu a použitia obmedzení vopred, uplatniteľné na všetky obmedzenia množstva, udržiavané podľa tohto článku, budú rovnaké ako tie, ktoré sú v dvojstranných dohodách uzatvorených podľa MFA stanovené na 12-mesačné obdobie predchádzajúce nadobudnutiu platnosti Dohody WTO. Na kombinované použitie možností prevodu, prenosu a použitia vopred nebudú uložené alebo udržiavané žiadne kvóty množstva.
17. Príslušní členovia sa medzi sebou dohodnú o administratívnych úpravách, ktoré sa považujú za nevyhnutné pri uplatňovaní akéhokoľvek ustanovenia tohto článku. Všetky takéto úpravy musia byť oznámené TMB.
18. Ak ide o členov, ktorých vývozy sú predmetom obmedzení v deň pred dátumom nadobudnutia platnosti Dohody WTO, a tieto obmedzenia predstavujú 1,2 % alebo menej z celkového objemu obmedzení uplatňovaných dovážajúcim členom k 31. decembru 1991 a oznámených v zmysle tohto článku, zabezpečí sa pri nadobudnutí platnosti Dohody WTO a počas jej platnosti podstatné zlepšenie prístupu ich vývozov na trh uplatnením koeficientov rastu uvedených v odsekoch 13 a 14 vždy s predstihom jednej etapy alebo aspoň ekvivalentnými úpravami, ktoré môžu byť vzájomne dohodnuté rôznou kumuláciou základných úrovní, koeficientov rastu a ustanovení týkajúcich sa flexibility. Takéto zlepšenia budú oznámené TMB.
19. V každom prípade, keď počas platnosti tejto dohody v zmysle článku XIX GATT 1994 zavedie člen na určitý výrobok ochranné opatrenie, a to počas obdobia jedného roka bezprostredne nasledujúceho po začlenení tohto výrobku do GATT 1994 v súlade s ustanoveniami tohto článku, budú uplatnené ustanovenia článku XIX tak, ako sú interpretované v Dohode o ochranných opatreniach, ak v odseku 20 nie je uvedené inak.
20. V prípadoch, keď sa takéto opatrenie uplatňuje použitím netarifných prekážok obchodu, príslušný dovážajúci člen ho bude uplatňovať spôsobom uvedeným v článku XIII ods. 2d) GATT 1994, a to na základe žiadosti ktoréhokoľvek vyvážajúceho člena, ktorého vývozy týchto výrobkov budú predmetom obmedzení podľa tejto dohody, kedykoľvek počas obdobia jedného roka, ktorý bezprostredne predchádza zavedeniu ochranného opatrenia. Príslušný vyvážajúci člen takéto opatrenie prijme. Rozsah obmedzenia, ktorý možno uplatniť, nesmie znížiť príslušné vývozy pod úroveň minulého reprezentatívneho obdobia, ktoré obyčajne zodpovedá priemernému vývozu príslušného člena za posledné tri reprezentatívne roky, za ktoré sú k dispozícii štatistické údaje. Okrem toho, ak sa ochranné opatrenie uplatňuje dlhšie ako jeden rok, jeho výška sa bude v pravidelných intervaloch postupne znižovať počas celého obdobia uplatňovania. V takých prípadoch vyvážajúci člen nebude uplatňovať právo na zníženie koncesií alebo iných rovnocenných záväzkov podľa článku XIX ods. 3a) GATT 1994.
21. TMB bude preskúmavať uplatňovanie tohto článku. Na základe žiadosti ktoréhokoľvek člena preskúma každý osobitný prípad vo vzťahu k uplatneniu ustanovení tohto článku. Uskutoční vhodné odporúčania alebo nálezy pre člena alebo zainteresovaných členov do 30 dní po tom, keď týchto členov vyzval, aby sa na jeho prácach zúčastnili.
Článok 3
1. Do 60 dní po nadobudnutí platnosti Dohody WTO členovia uplatňujúci obmedzenia4) na textilné a odevné výrobky (okrem obmedzení udržiavaných podľa MFA, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 2) zlučiteľné s GATT 1994, alebo nie, a) podrobne ich oznámia TMB alebo b) poskytnú TMB oznámenia, ktoré sa vzťahujú na tento prípad a ktoré boli predložené ľubovoľnému inému orgánu WTO. Oznámenia by mali, ak je to možné, obsahovať informácie o dôvodoch týchto obmedzení v zmysle GATT 1994 vrátane tých ustanovení GATT 1994, na ktorých sú tieto obmedzenia založené.
2. Členovia uplatňujúci obmedzenia podľa odseku 1 s výnimkou tých, ktoré sú opodstatnené na základe ustanovení GATT 1994, ich buď
a) zladia s GATT 1994 do jedného roka po nadobudnutí platnosti Dohody WTO s tým, že budú o tomto kroku TMB písomne informovať, alebo
b) postupne odstránia v súlade s programom, ktorý TMB predloží členom uplatňujúcim tieto obmedzenia najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí platnosti Dohody WTO. Tento program bude zahŕňať odstránenie všetkých obmedzení v lehote, ktorá neprekročí obdobie trvania tejto dohody. TMB môže takýto program príslušnému členovi odporučiť.
3. Počas platnosti tejto dohody budú členovia informovať TMB o oznámeniach, ktoré predložili akémukoľvek inému orgánu WTO a ktoré sa týkajú akýchkoľvek nových obmedzení alebo zmien v existujúcich obmedzeniach na textilné a odevné výrobky a prijatých na základe ustanovení GATT 1994, a to do 60 dní od ich nadobudnutia platnosti.
4. Každý člen bude môcť predložiť oznámenie opačného typu TMB, odôvodňujúce obmedzenia z hľadiska GATT 1994 alebo týkajúce sa všetkých obmedzení, ktoré nemohli byť oznámené podľa ustanovení tohto článku. Opatrenia týkajúce sa týchto oznámení môže podniknúť každý člen v súlade s príslušnými ustanoveniami alebo postupmi podľa GATT 1994 v príslušnom orgáne WTO.
5. TMB rozpošle všetkým členom pre ich informáciu oznámenia vypracované podľa tohto článku.
Článok 4
1. Obmedzenia uvedené v článku 2 a tie, ktoré sa uplatňujú podľa článku 6, budú zabezpečovať vyvážajúci členovia. Dovážajúci členovia nebudú povinní prijať dodávky presahujúce obmedzenia oznámené podľa článku 2 a obmedzenia, ktoré sa uplatňujú podľa článku 6.
2. Členovia sa dohodli, že by zavedenie zmien, ako sú zmeny praktík, pravidiel, postupov a zaradenia textilných a odevných výrobkov do kategórií vrátane tých zmien, ktoré sa vzťahujú na Harmonizovaný systém, nemalo pri zavádzaní alebo pri uplatňovaní obmedzení oznámených a uplatňovaných podľa tejto dohody narušiť rovnováhu práv a povinností medzi zainteresovanými členmi vyplývajúcich z tejto dohody, nepriaznivo ovplyvniť možnosť prístupu na trh, ktorú člen môže využiť, ohrozovať plné využitie takéhoto prístupu na trh alebo narušiť obchodnú výmenu vyplývajúcu z tejto dohody.
3. Členovia sa dohodli, že ak niektorý výrobok, ktorý tvorí len jeden z prvkov zahrnutých do obmedzenia, je predmetom oznámenia týkajúceho sa jeho začlenenia v súlade s ustanoveniami článku 2, potom nijaká zmena tohto obmedzenia nenaruší rovnováhu práv a záväzkov medzi zainteresovanými členmi vyplývajúcich z tejto dohody.
4. Ak sú však zmeny uvedené v odsekoch 2 a 3 nevyhnutné, členovia sa dohodli, že člen, ktorý na tieto zmeny pristúpi, bude informovať príslušného člena alebo členov a bez zbytočného odkladu pred zavedením takýchto zmien začne konzultácie s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie vo veci primeraných a spravodlivých úprav. Členovia sa ďalej dohodli, že v prípadoch, keď nie je možná konzultácia pred ich zavedením, člen, ktorý na tieto zmeny pristúpi, bude na požiadanie príslušného člena konzultovať podľa možnosti s ostatnými zainteresovanými členmi v lehote 60 dní s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie vo veci primeraných a spravodlivých úprav. Ak sa nedosiahne vzájomne uspokojivé riešenie, ktorýkoľvek zo zúčastnených členov môže predložiť túto otázku TMB, aby uskutočnil odporúčanie podľa článku 8. Ak nemal TMB možnosť preskúmať spor týkajúci sa zavedených zmien pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO, tento spor preskúma TMB v súlade s pravidlami a postupmi MFA uplatňovanými pri takomto preskúmaní.
Článok 5
1. Členovia sa dohodli, že obchádzanie účelu tejto dohody prekladaním alebo presmerovaním tovaru, nepravdivou deklaráciou o krajine alebo mieste pôvodu a falšovaním oficiálnych dokumentov je v rozpore s touto dohodou, ktorá spočíva v začlenení textilného a odevného priemyslu do GATT 1994. V dôsledku toho by mali členovia zaviesť potrebné právne predpisy a/alebo administratívne postupy nevyhnutné na to, aby čelili takémuto obchádzaniu. Členovia sa okrem toho dohodli, že v súlade s ich domácou legislatívou a postupmi budú plne spolupracovať na riešení problémov vyplývajúcich z obchádzania tejto dohody.
2. Keby ktorýkoľvek člen usúdil, že táto dohoda sa obchádza prekladaním alebo presmerovaním tovaru, nepravdivou deklaráciou o krajine alebo mieste pôvodu a falšovaním oficiálnych dokumentov a že neboli uplatnené žiadne opatrenia alebo že uplatnené opatrenia nie sú primerané, aby čelili takémuto obchádzaniu, mal by tento člen konzultovať so zainteresovaným členom alebo s členmi v záujme hľadania vzájomne uspokojivého riešenia. Takéto konzultácie by sa mali konať okamžite, najneskôr však do 30 dní. Ak sa nedosiahne vzájomne uspokojivé riešenie, ktorýkoľvek zúčastnený člen sa môže so záležitosťou obrátiť na TMB, aby vykonal odporúčania.
3. Členovia sa dohodli v súlade so svojou domácou legislatívou a postupmi prijať nevyhnutné kroky s cieľom zabrániť praktikám obchádzania na svojom území, vyšetrovať ich, a ak k nim dôjde, prijímať právne a/alebo administratívne kroky. Členovia sa dohodli plne spolupracovať v súlade so svojou domácou legislatívou a vnútornými postupmi v prípadoch obchádzania alebo podozrenia z obchádzania tejto dohody, aby zistili príslušné fakty o miestach dovozu, vývozu, a tam, kde je to vhodné, aj o presmerovaní. Bolo dohodnuté, že takáto spolupráca, uskutočňovaná v súlade s domácou legislatívou a postupmi, bude zahŕňať vyšetrovanie praktík obchádzania, ktoré zvyšujú vývozy podliehajúce obmedzeniam a určené členovi, ktorý tieto obmedzenia uplatňuje, výmenu dokumentov, korešpondencie, správ a iných príslušných informácií v čo možno najväčšej miere a umožnenie návštev v prevádzkach a kontaktov na požiadanie od prípadu k prípadu. Členovia by sa mali usilovať o vyjasnenie okolností každého takéhoto prípadu obchádzania alebo podozrenia z obchádzania vrátane účasti zainteresovaných vývozcov alebo dovozcov v tejto veci.
4. Ak existuje na základe prešetrenia dostatok dôkazov, že došlo k obchádzaniu (napr. keď sú k dispozícii dôkazy o krajine alebo mieste skutočného pôvodu a okolnostiach takéhoto obchádzania), členovia sa dohodli, že by mali byť prijaté primerané kroky potrebné na riešenie problému. Také kroky môžu zahŕňať odmietnutie dovozu tovaru, alebo ak už bol tovar dovezený, po náležitom posúdení skutočných okolností a krajiny alebo miesta pôvodu úpravu obmedzenia navýšením, aby sa zohľadnila skutočná krajina alebo miesto pôvodu. Taktiež ak existujú dôkazy, že sú do prípadu zapojené územia členov, cez ktoré bol tovar presmerovaný, takéto kroky môžu zahrnúť aj zavedenie obmedzení zameraných na týchto členov. Akýkoľvek takýto krok spolu s jeho časovým zavedením a rozsahom môže byť zavedený až po konzultáciách vykonaných s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie medzi zúčastnenými členmi a bude oznámený TMB a doložený príslušnými odôvodneniami. Zúčastnení členovia sa môžu dohodnúť pri konzultácii na iných opravných prostriedkoch. Každá takáto dohoda bude taktiež oznámená TMB, ktorý rozošle príslušným členom odporúčania, ktoré pokladá za primerané. Ak sa nedosiahne vzájomne uspokojivé riešenie, každý zúčastnený člen môže túto záležitosť predložiť TMB, aby ju, pokiaľ možno, v najkratšom čase preskúmal a vyhotovil odporúčania.
5. Členovia poznamenávajú, že v niektorých prípadoch obchádzania môžu dodávky prechádzať cez krajiny alebo územia bez akejkoľvek zmeny alebo úpravy na tovare obsiahnutom v takýchto dodávkach. Poznamenávajú, že nemožno vždy vykonávať v týchto tranzitných miestach kontrolu takýchto zásielok.
6. Členovia sa dohodli, že aj nepravdivé deklarácie týkajúce sa obsahu vláken, množstva, označenia alebo klasifikácie tovaru sú v rozpore s touto dohodou. Ak existujú dôkazy, že bola z dôvodu obchádzania vyhotovená takáto deklarácia, členovia sa dohodli, že by mali byť prijaté príslušné opatrenia proti zainteresovaným vývozcom alebo dovozcom v súlade s ich domácou legislatívou a postupmi. Ak by bol niektorý člen presvedčený, že táto dohoda sa obchádza prostredníctvom nepravdivých deklarácií a že sa neuplatňuje žiadne administratívne opatrenie alebo že uplatnené administratívne opatrenia nie sú primerané, aby bránili takémuto obchádzaniu, mal by okamžite začať, pokiaľ možno, v najkratšom čase konzultácie s členmi, ktorí situáciu spôsobili, s cieľom hľadať vzájomne uspokojivé riešenie. Ak sa takéto riešenie nedosiahne, záležitosť môže predložiť TMB ktorýkoľvek zainteresovaný člen s cieľom získať odporúčania. Toto ustanovenie nemá za cieľ zabrániť členom v realizácii technických úprav pri vzniku chýb v deklaráciách z nedopatrenia.
Článok 6
1. Členovia uznávajú, že počas prechodného obdobia môže byť nevyhnutné uplatňovať zvláštny prechodný ochranný mechanizmus (ďalej len „prechodný ochranný mechanizmus“). Každý člen bude môcť uplatňovať prechodný ochranný mechanizmus na všetky výrobky zahrnuté v prílohe s výnimkou tých, ktoré budú začlenené do GATT 1994 na základe ustanovení článku 2. Členovia neuplatňujúci obmedzenia podľa článku 2 oznámia TMB do 60 dní od nadobudnutia platnosti Dohody WTO, či si želajú zachovať právo používať ustanovenia tohto článku. Členovia, ktorí neboli účastníkmi protokolov o predĺžení MFA od roku 1986, predložia svoje oznámenia do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti Dohody WTO. Prechodný ochranný mechanizmus by sa mal uplatňovať v čo najmenšej miere, v súlade s ustanoveniami tohto článku a s účinným uskutočňovaním procesu začleňovania vyplývajúcim z tejto dohody.
2. Ochranné opatrenia budú môcť byť podľa tohto článku prijaté na základe zistenia člena,5) ak je preukázané, že určitý výrobok sa dováža na jeho územie v takom zvýšenom množstve, že to spôsobuje alebo skutočne hrozí vážne poškodenie domáceho výrobného odvetvia vyrábajúceho obdobné a/alebo priamo konkurenčné výrobky. Vážne poškodenie alebo reálna hrozba poškodenia musí byť zjavne spôsobená týmto nárastom množstva celkových dovozov tohto výrobku, a nie inými faktormi, ako sú napríklad technické úpravy alebo zmeny v preferencii spotrebiteľov.
3. Ak člen zistí, že existuje vážne poškodenie alebo skutočná hrozba vážneho poškodenia v zmysle odseku 2, preskúma účinok takýchto dovozov na situáciu príslušného výrobného odvetvia, prejavujúci sa v zmenách príslušných ekonomických ukazovateľov, ako sú výroba, produktivita, využitie kapacít, zásoby, podiel na trhu, vývozy, mzdy, zamestnanosť, domáce ceny, zisky a investície; žiaden z týchto faktorov, či už samostatne, alebo v kombinácii s inými faktormi, nemôže nevyhnutne tvoriť základ pre rozhodujúci úsudok.
4. Každé opatrenie zavedené v súlade s ustanoveniami tohto článku bude uplatňovať člen voči inému členovi. Člen alebo členovia, ktorým sa vážne poškodenie alebo hrozba vážneho poškodenia uvedené v odsekoch 2 a 3 prisudzujú, budú určení na základe náhleho a podstatného, skutočného alebo bezprostredne hroziaceho6) zvýšenia dovozov, pochádzajúceho od uvedeného člena alebo členov posudzovaných individuálne, a to na základe výšky dovozov v porovnaní s dovozmi z iných zdrojov, na základe podielu na trhu, ako aj dovozných a domácich cien v porovnateľnom štádiu obchodnej operácie; žiaden z týchto faktorov posudzovaný samostatne alebo v kombinácii s ostatnými faktormi nemôže nevyhnutne tvoriť základ pre rozhodujúci úsudok. Takéto ochranné opatrenie sa nebude uplatňovať na vývozy žiadneho člena, ktorého vývozy príslušného výrobku sú už obmedzované podľa tejto dohody.
5. Obdobie platnosti rozhodnutia o existencii vážneho poškodenia alebo skutočnej hrozby vážneho poškodenia na účely zavedenia ochranných opatrení nepresiahne 90 dní od dátumu počiatočného oznámenia v zmysle odseku 7.
6. Pri uplatňovaní prechodného ochranného mechanizmu budú osobitne zohľadnené záujmy vyvážajúcich členov takto:
a) najmenej rozvinutým členským krajinám bude poskytnuté podstatne výhodnejšie zaobchádzanie, ako je poskytované ostatným skupinám členov, ktorí sú uvedení v tomto odseku (prednostne vo všetkých prvkoch);
b) členom, ktorých celkový objem vývozu textilu a odevov je malý v porovnaní s celkovým objemom vývozu ostatných členov a ktorí tvoria iba malé percento celkového dovozu tohto výrobku dovážajúceho člena, sa poskytne odlišné a výhodnejšie zaobchádzanie pri stanovení ekonomických podmienok uvedených v odsekoch 8, 13 a 14. U týchto dodávateľov budú náležite zohľadnené v súlade s článkom 1 ods. 2 a 3 budúce možnosti rozvoja ich obchodu a nevyhnutnosť povoliť dovozy pochádzajúce z ich územia v obchodovateľných množstvách;
c) ak ide o výrobky z vlny pochádzajúce z rozvojových členských krajín produkujúcich vlnu, ktorých hospodárstvo a obchod s textilom a odevmi závisia od odvetví výroby vlny, ktorých celkový vývoz textilu a odevov pozostáva takmer výlučne z vlnených výrobkov a ktorých objem obchodu s textilom a odevmi je na trhoch dovážajúcich členov pomerne malý, vývozným potrebám týchto členov sa bude pri určovaní výšky kvót, koeficientov rastu a stupňa flexibility venovať osobitná pozornosť;
d) výhodnejšie zaobchádzanie sa bude poskytovať pri spätných dovozoch textilných a odevných výrobkov, ktoré člen vyviezol inému členovi na prepracovanie a následne spätne doviezol podľa právnych noriem a praktík dovážajúceho člena a za predpokladu zabezpečenia primeraných kontrolných a certifikačných procedúr, keď sú tieto výrobky dovážané z krajiny člena, pre ktorého tento druh obchodu predstavuje významný podiel na jej celkovom vývoze textilu a odevov.
7. Člen, ktorý navrhuje prijať ochranné opatrenie, bude sa usilovať o konzultácie s členom alebo s členmi, ktorí by boli takýmto postupom postihnutí. K žiadosti o konzultácie budú pripojené presné a príslušné vecné informácie, podľa možnosti čo najaktuálnejšie, predovšetkým s ohľadom na faktory: a) uvedené v odseku 3, na ktorých člen zavádzajúci opatrenie založil svoje rozhodnutie o existencii vážneho poškodenia alebo skutočnej hrozby vážneho poškodenia domáceho odvetvia; b) uvedené v odseku 4, na ktorých základe navrhuje zavedenie ochranného opatrenia vo vzťahu k príslušnému členovi alebo členom. Ak ide o žiadosti predkladané v zmysle tohto odseku, informácie sa budú čo najviac vzťahovať na identifikovateľné časti výroby a na príslušné obdobie uvedené v odseku 8. Člen uchyľujúci sa k takému opatreniu zároveň uvedie špecifickú úroveň, na ktorú sa navrhuje obmedziť dovozy príslušných výrobkov pochádzajúcich od zainteresovaného člena alebo členov, pričom takáto úroveň nebude nižšia ako úroveň uvedená v odseku 8. Člen usilujúci sa o konzultácie súčasne oznámi žiadosť o konzultácie predsedovi TMB vrátane všetkých príslušných faktických údajov, rámcovo uvedených v odsekoch 3 a 4, spolu s navrhovanou výškou obmedzení. Predseda bude informovať členov TMB o žiadosti o konzultácie, pričom označí žiadajúceho člena, predmetný výrobok a člena, ktorý dostal žiadosť. Príslušný člen alebo členovia zašlú odpoveď na túto žiadosť v čo najkratšej lehote a konzultácie sa uskutočnia bezodkladne a dokončia sa do 60 dní od dátumu prijatia žiadosti.
8. Ak sa v procese konzultácií vzájomne dohodne, že situácia si vyžaduje obmedzenia vývozu určitého výrobku príslušného člena alebo členov, úroveň takéhoto obmedzenia bude stanovená na úrovni, ktorá nebude nižšia ako skutočná výška vývozu alebo dovozu príslušného člena počas 12-mesačného obdobia, ktoré sa končí dva mesiace pred mesiacom predloženia žiadosti na konzultáciu.
9. Podrobnosti o dohodnutom obmedzovacom opatrení budú oznámené TMB do 60 dní od dátumu uzavretia dohody. TMB rozhodne, či je dohoda opodstatnená v zmysle ustanovení tohto článku. Ako podklady na svoje rozhodnutie využije TMB dostupné faktické údaje uvedené v odseku 7, ktoré sú poskytnuté predsedovi TMB, ako aj ostatné príslušné informácie poskytnuté zainteresovanými členmi. TMB môže prijať také odporúčania, ktoré považuje za primerané pre zainteresovaného člena.
10. Ak však po uplynutí obdobia 60 dní od dátumu prijatia žiadosti o konzultácie nedôjde k žiadnej dohode medzi týmito členmi, člen, ktorý mal v úmysle prijať ochranné opatrenie, môže uplatňovať obmedzenie od dátumu dovozu alebo dátumu vývozu v súlade s ustanoveniami tohto článku, a to do tridsiatich dní nasledujúcich po šesťdesiatdňovom konzultačnom období, a súčasne predloží túto záležitosť TMB. Každý z členov bude môcť predložiť danú záležitosť TMB pred uplynutím obdobia šesťdesiatich dní. V každom prípade TMB preskúma záležitosť v čo najkratšom čase vrátane rozhodnutia o existencii vážneho poškodenia alebo o skutočnej hrozbe vážneho poškodenia a jeho príčin a predloží primerané odporúčania zúčastneným členom do tridsiatich dní. Pri tomto posúdení využije TMB dostupné faktické údaje uvedené v odseku 7, poskytnuté jeho predsedovi, ako aj všetky ostatné príslušné informácie poskytnuté zainteresovanými členmi.
11. Za veľmi nezvyčajných a kritických okolností, keď by oneskorenie spôsobilo ťažko napraviteľnú škodu, môže sa na základe odseku 10 prijať dočasné opatrenie s podmienkou, že žiadosť o konzultácie a oznámenie TMB budú predložené do piatich pracovných dní po prijatí opatrenia. Ak sa pri konzultáciách nedosiahne dohoda, TMB bude vyrozumený o záveroch konzultácií okamžite po ich ukončení, ale v každom prípade najneskôr do 60 dní od dátumu zavedenia opatrenia. TMB okamžite preskúma záležitosť a predloží primerané odporúčania zainteresovaným členom do 30 dní. Ak sa pri konzultáciách dosiahne dohoda, členovia budú o tom informovať TMB po ich ukončení, ale v každom prípade najneskôr do 90 dní od dátumu zavedenia opatrenia. TMB môže predložiť také odporúčania, aké považuje za primerané pre zúčastnených členov.
12. Člen môže zachovať opatrenia, ktoré uplatňuje podľa ustanovení tohto článku: a) už počas troch rokov bez predlžovania, alebo b) až kým nie je výrobok začlenený do GATT 1994, ak k tomu dôjde skôr.
13. Ak obmedzujúce opatrenie zostane v platnosti počas obdobia presahujúceho jeden rok, jeho výška na nasledujúce roky bude predstavovať úroveň stanovenú pre prvý rok, zvýšenú o ročné tempo rastu, ktoré nie je menšie ako 6 %, ak TMB nepreukáže, že je odôvodnený iný koeficient. Výška obmedzenia uplatňovaného na príslušný výrobok môže byť prekročená v priebehu jedného alebo dvoch nasledujúcich rokov o 10 % zálohového alebo spätného využitia, pričom zálohové využitie nemôže predstavovať viac ako 5 %. Žiadne obmedzenia množstva nebudú stanovené kombináciou možností použitia zálohového využitia a spätného využitia a ustanovenia odseku 14.
14. Keď člen obmedzuje v zmysle tohto článku viac ako jeden výrobok iného člena, dohodnutá výška obmedzenia v súlade s ustanoveniami tohto článku môže byť zvýšená pri každom z týchto výrobkov o 7 % za predpokladu, že celkový objem vývozu podliehajúci obmedzeniu neprevyšuje celkovú úroveň stanovenú pre všetky vývozy podrobované obmedzeniu podľa tohto článku na základe dohodnutých spoločných jednotiek. Ak sa obdobia na uplatňovanie obmedzení týchto výrobkov navzájom nezhodujú, toto ustanovenie sa bude uplatňovať na každé obdobie, v ktorom nastáva prekrývanie na princípe pro rata.
15. Ak sa ochranné opatrenie uplatňuje podľa tohto článku na výrobok, na ktorý sa už vzťahuje obmedzenie podľa MFA počas 12-mesačného obdobia, ktoré predchádza nadobudnutiu platnosti Dohody WTO, alebo v súlade s ustanoveniami článku 2 alebo 6, úroveň nového obmedzenia bude taká, ako je stanovená v odseku 8, ak nové obmedzenia nenadobudnú platnosť do jedného roka od
a) dátumu oznámenia uvedeného v článku 2 ods. 15 na zrušenie predchádzajúceho obmedzenia;
b) dátumu zrušenia predchádzajúceho obmedzenia zavedeného v súlade s ustanoveniami tohto článku alebo MFA a v tom prípade úroveň nebude nižšia, ako je vyššia úroveň z dvoch nasledujúcich úrovní: i) úroveň obmedzenia stanovená na obdobie posledných dvanástich mesiacov, počas ktorých bol výrobok obmedzovaný, alebo ii) úroveň obmedzenia stanovená v odseku 8.
16. Ak sa člen, ktorý neuplatňuje obmedzenia podľa článku 2, rozhodne niektoré uplatniť v súlade s ustanoveniami tohto článku, zvolí si primerané dohovory, ktoré a) plne zohľadnia také faktory, ako je stanovená colná klasifikácia a jednotky množstva založené na bežnej obchodnej praxi pri vývozných a dovozných operáciách, či už z hľadiska zloženia vláken, alebo z hľadiska konkurencie v rovnakej oblasti svojho domáceho trhu, b) zabraňujú nadmernej kategorizácii. Žiadosť o konzultácie, ako sa uvádza v odseku 7 alebo 11, bude obsahovať úplné informácie o takýchto dohovoroch.
Článok 7
1. Ako súčasť integračného procesu a s odvolaním sa na špecifické záväzky prijaté členmi v dôsledku Uruguajského kola všetci členovia prijmú také opatrenia, ktoré by mali byť nevyhnutné, aby sa prispôsobili pravidlám a podmienkam GATT 1994 tak, aby
a) dosiahli zlepšenie prístupu na trh s textilom a odevmi pomocou takých opatrení, ako je zníženie a viazanosť ciel, zníženie alebo odstránenie netarifných prekážok obchodu a uľahčenie colných, administratívnych a licenčných formalít;
b) zabezpečili uplatňovanie obchodnej politiky týkajúcej sa spravodlivých a vyvážených podmienok, keď ide o textil a odevy v takých oblastiach, ako sú dumpingové a antidumpingové pravidlá a postupy, subvencie a vyrovnávacie opatrenia a ochrana práv duševného vlastníctva;
c) vylúčili diskrimináciu dovozu textilu a odevov pri prijímaní opatrení z dôvodov všeobecnej obchodnej politiky.
Takéto opatrenia neovplyvnia práva a záväzky vyplývajúce členom z GATT 1994.
2. Členovia oznámia TMB opatrenia uvedené v odseku 1, ktoré majú vplyv na realizáciu tejto dohody. Ak budú opatrenia oznámené iným orgánom WTO, bude súhrn odvolania sa na pôvodné oznámenia dostatočný na splnenie požiadaviek v zmysle tohto odseku. Každý člen bude môcť predložiť TMB spätné oznámenia.
3. Keď ktorýkoľvek člen usúdi, že iný člen neprijal opatrenia uvedené v odseku 1 a že bola porušená rovnováha práv a záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, môže sa obrátiť s touto záležitosťou na príslušné orgány WTO a informovať o tom TMB. Akékoľvek následné nálezy a závery príslušných orgánov WTO budú súčasťou celkovej správy pre TMB.
Článok 8
1. Na účely kontroly uplatňovania tejto dohody, preskúmania všetkých opatrení prijatých na základe tejto dohody a ich zladenie s ňou, ako aj na prijatie opatrení, ktoré výslovne umožňuje táto dohoda, bude vytvorený Orgán na kontrolu obchodu s textilom („TMB“). TMB bude pozostávať z predsedu a 10 členov. Jeho zloženie bude vyvážené a pre členov široko reprezentatívne a budú prijaté opatrenia, aby sa prideľovanie miest uskutočňovalo striedavo a v primeraných intervaloch. Členovia TMB budú vymenovaní členmi určenými Radou pre obchod s tovarom a svoje funkcie budú vykonávať ad personam.
2. TMB si stanoví pracovné postupy. Je však zrejmé, že konsenzus na pôde TMB nevyžaduje súhlas alebo zhodu členov vymenovaných členmi, ak sú na nevyriešenej otázke, ktorú TMB skúma, zainteresovaní.
3. TMB bude považovaný za stály orgán a bude sa schádzať podľa potreby na vykonávanie funkcií, ktoré sa od neho vyžadujú v zmysle tejto dohody. Bude sa opierať o oznámenia a informácie poskytnuté členmi na základe príslušných článkov tejto dohody, doplnené o ľubovoľné dodatočné informácie alebo potrebné detaily, ktoré môžu členovia predložiť, alebo môže rozhodnúť o ich získaní od členov. Môže sa opierať aj o oznámenia a správy od iných orgánov WTO alebo z takých zdrojov, ktoré považuje za vhodné.
4. Členovia si navzájom poskytnú primeranú príležitosť na konzultácie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa uplatňovania tejto dohody.
5. Ak sa v priebehu dvojstranných konzultácií stanovených touto dohodou nedosiahne vzájomne prijateľné riešenie, na žiadosť ktoréhokoľvek z členov a po dôkladnom a okamžitom posúdení záležitosti predloží TMB zainteresovaným členom odporúčania.
6. Na žiadosť ktoréhokoľvek člena TMB okamžite preskúma každú jednotlivú záležitosť, ktorú tento člen považuje za takú, ktorá poškodzuje jeho záujmy podľa tejto dohody, pričom konzultácie medzi ním a príslušným členom alebo členmi nepriniesli vzájomne uspokojivé riešenie. Takéto záležitosti môže TMB preskúmať takým spôsobom, aký umožňuje vzniesť pripomienky dotyčným členom, a bude môcť tiež preskúmať záležitosť podľa odseku 11.
7. Pred formulovaním svojich odporúčaní alebo pripomienok pozve TMB členov, ktorí môžu byť priamo postihnutí posudzovanou záležitosťou.
8. V každom prípade, keď je TMB vyzvaný, aby vypracoval odporúčania alebo nálezy, urobí to najneskôr do 30 dní, ak nie je v tejto dohode stanovené inak. Všetky takéto odporúčania alebo nálezy budú priamo oznámené zainteresovaným členom aj Rade pre obchod s tovarom pre jej informovanosť.
9. Členovia sa budú usilovať o prijatie všetkých odporúčaní TMB, ktorý bude vykonávať patričnú kontrolu realizácie týchto odporúčaní.
10. Ak niektorý člen usúdi, že nie je schopný podriadiť sa odporúčaniam TMB, vysvetlí mu svoje dôvody najneskôr do jedného mesiaca po prijatí týchto odporúčaní. Po dôkladnom posúdení predložených dôvodov vydá TMB čo najskôr ďalšie odporúčania, ktoré bude pokladať za vhodné. Ak sa ani po ďalších odporúčaniach záležitosť nevyrieši, každý z členov ju bude môcť predložiť Orgánu na urovnávanie sporov a použiť článok XXIII ods. 2 GATT 1994 a príslušné ustanovenia Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov.
11. S cieľom dohliadnuť na uplatňovanie tejto dohody uskutoční Rada pre obchod s tovarom rozsiahle preskúmanie pred ukončením každej etapy integračného procesu. TMB pomáha realizovať túto revíziu tým, že zašle najmenej päť mesiacov pred ukončením každej etapy Rade pre obchod s tovarom celkovú správu o realizácii tejto dohody počas skúmanej etapy, pričom zvlášť zohľadní záležitosti, ktoré sa týkajú integračného procesu, uplatňovania prechodného ochranného mechanizmu a záležitostí súvisiacich s uplatňovaním pravidiel a podmienok GATT 1994, stanovených podľa okolností v článkoch 2, 3, 6 a 7. Celková správa TMB môže obsahovať všetky odporúčania, ktoré považuje TMB za vhodné predložiť Rade pre obchod s tovarom.
12. V nadväznosti na toto preskúmanie prijme Rada pre obchod s tovarom jednomyseľne také rozhodnutie, ktoré považuje za vhodné na zabezpečenie neporušenia rovnováhy práv a záväzkov obsiahnutých v tejto dohode. Pri urovnávaní sporov, ktoré môžu vzniknúť s ohľadom na článok 7, Orgán na urovnávanie sporov môže povoliť bez toho, aby bol dotknutý konečný termín stanovený podľa článku 9, úpravu článku 2 ods. 14, a to pre etapu nasledujúcu po preskúmaní voči každému členovi, ktorý na základe zistení neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto dohody.
Článok 9
Táto dohoda a všetky obmedzenia v rámci nej budú zrušené k prvému dňu 121. mesiaca platnosti Dohody WTO, keď bude textilné a odevné odvetvie plne začlenené do GATT 1994. Táto dohoda sa nebude predlžovať.
PRÍLOHA
ZOZNAM VÝROBKOV ZAHRNUTÝCH DO TEJTO DOHODY
1. Táto príloha obsahuje zoznam textilných a odevných výrobkov označených podľa Harmonizovaného systému opisu a označovania tovarov (HS) v šesťmiestnej nomenklatúre.
2. Opatrenia prijaté podľa ustanovenia o ochranných opatreniach uvedených v článku 6 sa budú uplatňovať na jednotlivé textilné a odevné výrobky a nie na základe položiek HS vo vlastnom slova zmysle.
3. Opatrenia prijaté na základe ustanovení o ochranných opatreniach uvedených v článku 6 tejto dohody sa nebudú uplatňovať na:
a) vývozy látok remeselnej výroby tkaných na krosnách alebo na vývozy výrobkov umeleckých remesiel vyrobených ručne z ručne tkaných tkanín, alebo na vývozy textilných výrobkov a ošatenia umeleckej výroby vychádzajúcej z tradičnej ľudovej tvorby, ktoré pochádzajú z rozvojových členských krajín, za podmienky, že také výrobky sú predmetom príslušnej certifikácie v zmysle dohovorov platných medzi zainteresovanými členmi;
b) textilné výrobky, s ktorými sa tradične obchoduje a ktoré tvorili predmet medzinárodného obchodu v značných obchodovaných množstvách pred rokom 1982, ako sú tašky, vrecia, kobercové vystuženia, povrazy a laná, kufre, podložky, rohožky a koberce typicky vyrábané z vláken, ako sú juta, kokosové vlákno, sisal, manilské konope, magua a henekén;
c) výrobky vyrobené z čistého hodvábu.
Na také výrobky sa budú uplatňovať ustanovenia článku XIX GATT 1994 tak, ako je uvedené v Dohode o ochranných opatreniach.
Výrobky triedy XI (textílie a textilné výrobky) nomenklatúry
Harmonizovaného systému opisu a označovania tovarov (HS)
Číslo HS Označovanie tovaru
50 Prírodný hodváb
5004 00
5005 00
5006 00
5007 10
5007 20
5007 90
51 Vlna, jemná alebo hrubá zvieracia srsť; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia
5105 10
5105 21
5105 29
5105 30
5106 10
5107 10
5107 20
5108 10
5108 20
5109 10
5109 90
5110 00
5111 11
5111 19
5111 20
5111 30
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20
5112 30
5112 90
5113 00
52 Bavlna
5204 11
5204 19
5204 20
5205 11
5205 12
5205 13
5205 14
5205 15
5205 21
5205 22
5205 23
5205 24
5205 25
5205 31
5205 32
5205 33
5205 34
5205 35
5205 41
5205 42
5205 43
5205 44
5205 45
5206 11
5206 12
5206 13
5206 14
5206 15
5206 21
5206 22
5206 23
5206 24
5206 25
5206 31
5206 32
5206 33
5206 34
5206 35
5206 41
5206 42
5206 43
5206 44
5206 45
5207 10
5207 90
5208 11
5208 12
5208 13
5208 19
5208 21
5208 22
5208 23
5208 29
5208 31
5208 32
5208 33
5208 39
5208 41
5208 42
5208 43
5208 49
5208 51
5208 52
5208 53
5208 59
5209 11
5209 12
5209 19
5209 21
5209 22
5209 29
5209 31
5209 32
5209 39
5209 41
5209 32
5209 43
5209 49
5209 51
5209 52
5209 59
5210 11
5210 12
5210 19
5210 21
5210 22
5210 29
5210 31
5210 32
5210 39
5210 41
5210 42
5210 49
5210 51
5210 52
5210 59
5211 11
5211 12
5211 19
5211 21
5211 22
5211 29
5211 31
5211 32
5211 39
5211 41
5211 42
5211 43
5211 49
5211 51
5211 52
5211 59
5212 11
5212 12
5212 13
5212 14
5212 15
5212 21
5212 22
5212 23
5212 24
5212 25
53 Iné rastlinné textilné vlákna, papierové vlákno a papierové tkaniny
5306 10
5306 20
5307 10
5307 20
5308 20
5308 90
5309 11
5309 19
5309 21
5309 29
5310 10
5310 90
5311 00
54 Syntetické vlákna
5401 10
5401 20
5402 10
5402 20
5402 31
5402 32
5402 33
5402 39
5402 41
5402 42
5402 43
5402 49
5402 51
5402 52
5402 59
5402 61
5402 62
5402 69
5403 10
5403 20
5403 31
5403 32
5403 33
5403 39
5403 41
5403 42
5403 49
5404 10
5404 90
5405 00
5406 10
5406 20
5407 10
5407 20
5407 30
5407 41
5407 42
5407 43
5407 44
5407 51
5407 52
5407 53
5407 54
5407 60
5407 71
5407 72
5407 73
5407 74
5407 81
5407 82
5407 83
5407 84
5407 91
5407 92
5407 93
5407 94
5408 10
5408 21
5408 22
5408 23
5408 24
5408 31
5408 32
5408 33
5408 34
55 Chemické strižové vlákna
5501 10
5501 20
5501 30
5501 90
5502 00
5503 10
5503 20
5503 30
5503 40
5503 90
5504 10
5504 90
5505 10
5505 20
5506 10
5506 20
5506 30
5506 90
5507 00
5508 10
5508 20
5509 11
5509 12
5509 21
5509 22
5509 31
5509 32
5509 41
5509 42
5509 51
5509 52
5509 53
5509 59
5509 61
5509 62
5509 69
5509 91
5509 92
5509 99
5510 11
5510 12
5510 20
5510 30
5510 90
5511 10
5511 20
5511 30
5512 11
5512 19
5512 21
5512 29
5512 91
5512 99
5513 11
5513 12
5513 13
5513 19
5513 21
5513 22
5513 23
5513 29
5513 31
5513 32
5513 33
5513 39
5513 41
5513 42
5513 43
5513 49
5514 11
5514 12
5514 13
5514 19
5514 21
5514 22
5514 23
5514 29
5514 31
5514 32
5514 33
5514 39
5514 41
5514 42
5514 43
5514 49
5515 11
5515 12
5515 13
5515 19
5515 21
5515 22
5515 29
5515 91
5515 92
5515 99
5516 11
5516 12
5516 13
5516 14
5516 21
5516 22
5516 23
5516 24
5516 31
5516 32
5516 33
5516 34
5516 41
5516 42
5516 43
5516 44
5516 91
5516 92
5516 93
5516 94
56 Vata, plsť a netkané textílie; priadze, motúzy, laná a výrobky z nich
5601 10
5601 21
5601 22
5601 29
5601 30
5602 10
5602 21
5602 29
5602 90
5603 00
5604 10
5604 20
5604 90
5605 00
5606 00
5607 10
5607 21
5607 30
5607 41
5607 49
5607 50
5607 90
5608 11
5608 19
5608 90
5609 00
57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny
5701 10
5701 90
5702 10
5702 20
5702 31
5702 32
5702 39
5702 41
5702 42
5702 49
5702 51
5702 52
5702 59
5702 91
5702 92
5702 99
5703 10
5703 20
5703 30
5703 90
5704 10
5704 90
5705 00
58 Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; výšivky, tapisérie atď.
5801 10
5801 21
5801 22
5801 23
5801 24
5801 25
5801 26
5801 31
5801 32
5801 33
5801 34
5801 35
5801 36
5801 90
5802 11
5802 19
5802 20
5802 30
5803 10
5803 90
5804 10
5804 21
5804 29
5804 30
5805 00
5806 10
5806 20
5806 31
5806 32
5806 39
5806 40
5807 10
5807 90
5808 10
5808 90
5809 00
5810 10
5810 91
5810 92
5810 99
5811 00
59 Impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované textílie atď.
5901 10
5901 90
5902 10
5902 20
5902 90
5903 10
5903 20
5903 90
5904 10
5904 91
5904 92
5905 00
5906 10
5906 91
5906 99
5907 00
5908 00
5909 00
5910 00
5911 10
5911 20
5911 31
5911 32
5911 40
5911 90
60 Pletené alebo háčkované tkaniny
6001 10
6001 21
6001 22
6001 29
6001 91
6001 92
6001 99
6002 10
6002 20
6002 30
6002 41
6002 42
6002 43
6002 49
6002 91
6002 92
6002 93
6002 99
61 Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované
6101 10
6101 20
6101 30
6101 90
6102 10
6102 20
6102 30
6102 90
6103 11
6103 12
6103 19
6103 21
6103 22
6103 23
6103 29
6103 31
6103 32
6103 33
6103 39
6103 41
6103 42
6103 43
6103 49
6104 11
6104 12
6104 13
6104 19
6104 21
6104 22
6104 23
6104 29
6104 31
6104 32
6104 33
6104 39
6104 41
6104 42
6104 43
6104 44
6104 49
6104 51
6104 52
6104 53
6104 59
6104 61
6104 62
6104 63
6104 69
6105 10
6105 20
6105 90
6106 10
6106 20
6106 90
6107 11
6107 12
6107 19
6107 21
6107 22
6107 29
6107 91
6107 92
6107 99
6108 11
6108 19
6108 21
6108 22
6108 29
6108 31
6108 32
6108 39
6108 91
6108 92
6108 99
6109 10
6109 90
6110 10
6110 20
6110 30
6110 90
6111 10
6111 20
6111 30
6111 90
6112 11
6112 12
6112 19
6112 20
6112 31
6112 39
6112 41
6112 49
6113 00
6114 10
6114 20
6114 30
6114 90
6115 11
6115 12
6115 19
6115 20
6115 91
6115 92
6115 93
6115 99
6116 10
6116 91
6116 92
6116 93
6116 99
6117 10
6117 20
6117 80
6117 90
62 Odevy a odevné doplnky, iné než pletené alebo háčkované
6201 11
6201 12
6201 13
6201 19
6201 91
6201 92
6201 93
6201 99
6202 11
6202 12
6202 13
6202 19
6202 91
6202 92
6202 93
6202 99
6203 11
6203 12
6203 19
6203 21
6203 22
6203 23
6203 29
6203 31
6203 32
6203 33
6203 39
6203 41
6203 42
6203 43
6203 49
6204 11
6204 12
6204 13
6204 19
6204 21
6204 22
6204 23
6204 29
6204 31
6204 32
6204 33
6204 39
6204 41
6204 42
6204 43
6204 44
6204 49
6204 51
6204 52
6204 53
6204 59
6204 61
6204 62
6204 63
6204 69
6205 10
6205 20
6205 30
6205 90
6206 10
6206 20
6206 30
6206 40
6206 90
6207 11
6207 19
6207 21
6207 22
6207 29
6207 91
6207 92
6207 99
6208 11
6208 19
6208 21
6208 22
6208 29
6208 91
6208 92
6208 99
6209 10
6209 20
6209 30
6209 90
6210 10
6210 20
6210 30
6210 40
6210 50
6211 11
6211 12
6211 20
6211 31
6211 32
6211 33
6211 39
6211 41
6211 42
6211 43
6211 49
6212 10
6212 20
6212 30
6212 90
6213 10
6213 20
6213 90
6214 10
6214 20
6214 30
6214 40
6214 90
6215 10
6215 20
6215 90
6216 00
6217 10
6217 90
63 Iné zhotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené oblečenie atď.
6301 10
6301 20
6301 30
6301 40
6301 90
6302 10
6302 21
6302 22
6302 29
6302 31
6302 32
6302 39
6302 40
6302 51
6302 52
6302 53
6302 59
6302 60
6302 91
6302 92
6302 93
6302 99
6303 11
6303 12
6303 19
6303 91
6303 92
6303 99
6304 11
6304 19
6304 91
6304 92
6304 93
6304 99
6305 10
6305 20
6305 31
6305 39
6305 90
6306 11
6306 12
6306 19
6306 21
6306 22
6306 29
6306 31
6306 39
6306 41
6306 49
6306 91
6306 99
6307 10
6307 20
6307 90
6308 00
6309 00
Textilné a odevné výrobky vzťahujúce sa ku kapitolám 30Ä49, 64Ä96
Číslo HS Označenie tovaru
3005 90 Vata, gáza, obväzy a podobne
ex3921 12
ex3921 13
ex3921 90
ex4202 12
ex4202 22
ex4202 32
ex4202 92
ex6405 20
ex6406 10
ex6406 99
6501 00
6502 00
6503 00
6504 00
6505 90
6601 10
6601 91
6601 99
ex7019 10
ex7019 20
8708 21
8804 00
9113 90
ex9404 90
9502 91
ex9612 10
DOHODA
o technických prekážkach obchodu
Členovia,
majúc na pamäti Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní;
želajúc si podporovať ciele GATT 1994;
uznávajúc dôležitý prínos, ktorým môžu medzinárodné normy a systémy posudzovania zhody prispieť k zvýšeniu efektívnosti výroby a uľahčeniu riadenia medzinárodného obchodu;
želajúc si podporiť rozvoj týchto medzinárodných noriem a systémov posudzovania zhody;
želajúc si zabezpečiť, aby technické predpisy a normy vrátane požiadaviek na balenie, značenie a na označovanie a postupy na posudzovanie zhody s technickými predpismi a normami nevytvárali zbytočné prekážky v medzinárodnom obchode;
uznávajúc, že žiadnej krajine by sa nemalo brániť v tom, aby prijímala na úrovni, ktorú považuje za primeranú, opatrenia na zabezpečenie kvality svojho vývozu alebo opatrenia na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, na ochranu životného prostredia, alebo opatrenia na zabránenie podvodným praktikám s podmienkou, že prijaté opatrenia sa nebudú uplatňovať spôsobom, ktorý by sa stal prostriedkom svojvoľnej alebo bezdôvodnej diskriminácie medzi krajinami, kde prevládajú rovnaké podmienky, alebo prostriedkom skrytého obmedzenia medzinárodného obchodu a že tieto opatrenia sú v súlade s ustanoveniami tejto dohody;
uznávajúc, že žiadnej krajine by sa nemalo brániť v tom, aby prijímala opatrenia nevyhnutné na ochranu záujmov svojej bezpečnosti;
uznávajúc prínos, ktorým môže prispieť medzinárodná normalizácia pri transfere technológie z vyspelých krajín do rozvojových krajín;
uznávajúc, že rozvojové krajiny sa môžu stretnúť s osobitnými ťažkosťami pri tvorbe a používaní technických predpisov, noriem a postupov určených na posudzovanie zhody s technickými predpismi a normami a želajúc si pomôcť im v tomto smere;
dohodli sa takto:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.1 Všeobecné pojmy normalizácia a postupy na posudzovanie zhody budú mať význam, ktorý im poskytuje definícia prijatá v rámci systému Organizácie Spojených národov a medzinárodných normalizačných orgánov, pričom sa bude prihliadať na ich súvislosť a na cieľ a účel tejto dohody.
1.2 Na účely tejto dohody sa používa terminológia tak, ako je uvedené v prílohe 1.
1.3 Všetky výrobky vrátane priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov podliehajú ustanoveniam tejto dohody.
1.4 Obchodné špecifikácie vypracované vládnymi orgánmi na požiadavky na ich výrobu alebo spotrebu nepodliehajú ustanoveniam tejto dohody, ale sú podriadené Dohode o vládnom obstarávaní v súlade s jej obsahom.
1.5 Ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na sanitárne a fytosanitárne opatrenia tak, ako sú definované v prílohe A Dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach.
1.6 V tejto dohode všetky odkazy na technické predpisy, normy a postupy na posudzovanie zhody sa budú interpretovať tak, aby zahŕňali všetky zmeny k nim a všetky doplnky k predpisom alebo k výrobkom, na ktoré sa technické predpisy vzťahujú, s výnimkou zmien a doplnkov, ktoré nemajú významnú povahu.
TECHNICKÉ PREDPISY A NORMY
Článok 2
Príprava, prijímanie a uplatňovanie technických predpisov a noriem ústrednými vládnymi orgánmi
S ohľadom na svoje ústredné vládne orgány:
2.1 Členovia zabezpečia, aby sa s výrobkami dovážanými z územia ktoréhokoľvek člena nezaobchádzalo, pokiaľ ide o technické predpisy, menej priaznivo ako s obdobnými výrobkami domáceho pôvodu alebo s obdobnými výrobkami pochádzajúcimi z ktorejkoľvek inej krajiny.
2.2 Členovia zabezpečia, aby sa technické predpisy nepripravovali, neprijímali alebo neuplatňovali s úmyslom vytvoriť zbytočné prekážky v medzinárodnom obchode. Technické predpisy preto nebudú obmedzovať obchod viac, ako je potrebné na splnenie zákonných cieľov, berúc do úvahy riziká, ktoré by mohli ich nesplnením vzniknúť. Takými zákonnými cieľmi sú, okrem iného, požiadavky národnej bezpečnosti, zabránenie podvodným praktikám, ochrana zdravia alebo bezpečnosti ľudí, ochrana života alebo zdravia zvierat a rastlín alebo ochrana životného prostredia. Pri posudzovaní týchto rizík sa vychádza z príslušných hodnotiacich prvkov, okrem iného z dostupných poznatkov vedy a technických informácií z oblasti spracovateľských technológií alebo zo zamýšľaného konečného využitia výrobkov.
2.3 Technické predpisy sa nebudú uplatňovať, ak podmienky alebo ciele, ktoré ich vznik vyvolali, zaniknú alebo ak zmenené okolnosti a ciele sa môžu riešiť spôsobom menej obmedzujúcim obchod.
2.4 Tam, kde sa technické predpisy vyžadujú a existujú príslušné medzinárodné normy alebo sú bezprostredne pred dokončením, členovia použijú tieto normy alebo ich príslušné časti ako základ pre svoje technické predpisy okrem prípadov, ak by také medzinárodné normy alebo ich príslušné časti boli neúčinným alebo nevyhovujúcim prostriedkom na dosiahnutie sledovaných zákonných cieľov, napríklad v dôsledku klimatických alebo geografických podmienok alebo podstatných technologických problémov.
2.5 Člen, ktorý pripravuje, prijíma alebo uplatňuje technický predpis, ktorý môže mať významný vplyv na obchod iných členov, na žiadosť ktoréhokoľvek člena vysvetlí opodstatnenosť tohto technického predpisu v zmysle ustanovení odsekov 2 až 4. Ak sa technický predpis pripravuje, prijíma alebo uplatňuje na dosiahnutie jedného zo zákonných cieľov výslovne uvedených v odseku 2 a bude v súlade s príslušnými medzinárodnými normami, predpokladá sa, že nevznikne zbytočná prekážka v medzinárodnom obchode.
2.6 V záujme harmonizácie technických predpisov na čo najširšom základe sa členovia aktívne zúčastnia podľa svojich možností na príprave medzinárodných noriem príslušnými medzinárodnými normalizačnými orgánmi pre tie výrobky, pre ktoré buď už prijali, alebo hodlajú prijať technické predpisy.
2.7 Členovia uznajú ako rovnocenné technické predpisy iných členov, a to aj vtedy, ak sa tieto predpisy líšia od ich vlastných, za predpokladu, že tieto technické predpisy zodpovedajúcim spôsobom spĺňajú zámery ich vlastných predpisov.
2.8 Kde je to vhodné, budú členovia špecifikovať technické predpisy, ktoré stanovujú požiadavky na výrobok, skôr v prevádzkových pojmoch než v konštrukčných alebo opisných charakteristikách.
2.9 Ak neexistuje príslušná medzinárodná norma alebo technický obsah navrhovaného technického predpisu nie je v súlade s technickým obsahom príslušných medzinárodných noriem a ak technický predpis môže mať významný vplyv na obchod ostatných členov, potom členovia:
2.9.1 pri najbližšej vhodnej príležitosti zverejnia v tlači informáciu spôsobom, ktorý umožní oboznámiť zainteresovaných členov s tým, že navrhujú zaviesť určitý technický predpis;
2.9.2 prostredníctvom Sekretariátu oznámia ostatným členom výrobky, na ktoré sa bude navrhovaný technický predpis vzťahovať, spolu so stručným uvedením účelu a zdôvodnením. Tieto oznámenia sa zverejnia pri najbližšej vhodnej príležitosti, keď ešte možno uplatniť pozmeňujúce návrhy a zohľadniť pripomienky;
2.9.3 na požiadanie poskytnú ostatným členom podrobnosti alebo kópie navrhovaného technického predpisu a ak možno, upozornia na tie časti, ktoré sa podstatne odlišujú od príslušných medzinárodných noriem;
2.9.4 bez diskriminácie poskytnú ostatným členom primeraný čas na predloženie písomných pripomienok, na požiadanie prerokujú tieto pripomienky a vezmú do úvahy tieto písomné pripomienky a výsledky týchto rokovaní.
2.10 Ak ustanovenia úvodnej časti odseku 9 neustanovujú inak, v prípade, že vzniknú, alebo hrozí, že vzniknú členovi vážne problémy spojené s ochranou bezpečnosti, zdravia, s ochranou životného prostredia alebo národnej bezpečnosti, môže tento člen, ak to považuje za nevyhnutné, upustiť od postupov uvedených v odseku 9 za predpokladu, že po prijatí technického predpisu:
2.10.1 okamžite oznámi ostatným členom prostredníctvom Sekretariátu príslušný technický predpis a výrobky, ktorých sa týka, spolu so stručným uvedením účelu a zdôvodnením technického predpisu vrátane povahy naliehavých problémov;
2.10.2 na požiadanie poskytne ostatným členom kópie technického predpisu;
2.10.3 bez diskriminácie umožní ostatným členom predložiť písomné pripomienky, na požiadanie ich prerokovať a vziať do úvahy tieto písomné pripomienky a výsledky týchto rokovaní.
2.11 Členovia zabezpečia, aby všetky prijaté technické predpisy sa okamžite zverejnili alebo sprístupnili takým spôsobom, ktorý umožní zainteresovaným členom oboznámiť sa s nimi.
2.12 S výnimkou naliehavých okolností podľa odseku 10 členovia poskytnú primeranú lehotu od uverejnenia technického predpisu do nadobudnutia jeho platnosti, aby výrobcom vyvážajúcich členov, a predovšetkým rozvojových členských krajín poskytli čas na prispôsobenie svojich výrobkov alebo výrobných metód požiadavkám dovážajúceho člena.
Článok 3
Príprava, prijímanie a uplatňovanie technických noriem miestnymi vládnymi orgánmi a mimovládnymi orgánmi
S ohľadom na svoje miestne vládne orgány a mimovládne orgány na svojom území:
3.1 Členovia prijmú v rámci svojich možností také primerané a dostupné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby tieto orgány postupovali podľa ustanovení článku 2 okrem oznamovacej povinnosti podľa článku 2 ods. 2.9 a 2.10.
3.2 Členovia zabezpečia, aby technické predpisy na úrovni miestnych správnych orgánov priamo podliehajúcich ústredným vládnym orgánom členov boli oznamované v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 9.2 a 10.1, pričom oznamovacia povinnosť sa nebude vyžadovať v tom prípade, ak technický obsah technických predpisov bude v podstate zhodný s predchádzajúcimi oznámeniami technických predpisov vykonávanými ústrednými vládnymi orgánmi dotyčného člena.
3.3 Členovia môžu požadovať, aby sa kontakt s ostatnými členmi vrátane oznamovacej povinnosti, poskytovanie informácií, podávanie pripomienok a rokovania uvedené v článku 2 ods. 9 a 10 uskutočňovali prostredníctvom ústredných vládnych orgánov.
3.4 Členovia neprijmú také opatrenia, ktoré by vyžadovali, aby miestne správne orgány alebo mimovládne orgány postupovali na svojom území spôsobom nezlučiteľným s ustanoveniami článku 2, alebo ich v tom podporovali.
3.5 Členovia sú plne zodpovední podľa tejto dohody za dodržiavanie všetkých ustanovení článku 2. Členovia vypracujú a uplatnia účinné opatrenia a mechanizmy na dodržiavanie ustanovení článku 2 inými ako ústrednými vládnymi orgánmi.
Článok 4
Príprava, prijímanie a uplatňovanie noriem
4.1 Členovia zabezpečia, aby ich ústredné vládne normalizačné orgány prijali a dodržiavali Zásady správnej praxe na prípravu, prijímanie a uplatňovanie noriem uvedené v prílohe 3 tejto dohody (ďalej len „Zásady správnej praxe“). Prijmú také vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby miestne správne a mimovládne normalizačné orgány na ich území, ako aj regionálne normalizačné orgány prijali a dodržiavali tieto Zásady správnej praxe. Okrem toho členovia neprijmú opatrenia, ktoré by priamo alebo nepriamo vyžadovali, aby normalizačné orgány postupovali spôsobom nezlučiteľným so Zásadami správnej praxe. Povinnosti členov v súvislosti s dodržiavaním ustanovení Zásad správnej praxe normalizačnými orgánmi budú uplatňovať bez ohľadu na to, či normalizačný orgán prijal Zásady správnej praxe, alebo nie.
4.2 Normalizačné orgány, ktoré prijali a dodržiavajú Zásady správnej praxe, členovia uznajú ako orgány dodržiavajúce princípy tejto dohody.
ZHODA TECHNICKÝCH PREDPISOV A NORIEM
Článok 5
Postupy na posudzovanie zhody vykonávané ústrednými vládnymi orgánmi
5.1 Členovia zabezpečia, aby v prípadoch, keď sa vyžaduje potvrdenie, že výrobky zodpovedajú technickým predpisom alebo normám, ich ústredné vládne orgány v prípade výrobkov pochádzajúcich z územia ostatných členov uplatnia nasledujúce ustanovenia:
5.1.1 postupy na posudzovanie zhody sa pripravujú, prijímajú a uplatňujú takým spôsobom, aby poskytli prístup dodávateľom obdobných výrobkov z ostatných členských krajín za podmienok, ktoré nie sú menej priaznivé, ako sú tie, ktoré sa poskytujú dodávateľom obdobných výrobkov domáceho pôvodu alebo dodávateľom obdobných výrobkov z ktorejkoľvek inej krajiny v porovnateľnej situácii; prístup znamená právo dodávateľov na posudzovanie zhody v rámci pravidiel postupu vrátane možnosti nechať si vykonať posúdenie zhody priamo na mieste, kde je zariadenie inštalované, a získať certifikát, ak postup tieto možnosti predpokladá;
5.1.2 postupy na posudzovanie zhody sa nepripravujú, neprijímajú a nepoužívajú s úmyslom a dôsledkom vytvoriť zbytočné prekážky v medzinárodnom obchode. To okrem iného znamená, že postupy na posudzovanie zhody nebudú prísnejšie alebo uplatňované prísnejšie, než je nevyhnutné na získanie primeranej dôvery dovážajúceho člena, že jeho výrobky sú v súlade s príslušnými technickými predpismi alebo normami, berúc do úvahy riziko, ktoré by v prípade nedodržania zhody mohlo vzniknúť.
5.2 Pri realizovaní ustanovenia odseku 1 členovia zabezpečia, aby:
5.2.1 postupy na posudzovanie zhody sa vykonali čo najrýchlejšie spôsobom, ktorý nie je menej priaznivý pre výrobky pochádzajúce z krajín iných členov ako pre obdobné domáce výrobky;
5.2.2 bola zverejnená vybavovacia lehota každého postupu na posudzovanie zhody alebo aby sa predpokladaná vybavovacia lehota oznámila žiadateľovi na požiadanie; po prijatí žiadosti kompetentný orgán ihneď preskúma úplnosť dokumentácie a informuje žiadateľa čo najrýchlejšie a dôkladne o všetkých nedostatkoch; kompetentný orgán čo najrýchlejšie odovzdá výsledky ohodnotenia žiadateľovi, aby sa v prípade potreby mohli vykonať korekčné úpravy; v prípade, keď má žiadosť nedostatky, kompetentný orgán bude tam, kde je to prakticky možné, pokračovať v posudzovaní zhody, ak o to žiadateľ požiada; a na požiadanie bude žiadateľa informovať o priebehu posudzovania bez vysvetlenia omeškania;
5.2.3 žiadosti o informácie sa obmedzovali iba na tie skutočnosti, ktoré súvisia s posudzovaním zhody a určením poplatkov;
5.2.4 sa rešpektovala dôvernosť informácií o výrobkoch pochádzajúcich z územia iných členov, ktoré vyplývajú z postupov na posudzovanie zhody alebo sa poskytujú v súvislosti s nimi rovnakým spôsobom ako pre domáce výrobky, a zároveň takým spôsobom, aby boli chránené oprávnené obchodné záujmy;
5.2.5 všetky poplatky ukladané za posudzovanie zhody výrobkov pochádzajúcich z územia iných členov boli porovnateľné s poplatkami ukladanými za posudzovanie zhody obdobných výrobkov domáceho pôvodu alebo výrobkov pochádzajúcich z ktorejkoľvek inej krajiny pri zohľadnení komunikačných, dopravných a iných nákladov vyvolaných rozdielmi medzi polohou zariadení žiadateľa a orgánom vykonávajúcim posudzovanie zhody;
5.2.6 umiestnenie skúšobných zariadení používaných pri postupoch na posudzovanie zhody a výber vzoriek nespôsobovali žiadateľom alebo ich zástupcom zbytočné nepríjemnosti;
5.2.7 vždy, keď sa zmení špecifikácia výrobku v súvislosti s určením jeho zhody s príslušnými technickými predpismi alebo normami, postupy na posudzovanie zhody modifikovaného výrobku sa obmedzia na to, čo je nevyhnutné na určenie, či existuje dostatočná istota, že výrobok stále spĺňa príslušné technické predpisy alebo normy;
5.2.8 sa stanovil postup na preskúmanie sťažností týkajúcich sa používania postupov na posudzovanie zhody a na prijímanie nápravných opatrení, ak je sťažnosť oprávnená.
5.3 V odsekoch 1 a 2 nič nebráni členom, aby vykonávali primerané náhodné kontroly na svojom území.
5.4 V prípadoch, keď sa vyžaduje potvrdenie, že výrobky sa zhodujú s technickými predpismi alebo normami a existujú alebo sú bezprostredne pred dokončením príslušné metodické materiály alebo odporúčania vydané medzinárodnými normalizačnými orgánmi, členovia zabezpečia, aby ústredné vládne orgány používali tieto materiály alebo ich príslušné časti ako základ ich postupu na posudzovanie zhody s výnimkou prípadov, ak sú tieto metodické materiály alebo odporúčania, alebo ich príslušné časti nevhodné pre príslušných členov (čo sa na požiadanie musí náležite vysvetliť) z takých dôvodov, ako sú okrem iného požiadavky národnej bezpečnosti, zabránenie podvodným praktikám, ochrana ľudského zdravia alebo bezpečnosti ľudí, ochrana života alebo zdravia zvierat alebo rastlín, alebo ochrana životného prostredia, základné klimatické alebo iné geografické faktory, základné technologické a infraštruktúrne problémy.
5.5 S cieľom harmonizovať postupy na posudzovanie zhody na čo najširšom základe členovia sa budú plne zúčastňovať v rámci svojich možností na príprave metodických materiálov a odporúčaní pre postupy na posudzovanie zhody príslušnými medzinárodnými normalizačnými orgánmi.
5.6 Ak neexistuje príslušný metodický materiál alebo odporúčania vydané medzinárodným normalizačným orgánom, alebo technický obsah navrhovaného postupu na posudzovanie zhody v podstate nezodpovedá príslušným metodickým materiálom a odporúčaniam vydaným medzinárodnými normalizačnými orgánmi, a ak postup na posudzovanie zhody môže mať významný vplyv na obchod ostatných členov, potom členovia:
5.6.1 zverejnia pri najbližšej vhodnej príležitosti informáciu spôsobom, ktorý umožní zainteresovaným členom oboznámiť sa s tým, že navrhujú zavedenie príslušného postupu na posudzovanie zhody;
5.6.2 oznámia prostredníctvom Sekretariátu ostatným členom výrobky, na ktoré sa navrhovaný postup na posudzovanie zhody bude vzťahovať, spolu so stručným opisom cieľa a zdôvodnením daného postupu. Také oznámenia sa uskutočnia v najbližšom možnom čase, keď ešte možno uplatňovať pozmeňovacie návrhy a zohľadniť pripomienky;
5.6.3 na požiadanie poskytnú ostatným členom podrobnosti alebo kópie navrhovaného postupu a ak možno, upozornia na tie časti, ktoré sa v podstate odlišujú od príslušných metodických materiálov alebo odporúčaní vydaných medzinárodnými normalizačnými orgánmi;
5.6.4 bez diskriminácie poskytnú ostatným členom primeraný čas na predloženie písomných pripomienok, na požiadanie ich prerokujú a vezmú tieto písomné pripomienky a výsledky rokovaní do úvahy.
5.7 Ak vzniknú, alebo hrozí, že členovi vzniknú, naliehavé problémy spojené s ochranou bezpečnosti, zdravia, životného prostredia alebo národnej bezpečnosti, môže tento člen, ak to považuje za nevyhnutné, upustiť od krokov uvedených v odseku 6 za predpokladu, že po prijatí postupu člen:
5.7.1 okamžite oznámi ostatným členom prostredníctvom Sekretariátu príslušný postup a výrobky, na ktoré sa postup vzťahuje, so stručným uvedením cieľa a zdôvodnením postupu vrátane povahy naliehavých problémov;
5.7.2 na požiadanie poskytne ostatným členom kópie pravidiel postupu.
5.7.3 bez diskriminácie umožní ostatným členom predložiť ich písomné pripomienky, na požiadanie ich prerokuje a vezme tieto písomné pripomienky a výsledky rokovaní do úvahy.
5.8 Členovia zabezpečia, aby všetky prijaté postupy na posudzovanie zhody boli okamžite zverejnené alebo ináč sprístupnené takým spôsobom, ktorý umožní zainteresovaným členom oboznámiť sa s nimi.
5.9 S výnimkou naliehavých okolností uvedených v odseku 7 členovia poskytnú primeranú lehotu od uverejnenia požiadaviek týkajúcich sa postupov na posudzovanie zhody a do nadobudnutia ich platnosti, aby tak výrobcom vyvážajúcich členov, a predovšetkým rozvojových členských krajín, poskytli čas na prispôsobenie svojich výrobkov alebo výrobných metód požiadavkám dovážajúceho člena.
Článok 6
Uznávanie zhody ústrednými vládnymi orgánmi
S ohľadom na svoje ústredné vládne orgány:
6.1 Členovia zabezpečia, kedykoľvek je to možné, bez obmedzenia ustanovení odsekov 3 a 4, aby sa výsledky postupov na posudzovanie zhody akceptovali v ostatných krajinách, a to aj vtedy, ak sa tieto postupy líšia od ich vlastných, za predpokladu, že týmito postupmi sa potvrdí zhoda s použiteľnými technickými predpismi alebo normami. Uznáva sa, že predchádzajúce konzultácie môžu byť nevyhnutné v záujme dosiahnutia vzájomne uspokojivého dohovoru týkajúceho sa najmä:
6.1.1 primeranej a trvalej technickej spôsobilosti príslušných orgánov na posudzovanie zhody vyvážajúceho člena tak, aby mohla existovať dôvera v trvalú spoľahlivosť ich výsledkov na posudzovanie zhody; v tomto ohľade sa bude brať do úvahy overená zhoda, napríklad prostredníctvom akreditácie, s príslušnými metodickými materiálmi alebo odporúčaniami vydanými medzinárodnými normalizačnými orgánmi na preukázanie primeranej technickej odbornosti;
6.1.2 obmedzení uznávania výsledkov posudzovania zhody na tie, ktoré schválili príslušné inštitúcie a orgány vyvážajúceho člena.
6.2 Členovia zabezpečia, aby ich postupy na posudzovanie zhody umožňovali čo najschodnejšie uplatňovanie ustanovení odseku 1.
6.3 Členom sa odporúča, aby na požiadanie iných členov ochotne vstupovali do rokovaní s cieľom podpísať dohody o vzájomnom uznávaní postupov na posudzovanie zhody. Členovia môžu požadovať, aby také dohody spĺňali kritériá podľa odseku 1 a aby boli vzájomne uspokojivé, najmä čo sa týka možností na uľahčenie obchodovania s príslušnými výrobkami.
6.4 Členom sa odporúča, aby dovolili účasť orgánov na posudzovaní zhody pôsobiacich na území iných členov vo svojich postupoch na posudzovanie zhody za podmienok nie menej priaznivých, ako sú podmienky poskytované orgánom pôsobiacim na ich území alebo na území ktorejkoľvek inej krajiny.
Článok 7
Postupy na posudzovanie zhody vykonávané miestnymi vládnymi orgánmi
S ohľadom na svoje miestne vládne orgány na svojom území:
7.1 Členovia prijmú také vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby tieto orgány postupovali podľa ustanovení článkov 5 a 6 s výnimkou oznamovacej povinnosti podľa článku 5 ods. 6.2 a 7.1.
7.2 Členovia zabezpečia, aby postupy na posudzovanie zhody vykonávané miestnymi vládnymi orgánmi, ktoré sú priamo podriadené ústrednej vláde členov, sa oznamovali v súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 6.2 a 7.1, pričom oznamovacia povinnosť sa nebude vyžadovať v tom prípade, ak technický obsah postupu na posudzovanie zhody bude v podstate zhodný s technickým obsahom už oznámeného postupu na posudzovanie zhody ústredných vládnych orgánov členov.
7.3 Členovia môžu vyžadovať, aby sa kontakt s ostatnými členmi vrátane oznamovacej povinnosti, poskytovania informácií, pripomienok a rokovaní uvedených v článku 5 ods. 6 a 7 uskutočňoval prostredníctvom ústrednej vlády.
7.4 Členovia neprijmú také opatrenia, ktoré by vyžadovali alebo podporovali, aby miestne vládne orgány postupovali na svojom území spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s ustanoveniami článkov 5 a 6.
7.5 Členovia sú podľa tejto dohody plne zodpovední za dodržiavanie všetkých ustanovení článkov 5 a 6. Členovia vypracujú a uplatnia spoľahlivé opatrenia a mechanizmy na podporu dodržiavania ustanovení článkov 5 a 6 inými ako ústrednými vládnymi orgánmi.
Článok 8
Postupy na posudzovanie zhody vykonávané mimovládnymi orgánmi
8.1 Členovia prijmú také vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby mimovládne orgány na svojom území, ktoré vykonávajú postupy na posudzovanie zhody, dodržiavali ustanovenia článkov 5 a 6 s výnimkou povinnosti oznamovať navrhované postupy na posudzovanie zhody. Okrem toho členovia neprijmú opatrenia, ktoré by priamo alebo nepriamo vyžadovali alebo podporovali, aby tieto orgány konali spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s ustanoveniami článkov 5 a 6.
8.2 Členovia zabezpečia, aby ich ústredné vládne orgány konali na základe postupov na posudzovanie zhody vypracovaných mimovládnymi orgánmi iba v tom prípade, ak mimovládne orgány dodržiavajú ustanovenia článkov 5 a 6 s výnimkou povinnosti oznamovať navrhované postupy na posudzovanie zhody.
Článok 9
Medzinárodné a regionálne systémy
9.1 Ak sa vyžaduje potvrdenie o zhode s technickým predpisom alebo normou, členovia budú, ak je to možné, vytvárať a prijímať medzinárodné systémy na posudzovanie zhody a zúčastňovať sa na nich.
9.2 Členovia prijmú také vhodné opatrenia, ktoré im umožnia zabezpečiť, aby medzinárodné a regionálne systémy na posudzovanie zhody, ktorých členmi alebo účastníkmi sú ich príslušné orgány, dodržiavali ustanovenia článkov 5 a 6. Okrem toho členovia neprijmú také opatrenia, ktoré by priamo alebo nepriamo vyžadovali alebo podporovali, aby tieto systémy pôsobili spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s ustanoveniami článkov 5 a 6.
9.3 Členovia zabezpečia, ak je to možné, aby ich ústredné vládne orgány konali na základe medzinárodných alebo regionálnych postupov na posudzovanie zhody iba v rozsahu, v ktorom tieto postupy budú v súlade s ustanoveniami článkov 5 a 6.
INFORMÁCIE A POMOC
Článok 10
Informácie o technických predpisoch, normách a postupoch na posudzovanie zhody
10.1 Každý člen zabezpečí, aby sa zriadilo informačné stredisko, ktoré bude schopné zodpovedať všetky primerané otázky ostatných členov a zainteresovaných strán ostatných členov, ako aj poskytnúť príslušné dokumenty, ktoré sa týkajú:
10.1.1 všetkých technických predpisov prijatých alebo navrhovaných na jeho území ústrednými alebo miestnymi vládnymi orgánmi a mimovládnymi orgánmi, ktoré majú právomoc vydávať technické predpisy, alebo regionálnymi normalizačnými orgánmi, ktorých sú také orgány členmi alebo účastníkmi;
10.1.2 všetkých noriem prijatých alebo navrhovaných na jeho území ústrednými alebo miestnymi vládnymi orgánmi, alebo regionálnymi normalizačnými orgánmi, ktorých sú také orgány členmi alebo účastníkmi;
10.1.3 všetkých postupov na posudzovanie zhody alebo navrhovaných postupov na posudzovanie zhody, ktoré sú na jeho území vykonávané ústrednými alebo miestnymi vládnymi orgánmi, alebo mimovládnymi orgánmi, ktoré majú právomoc vydávať technické predpisy, alebo regionálnymi orgánmi, ktorých sú také orgány členmi alebo účastníkmi;
10.1.4 jeho členstva alebo účasti jeho člena, alebo jeho príslušných ústredných alebo miestnych vládnych orgánov v medzinárodných a regionálnych normalizačných orgánoch a systémoch na posudzovanie zhody, ako aj v dvojstranných a mnohostranných dohovoroch v rámci tejto dohody. Informačné strediská budú takisto schopné poskytnúť primerané informácie o ustanoveniach takých systémov a dohovorov;
10.1.5 umiestnenia oznámení zverejňovaných podľa tejto dohody alebo označenia miesta, kde možno tieto informácie získať;
10.1.6 sídla informačných stredísk uvedených v odseku 10.3.
10.2 Ak však člen vytvoril z právnych alebo administratívnych dôvodov viac ako jedno informačné stredisko, tento člen poskytne ostatným členom úplné a jednoznačné informácie o náplni práce každého z týchto informačných stredísk. Ďalej tento člen zabezpečí, aby sa všetky záležitosti adresované nesprávnemu informačnému stredisku okamžite postúpili príslušnému informačnému stredisku.
10.3 Každý člen prijme také vhodné opatrenia, ktorými zabezpečí zriadenie jedného alebo viacerých informačných stredísk, ktoré budú schopné zodpovedať všetky primerané otázky iných členov a zainteresovaných strán iných členov, ako aj poskytnúť príslušné dokumenty alebo informácie, prípadne informácie, kde možno také informácie získať, ak ide o:
10.3.1 všetky normy prijaté alebo navrhované na jeho území mimovládnymi normalizačnými orgánmi alebo regionálnymi normalizačnými orgánmi, ktorých sú také orgány členmi alebo účastníkmi;
10.3.2 všetky postupy na posudzovanie zhody alebo navrhované postupy na posudzovanie zhody, ktoré vykonávajú na jeho území mimovládne orgány alebo regionálne orgány, ktorých sú také orgány členmi alebo účastníkmi;
10.3.3 členstvo a účasť príslušných mimovládnych orgánov na jeho území v medzinárodných a regionálnych normalizačných orgánoch a systémoch na posudzovanie zhody, ako aj v dvojstranných a mnohostranných dohovoroch v rámci tejto dohody. Informačné stredisko bude takisto schopné poskytnúť primerané informácie o ustanoveniach takých systémov a dohovorov.
10.4 Členovia prijmú také vhodné opatrenia, ktoré umožnia zabezpečiť, aby kópie dokumentov vyžadovaných v súlade s touto dohodou inými členmi alebo zainteresovanými stranami iných členov sa poskytovali za primeranú cenu (ak je stanovená), ktorá okrem poštových nákladov bude rovnaká pre štátnych príslušníkov1) člena, ako aj pre iných členov.
10.5 Vyspelé členské krajiny poskytnú na požiadanie ostatných členov preklad oznamovaných dokumentov v anglickom, francúzskom alebo v španielskom jazyku, ak ide o obsiahle dokumenty, súhrny týchto dokumentov.
10.6 Sekretariát rozošle po prijatí oznámenia v súlade s ustanoveniami tejto dohody kópie oznámení všetkým členom a zainteresovaným medzinárodným normalizačným orgánom a orgánom na posudzovanie zhody a upozorní členov z rozvojových krajín na všetky oznámenia, ktoré sa vzťahujú na výrobky ich osobitného záujmu.
10.7 Ak člen dosiahol dohodu s ktoroukoľvek inou krajinou alebo krajinami v otázkach týkajúcich sa technických predpisov, noriem alebo postupov na posudzovanie zhody, ktorá môže mať významný vplyv na obchod, aspoň jeden člen dohody oznámi ostatným členom prostredníctvom Sekretariátu výrobky, na ktoré sa dohoda vzťahuje, a priloží stručný opis dohody. Zainteresovaní členovia sa vyzvú, aby na základe požiadania rokovali s ostatnými členmi s cieľom uzavrieť podobné dohody alebo zabezpečiť účasť členov na takých dohodách.
10.8 Táto dohoda nevyžaduje:
10.8.1 publikovať texty v inom jazyku než v jazyku člena;
10.8.2 poskytovať podrobnosti alebo kópie návrhov v inom jazyku než v jazyku člena s výnimkou ustanovenia odseku 5; alebo
10.8.3 aby členovia poskytovali informácie, ktorých zverejnenie je v rozpore s ich základnými záujmami bezpečnosti.
10.9 Oznámenia adresované Sekretariátu budú v angličtine, francúzštine alebo španielčine.
10.10 Členovia určia jeden ústredný vládny orgán, ktorý bude na národnej úrovni zodpovedať za realizáciu ustanovení o oznamovacích postupoch v súlade s touto dohodou s výnimkou postupov zahrnutých v prílohe 3.
10.11 Ak sa však z právnych alebo administratívnych dôvodov zodpovednosť za oznamovacie postupy rozdelí medzi dva alebo viaceré ústredné vládne orgány, dotyčný člen poskytne ostatným členom úplné a jednoznačné informácie o rozsahu zodpovednosti každého z nich.
Článok 11
Technická pomoc ostatným členom
11.1 Členovia na požiadanie poradia ostatným členom, predovšetkým rozvojovým členským krajinám, pri príprave technických predpisov.
11.2 Členovia na požiadanie poradia ostatným členom, predovšetkým rozvojovým členským krajinám, a poskytnú im technickú pomoc, ktorá sa týka založenia národných normalizačných orgánov a účasti v medzinárodných normalizačných orgánoch, podľa vzájomne dohodnutých podmienok a budú podnecovať svoje národné normalizačné orgány, aby postupovali podobne.
11.3 Členovia na požiadanie prijmú také vhodné opatrenia, ktoré im umožnia zabezpečiť, aby riadiace orgány na svojom území poskytovali rady a technickú pomoc ostatným členom, predovšetkým rozvojovým členským krajinám, podľa vzájomne dohodnutých podmienok, ktorá sa týka:
11.3.1 založenia riadiacich orgánov alebo orgánov na posudzovanie zhody s technickými predpismi; a
11.3.2 metód, pomocou ktorých sa môžu ich technické predpisy najlepšie dodržiavať.
11.4 Členovia na požiadanie prijmú také vhodné opatrenia, ktoré im umožnia zabezpečiť, aby poskytovali rady a technickú pomoc, ktorá sa týka založenia orgánov na posudzovanie zhody s normami prijatými na území člena, ktorý požiadal o pomoc, ostatným členom, predovšetkým rozvojovým členským krajinám, podľa vzájomne dohodnutých podmienok.
11.5 Členovia na požiadanie poradia ostatným členom, predovšetkým rozvojovým členským krajinám, a poskytnú im technickú pomoc, ktorá sa týka postupu, ktorý by mali prijať ich výrobcovia, ak si želajú mať prístup k systémom na posudzovanie zhody riadeným vládnymi alebo mimovládnymi orgánmi na území člena, ktorý žiadosť prijal, podľa vzájomne dohodnutých podmienok.
11.6 Členovia, ktorí sú členmi alebo účastníkmi medzinárodných alebo regionálnych systémov na posudzovanie zhody, poradia na požiadanie ostatným členom, predovšetkým rozvojovým členským krajinám, a poskytnú im technickú pomoc, ktorá sa týka založenia inštitúcií a ich systému, čo im umožní plniť povinnosti vyplývajúce z členstva alebo účasti v týchto systémoch, podľa vzájomne dohodnutých podmienok.
11.7 Členovia budú, ak vznikne taká požiadavka, podnecovať orgány na svojom území, ktoré sú členmi alebo účastníkmi medzinárodných alebo regionálnych systémov na posudzovanie zhody, do toho, aby poskytovali rady ostatným členom, predovšetkým rozvojovým členským krajinám, a aby posúdili ich požiadavky na technickú pomoc týkajúcu sa založenia inštitúcií, čo umožní príslušným orgánom na svojom území plniť povinnosti vyplývajúce z členstva alebo z účasti v týchto systémoch.
11.8 Pri poskytovaní rád a technickej pomoci ostatným členom podľa podmienok uvedených v odsekoch 1 až 7 členovia dajú prednosť potrebám najmenej rozvinutých členských krajín.
Článok 12
Zvláštny a rozdielny prístup k členom z rozvojových členských krajín
12.1 Členovia budú rozdielne pristupovať k jednotlivým krajinám a poskytnú priaznivejšie podmienky rozvojovým krajinám, členom tejto dohody, podľa nasledujúcich ustanovení, ako aj podľa príslušných článkov tejto dohody.
12.2 Členovia budú venovať osobitnú pozornosť ustanoveniam tejto dohody, ktoré sa týkajú práv a povinností rozvojových členských krajín a zohľadnia zvláštny vývoj, finančné a obchodné potreby rozvojových členských krajín pri uplatňovaní tejto dohody na štátnej úrovni, ale aj pri výkone inštitucionálnych ustanovení tejto dohody.
12.3 Členovia pri príprave a uplatňovaní technických predpisov, noriem a postupov na posudzovanie zhody zohľadnia zvláštny vývoj, finančné a obchodné potreby rozvojových členských krajín a zabezpečia, aby technické predpisy, normy a postupy na posudzovanie zhody nevytvárali zbytočné prekážky vývozom z rozvojových členských krajín.
12.4 Členovia uznávajú, že hoci môžu existovať medzinárodné normy, metodické pokyny alebo odporúčania, členovia rozvojových krajín vo zvláštnych technologických a sociálno-ekonomických podmienkach prijmú určité technické predpisy, normy alebo postupy na posudzovanie zhody zamerané na zachovanie vlastnej technológie, výrobných metód a procesov, čo je zlučiteľné s ich potrebami rozvoja. Členovia preto uznávajú, že od rozvojových členských krajín nemožno očakávať využitie medzinárodných noriem ako základu ich technických predpisov alebo noriem vrátane skúšobných metód, ktoré nie sú vhodné pre ich rozvoj, finančné a obchodné potreby.
12.5 Členovia prijmú také vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa medzinárodné normalizačné orgány a medzinárodné systémy na posudzovanie zhody organizovali a riadili spôsobom, ktorý umožní aktívnu a reprezentatívnu účasť príslušných orgánov všetkých členov, pričom sa budú brať do úvahy zvláštne problémy rozvojových členských krajín.
12.6 Členovia prijmú také vhodné opatrenia, ktoré im umožnia zabezpečiť, aby medzinárodné normalizačné orgány na žiadosť členov rozvojových krajín preskúmali možnosť a v prípade, ak je to možné, pripravili medzinárodné normy, ktoré sa budú týkať výrobkov osobitného záujmu rozvojových členských krajín.
12.7 Členovia v súlade s ustanoveniami článku 11 poskytnú technickú pomoc rozvojovým členským krajinám, aby zabezpečili, že príprava a uplatňovanie technických predpisov, noriem a postupov na posudzovanie zhody nevytvoria zbytočné prekážky rozvoju a rozširovaniu vývozu z rozvojových členských krajín. Pri určovaní podmienok technickej pomoci bude zohľadnený stupeň rozvoja žiadajúcich členov, a predovšetkým najmenej rozvinutých členských krajín.
12.8 Uznáva sa, že členovia rozvojových krajín môžu čeliť zvláštnym problémom vrátane inštitucionálnych a infraštruktúrnych problémov pri príprave a uplatňovaní technických predpisov, noriem a postupov na posudzovanie zhody. Ďalej sa uznáva, že zvláštnosti vývoja a obchodné potreby rozvojových členských krajín, ako aj stupeň ich technologického rozvoja môžu zabrániť ich schopnosti plniť si povinnosti v súlade s touto dohodou. Členovia preto plne zohľadnia túto skutočnosť. V súlade s tým, v snahe zabezpečiť, aby rozvojové členské krajiny boli schopné postupovať v duchu tejto dohody, umožňuje sa Výboru pre technické prekážky obchodu ustanovenom podľa článku 13 (ďalej len „Výbor“) zabezpečiť na požiadanie špecifické, časovo obmedzené, úplné alebo dočasné výnimky zo záväzkov podľa tejto dohody. Pri posudzovaní takých žiadostí Výbor zohľadní zvláštne problémy pri príprave a uplatňovaní technických predpisov, noriem a postupov na posudzovanie zhody a zvláštnosti vývoja a obchodné potreby rozvojovej členskej krajiny, ako aj stupeň jej technologického rozvoja, čo môže zabrániť jej schopnosti plne vykonávať svoje záväzky v súlade s touto dohodou. Výbor zohľadní predovšetkým zvláštne problémy najmenej rozvinutých členských krajín.
12.9 Počas konzultácií budú mať vyspelé krajiny na pamäti zvláštne problémy, ktoré majú rozvojové členské krajiny pri zostavovaní a uplatňovaní noriem, technických predpisov a postupov na posudzovanie zhody a v snahe pomôcť rozvojovým krajinám v ich úsilí v tomto smere vyspelé členské krajiny zohľadnia zvláštne potreby rozvojových členských krajín v oblasti financovania, obchodu a rozvoja.
12.10 Výbor pravidelne preskúma zvláštny a rozdielny prístup k jednotlivým členom, ktorý sa poskytuje rozvojovým členským krajinám na národnej a medzinárodnej úrovni v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
INŠTITÚCIE, KONZULTÁCIE A UROVNÁVANIE SPOROV
Článok 13
Výbor pre technické prekážky obchodu
13.1 Týmto je ustanovený Výbor pre technické prekážky obchodu, ktorý bude zložený zo zástupcov každého z členov. Výbor si zvolí svojho predsedu a bude sa schádzať podľa potreby, najmenej však raz ročne, aby umožnil členom konzultovať akékoľvek záležitosti, ktoré súvisia s vykonávaním tejto dohody alebo s podporou jej cieľov, a plniť tie povinnosti, ktoré sú mu zverené touto dohodou alebo členmi.
13.2 Výbor ustanoví pracovné skupiny alebo iné orgány, ktoré budú vykonávať také povinnosti, ktoré im zverí Výbor v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto dohody.
13.3 Dohodlo sa, že by sa malo zabrániť zbytočnej duplicite medzi prácou podľa tejto dohody a prácou vlád v ostatných technických orgánoch. Výbor prešetrí tento problém s cieľom znížiť duplicitu na minimum.
Článok 14
Konzultácie a urovnávanie sporov
14.1 Konzultácie a urovnávanie sporov v akejkoľvek záležitosti, ktorá negatívne ovplyvňuje účinnosť tejto dohody, sa uskutočnia pod záštitou Orgánu na urovnávanie sporov a budú vychádzať, mutatis mutandis, z ustanovení článkov XXII a XXIII GATT 1994 vypracovaných a uplatňovaných v súlade s Dohovorom o urovnávaní sporov.
14.2 Na požiadanie účastníka sporu alebo z jeho vlastnej iniciatívy môže porota vytvoriť technickú skupinu expertov, ktorá bude pomáhať pri riešení otázok technického charakteru, ktoré si vyžadujú podrobné preskúmanie.
14.3 Technické skupiny expertov sa budú riadiť postupmi uvedenými v prílohe 2.
14.4 Vyššie uvedené ustanovenia o urovnávaní sporov sa môžu použiť v prípadoch, keď člen dospel k záveru, že iný člen nedosiahol uspokojivé výsledky v zmysle článkov 3, 4, 7, 8 a 9 a jeho obchodné záujmy sú významne dotknuté. V tomto ohľade budú tieto výsledky rovnocenné s výsledkami orgánu, ako keby bol členom.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 15
Záverečné ustanovenia
Výhrady
15.1 K žiadnemu ustanoveniu tejto dohody sa nemôžu uplatňovať výhrady bez súhlasu ostatných členov.
Preskúmanie
15.2 Každý člen, ihneď ako Dohoda WTO nadobudne platnosť, bude informovať Výbor o existujúcich alebo pripravovaných opatreniach na zabezpečenie vykonávania tejto dohody. Všetky neskoršie zmeny a doplnky k týmto opatreniam sa takisto oznámia Výboru.
15.3 Výbor bude každoročne preskúmavať uplatňovanie a plnenie tejto dohody so zreteľom na jej ciele.
15.4 Najneskôr koncom tretieho roku od nadobudnutia platnosti Dohody WTO a na konci každého nasledujúceho trojročného obdobia Výbor preskúma plnenie a uplatňovanie tejto dohody vrátane ustanovení týkajúcich sa transparentnosti s cieľom odporúčať prispôsobenie práv a povinností, ktoré z nej vyplývajú, v prípadoch, keď je to nevyhnutné, aby sa zabezpečila vzájomná ekonomická výhodnosť a vyváženosť práv a povinností, bez rozhodnutia k ustanoveniam článku 12. Berúc do úvahy, okrem iného, skúsenosti získané pri uplatňovaní tejto dohody, Výbor vypracuje, ak to bude vhodné, návrhy a dodatky k textu a predloží ich Rade pre obchod s tovarom.
Prílohy
15.5 Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
PRÍLOHA 1
POJMY A ICH DEFINÍCIE NA ÚČELY TEJTO DOHODY
Pojmy uvedené v šiestom vydaní Smernice 2 ISO/IEC, 1991 Všeobecné pojmy a ich definície, týkajúce sa normalizácie a súvisiacich činností, budú mať v prípade použitia tejto dohody rovnaký význam, ako majú definície smernice pri zohľadnení služieb vyčlenených z rozsahu pôsobnosti tejto dohody.
Na účely tejto dohody sa však budú používať nasledujúce definície:
1. Technický predpis
Dokument, ktorý určuje charakteristiku výrobkov alebo s nimi súvisiace výrobné postupy a metódy vrátane príslušných administratívnych ustanovení, ktorých dodržiavanie je povinné. Môže zahŕňať aj terminológiu, symboly alebo požiadavky na balenie, značenie alebo na označovanie výrobku, výrobný postup alebo metódu, alebo sa nimi výlučne zaoberať.
Vysvetlivka
Táto definícia nie je priamo uvedená v Smernici 2 ISO/IEC, ale je založená na tzv. systéme „stavebných blokov“.
2. Norma
Dokument schválený uznaným orgánom, ktorý zabezpečuje predpisy, smernice alebo charakteristiky výrobkov alebo s nimi súvisiace postupy a výrobné metódy, ktorých dodržiavanie nie je povinné na bežné a opakované použitie. Môže zahŕňať aj terminológiu, symboly alebo požiadavky na balenie, značenie alebo na označovanie výrobku, výrobný postup alebo metódu, alebo sa nimi výlučne zaoberať.
Vysvetlivka
Termíny podľa definície Smernice 2 ISO/IEC zahŕňajú výrobky, postupy a služby. Táto dohoda pojednáva iba o technických predpisoch, normách a postupoch na posudzovanie zhody týkajúcich sa výrobkov, postupov a výrobných metód. Normy podľa definície Smernice 2 ISO/IEC môžu byť záväzné alebo nezáväzné. Na účely tejto dohody sú normy definované ako nezáväzné a technické predpisy ako záväzné dokumenty. Normy pripravované medzinárodnou normalizačnou komunitou sú založené na jednomyseľnosti. Táto dohoda sa vzťahuje na všetky dokumenty, ktoré nie sú založené na jednomyseľnosti.
3. Postupy na posudzovanie zhody
Akýkoľvek použitý postup, ktorý priamo alebo nepriamo určuje, že príslušné požiadavky obsiahnuté v technických predpisoch alebo normách sú splnené.
Vysvetlivka
Postupy na posudzovanie zhody zahŕňajú okrem iného postupy odoberania vzoriek, testy a kontrolu; vyhodnocovanie, overenie a potvrdenie o zhode; registráciu, akreditáciu a schválenie, ale aj ich kombinácie.
4. Medzinárodný orgán alebo systém
Orgán alebo systém, ktorý umožňuje členstvo všetkým členom.
5. Regionálny orgán alebo systém
Orgán alebo systém, ktorý umožňuje členstvo iba niektorým členom.
6. Ústredný vládny orgán
Ústredná vláda, jej ministerstvá a úrady alebo ďalšie orgány podriadené kontrole ústrednej vlády vo vzťahu k príslušnej činnosti.
Vysvetlivka
V prípade Európskeho spoločenstva sa používajú ustanovenia pre riadiace ústredné vládne orgány. Regionálne orgány alebo systémy na posudzovanie zhody sa môžu zriaďovať v rámci Európskeho spoločenstva a v takých prípadoch by sa mali podriadiť ustanoveniam tejto dohody o regionálnych orgánoch alebo systémoch na posudzovanie zhody.
7. Miestny vládny orgán
Výkonné štátne orgány, iné ako ústredná vláda (napríklad štáty, provincie, krajiny, kantóny, mestské samosprávy atď.), ich ministerstvá, úrady alebo akékoľvek orgány podriadené kontrole týchto vlád vo vzťahu k príslušnej činnosti.
8. Mimovládny orgán
Orgán, iný ako ústredný vládny orgán alebo miestny vládny orgán vrátane mimovládnych orgánov, ktoré majú právomoc uplatňovať technické predpisy.
PRÍLOHA 2
TECHNICKÉ SKUPINY EXPERTOV
Nasledujúce postupy sa týkajú technických skupín expertov, ktoré sú vytvorené v súlade s ustanoveniami článku 14.
1. Technické skupiny expertov podliehajú právomoci poroty. O ich kompetenciách a podrobných pracovných postupoch rozhodne porota a jej budú podávať správy.
2. V technických skupinách expertov sa zúčastnia len osoby odborne zdatné a so skúsenosťami v príslušnej oblasti.
3. Občania sporných strán nebudú môcť bez spoločnej dohody sporných strán pôsobiť v technických skupinách expertov okrem výnimočných okolností, keď porota uváži, že špecializovaná vedecká expertíza sa nemôže vykonať iným spôsobom. Vládni úradníci sporných strán nebudú pôsobiť v technických skupinách expertov. Členovia technických skupín expertov budú vystupovať ako jednotlivci, a nie ako zástupcovia vlád ani ako zástupcovia organizácií. Vlády alebo organizácie im preto nebudú dávať pokyny vzťahujúce sa na záležitosti predložené technickej skupine expertov.
4. Technické skupiny expertov môžu konzultovať a získavať informácie a technické rady z ľubovoľného zdroja, ktorý považujú za vhodný. Predtým, ako technická skupina expertov získa informácie alebo rady z určitého zdroja, ktorý je v právomoci člena, informuje vládu tohto člena. Každý člen čo najrýchlejšie a úplne odpovie na každú žiadosť technickej skupiny expertov o takú informáciu, ktorú technická skupina expertov považuje za potrebnú a vhodnú.
5. Sporné strany budú mať prístup ku všetkým príslušným informáciám predloženým technickej skupine expertov, ak tieto informácie nie sú dôvernej povahy. Dôverné informácie poskytnuté technickej skupine expertov nebudú zverejnené bez formálneho súhlasu vlády, organizácie alebo osoby, ktorá tieto informácie poskytla. V prípade, ak sa také informácie vyžadujú od technickej skupiny expertov, ale technická skupina expertov nemá na zverejnenie takých informácií oprávnenie, poskytne vláda, organizácia alebo osoba nedôverný obsah týchto informácií.
6. Technická skupina expertov predloží zainteresovaným členom návrh správy s cieľom získať ich pripomienky a zohľadniť ich, ak je to vhodné, v záverečnej správe, ktorú po predložení porote tiež rozošle členom, ktorí o ňu prejavia záujem.
PRÍLOHA 3
ZÁSADY SPRÁVNEJ PRAXE NA PRÍPRAVU, PRIJÍMANIE A UPLATŇOVANIE NORIEM
Všeobecné ustanovenia
A. Na účely týchto zásad sa budú používať definície uvedené v prílohe 1 tejto dohody.
B. Tieto zásady môže prijať každý normalizačný orgán na území člena WTO bez ohľadu na to, či ide o ústredný vládny orgán, miestny vládny orgán alebo mimovládny orgán; každý vládny regionálny normalizačný orgán, ak jeden alebo viacerí členovia sú členmi WTO; a každý mimovládny regionálny normalizačný orgán, ktorého jeden alebo viacerí členovia sídlia na území člena WTO (ďalej spoločne nazývané „normalizačné orgány“ a jednotlivo „normalizačný orgán“).
C. Normalizačné orgány, ktoré prijali tieto zásady, alebo od nich odstúpili, vyrozumejú o tejto skutočnosti Informačné stredisko ISO/IEC v Ženeve. Oznam bude obsahovať názov a adresu príslušného orgánu a rozsah jeho súčasných a očakávaných normalizačných činností. Oznam možno zaslať buď priamo Informačnému stredisku ISO/IEC, alebo prostredníctvom národného členského orgánu ISO/IEC, alebo výhodnejšie prostredníctvom príslušného národného člena, alebo prostredníctvom medzinárodnej pobočky organizácie ISONET podľa toho, čo bude vhodnejšie.
Základné ustanovenia
D. Normalizačný orgán vo vzťahu k normám zabezpečí, aby sa s výrobkami dovážanými z územia ktoréhokoľvek člena WTO nezaobchádzalo menej priaznivo ako s obdobnými výrobkami domáceho pôvodu a s obdobnými výrobkami pochádzajúcimi z ktorejkoľvek inej krajiny.
E. Normalizačný orgán zabezpečí, aby sa normy nepripravovali, neprijímali alebo neuplatňovali s úmyslom alebo následkom vytvoriť zbytočné prekážky v medzinárodnom obchode.
F. Tam, kde existujú medzinárodné normy alebo sú pred dokončením, normalizačný orgán použije tieto normy alebo ich príslušné časti ako základ noriem, ktoré pripravuje, okrem prípadov, ak by také medzinárodné normy alebo ich príslušné časti boli neúčinné alebo nevyhovujúce napríklad pre nedostatočnú úroveň ochrany alebo z klimatických alebo geografických dôvodov, alebo z dôvodov zásadných technologických problémov.
G. V záujme harmonizácie noriem na čo najširšom základe sa normalizačný orgán bude, v rámci svojich možností, v celom rozsahu zapájať do prípravy medzinárodných noriem v príslušných medzinárodných normalizačných organizáciách, bude spolupracovať predovšetkým v tých oblastiach, pre ktoré buď už prijal, alebo hodlá prijať normy. Normalizačné orgány na území člena sa zapoja do príslušnej medzinárodnej normalizačnej činnosti, ak to bude možné, prostredníctvom jednej delegácie zastupujúcej všetky normalizačné orgány na území štátu, ktorý prijal alebo hodlá prijať normu pre oblasť, s ktorou činnosť medzinárodných normalizačných organizácií súvisí.
H. Normalizačný orgán na území člena vyvinie maximálne úsilie na to, aby sa vyhol duplicite alebo prekrývaniu s činnosťou iných normalizačných orgánov na území štátu alebo s činnosťou príslušných medzinárodných alebo regionálnych normalizačných orgánov. Takisto vyvinie maximálne úsilie, aby dosiahol konsenzus s normami, ktoré vypracúva. Podobne regionálny normalizačný orgán vyvinie úsilie, aby predišiel duplicite alebo prekrývaniu s činnosťou iných príslušných medzinárodných normalizačných orgánov.
I. Kde je to vhodné, normalizačný orgán bude špecifikovať normy vychádzajúce z požiadaviek výrobkov skôr z hľadiska prevádzky než z konštrukčných alebo opisných charakteristík.
J. Najmenej raz za šesť mesiacov bude normalizačný orgán zverejňovať pracovný program obsahujúci jeho názov a adresu, normy, ktoré v súčasnosti pripravuje, a normy, ktoré prijal v predchádzajúcom období. Norma je v štádiu prípravy od momentu prijatia rozhodnutia vytvoriť normu až do prijatia normy. Názvy špecifických návrhov noriem budú preložené na požiadanie do angličtiny, francúzštiny alebo do španielčiny. Oznámenie o existencii pracovného programu bude zverejnené v domácej alebo, ak to bude vyžadovať situácia, v regionálnej publikácii o normalizačných aktivitách.
Pracovný program bude uvádzať pre každú normu, v súlade s predpismi ISONET-u, príslušnú klasifikáciu k danej záležitosti, dosiahnutý stupeň vypracovania normy a odkazy na všetky medzinárodné normy, ktoré sa použili ako základ. Najneskôr do uverejnenia pracovného programu normalizačný orgán oznámi jeho existenciu Informačnému stredisku ISO/IEC v Ženeve.
Oznam bude obsahovať názov a adresu normalizačného orgánu, názov a číslo publikácie, v ktorej je pracovný program zverejnený, obdobie, na ktoré sa pracovný program vzťahuje, jeho cenu (ak existuje) a spôsob aj miesto, kde ho možno získať. Oznam možno zaslať priamo Informačnému stredisku ISO/IEC alebo, výhodnejšie, prostredníctvom príslušného národného člena alebo medzinárodnej pobočky ISONET-u.
K. Národný člen ISO/IEC vyvinie maximálne úsilie, aby sa stal členom ISONET-u alebo aby vymenoval iný orgán, ktorý by sa mal stať členom, a zároveň, aby získal najvyšší možný typ členstva v ISONET-e. Ostatné normalizačné orgány sa budú usilovať o pridružené členstvo ISONET-u.
L. Normalizačný orgán, skôr ako prijme normu, poskytne zainteresovaným stranám na území člena WTO najmenej 60 dní na predloženie pripomienok k návrhu normy. Túto lehotu však môže skrátiť v prípadoch, ak vzniknú alebo hrozí, že vzniknú, naliehavé problémy spojené s bezpečnosťou, zdravím alebo životným prostredím. Najneskôr na začiatku pripomienkového obdobia normalizačný orgán uverejní informáciu o lehote na predkladanie pripomienok v publikácii, ako je uvedené v odseku J. Táto informácia bude, podľa možnosti, čo najpodrobnejšie uvádzať, či sa návrh normy odlišuje od príslušných medzinárodných noriem.
M. Na požiadanie ktorejkoľvek zainteresovanej strany na území člena WTO normalizačný orgán okamžite poskytne alebo zabezpečí kópie návrhu normy, ktorú predložil na pripomienkovanie. Všetky poplatky ukladané za túto službu budú okrem skutočných poštových nákladov rovnaké pre domáce i zahraničné strany.
N. Normalizačný orgán pri ďalšom spracúvaní normy zohľadní pripomienky, ktoré prijal počas pripomienkového obdobia. Pripomienky prijaté prostredníctvom normalizačných orgánov, ktoré akceptovali Zásady správnej praxe, budú, ak taká pripomienka vznikne, zodpovedané čo najrýchlejšie. Odpoveď bude obsahovať vysvetlenie, prečo je odchýlka od príslušných medzinárodných noriem nevyhnutná.
O. Po prijatí bude norma čo najskôr zverejnená.
P. Na požiadanie každej zainteresovanej strany na území člena WTO normalizačný orgán okamžite poskytne alebo zabezpečí kópie jeho najnovšieho pracovného programu alebo normy, ktorú predložil. Všetky poplatky ukladané za túto službu budú okrem skutočných poštových nákladov rovnaké pre zahraničného i domáceho člena.
Q. Normalizačný orgán priaznivo uváži a poskytne primeranú možnosť konzultovať o podaniach týkajúcich sa účinnosti týchto zásad predkladaných normalizačnými orgánmi, ktoré akceptovali tieto Zásady správnej praxe. Bude sa usilovať o objektívne vyriešenie akýchkoľvek sťažností.
DOHODA
o obchodných aspektoch investičných opatrení
Členovia,
berúc do úvahy, že ministri odsúhlasili v Punta del Este deklaráciu s tým, že „po preskúmaní účinnosti článkov GATT vzťahujúcich sa na obmedzujúce a skresľujúce účinky investičných opatrení na obchod rokovania by mali, ak je to vhodné, viesť k vypracovaniu ďalších ustanovení, ktoré môžu byť nevyhnutné na zabránenie takým nepriaznivým účinkom na obchod;
želajúc si podporovať rozvoj a postupnú liberalizáciu svetového obchodu a uľahčiť zahraničné investovanie s cieľom zvýšiť hospodársky rast všetkých obchodných partnerov, predovšetkým rozvojových členských krajín, pri zabezpečení voľnej súťaže;
berúc do úvahy osobitné obchodné, rozvojové a finančné potreby rozvojových členských krajín, predovšetkým najmenej rozvinutých členských krajín;
uznávajúc, že určité investičné opatrenia môžu mať obmedzujúce a skresľujúce účinky na obchod;
dohodli sa takto:
Článok 1
Účinnosť
Táto dohoda sa uplatňuje iba na investičné opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarom (ďalej len „TRIM").
Článok 2
Národné zaobchádzanie a množstvové obmedzenia
1. Bez obmedzenia ostatných práv a povinností vyplývajúcich z GATT 1994 žiadny člen neuplatní TRIM, ktoré sú nezlučiteľné s ustanoveniami článku III alebo článku XI GATT 1994.
2. Zoznam príkladov TRIM, ktoré sú nezlučiteľné so záväzkom národného zaobchádzania stanoveným v článku III ods. 4 GATT 1994 a so záväzkom všeobecného odstránenia množstvových obmedzení stanoveným v článku XI ods. 1 GATT 1994, obsahuje príloha tejto dohody.
Článok 3
Výnimky
Všetky výnimky podľa GATT 1994 sa budú, tak ako je to vhodné, vzťahovať na ustanovenia tejto dohody.
Článok 4
Rozvojové členské krajiny
Rozvojové členské krajiny sa budú môcť dočasne odchýliť od ustanovení článku 2 v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to dovoľuje článok XVIII GATT 1994, Dohovor o ustanoveniach platobnej bilancie GATT 1994 a Deklarácia o obchodných opatreniach prijatá z dôvodov platobnej bilancie 28. novembra 1979 (BISD 26S/205-209), ktoré dovoľujú členom odchýliť sa od ustanovení článkov III a XI GATT 1994.
Článok 5
Oznamovanie a prechodné ustanovenia
1. Členovia do 90 dní od nadobudnutia platnosti Dohody WTO oznámia Rade pre obchod s tovarom všetky TRIM, ktoré uplatňujú a ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Tieto TRIM, ktoré majú všeobecné alebo špecifické použitie, sa oznámia spolu s ich základnými znakmi.1)
2. Každý člen zruší všetky TRIM oznámené podľa odseku 1 do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO v prípade rozvinutých členských krajín, do piatich rokov v prípade rozvojových členských krajín a do siedmich rokov v prípade najmenej rozvinutých členských krajín.
3. Rada pre obchod s tovarom môže na požiadanie predĺžiť prechodné obdobie na odstránenie TRIM oznámených podľa odseku 1 vzťahujúce sa na rozvojovú členskú krajinu, ako aj na najmenej rozvinutú členskú krajinu, ktorá preukáže zvláštne ťažkosti pri zavádzaní ustanovení tejto dohody. Pri posudzovaní takej žiadosti Rada pre obchod s tovarom vezme do úvahy individuálne rozvojové, finančné a obchodné potreby príslušného člena.
4. Počas prechodného obdobia by člen nemal meniť podmienky žiadnych TRIM, ktoré oznámi podľa odseku 1 a ktoré sú platné v deň nadobudnutia platnosti Dohody WTO, tak, aby sa zvýšil stupeň ich nezlučiteľnosti s ustanoveniami článku 2. Na TRIM zavedené menej ako 180 dní pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO sa nebudú vzťahovať výhody z prechodných ustanovení uvedených v odseku 2.
5. Napriek ustanoveniam článku 2, aby nedošlo k znevýhodneniu založených podnikov, na ktoré sa vzťahujú TRIM oznámené podľa odseku 1, môže člen použiť v prechodnom období rovnaké TRIM pre novú investíciu (i) vtedy, ak výrobky takého investovania sú obdobné ako výrobky už založených podnikov, a (ii) vtedy, keď je nevyhnutné zabrániť narušeniu podmienok súťaže medzi novým investovaním a už založenými podnikmi. Každé takto použité TRIM na nové investovanie sa oznámi Rade pre obchod s tovarom. Podmienky týchto TRIM budú, pokiaľ ide o ich účinky v oblasti hospodárskej súťaže, rovnocenné s tými, ktoré sú platné vo vzťahu k už založeným podnikom, a zrušia sa v tom istom čase.
Článok 6
Prehľadnosť
1. V súvislosti s TRIM členovia potvrdzujú svoj záväzok týkajúci sa prehľadnosti a oznamovacích povinností podľa článku X GATT 1994 v záväzku týkajúcom sa „Oznamovania" uvedenom v Dohovore o oznamovaní, konzultáciách, urovnávaní sporov a dohľade z 28. novembra 1979 a v ministerskom rozhodnutí o oznamovacích postupoch z 15. apríla 1994.
2. Každý člen oznámi Sekretariátu publikácie, v ktorej sa budú TRIM uvádzať, vrátane tých, ktoré využívajú regionálne alebo miestne vlády a orgány na ich území.
3. Každý člen s porozumením posúdi žiadosti o informácie a poskytne primeranú možnosť na uskutočnenie konzultácií o akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej z tejto dohody, vznesenej iným členom. V súlade s článkom X GATT 1994 sa od žiadneho člena nevyžaduje poskytnutie informácií, ktorých poskytnutie by ohrozovalo dodržiavanie zákonov alebo by bolo inak v rozpore s verejným záujmom, alebo by poškodzovalo oprávnené obchodné záujmy jednotlivých štátnych alebo súkromných podnikov.
Článok 7
Výbor pre obchodné aspekty investičných opatrení
1. Týmto je zriadený Výbor pre obchodné aspekty investičných opatrení (ďalej len „Výbor"), v ktorom je členstvo otvorené pre všetkých členov. Výbor si zvolí vlastného predsedu a podpredsedu a bude sa stretávať najmenej raz za rok, ale aj na základe žiadosti každého člena.
2. Výbor si bude plniť povinnosti, ktoré mu uloží Rada pre obchod s tovarom, a poskytne členom možnosť konzultovať o akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa pôsobenia a uplatňovania tejto dohody.
3. Výbor bude priebežne dohliadať na vykonávanie a uplatňovanie tejto dohody a bude o tom každoročne podávať správu Rade pre obchod s tovarom.
Článok 8
Konzultácie a urovnávanie sporov
Ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994, tak ako sú rozpracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov, sa budú používať na konzultácie a urovnávanie sporov podľa tejto dohody.
Článok 9
Preskúmanie Radou pre obchod s tovarom
Najneskôr päť rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO Rada pre obchod s tovarom preskúma pôsobenie tejto dohody a ak to bude potrebné, navrhne Konferencii ministrov zmeny jej textu. Počas tohto preskúmania Rada pre obchod s tovarom zváži, či sa má dohoda doplniť o ustanovenia týkajúce sa investičnej politiky a politiky v oblasti hospodárskej súťaže.
PRÍLOHA
ZOZNAM PRÍKLADOV
1. TRIM, ktoré sú nezlučiteľné so záväzkom národného zaobchádzania stanovenom v článku III ods. 4 GATT 1994, zahŕňajú TRIM, ktoré sú povinné alebo vynútiteľné podľa domácej legislatívy alebo správnych rozhodnutí alebo ktorých dodržiavanie je nevyhnutné na získanie výhody a ktoré vyžadujú:
a) nákup alebo používanie výrobkov domáceho pôvodu alebo z domáceho zdroja akýmkoľvek podnikom špecifikovaných buď podľa konkrétnych objemov či hodnoty výrobkov, alebo podľa pomernej časti objemu či hodnoty jeho miestnej výroby, alebo
b) aby nákupy alebo použitie výrobkov dovezených podnikom bolo limitované čiastkou vo vzťahu k objemu alebo hodnote miestnych výrobkov, ktoré vyváža.
2. TRIM, ktoré sú nezlučiteľné so záväzkom všeobecného zrušenia množstvových obmedzení stanovených v článku XI ods. 1 GATT 1994, zahŕňajú tie TRIM, ktoré sú povinné či vynútiteľné podľa domácej legislatívy alebo správnych rozhodnutí alebo ktorých dodržiavanie je nevyhnutné na získanie výhody a ktoré obmedzujú:
a) dovoz výrobkov používaných podnikom alebo týkajúcich sa jeho miestnej výroby buď všeobecne, alebo do výšky vzťahujúcej sa k objemu či hodnote miestnej výroby, ktorú vyváža;
b) dovoz výrobkov používaných podnikom alebo týkajúcich sa jeho miestnej výroby obmedzením jeho prístupu k zahraničným devízam do výšky v pomere k prílevu devíz pripisovaných podniku, alebo
c) vývoz alebo predaj výrobkov na vývoz podnikom špecifikovaných podľa jednotlivých výrobkov podľa objemu či hodnoty výrobkov alebo podľa pomernej časti objemu či hodnoty jeho miestnej výroby.
DOHODA
o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994
Členovia sa dohodli takto:
ČASŤ I
Článok 1
Zásady
Antidumpingové opatrenie sa uplatní len v prípadoch, ktoré ustanovuje článok VI GATT 1994, a po prešetrení, ktoré je začaté1) a vykonáva sa v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Nasledujúce ustanovenia upravujú uplatňovanie článku VI GATT 1994, ak bolo opatrenie prijaté podľa antidumpingových právnych predpisov.
Článok 2
Vymedzenie dumpingu
2.1 Na účely tejto dohody sa môže výrobok považovať za dumpingový, t. j. uvádzaný na trh inej krajiny za nižšiu cenu, ako je jeho normálna hodnota, ak je vývozná cena vyvážaného výrobku z jednej krajiny do druhej menšia, než je pri bežnom obchode porovnateľná cena obdobného výrobku určeného na spotrebu vo vyvážajúcej krajine.
2.2 Ak sa v rámci bežného obchodu nevyskytuje žiadny predaj obdobného výrobku na domácom trhu vyvážajúcej krajiny alebo ak v dôsledku mimoriadnej situácie na trhu alebo nízkeho objemu predaja na domácom trhu vyvážajúcej krajiny2) taký predaj neumožňuje riadne porovnanie, dumpingové rozpätie sa určí porovnaním s porovnateľnou cenou obdobného výrobku vyvážaného do niektorej tretej krajiny za predpokladu, že táto cena je reprezentatívna, alebo porovnaním s výrobnými nákladmi v krajine pôvodu zvýšenými o príslušnú sumu na administratívne, predajné a všeobecné náklady a zisk.
2.2.1 Predaj obdobného výrobku na domácom trhu vyvážajúcej krajiny alebo predaj do tretej krajiny za cenu nižšiu, ako sú výrobné (fixné a variabilné) náklady na jednotku zvýšené o administratívne, predajné a všeobecné náklady, sa môže považovať za nie bežný obchod z dôvodu ceny a nemusí sa brať do úvahy pri určovaní normálnej hodnoty len vtedy, keď úrady3) určia, že taký predaj sa uskutočňuje v priebehu predĺženého obdobia4) v podstatných množstvách5) a v cenách, ktoré nezabezpečujú pokrytie všetkých nákladov počas primeraného obdobia. Ak ceny, ktoré sú nižšie ako jednotkové náklady v čase predaja, sú vyššie ako vážený priemer jednotkových nákladov v čase prešetrenia, tieto ceny sa budú považovať za také, ktoré zabezpečujú pokrytie nákladov počas primeraného obdobia.
2.2.1.1 Na účely odseku 2 sa náklady bežne vypočítajú na základe údajov, ktoré vlastní vývozca alebo výrobca zúčastňujúci sa prešetrenia, tak, že tieto údaje sú v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami vyvážajúcej krajiny a primerane odrážajú náklady súvisiace s výrobou a predajom daného výrobku. Úrady posúdia všetky dostupné dôkazy o správnom rozdelení nákladov vrátane tých, ktoré dali k dispozícii vývozcovia alebo výrobcovia v priebehu prešetrenia, za predpokladu, že také rozdelenie v minulosti využil vývozca alebo výrobca predovšetkým v súvislosti s určením primeraných amortizačných lehôt a odpisov a oprávok na kapitálové výdavky a ostatné rozvojové náklady. Ak sa to už neodráža na rozdelení nákladov podľa tohto pododseku, náklady sa vhodne upravia pri tých neperiodických položkách nákladov, ktoré prinášajú výhodu budúcej a/alebo súčasnej výrobe, alebo za okolností, pri ktorých sú náklady počas obdobia konania ovplyvnené začatím činnosti6).
2.2.2 Na účely odseku 2 budú sumy zodpovedajúce výške administratívnych, predajných a všeobecných nákladov a ziskov založené na skutočných údajoch týkajúcich sa výroby a odbytu obdobného výrobku pri bežnom obchode dodaného prostredníctvom vývozcu alebo výrobcu, ktorý je účastníkom prešetrenia. Ak tieto čiastky nemožno určiť na tomto základe, potom ich možno určiť na základe:
(i) skutočných čiastok, ktoré príslušný vývozca alebo výrobca, ak ide o výrobu a predaj tej istej všeobecnej kategórie výrobkov, vydal alebo prijal na domácom trhu v krajine pôvodu;
(ii) váženého priemeru skutočných čiastok vydaných a prijatých ostatnými vývozcami alebo výrobcami, ktorí sú účastníkmi prešetrenia, ak ide o výrobu a predaj obdobného výrobku na domácom trhu v krajine pôvodu;
(iii) akejkoľvek inej primeranej metódy za predpokladu, že takto stanovená čiastka zodpovedajúca zisku nepresiahne zisk bežne dosahovaný inými vývozcami alebo výrobcami pri predaji výrobkov tej istej všeobecnej kategórie na domácom trhu v krajine pôvodu.
2.3 V prípadoch, keď neexistuje vývozná cena alebo keď príslušné úrady majú podozrenie, že vývozná cena je nespoľahlivá z dôvodu asociačného alebo kompenzačného dohovoru medzi vývozcom a dovozcom alebo treťou stranou, vývoznú cenu možno stanoviť na základe ceny, za ktorú sú dovážané výrobky po prvýkrát predané nezávislému kupujúcemu, alebo ak výrobky nie sú predané nezávislému kupujúcemu alebo nie sú predané v stave, v ktorom boli dovezené, na takom primeranom základe, aký môžu určiť úrady.
2.4 Správne porovnanie sa uskutoční medzi vývoznou cenou a normálnou hodnotou. Toto porovnanie sa vykoná na základe rovnakých obchodných podmienok, obyčajne za podmienky „zo závodu", a s ohľadom na predaje uskutočnené, pokiaľ možno, v rovnakom období. Náležite sa zohľadnia rozdiely, ktoré ovplyvňujú cenové porovnanie vrátane rozdielov v podmienkach obchodu, zdanenia, úrovní obchodu, množstiev, fyzických vlastností a akýchkoľvek iných rozdielov, pri ktorých je zrejmé, že majú vplyv na cenovú porovnateľnosť7). V prípadoch uvedených v článku 2 ods. 3 je potrebné brať do úvahy náklady vrátane ciel a daní, ktoré vznikajú medzi dovozom a opätovným predajom, ale aj vznikajúci zisk. Ak v týchto prípadoch bolo ovplyvnené cenové porovnanie, úrady určia normálnu hodnotu na úrovni obchodu zodpovedajúcej úrovni obchodu za stanovenú vývoznú cenu, alebo budú postupovať podľa skutočností, ktoré tento odsek umožňuje použiť. Úrady oznámia dotyčným stranám, ktoré informácie sú nevyhnutné na zabezpečenie celkového porovnania a nebudú ich neprimerane zaťažovať pri dokazovaní.
2.4.1 Ak si cenové porovnanie podľa odseku 4 vyžaduje prepočet mien, takýto prepočet sa uskutoční pomocou výmenného kurzu v deň predaja8) za predpokladu, že predaj zahraničnej meny na termínovaných trhoch je priamo spojený s príslušným predajom na vývoz a pri termínovom predaji sa použije výmenný kurz. Pohyb pri výmenných kurzoch sa nebude brať do úvahy a úrady poskytnú vývozcom najmenej 60 dní na úpravu svojich vývozných cien, aby odzrkadľovali trvajúce pohyby výmenných kurzov zaznamenané počas obdobia prešetrenia.
2.4.2 Ak ustanovenia upravujúce správne porovnanie podľa odseku 4 neustanovia inak, existencia dumpingového rozpätia počas prešetrenia sa bežne určí na základe porovnania váženého priemeru normálnej hodnoty s váženým priemerom cien všetkých porovnateľných vývozných obchodných prípadov alebo porovnaním normálnej hodnoty a vývozných cien v jednotlivých obchodných prípadoch navzájom. Normálnu hodnotu určenú na základe váženého priemeru možno porovnať s cenami jednotlivých vývozných obchodov, ak úrady zistia, že štruktúra vývozných cien sa výrazne líši u rôznych kupujúcich, v oblastiach alebo obdobiach, a ak sa poskytne vysvetlenie, prečo tieto rozdiely nemôžu byť primerane zohľadnené pri použití porovnania jednotlivých vážených priemerov navzájom alebo jednotlivých obchodných prípadov navzájom.
2.5 V prípade, keď sa výrobky nedovážajú priamo z krajiny pôvodu, ale sa vyvážajú dovážajúcemu členovi zo sprostredkovateľskej krajiny, budú ceny, za ktoré sa výrobky predávajú z krajiny vývozu dovážajúcemu členovi, bežne porovnávané s porovnateľnou cenou v krajine vývozu. Porovnanie však možno urobiť s cenou v krajine pôvodu, ak sa napríklad výrobky iba prepravujú cez krajinu vývozu alebo také výrobky sa nevyrábajú v krajine vývozu, alebo v krajine vývozu neexistuje pre ne porovnateľná cena.
2.6 V celej tejto dohode bude výraz „obdobný výrobok" znamenať výrobok zhodný, t. j. rovnaký vo všetkých ohľadoch s posudzovaným výrobkom, alebo, ak taký výrobok nie je k dispozícii, iný výrobok, ktorý, hoci nie je rovnaký vo všetkých ohľadoch, má vlastnosti veľmi podobné vlastnostiam posudzovaného výrobku.
2.7 Tento článok sa nedotýka druhého Doplňujúceho ustanovenia k článku VI ods. 1 prílohy I GATT 1994.
Článok 3
Zistenie ujmy9)
3.1 Zistenie ujmy na účely článku VI GATT 1994 bude založené na spoľahlivých dôkazoch a zahrnie objektívne preskúmavanie a) objemu dumpingových dovozov a vplyv dumpingových dovozov na ceny obdobných výrobkov na domácom trhu a b) následného dosahu týchto dovozov na domácich výrobcov týchto výrobkov.
3.2 Ak ide o objem dumpingových dovozov, úrady vykonávajúce prešetrenie posúdia, či nastalo významné zvýšenie dumpingových dovozov buď v absolútnych hodnotách, alebo v pomere k výrobe alebo spotrebe dovážajúceho člena. Pokiaľ ide o vplyv dumpingových dovozov na ceny, úrady vykonávajúce prešetrenie posúdia, či nastalo podstatné podhodnotenie cien tovaru na základe dumpingových dovozov v porovnaní s cenou obdobného výrobku dovážajúcej krajiny alebo či vplyv takých dovozov iným spôsobom pôsobí vo významnej miere na znižovanie cien alebo bráni zvyšovaniu cien, ku ktorému by inak došlo. Jeden z týchto činiteľov alebo niekoľko z nich nemôže poskytnúť rozhodujúce vodidlo.
3.3 V prípadoch, keď sú dovozy výrobku z viac ako jednej krajiny súčasne predmetom antidumpingového prešetrenia, úrady vykonávajúce prešetrenie môžu súhrnne vyhodnotiť účinky takých dovozov, ak určia, že a) dumpingové rozpätie určené v pomere k dovozom z každej krajiny je vyššie ako úroveň de minimis, ako je uvedené v článku 5 ods. 8, a že objem dovozov z každej krajiny nie je zanedbateľný a b) súhrnné vyhodnotenie účinkov dovozov je primerané s ohľadom na podmienky konkurencie medzi dovážanými výrobkami a na podmienky konkurencie medzi dovážanými výrobkami a obdobným domácim výrobkom.
3.4 Preskúmanie účinku dumpingových dovozov na domáce výrobné odvetvie bude zahŕňať vyhodnotenie všetkých príslušných ekonomických faktorov a ukazovateľov, ktoré majú vplyv na stav výrobného odvetvia vrátane skutočného a možného poklesu v predaji, ziskoch, výkonoch, podieloch na trhu, produktivite, návratnosti investícií alebo vo využití kapacity; faktory ovplyvňujúce domáce ceny; veľkosť dumpingového rozpätia; skutočné a možné záporné účinky na tok peňazí, zásoby, zamestnanosť, mzdy, rast, schopnosť získať kapitál alebo investície. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a jeden z týchto činiteľov alebo niekoľko z nich nemôžu poskytnúť rozhodujúce vodidlo.
3.5 Musí sa preukázať, že dumpingové dovozy spôsobujú dumpingovými účinkami, ako je ustanovené v odsekoch 2 a 4, ujmu podľa tejto dohody. Dokazovanie príčinnej súvislosti medzi dumpingovými dovozmi a ujmou domácemu výrobnému odvetviu bude založené na preskúmaní všetkých príslušných dôkazov, ktoré majú úrady k dispozícii. Úrady takisto preskúmajú všetky iné známe faktory než dumpingové dovozy, ktoré súčasne poškodzujú domáce výrobné odvetvie, pričom poškodenia spôsobené týmito ostatnými faktormi sa nesmú prisudzovať dumpingovým dovozom. Faktory, ktoré môžu byť v tejto súvislosti rozhodujúce, zahŕňajú okrem iného objem a ceny dovozov nepredaných za dumpingové ceny, zníženie dopytu alebo zmeny v štruktúre spotreby, praktiky obmedzujúce obchod a konkurenciu medzi zahraničnými a domácimi výrobcami, rozvoj v technológii a vývozné výkony a produktivitu domáceho výrobného odvetvia.
3.6 Účinok dumpingových dovozov sa vyhodnotí vo vzťahu k domácej výrobe obdobného výrobku, ak dostupné údaje umožnia samostatnú identifikáciu tejto výroby na základe takých kritérií, ako je výrobný proces, predaj a zisky výrobcov. Ak takúto samostatnú identifikáciu tejto výroby nemožno vykonať, účinky dumpingových dovozov sa vyhodnotia preskúmaním výroby najbližšej skupiny alebo kategórie výrobkov, ktorá zahŕňa obdobný výrobok, o ktorom sa môže potrebná informácia poskytnúť.
3.7 Zistenie hrozby podstatnej ujmy bude založené na faktoch, a nie iba na tvrdení, dohade alebo vzdialenej možnosti. Zmena okolností, ktoré by mohli vytvoriť situáciu, že by dumping zapríčinil ujmu, musí byť jasne predvídateľná a bezprostredná.10) Pri zisťovaní, či ide o hrozbu podstatnej ujmy, by úrady okrem iného mali brať do úvahy také faktory, ako:
(i) významné tempo rastu dumpingových dovozov na domáci trh naznačujúce pravdepodobnosť podstatne zvýšených dovozov,
(ii) dostatočnú, voľne použiteľnú kapacitu alebo bezprostredné a podstatné zvýšenie kapacity vývozcu naznačujúce pravdepodobnosť podstatne zvýšených dumpingových vývozov na trh dovážajúceho člena, berúc do úvahy schopnosť iných vývozných trhov prijať akékoľvek dodatočné vývozy;
(iii) dovozy, ak sa uskutočňujú za ceny, ktoré budú mať za následok významné zníženie domácich cien alebo zabránia vzostupu domácich cien a ktoré by pravdepodobne zvýšili dopyt po ďalších dovozoch, a
(iv) zásoby výrobku, ktorý je predmetom prešetrenia.
Ani jeden z týchto faktorov nemôže byť sám osebe rozhodujúcim vodidlom, ale súhrn posudzovaných faktorov musí viesť k záveru, že ďalšie dumpingové dovozy bezprostredne hrozia a že ak sa neprijmú ochranné opatrenia, vznikla by podstatná ujma.
3.8 V prípadoch, keď dumpingové dovozy hrozia spôsobiť ujmu, bude sa uplatnenie antidumpingových opatrení posudzovať a rozhodovať o nich po dôslednom zvážení.
Článok 4
Definícia domáceho výrobného odvetvia
4.1 Na účely tejto dohody sa bude pojem „domáce výrobné odvetvie" vzťahovať na domácich výrobcov obdobných výrobkov ako celku, alebo na tých z nich, ktorých spoločná výroba výrobkov tvorí podstatnú časť z celkovej domácej výroby týchto výrobkov okrem prípadov, keď
(i) sú výrobcovia v spojení11) s vývozcami alebo dovozcami, alebo sú sami dovozcami údajne dumpingového výrobku, potom sa pojem „domáce výrobné odvetvie" môže vzťahovať na zvyšok výrobcov,
(ii) za výnimočných okolností možno územie člena v súvislosti s danou výrobou rozdeliť na dva alebo viaceré konkurenčné trhy a výrobcov vo vnútri každého trhu možno považovať za samostatné výrobné odvetvie, ak: a) výrobcovia vo vnútri takého trhu predávajú celú alebo takmer celú produkciu príslušného výrobku na tomto trhu a b) dopyt na tomto trhu v podstatnej miere neuspokojujú výrobcovia príslušného výrobku umiestnení niekde inde na tomto území. Za týchto okolností možno ujmu zistiť dokonca tam, kde prevažná časť celkového domáceho výrobného odvetvia nie je poškodená, za predpokladu, že dochádza ku koncentrácii dumpingových dovozov na tento izolovaný trh, a ďalej za predpokladu, že dumpingové dovozy spôsobujú ujmu výrobcom celej alebo takmer celej produkcie vo vnútri takého trhu.
4.2 Ak je domáce výrobné odvetvie ponímané tak, že sa vzťahuje na výrobcov v určitej oblasti, t. j. na trh vymedzený v odseku 1(ii), budú antidumpingové clá vymerané12) len na príslušné výrobky určené na konečnú spotrebu v tejto oblasti. Ak ústavný zákon dovážajúceho člena nedovoľuje vymerať antidumpingové clá na tomto základe, môže dovážajúci člen vymerať antidumpingové clá bez obmedzenia, len ak: a) vývozcom bola daná príležitosť zastaviť vyvážanie v dumpingových cenách do príslušnej oblasti, a ak sa tak nestalo, poskytnúť záruky v súlade s článkom 8, ak primerané záruky v tomto ohľade neboli poskytnuté okamžite, a b) takéto clá nemožno vymerať len na výrobky určitých výrobcov, ktorí zásobujú príslušnú oblasť.
4.3 Tam, kde dve alebo viaceré krajiny dosiahli podľa ustanovení článku XXIV ods. 8 písm. a) GATT 1994 takú úroveň integrácie, že majú povahu jednotného trhu, výrobné odvetvie na celom území integrácie sa bude považovať za domáce výrobné odvetvie podľa odseku 1.
4.4 Ustanovenia článku 3 ods. 6 sa budú uplatňovať na tento článok.
Článok 5
Iniciovanie a ďalší postup
5.1 Ak ustanovenia odseku 6 neustanovujú inak, prešetrenie na zistenie existencie, stupňa a vplyvu akéhokoľvek údajného dumpingu sa začne na základe písomnej žiadosti prostredníctvom domáceho výrobného odvetvia alebo v jeho mene.
5.2 Žiadosť podľa odseku 1 bude obsahovať dôkaz o a) dumpingu, b) ujme v zmysle článku VI GATT 1994, ako sa rozumie v tejto dohode, a c) príčinnej súvislosti medzi dumpingovými dovozmi a údajnou ujmou. Jednoduché tvrdenie nepodložené príslušnými dôkazmi sa nemôže považovať za dostatočné na to, aby spĺňalo ustanovenia tohto odseku. Žiadosť bude obsahovať také informácie, ktoré sú žiadateľovi dostupné a týkajú sa:
(i) totožnosti žiadateľa a uvedenia objemu a hodnoty domácej výroby obdobného výrobku žiadateľom. Tam, kde je písomná žiadosť podaná v mene domáceho výrobného odvetvia, v žiadosti sa označí odvetvie, v ktorého mene sa žiadosť podáva, formou zoznamu všetkých známych domácich výrobcov obdobného výrobku (alebo zväzov domácich výrobcov obdobného výrobku) a v možnom rozsahu s uvedením objemu a hodnoty domácej výroby obdobného výrobku, ktorý pripadá na týchto výrobcov,
(ii) úplného opisu údajne dumpingového výrobku, názvu príslušnej krajiny alebo krajín pôvodu alebo vývozu, totožnosti každého známeho vývozcu alebo zahraničného výrobcu a zoznamu známych osôb dovážajúcich príslušný výrobok,
(iii) informácií o cenách, za ktoré sa príslušný výrobok predáva, keď je určený na spotrebu na domácich trhoch krajiny alebo krajín pôvodu alebo vývozu (alebo, kde je to vhodné, informácií o cenách, za ktoré sa výrobok predáva z krajiny alebo krajín pôvodu alebo vývozu do tretej krajiny alebo krajín, alebo o stanovenej hodnote výrobku) a informácií o vývozných cenách alebo, kde je to vhodné, o cenách, za ktoré sa výrobok prvýkrát predá nezávislému kupujúcemu na území dovážajúceho člena,
(iv) informácií o vývoji objemu údajne dumpingových dovozov, o vplyve týchto dovozov na ceny obdobného výrobku na domácom trhu a nasledujúcom dosahu dovozov na domáce výrobné odvetvie, ako preukazujú príslušné faktory a ukazovatele vzťahujúce sa na stav domáceho výrobného odvetvia, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 2 a 4.
5.3 Úrady preskúmajú presnosť a úplnosť dôkazov uvedených v žiadosti na určenie, či existuje dostatočný dôkaz oprávňujúci začať prešetrenie.
5.4 Prešetrenie sa v súlade s odsekom 1 nezačne, ak úrady na základe preskúmania, do akej miery existuje podpora alebo nesúhlas so žiadosťou podľa vyjadrenia13) domácich výrobcov obdobného výrobku, nerozhodnú, že žiadosť bola podaná prostredníctvom alebo v mene domáceho výrobného odvetvia14). Žiadosť sa bude považovať za predloženú „prostredníctvom alebo v mene domáceho priemyslu", ak ju podporia tí domáci výrobcovia, ktorých súhrnná výroba tvorí viac ako 50 % z celkovej výroby obdobného výrobku tej časti domáceho výrobného odvetvia, ktoré vyjadruje svoju podporu alebo nesúhlas so žiadosťou. Prešetrenie sa však nezačne, ak domáci výrobcovia výslovne podporujúci žiadosť predstavujú menej ako 25 % z celkovej výroby obdobného výrobku vyrábaného domácim výrobným odvetvím.
5.5 Pokiaľ sa neprijalo rozhodnutie začať prešetrenie, úrady sa vyhnú akémukoľvek zverejňovaniu žiadosti na začatie prešetrenia. Po prijatí riadne doloženej žiadosti a pred začatím prešetrenia však úrady vyrozumejú vládu príslušného vyvážajúceho člena.
5.6 Ak sa za mimoriadnych okolností príslušné úrady rozhodnú začať prešetrenie bez toho, aby prijali písomnú žiadosť prostredníctvom domáceho výrobného odvetvia alebo v jeho mene na začatie takého prešetrenia, budú v ňom pokračovať, len ak majú dostatočné dôkazy o dumpingu, ujme a príčinnej súvislosti, ako je uvedené v odseku 2, odôvodňujúce začať prešetrenie.
5.7 Dôkazy o dumpingu a ujme sa budú posudzovať súčasne a) pri rozhodnutí, či začať prešetrenie, a b) následne v priebehu prešetrenia, najneskôr v prvý deň, keď v súlade s ustanoveniami tejto dohody možno uplatniť dočasné opatrenia.
5.8 Žiadosť v súlade s odsekom 1 sa zamietne a prešetrenie sa okamžite skončí, ihneď ako príslušné orgány budú mať uspokojivo doložené, že neexistujú dostatočné dôkazy buď o dumpingu, alebo o ujme, ktoré by oprávňovali pokračovať v tejto veci. Prešetrenie sa okamžite skončí vtedy, keď úrady zistia, že dumpingové rozpätie je na úrovni de minimis alebo že úroveň dumpingových dovozov, skutočných alebo možných, alebo ujma sú zanedbateľné. Dumpingové rozpätie sa bude považovať za de minimis, ak je rozpätie menšie ako 2 % vyjadrené ako percento z vývoznej ceny. Objem dumpingových dovozov sa bude bežne považovať za zanedbateľný, ak objem dumpingových dovozov z jednej krajiny predstavuje menej ako 3 % z dovozov obdobného výrobku dovážajúceho člena, ak krajiny, ktoré individuálne predstavujú menej ako 3 % z dovozov obdobného výrobku dovážajúceho člena, súhrnne nepredstavujú viac ako 7 % dovozov obdobného výrobku dovážajúceho člena.
5.9 Antidumpingové konanie nebude prekážkou preclenia.
5.10 Prešetrenie sa okrem mimoriadnych okolností skončí v priebehu jedného roka a v žiadnom prípade nebude trvať dlhšie ako 18 mesiacov od jeho začatia.
Článok 6
Dôkazy
6.1 Všetky strany zúčastnené na antidumpingovom prešetrení sa oboznámia s tým, aké informácie úrady požadujú a poskytne sa im dostatočná možnosť písomne predložiť všetky dôkazy, ktoré považujú v príslušnom konaní za závažné.
6.1.1 Vývozcom alebo zahraničným výrobcom, ktorí dostali dotazníky používané v antidumpingovom prešetrení, sa poskytne najmenej 30 dní na odpoveď15). Náležitá pozornosť by sa mala venovať každej žiadosti o predĺženie tridsaťdňovej lehoty a podľa okolností konkrétneho prípadu by sa takéto predĺženie malo poskytnúť, kedykoľvek je to možné.
6.1.2 V súlade s požiadavkou na ochranu dôverných informácií sa písomné dôkazy predložené jednou zúčastnenou stranou čo najskôr poskytnú ostatným zúčastneným stranám, účastníkom prešetrenia.
6.1.3 Ihneď po začatí prešetrenia úrady poskytnú úplný text písomnej žiadosti prijatej v súlade s článkom 5 ods. 1 známym vývozcom16) a úradom vyvážajúceho člena a na požiadanie ju poskytnú ďalším zúčastneným stranám. Náležitá pozornosť sa bude venovať požiadavke na ochranu dôverných informácií, ako je uvedené v odseku 5.
6.2 Počas celého antidumpingového prešetrenia budú mať všetky zúčastnené strany plnú možnosť na ochranu svojich záujmov. Na tento účel úrady na požiadanie poskytnú všetkým zúčastneným stranám možnosť stretnutia so stranami s opačnými záujmami tak, aby mohli predložiť protichodné názory a vyvrátiť poskytnuté argumenty. Pri poskytovaní takých možností sa musí brať do úvahy potreba ochrany dôverných informácií a prijateľnosti pre strany. Žiadna strana nebude povinná zúčastniť sa na stretnutí a jej neúčasť nebude na ujmu veci tejto strany. Zúčastnené strany budú mať takisto právo ústne predložiť iné informácie.
6.3 Úrady budú brať do úvahy ústne informácie poskytnuté v súlade s odsekom 2 len za predpokladu, že sa následne písomne predložia a dajú k dispozícii ostatným zúčastneným stranám, ako je uvedené v odseku 1.2.
6.4 Úrady včas poskytnú, kedykoľvek to bude možné, príležitosť všetkým zúčastneným stranám, aby sa zoznámili so všetkými informáciami, ktoré sú dôležité v ich prípadoch, ktoré nie sú dôverné podľa odseku 5 a ktoré použijú úrady v antidumpingovom prešetrení a aj na prípravu argumentov na základe týchto informácií.
6.5 S každou informáciou, ktorá je svojou povahou dôverná (napríklad pretože jej zverejnenie by mohlo byť významnou konkurenčnou výhodou pre konkurenčnú stranu alebo pretože jej zverejnenie by malo významne nepriaznivý účinok na osobu poskytujúcu informáciu alebo na osobu, od ktorej sa informácia získala) alebo ktorú poskytnú na dôvernom základe strany, účastníci prešetrenia, úrady ako s takou za predpokladu náležitého odôvodnenia naložia v tomto zmysle. Taká informácia sa nezverejní bez zvláštneho povolenia strany, ktorá ju predložila17).
6.5.1 Úrady budú vyžadovať od zúčastnených strán, ktoré poskytujú dôverné informácie, aby podali o tom nedôverné zhrnutia. Tieto zhrnutia budú dostatočne podrobné, aby umožňovali primerané pochopenie podstaty predložených informácií poskytnutých ako dôverné. Za výnimočných okolností príslušné strany môžu uviesť, že také informácie nie sú vhodné na spracovanie a zhrnutie. Za týchto výnimočných okolností sa musí podať zdôvodnenie o príčinách, prečo zhrnutie nemožno vykonať.
6.5.2 Ak úrady zistia, že požiadavka na dôvernosť je neoprávnená a ak poskytovateľ informácie nie je ochotný ju zverejniť alebo dať súhlas na jej zverejnenie vo všeobecnej alebo súhrnnej podobe, úrady nemusia takú informáciu brať do úvahy, ak im nemôžu vhodné zdroje uspokojivo doložiť, že informácia je správna18).
6.6 Úrady si s výnimkou okolností uvedených v odseku 8 budú počas prešetrenia overovať správnosť informácií poskytnutých zúčastnenými stranami, na ktorých sa zakladajú ich tvrdenia.
6.7 Na účely overenia poskytnutých informácií alebo získania ďalších podrobností úrady môžu vykonať prešetrenie na území iných členov za predpokladu, že získajú súhlas príslušných firiem, a za predpokladu, že vyrozumejú zástupcov vlády príslušného člena a tento člen proti prešetreniu nemá námietky. Postup uvedený v prílohe I sa uplatní pri prešetrení, ktoré sa vykonáva na území iných členov. S výnimkou záväzkov na ochranu dôverných informácií poskytnú úrady výsledky akéhokoľvek skúmania alebo ich zverejnia podľa odseku 9 firmám, ktorých sa týkajú, a tieto výsledky môžu poskytnúť žiadateľom.
6.8 V prípadoch, keď niektorá zúčastnená strana odmietne prístup k informáciám alebo iným spôsobom neposkytne nevyhnutné informácie počas primeraného obdobia, alebo významne zabraňuje prešetreniu, môžu sa predbežné a konečné zistenia, kladné alebo záporné, urobiť na základe faktov, ktoré sú k dispozícii. Pri použití tohto odseku sa budú dodržiavať ustanovenia prílohy II.
6.9 Úrady budú pred vypracovaním konečného zistenia informovať všetky zúčastnené strany o tých podstatných posudzovaných skutočnostiach, ktoré vytvárajú základ rozhodnutia o uplatnení konečných opatrení. Také zistenia by sa mali dostatočne včas zverejniť, aby strany mohli brániť svoje záujmy.
6.10 Úrady budú spravidla určovať jednotlivé dumpingové rozpätie pre každého známeho príslušného vývozcu alebo výrobcu výrobku, ktorý je predmetom prešetrenia. V prípadoch, keď je počet vývozcov, výrobcov, dovozcov alebo typov výrobkov tak veľký, že by nebolo možné urobiť také určenie, úrady môžu obmedziť ich preskúmanie buď na primeraný počet zúčastnených strán alebo výrobkov pri použití vzoriek, ktoré sú štatisticky overené na základe informácií dostupných úradom v čase výberu, alebo ich obmedziť na najväčšie percento objemu vývozov z príslušnej krajiny, ktoré možno primerane preskúmať.
6.10.1 Akýkoľvek výber vývozcov, výrobcov, dovozcov alebo typov výrobkov uskutočnený podľa tohto odseku sa prednostne zvolí po konzultáciách a so súhlasom príslušných vývozcov, výrobcov alebo dovozcov.
6.10.2 V prípadoch, keď úrady obmedzili ich preskúmanie na základe tohto odseku, určia aspoň jedno dumpingové rozpätie pre každého vývozcu alebo výrobcu, ktorý pôvodne nebol vybratý a ktorý včas predložil nevyhnutné informácie, aby sa mohli preskúmať počas prešetrenia, s výnimkou takých prípadov, keď je počet vývozcov alebo výrobcov tak veľký, že jednotlivé preskúmania by boli pre úrady príliš obťažné a zabraňovali by včasnému skončeniu prešetrenia. Dobrovoľné odpovede sa nebudú odmietať.
6.11 Na účely tejto dohody bude výraz “zúčastnené strany„ zahŕňať:
(i) vývozcu alebo zahraničného výrobcu, alebo dovozcu výrobku, ktorý je predmetom prešetrenia, alebo obchodné alebo podnikateľské združenie, ktorého väčšinou členov sú výrobcovia, vývozcovia alebo dovozcovia takého výrobku;
(ii) vládu vyvážajúceho člena, a
(iii) výrobcov obdobného výrobku u dovážajúceho člena, prípadne obchodné alebo podnikateľské združenie, ktorého väčšina členov vyrába obdobný výrobok na území dovážajúceho člena.
Tento zoznam nebráni členom umožniť domácim alebo zahraničným stranám, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, aby mohli byť považované za zúčastnené strany.
6.12 Úrady poskytnú príležitosť priemyselným užívateľom výrobku, ktorý je predmetom konania, a reprezentatívnym spotrebným organizáciám v prípadoch, keď sa výrobok bežne predáva v maloobchode, aby v súvislosti s prešetrením poskytli informácie týkajúce sa dumpingu, ujmy a príčinnej súvislosti.
6.13 Úrady náležite vezmú do úvahy ťažkosti zúčastnených strán, najmä malých podnikov, pri podávaní požadovaných informácií a poskytnú im akúkoľvek možnú pomoc.
6.14 Postupy uvedené vyššie nie sú určené na to, aby bránili úradom člena v rýchlom postupe, pokiaľ ide o začatie prešetrenia, dosiahnutie predbežných alebo konečných zistení, kladných alebo záporných, alebo o uplatnenie dočasných alebo konečných opatrení v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto dohody.
Článok 7
Dočasné opatrenia
7.1 Dočasné opatrenia možno uplatňovať, len ak:
(i) prešetrenie sa začalo v súlade s ustanoveniami článku 5, na jeho základe sa vydalo verejné oznámenie a zúčastneným stranám sa primerane umožnilo predložiť informácie a vzniesť pripomienky,
(ii) uskutočnilo sa predbežné kladné rozhodnutie vo veci dumpingu a následnej ujmy domácemu výrobnému odvetviu a
(iii) príslušné úrady považujú také opatrenia za nevyhnutné na zabránenie ujmy vznikajúcej počas prešetrenia.
7.2 Dočasné opatrenia môžu nadobudnúť formu dočasného cla alebo, prednostne, záruky formou depozitu v hotovosti alebo záruky rovnajúcej sa sume dočasne odhadovaného antidumpingového cla, ktorá nie je väčšia ako dočasne odhadované dumpingové rozpätie. Pozastavenie colného odhadu je vhodným dočasným opatrením za predpokladu, že je uvedené bežné clo a odhadnutá suma antidumpingového cla a že pozastavenie colného odhadu je v súlade s tými istými podmienkami ako ostatné dočasné opatrenia.
7.3 Dočasné opatrenia sa nebudú uplatňovať skôr ako 60 dní od dátumu začatia prešetrenia.
7.4 Uplatňovanie dočasných opatrení sa obmedzí na čo najkratšiu lehotu nepresahujúcu štyri mesiace alebo, podľa rozhodnutia príslušných úradov, na žiadosť vývozcov predstavujúcich významné percento príslušného obchodu na lehotu nepresahujúcu šesť mesiacov. Ak úrady počas prešetrenia skúmajú, či by nižšie clo, ako je dumpingové rozpätie, bolo dostatočné na odstránenie ujmy, môžu byť tieto lehoty šesťmesačné, prípadne deväťmesačné.
7.5 Pri uplatňovaní dočasných opatrení sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení článku 9.
Článok 8
Cenové záväzky
8.1 Prešetrenie sa môže19) zastaviť alebo skončiť bez zavedenia dočasných opatrení alebo antidumpingových ciel po prijatí uspokojivých dobrovoľných záväzkov vývozcov, že upravia svoje ceny alebo zastavia vývozy do príslušnej oblasti v dumpingových cenách tak, aby úrady boli presvedčené, že poškodzujúci účinok dumpingu je odstránený. Cenové zvýšenie podľa takých záväzkov nebude vyššie, ako je nevyhnutné na vyrovnanie dumpingového rozpätia. Je potrebné, aby cenové zvýšenie bolo nižšie než dumpingové rozpätie, ak by také zvýšenie bolo dostatočné na odstránenie ujmy domácemu výrobnému odvetviu.
8.2 Cenové záväzky sa nebudú vyžadovať alebo prijímať od vývozcov, ak úrady dovážajúceho člena neurobili predbežné potvrdzujúce zistenie dumpingu a ujmy spôsobenej týmto dumpingom.
8.3 Ponúknuté záväzky sa nemusia prijať, ak úrady považujú ich prijatie za nepoužiteľné, napríklad ak počet skutočných alebo možných vývozcov je príliš veľký, alebo pre iné príčiny vrátane príčin vyplývajúcich zo všeobecnej politiky. Ak taký prípad vznikne a ak to bude možné, úrady predložia vývozcovi dôvody, ktoré ich viedli k tomu, že prijatie záväzkov považujú za nevhodné a v možnej miere poskytnú vývozcovi príležitosť uplatniť k veci pripomienky.
8.4 Ak je záväzok prijatý, prešetrenie o dumpingu a ujme sa napriek tomu skončí, ak si to želá vývozca alebo ak tak rozhodli úrady. Záväzok automaticky zanikne, ak sa zistí, že k dumpingu alebo ujme nedošlo, s výnimkou prípadov, keď také zistenie z veľkej časti vzniklo v dôsledku existencie cenového záväzku. V takých prípadoch úrady môžu požadovať, aby záväzok zostal v platnosti počas primeranej lehoty, ktorá je v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Ak sa zistí, že k dumpingu a ujme došlo, záväzok bude naďalej v platnosti podľa podmienok a ustanovení tejto dohody.
8.5 Cenové záväzky môžu navrhnúť úrady dovážajúceho člena, ale žiadny vývozca nemá povinnosť na také záväzky pristúpiť. Skutočnosť, že vývozcovia neponúkli také záväzky alebo že neprijali návrh, aby tak urobili, nebude v žiadnom prípade na škodu pri posudzovaní prípadu. Úrady však môžu rozhodnúť, že hrozba ujmy bude pravdepodobnejšia, ak dumpingové dovozy pokračujú.
8.6 Úrady dovážajúceho člena môžu vyžadovať od každého vývozcu, ktorého záväzok bol prijatý, aby pravidelne poskytoval informácie o plnení tohto záväzku a umožnil overenie príslušných údajov. V prípade porušenia záväzku úrady dovážajúceho člena môžu prijať podľa tejto dohody a v súlade s jej ustanoveniami rýchle opatrenia, ktoré môžu spočívať v okamžitom zavedení dočasných opatrení na základe najlepších dostupných informácií. V takých prípadoch možno konečné clá uložiť v súlade s touto dohodou na výrobky dovezené na spotrebu najviac 90 dní pred zavedením takýchto dočasných opatrení s výhradou, že takéto spätné vymeranie cla sa neuplatní na dovozy uskutočnené pred porušením záväzku.
Článok 9
Vymeriavanie a vyberanie antidumpingových ciel
9.1 Rozhodnutie o tom, či vymerať antidumpingové clo v prípadoch, keď sa všetky podmienky na vymeriavanie splnili, a rozhodnutie, či výška antidumpingového cla, ktoré sa má vymerať, bude zodpovedať celému dumpingovému rozpätiu alebo bude nižšia, prináleží úradom dovážajúceho člena. Je potrebné, aby vymeriavanie cla bolo prípustné na území všetkých členov a aby clo bolo nižšie ako rozpätie, ak toto nižšie clo bude dostatočné na odstránenie ujmy spôsobenej domácemu výrobnému odvetviu.
9.2 Ak je na akýkoľvek výrobok vymerané antidumpingové clo, bude sa toto antidumpingové clo vyberať v primeraných výškach, v každom prípade na nediskriminačnom základe, z dovozov tohto výrobku zo všetkých zdrojov, o ktorých sa zistilo, že sú dumpingové a spôsobujú ujmu, s výnimkou dovozov od tých zdrojov, od ktorých sa prijali cenové záväzky podľa podmienok tejto dohody. Úrady oznámia dodávateľa alebo dodávateľov príslušného výrobku. Ak je však dotknutých niekoľko dodávateľov z tej istej krajiny a ak nemožno vymenovať všetkých týchto dodávateľov, úrady môžu oznámiť príslušnú dodávateľskú krajinu. Ak bolo dotknutých niekoľko dodávateľov z viac ako jednej krajiny, úrady môžu oznámiť buď všetkých dotknutých dodávateľov, alebo, ak je to nemožné, všetky zainteresované dodávateľské krajiny.
9.3 Výška antidumpingového cla nepresiahne dumpingové rozpätie stanovené podľa článku 2.
9.3.1 Ak sa výška antidumpingového cla vymeria spätne, určenie konečného záväzku na zaplatenie antidumpingového cla sa uskutoční čo najskôr, obyčajne do 12 mesiacov, v žiadnom prípade však nie neskôr ako do 18 mesiacov po dátume, ku ktorému bola žiadosť o konečné určenie výšky antidumpingového cla predložená20). Akékoľvek vrátenie sa vykoná okamžite a obyčajne do 90 dní nasledujúcich po stanovení konečného záväzku určeného podľa tohto odseku. V každom prípade, keď sa vrátenie neuskutočnilo do 90 dní, úrady na požiadanie poskytnú vysvetlenie.
9.3.2 Ak sa výška antidumpingového cla vymeria na predpokladanom základe, na požiadanie sa zabezpečí opatrenie na okamžité vrátenie každého takého cla zaplateného nad dumpingové rozpätie. Vrátenie každého takého cla zaplateného nad skutočné dumpingové rozpätie sa obyčajne vykoná do 12 mesiacov a v žiadnom prípade neprekročí 18 mesiacov od dátumu, keď žiadosť na vrátenie, primerane podporenú dôkazom, predloží dovozca výrobku, ktorý podlieha antidumpingovému clu. Schválené vrátenie by sa malo obyčajne vykonať do 90 dní od uvedeného rozhodnutia.
9.3.3 Pri určení, či a do akej miery by sa malo vrátenie vykonať v prípade, ak je vývozná cena určená v súlade s článkom 2 ods. 3, úrady by mali brať do úvahy každú zmenu normálnej hodnoty, každú zmenu nákladov vzniknutých medzi dovozom a ďalším predajom a každú zmenu predajnej ceny, ktorá sa náležite premieta do ďalších predajných cien, a vývoznú cenu by mali po poskytnutí nezvratných dôkazov o týchto skutočnostiach určiť bez akejkoľvek zrážky za sumu zaplateného antidumpingového cla.
9.4 Ak úrady obmedzili svoje preskúmanie v súlade s článkom 6 ods. 10 druhou vetou, žiadne antidumpingové clo uplatňované na dovozy vývozcov alebo výrobcov, ktorí sú zahrnutí do preskúmania, nepresiahne:
(i) vážený priemer dumpingového rozpätia ustanoveného s ohľadom na vybraných vývozcov alebo výrobcov, alebo
(ii) ak sa záväzok na zaplatenie antidumpingových ciel vypočíta na základe očakávanej normálnej hodnoty, rozdiel medzi váženým priemerom normálnej hodnoty vybraných vývozcov alebo výrobcov a vývoznými cenami vývozcov alebo výrobcov, ktoré sa individuálne nepreskúmali,
za predpokladu, že úrady nebudú brať na vedomie žiadne nulové a de minimis rozpätie a rozpätia stanovené podľa okolností uvedených v článku 6 ods. 8. Úrady budú uplatňovať jednotlivé clá alebo normálne hodnoty dovozov od ktoréhokoľvek vývozcu alebo výrobcu, ktorý nie je zahrnutý do preskúmania a ktorý poskytol nevyhnutné informácie počas prešetrenia, ako je uvedené v článku 6 ods. 10.2.
9.5 Ak výrobok podlieha antidumpingovým clám v krajine dovážajúceho člena, úrady na účely zistenia jednotlivých dumpingových rozpätí u všetkých vývozcov alebo výrobcov v príslušnej vyvážajúcej krajine, ktorí nevyvážali výrobok do krajiny dovážajúceho člena počas prešetrenia, vykonajú bezodkladné preskúmanie za predpokladu, že títo vývozcovia alebo výrobcovia môžu preukázať, že nie sú v spojení so žiadnym z vývozcov alebo výrobcov vyvážajúcej krajiny podliehajúcich antidumpingovým clám na tento výrobok. Také preskúmanie sa začne a vykoná urýchlene v porovnaní so zaužívanými postupmi pri stanovení cla a preskúmaní v krajine dovážajúceho člena. Na dovozy týchto vývozcov alebo výrobcov sa v priebehu preskúmania nevymerajú žiadne antidumpingové clá. Úrady však môžu odmietnuť odhad ceny a/alebo žiadať záruky, aby zabezpečili, že v prípade, ak výsledkom takého preskúmania v súvislosti s týmito výrobcami alebo vývozcami bude kladné zistenie dumpingu, sa antidumpingové clá mohli vymerať so spätnou platnosťou od dátumu začatia prešetrenia.
Článok 10
Spätná účinnosť
10.1 Dočasné opatrenia a antidumpingové clá sa uplatnia len na výrobky dovezené na spotrebu po čase, keď rozhodnutie prijaté na základe článku 7 ods. 1, prípadne článku 9 ods. 1 nadobudne platnosť, ak tento článok neustanoví inak.
10.2 V prípadoch, keď sa vynieslo konečné zistenie o ujme (ale nie o jej hrozbe alebo o podstatnom spomalení zavádzania výrobného odvetvia), alebo v prípade konečného zistenia o hrozbe ujmy, keď by účinok dumpingových dovozov bez zavedenia dočasných opatrení viedol ku zisteniu ujmy, antidumpingové clá sa môžu vymerať so spätnou platnosťou za obdobie, na ktoré sa uplatňovali prípadné dočasné opatrenia.
10.3 Ak je konečné antidumpingové clo vyššie ako zaplatené alebo splatné dočasné clo alebo ako suma odhadnutá na účely záruky, rozdiel sa nebude vymáhať. Ak je konečné clo nižšie ako zaplatené alebo splatné dočasné clo alebo ako suma odhadovaná na účely ručenia, rozdiel sa podľa okolností vráti, alebo clo sa znovu prepočíta.
10.4 Ak odsek 2 neustanovuje inak, môže sa v prípade, že sa nezistila hrozba ujmy alebo podstatné spomalenie (ale žiadna ujma sa ešte nevyskytla), konečné antidumpingové clo vymerať len od dátumu zistenia hrozby ujmy alebo podstatného spomalenia a akýkoľvek hotovostný vklad zložený počas uplatňovania dočasných opatrení sa urýchlene vráti a akékoľvek záruky sa urýchlene uvoľnia.
10.5 V prípadoch, keď je konečné zistenie záporné, akýkoľvek hotovostný vklad zložený počas uplatňovania dočasných opatrení sa vráti a akékoľvek záruky sa urýchlene uvoľnia.
10.6 Konečné antidumpingové clo sa môže vymerať na výrobky dovezené na spotrebu, najviac do 90 dní pred dátumom uplatnenia dočasných opatrení, keď úrady v súvislosti s príslušným dumpingovým výrobkom zistia, že:
(i) dumping spôsobujúci ujmu bol už zistený v minulosti, alebo dovozca vedel, alebo musel vedieť, že vývozca uskutočňuje dumping a že tento dumping môže spôsobiť ujmu, a
(ii) ujma je spôsobená hromadnými dovozmi dumpingového výrobku v pomerne krátkom čase, ktoré z časového a objemového hľadiska, ako aj za ostatných okolností (ako je rýchle vybudovanie skladov dovážaného výrobku) pravdepodobne vážne ohrozia nápravný účinok konečného antidumpingového cla, ktoré sa má uplatniť za predpokladu, že príslušným dovozcom sa poskytla možnosť uplatniť pripomienky.
10.7 Úrady môžu po začatí prešetrenia prijať také opatrenia, ako je prerušenie konania o colnej hodnote, ktoré umožňujú spätné vyberanie antidumpingových ciel podľa odseku 6, len čo majú dostatočné dôkazy, že podmienky ustanovené v tomto odseku sú splnené.
10.8 Žiadne clá sa v súlade s odsekom 6 nebudú vyberať so spätnou platnosťou z výrobkov, ktoré sú určené na spotrebu, pred dátumom začatia prešetrenia.
Článok 11
Trvanie a preskúmanie antidumpingových ciel a cenových záväzkov
11.1 Antidumpingové clo zostane v platnosti iba dovtedy a v takom rozsahu, ako je nevyhnutné na vyváženie dumpingu, ktorý spôsobuje ujmu.
11.2 Úrady v odôvodnených prípadoch preskúmajú potrebu zachovania vymeraného cla z vlastnej iniciatívy alebo, ak od vymerania konečného antidumpingového cla uplynulo primerané obdobie, na základe žiadosti ktorejkoľvek zúčastnenej strany, ktorá predloží spoľahlivé informácie odôvodňujúce potrebu preskúmania21). Zúčastnené strany budú mať právo požiadať úrady, aby preskúmali, či je zachovanie vymeraného cla nevyhnutné na vyrovnanie dumpingu, či by pravdepodobne opäť nevznikla alebo sa neobnovila ujma, ak by sa clo zrušilo alebo zmenilo. Ak ako výsledok previerky podľa tohto odseku úrady stanovia, že antidumpingové clo nie je ďalej opodstatnené, okamžite sa skončí jeho uplatňovanie.
11.3 Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 sa každé konečné antidumpingové clo zruší najneskôr do piatich rokov odo dňa jeho vymerania (alebo od dátumu jeho posledného preskúmania podľa odseku 2, ak toto preskúmanie zahrnulo dumping aj ujmu, alebo podľa tohto odseku), ak úrady nezistia pri preskúmaní, ktoré začalo pred týmto dátumom na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej prostredníctvom alebo v mene domáceho výrobného odvetvia v primeranej lehote pred týmto dátumom, že uplynutie platnosti cla by zrejme malo za následok pokračovanie alebo obnovenie dumpingu a ujmy22). Clo môže zostať v platnosti až do výsledku tohto preskúmania.
11.4 Ustanovenia článku 6 o dôkazoch a konaní sa použijú na akékoľvek preskúmanie vykonávané podľa tohto článku. Každé také preskúmanie sa uskutoční urýchlene a za normálnych okolností sa skončí v lehote do 12 mesiacov od dátumu začatia.
11.5 Ustanovenia tohto článku sa uplatnia mutatis mutandis na cenové záväzky prijaté podľa článku 8.
Článok 12
Informovanie verejnosti a výklad zistení
12.1 Ak sú úrady presvedčené, že existuje dostatočný dôvod na začatie antidumpingového prešetrenia podľa článku 5, oznámia to členovi alebo členom, ktorých výrobky sú predmetom tohto prešetrenia, alebo ostatným zúčastneným stranám, o ktorých je zainteresovaným úradom známe, že majú na veci záujem, a vydajú verejné oznámenie.
12.1.1 Verejné oznámenie o začatí prešetrenia bude obsahovať primerané informácie alebo oznámenie, že bola vydaná samostatná správa23) zahŕňajúca tieto údaje:
(i) názov vyvážajúcej krajiny alebo krajín a výrobok, ktorý je predmetom prešetrenia,
(ii) dátum začatia prešetrenia,
(iii) na akom základe je odôvodnená existencia dumpingu uvedená v žiadosti,
(iv) súhrn faktorov, na ktorých je založené tvrdenie o ujme,
(v) adresa, na ktorú sa majú zasielať pripomienky zúčastnených strán,
(vi) lehoty poskytnuté zúčastneným stranám na prezentáciu svojich stanovísk.
12.2 Verejné oznámenie sa vydá o každom predbežnom alebo konečnom kladnom alebo zápornom zistení, o každom rozhodnutí prijať záväzky podľa článku 8, o skončení takého záväzku a o zrušení konečného antidumpingového cla. Každé také oznámenie bude obsahovať alebo iným spôsobom v samostatnej správe dostatočne podrobne sprístupňovať závery o akýchkoľvek faktických alebo právnych otázkach, ktoré zainteresované úrady považujú za podstatné. Všetky také oznámenia a správy sa sprístupnia členovi alebo členom, ktorých výrobky sú predmetom takého zistenia alebo záväzku, a ostatným zúčastneným stranám, o ktorých je známe, že majú na veci záujem.
12.2.1 Verejné oznámenie o uložení dočasných opatrení bude obsahovať dostatočne podrobné vysvetlenie o predbežných zisteniach dumpingu a ujmy s odvolaním sa na faktické a právne skutočnosti, ktoré viedli k prijatiu alebo zamietnutiu argumentov, alebo že je k dispozícii v samostatnej správe. Také oznámenie alebo správa bude pri náležitom zohľadnení požiadavky na ochranu dôverných informácií obsahovať najmä:
(i) mená dodávateľov alebo, ak to nie je možné, príslušné dodávateľské krajiny,
(ii) opis výrobku, ktorý je dostatočný na colné účely,
(iii) ustanovené dumpingové rozpätie a úplné vysvetlenie dôvodov na výber metodiky použitej pri tvorbe a porovnávaní vývoznej ceny a normálnej hodnoty podľa článku 2,
(iv) posúdenia týkajúce sa zistenia ujmy podľa článku 3,
(v) hlavné dôvody vedúce k zisteniu.
12.2.2 Verejné oznámenie o skončení alebo zastavení prešetrenia bude v prípade kladného zistenia predpokladajúceho vymeranie konečného cla alebo prijatie cenového záväzku obsahovať alebo iným spôsobom sprístupňovať pomocou samostatnej správy všetky závažné informácie o faktických a právnych skutočnostiach a dôvodoch, ktoré viedli k uloženiu konečných opatrení alebo k prijatiu cenového záväzku pri náležitom zohľadnení požiadavky na ochranu dôverných informácií. Oznámenie alebo správa bude obsahovať najmä informácie uvedené v odseku 2.1, ako aj dôvody na prijatie alebo zamietnutie príslušných argumentov alebo tvrdení vývozcov alebo dovozcov a základ rozhodnutia vykonaného podľa článku 6 ods. 10.2.
12.2.3 Verejné oznámenie o skončení alebo zastavení prešetrenia o prijatí záväzku podľa článku 8 bude obsahovať alebo iným spôsobom sprístupňovať pomocou samostatnej správy nedôvernú časť tohto záväzku.
12.3 Ustanovenia tohto článku sa použijú mutatis mutandis pri začatí a skončení preskúmania podľa článku 11 a pri rozhodnutiach o vymeraní ciel so spätnou platnosťou podľa článku 10.
Článok 13
Súdne preskúmanie
Každý člen, ktorého domáca legislatíva obsahuje ustanovenia o antidumpingových opatreniach, bude udržiavať súdy a súdne, rozhodcovské alebo správne konanie na účely, okrem iného, okamžitého preskúmania správnych opatrení vzťahujúcich sa na konečné zistenia a preskúmania zistení podľa článku 11. Tieto súdy alebo konania budú nezávislé od úradov zodpovedných za príslušné zistenia alebo preskúmania.
Článok 14
Antidumpingové konanie v prospech tretej krajiny
14.1 Žiadosť o antidumpingové konanie v prospech tretej krajiny predložia úrady tretej krajiny, ktorá konanie požaduje.
14.2 Táto žiadosť sa doloží informáciami o cenách, ktoré dokazujú, že dovozy sú dumpingové, a podrobnými informáciami, ktoré dokazujú, že údajný dumping spôsobuje ujmu príslušnému domácemu výrobnému odvetviu v tretej krajine. Vláda tretej krajiny poskytne všetku pomoc úradom dovážajúcej krajiny pri získavaní ďalších informácií, ktoré by mohli považovať za nevyhnutné.
14.3 Úrady dovážajúcej krajiny pri zvažovaní tejto žiadosti prihliadnu na účinky údajného dumpingu na príslušné výrobné odvetvie ako celok v tretej krajine; to znamená, že ujma sa neodhadne len vo vzťahu k účinkom údajného dumpingu na vývoz tohto výrobného odvetvia do dovážajúcej krajiny alebo k celkovým vývozom tohto výrobného odvetvia.
14.4 Dovážajúca krajina sa rozhodne, či bude pokračovať v prípade. Ak sa dovážajúca krajina rozhodne, že je pripravená prijať opatrenia, musí si sama vyžiadať súhlas Rady pre obchod s tovarom.
Článok 15
Rozvojové členské krajiny
Uznáva sa, že pri posudzovaní žiadosti, či uplatniť antidumpingové opatrenia podľa tejto dohody, vyspelé členské krajiny musia venovať osobitnú pozornosť mimoriadnej situácii rozvojových členských krajín. Možnosti konštruktívnych riešení umožnených touto dohodou sa preskúmajú pred použitím antidumpingových ciel, ktoré by mohli postihnúť podstatné záujmy rozvojových členských krajín.
ČASŤ II
Článok 16
Výbor pre antidumping
16.1 Týmto sa zriaďuje Výbor pre antidumping (ďalej len „Výbor"), zložený zo zástupcov každého člena. Výbor si zvolí svojho predsedu a bude zasadať najmenej dvakrát do roka alebo na požiadanie ktoréhokoľvek člena podľa príslušných ustanovení tejto dohody. Výbor bude vykonávať právomoci ustanovené touto dohodou alebo členmi a umožní členom konzultovať akékoľvek záležitosti vzťahujúce sa na uplatňovanie tejto dohody alebo plnenie jej cieľov. Sekretariát WTO bude plniť funkciu sekretariátu Výboru.
16.2 Výbor môže podľa potreby zriaďovať pomocné orgány.
16.3 Pri vykonávaní svojich funkcií Výbor a jeho pomocné orgány môžu konzultovať a vyhľadávať informácie z ktoréhokoľvek zdroja, ktorý považujú za vhodný. Predtým však, ako Výbor alebo jeho pomocný orgán požiada o také informácie zo zdroja, ktorý patrí do právomoci niektorého člena, bude o tom tohto člena informovať. Musí získať súhlas člena a ktorejkoľvek firmy, s ktorou konzultuje.
16.4 Členovia okamžite podajú Výboru správy o všetkých prijatých predbežných alebo konečných antidumpingových opatreniach. Tieto správy budú dostupné na Sekretariáte, aby sa umožnila kontrola ostatným členom. Členovia budú takisto predkladať polročné správy o všetkých antidumpingových opatreniach prijatých počas predchádzajúcich šiestich mesiacov. Tieto polročné správy sa predložia v ustálenej odsúhlasenej podobe.
16.5 Každý člen oznámi Výboru, a) ktoré z jeho úradov sú oprávnené začať a vykonávať prešetrenie uvedené v článku 5 a b) aké sú jeho domáce predpisy, podľa ktorých sa začne a vykonáva prešetrenie.
Článok 17
Konzultácie a urovnávanie sporov
17.1 Ak táto dohoda neustanovuje inak, na konzultácie a urovnávanie sporov sa podľa tejto dohody uplatňuje Dohovor o urovnávaní sporov.
17.2 Každý člen s porozumením posúdi a poskytne primeranú možnosť konzultácie v súvislosti s podaniami ďalších členov vzťahujúcimi sa na ktorúkoľvek otázku ovplyvňujúcu účinnosť tejto dohody.
17.3 Ak sa člen domnieva, že akákoľvek výhoda vyplývajúca pre neho priamo alebo nepriamo z tejto dohody je zrušená alebo zmenšená, alebo že dosiahnutie ľubovoľného zámeru obmedzuje iný člen alebo členovia, môže v záujme dosiahnutia uspokojivého riešenia záležitosti písomne požiadať o konzultácie s príslušným členom alebo príslušnými členmi. Každý člen bude s porozumením posudzovať každú žiadosť iného člena o konzultácie.
17.4 Ak sa člen, ktorý požiadal o konzultácie, domnieva, že sa na konzultáciách podľa odseku 3 nedosiahli vzájomne prijateľné riešenia a príslušné úrady dovážajúceho člena prijali konečné opatrenia s cieľom vymerať konečné antidumpingové clá alebo prijať cenové záväzky, môže tento člen záležitosť predložiť Orgánu na urovnávanie sporov („DSB"*). Ak má dočasné opatrenie významný vplyv a člen, ktorý požiadal o konzultácie, sa domnieva, že opatrenie sa prijalo v rozpore s ustanoveniami článku 7 ods. 1 tejto dohody, môže tento člen takisto predložiť túto záležitosť DSB.
17.5 Na žiadosť žalujúcej strany DSB zostaví porotu s cieľom preskúmať záležitosť na základe:
(i) písomného vyhlásenia, v ktorom žiadajúci člen uvedie, ako boli výhody vyplývajúce pre neho priamo alebo nepriamo z tejto dohody zrušené alebo zhoršené, alebo ako bolo obmedzené dosiahnutie cieľov dohody, a
(ii) skutočností sprístupnených v súlade s príslušnými domácimi postupmi úradom dovážajúceho člena.
17.6 Pri preskúmavaní záležitosti podľa odseku 5:
(i) pri prehodnocovaní faktov celej záležitosti porota určí, či úrady oprávnene uznali fakty a či hodnotenie týchto faktov bolo nestranné a objektívne. Ak sú tieto fakty uznané za oprávnené a hodnotenie bolo nestranné a objektívne, hodnotenie sa nespochybní, aj keď porota dospela k rozdielnemu záveru,
(ii) porota podá výklad príslušných ustanovení dohody v súlade so zaužívanými pravidlami výkladu medzinárodného verejného práva. Tam, kde porota zistí, že príslušné ustanovenie dohody pripúšťa viac ako jeden prijateľný výklad, porota bude považovať opatrenie úradov za opatrenie v súlade s dohodou, ak sa opiera o jeden z prípustných výkladov.
17.7 Dôverné informácie poskytnuté porote sa nezverejnia bez formálneho splnomocnenia osobou, organizáciou alebo úradom, ktoré také informácie poskytli. V prípade, že si porota vyžiada také informácie, ale na ich zverejnenie nemá splnomocnenie, poskytne sa nedôverné zhrnutie informácií autorizované osobou, organizáciou alebo úradom, ktoré informácie poskytli.
ČASŤ III
Článok 18
Záverečné ustanovenia
18.1 Žiadne špecifické opatrenie proti dumpingovým vývozom zo strany iného člena nemožno prijať okrem toho, ktoré je v súlade s ustanoveniami GATT 1994, ako je uvedené v tejto dohode.24)
18.2 K žiadnemu ustanoveniu tejto dohody nemožno uplatniť výhrady bez súhlasu ostatných členov.
18.3 Ak odseky 3.1 a 3.2 neustanovujú inak, budú sa ustanovenia tejto dohody vzťahovať na prešetrenie a skúmanie existujúcich opatrení prijatých na základe žiadostí, ktoré boli predložené v deň alebo po dni, keď pre člena nadobudla platnosť Dohoda WTO.
18.3.1 Čo sa týka výpočtu dumpingového rozpätia v súvislosti s vrátením úhrady podľa článku 9 ods. 3, uplatnia sa pravidlá, ktoré sa použili pri poslednom predchádzajúcom zistení alebo skúmaní dumpingu.
18.3.2 Na účely článku 11 ods. 3 sa existujúce antidumpingové opatrenia budú považovať za uložené najneskôr v deň, keď pre člena nadobudla platnosť Dohoda WTO, s výnimkou prípadov, v ktorých platná domáca legislatíva člena už v tom čase obsahovala dodatok typu uvedeného v tomto odseku.
18.4 Každý člen prijme všetky nevyhnutné opatrenia všeobecného alebo čiastkového charakteru s cieľom zabezpečiť, aby najneskôr v deň, keď pre neho nadobudla platnosť Dohoda WTO, bol jeho právny poriadok a administratívne postupy v súlade s ustanoveniami tejto dohody tak, aby sa mohla naň uplatniť.
18.5 Každý člen bude informovať Výbor o akýchkoľvek zmenách v jeho zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa tejto dohody a o vykonávaní jeho právneho poriadku.
18.6 Výbor každoročne preskúma uplatňovanie a účinnosť tejto dohody, berúc do úvahy jej ciele. Výbor bude každoročne informovať Radu pre obchod s tovarom o vývoji počas obdobia, za ktoré je toto preskúmanie spracované.
18.7 Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
PRÍLOHA I
POSTUPY PREŠETRENIA NA MIESTE PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 7
1. Po začatí prešetrenia by úrady vyvážajúceho člena a firmy, ktorých sa to týka, mali byť informované o zámere vykonať prešetrenie na mieste.
2. Ak je za výnimočných okolností zámerom zahrnúť do skupiny vykonávajúcej prešetrenie mimovládnych expertov, firmy a úrady vyvážajúceho člena by mali byť o tom informované. V prípade porušenia požiadaviek dôvernosti by mimovládni experti mali podliehať účinným sankciám.
3. Zaužívaným postupom by malo byť získavanie súhlasu príslušných firiem vyvážajúceho člena skôr, ako sa návšteva definitívne naplánuje.
4. Po dosiahnutí súhlasu príslušných firiem by mali úrady, v ktorých právomoci je prešetrenie, okamžite oboznámiť úrady vyvážajúceho člena s názvami a adresami firiem, ktoré sa majú navštíviť, ako aj so schválenými termínmi návštev.
5. Príslušným firmám by sa malo s dostatočným predstihom oznámiť, kedy sa návšteva uskutoční.
6. Návštevy z dôvodu vysvetlenia dotazníka by sa mali uskutočniť len na žiadosť vyvážajúcej firmy. Taká návšteva sa môže uskutočniť, len ak a) úrady dovážajúceho člena o tom vyrozumejú zástupcov vlády dotknutého člena a b) tí nemajú námietky proti návšteve.
7. Pretože hlavným účelom prešetrenia na mieste je overiť poskytnuté informácie alebo získať ďalšie podrobnosti, malo by sa vykonať po získaní odpovedí na dotazník, ak firma nesúhlasí s opačným postupom a ak vláda vyvážajúceho člena bola informovaná úradmi, v ktorých právomoci je prešetrenie, o predpokladanej návšteve a nenamieta proti nej; ďalej by malo byť zaužívaným postupom pred návštevou oboznámiť príslušné firmy so všeobecným charakterom informácií, ktoré sa budú overovať, a s ďalšími informáciami, ktoré je potrebné poskytnúť, čo by však nemalo brániť možnosti požiadať na mieste o ďalšie podrobnosti v nadväznosti na už získané informácie.
8. Žiadosti o informácie alebo otázky kladené úradmi alebo firmami vyvážajúcich členov, ktoré sú nevyhnutné na úspešné prešetrenie na mieste, by mali byť zodpovedané, kedykoľvek je to možné, ešte pred uskutočnením návštevy.
PRÍLOHA II
NAJDOSTUPNEJŠIE INFORMÁCIE PODĽA PODMIENOK ČLÁNKU 6 ODS. 8
1. Čo najskôr po začatí prešetrenia by mali prešetrujúce úrady, v ktorých právomoci je prešetrenie, podrobne vymedziť informácie požadované od ktorejkoľvek zúčastnenej strany a spôsob, akým by tieto informácie mali byť štruktúrované v odpovedi zúčastnenej strany. Úrady by mali tiež zabezpečiť, aby si bola strana vedomá, že ak sa informácia neposkytne v primeranom čase, úrady budú môcť rozhodnúť na základe skutočností, ktoré majú k dispozícii, vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v žiadosti o začatie prešetrenia predloženej domácim výrobným odvetvím.
2. Úrady môžu tiež požadovať, aby zúčastnená strana poskytla svoju odpoveď na určitom médiu (napr. počítačovej diskete) alebo v určitom počítačovom jazyku. Tam, kde je stanovená táto požiadavka, úrady by mali zvážiť primeranú schopnosť zúčastnenej strany použiť na svoju odpoveď médium alebo počítačový jazyk, ktorý sa považuje za najvhodnejší, a nemali by žiadať, aby strana na svoju odpoveď používala iný počítačový systém ako ten, ktorý sama používa. Úrad by nemal trvať na požiadavke spracovania odpovedí na médiu alebo v určitom počítačovom jazyku, ak zúčastnená strana nevedie účtovníctvo na tomto médiu alebo v tomto počítačovom jazyku a ak by predloženie požadovanej odpovede spôsobilo neprimerané dodatočné náklady a problémy.
3. Všetky informácie, ktoré sú overiteľné a riadne predložené, takže ich možno použiť bez podstatných ťažkostí v prešetrení, a ktoré sú predložené včas, prípadne dodané na médiu alebo v počítačovom jazyku požadovanom úradmi, by sa mali zohľadniť v procese rozhodovania. Ak strana neodpovedá na požadovanom médiu alebo v počítačovom jazyku, ale úrady zistia, že podmienky stanovené v odseku 2 boli splnené, nemalo by sa to považovať za vážnu prekážku prešetrenia.
4. Tam, kde úrady nie sú schopné spracovať informácie poskytnuté na zvláštnom médiu (napr. počítačovej diskete), informácie by sa mali dodať vo forme písomného materiálu alebo v inej forme prijateľnej pre úrady.
5. Aj keby poskytnuté informácie neboli vo všetkých smeroch bezchybné, nebude to oprávňovať úrady, aby ich nebrali na vedomie, za predpokladu, že zúčastnená strana konala podľa svojich najlepších schopností.
6. Ak dôkaz alebo informácia nie sú prijaté, dodávajúca strana by mala byť ihneď informovaná o dôvodoch odmietnutia a mala by mať možnosť poskytnúť dodatočné vysvetlenia v primeranom období, berúc do úvahy lehoty na prešetrenie. Ak úrady považujú vysvetlenia za neuspokojivé, príčiny zamietnutia takého dôkazu alebo informácie by mali byť uvedené v akýchkoľvek zverejnených zisteniach.
7. Ak úrady musia vo svojich zisteniach a aj tých, ktoré sa týkajú normálnej hodnoty, vychádzať z informácií z druhého zdroja vrátane informácií obsiahnutých v žiadosti o začatie prešetrenia, mali by tomu venovať mimoriadnu pozornosť. V takých prípadoch by úrady mali, ak je to možné, overiť informácie z iných nezávislých zdrojov, ktoré majú k dispozícii, ako sú publikované cenníky, oficiálne dovozné štatistiky a colné výkazy, a z informácií získaných počas prešetrenia od iných zúčastnených strán. Je však zrejmé, že ak zúčastnená strana nespolupracuje, a tým vzniká závažné zatajovanie informácií pred úradmi, môže taká situácia viesť k výsledku, ktorý je menej výhodný pre stranu, ako keby účinne spolupracovala.
DOHODA
o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994
VŠEOBECNÝ ÚVODNÝ KOMENTÁR
1. Základom colnej hodnoty podľa tejto dohody je prevodná hodnota definovaná v článku 1. Článok 1 treba čítať spolu s článkom 8, ktorý ustanovuje okrem iného úpravy ceny skutočne platenej alebo ceny, ktorá sa má zaplatiť v prípadoch, keď určité osobitné prvky, ktoré sa považujú za súčasť hodnoty na colné účely, pripadajú na ťarchu kupujúceho, ale nie sú zahrnuté do ceny skutočne platenej alebo do ceny, ktorá sa má zaplatiť za dovážaný tovar. Článok 8 tiež stanovuje, aby sa do prevodnej hodnoty zahrnuli určité plnenia kupujúceho v prospech predávajúceho, ktoré majú skôr povahu tovaru alebo služieb než formu peňazí. Články 2 až 7 ustanovujú metódy určenia colnej hodnoty, ak ju nemožno určiť podľa ustanovení článku 1.
2. Ak colnú hodnotu nemožno určiť podľa ustanovení článku 1, mala by nasledovať konzultácia medzi colnou správou a dovozcom, aby sa dospelo k základu na určenie hodnoty podľa ustanovení článku 2 alebo článku 3. Môže sa napríklad stať, že dovozca má informácie o colnej hodnote rovnakého alebo obdobného tovaru, ktoré colná správa v mieste dovozu v danom čase práve nemá. Alebo naopak, colná správa môže mať informácie o colnej hodnote rovnakého alebo obdobného tovaru, ku ktorým dovozca nemá ľahký prístup. Konzultácia medzi oboma stranami umožní výmenu informácií pri dodržaní požiadaviek obchodného tajomstva na určenie vhodného základu hodnoty na colné účely.
3. Články 5 a 6 poskytujú dve základne na určenie colnej hodnoty, ak ju nemožno určiť na základe prevodnej hodnoty dovážaného tovaru alebo rovnakého, alebo obdobného dovážaného tovaru. Podľa článku 5 ods. 1 sa colná hodnota určuje na základe ceny, za ktorú sa tovar predáva kupujúcemu, ktorý nie je v spojení s predávajúcim v krajine dovozu, v stave, v akom bol dovezený. Dovozca má tiež právo, ak o to požiada, aby sa ustanovenia článku 5 použili na určenie hodnoty tovaru, ktorý bol po dovoze predmetom spracovania. Podľa článku 6 sa colná hodnota určuje na základe vypočítanej hodnoty. Obe tieto metódy sú spojené s určitými ťažkosťami, a preto má dovozca v zmysle ustanovení článku 4 právo vybrať si poradie použitia týchto dvoch metód.
4. Článok 7 vysvetľuje, ako sa má určovať colná hodnota v prípadoch, keď sa nedá zistiť podľa žiadneho z predchádzajúcich článkov.
Členovia,
majúc na zreteli mnohostranné obchodné rokovania,
želajúc si podporovať ciele GATT 1994 a zabezpečiť ďalšie výhody pre medzinárodný obchod rozvojových krajín,
uznávajúc dôležitosť ustanovení článku VII GATT 1994 a želajúc si vypracovať pravidlá ich uplatňovania v záujme zabezpečovania väčšej jednotnosti a jednoznačnosti v ich vykonávaní,
uznávajúc potrebu spravodlivého, jednotného a nestranného systému na určovanie hodnoty tovarov na colné účely, ktorý vylučuje použitie svojvoľných alebo fiktívnych colných hodnôt,
uznávajúc, že základom na hodnotenie tovaru na colné účely by mala byť podľa možnosti prevodná hodnota tovaru, ktorý sa má hodnotiť,
uznávajúc, že by sa colná hodnota mala určovať podľa jednoduchých a spravodlivých kritérií zlučiteľných s obchodnou praxou a že hodnotiace konanie by sa malo používať všeobecne, bez rozdielu medzi zdrojmi dodávok,
uznávajúc, že konanie na určenie hodnoty sa nemá používať na potláčanie dumpingu,
dohodli sa takto:
ČASŤ 1
PRAVIDLÁ NA URČENIE COLNEJ HODNOTY
Článok 1
1. Colnou hodnotou dovážaného tovaru bude prevodná hodnota, t. j. cena skutočne platená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť za tovar, ktorý bol predaný na vývoz do krajiny dovozu, upravená v súlade s ustanoveniami článku 8, za predpokladu, že
a) neexistujú žiadne obmedzenia, ak ide o určenie alebo o použitie tovaru kupujúcim, s výnimkou obmedzení, ktoré
i) sú uložené alebo požadované zákonom alebo úradmi krajiny dovozu,
ii) obmedzujú zemepisnú oblasť, v ktorej sa tovar môže ďalej predávať, alebo
iii) podstatne neovplyvňujú hodnotu tovaru;
b) predaj alebo cena nepodliehajú niektorým podmienkam alebo plneniam, ktorých hodnota sa nedá zistiť vo vzťahu k tovaru, ktorý sa má hodnotiť;
c) žiadna časť príjmov akéhokoľvek neskoršieho predaja, postúpenia alebo použitia tovaru kupujúcim nepripadne priamo alebo nepriamo predávajúcemu, ak sa nemôže vykonať primeraná úprava podľa ustanovení článku 8;
d) kupujúci a predávajúci nie sú v spojení, alebo ak kupujúci a predávajúci sú v spojení, prevodná hodnota je prijateľná na colné účely podľa ustanovení odseku 2.
2. a) Pri určovaní, či je prevodná hodnota prijateľná na účely odseku 1, skutočnosť, že kupujúci a predávajúci sú v spojení podľa článku 15, nebude sama osebe dôvodom na to, aby sa prevodná hodnota považovala za neprijateľnú. V takom prípade sa preskúmajú zvláštne okolnosti, ktoré sa týkajú predaja, a prevodná hodnota bude prijatá, ak spojenie neovplyvnilo cenu. Ak colná správa na základe informácií poskytnutých dovozcom alebo inak získaných má dôvody domnievať sa, že spojenie ovplyvnilo cenu, oznámi svoje dôvody dovozcovi a poskytne mu primeranú možnosť na odpoveď. Ak to dovozca požaduje, dôvody sa oznámia písomne.
b) Pri predaji medzi osobami, ktoré sú v spojení, bude prevodná hodnota prijatá a tovar ohodnotený podľa ustanovení odseku 1, ak dovozca dokáže, že takáto hodnota je veľmi blízka niektorej z týchto hodnôt z rovnakého alebo z približne rovnakého obdobia:
i) prevodnej hodnote v predajoch rovnakého alebo obdobného tovaru kupujúcim, ktorí nie sú vo vzájomnom spojení, na export do tej istej krajiny dovozu,
ii) colnej hodnote rovnakého alebo obdobného tovaru určenej podľa ustanovení článku 5,
iii) colnej hodnote rovnakého alebo obdobného tovaru určenej podľa ustanovení článku 6.
Pri použití predchádzajúcich kritérií treba náležite prihliadnuť na preukázané rozdiely v obchodných úrovniach, v množstvách, v prvkoch uvedených v článku 8 a v nákladoch pripadajúcich na predávajúceho v predajoch, v ktorých on a kupujúci nie sú v spojení a ktoré na predávajúceho nepripadajú z predajov, pri ktorých on a kupujúci sú v spojení.
c) Kritériá uvedené v odseku 2b) sa majú použiť na návrh dovozcu a iba na porovnávacie účely. Náhradné hodnoty nemožno určiť podľa ustanovenia odseku 2b).
Článok 2
1. a) Ak colnú hodnotu dovážaného tovaru nemožno určiť podľa ustanovení článku 1, bude colnou hodnotou prevodná hodnota rovnakého tovaru predávaného na vývoz do rovnakej krajiny dovozu a vyvážaného v rovnakom alebo v približne rovnakom čase ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť.
b) Pri uplatňovaní tohto článku sa colná hodnota určí podľa prevodnej hodnoty rovnakého tovaru predaného na rovnakej obchodnej úrovni a v podstate v rovnakom množstve ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť. Ak sa takýto predaj nezistí, použije sa prevodná hodnota rovnakého tovaru predaného na rozdielnej obchodnej úrovni alebo v rozdielnom množstve upravená so zreteľom na rozdiely vyplývajúce z obchodnej úrovne alebo z množstva; ak takéto úpravy vedú k zvýšeniu alebo k zníženiu hodnoty, môžu sa urobiť na základe predložených dôkazov, ktoré jasne potvrdzujú opodstatnenosť a správnosť úpravy.
2. Ak sú v prevodnej hodnote zahrnuté náklady a výdavky uvedené v článku 8 ods. 2, táto hodnota sa upraví tak, aby sa prihliadalo na významné rozdiely medzi nákladmi a výdavkami za dovezený tovar na jednej strane a za skúmaný rovnaký tovar na druhej strane, ktoré vyplývajú z rozdielov vo vzdialenostiach a v spôsoboch dopravy.
3. Ak sa pri uplatňovaní tohto článku zistí viac ako jedna prevodná hodnota rovnakého tovaru, použije sa na určenie colnej hodnoty dovezeného tovaru najnižšia prevodná hodnota.
Článok 3
1. a) Ak colnú hodnotu dovážaného tovaru nemožno určiť podľa ustanovení článkov 1 a 2, bude colnou hodnotou prevodná hodnota obdobného tovaru predávaného na vývoz do rovnakej krajiny dovozu a vyvážaného v rovnakom alebo v približne rovnakom čase ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť.
b) Pri uplatňovaní tohto článku sa na určenie colnej hodnoty použije prevodná hodnota obdobného tovaru predaného na rovnakej obchodnej úrovni a v podstate v rovnakom množstve ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť. Ak sa takýto predaj nezistí, použije sa prevodná hodnota obdobného tovaru predaného na odlišnej obchodnej úrovni alebo v odlišnom množstve upravená so zreteľom na rozdiely vyplývajúce z obchodnej úrovne alebo z množstva, ak sa takéto úpravy môžu urobiť na základe predložených dôkazov, ktoré jasne potvrdzujú opodstatnenosť a správnosť úpravy, či už úprava vedie k zvýšeniu alebo k zníženiu hodnoty.
2. Ak sú v prevodnej hodnote zahrnuté náklady a výdavky uvedené v článku 8 ods. 2, táto hodnota sa upraví tak, aby sa prihliadlo na významné rozdiely medzi nákladmi a výdavkami za dovezený tovar na jednej strane a za skúmaný obdobný tovar na druhej strane, ktoré vyplývajú z rozdielov vo vzdialenostiach a v spôsoboch dopravy.
3. Ak sa pri uplatňovaní tohto článku zistí viac ako jedna prevodná hodnota obdobného tovaru, použije sa na určenie colnej hodnoty dovezeného tovaru najnižšia prevodná hodnota.
Článok 4
Ak colnú hodnotu dovážaného tovaru nemožno určiť podľa ustanovení článkov 1, 2 a 3, určí sa podľa ustanovení článku 5, alebo ak colnú hodnotu nebude možné určiť ani podľa tohto článku, určí sa podľa článku 6; s výnimkou toho, že na žiadosť dovozcu môže byť poradie uplatnenia článkov 5 a 6 opačné.
Článok 5
1. a) Ak sa dovážaný tovar alebo rovnaký, alebo obdobný dovážaný tovar predáva v krajine dovozu v stave, v akom bol dovezený, bude sa colná hodnota dovážaného tovaru podľa ustanovenia tohto článku zakladať na jednotkovej cene, za ktorú sa dovážaný tovar alebo rovnaký, alebo obdobný dovážaný tovar predáva v najväčšom úhrnnom množstve osobám, ktoré nie sú v spojení s osobami, od ktorých takýto tovar kupujú, v čase dovozu hodnoteného tovaru alebo v takmer rovnakom čase, s výnimkou zrážok, ktoré sa týkajú
i) buď všeobecne platených alebo dohodnutých provízií, alebo všeobecne používaných prirážok za zisk a všeobecných výdavkov v súvislosti s predajom dovážaného tovaru rovnakej kategórie alebo druhu v tejto krajine,
ii) obvyklých dopravných a poisťovacích výdavkov a s tým súvisiacich výdavkov, ktoré vznikli v krajine dovozu,
iii) prípadne nákladov a výdavkov uvedených v článku 8 ods. 2,
iv) ciel a ostatných štátnych daní, ktoré sa majú zaplatiť v krajine dovozu pri dovoze alebo pri predaji tovaru.
b) Ak sa nepredáva dovážaný tovar ani rovnaký, ani obdobný dovážaný tovar, ktorý sa má ohodnotiť, v čase dovozu tovaru ani v takmer rovnakom čase, bude sa colná hodnota zakladať, ak ustanovenia odseku 1a) nestanovia inak, na jednotkovej cene, za ktorú sa dovážaný tovar alebo rovnaký, alebo obdobný dovážaný tovar predáva v krajine dovozu v stave, v akom bol dovezený k najbližšiemu dátumu dovozu hodnoteného tovaru, najneskôr však pred uplynutím 90 dní od takéhoto dovozu.
2. Ak sa dovážaný tovar ani rovnaký, ani obdobný dovážaný tovar nepredáva v krajine dovozu v stave, v akom bol dovezený, bude sa colná hodnota, ak to dovozca požaduje, zakladať na jednotkovej cene zodpovedajúcej predajom dovážaného tovaru v najväčšom úhrnnom množstve po ďalšom spracovaní v krajine dovozu osobám, ktoré nie sú v spojení s osobami, od ktorých kupujú takýto tovar, s náležitým prihliadnutím na pridanú hodnotu v dôsledku tohto spracovania a po zrážkach uvedených v odseku 1a).
Článok 6
1. Colná hodnota dovážaného tovaru určená podľa ustanovení tohto článku bude sa zakladať na vypočítanej hodnote. Vypočítaná hodnota bude pozostávať zo súčtu
a) ceny alebo hodnoty materiálu a zhotovenia alebo iného pracovného postupu na výrobu dovážaného tovaru;
b) sumy pre zisk a všeobecných výdavkov vo výške obvykle zahŕňanej do predaja tovaru rovnakej kategórie alebo druhu, ako je ohodnocovaný tovar, ktorú uplatňujú výrobcovia v krajine vývozu na vývoz do krajiny dovozu;
c) ceny alebo hodnoty všetkých ostatných výdavkov, na ktoré musí každý člen prihliadať pri voľbe spôsobu hodnotenia podľa článku 8 ods. 2.
2. Žiadny člen nemôže žiadať ani donútiť inú osobu, ktorá nesídli na jeho území, aby predložila na preskúmanie alebo dovolila prístup k akémukoľvek účtu alebo záznamu na účely určenia vypočítanej hodnoty. Avšak informácie dodané výrobcom tovaru na určenie colnej hodnoty podľa ustanovení tohto článku môžu overiť v inej krajine orgány krajiny dovozu so súhlasom výrobcu a za podmienky, že vláda príslušnej krajiny je vopred vyrozumená a nemá námietky proti zisťovaniu.
Článok 7
1. Ak colnú hodnotu dovážaného tovaru nemožno určiť podľa ustanovení článkov 1 až 6, určí sa s použitím primeraných prostriedkov, ktoré sú v súlade s princípmi a všeobecnými ustanoveniami tejto dohody a článku VII GATT 1994, a na základe údajov, ktoré sú k dispozícii v krajine dovozu.
2. Colná hodnota sa podľa ustanovení tohto článku nebude zakladať na
a) predajnej cene v krajine dovozu týkajúcej sa tovaru vyrábaného v tejto krajine;
b) systéme, ktorý predpokladá prijímanie vyššej hodnoty z dvoch možných hodnôt na colné účely;
c) cene tovaru na domácom trhu v krajine vývozu;
d) iných výrobných nákladoch než na vypočítaných hodnotách, ktoré boli určené pre rovnaký alebo pre obdobný tovar v súlade s ustanoveniami článku 6;
e) cene tovaru na vývoz do inej krajiny než do krajiny dovozu;
f) minimálnych colných hodnotách;
g) ľubovoľných alebo fiktívnych hodnotách.
3. Ak o to dovozca požiada, bude písomne informovaný o colnej hodnote určenej podľa ustanovení tohto článku a o metóde použitej na určenie tejto hodnoty.
Článok 8
1. Pri určovaní colnej hodnoty podľa ustanovení článku 1 sa k cene skutočne platenej alebo k cene, ktorá sa má za dovezený tovar zaplatiť, pripočítajú
a) nasledujúce zložky, ak ich uhrádza kupujúci a ak nie sú zahrnuté v cene skutočne platenej alebo v cene, ktorá sa má zaplatiť:
i) provízie a odmeny za sprostredkovanie s výnimkou nákupných provízií,
ii) cena kontajnerov, ktoré na colné účely tvoria jednotu s tovarom,
iii) cena obalov zahŕňajúca prácu i materiál;
b) vhodným spôsobom rozvrhnutá hodnota ďalej uvedeného tovaru a služieb, ak ich kupujúci poskytuje priamo alebo nepriamo zdarma alebo za zníženú cenu na použitie pri výrobe alebo pri predaji na vývoz dovážaného tovaru, ak táto hodnota nebola zahrnutá do ceny skutočne platenej alebo do ceny, ktorá sa má zaplatiť:
i) materiálov, súčiastok, dielcov a podobných položiek zahrnutých do dovážaného tovaru,
ii) náradia, matríc, foriem a podobných predmetov použitých na výrobu dovážaného tovaru,
iii) materiálov spotrebovaných na výrobu dovážaného tovaru,
iv) techniky, vývoja, umeleckej práce, dizajnu, plánov a nákresov vyhotovených inde než v krajine dovozu a potrebných na výrobu dovezeného tovaru;
c) poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky týkajúce sa ohodnocovaného tovaru, ktoré musí platiť kupujúci, či už priamo alebo nepriamo, ako podmienku predaja ohodnocovaného tovaru, ak tieto poplatky nie sú zahrnuté v cene skutočne platenej alebo v cene, ktorá sa má zaplatiť;
d) hodnota akejkoľvek časti výnosu z ďalšieho predaja, postúpenia alebo z neskoršieho použitia dovezeného tovaru, ktorá priamo alebo nepriamo pripadne predávajúcemu.
2. Pri vypracúvaní svojich právnych predpisov každý člen zabezpečí, aby do colnej hodnoty boli celkom alebo čiastočne zahrnuté alebo z nej vylúčené tieto prvky:
a) náklady na dopravu dovážaného tovaru do prístavu alebo do miesta dovozu;
b) nakladacie, vykladacie a manipulačné poplatky spojené s prepravou dovážaného tovaru do prístavu alebo do miesta dovozu;
c) náklady na poistenie.
3. Každý prvok, ktorý sa bude pripočítavať na základe tohto článku k cene skutočne platenej alebo k cene, ktorá by sa mala zaplatiť, bude sa zakladať len na údajoch, ktoré sú objektívne a vyčísliteľné.
4. K cene skutočne platenej alebo k cene, ktorá by sa mala zaplatiť, budú pri určovaní colnej hodnoty pripočítané len prvky, ktoré sú uvedené v tomto článku.
Článok 9
1. Ak je na určenie colnej hodnoty potrebný prepočet meny, použije sa výmenný kurz, ktorý riadne uverejnia kompetentné úrady príslušnej krajiny dovozu a ktorý čo najpresnejšie vyjadruje skutočnú bežnú hodnotu tejto meny v obchodných operáciách vyjadrenú v mene krajiny dovozu na obdobie, na ktoré platí toto oznámenie.
2. Použije sa výmenný kurz, ktorý platí v čase vývozu alebo v čase dovozu, podľa rozhodnutia každého člena.
Článok 10
Každú informáciu, ktorá je svojou povahou dôverná alebo ktorá bola poskytnutá dôverným spôsobom na účely určenia colnej hodnoty, budú príslušné úrady považovať za prísne dôvernú a nebudú ju ďalej oznamovať bez výslovného povolenia osoby alebo vlády, ktorá ju poskytla, ak by ju nebolo potrebné oznámiť v rámci súdneho konania.
Článok 11
1. Právny poriadok každého člena poskytne v súvislosti s určovaním colnej hodnoty dovozcovi alebo ktorejkoľvek inej osobe, ktorá je povinná zaplatiť clo, možnosť odvolania sa bez pokuty.
2. Prvé právo odvolania sa bez pokuty možno poskytnúť v rámci colnej správy alebo nezávislého orgánu, ale legislatíva každého člena zabezpečí právo odvolania sa bez pokuty na súdnu inštanciu.
3. Sťažovateľ bude upovedomený o vybavení odvolania a dôvody rozhodnutia mu budú poskytnuté písomne. Bude taktiež poučený o svojich prípadných právach na ďalšie odvolanie.
Článok 12
Zákony, nariadenia, súdne rozhodnutia a správne rozhodnutia všeobecnej platnosti, ktorými sa uplatňuje táto dohoda, uverejní krajina dovozu v súlade s článkom X GATT 1994.
Článok 13
Ak v priebehu určovania colnej hodnoty dovážaného tovaru bude treba odložiť konečné rozhodnutie o určení tejto colnej hodnoty, môže si dovozca napriek tomu vyzdvihnúť tovar z colnice, ak na požiadanie zloží dostatočnú záruku vo forme zábezpeky, vkladu alebo iným vhodným spôsobom kryjúcim zaplatenie cla, ktorým môže byť tovar zaťažený. Právny poriadok každého člena bude pamätať na takéto prípady príslušnými ustanoveniami.
Článok 14
Poznámky uvedené v prílohe I k tejto dohode sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody a články tejto dohody sa majú interpretovať a uplatňovať spolu s príslušnými poznámkami. Prílohy II a III tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
Článok 15
1. V tejto dohode
a) „colná hodnota dovážaného tovaru" znamená hodnotu tovaru na účely vyberania hodnotových ciel z dovážaného tovaru;
b) „krajina dovozu" znamená krajinu alebo colné územie dovozu;
c) „vyrobené" zahŕňa vypestované, vyprodukované a vydolované.
2. V tejto dohode
a) „rovnaký tovar" znamená tovar, ktorý je rovnaký vo všetkých ohľadoch vrátane typických znakov, akosti a mena. Menšie rozdiely vo vzhľade nevylučujú, aby sa tovar, ktorý inak zodpovedá definícii, považoval za rovnaký;
b) „obdobný tovar" znamená tovar, ktorý hoci nie je rovnaký vo všetkých ohľadoch, má podobné znaky a podobné zloženie, čo umožňuje, aby plnil rovnakú funkciu a bol obchodne zameniteľný. Kvalita tovaru, jeho dobré meno a existencia výrobnej alebo obchodnej známky patria medzi činitele, ktoré treba vziať do úvahy pri posudzovaní, či ide o obdobný tovar;
c) pojmy „rovnaký tovar" a „obdobný tovar" sa neuplatňujú na tovar, ktorý obsahuje alebo odráža prípadnú techniku, vývoj, umeleckú prax, dizajn, konštrukčnú prácu, projekty a náčrtky, pre ktoré žiadna úprava nebola uskutočnená podľa článku 8 ods. 1b) iv), pretože tieto práce sa uskutočnili v krajine dovozu;
d) tovar sa nebude posudzovať ako „rovnaký tovar" alebo „obdobný tovar", ak nie je vyrobený v tej istej krajine ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť;
e) tovar vyrobený inou osobou možno vziať do úvahy iba vtedy, ak neexistuje rovnaký tovar alebo obdobný tovar vyrobený tou istou osobou ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť.
3. V tejto dohode „tovar rovnakej kategórie alebo druhu" znamená tovar, ktorý patrí do jednej skupiny alebo do jedného radu tovarov vyrobených osobitným odvetvím výroby alebo osobitným úsekom výrobného odvetvia a zahŕňa rovnaký alebo obdobný tovar.
4. Na účely tejto dohody sa bude predpokladať, že osoby sú v spojení, iba ak
a) jedna z nich je členom riaditeľstva alebo správnej rady podniku druhej a naopak;
b) sú právne uznanými spoločníkmi;
c) sú zamestnávateľom a zamestnancom;
d) akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo vlastní, kontroluje alebo má v držbe päť percent alebo viac akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej i druhej osoby;
e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú;
f) obe priamo alebo nepriamo kontroluje tretia osoba;
g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu;
h) sú členmi jednej rodiny.
5. Osoby, ktoré sú vzájomne združené v obchode tým, že jedna je výhradným zástupcom, výhradným distribútorom alebo výhradným koncesionárom druhej osoby, budú sa na účely tejto dohody považovať za osoby, ktoré sú v spojení, ak sa na ne vzťahujú ustanovenia odseku 4.
Článok 16
Dovozca má právo, aby mu colná správa krajiny dovozu na písomnú žiadosť písomne oznámila, akým spôsobom bola určená colná hodnota dovážaného tovaru.
Článok 17
Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nebude vysvetľovať tak, aby obmedzovalo alebo spochybňovalo práva colnej správy overovať pravdivosť alebo presnosť akéhokoľvek tvrdenia, listiny alebo vyhlásenia predloženého na účely určenia colnej hodnoty.
ČASŤ II
VYKONÁVANIE DOHODY, KONZULTÁCIE A UROVNÁVANIE SPOROV
Článok 18
Inštitúcie
1. Týmto sa zriaďuje Výbor na určenie colnej hodnoty (ďalej v tejto dohode len „Výbor") zložený zo zástupcov všetkých členov. Výbor zvolí svojho predsedu a bude sa obvykle schádzať raz do roka alebo inak, ak to stanovujú ustanovenia tejto dohody, aby umožnil členom konzultovať otázky týkajúce sa vykonávania systému určovania colnej hodnoty s ktorýmkoľvek členom, pokiaľ by to mohlo ovplyvniť pôsobenie tejto dohody alebo uskutočňovanie jej cieľov, a aby vykonával iné úlohy, ktorými ho môžu členovia poveriť. Sekretariát WTO bude pôsobiť ako Sekretariát Výboru.
2. Bude zriadený Technický výbor na určenie colnej hodnoty (ďalej v tejto dohode len „Technický výbor") pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu (ďalej v tejto dohode len „CCC"), ktorý bude plniť úlohy uvedené v prílohe II k tejto dohode a bude postupovať podľa rokovacích pravidiel obsiahnutých v nej.
Článok 19
Konzultácie a urovnávanie sporov
1. Ak ustanovenia tejto dohody nestanovia inak, použije sa na konzultácie a urovnávanie sporov podľa tejto dohody Dohovor o urovnávaní sporov.
2. Ak sa niektorý člen domnieva, že výhoda, ktorá pre neho priamo alebo nepriamo vyplýva z tejto dohody, je zrušená alebo zmenšená, prípadne dosiahnutie určitého cieľa tejto dohody je ohrozené opatreniami iného člena alebo členov, môže na dosiahnutie vzájomne uspokojivého riešenia tejto záležitosti požiadať príslušného člena alebo členov o konzultácie. Každý člen posúdi s porozumením každú žiadosť iného člena o konzultácie.
3. Technický výbor poskytne na žiadosť radu a pomoc členom, ktorí začali konzultácie.
4. Na žiadosť ktorejkoľvek strany sporu alebo z vlastnej iniciatívy môže porota na skúmanie sporu vzťahujúceho sa na ustanovenia tejto dohody požiadať Technický výbor, aby preskúmal akékoľvek otázky vyžadujúce technické posúdenie. V súvislosti s príslušným sporom porota vymedzí Technickému výboru splnomocnenie a stanoví mu časové obdobie na vypracovanie správy. Porota správu Technického výboru vezme do úvahy. V prípade, že Technický výbor nedosiahne zhodu v záležitosti, ktorá mu bola zverená podľa tohto odseku, porota poskytne zainteresovaným stranám príležitosť predniesť svoje názory na záležitosť priamo porote.
5. Dôverné informácie poskytnuté porote sa nebudú zverejňovať bez oficiálneho súhlasu osoby, organizácie alebo orgánu, ktoré poskytli takéto informácie. Ak sa takéto informácie od poroty požadujú, ale na ich zverejnenie nie je porota splnomocnená, bude so súhlasom osoby, organizácie alebo orgánu zabezpečené nedôverné zhrnutie týchto informácií.
ČASŤ III
OSOBITNÉ A ODLIŠNÉ ZAOBCHÁDZANIE
Článok 20
1. Rozvojové členské krajiny, ktoré nie sú stranami Dohody o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z 12. apríla 1979, môžu odložiť uplatňovanie ustanovení tejto dohody na obdobie nepresahujúce päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody WTO pre tieto krajiny. Rozvojové členské krajiny, ktoré sa rozhodnú pre odklad uplatňovania tejto dohody, to oznámia generálnemu riaditeľovi WTO.
2. Okrem ustanovení odseku 1 môžu rozvojové členské krajiny, ktoré nie sú stranami Dohody o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z 12. apríla 1979, odložiť uplatňovanie článku 1 ods. 2b) iii) a článku 6 na obdobie nepresahujúce tri roky po uplatnení všetkých ostatných ustanovení tejto dohody. Rozvojové členské krajiny, ktoré sa rozhodnú pre odklad uplatňovania ustanovení uvedených v tomto odseku, oznámia svoje rozhodnutie generálnemu riaditeľovi WTO.
3. Vyspelé členské krajiny poskytnú vzájomne dohodnutým spôsobom technickú pomoc rozvojovým členským krajinám, ktoré o to požiadajú. Na tomto základe vyspelé členské krajiny vypracujú programy technickej pomoci, ktoré môžu zahŕňať okrem iného školenie personálu, pomoc pri príprave vykonávacích opatrení, prístup k zdrojom informácií o metodike určovania colnej hodnoty a rady o uplatňovaní ustanovení tejto dohody.
ČASŤ IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 21
Výhrady
Na žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno uplatňovať výhrady bez súhlasu ostatných členov.
Článok 22
Národné zákonodarstvo
1. Každý člen zabezpečí najneskôr dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody zhodnosť svojich zákonov, nariadení a správnych predpisov s ustanoveniami tejto dohody.
2. Každý člen bude informovať Výbor o všetkých zmenách vo svojich zákonoch a nariadeniach, ktoré sa týkajú ustanovení tejto dohody, a o uplatňovaní takýchto zákonov a nariadení.
Článok 23
Preskúmavanie
Výbor každoročne preskúma pôsobenie a uplatňovanie tejto dohody s prihliadnutím na jej ciele. Výbor bude každoročne informovať Radu pre obchod s tovarom o vývoji v období, ktorého sa preskúmanie týka.
Článok 24
Sekretariát
Túto dohodu bude zabezpečovať Sekretariát WTO s výnimkou okruhu pôsobnosti špecificky patriacej Technickému výboru, pre ktorý bude služby Sekretariátu zabezpečovať Sekretariát CCC.
PRÍLOHA I
VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY
Všeobecné poznámky
Postupné uplatňovanie metód hodnotenia
1. Články 1 až 7 vymedzujú, ako sa má určovať colná hodnota dovážaného tovaru podľa ustanovení tejto dohody. Metódy hodnotenia sú uvedené v poradí, v akom sa majú uplatňovať. Základná metóda na určenie colnej hodnoty je vymedzená v článku 1 a dovezený tovar sa má hodnotiť podľa ustanovení tohto článku vždy, keď sú stanovené podmienky splnené.
2. Ak colnú hodnotu nemožno určiť podľa ustanovení článku 1, treba postupne prejsť k ďalším článkom až k takému z nich, podľa ktorého možno určiť colnú hodnotu. S výnimkou ustanovenia článku 4 možno použiť ustanovenia ďalšieho článku iba vtedy, ak colnú hodnotu nemožno určiť podľa ustanovení predchádzajúceho článku.
3. Ak dovozca nežiada, aby bolo opačné poradie článkov 5 a 6, dodrží sa normálne poradie. Ak dovozca túto žiadosť uplatní, ale potom sa ukáže, že colnú hodnotu nemožno určiť podľa ustanovení článku 6, colná hodnota sa určí podľa ustanovení článku 5, ak ju možno takto určiť.
4. Ak sa colná hodnota nedá určiť podľa ustanovení článkov 1 až 6, určí sa podľa ustanovení článku 7.
Použitie všeobecne prijatých účtovníckych zásad
1. „Všeobecne prijaté účtovnícke zásady" sú zásady, ktoré sa v určitej krajine a v určitý čas všeobecne uznávajú alebo ktoré majú podstatnú podporu úradných miest a ktoré určujú, aké ekonomické zdroje a záväzky sa majú zaznamenať ako aktíva a pasíva, aké zmeny v aktívach a pasívach by sa mali zaznamenávať, ako by sa mali aktíva a pasíva a zmeny v nich merať, aké informácie a ako sa môžu zverejňovať a aké finančné výkazy sa majú pripravovať. Tieto normy môžu pozostávať zo smerníc všeobecného použitia, ako aj z podrobných pravidiel a praktík.
2. Na účely tejto dohody bude colná správa každého člena používať informácie pripravené spôsobom zhodným so všeobecne prijatými účtovníckymi zásadami v krajine, na ktorú sa príslušný článok vzťahuje. Napríklad obvyklý zisk a všeobecné výdavky podľa ustanovení článku 5 sa určia s použitím informácií pripravených spôsobom zhodným so všeobecne prijatými účtovníckymi zásadami krajiny dovozu. Naproti tomu obvyklý zisk a všeobecné výdavky podľa ustanovení článku 6 sa určia s použitím informácií pripravených spôsobom zhodným so všeobecne prijatými účtovníckymi zásadami krajiny výroby. Iný príklad: na určenie prvku uvedeného v článku 8 ods. 1b) ii) a vyhotoveného v krajine dovozu sa použijú informácie spôsobom zodpovedajúcim všeobecne prijatým zásadám účtovníctva tejto krajiny.
Poznámky k článku 1
Cena skutočne platená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť
1. Cena skutočne platená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť, je celková platená cena alebo cena, ktorú má zaplatiť kupujúci predávajúcemu alebo na jeho prospech za dovezený tovar. Platba nemusí nevyhnutne nadobudnúť podobu platby v hotovosti. Môže sa uskutočniť akreditívom alebo cennými papiermi. Platba sa môže uskutočniť priamo alebo nepriamo. Príkladom nepriamej platby môže byť úplné alebo čiastočné vyrovnanie dlhu predávajúceho kupujúcim.
2. Činnosť kupujúceho na vlastný účet iná, než aká sa predpokladá úpravou podľa článku 8, sa nepovažuje za nepriamu platbu predávajúcemu, aj keď možno predpokladať, že predávajúci má z nej prospech. Preto sa úhrada za takúto činnosť nepripočíta pri určovaní colnej hodnoty k cene skutočne platenej alebo k cene, ktorá sa má zaplatiť.
3. Colná hodnota nebude zahŕňať tieto výdavky alebo náklady za predpokladu, že sú odlíšené od ceny skutočne platenej alebo od ceny, ktorá sa má zaplatiť za dovezený tovar:
a) výdavky za konštrukčné práce, postavenie, montáž, údržbu alebo za technickú pomoc vykonané na dovezenom tovare, ako sú investičné celky, stroje alebo zariadenia, po dovoze;
b) prepravné náklady po dovoze;
c) dane a poplatky v krajine dovozu.
4. Cena skutočne platená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť, sa týka ceny dovezeného tovaru. Preto prevod dividend alebo iných platieb kupujúcim na predávajúceho, ktoré sa nevzťahujú na dovezený tovar, netvorí súčasť colnej hodnoty.
K obmedzeniam, ktoré by cenu skutočne platenú alebo cenu, ktorá sa má zaplatiť, urobili neprijateľnou, patria obmedzenia, ktoré podstatne neovplyvňujú hodnotu tovaru. Príkladom takýchto obmedzení by bol prípad, keď predávajúci automobilov požaduje, aby ich kupujúci nepredával ani nevystavoval pred určitým dátumom, ktorý je začiatkom modelového roka.
1. Ak sa predaj alebo cena urobia závislými od podmienky alebo od úvahy, pre ktorú nie je možné určiť cenu vo vzťahu k hodnotenému tovaru, prevodná hodnota nie je prijateľná na colné účely. Môže ísť napríklad o tieto prípady:
a) predávajúci stanoví cenu dovážaného tovaru s podmienkou, že kupujúci kúpi aj iný tovar v určitom množstve;
b) cena dovážaného tovaru je závislá od ceny alebo od cien, za ktoré kupujúci dovážaného tovaru predáva iný tovar predávajúcemu dovážaného tovaru;
c) cena je stanovená na základe spôsobu platenia, ktorý nemá vzťah k dovážanému tovaru, ako keď je dovážaný tovar polotovarom, ktorý predávajúci dodal za podmienky, že dostane určité množstvo hotových výrobkov.
2. Podmienky alebo úvahy, ktoré sa týkajú výroby alebo spôsobu predaja dovážaného tovaru, nebudú však dôvodom odmietnutia prevodnej hodnoty. Napríklad skutočnosť, že kupujúci obstará predávajúcemu inžinierske práce alebo plány v krajine dovozu, nebude dôvodom na odmietnutie prevodnej hodnoty na účely článku 1. Podobne ak kupujúci na vlastný účet podnikne, hoci aj po dohode s predávajúcim, činnosť týkajúcu sa spôsobu predaja dovážaného tovaru, netvorí hodnota tejto činnosti súčasť colnej hodnoty a táto činnosť nie je ani dôvodom na odmietnutie prevodnej hodnoty.
1. Odseky 2a) a 2b) stanovujú odlišné prostriedky na zistenie prijateľnosti prevodnej hodnoty.
2. Odsek 2a) stanovuje, že v prípadoch, keď kupujúci a predávajúci sú v spojení, majú sa okolnosti súvisiace s predajom preskúmať a prevodná hodnota bude prijatá ako colná hodnota za predpokladu, že spojenie neovplyvnilo cenu. Nie je potrebné, aby sa okolnosti preskúmavali vo všetkých prípadoch, keď kupujúci a predávajúci sú v spojení. Takéto preskúmania sa budú požadovať len vtedy, keď sa vyskytnú pochybnosti o prijateľnosti ceny. Ak colná správa nemá pochybnosti o prijateľnosti ceny, mala by byť prijatá bez požadovania ďalších informácií od dovozcu. Napríklad colná správa mohla už skôr preskúmať spojenie alebo už môže mať podrobné informácie týkajúce sa kupujúceho a predávajúceho a z tohto preskúmania alebo z informácií sa už mohla presvedčiť o tom, že spojenie neovplyvnilo cenu.
3. Ak colná správa nemôže prijať prevodnú hodnotu bez ďalšieho zisťovania, mala by poskytnúť dovozcovi možnosť predložiť ďalšie podrobné informácie, ktoré môžu byť potrebné na preskúmanie okolností súvisiacich s predajom. V tejto súvislosti by colná správa mala byť pripravená preskúmať príslušné stránky obchodu vrátane spôsobu, ako kupujúci a predávajúci organizujú svoje obchodné vzťahy, a spôsobu, ako sa dospelo ku konkrétnej cene, aby sa rozhodlo, či spojenie ovplyvnilo cenu. Ak sa ukáže, že kupujúci a predávajúci, hoci sú v spojení podľa ustanovení článku 15, kupujú a predávajú jeden druhému, ako keby neboli v spojení, je to dôkaz, že cena nebola ovplyvnená spojením. Napríklad ak sa cena dohodla spôsobom zhodným s bežnými cenovými praktikami v konkrétnom výrobnom odvetví alebo spôsobom, ktorým predávajúci dojednáva svoje predajné ceny s kupujúcimi, ktorí s ním nie sú v spojení, je to dôkaz, že cena nebola ovplyvnená spojením. Ďalej ak sa ukáže, že cena je primeraná na zabezpečenie úhrady všetkých nákladov a zisk zodpovedá celkovému zisku firmy dosiahnutému za reprezentatívne časové obdobie (napr. za ročné obdobie) pri predajoch tovaru rovnakej kategórie alebo druhu, je to dôkaz, že cena nebola ovplyvnená.
4. Odsek 2b) poskytuje dovozcovi možnosť, aby preukázal, že prevodná hodnota je veľmi blízka hodnote „testovanej", ktorú predtým prijala colná správa, a preto je prijateľná podľa ustanovení článku 1. Ak test zodpovedá niektorému z kritérií uvedených v odseku 2b), netreba skúmať otázku ovplyvnenia podľa odseku 2a). Ak už má colná správa dostatok informácií, aby sa bez ďalších podrobných zisťovaní ubezpečila, že niektoré z testov uvedených v odseku 2b) boli splnené, nie je dôvod, aby požadovala od dovozcu dôkaz, že test môže byť splnený. V odseku 2b) výraz „kupujúci, ktorí nie sú v spojení" znamená kupujúcich, ktorí nie sú v spojení s predávajúcim v žiadnom konkrétnom prípade.
Na to, aby sa rozhodlo, či nejaká hodnota je „veľmi blízka" druhej, treba vziať do úvahy množstvo faktorov. Tieto faktory zahŕňajú povahu dovážaného tovaru, povahu konkrétneho výrobného odvetvia, obdobie, v ktorom sa tovar dováža, a to, či rozdiel v hodnotách je podstatný z obchodného hľadiska. Pretože sa tieto faktory môžu z prípadu na prípad líšiť, nemožno na každý prípad použiť jednotnú normu, napríklad pevnú percentuálnu sadzbu. Napríklad malý rozdiel v hodnote v prípade, ktorý zahŕňa jeden druh tovaru, môže byť neprijateľný, zatiaľ čo veľký rozdiel v prípade zhŕňajúcom iný druh tovaru môže byť prijateľný na rozhodovanie, či prevodná hodnota je veľmi blízka „testovým" hodnotám uvedeným v článku 1 ods. 2b).
Poznámky k článku 2
1. Pri uplatňovaní článku 2 bude colná správa používať podľa možnosti predaj rovnakého tovaru uskutočnený na rovnakej obchodnej úrovni a v podstate v rovnakom množstve ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť. Ak sa takýto predaj nezistí, môže sa použiť predaj rovnakého tovaru, ktorý sa uskutoční na základe jednej z týchto troch situácií:
a) predaj na rovnakej obchodnej úrovni, ale v odlišných množstvách;
b) predaj na odlišnej obchodnej úrovni, ale v podstate v rovnakých množstvách; alebo
c) predaj na odlišnej obchodnej úrovni a v odlišných množstvách.
2. Ak sa predaj zistí podľa jednej z týchto troch situácií, urobia sa úpravy, berúc podľa okolností do úvahy
a) len faktory množstva;
b) len faktory obchodnej úrovne; alebo
c) faktory obchodnej úrovne i faktory množstva.
3. Výraz „alebo" pripúšťa možnosť použiť predaje a urobiť potrebné úpravy v každej z uvedených troch podmienok.
4. Na účely článku 2 prevodná hodnota rovnakého dovezeného tovaru znamená colnú hodnotu upravenú podľa ustanovení odsekov 1b) a 2 tohto článku, ktorá už bola prijatá podľa článku 1.
5. Podmienkou na úpravu odôvodnenú odlišnou obchodnou úrovňou alebo odlišným množstvom je, že sa takáto úprava, či už vedie k zvýšeniu alebo k zníženiu hodnoty, vykoná iba na základe dôkazov, ktoré jasne stanovujú opodstatnenosť a presnosť úprav, napríklad platných cenníkov, ktoré obsahujú ceny týkajúce sa rôznych úrovní alebo rôznych množstiev. Napríklad ak dovážaný tovar, ktorý sa má ohodnotiť, pozostáva zo zásielky 10 jednotiek a jediný rovnaký tovar, pre ktorý existuje prevodná hodnota, sa predal v množstve 500 jednotiek a ak sa zistí, že predávajúci poskytuje kvantitatívne zľavy, môže sa potrebná úprava urobiť s použitím cenníka a ceny platnej pre 10 jednotiek. Nie je potrebné, aby sa predaj 10 jednotiek uskutočnil, ak sa podľa predajov iných množstiev zistí, že cenník je skutočný a vierohodný. Ak však nie je takéto objektívne meradlo, nie je vhodné určiť colnú hodnotu podľa ustanovení článku 2.
Poznámky k článku 3
1. Pri uplatňovaní článku 3 použije colná správa, ak je to možné, predaj obdobného tovaru uskutočnený na rovnakej obchodnej úrovni a v podstate v rovnakom množstve ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť. Ak sa takýto predaj nezistí, môže sa použiť predaj obdobného tovaru, ktorý sa uskutoční podľa jednej z týchto troch situácií:
a) predaj na rovnakej obchodnej úrovni, ale v odlišných množstvách;
b) predaj na odlišnej obchodnej úrovni, ale v podstate v rovnakých množstvách; alebo
c) predaj na odlišnej obchodnej úrovni a v odlišných množstvách.
2. Ak sa predaj zistí podľa jednej z týchto troch situácií, urobia sa úpravy, berúc podľa okolností do úvahy
a) len faktory množstva;
b) len faktory obchodnej úrovne; alebo
c) faktory obchodnej úrovne i faktory množstva.
3. Výraz „alebo" pripúšťa možnosť použiť predaje a urobiť potrebné úpravy v každej z uvedených troch situácií.
4. Na účely článku 3 prevodná hodnota obdobného dovezeného tovaru znamená colnú hodnotu upravenú podľa ustanovení odsekov 1b) a 2 tohto článku, ktorá už bola prijatá podľa článku 1.
5. Podmienkou na úpravu odôvodnenú odlišnou obchodnou úrovňou alebo odlišným množstvom je, že sa takáto úprava, či už vedie k zvýšeniu alebo k zníženiu hodnoty, vykoná iba na základe dôkazov, ktoré jasne stanovujú opodstatnenosť a presnosť úprav, napríklad platných cenníkov, ktoré obsahujú ceny týkajúce sa rôznych úrovní alebo rôznych množstiev. Napríklad ak dovážaný tovar, ktorý sa má ohodnotiť, pozostáva zo zásielky 10 jednotiek a jediný obdobný dovezený tovar, pre ktorý existuje prevodná hodnota, sa predal v množstve 500 jednotiek a zistilo sa, že predávajúci poskytuje zľavy podľa množstva, môže sa potrebná úprava urobiť s použitím cenníka a ceny platnej pre 10 jednotiek. Nie je potrebné, aby sa predaj 10 jednotiek uskutočnil, ak sa podľa predajov iných množstiev zistí, že cenník je skutočný a vierohodný. Ak však nie je takéto objektívne meradlo, nie je vhodné určiť colnú hodnotu podľa ustanovení článku 3.
Poznámky k článku 5
1. „Jednotková cena, za ktorú... sa tovar predáva v najväčšom úhrnnom množstve" znamená cenu, za ktorú sa predáva najväčší počet jednotiek v predajoch osobám, ktoré nie sú v spojení s osobami, od ktorých takýto tovar kupujú na prvej obchodnej úrovni, na akej sa takéto predaje po dovoze uskutočňujú.
2. Napríklad tovar sa predáva podľa cenníka, ktorý poskytuje výhodné jednotkové ceny na nákupy uskutočňované vo väčších množstvách:
Predané množstvo Jednotková cena Počet predajov Celkové množstvo predané za každú cenu
1 - 10 jednotiek 100 10 predajov po 5 jednotkách 65
&nbsp &nbsp 5 predajov po 3 jednotkách &nbsp
11 - 25 jednotiek 95 5 predajov po 11 jednotkách 55
nad 25 jednotiek 90 1 predaj 30 jednotiek 80
&nbsp &nbsp 1 predaj 50 jednotiek &nbsp
Najväčší počet jednotiek predaných za jednu cenu je 80; jednotková cena za najväčšie úhrnné množstvo je 90.
3. Podľa iného príkladu dochádza k dvom predajom. V prvom predaji sa predáva 500 jednotiek za cenu 95 menových jednotiek za kus. V druhom predaji sa predáva 400 jednotiek za cenu 90 menových jednotiek za kus. V tomto príklade najväčší počet predaných jednotiek je 500; jednotková cena najväčšieho úhrnného množstva je 95.
4. Tretím príkladom by bola situácia, keď sa rôzne množstvá predávajú za rôzne ceny.
a) Predaje
Predané množstvo Jednotková cena
40 jednotiek 100
30 jednotiek 90
15 jednotiek 100
50 jednotiek 95
25 jednotiek 105
35 jednotiek 90
5 jednotiek 100
b) Spolu
Predané množstvo spolu Jednotková cena
65 90
50 95
60 100
25 105
V tomto prípade najväčší počet jednotiek predaných za určitú cenu je 65; jednotková cena najväčšieho úhrnného množstva je 90.
5. Predaj v krajine dovozu, ako je uvedený v odseku 1, osobe, ktorá dodáva priamo alebo nepriamo zadarmo alebo za zníženú cenu na použitie v súvislosti s výrobou a predajom dovážaného tovaru na vývoz niektorých z prvkov uvedených v článku 8 ods. 1b), nemožno brať do úvahy pri tvorbe jednotkovej ceny na účely článku 5.
6. Treba si uvedomiť, že „zisk a všeobecné výdavky" uvedené v článku 5 ods. 1 treba brať ako celok. Číselné údaje na účely tohto odpočtu by sa mali určiť na základe informácií poskytnutých dovozcom alebo v jeho mene, ak jeho údaje nie sú v rozpore s tými, ktoré sa získali z predajov dovezeného tovaru rovnakej kategórie alebo druhu v krajine dovozu. Ak sú číselné údaje v rozpore s týmito číselnými údajmi, môže sa suma pre zisk a všeobecné výdavky zakladať na iných platných informáciách poskytnutých dovozcom alebo v jeho mene.
7. „Všeobecné výdavky" zahŕňajú priame a nepriame náklady na predajnosť príslušného tovaru.
8. Miestne poplatky, ktoré treba platiť z dôvodu predaja tovaru a ktoré nemôžu byť odpočítané podľa ustanovení článku 5 ods. 1a) iv), sa odpočítajú podľa ustanovení článku 5 ods. 1a) i).
9. Pri určovaní provízií alebo obvyklých ziskov a všeobecných výdavkov podľa ustanovení článku 5 ods. 1 musí sa otázka, či určitý tovar je „rovnakej kategórie alebo druhu", rozhodnúť z prípadu na prípad so zreteľom na dané okolnosti. Treba skúmať predaje najužšej skupiny alebo triedy dovezeného tovaru rovnakej kategórie alebo druhu v krajine dovozu, ktorá zahŕňa tovar, ktorý sa má ohodnotiť a pre ktorý možno zaobstarať potrebné informácie. Na účely článku 5 „tovar rovnakej kategórie alebo druhu" zahŕňa tovar dovezený z rovnakej krajiny ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť, ako aj tovar dovezený z iných krajín.
10. Na účely článku 5 ods. 1b) bude „najbližším časom" čas, v ktorom sa uskutoční predaj dovezeného tovaru alebo rovnakého, alebo obdobného dovážaného tovaru v dostatočnom množstve, aby mohla byť zistená jednotková cena.
11. Ak sa použije metóda podľa článku 5 ods. 2, budú sa odpočty za hodnotu pridanú ďalším spracovaním zakladať na objektívnych a vyčísliteľných údajoch týkajúcich sa nákladov na takúto prácu. Výpočty sa urobia na podklade vzorcov, návodov, výpočtových metód a iných praktík prijatých v tomto odvetví.
12. Uznáva sa, že metóda hodnotenia uvedená v článku 5 ods. 2 by spravidla nebola použiteľná, ak tovar stratí v dôsledku ďalšieho spracovania svoju totožnosť. Môžu sa však vyskytnúť prípady, keď dovážané tovary síce stratia svoju totožnosť, ale hodnota pridaná spracovaním sa dá zistiť bez veľkých ťažkostí. Na druhej strane môžu sa vyskytnúť aj prípady, keď si dovezený tovar zachová svoju totožnosť, ale tvorí taký malý prvok v tovare predávanom v krajine dovozu, že použitie tejto hodnotiacej metódy by bolo neodôvodnené. Vzhľadom na to treba každú situáciu tohto druhu posudzovať podľa toho, o aký prípad ide.
Poznámky k článku 6
1. Ako všeobecné pravidlo platí, že colná hodnota sa určuje podľa tejto dohody na základe informácií ľahko dostupných v krajine dovozu. Aby sa však určila vypočítaná hodnota, bude možno potrebné preskúmať náklady na výrobu tovaru, ktorý sa má ohodnotiť, alebo iné informácie, ktoré sa musia získať mimo krajiny dovozu. Okrem toho vo väčšine prípadov výrobca tovaru nebude podliehať právomoci úradov krajiny dovozu. Použitie metódy vypočítanej hodnoty bude všeobecne obmedzené na prípady, keď kupujúci a predávajúci sú v spojení a predávajúci je ochotný dodať úradom krajiny dovozu potrebné podklady o nákladoch a v prípade potreby poskytnúť im možnosť neskoršieho overenia.
2. „Cena alebo hodnota" uvedená v článku 6 ods. 1a) sa určí na základe informácií týkajúcich sa výroby tovaru, ktoré budú predložené výrobcom alebo v jeho mene. Bude založená na obchodných účtoch výrobcu, ak sú tieto účty v zhode so všeobecne prijatými účtovníckymi zásadami používanými v krajine, kde bol tovar vyrobený.
3. „Cena alebo hodnota" zahrnie cenu prvkov uvedených v článku 8 ods. 1a) ii) a iii). Taktiež bude zahŕňať hodnotu každého prvku uvedeného v článku 8 ods. 1b), ktorý priamo alebo nepriamo dodal kupujúci na použitie v spojitosti s výrobou dovezeného tovaru, a to v primeranom pomere podľa ustanovenia príslušnej poznámky k článku 8. Hodnota prvkov uvedených v článku 8 ods. 1b) iv), ktoré boli vyhotovené v krajine dovozu, bude zahrnutá len vtedy, keď tieto prvky pripadajú na ťarchu výrobcu. Rozumie sa, že žiadna cena alebo hodnota prvkov uvedených v tomto odseku nesmie byť pri určovaní vypočítanej hodnoty započítaná dva razy.
4. „Suma pre zisk a všeobecné výdavky" uvedená v článku 6 ods.1b) sa určuje na základe informácií predložených výrobcom alebo v jeho mene, iba ak jeho číselné údaje nie sú v rozpore s číslami, ktoré sa obvykle objavujú v predajoch tovaru rovnakej kategórie alebo druhu ako hodnotený tovar uskutočňovaných výrobcom v krajine vývozu pre vývoz do krajiny dovozu.
5. V tejto súvislosti treba poznamenať, že „sumu pre zisk a všeobecné výdavky" treba brať ako celok. Z toho vyplýva, že ak v niektorom prípade je výška zisku výrobcu nízka a všeobecné výdavky sú vysoké, jeho zisk a všeobecné výdavky, vzaté dohromady ako celok, môžu napriek tomu byť v súlade so sumami, ktoré sa obvykle vyskytujú v predajoch tovaru rovnakej kategórie alebo druhu. Takáto situácia sa môže vyskytnúť napríklad vtedy, ak výrobok bol uvedený do predaja v krajine dovozu a výrobca sa uspokojil s nízkym alebo nulovým ziskom, aby vyrovnal vysoké všeobecné náklady spojené s uvádzaním. Ak výrobca môže preukázať, že sa uspokojuje s nízkym ziskom z predajov dovážaného tovaru z určitých obchodných dôvodov, treba vziať do úvahy jeho skutočný objem zisku, ak má na to platné obchodné dôvody a jeho cenová politika zodpovedá obvyklej cenovej politike v príslušnom výrobnom odvetví. Taká situácia sa môže vyskytnúť napríklad vtedy, ak výrobcovia boli nútení dočasne znížiť ceny v dôsledku nepredvídateľného poklesu dopytu alebo ak predávajú tovar na doplnenie rozsahu druhov tovaru vyrábaného v krajine dovozu a uspokojujú sa s nízkym ziskom na udržanie konkurencieschopnosti. Ak výrobcom poskytnutá suma pre zisk a všeobecné výdavky nie sú v súlade s tými, ktoré sa obyčajne vyskytujú v predajoch tovaru rovnakej kategórie alebo druhu ako hodnotený tovar vyrábaný výrobcom v krajine vývozu pre vývoz do krajiny dovozu, suma pre zisk a všeobecné výdavky sa môžu zakladať na iných vhodných informáciách ako na tých, ktoré sú poskytnuté výrobcom tovaru alebo v jeho mene.
6. Ak sa používajú iné informácie ako tie, ktoré boli predložené prostredníctvom výrobcu alebo v jeho mene na účely stanovenia vypočítanej hodnoty, úrady krajiny dovozu budú informovať dovozcu na jeho žiadosť o zdroji týchto informácií, o použitých údajoch a o výpočtoch založených na týchto údajoch s výnimkou ustanovení článku 10.
7. „Všeobecné výdavky" uvedené v článku 6 ods. 1b) zahŕňajú priame a nepriame náklady na výrobu a predaj tovaru na vývoz, ktoré nie sú zahrnuté podľa článku 6 ods. 1a).
8. Pri rozhodovaní, či niektorý tovar je „rovnakej kategórie alebo druhu", treba postupovať z prípadu na prípad s prihliadnutím na dané okolnosti. Pri určovaní obvyklých ziskov a všeobecných výdavkov podľa ustanovení článku 6 treba skúmať predaje na vývoz do krajiny dovozu v čo najužšej skupine alebo v čo najužšom rade tovaru, ktoré zahŕňajú hodnotený tovar, o ktorom možno získať potrebné informácie. Na účely článku 6 musí byť „tovar rovnakej kategórie alebo druhu" z rovnakej krajiny ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť.
Poznámky k článku 7
1. Colné hodnoty určované podľa ustanovení článku 7 by mali byť založené v najväčšej možnej miere na predtým určených colných hodnotách.
2. Metódami hodnotenia používanými podľa článku 7 by mali byť metódy, ktoré sú stanovené v článkoch 1 až 6, ale primeraná pružnosť pri použití takýchto metód bude v súlade s cieľmi a ustanoveniami článku 7.
3. Niekoľko príkladov primeranej pružnosti:
a) Rovnaký tovar – požiadavku, aby sa rovnaký tovar vyvážal v rovnakom alebo v približne rovnakom čase ako tovar, ktorý sa hodnotí, možno vysvetľovať pružne; rovnaký dovážaný tovar vyrobený v inej krajine než v krajine vývozu tovaru, ktorý sa hodnotí, môže byť podkladom na colné hodnotenie; možno použiť colné hodnoty rovnakého dovezeného tovaru, ktoré už boli určené podľa ustanovení článkov 5 a 6.
b) Obdobný tovar – požiadavku, aby sa obdobný tovar vyvážal v rovnakom alebo v približne rovnakom čase ako tovar, ktorý sa hodnotí, možno vysvetľovať pružne; obdobný dovážaný tovar vyrobený v inej krajine než v krajine vývozu tovaru, ktorý sa hodnotí, môže byť podkladom na colné hodnotenie; možno použiť colné hodnoty obdobného dovezeného tovaru, ktoré už boli určené podľa ustanovení článkov 5 a 6.
c) Odvodzujúcu metódu – požiadavku, aby sa tovar predával v „stave ako dovezený", ktorá je obsiahnutá v článku 5 ods. 1a), možno vysvetľovať pružne; lehota „90 dní" sa môže uplatňovať pružne.
Poznámky k článku 8
„Nákupnou províziou" sa rozumejú poplatky, ktoré platí dovozca svojmu zástupcovi za zastupiteľské služby v zahraničí pri nákupe tovaru, ktorý sa má ohodnotiť.
1. Pri pripočítaní prvkov uvedených v článku 8 ods. 1b) ii) k dovezenému tovaru prichádzajú do úvahy dva faktory – hodnota prvku a spôsob, akým sa táto hodnota pripočíta k dovezenému tovaru. Pripočítanie týchto prvkov by sa malo vykonať príslušným spôsobom primeraným okolnostiam a v súlade so všeobecne prijatými účtovníckymi zásadami.
2. Pokiaľ ide o hodnotu prvku, ak dovozca nadobudne prvok za určitú cenu od predávajúceho, ktorý s ním nie je v spojení, hodnotou prvku je táto cena. Ak prvok zhotovil dovozca alebo osoba, ktorá je s ním v spojení, jeho hodnotou budú náklady na jeho zhotovenie. Ak prvok predtým používal dovozca bez ohľadu na to, či ho sám nadobudol alebo zhotovil, bude treba pôvodnú cenu nadobudnutia alebo zhotovenia znížiť primerane jeho používaniu, aby sa dospelo k hodnote tohto prvku.
3. Okamžite po stanovení hodnoty prvku je nevyhnutné túto hodnotu pripočítať k dovážanému tovaru. Sú tu rôzne možnosti. Napríklad hodnota sa môže pripočítať k prvej zásielke, ak si dovozca želá zaplatiť clo za celú hodnotu naraz. Iný príklad: dovozca môže požiadať, aby hodnota bola pripočítaná k počtu vyrobených jednotiek do času prvej zásielky. Ďalší príklad: dovozca môže požiadať, aby hodnota bola pripočítaná k celej predpokladanej výrobe, ak existujú kontrakty alebo pevné záväzky na túto výrobu. Používaná metóda pripočítania bude závisieť od dokumentácie poskytnutej dovozcom.
4. Na ilustráciu: dovozca dodá výrobcovi formu na použitie pri výrobe dovážaného tovaru a dohodne s ním kontrakt na nákup 10 000 jednotiek. V čase dovozu prvej zásielky 1 000 jednotiek mal už výrobca vyrobených 4 000 jednotiek. Dovozca môže colnú správu požiadať, aby pripočítala hodnotu formy k 1 000 jednotkám, 4 000 jednotkám alebo k 10 000 jednotkám.
1. Hodnoty na pripočítanie za prvky uvedené v článku 8 ods. 1b) iv) sa majú zakladať na objektívnych a vyčísliteľných údajoch. Aby sa minimalizovali náklady tak pre dovozcu, ako aj pre colnú správu pri určovaní hodnôt, ktoré sa majú pripočítať, mali by sa podľa možností použiť bežne dostupné údaje z obchodných písomností kupujúceho.
2. Pri prvkoch, ktoré dodal kupujúci a ktoré si kupujúci zakúpil alebo prenajal, bude hodnotou na pripočítanie kúpna cena alebo nájomné. Za prvky, ktoré sú verejne prístupné, sa pripočítajú iba náklady na zaobstaranie kópií.
3. Ľahkosť výpočtu hodnôt, ktoré sa majú pripočítať, bude závisieť od štruktúry daného podniku, spôsobu jeho praxe riadenia a od jeho účtovných metód.
4. Napríklad je možné, že firma, ktorá dováža rôzne výrobky pochádzajúce z rôznych krajín, vedie účtovníctvo svojho návrhárskeho strediska mimo krajiny dovozu, aby sa presne ukázali náklady pripočítateľné k danému produktu. V takýchto prípadoch sa môže príslušná úprava urobiť priamo podľa ustanovení článku 8.
5. V inom prípade môže firma preniesť náklady na návrhárske stredisko, umiestnené mimo krajiny dovozu, do všeobecných výdavkov bez toho, že by ich pripočítala k jednotlivým výrobkom. V takomto prípade možno urobiť príslušnú úpravu podľa ustanovení článku 8 s prihliadnutím na dovážaný tovar tým, že sa celkové náklady na návrhárske stredisko pripočítajú k celej výrobe, ktorá služby tohto strediska používa, a takto pripočítané náklady sa pripočítajú k hodnote dovozu podľa počtu jednotiek.
6. Zmeny v uvedených skutočnostiach budú, samozrejme, vyžadovať, aby sa pri určovaní primeranej metódy pripočítania vzali do úvahy rozličné faktory.
7. V prípade, že zhotovenie príslušného prvku zahŕňa množstvo krajín a dlhšie časové obdobie, úprava by sa mala obmedziť na hodnotu skutočne pridanú k tomuto prvku mimo krajiny dovozu.
1. Poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky uvedené v článku 8 ods. 1c) môžu zahŕňať okrem iného platby týkajúce sa patentov, obchodných známok a autorských práv. Avšak poplatky za právo reprodukovať dovážaný tovar v krajine dovozu sa pri určovaní colnej hodnoty nebudú pripočítavať k cene, ktorá bola za dovážaný tovar skutočne platená alebo sa má zaplatiť.
2. Platby uskutočnené kupujúcim za právo distribuovať alebo opätovne predávať dovážaný tovar sa nepripočítajú k cene, ktorá bola za dovážaný tovar skutočne platená alebo sa má zaplatiť, ak nie sú podmienkou predaja dovážaného tovaru na vývoz do krajiny dovozu.
Ak neexistujú objektívne a vyčísliteľné údaje týkajúce sa prirážok, ktoré sa majú pripočítať podľa ustanovení článku 8, prevodnú hodnotu nemožno určiť podľa ustanovení článku 1. Napríklad poplatok za použitie patentu na základe predajnej ceny litra určitého výrobku v krajine dovozu, ktorý bol dovezený v kilogramoch a po dovoze bol upravený na roztok. Ak sa poplatok za použitie patentu zakladá čiastočne na dovezenom tovare a čiastočne na iných faktoroch, ktoré nijako nesúvisia s dovážaným tovarom (ak sa napríklad zmieša dovezený tovar s domácimi prísadami a nedá sa už samostatne určiť alebo ak sa poplatky za použitie patentu nedajú odlíšiť od osobitných finančných dohovorov medzi kupujúcim a predávajúcim), bolo by nevhodné pokúšať sa pripočítať prvok zodpovedajúci tomuto poplatku za použitie patentu. Ak sa však poplatok za použitie tohto patentu zakladá iba na dovážanom tovare a možno ho ľahko vyčísliť, môže sa tento prvok pripočítať k cene skutočne platenej alebo k cene, ktorá sa má zaplatiť.
Poznámka k článku 9
Na účely článku 9 môže byť „čas dovozu" zhodný s okamihom predloženia colného vyhlásenia.
Poznámky k článku 11
1. Článok 11 poskytuje dovozcovi právo odvolať sa proti rozhodnutiu colnej správy, ktorým bola určená colná hodnota tovaru, ktorý je hodnotený. Odvolanie sa môže najprv podať na vyšší orgán colnej správy, ale dovozca bude mať právo odvolať sa v konečnej inštancii na súd.
2. „Bez pokuty" znamená, že dovozca nedostane pokutu alebo mu nehrozí pokuta len preto, že sa rozhodol uplatniť svoje právo na odvolanie. Obvyklé súdne trovy a honoráre právnym zástupcom sa nepovažujú za pokuty.
3. Žiadne ustanovenie článku 11 však nebráni členovi, aby požadoval plné zaplatenie vyrubených ciel pred podaním odvolania.
Poznámky k článku 15
Na účely článku 15 výraz „osoby" zahŕňa aj právnické osoby.
Na účely tejto dohody je osoba v postavení, že kontroluje druhú, ak je právne alebo skutočne v situácii, že ju môže obmedzovať alebo riadiť.
PRÍLOHA II
TECHNICKÝ VÝBOR NA URČOVANIE COLNEJ HODNOTY
1. V súlade s článkom 18 tejto dohody bude pod záštitou CCC zriadený Technický výbor, aby po technickej stránke zabezpečoval jednotnosť výkladu a uplatňovania tejto dohody.
2. Právomoci Technického výboru budú:
a) preskúmavať špecifické technické problémy vznikajúce v každodennej administratíve systému colného hodnotenia členov a vydávať poradné posudky o vhodných riešeniach na základe predložených skutočností;
b) na požiadanie študovať zákony, predpisy a praktiky o hodnotení, pokiaľ sa týkajú tejto dohody, a pripravovať správy o výsledkoch týchto štúdií;
c) pripravovať a vydávať ročné správy o technickej stránke vykonávania a stave tejto dohody;
d) sústreďovať takéto informácie a poskytovať rady a posudky v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa colného hodnotenia dovážaného tovaru, ktoré si môže vyžiadať ktorýkoľvek člen alebo Výbor. Tieto informácie a posudky môžu nadobudnúť formu poradných odporúčaní, komentárov alebo vysvetliviek;
e) na požiadanie uľahčiť technickú pomoc členom v záujme podpory medzinárodného prijatia tejto dohody;
f) preskúmavať záležitosti, ktoré mu predložila porota podľa ustanovení článku 19 tejto dohody;
g) vykonávať iné úlohy, ktorými ho môže poveriť Výbor.
Všeobecne
3. Technický výbor sa vynasnaží skončiť v primerane krátkom čase prácu na špecifických záležitostiach, osobitne na tých, ktorými ho poverili členovia, Výbor alebo porota. Ako je uvedené v článku 19 ods. 4, porota určí špecifické časové obdobie, v ktorom má dostať správu od Technického výboru a ten správu počas tohto obdobia predloží.
4. Sekretariát CCC bude Technický výbor v jeho činnosti vhodným spôsobom podporovať.
Zastúpenie
5. Každý člen má právo byť zastúpený v Technickom výbore. Každý člen môže vymenovať jedného delegáta a viacerých náhradníkov za svojich zástupcov v Technickom výbore. Člen zastúpený v Technickom výbore sa potom uvádza ako „člen Technického výboru". Zástupcom členov Technického výboru môžu byť nápomocní poradcovia. Sekretariát WTO sa môže zúčastňovať na takýchto zasadaniach Technického výboru v postavení pozorovateľa.
6. Členov CCC, ktorí nie sú členmi WTO, môže zastupovať na zasadaniach Technického výboru jeden delegát a jeden alebo viacerí náhradníci. Títo zástupcovia sa budú zúčastňovať na zasadaniach Technického výboru ako pozorovatelia.
7. So schválením predsedu Technického výboru môže generálny tajomník CCC (ďalej len „generálny tajomník") pozvať zástupcov vlád krajín, ktoré nie sú ani členmi WTO, ani členmi CCC, ako aj zástupcov medzinárodných vládnych a obchodných organizácií, aby sa zúčastnili na zasadaní Technického výboru ako pozorovatelia.
8. Vymenovanie delegátov, náhradníkov a poradcov na zasadania Technického výboru sa oznamuje generálnemu tajomníkovi.
Zasadania Technického výboru
9. Technický výbor sa bude schádzať podľa potreby, najmenej však dva razy do roka. Dátum každého stretnutia stanoví Technický výbor na svojom predchádzajúcom zasadaní. Dátum zasadania sa môže zmeniť na žiadosť ktoréhokoľvek člena Technického výboru schválenú jednoduchou väčšinou členov Technického výboru alebo v naliehavých prípadoch na žiadosť predsedu. Napriek ustanoveniu uvedenému v prvej vete tohto odseku Technický výbor sa môže schádzať aj vtedy, ak je to nevyhnutné na posúdenie záležitostí predložených porotou podľa ustanovení článku 19 tejto dohody.
10. Zasadania Technického výboru sa budú konať v sídle CCC, ak nebude rozhodnuté inak.
11. S výnimkou súrnych prípadov generálny tajomník oznámi dátum začatia každého zasadania Technického výboru všetkým členom Technického výboru a účastníkom uvedeným v odsekoch 6 a 7 najmenej 30 dní vopred.
Rokovací poriadok
12. Generálny tajomník navrhne predbežný program každého zasadania a zašle ho členom Technického výboru a tým, ktorí sú uvedení v odsekoch 6 a 7, najmenej 30 dní pred zasadaním s výnimkou súrnych prípadov. Tento program bude obsahovať všetky body, ktorých zaradenie schválil Technický výbor na predchádzajúcom zasadaní, všetky body, ktoré zaradil predseda z vlastnej iniciatívy, a všetky body, o ktorých zaradenie požiadal generálny tajomník, Výbor alebo ktorýkoľvek člen Technického výboru.
13. Technický výbor schváli program rokovania na začiatku každého zasadania. Počas zasadania môže Technický výbor program kedykoľvek zmeniť.
Funkcionári a rokovací poriadok
14. Technický výbor zvolí z delegátov svojich členov predsedu a jedného alebo viacerých podpredsedov. Predseda a podpredseda budú vykonávať svoju funkciu jeden rok. Odstupujúci predseda a podpredseda môžu byť znovu zvolení. Predseda alebo podpredseda, ktorý prestáva byť zástupcom člena Technického výboru, automaticky stráca svoj mandát.
15. Ak je predseda na niektorom zasadaní alebo na jeho časti neprítomný, bude predsedať podpredseda. V tom prípade bude mať všetky práva a povinnosti ako predseda.
16. Predseda zasadania sa zúčastní na rokovaniach Technického výboru ako predseda, a nie ako zástupca člena Technického výboru.
17. Okrem výkonu iných právomocí, ktoré sú predsedovi zverené inými ustanoveniami týchto pravidiel, bude predseda otvárať a ukončovať každé zasadanie, bude viesť diskusiu, udeľovať slovo a viesť rokovanie podľa týchto pravidiel. Predseda môže tiež vyzvať rečníka na zodpovednosť, ak sú jeho poznámky nemiestne.
18. Pri prerokúvaní akejkoľvek záležitosti môže každá delegácia podať návrh k programu. V tom prípade predseda rozhodne ihneď. Ak sú proti tomuto rozhodnutiu vznesené námietky, predloží ich predseda zasadania na hlasovanie. Rozhodnutie zostane v platnosti, ak nebolo prehlasované.
19. Generálny tajomník alebo funkcionári Sekretariátu CCC, ktorých určí, budú vykonávať funkciu Sekretariátu na zasadaniach Technického výboru.
Rozhodujúca väčšina a hlasovanie
20. Zástupcovia jednoduchej väčšiny členov Technického výboru budú tvoriť rozhodujúcu väčšinu.
21. Každý člen Technického výboru bude mať jeden hlas. Každé rozhodnutie Technického výboru musí schváliť najmenej dvojtretinová väčšina prítomných členov. Bez ohľadu na výsledok hlasovania o určitej otázke Technický výbor môže predložiť úplnú správu Výboru a CCC a uviesť rôzne názory, ktoré boli prednesené v rámci diskusie. Bez ohľadu na uvedené ustanovenia tohto odseku v záležitostiach, ktoré predložila porota, Technický výbor prijme rozhodnutie jednomyseľne. Ak sa v Technickom výbore nedosiahne dohoda v predmetnej otázke, ktorú predložila porota, Technický výbor predloží správu, ktorá podrobne obsahuje fakty, a uvedie názory členov.
Jazyky a dokumenty
22. Úradným jazykom Technického výboru bude anglický, francúzsky a španielsky jazyk. Prejavy alebo vyhlásenia v niektorom z týchto troch jazykov budú ihneď preložené do ostatných úradných jazykov, nebudú sa prekladať, iba ak by sa všetky delegácie prekladu vzdali. Prejavy alebo vyhlásenia v inom jazyku budú preložené do anglického, francúzskeho a španielskeho jazyka za rovnakých podmienok, ale v tomto prípade príslušná delegácia zabezpečí preklad do anglického, francúzskeho alebo španielskeho jazyka. Úradné dokumenty Technického výboru budú výlučne v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku. Memorandá a korešpondencia na rokovanie Technického výboru sa musia predložiť v jednom z úradných jazykov.
23. Technický výbor vyhotoví správu zo všetkých svojich zasadaní, a ak to predseda považuje za potrebné, aj zápisnice alebo súhrnné správy zo svojich zasadaní. Predseda alebo osoba ním poverená predloží správu o činnosti Technického výboru na každom zasadaní Výboru a na každom zasadaní CCC.
PRÍLOHA III
1. Päťročné obdobie na uplatňovanie ustanovení tejto dohody podľa článku 20 ods. 1 rozvojovými členskými krajinami môže byť v praxi pre určité rozvojové členské krajiny nedostatočné. V takom prípade môže rozvojová členská krajina pred uplynutím obdobia uvedeného v článku 20 ods. 1 požiadať o predĺženie tohto obdobia, pričom sa rozumie, že členovia posúdia takúto žiadosť s porozumením, ak príslušná rozvojová členská krajina môže svoju žiadosť náležite odôvodniť.
2. Rozvojové krajiny, ktoré dosiaľ hodnotia tovar na základe úradne stanovených minimálnych hodnôt, môžu požiadať o výnimku, ktorá im umožní prechodne a na obmedzenom základe zachovať takéto hodnoty podľa podmienok dohodnutých členmi.
3. Rozvojové krajiny, ktoré sa domnievajú, že opačné poradie na žiadosť dovozcu podľa článku 4 tejto dohody môže vyvolať ťažkosti, môžu požiadať o udelenie výnimky z článku 4 takto:
„Vláda... si vyhradzuje právo rozhodnúť, že príslušné ustanovenia článku 4 dohody budú platiť, iba ak colné orgány súhlasia so žiadosťou o opačné poradie uplatňovania článkov 5 a 6."
Ak rozvojové krajiny takúto výnimku uplatnia, vyslovia s ňou členovia súhlas podľa článku 21 tejto dohody.
4. Rozvojové krajiny môžu požiadať o výnimku, pokiaľ ide o článok 5 ods. 2 tejto dohody, takto:
„Vláda... si vyhradzuje právo rozhodnúť, že článok 5 ods. 2 dohody sa bude uplatňovať podľa ustanovení príslušných poznámok k nemu, či už o to dovozca požiada, alebo nie."
Ak rozvojové krajiny takúto výnimku uplatnia, vyslovia s ňou členovia súhlas podľa článku 21 tejto dohody.
5. Určité rozvojové krajiny môžu mať problémy s uplatňovaním článku 1 tejto dohody, pokiaľ ide o dovozy výhradnými zástupcami, distribútormi a sprostredkovateľmi do ich krajín. Ak takéto problémy vzniknú v praxi členov rozvojových krajín uplatňujúcich dohodu, táto otázka sa na požiadanie týchto členov preskúma, aby sa našlo vhodné riešenie.
6. Článok 17 uznáva, že pri uplatňovaní tejto dohody môže vzniknúť colným správam potreba preskúmať pravdivosť alebo presnosť akýchkoľvek tvrdení, listín alebo vyhlásení, ktoré im boli predložené na účely určenia colnej hodnoty. Tento článok tiež pripúšťa, že možno začať skúmať, napríklad na účely overenia, či prvky hodnoty vyhlásenej alebo predloženej colným úradom v súvislosti s určením colnej hodnoty sú úplné a správne. Členovia majú právo s výnimkou svojich vnútorných zákonov a predpisov očakávať pri týchto skúmaniach plnú spoluprácu dovozcov.
7. Cena skutočne platená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť, zahŕňa všetky platby uskutočnené, alebo ktoré sa majú uskutočniť, ako podmienku predaja dovážaného tovaru kupujúcim predávajúcemu alebo kupujúcim tretej strane na účely plnenia záväzku predávajúceho.
DOHODA
o kontrole pred odoslaním
Členovia,
berúc na vedomie, že sa ministri 20. septembra 1986 dohodli, že cieľom Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní bude „uskutočniť ďalšiu liberalizáciu a rozšírenie svetového obchodu", „posilniť úlohu GATT" a „zvýšiť schopnosť systému GATT prispôsobiť sa vývoju medzinárodného ekonomického prostredia",
berúc na vedomie, že mnohé rozvojové členské krajiny uplatňujú kontrolu pred odoslaním,
uznávajúc potrebu rozvojových krajín takto konať dovtedy, pokiaľ bude nevyhnutné overovať kvalitu, množstvo alebo cenu dovážaného tovaru,
pamätajúc na to, že takéto programy sa musia vykonať bez zbytočného predlžovania alebo bez nerovnakého zaobchádzania,
majúc na zreteli, že kontrola sa v súlade s definíciou vykonáva na území vyvážajúcich členov,
uznávajúc potrebu vytvoriť odsúhlasený medzinárodný rámec práv a povinností ako členov užívateľov, tak aj vyvážajúcich členov,
uznávajúc, že sa princípy a záväzky podľa GATT 1994 vzťahujú na tie činnosti orgánov vykonávajúcich kontrolu pred odoslaním, ktoré sú nariadené vládami, ktoré sú členmi WTO,
uznávajúc, že je žiaduce zabezpečovať prehľadnosť činností orgánov vykonávajúcich kontrolu pred odoslaním a právnych predpisov týkajúcich sa kontroly pred odoslaním,
želajúc si urýchlené, účinné a spravodlivé vyriešenie sporov medzi vývozcami a orgánmi vykonávajúcimi kontrolu pred odoslaním vyplývajúcich z tejto dohody,
dohodli sa takto:
Článok 1
Rozsah pôsobnosti – definície
1. Táto dohoda sa bude vzťahovať na všetky činnosti spojené s kontrolou pred odoslaním, vykonávané na území členov bez ohľadu na to, či sa takéto činnosti uskutočňujú na základe zmluvy alebo z poverenia vlády alebo ľubovoľného vládneho orgánu člena.
2. Výraz „člen užívateľ" sa vzťahuje na člena, ktorého vláda alebo ľubovoľný vládny orgán uzavrie zmluvu alebo splnomocní na vykonávanie kontroly pred odoslaním.
3. Činnosti spojené s kontrolou pred odoslaním sú všetky činnosti vzťahujúce sa na overovanie kvality, množstva, ceny vrátane devízového kurzu a platobných podmienok a/alebo colnej klasifikácie tovaru, ktorý sa má vyvážať na územie člena užívateľa.
4. Výraz „orgán vykonávajúci kontrolu pred odoslaním" sa vzťahuje na akýkoľvek orgán alebo na organizáciu, s ktorou člen dohodne zmluvu alebo ktorá je splnomocnená členom na výkon činností spojených s kontrolou pred odoslaním.1)
Článok 2
Povinnosti členov užívateľov
Nediskriminácia
1. Členovia užívatelia zabezpečia, aby sa činnosti spojené s kontrolou pred odoslaním vykonávali nediskriminačným spôsobom a aby postupy a kritériá používané pri výkone týchto činností boli objektívne a uplatňovali sa rovnakým spôsobom voči všetkým vývozcom, ktorých sa táto činnosť týka. Zabezpečia jednotné vykonávanie kontroly všetkými kontrolórmi orgánov vykonávajúcich kontrolu pred odoslaním, s ktorými o tom uzavreli zmluvu alebo ktoré na to splnomocnili.
Vládne predpisy
2. Členovia užívatelia zabezpečia, aby sa v priebehu činností spojených s kontrolou pred odoslaním dodržiavali vo vzťahu k ich zákonom, nariadeniam a požiadavkám ustanovenia článku III ods. 4 GATT 1994 v príslušnom rozsahu.
Miesto kontroly
3. Členovia užívatelia zabezpečia, aby sa všetky činnosti spojené s kontrolou pred odoslaním vrátane vyhotovenia čistej správy o náleze alebo záznamu o jej nevyhotovení vykonali na colnom území, z ktorého sa tovar vyváža, alebo ak sa kontrola nemôže vykonať na tomto colnom území vzhľadom na celkovú povahu daného tovaru, alebo ak obidve strany súhlasia, na colnom území, na ktorom je tovar vyrobený.
Normy
4. Členovia užívatelia zabezpečia, aby sa kontrola množstva a kvality vykonávala v súlade s normami dohodnutými predávajúcim a kupujúcim v kúpnej zmluve a aby v prípade absencie takýchto noriem platili príslušné medzinárodné normy.2)
Prehľadnosť
5. Členovia užívatelia zabezpečia, aby sa činnosti spojené s kontrolou pred odoslaním uskutočňovali prehľadne.
6. Členovia užívatelia zabezpečia, aby pri prvom kontakte s vývozcami orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním poskytli vývozcom všetky informácie, ktoré sú potrebné na splnenie kontrolných predpisov. Orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním poskytnú vývozcom aktuálne informácie, ak ich budú požadovať. Tieto informácie budú zahŕňať odkazy na právne predpisy členov užívateľov týkajúce sa kontrolnej činnosti pred odoslaním a budú ďalej zahŕňať postupy a kritériá používané pri kontrole a na účely overenia cien a výmenných kurzov, práva vývozcov voči kontrolným orgánom a odvolacie konanie stanovené podľa odseku 21. Dodatočné procedurálne predpisy alebo zmeny v existujúcich predpisoch nebudú uplatnené na zásielku, ak príslušný vývozca nebude informovaný o týchto zmenách v čase, keď je dohodnutý termín kontroly. Avšak v naliehavých situáciách uvedených v článkoch XX a XXI GATT 1994 takéto dodatočné predpisy alebo zmeny sa môžu uplatňovať na zásielku skôr, ako bol vývozca informovaný. Táto skutočnosť však nezbavuje vývozcov ich povinnosti dodržiavať dovozné predpisy členov užívateľov.
7. Členovia užívatelia zabezpečia, aby boli informácie uvedené v odseku 6 vhodným spôsobom dostupné vývozcom a aby kontrolné úrady orgánov vykonávajúcich kontrolu pred odoslaním slúžili ako informačné strediská, v ktorých tieto informácie budú dostupné.
8. Členovia užívatelia ihneď zverejnia všetky príslušné právne predpisy týkajúce sa činností spojených s kontrolou pred odoslaním takým spôsobom, aby umožnili ostatným vládam a obchodníkom oboznámiť sa s nimi.
Ochrana dôverných obchodných informácií
9. Členovia užívatelia zabezpečia, aby orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním zaobchádzali so všetkými informáciami, ktoré získajú počas kontroly pred odoslaním, ako s dôvernými obchodnými informáciami, ak ešte neboli zverejnené, všeobecne dostupné tretím stranám alebo iným spôsobom prístupné verejnosti. Členovia užívatelia zabezpečia, aby orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním dodržali tento postup.
10. Členovia užívatelia poskytnú na požiadanie informácie o opatreniach, ktoré podnikajú na dodržiavanie ustanovení odseku 9. Ustanovenia tohto odseku nebudú požadovať od žiadneho člena zverejnenie dôverných informácií, ktoré by ohrozilo účinnosť programov kontroly pred odoslaním alebo by poškodilo oprávnený obchodný záujem verejných alebo súkromných podnikov.
11. Členovia užívatelia zabezpečia, aby orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním nevydali dôverné obchodné informácie žiadnej tretej strane s výnimkou toho, ak by sa orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním podieľali na týchto informáciách s vládnymi orgánmi, ktoré s nimi uzavreli dohodu alebo ich splnomocnili na túto činnosť. Členovia užívatelia zabezpečia, aby dôverné obchodné informácie, ktoré získali od orgánov vykonávajúcich kontrolu pred odoslaním, s ktorými uzavreli dohodu alebo ich splnomocnili na túto činnosť, boli primerane chránené. Orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním sa môžu deliť o tieto informácie s vládami, ktoré s nimi uzavreli dohodu alebo ich splnomocnili, len pokiaľ ide o informácie bežne požadované pre akreditívy alebo iné formy platby, alebo na účely colnej, licenčnej alebo devízovej kontroly.
12. Členovia užívatelia zabezpečia, aby orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním nepožadovali od vývozcov poskytovanie informácií týkajúcich sa
a) výrobných údajov o patentových, licenčných alebo o nezverejnených postupoch alebo o postupoch, pri ktorých bola podaná žiadosť o udelenie patentu;
b) nezverejnených technických údajov iných, ako sú údaje nevyhnutné na preukázanie, že boli dodržané technické predpisy alebo normy;
c) vnútorných cien vrátane výrobných nákladov;
d) úrovní zisku;
e) podmienok kontraktov medzi vývozcami a ich dodávateľmi, pokiaľ by inak nebolo možné, aby orgány vykonali príslušnú kontrolu. V takom prípade orgán požiada len o informácie nevyhnutné na tento účel.
13. Informácie uvedené v odseku 12, ktoré orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním nebudú inak žiadať, môže poskytnúť vývozca dobrovoľne na dokreslenie určitého prípadu.
Konflikt záujmov
14. Členovia užívatelia zabezpečia, aby orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním brali taktiež do úvahy ustanovenia o ochrane dôverných obchodných informácií uvedené v odsekoch 9 až 13 alebo postupy na zamedzenie konfliktu záujmov
a) medzi orgánmi vykonávajúcimi kontrolu pred odoslaním a ktorýmikoľvek subjektmi, ktoré sú v spojení s danými orgánmi vykonávajúcimi kontrolu pred odoslaním, vrátane akýchkoľvek subjektov, kde posledne menovaný má finančný alebo obchodný záujem, alebo korýmikoľvek subjektmi, ktoré majú finančný záujem v orgánoch vykonávajúcich kontrolu pred odoslaním a ktorým orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním majú vykonať kontrolu;
b) medzi orgánmi vykonávajúcimi kontrolu pred odoslaním a ktorýmikoľvek inými subjektmi vrátane tých, ktoré sú predmetom kontroly pred odoslaním, s výnimkou vládnych orgánov, ktoré uzavierajú dohody alebo ich splnomocňujú na vykonávanie kontroly;
c) medzi útvarmi orgánov vykonávajúcich kontrolu pred odoslaním zaoberajúcimi sa aj inými činnosťami ako tými, ktoré sa vyžadujú pri vykonávaní kontroly.
Omeškania
15. Členovia užívatelia zabezpečia, aby sa orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním vyhýbali bezdôvodným omeškaniam pri kontrole zásielok. Členovia užívatelia zabezpečia, aby v prípade, ak sa orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním a vývozca dohodnú na termíne kontroly, orgán vykonávajúci kontrolu pred odoslaním vykonal kontrolu k tomuto termínu, ak nie je zmenený vzájomnou dohodou medzi vývozcom a orgánom vykonávajúcim kontrolu pred odoslaním, alebo je orgánu vykonávajúcemu kontrolu pred odoslaním zabraňované tak urobiť vývozcom alebo vyššou mocou.3)
16. Členovia užívatelia zabezpečia, aby po prijatí konečných dokumentov a po skončení kontroly orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním v priebehu piatich pracovných dní buď vyhotovili čistú správu o náleze, alebo poskytli podrobné písomné vysvetlenie uvádzajúce dôvody na jej nevyhotovenie. Členovia užívatelia zabezpečia, aby v druhom prípade orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním poskytli vývozcom možnosť predložiť ich písomné stanoviská, a ak to vývozcovia požadujú, zariadili opätovnú kontrolu v najbližšom vzájomne prijateľnom termíne.
17. Členovia užívatelia zabezpečia, aby na požiadanie vývozcov orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním uskutočnili pred termínom fyzickej kontroly predbežné overenie ceny, a ak je to možné, aj výmenného kurzu na základe kontraktu medzi vývozcom a dovozcom, predbežnej faktúry, a ak je to možné, i žiadosti o povolenie dovozu. Členovia užívatelia zabezpečia, aby cena alebo výmenný kurz, ktoré prijal orgán vykonávajúci kontrolu pred odoslaním, na základe takéhoto predbežného overenia neboli odvolané za predpokladu, že tovar súhlasí s dovoznou dokumentáciou a/alebo dovoznou licenciou. Zabezpečia, aby po vykonaní predbežného overenia orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním okamžite písomne informovali vývozcov buď o prijatí, alebo o podrobných dôvodoch neprijatia ceny a/alebo výmenného kurzu.
18. Členovia užívatelia zabezpečia, aby na účely zamedzenia oneskoreného platenia orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním zaslali vývozcom alebo splnomocneným zástupcom vývozcov čistú správu o náleze tak rýchlo, ako je to možné.
19. Členovia užívatelia zabezpečia, aby v prípade písomnej chyby v čistej správe o náleze orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním opravili chybu a opravenú informáciu čo najrýchlejšie zaslali príslušným stranám.
Overovanie ceny
20. Členovia užívatelia v snahe zabrániť nadfakturácii, podfakturácii a podvodu zabezpečia, aby orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním overili cenu4) podľa týchto zásad:
a) orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním odmietnu kontrahovanú cenu medzi vývozcom a dovozcom len vtedy, ak môžu dokázať, že ich nález o nepresvedčivosti ceny je založený na overovacom procese, ktorý je v súlade s kritériami uvedenými v písmenách b) až e);
b) orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním založia svoje cenové porovnanie na overenie vývoznej ceny na cene (cenách) rovnakého alebo podobného tovaru ponúkaného na vývoz z tej istej krajiny vývozu v rovnakom alebo v približne rovnakom čase, za konkurenčných a porovnateľných podmienok predaja, v súlade s obvyklými obchodnými praktikami, ktorá je očistená od akýchkoľvek použiteľných bežných zliav. Takéto porovnanie bude založené na nasledujúcom:
i) použijú sa len ceny poskytujúce platnú porovnateľnú základňu, berúc do úvahy zodpovedajúce ekonomické faktory týkajúce sa krajiny dovozu a krajiny alebo krajín použitých na porovnanie cien,
ii) orgán vykonávajúci kontrolu pred odoslaním sa nebude spoliehať na cenu tovaru ponúkaného na vývoz do rôznych krajín dovozu, aby ľubovoľne stanovil najnižšiu cenu zásielky,
iii) orgán vykonávajúci kontrolu pred odoslaním vezme do úvahy špecifické prvky uvedené v písmene c),
iv) v ktoromkoľvek štádiu postupu uvedenom vyššie poskytne orgán vykonávajúci kontrolu pred odoslaním vývozcovi možnosť na vysvetlenie ceny;
c) pri overovaní ceny budú orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním brať primeraný ohľad na podmienky predajnej zmluvy a všeobecne používané faktory ovplyvňujúce obchodný prípad; tieto faktory zahŕňajú, ale nebudú sa obmedzovať na obchodnú úroveň a množstvo predaja, dodacie lehoty a podmienky, cenové doložky, špecifikácie kvality, špeciálne vlastnosti vzorov, špeciálne špecifikácie dopravy alebo balenia, veľkosť objednávky, promptný predaj, sezónne vplyvy, poplatky za licencie alebo iné poplatky z titulu duševného vlastníctva a služby poskytované ako súčasť kontraktu, ak nie sú obvykle účtované osobitne; budú zahŕňať aj určité prvky týkajúce sa cien stanovených vývozcom, ako napríklad zmluvný vzťah medzi vývozcom a dovozcom;
d) overovanie dopravných sadzieb sa bude týkať len ceny zodpovedajúcej použitému spôsobu dopravy v krajine vývozu v súlade s tým, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve;
e) na účely overovania cien nebudú použité tieto prvky:
i) predajná cena tovaru v krajine dovozu vyrábaného v tejto krajine,
ii) cena tovaru na vývoz z inej krajiny, ako je krajina vývozu,
iii) výrobné náklady,
iv) ľubovoľné alebo fiktívne ceny alebo hodnoty.
Odvolacie konanie
21. Členovia užívatelia zabezpečia, aby orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním stanovili postupy na prijímanie, posudzovanie a vydávanie rozhodnutí o sťažnostiach vývozcov a aby informácie týkajúce sa týchto postupov boli prístupné vývozcom v súlade s ustanoveniami odsekov 6 a 7. Členovia užívatelia zabezpečia, aby sa postupy vypracovali a dodržiavali v súlade s týmito zásadami:
a) orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním určia jedného alebo viacerých úradníkov, ktorí budú k dispozícii počas normálnych úradných hodín v každom meste alebo v prístave, v ktorom je administratívny úrad na kontrolu pred odoslaním, ktorý bude prijímať, posudzovať a vydávať rozhodnutia o odvolaniach alebo o sťažnostiach vývozcov;
b) vývozcovia písomne poskytnú určeným úradníkom údaje týkajúce sa konkrétneho obchodného prípadu, povahy sťažnosti a navrhovaného riešenia;
c) určený úradník alebo určení úradníci budú s porozumením posudzovať sťažnosti vývozcov a rozhodnú pokiaľ možno čo najskôr po prijatí dokumentácie uvedenej v písmene b).
Porušenie
22. Pri porušení ustanovení článku 2 členovia užívatelia zabezpečia, aby sa s výnimkou čiastkových zásielok nekontrolovali zásielky, ktorých hodnota je menšia ako minimálna hodnota používaná pre takéto zásielky, určená členom užívateľom, s výnimkou výnimočných okolností. Táto minimálna hodnota bude tvoriť súčasť informácií poskytnutých vývozcom podľa ustanovení odseku 6.
Článok 3
Povinnosti vyvážajúcich členov
Nediskriminácia
1. Vyvážajúci členovia zabezpečia, aby sa ich právne predpisy týkajúce sa činností spojených s kontrolou pred odoslaním uplatňovali nediskriminačne.
Prehľadnosť
2. Vyvážajúci členovia v čo najkratšom čase zverejnia všetky právne predpisy týkajúce sa činností spojených s kontrolou pred odoslaním takým spôsobom, ktorý umožní, aby sa s nimi oboznámili iné vlády a obchodníci.
Technická pomoc
3. Vyvážajúci členovia ponúknu členom užívateľom, ak o to požiadajú, technickú pomoc zameranú na dosiahnutie cieľov tejto dohody na základe vzájomne dohodnutých podmienok.5)
Článok 4
Nezávislé preskúmavacie konania
Členovia budú podporovať orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním a vývozcov, aby navzájom riešili svoje spory. Ktorákoľvek strana však môže do dvoch pracovných dní po predložení sťažnosti v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 21 predložiť spor na nezávislé preskúmanie. Členovia prijmú všetky primerané opatrenia, ktoré majú k dispozícii, aby zabezpečili, že budú stanovené a dodržiavané tieto postupy:
a) tieto konania bude zabezpečovať nezávislý orgán ustanovený spoločne organizáciou zastupujúcou orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním a organizáciou zastupujúcou vývozcov na účely tejto dohody;
b) nezávislý orgán uvedený v písmene a) zostaví zoznam expertov obsahujúci
i) skupinu členov vymenovaných organizáciou zastupujúcou orgány vykonávajúce kontrolu pred odoslaním,
ii) skupinu členov vymenovaných organizáciou zastupujúcou vývozcov,
iii) skupinu nezávislých obchodných expertov vymenovaných nezávislou organizáciou uvedenou v písmene a).
Geografické zloženie expertov v tomto zozname bude také, aby umožňovalo urýchlené riešenie akýchkoľvek sporov predpokladaných podľa týchto konaní. Tento zoznam bude zostavený v priebehu dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO a bude sa každoročne aktualizovať. Zoznam bude verejne dostupný. Bude oznámený Sekretariátu a rozoslaný všetkým členom;
c) vývozca alebo orgán vykonávajúci kontrolu pred odoslaním, ktorý si praje iniciovať spor, sa skontaktuje s nezávislým orgánom uvedeným v písmene a) a požiada o ustanovenie poroty. Za ustanovenie poroty bude zodpovedný nezávislý orgán. Táto porota bude bude pozostávať z troch členov. Členovia poroty budú vybraní tak, aby sa zabránilo zbytočným nákladom a omeškaniam. Prvý člen bude vybraný zo skupiny i) uvedeného zoznamu príslušným orgánom vykonávajúcim kontrolu pred odoslaním pod podmienkou, že tento člen nemá vzťah k tomuto orgánu. Druhý člen bude vybraný zo skupiny ii) uvedeného zoznamu príslušným vývozcom pod podmienkou, že tento člen nemá vzťah k tomuto vývozcovi. Tretí člen bude vybraný zo skupiny iii) uvedeného zoznamu nezávislým orgánom uvedeným v písmene a). Proti akémukoľvek nezávislému obchodnému expertovi vybranému zo skupiny iii) uvedeného zoznamu nebudú vznesené žiadne námietky;
d) nezávislý obchodný expert vybraný zo skupiny iii) uvedeného zoznamu bude predsedom poroty. Nezávislý obchodný expert prijme nevyhnutné rozhodnutia na zabezpečenie rýchleho urovnania sporu porotou napríklad o tom, či si skutočnosti daného prípadu vyžadujú, aby sa členovia poroty zišli, a ak sa tak má stať, kde sa toto stretnutie uskutoční vzhľadom na miesto prerokúvanej kontroly;
e) ak sa tak sporné strany dohodnú, bude musieť nezávislý orgán uvedený v písmene a) vybrať zo skupiny iii) uvedeného zoznamu jedného nezávislého obchodného experta, aby preskúmal daný spor. Tento expert prijme nevyhnutné rozhodnutia na zabezpečenie rýchleho urovnania sporu, prihliadajúc napríklad na miesto prerokúvanej kontroly;
f) predmetom preskúmania bude zistiť, či v priebehu prerokúvanej kontroly postupovali sporné strany podľa ustanovení tejto dohody. Konanie sa uskutoční urýchlene a poskytne príležitosť obidvom stranám, aby predložili svoje stanoviská osobne alebo písomne;
g) rozhodnutia trojčlennej poroty budú prijímané väčšinovým hlasovaním. Rozhodnutie o spore sa uskutoční do ôsmich pracovných dní od podania žiadosti o nezávislé preskúmanie a zašle sa účastníkom sporu. Táto lehota by sa mohla predĺžiť po dohode účastníkov sporu. Porota alebo nezávislý obchodný expert rozdelí náklady podľa povahy prípadu;
h) rozhodnutie poroty bude záväzné pre orgán vykonávajúci kontrolu pred odoslaním a pre vývozcu, ktorí sú účastníkmi sporu.
Článok 5
Oznámenie
Členovia predložia Sekretariátu kópie zákonov a nariadení, ktorými uvádzajú túto dohodu do platnosti, ako aj kópie akýchkoľvek iných právnych predpisov týkajúcich sa kontroly pred odoslaním, len čo Dohoda WTO nadobudne pre príslušného člena platnosť. Žiadne zmeny v zákonoch a nariadeniach vzťahujúcich sa na kontrolu pred odoslaním sa nebudú uplatňovať skôr, ako budú oficiálne zverejnené. Ihneď po ich zverejnení budú oznámené Sekretariátu, ktorý bude informovať členov o dostupnosti týchto zmien.
Článok 6
Revízia
Na konci druhého roka od nadobudnutia platnosti Dohody WTO a potom každé tri roky preskúma Konferencia ministrov ustanovenia, realizáciu a pôsobenie tejto dohody, berúc do úvahy jej ciele a skúsenosti získané počas jej pôsobenia. Ako výsledok tohto preskúmania môže Konferencia ministrov zmeniť ustanovenia dohody.
Článok 7
Konzultácie
Členovia budú na požiadanie konzultovať s ostatnými členmi akúkoľvek záležitosť ovplyvňujúcu uplatňovanie tejto dohody. V takých prípadoch sa pre túto dohodu použijú ustanovenia článku XXII GATT 1994 tak, ako sú vypracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov.
Článok 8
Urovnávanie sporov
Akýkoľvek spor medzi členmi týkajúci sa uplatňovania tejto dohody bude sa riadiť ustanoveniami článku XXIII GATT 1994 tak, ako sú vypracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Členovia prijmú nevyhnutné opatrenia na uplatňovanie tejto dohody.
2. Členovia zabezpečia, aby ich právne predpisy neboli v rozpore s ustanoveniami tejto dohody.
DOHODA
o pravidlách pôvodu
Členovia,
berúc na vedomie, že sa ministri 20. septembra 1986 dohodli, že cieľom Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní bude „uskutočniť ďalšiu liberalizáciu a rozšírenie svetového obchodu", „posilniť úlohu GATT" a „zvýšiť schopnosť systému GATT prispôsobiť sa vývoju medzinárodného ekonomického prostredia",
želajúc si podporovať ciele GATT 1994,
uznávajúc, že jasné a vopred známe pravidlá pôvodu a ich uplatňovanie uľahčujú pohyb v medzinárodnom obchode,
želajúc si zabezpečiť, aby samotné pravidlá pôvodu nevytvárali zbytočné prekážky v obchode,
želajúc si zabezpečiť, aby pravidlá pôvodu nezbavili účinnosti alebo neporušili práva členov podľa GATT 1994,
uznávajúc, že je žiaduce zabezpečiť prehľadnosť právnych predpisov a postupov týkajúcich sa pravidiel pôvodu,
želajúc si zabezpečiť, aby sa pravidlá pôvodu pripravovali a uplatňovali nestranným, prehľadným, vopred známym, dôsledným a neutrálnym spôsobom,
uznávajúc existenciu mechanizmu konzultácií a postupov na rýchle, účinné a spravodlivé rozhodovanie sporov, ktoré môžu vyplynúť z tejto dohody,
želajúc si harmonizovať a objasniť pravidlá pôvodu,
dohodli sa takto:
ČASŤ I
DEFINÍCIE A ROZSAH
Článok 1
Pravidlá pôvodu
1. Na účely častí I až IV tejto dohody sa pravidlá pôvodu definujú ako všeobecne záväzné právne predpisy, nariadenia a správne rozhodnutia uplatňované ktorýmkoľvek členom na určenie krajiny pôvodu tovaru za predpokladu, že tieto pravidlá pôvodu sa netýkajú zmluvného alebo autonómneho obchodného režimu smerujúceho k poskytovaniu colných preferencií presahujúcich uplatňovanie článku I ods. 1 GATT 1994.
2. Pravidlá pôvodu uvedené v odseku 1 zahŕňajú všetky pravidlá pôvodu používané ako súčasť nepreferenčných nástrojov obchodnej politiky, ako je uplatňovanie zaobchádzania na základe doložky najvyšších výhod podľa článkov I, II, III, XI a XIII GATT 1994, antidumpingových a vyrovnávacích ciel podľa článku VI GATT 1994, ochranných opatrení podľa článku XIX GATT 1994, predpisov o označovaní pôvodu podľa článku IX GATT 1994 a akýchkoľvek diskriminačných kvantitatívnych obmedzení alebo colných kvót. Zahŕňajú aj pravidlá pôvodu používané na účely vládnych zákaziek a obchodnej štatistiky.1)
ČASŤ II
PRAVIDLÁ NA ZABEZPEČENIE UPLATŇOVANIA PRAVIDIEL PÔVODU
Článok 2
Pravidlá počas prechodného obdobia
Až do skončenia pracovného programu harmonizácie pravidiel pôvodu, uvedeného v časti IV, členovia zabezpečia, aby
a) vo vydaných všeobecne záväzných správnych rozhodnutiach boli jasne určené podmienky, ktoré treba splniť. Predovšetkým
i) v prípadoch použitia kritéria zmeny colného zaradenia musí toto pravidlo pôvodu a akékoľvek výnimky z neho jasne určiť položky a čísla colnej nomenklatúry, na ktoré sa pravidlo vzťahuje,
ii) v prípadoch použitia hodnotového percentuálneho kritéria ad valorem musí byť v pravidlách pôvodu uvedená metóda percentuálneho výpočtu,
iii) v prípadoch použitia kritéria opracovania alebo spracovania musí byť presne vymedzená operácia, ktorá postačuje na získanie pôvodu daného tovaru,
b) napriek opatreniam alebo nástrojom obchodnej politiky, na ktoré sa vzťahujú, pravidlá pôvodu sa nepoužívali ako nástroje sledujúce priamo alebo nepriamo obchodné ciele;
c) samotné pravidlá pôvodu nevytvárali obmedzujúce, rušivé alebo deštruktívne účinky na medzinárodný obchod. Nebudú obsahovať neprimerane prísne požiadavky alebo vyžadovať splnenie určitých podmienok, ktoré nesúvisia s opracovaním alebo so spracovaním, ako predpoklad na určenie krajiny pôvodu. Náklady, ktoré nesúvisia priamo s opracovaním alebo so spracovaním, však môžu byť zahrnuté na účely použitia hodnotového percentuálneho kritéria ad valorem podľa písmena a);
d) pravidlá pôvodu uplatňované na dovozy a vývozy neboli prísnejšie ako pravidlá pôvodu uplatňované na určenie, či ide o tuzemský tovar, a aby nediskriminovali ostatných členov bez ohľadu na to, či sú s výrobcami predmetného tovaru v spojení2);
e) pravidlá pôvodu sa spravovali dôsledným, jednotným, nestranným a primeraným spôsobom;
f) pravidlá pôvodu boli založené na pozitívnom štandarde. Pravidlá pôvodu určujúce, čo neudeľuje pôvod (negatívny štandard), bude možné použiť ako súčasť objasnenia pozitívneho štandardu alebo v osobitných prípadoch, keď pozitívne určenie pôvodu nie je nevyhnutné;
g) všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia, súdne a správne rozhodnutia týkajúce sa pravidiel pôvodu boli zverejnené v súlade s ustanoveniami článku X ods. 1 GATT 1994;
h) na žiadosť vývozcu, dovozcu alebo akejkoľvek oprávnenej osoby, ktorá má na to dôvod, sa osvedčenie o pôvode tovaru vydalo čo najskôr, najneskôr však do 150 dní3) od podania žiadosti o takéto osvedčenie, za predpokladu, že sa predložili všetky nevyhnutné podklady. Žiadosti o takéto osvedčenia sa budú prijímať pred uskutočnením obchodu s príslušným tovarom a možno ich prijať kedykoľvek neskôr. Takéto osvedčenie bude platné počas troch rokov za predpokladu, že skutočnosti a podmienky vrátane pravidiel pôvodu, na ktorých základe bolo vydané, zostanú porovnateľné. Za predpokladu, že zainteresované strany budú vopred informované, takéto osvedčenie nebude ďalej platné, ak sa v rámci preskúmania podľa písmena j) prijalo rozhodnutie, ktoré je opačné. Takéto osvedčenie bude verejne dostupné pri dodržaní ustanovení písmena k);
i) zavedené zmeny pravidiel pôvodu alebo nové pravidlá pôvodu sa neuplatňovali so spätnou platnosťou, ako ich ustanovujú právne predpisy, a to bez porušenia týchto právnych predpisov;
j) akékoľvek administratívne opatrenie, ktoré sa prijme v súvislosti s určením pôvodu, bolo okamžite preskúmateľné súdmi alebo v rámci súdnych, rozhodcovských alebo správnych konaní, ktoré nie sú závislé od úradov vydávajúcich rozhodnutia a ktoré môžu realizovať zmenu alebo zrušenie rozhodnutia;
k) všetky informácie, ktoré sú svojou povahou dôverné alebo sú ako dôverné predkladané na účely uplatňovania pravidiel pôvodu, boli pre príslušné orgány prísne dôverné tak, aby tieto informácie neboli zverejnené bez osobitného povolenia osoby alebo vlády, ktorá ich poskytla, len ak by ich zverejnenie bolo potrebné v súvislosti so súdnym konaním.
Článok 3
Pravidlá po skončení prechodného obdobia
Berúc do úvahy, že cieľom všetkých členov je dosiahnuť vytvorenie harmonizovaných pravidiel pôvodu ako výsledok pracovného programu harmonizácie, uvedeného v časti IV, členovia zabezpečia, aby po zavedení výsledkov procesu harmonizácie
a) sa uplatňovali pravidlá pôvodu rovnako na všetky účely uvedené v článku 1;
b) podľa pravidiel pôvodu bola krajinou pôvodu príslušného tovaru buď krajina, v ktorej sa tovar úplne získal, alebo ak sa na výrobe tovaru podieľa viac krajín, tá krajina, v ktorej sa uskutočnilo posledné podstatné opracovanie alebo spracovanie;
c) pravidlá pôvodu uplatňované na dovozy a vývozy neboli prísnejšie, ako sú pravidlá pôvodu uplatňované pri určení, či je tovar tuzemský, a aby nediskriminovali ostatných členov bez ohľadu na to, či sú s výrobcami predmetného tovaru v spojení;
d) pravidlá pôvodu sa spravovali dôsledným, jednotným, nestranným a primeraným spôsobom;
e) všeobecne záväzné právne predpisy, nariadenia, súdne a správne rozhodnutia týkajúce sa pravidiel pôvodu boli zverejnené v súlade s ustanoveniami článku X ods. 1 GATT 1994;
f) na žiadosť vývozcu, dovozcu alebo akejkoľvek oprávnenej osoby, ktorá má na to dôvod, sa osvedčenie o pôvode tovaru vydalo čo najskôr, najneskôr však do 150 dní od podania žiadosti o takéto osvedčenie, za predpokladu, že sa predložili všetky nevyhnutné podklady. Žiadosti o takéto osvedčenia sa budú prijímať pred uskutočnením obchodu s príslušným tovarom a môžu sa prijať kedykoľvek neskôr. Takéto osvedčenie zostane v platnosti počas troch rokov za predpokladu, že skutočnosti a podmienky vrátane pravidiel pôvodu, na ktorých základe bolo vydané, zostanú porovnateľné. Za predpokladu, že zainteresované strany budú vopred informované, takéto osvedčenie nebude ďalej platné, ak sa v rámci preskúmania v zmysle písmena h) prijalo rozhodnutie, ktoré je opačné. Takéto osvedčenie bude verejne dostupné podľa ustanovení písmena i);
g) zavedené zmeny pravidiel pôvodu alebo nové pravidlá pôvodu sa neuplatňovali so spätnou platnosťou, ako ich ustanovujú právne predpisy, a to bez porušenia týchto právnych predpisov;
h) akékoľvek administratívne opatrenie, ktoré sa prijme v súvislosti s určením pôvodu, bolo okamžite preskúmateľné súdmi alebo v rámci súdnych, rozhodcovských alebo správnych konaní, ktoré nie sú závislé od úradov vydávajúcich rozhodnutia a ktoré môžu realizovať zmenu alebo zrušenie rozhodnutia;
i) so všetkými informáciami, ktoré sú svojou povahou dôverné alebo sú ako dôverné predkladané na účely uplatňovania pravidiel pôvodu, príslušné orgány zaobchádzali ako s prísne dôvernými tak, aby neboli zverejnené bez osobitného povolenia osoby alebo vlády, ktorá ich poskytla, len ak by ich zverejnenie bolo potrebné v súvislosti so súdnym konaním.
ČASŤ III
PROCEDURÁLNE USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAMOVANIA, PRESKÚMANIA, KONZULTÁCIÍ A UROVNÁVANIA SPOROV
Článok 4
Inštitúcie
1. Týmto sa ustanovuje Výbor pre pravidlá pôvodu (ďalej v tejto dohode len „Výbor") zložený zo zástupcov všetkých členov. Výbor si zvolí svojho predsedu a bude sa schádzať podľa potreby, najmenej raz ročne, s cieľom poskytnúť členom možnosť konzultovať záležitosti týkajúce sa uplatňovania častí I, II, III a IV dohody alebo uskutočňovania cieľov stanovených v týchto častiach a vykonávať ďalšie právomoci, ktoré mu boli pridelené na základe tejto dohody alebo Radou pre obchod s tovarom. Podľa potreby Výbor požiada Technický výbor uvedený v odseku 2 o informácie a stanoviská k záležitostiam týkajúcim sa tejto dohody. Výbor môže požiadať Technický výbor aj o iné práce, ktoré sú potrebné na realizáciu uvedených cieľov tejto dohody. Sekretariát WTO bude súčasne pôsobiť aj ako Sekretariát Výboru.
2. Zriadi sa Technický výbor pre pravidlá pôvodu (ďalej v tejto dohode len „Technický výbor") pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu (ďalej len „CCC") uvedený v prílohe I. Technický výbor bude zabezpečovať technické činnosti uvedené v časti IV a vymenované v prílohe I k tejto dohode. Podľa potreby Technický výbor požiada Výbor o informácie a stanoviská k záležitostiam týkajúcim sa tejto dohody. Technický výbor môže požiadať Výbor aj o iné práce, ktoré sú potrebné na realizáciu uvedených cieľov tejto dohody. Sekretariát CCC bude súčasne pôsobiť aj ako Sekretariát Technického výboru.
Článok 5
Informácie a postupy týkajúce sa zmien a zavádzania nových pravidiel pôvodu
1. Každý člen poskytne Sekretariátu najneskôr do 90 dní po nadobudnutí platnosti Dohody WTO svoje pravidlá pôvodu a všeobecne záväzné súdne a správne rozhodnutia týkajúce sa pravidiel pôvodu, platné k tomuto dátumu. Ak by niektoré pravidlo pôvodu nebolo v dôsledku nepozornosti poskytnuté, príslušný člen ho okamžite predloží po zistení tejto skutočnosti. Zoznamy s informáciami, ktoré Sekretariát dostal a má k dispozícii, rozošle ostatným členom.
2. Počas obdobia uvedeného v článku 2 je povinnosťou členov zavádzajúcich úpravy svojich pravidiel pôvodu iné ako de minimis alebo nové pravidlá pôvodu, ktoré na účely tohto článku zahŕňajú akékoľvek pravidlo pôvodu uvedené v odseku 1, a neposkytnuté Sekretariátu, zverejniť oznámenie o tom najmenej 60 dní pred nadobudnutím platnosti upraveného alebo nového pravidla takým spôsobom, aby umožnili zúčastneným stranám oboznámiť sa so zámerom upraviť pravidlá pôvodu alebo zaviesť nové pravidlá pôvodu, pokiaľ pre člena nevzniknú alebo nehrozia vzniknúť výnimočné okolnosti. V takýchto výnimočných prípadoch člen zverejní upravené alebo nové pravidlo čo najskôr.
Článok 6
Preskúmanie
1. Výbor každoročne preskúma uplatňovanie a pôsobenie častí II a III tejto dohody z hľadiska ich cieľov. Výbor bude každoročne informovať Radu pre obchod s tovarom o vývoji za obdobie, na ktoré sa preskúmanie vzťahuje.
2. Výbor preskúma ustanovenia častí I, II a III a navrhne nevyhnutné zmeny s prihliadnutím na výsledky programu harmonizácie.
3. Výbor v spolupráci s Technickým výborom vytvorí mechanizmus posudzovania a navrhovania zmien podľa výsledkov pracovného programu harmonizácie, berúc do úvahy ciele a zásady stanovené v článku 9. Môže sa to týkať prípadov, keď je potrebné vytvoriť účinnejšie pravidlá alebo ich upraviť vzhľadom na nové výrobné procesy vyplývajúce z technologických zmien.
Článok 7
Konzultácie
Ustanovenia článku XXII GATT 1994 tak, ako sú rozpracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov, sa budú uplatňovať na túto dohodu.
Článok 8
Urovnávanie sporov
Ustanovenia článku XXIII GATT 1994 tak, ako sú rozpracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov, sa budú uplatňovať na túto dohodu.
ČASŤ IV
HARMONIZÁCIA PRAVIDIEL PÔVODU
Článok 9
Ciele a zásady
1. S cieľom harmonizovať pravidlá pôvodu a okrem iného poskytnúť viac istoty pri uskutočňovaní svetového obchodu Konferencia ministrov v spolupráci s CCC uskutoční pracovný program založený na týchto zásadách:
a) pravidlá pôvodu sa budú uplatňovať na všetky účely uvedené v článku 1;
b) pravidlá pôvodu stanovia ako krajinu pôvodu určitého tovaru buď krajinu, v ktorej sa tovar úplne získal, alebo ak sa na výrobe tovaru podieľa viac krajín, tú krajinu, v ktorej sa uskutočnilo posledné podstatné opracovanie alebo spracovanie;
c) pravidlá pôvodu majú byť objektívne, zrozumiteľné a vopred známe;
d) napriek opatreniu alebo nástroju, s ktorým sú nejakým spôsobom spojené, pravidlá pôvodu by sa nemali používať ako nástroj sledujúci priamo alebo nepriamo obchodné ciele. Samotné pravidlá pôvodu by nemali vytvárať obmedzujúce, rušivé alebo deštruktívne účinky na medzinárodný obchod. Nemali by obsahovať neúmerne prísne požiadavky ani vyžadovať splnenie určitých podmienok, ktoré nesúvisia s opracovaním alebo so spracovaním, ako predpoklad na určenie krajiny pôvodu. Avšak náklady, ktoré nesúvisia priamo s opracovaním alebo so spracovaním, možno zahrnúť na účely použitia hodnotového percentuálneho kritéria ad valorem;
e) pravidlá pôvodu by sa mali dôsledne realizovať jednotným, nestranným a primeraným spôsobom;
f) pravidlá pôvodu by mali byť dôsledné;
g) pravidlá pôvodu by mali vychádzať z pozitívneho štandardu. Negatívny štandard možno použiť na objasnenie pozitívneho štandardu.
Pracovný program
2. a) Pracovný program sa začne čo najskôr po nadobudnutí platnosti Dohody WTO a skončí sa do troch rokov od jeho začatia.
b) Výbor a Technický výbor uvedené v článku 4 sú príslušné orgány na uskutočňovanie týchto úloh.
c) Na zabezpečenie podrobných vstupných údajov zo strany CCC Výbor požiada Technický výbor o vysvetlenie a zaujatie stanoviska na základe zásad uvedených v odseku 1 tohto článku k výsledkom úloh uvedených nižšie. V záujme zabezpečenia včasného skončenia pracovného programu harmonizácie táto činnosť sa bude vykonávať podľa jednotlivých skupín výrobkov reprezentovaných rôznymi kapitolami alebo triedami nomenklatúry Harmonizovaného systému (ďalej len „HS").
i) Úplne získaný tovar a minimálne opracovanie alebo spracovanie
Technický výbor vypracuje harmonizované definície
- tovaru, ktorý sa posudzuje ako úplne získaný v určitej krajine; táto definícia musí byť čo najpodrobnejšia,
- minimálneho opracovania alebo spracovania, ktoré samo osebe neudeľuje pôvod tovaru. Technický výbor predloží výsledky tejto úlohy Výboru do troch mesiacov od prijatia žiadosti Výboru.
ii) Podstatné opracovanie alebo spracovanie – zmena colného zaradenia
- Technický výbor posúdi a na základe kritéria podstatného opracovania alebo spracovania vypracuje možnosť použitia zmeny tarifnej položky alebo čísla pri spracovaní pravidiel pôvodu pre určité výrobky alebo pre skupiny výrobkov, a ak je to účelné, koncept minimálnej zmeny v rámci nomenklatúry, ktorá spĺňa toto kritérium.
- Technický výbor rozdelí uvedené práce podľa výrobkov s ohľadom na kapitoly a triedy nomenklatúry HS tak, aby predkladal výsledky týchto prác Výboru minimálne štvrťročne. Technický výbor skončí uvedené práce do jedného roka a troch mesiacov od prijatia požiadaviek Výboru.
iii) Podstatné opracovanie alebo spracovanie – doplnkové pravidlá
Po dokončení úloh uvedených v písmene ii) pre každú skupinu výrobkov alebo pre určitú kategóriu výrobkov, ktorým výhradné použitie nomenklatúry HS nepostačuje na vyjadrenie podstatného spracovania, Technický výbor
- posúdi na základe kritéria podstatného opracovania alebo spracovania a podrobne vypracuje možnosť použitia iných kritérií doplnkovým alebo výhradným spôsobom vrátane hodnotového percentuálneho kritéria ad valorem4) a/alebo opracovania alebo spracovania5) pri vytváraní pravidiel pôvodu pre určité výrobky alebo pre skupiny výrobkov,
- môže predložiť vysvetlenia súvisiace s jeho návrhmi,
- rozdelí uvedené práce podľa výrobkov s ohľadom na kapitoly a triedy nomenklatúry HS tak, aby predkladal výsledky týchto prác Výboru minimálne štvrťročne. Technický výbor dokončí uvedené práce do dvoch rokov a troch mesiacov od prijatia požiadaviek Výboru.
Úloha výboru
3. Na základe zásad uvedených v odseku 1
a) Výbor bude pravidelne posudzovať vysvetlenia a stanoviská Technického výboru v súlade s časovým harmonogramom stanoveným v odseku 2c) i), ii) a iii) s cieľom potvrdiť ich správnosť. Výbor môže požiadať Technický výbor o podrobnejšie rozpracovanie a prehĺbenie jeho práce alebo o vypracovanie nových prístupov. V záujme pomoci Technickému výboru Výbor by mal oznámiť dôvody svojich požiadaviek na dodatočné práce, a ak to bude vhodné, navrhnúť im alternatívny prístup;
b) po dokončení všetkých prác stanovených v odseku 2c) i), ii) a iii) Výbor posúdi výsledky z hľadiska ich vzájomných súvislostí.
Výsledky pracovného programu harmonizácie a ďalší postup
4. Konferencia ministrov prevezme výsledky pracovného programu harmonizácie do prílohy, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.6) Konferencia ministrov určí časový rámec nadobudnutia platnosti tejto prílohy.
PRÍLOHA 1
TECHNICKÝ VÝBOR PRE PRAVIDLÁ PÔVODU
Záväzky
1. Technický výbor bude mať tieto stále právomoci:
a) na požiadanie ktoréhokoľvek člena Technického výboru posúdiť špecifické technické problémy vyplývajúce z každodenného uplatňovania pravidiel pôvodu členov a poskytovať na základe predložených skutočností poradenské posudky o vhodnom riešení;
b) na požadanie ktoréhokoľvek člena alebo Výboru poskytovať informácie a rady o akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa určenia pôvodu tovaru;
c) spracúvať a rozposielať pravidelné správy o technických aspektoch pôsobenia a o stave tejto dohody a
d) každoročne preverovať technické aspekty uplatňovania a vykonávania častí II a III.
2. Technický výbor bude vykonávať aj iné právomoci, o ktorých výkon ho Výbor môže požiadať.
3. Technický výbor sa vynasnaží dokončiť v primerane krátkom čase svoju prácu na špecifických úlohách, najmä na tých, ktoré mu predložili členovia alebo Výbor.
Zastúpenie
4. Každý člen má právo byť zastúpený v Technickom výbore. Každý člen môže vymenovať jedného zástupcu a jedného alebo viacerých náhradníkov, ktorí ho budú zastupovať v Technickom výbore. Člen takto zastúpený v Technickom výbore sa ďalej uvádza ako „člen" Technického výboru. Zástupcovia členov Technického výboru si môžu na zasadnutia Technického výboru prizvať poradcov. Sekretariát WTO sa môže tiež zúčastňovať na takýchto zasadnutiach, a to so štatútom pozorovateľa.
5. Členovia CCC, ktorí nie sú členmi WTO, môžu sa zúčastňovať na zasadnutiach Technického výboru jedným zástupcom a jedným alebo viacerými náhradníkmi. Títo zástupcovia sa budú zúčastňovať na zasadnutiach Technického výboru ako pozorovatelia.
6. S výhradou schválenia predsedom Technického výboru môže generálny tajomník CCC (ďalej v tejto prílohe len „generálny tajomník") prizvať na zasadnutia Technického výboru ako pozorovateľov predstaviteľov vlád krajín, ktorí nie sú členmi ani WTO, ani CCC, ako aj predstaviteľov medzinárodných vládnych a obchodných organizácií.
7. Mená zástupcov, náhradníkov a poradcov, ktorí boli určení zúčastňovať sa na zasadnutiach Technického výboru, budú oznámené generálnemu tajomníkovi.
Zasadnutia
8. Technický výbor sa bude schádzať podľa potreby, najmenej však raz ročne.
Postupy
9. Technický výbor si volí vlastného predsedu a stanoví vlastné postupy.
PRÍLOHA II
SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA TÝKAJÚCA SA PREFERENČNÝCH PRAVIDIEL PÔVODU
1. Uznávajúc, že niektorí členovia uplatňujú preferenčné pravidlá pôvodu, odlišné od nepreferenčných pravidiel pôvodu, členovia sa dohodli takto.
2. Na účely tejto spoločnej deklarácie sa pod pojmom „preferenčné pravidlá pôvodu" rozumejú všeobecne záväzné právne predpisy, nariadenia a správne rozhodnutia, ktoré používa ktorýkoľvek člen na určenie, či tovar podlieha preferenčnému zaobchádzaniu v rámci zmluvných alebo autonómnych obchodných režimov vedúcich k priznaniu colných preferencií, ktoré presahujú uplatňovanie článku I ods. 1 GATT 1994.
3. Členovia sa dohodli, že zabezpečia, aby
a) pri vydávaní všeobecne záväzných správnych rozhodnutí boli jasne stanovené podmienky, ktoré treba splniť. Predovšetkým
i) v prípadoch použitia kritéria zmeny colného zaradenia bude toto preferenčné pravidlo pôvodu a akékoľvek výnimky z neho jasne určovať položky a čísla colnej nomenklatúry, na ktoré sa pravidlo vzťahuje,
ii) v prípadoch použitia hodnotového percentuálneho kritéria ad valorem bude v preferenčných pravidlách pôvodu uvedená aj metóda percentuálneho výpočtu,
iii) v prípadoch použitia kritéria opracovania alebo spracovania bude presne vymedzená operácia, ktorá postačuje na získanie preferenčného pôvodu daného tovaru;
b) preferenčné pravidlá pôvodu boli založené na pozitívnom štandarde. Preferenčné pravidlá pôvodu určujúce, čo neudeľuje preferenčný pôvod (negatívny štandard), bude možné použiť ako súčasť objasnenia pozitívneho štandardu alebo v ojedinelých prípadoch, keď pozitívne určenie preferenčného pôvodu nebude nutné;
c) všeobecne záväzné právne predpisy, nariadenia, súdne a správne rozhodnutia týkajúce sa preferečných pravidiel pôvodu boli zverejnené v súlade s ustanoveniami článku X ods. 1 GATT 1994;
d) na žiadosť vývozcu, dovozcu alebo ktorejkoľvek oprávnenej osoby, ktorá má na to dôvod, sa osvedčenie o preferečnom pôvode tovaru vydalo čo najskôr, najneskôr však do 150 dní7) od podania žiadosti o takéto osvedčenie, za predpokladu, že sa predložili všetky nevyhnutné podklady. Žiadosti o takéto osvedčenia sa budú prijímať pred uskutočnením obchodu s príslušným tovarom a možno ich prijať kedykoľvek neskôr. Takéto osvedčenia zostanú v platnosti počas troch rokov za predpokladu, že skutočnosti a podmienky vrátane preferenčných pravidiel pôvodu, na ktorých základe boli vydané, zostanú porovnateľné. Za predpokladu, že sú zainteresované strany vopred informované, takéto osvedčenia nebudú ďalej platné, ak sa v rámci preskúmania podľa písmena f) prijalo opačné rozhodnutie. Takéto osvedčenia budú verejne dostupné podľa ustanovení písmena g);
e) zavedené zmeny preferenčných pravidiel pôvodu alebo nové preferenčné pravidlá pôvodu sa neuplatňovali so spätnou platnosťou, ako ich ustanovujú právne predpisy, a to bez porušenia týchto právnych predpisov;
f) akékoľvek administratívne opatrenie, ktoré sa prijme v súvislosti s určením preferenčného pôvodu, bolo okamžite preskúmateľné súdmi alebo v rámci súdnych, rozhodcovských alebo správnych konaní, ktoré nie sú závislé od orgánov vydávajúcich rozhodnutia a ktoré môžu realizovať zmenu alebo zrušenie rozhodnutia;
g) všetky informácie, ktoré sú svojím charakterom dôverné alebo sú ako dôverné poskytované na účely uplatňovania preferenčných pravidiel pôvodu, boli pre príslušné orgány prísne dôverné tak, aby tieto informácie neboli zverejnené bez osobitného povolenia osoby alebo vlády, ktorá ich poskytla, len ak by ich zverejnenie bolo potrebné v súvislosti so súdnym konaním.
4. Členovia sa dohodli, že okamžite poskytnú Sekretariátu svoje preferenčné pravidlá pôvodu vrátane zoznamu preferenčných dohovorov, podľa ktorých sa uplatňujú všeobecne záväzné súdne a správne rozhodnutia týkajúce sa preferenčných pravidiel pôvodu, ktoré sú platné v deň, keď pre tohto člena nadobudla platnosť Dohoda WTO. Členovia sa ďalej dohodli, že Sekretariátu poskytnú čo najskôr akúkoľvek úpravu svojich preferenčných pravidiel pôvodu alebo nových preferenčných pravidiel pôvodu. Zoznamy získaných informácií, ktoré sú k dispozícii, Sekretariát rozošle členom.
DOHODA
o dovoznom licenčnom konaní
Členovia,
majúc na zreteli mnohostranné obchodné rokovania,
želajúc si podporovať ciele GATT 1994,
berúc do úvahy zvláštne obchodné, rozvojové a finančné potreby rozvojových členských krajín,
uznávajúc užitočnosť automatických dovozných licencií na určité účely a skutočnosť, že by sa tieto licencie nemali využívať na obmedzovanie obchodu,
uznávajúc, že dovozné licencie sa môžu využiť na zabezpečenie tých opatrení, ktoré boli prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami GATT 1994,
uznávajúc ustanovenia GATT 1994 vzťahujúce sa na dovozné licenčné konanie,
želajúc si zabezpečiť, aby sa dovozné licenčné konanie nevyužívalo spôsobom, ktorý by bol v rozpore s princípmi a záväzkami GATT 1994,
uznávajúc, že nevhodné použitie dovozného licenčného konania môže byť na prekážku medzinárodnému obchodu,
presvedčení, že vydávanie dovozných licencií, predovšetkým neautomatických dovozných licencií, by sa malo uplatňovať prehľadným a predvídateľným spôsobom,
uznávajúc, že neautomatické dovozné licenčné konanie by nemalo byť administratívne náročnejšie, ako je nevyhnutné na uskutočnenie príslušného opatrenia,
želajúc si zjednodušiť a sprehľadniť administratívne postupy a praktiky používané v medzinárodnom obchode a zabezpečiť nestranné a spravodlivé uplatňovanie a zabezpečovanie takýchto postupov a praktík,
želajúc si zaviesť konzultačný mechanizmus a rýchle, účinné a spravodlivé riešenie sporov vychádzajúcich z tejto dohody,
dohodli sa takto:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Na účely tejto dohody sa vydávaním dovozných licencií rozumie správne konanie1) používané na uplatňovanie dovozných licenčných režimov vyžadujúcich predloženie žiadosti alebo inej dokumentácie (inej, ako sa požaduje na colné účely) príslušnému správnemu orgánu ako prvotná podmienka, ktorá predchádza dovozu do colného územia dovážajúceho člena.
2. Členovia zabezpečia, aby správne konanie, ktoré sa používa pri uplatňovaní dovozných licenčných režimov, bolo v súlade s príslušnými ustanoveniami GATT 1994 vrátane jej príloh a protokolov, v súlade s výkladom tejto dohody, s cieľom zabrániť narušeniu obchodu, ktoré môže vzniknúť v dôsledku nesprávneho výkonu správneho konania, s ohľadom na účely hospodárskeho rozvoja a finančné a obchodné potreby rozvojových členských krajín.2)
3. Pravidlá pre dovozné licenčné konanie sa budú uplatňovať neutrálne a používať nestranne a spravodlivo.
4. a) Pravidlá a všetky informácie týkajúce sa postupov pri predkladaní žiadostí o licencie vrátane spôsobilosti osôb, firiem a inštitúcií predkladať takéto žiadosti príslušnému správnemu orgánu, ako aj zoznamy výrobkov podliehajúcich licenčnému konaniu budú zverejnené v publikácii, ktorá bude oznámená Výboru pre dovozné licencie (ďalej len „výbor") zriadenému v súlade s článkom 4 takým spôsobom, ktorý umožní vládam3) a obchodníkom, aby sa s nimi zoznámili. Toto zverejnenie sa uskutoční, ak to bude možné, 21 dní pred dňom nadobudnutia platnosti tohto predpisu, ale v každom prípade najneskôr v deň nadobudnutia jeho platnosti. Akékoľvek výnimky, odchýlky alebo zmeny pravidiel týkajúcich sa licenčného konania alebo zoznamu výrobkov podliehajúcich dovoznému licenčnému konaniu budú takisto zverejnené rovnakým spôsobom a v rámci už uvedených lehôt. Kópie takýchto publikácií sa poskytnú aj Sekretariátu.
b) Členom, ktorí si želajú vzniesť písomné pripomienky, sa poskytne možnosť ich na požiadanie prediskutovať. Príslušný člen vezme tieto pripomienky a výsledky rokovania náležite do úvahy.
5. Formuláre žiadosti o licencie, prípadne formuláre na ich predĺženie budú čo najjednoduchšie. K týmto žiadostiam možno požadovať len také dokumenty a informácie, ktoré sa považujú za nevyhnutné na riadny výkon licenčných režimov.
6. Postupy na vydanie, prípadne na predĺženie licencie budú čo najjednoduchšie. Žiadateľom sa poskytne primeraná lehota na predloženie žiadostí o licencie. Ak je stanovený dátum uzávierky, táto lehota by mala byť najmenej 21-dňová s možnosťou predĺženia v prípadoch, ak v priebehu tejto lehoty neprišiel dostatočný počet žiadostí. Žiadatelia sa v súvislosti so žiadosťami o licencie budú obracať iba na jeden správny orgán. Ak je však nevyhnutné obracať sa na viac ako jeden správny orgán, ich počet sa obmedzí na tri.
7. Žiadna žiadosť o licenciu sa nezamietne pre malé chyby v dokumentoch, ktoré nemenia základné údaje v žiadosti. Pokuta sa nebude ukladať väčšia, ako je nevyhnutné, a bude slúžiť len ako upozornenie na pozabudnutie alebo chybu v dokumentoch, alebo v postupoch, ktoré sa stali bez podvodného úmyslu alebo z hrubej nedbanlivosti.
8. Dovozy, ktoré podliehajú licenčnému konaniu, sa nezamietnu pre malé odchýlky v hodnote, množstve alebo v hmotnosti v porovnaní s údajmi uvedenými v dovoznej licencii, ktoré vznikli počas dopravy alebo ich spôsobilo voľné uloženie nákladu, a pre ostatné nepatrné rozdiely, ktoré sú bežné v normálnej obchodnej praxi.
9. Devízové prostriedky potrebné na zaplatenie dovozov uskutočnených na základe licencie sa budú poskytovať držiteľom licencie na rovnakom základe ako dovozcom tovaru, ktorý nevyžaduje dovozné licencie.
10. Pokiaľ ide o bezpečnostné výnimky, budú sa uplatňovať ustanovenia článku XXI GATT 1994.
11. Ustanovenia tejto dohody nevyžadujú od žiadneho člena zverejnenie dôverných informácií, ktoré by bránili uplatneniu zákona alebo by inak boli v rozpore s verejným záujmom, alebo by mohli poškodiť oprávnené obchodné záujmy jednotlivých verejných alebo súkromných podnikov.
Článok 2
Automatické dovozné licencie4)
1. Ako automatické dovozné licencie sú definované dovozné licencie, ktoré sa udeľujú vo všetkých prípadoch po predložení žiadosti a v súlade s ustanoveniami odseku 2 a).
2. Na automatické dovozné licenčné konanie sa budú okrem ustanovení článku 1 ods. 1 až 11 a odseku 1 tohto článku uplatňovať tieto ustanovenia:5)
a) Automatické licenčné konanie sa nebude viesť takým spôsobom, ktorý by mal obmedzujúce účinky na dovozy podliehajúce automatickým licenciám. Automatické licenčné konanie sa považuje za také, ktoré má obmedzujúce účinky na obchod, ak okrem iného neplatí, že
i) ktorákoľvek osoba, firma alebo inštitúcia, ktorá spĺňa zákonné požiadavky dovážajúceho člena na dovozy výrobkov podliehajúcich automatickým licenciám, je rovnako oprávnená žiadať a získať dovozné licencie,
ii) žiadosti o licencie možno predložiť v ktorýkoľvek pracovný deň pred colným odbavením tovaru,
iii) žiadosti o licencie, pokiaľ sú predložené v predpísanej a kompletnej forme, sa schvaľujú okamžite po prijatí v rámci administratívnych možností alebo maximálne do 10 pracovných dní.
b) Členovia uznávajú, že automatické dovozné licencie môžu byť nutné, ak neexistujú iné vhodné postupy. Automatické dovozné licencie možno uplatňovať tak dlho, kým existujú okolnosti, na ktorých základe sa zaviedli, a pokiaľ ich základné administratívne účely nemožno dosiahnuť vhodnejším spôsobom.
Článok 3
Neautomatické dovozné licencie
1. Na neautomatické dovozné licenčné konanie sa budú okrem ustanovení článku 1 ods. 1 až 11 uplatňovať nasledujúce ustanovenia. Neautomatickými dovoznými licenčnými konaniami sú dovozné licencie, ktoré nespadajú pod definíciu obsiahnutú v článku 2 ods. 1.
2. Neautomatické licencie nebudú mať ďalšie obmedzujúce alebo narušujúce obchodné účinky na dovozy okrem tých, ktoré sú zapríčinené uloženými obmedzeniami. Neautomatické dovozné licenčné konania budú zodpovedať rozsahom a trvaním opatreniu, na ktorého realizácii sa uplatňujú, a nebudú administratívne náročnejšie, ako je nevyhnutné na realizáciu tohto opatrenia.
3. V prípade licenčných náležitostí slúžiacich na iné účely, ako je zavedenie kvantitatívnych obmedzení, členovia zverejnia dostatočné informácie pre ostatných členov a obchodníkov, aby sa oboznámili so zásadami na poskytovanie a/alebo pomerné rozdeľovanie licencií.
4. Ak člen poskytuje možnosť osobám, firmám alebo inštitúciám žiadať o výnimky alebo o odchýlky od licenčných náležitostí, uvedie túto skutočnosť do informácie zverejnenej podľa článku 1 ods. 4 a uvedie, ako takúto žiadosť predložiť, a ak je to možné, aj okolnosti, podľa ktorých sa bude žiadosť posudzovať.
5. a) Členovia poskytnú na požiadanie ktoréhokoľvek člena, ktorý má záujem o obchod s príslušným výrobkom, všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú
i) uskutočňovania obmedzení,
ii) dovozných licencií udelených v nedávnom období,
iii) rozdelenia takýchto licencií medzi dodávateľské krajiny,
iv) v prípade, že to bude možné, dovoznej štatistiky (t. j. v hodnote a/alebo v množstve) pri výrobkoch podliehajúcich dovozným licenciám. Od rozvojových členských krajín sa neočakáva, že by z tohto dôvodu brali na seba dodatočné administratívne alebo finančné zaťaženie.
b) Členovia, ktorí používajú dovozné licencie na uplatňovanie kvót, zverejnia v rámci časových lehôt uvedených v článku 1 ods. 4 celkovú výšku kvót, o ktorú bude možné požiadať, uvedenú v množstve a/alebo v hodnote, dátum začatia a skončenia udeľovania kvót a všetky zmeny s tým spojené takým spôsobom, aby umožnili vládam a obchodníkom sa s nimi oboznámiť.
c) V prípade rozdelenia kvót medzi dodávateľské krajiny bude člen uplatňujúci obmedzenia okamžite informovať všetkých ostatných členov, ktorí majú záujem dodávať príslušný výrobok, o pridelených podieloch v rámci kvóty v množstve alebo v hodnote rôznym dodávateľským krajinám a zverejní túto informáciu v rámci časových lehôt uvedených v článku 1 ods. 4 takým spôsobom, aby umožnil vládam a obchodníkom sa s nimi oboznámiť.
d) Ak vznikne situácia, keď je nevyhnutné vopred vyhlásiť dátum sprístupnenia kvót, informácie uvedené v článku 1 ods. 4 sa zverejnia v rámci časových lehôt uvedených v článku 1 ods. 4 takým spôsobom, aby umožnil vládam a obchodníkom sa s nimi oboznámiť.
e) Ktorákoľvek osoba, firma alebo inštitúcia, ktorá spĺňa právne a administratívne požiadavky dovážajúceho člena, bude oprávnená žiadať o licenciu a bude sa rovnocenne posudzovať pri jej vydávaní. Ak sa žiadosť o licenciu neschváli, žiadateľovi sa na požiadanie uvedie dôvod neschválenia a bude mať právo na odvolanie alebo na preskúmanie záležitosti v súlade s domácim právnym poriadkom alebo postupmi dovážajúceho člena.
f) Obdobie na spracovanie žiadostí nebude s výnimkou dôvodov, ktoré sú nezávislé od vôle člena, dlhšie ako 30 dní, ak sa žiadosti posudzujú podľa dátumu ich prijatia, t. j. na základe toho, že žiadosť, ktorá prišla skôr, sa aj skôr posudzuje, nie však dlhšie ako 60 dní, ak sa všetky žiadosti posudzujú súčasne. V druhom prípade sa obdobie na spracovávanie žiadostí začne odo dňa, ktorý nasleduje po dni uzatvárajúcom obdobie vyhlásené na podanie žiadostí.
g) Obdobie platnosti licencie bude primerane dlhé a nebude také krátke, aby vopred zabraňovalo dovozom. Obdobie platnosti licencie nebude zabraňovať dovozom zo vzdialených zdrojov s výnimkou špeciálnych prípadov, keď je potrebné, aby dovozy uspokojili nepredvídané krátkodobé potreby.
h) Pri uplatňovaní kvót nebudú členovia brániť dovozom uskutočňovaným v súlade s vydanými licenciami a nebudú ani odrádzať od plného využitia kvót.
i) Pri vydávaní licencií budú brať členovia do úvahy možnosť vydávania licencií na výrobky v ekonomických množstvách.
j) Pri udeľovaní licencií vezme člen do úvahy predchádzajúce dovozy žiadateľa. V tomto ohľade treba posúdiť, či sa licencie vydané žiadateľom v minulosti počas posledného reprezentatívneho obdobia úplne využili. V prípadoch, keď sa licencie plne nevyužili, člen preskúma príčiny nevyužitia a zohľadní ich pri udeľovaní nových licencií. Pozornosť sa bude venovať aj zabezpečeniu primeraného rozdelenia licencií novým dovozcom, pričom sa vezme do úvahy potreba vydávania licencií na výrobky v ekonomických množstvách. V tomto prípade sa bude venovať zvláštna pozornosť tým dovozcom dovážajúcim výrobky pochádzajúce z rozvojových členských krajín, predovšetkým z najmenej rozvinutých členských krajín.
k) V prípade kvót uplatňovaných prostredníctvom licencií, ktoré nie sú rozdelené medzi dodávateľské krajiny, si držitelia licencie6) môžu voľne vybrať zdroje dovozov. V prípade kvót pridelených medzi dodávateľské krajiny licencia jasne určí krajinu alebo krajiny dovozu.
l) Pri uplatňovaní ustanovení podľa článku 1 ods. 8 sa môžu pri budúcom rozdelení licencií urobiť kompenzačné úpravy, ak dovozy prekročili úroveň predchádzajúcej licencie.
Článok 4
Inštitúcie
Týmto sa zriaďuje Výbor pre dovozné licencie zložený zo zástupcov všetkých členov. Výbor si zvolí predsedu a podpredsedu a bude sa stretávať podľa potreby, aby poskytoval členom možnosť konzultovať všetky záležitosti týkajúce sa vykonávania tejto dohody alebo uskutočňovania jej cieľov.
Článok 5
Oznamovanie
1. Členovia, ktorí zavádzajú licenčné konanie alebo uvádzajú zmeny pri týchto postupoch, oznámia túto skutočnosť výboru do 60 dní od ich zverejnenia.
2. Oznámenia o zavedení dovozného licenčného konania budú zahŕňať tieto informácie:
a) zoznam výrobkov podliehajúcich licenčnému konaniu,
b) kontaktné miesto na poskytovanie informácií o podmienkach spôsobilosti žiadateľov,
c) správny(e) orgán(y) na predkladanie žiadostí,
d) dátum a názov publikácie, kde je licenčné konanie zverejnené,
e) určenie, či licenčné konanie je automatické alebo neautomatické, podľa definícií obsiahnutých v článkoch 2 a 3,
f) v prípade automatických dovozných licenčných konaní ich administratívny účel,
g) v prípade neautomatických dovozných licenčných konaní oznámenie opatrenia, ktoré sa uplatňuje prostredníctvom licenčného konania, a
h) predpokladané trvanie licenčného konania, ak to možno s určitou pravdepodobnosťou odhadnúť a ak nie, dôvod, prečo nie je možné takúto informáciu poskytnúť.
3. Oznámenia o zmenách v dovozných licenčných konaniach budú obsahovať vyššie uvedené skutočnosti, ak sa v nich uskutočnili zmeny.
4. Členovia oznámia výboru publikácie, v ktorých sa informácie požadované podľa článku 1 ods. 4 budú zverejňovať.
5. Ktorýkoľvek zainteresovaný člen, ktorý sa domnieva, že iný člen neoznámil zavedenie licenčného konania alebo jeho zmeny v súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 3, môže na túto skutočnosť upozorniť tohto iného člena. Ak okamžite nato neuskutoční oznámenie o zavedení licenčného konania, zainteresovaný člen môže sám oznámiť, že sa zaviedlo licenčné konanie alebo zmeny v ňom vrátane všetkých závažných a dostupných informácií.
Článok 6
Konzultácie a urovnávanie sporov
Konzultácie a urovnávanie sporov vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa vykonávania tejto dohody budú podliehať ustanoveniam článkov XXII a XXIII GATT 1994, ako sú rozpracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov.
Článok 7
Preskúmanie
1. Výbor podľa potreby, ale najmenej raz za dva roky, preskúma uplatňovanie a fungovanie tejto dohody, berúc do úvahy v nej obsiahnuté ciele, práva a povinnosti.
2. Ako podklad na preskúmanie výborom Sekretariát pripraví faktologickú správu založenú na informáciách podľa článku 5, odpovediach uvedených v ročnom dotazníku o dovoznom licenčnom konaní7) a v ostatných príslušných a spoľahlivých informáciách, ktoré má k dispozícii. Táto správa poskytne stručný prehľad už uvedených informácií, predovšetkým so zameraním na akékoľvek zmeny alebo na vývoj počas skúmaného obdobia, a zhrnie ostatné informácie, ktoré výbor odsúhlasil.
3. Členovia sa zaväzujú vyplniť ročný dotazník o dovoznom licenčnom konaní ihneď a kompletne.
4. Výbor bude informovať Radu pre obchod s tovarom o vývoji počas obdobia, na ktoré sa preskúmanie vzťahuje.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
Výhrady
1. K žiadnemu ustanoveniu tejto dohody nie je možné uplatňovať výhrady bez súhlasu ostatných členov.
Domáca legislatíva
2. a) Každý člen zabezpečí najneskôr v deň, keď pre neho nadobudne Dohoda WTO platnosť, súlad svojich právnych predpisov, nariadení a správnych postupov s ustanoveniami tejto dohody.
b) Každý člen bude informovať výbor o akýchkoľvek zmenách svojich právnych predpisov a nariadení súvisiacich s touto dohodou a o zmenách v ich uplatňovaní.
DOHODA
o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach
Členovia sa dohodli takto:
ČASŤ I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definícia subvencie
1.1 Na účely tejto dohody sa bude subvencia pokladať za existujúcu, ak
a) 1) sa vyskytuje finančný príspevok vlády alebo akejkoľvek verejnej právnej inštitúcie na území člena (ďalej len „vláda"), t. j. v prípadoch, keď
i) činnosť vlády zahŕňa priame prevody zdrojov (napr. dary, pôžičky a účasti na základnom kapitáli), potenciálne priame prevody peňažných prostriedkov alebo záväzkov (napr. záruky na pôžičky),
ii) vládne príjmy, ktoré sa odpúšťajú alebo sa nevyberajú, hoci sú inak splatné (napr. fiškálne podnety, ako sú daňové zápočty),1)
iii) vláda dodáva tovar alebo iné služby, ako je všeobecná infraštruktúra, alebo nakupuje tovar,
iv) vláda vykonáva platby do finančného mechanizmu alebo poveruje, či usmerňuje súkromnú inštitúciu na vykonávanie jedného typu alebo viacerých typov funkcií uvedených v i) až iii), ktoré by inak boli zverené vláde a ktorých vykonávanie sa v žiadnom zmysle nelíši od praxe obvykle vykonávanou vládou,
alebo
a) 2) sa vyskytuje ľubovoľná forma príjmovej alebo cenovej podpory v zmysle článku XVI GATT 1994,
a
b) je tak poskytnutá výhoda.
1.2 Subvencia definovaná v odseku 1 podlieha ustanoveniam časti II alebo ustanoveniam časti III, alebo V len vtedy, ak je takáto subvencia špecifická v súlade s ustanoveniami článku 2.
Článok 2
Špecifickosť
2.1 Pri určení, či je subvencia tak, ako bola definovaná v článku 1 ods. 1, špecifická pre podnik alebo pre výrobné odvetvie, alebo pre skupinu podnikov alebo výrobných odvetví (ďalej len „určité podniky") v rámci právomoci orgánu poskytujúceho subvenciu, sa uplatnia tieto princípy:
a) V prípadoch, keď orgán poskytujúci subvenciu alebo právne predpisy, na ktorých základe tento orgán pôsobí, výslovne obmedzí prístup k subvencii len pre určité podniky, bude takáto subvencia špecifická.
b) V prípadoch, keď orgán poskytujúci subvenciu alebo právne predpisy, na ktorých základe tento orgán pôsobí, stanoví objektívne kritériá alebo podmienky2) pre uplatniteľnosť rozsahu subvencie a jej čiastky, nebude špecifickosť platiť, ak automatická uplatniteľnosť a také kritériá a podmienky sa budú prísne dodržiavať. Kritériá alebo podmienky musia byť jasne vyjadrené v zákone, vo všeobecne záväznom právnom predpise alebo v inom oficiálnom dokumente tak, aby sa dali overiť.
c) Ak napriek zrejmej nešpecifickosti vyplývajúcej z uplatnenia princípov obsiahnutých v písmenách a) a b) sú dôvody domnievať sa, že subvencia môže byť v skutočnosti špecifická, môžu sa vziať do úvahy iné faktory. Také faktory sú: využívanie subvenčného programu obmedzeným počtom určitých podnikov, prevládajúce využívanie určitými podnikmi, poskytovanie neproporcionálne veľkého rozsahu subvencií určitým podnikom a spôsob, akým podľa svojho uváženia postupoval poskytujúci subvencie pri rozhodovaní o udelení subvencie.3) Pri uplatňovaní tohto odseku sa zohľadní rozsah diverzifikácie ekonomických aktivít v rámci pôsobnosti orgánu poskytujúceho subvenciu, ako aj dĺžka časového obdobia, počas ktorého subvenčný program pôsobil.
2.2 Subvencia obmedzená na určité podniky umiestnené v určenom geografickom regióne v rámci pôsobnosti orgánu poskytujúceho subvenciu je špecifická. Rozumie sa tým, že stanovenie alebo zmena všeobecne uplatňovaných daňových sadzieb na všetkých vládnych úrovniach, ktoré majú na to oprávnenie, sa nebude považovať za špecifickú subvenciu na účely tejto dohody.
2.3 Každá subvencia podľa ustanovení článku 3 sa bude považovať za špecifickú.
2.4 Každé určenie špecifickosti na základe ustanovení tohto článku sa musí jasne zdôvodniť spoľahlivými dôkazmi.
ČASŤ II
ZAKÁZANÉ SUBVENCIE
Článok 3
Zákaz
3.1 S výnimkou tých, ktorých sa týkajú ustanovenia Dohody o poľnohospodárstve, sú v zmysle článku 1 zakázané tieto subvencie:
a) subvencie závislé právne alebo fakticky,4) či už samotné, alebo ako jedna z niekoľkých ďalších podmienok, od výsledkov vývozu vrátane tých, ktoré sú uvedené v prílohe I,5)
b) subvencie závislé, či už samotné, alebo ako jedna z niekoľkých ďalších podmienok, od prednostného použitia domáceho tovaru pred dovážaným tovarom.
3.2 Člen nesmie poskytovať ani udržiavať subvencie uvedené v odseku 1.
Článok 4
Nápravné opatrenia
4.1 Kedykoľvek má člen dôvod domnievať sa, že iný člen poskytuje alebo udržiava zakázanú subvenciu, tento člen môže požiadať o konzultácie s takýmto iným členom.
4.2 Žiadosť o konzultácie podľa odseku 1 musí obsahovať vyhlásenie o dôkazoch, ktoré sú k dispozícii a týkajú sa existencie a povahy príslušnej subvencie.
4.3 V nadväznosti na žiadosť o konzultácie podľa odseku 1 je člen, o ktorom sa predpokladá, že poskytuje alebo udržiava subvenciu, povinný na takéto konzultácie čo najskôr pristúpiť. Cieľom konzultácií je objasniť skutočnosti danej situácie a dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie.
4.4 Ak sa do 30 dní6) od podania žiadosti o konzultácie nedosiahlo vzájomne prijateľné riešenie, môže ľubovoľný člen zúčastňujúci sa takýchto konzultácií predložiť záležitosť Orgánu na urovnávanie sporov (ďalej len „DSB"*) na okamžité ustanovenie poroty, kým sa DSB jednomyseľne nerozhodne porotu ustanoviť.
4.5 Po svojom ustanovení môže porota požiadať o pomoc Stálu skupinu expertov7) (ďalej len „PGE"**) pri posúdení, či príslušné opatrenie je zakázanou subvenciou. Ak sa taká žiadosť predloží, PGE okamžite preskúma dôkazy z hľadiska existencie a povahy príslušného opatrenia a poskytne členovi uplatňujúcemu alebo udržujúcemu takéto opatrenie príležitosť preukázať, že príslušné opatrenie nie je zakázanou subvenciou. PGE správu o svojich záveroch predloží v časovom limite stanovenom porotou. Závery PGE k otázke, či príslušné opatrenie je, alebo nie je zakázanou subvenciou, musí porota prijať bez zmeny.
4.6 Porota predloží svoju záverečnú správu sporným stranám. Správa sa rozošle všetkým členom do 90 dní od dátumu, keď bola porota zriadená a boli jej dané podmienky na pôsobnosť.
4.7 Ak sa dokáže, že príslušné opatrenie je zakázaná subvencia, porota odporučí, aby ju člen, ktorý poskytuje subvenciu, bezodkladne zrušil. Porota preto vo svojom odporúčaní určí lehotu, počas ktorej sa musí opatrenie zrušiť.
4.8 Do 30 dní od rozoslania správy skupiny expertov všetkým členom DSB prijme správu, kým jedna zo strán zúčastnená v spore oficiálne neoznámi DSB svoje rozhodnutie odvolať sa, alebo DSB jednomyseľne rozhodne správu neprijať.
4.9 V prípade odvolania proti správe poroty vydá Odvolací orgán svoje rozhodnutie do 30 dní odo dňa, keď sporná strana oficiálne oznámila úmysel odvolať sa. Ak Odvolací orgán usúdi, že nemôže vydať svoju správu do 30 dní, bude písomne informovať DSB o dôvodoch odkladu spolu s odhadom lehoty, v rámci ktorej svoju správu predloží. V žiadnom prípade však toto konanie nesmie prekročiť 60 dní. Odvolaciu správu musí schváliť DSB a bezpodmienečne ju musia prijať sporné strany, ak DSB jednomyseľne nerozhodne do 20 dní od jej zaslania členom,8) že odvolaciu správu neprijme.
4.10 V prípade, že sa odporúčanie DSB nesplní v lehote stanovenej porotou, ktorá začína plynúť od dátumu schválenia správy poroty alebo správy Odvolacieho orgánu, DSB umožní sťažujúcemu sa členovi právo vykonať primerané9) protiopatrenia, ak sa DSB jednomyseľne nerozhodol žiadosť zamietnuť.
4.11 V prípade, že sporná strana požiada o rozhodcovské konanie podľa článku 22 ods. 6 Dohovoru o urovnávaní sporov, rozhodca určí, či protiopatrenia sú primerané.10)
4.12 Na účely sporov vedených podľa tohto článku, s výnimkou lehôt výslovne stanovených v tomto článku, sa lehoty uplatňované podľa Dohovoru o urovnávaní sporov pre vedenie takýchto sporov skrátia o polovicu.
ČASŤ III
NAPADNUTEĽNÉ SUBVENCIE
Článok 5
Nepriaznivé účinky
Žiaden člen použitím akejkoľvek subvencie uvedenej v článku 1 ods. 1 a 2 by nemal spôsobiť nepriaznivé účinky záujmom iných členov, t. j.
a) ujmu domácemu výrobnému odvetviu iného člena,11)
b) zrušenie alebo zníženie výhod získaných priamo alebo nepriamo iným členom podľa GATT 1994, predovšetkým výhod z koncesií viazaných podľa článku II GATT 1994,12)
c) vážnu ujmu na záujmoch iného člena.13)
Tento článok sa nevzťahuje na subvencie udržiavané na poľnohospodárske výrobky podľa ustanovení článku 13 Dohody o poľnohospodárstve.
Článok 6
Vážna ujma
6.1 Vážna ujma podľa článku 5 písm. c) bude existovať v prípade, ak
a) celkové subvencovanie výrobku ad valorem14) presiahne 5 percent,15)
b) subvencie pokrývajú prevádzkové straty, ktoré vznikli vo výrobnom odvetví,
c) subvencie pokrývajú prevádzkové straty, ktoré vznikli vo výrobnom podniku, okrem jednorazových opatrení, ktoré nie sú trvalé a nemôžu sa pre tento podnik opakovať a ktoré sa prijímajú iba na poskytnutie času na vypracovanie dlhodobých riešení a na zabránenie akútnych sociálnych problémov,
d) ide o priame odpustenie dlhu, t. j. o odpustenie vládneho úveru a darov na pokrytie splácania dlhu.16)
6.2 Napriek ustanoveniam odseku 1 nebude sa za vážnu ujmu pokladať, ak subvencujúci člen preukáže, že príslušná subvencia nespôsobila účinky uvedené v odseku 3.
6.3 Vážna ujma v zmysle článku 5 písm. c) môže vzniknúť vždy, keď nastane jeden prípad alebo niekoľko z týchto prípadov:
a) účinkom subvencie je zabránenie alebo sťaženie dovozu obdobného výrobku iného člena na trh subvencujúceho člena,
b) účinkom subvencie je zabránenie alebo sťaženie vývozu obdobného výrobku iného člena z trhu tretej krajiny,
c) účinkom subvencie je podstatné podhodnotenie ceny subvencovaných výrobkov v porovnaní s cenou obdobného výrobku iného člena na rovnakom trhu alebo podstatné stlačenie cien, cenový pokles alebo strata predajov na rovnakom trhu,
d) účinkom subvencie je zvýšenie podielu subvencujúceho člena na svetovom trhu s príslušným základným výrobkom alebo tovarom17) v porovnaní s priemerným podielom počas uplynulých 3 rokov, pričom má toto zvýšenie povahu trvalého trendu počas obdobia poskytovania subvencie.
6.4 Na účely odseku 3 b) zabránenie alebo sťaženie vývozu zahŕňa akýkoľvek prípad, keď sa s výnimkou odseku 7 preukázalo, že nastala zmena pomerných podielov na trhu v neprospech nesubvencovaného obdobného výrobku (počas primerane reprezentatívneho časového úseku dostatočného na preukázanie jasných trendov vo vývoji na trhu príslušného výrobku, ktorým za obvyklých podmienok bude čas trvania aspoň jeden rok). „Zmena relatívnych podielov na trhu" zahŕňa ktorúkoľvek z týchto situácií: a) zvýši sa podiel subvencovaného výrobku na trhu, b) podiel subvencovaného výrobku na trhu zostáva nezmenený za podmienok, pri ktorých by sa bez subvencie znížil, c) podiel subvencovaného výrobku na trhu klesne, ale pomalším tempom, ako by tomu bolo bez poskytnutia subvencie.
6.5 Na účely odseku 3 c) podhodnotenie ceny zahŕňa akýkoľvek prípad, v ktorom sa toto podhodnotenie ceny preukázalo prostredníctvom porovnania cien subvencovaného výrobku s cenami nesubvencovaného obdobného výrobku dodávaného na rovnaký trh. Porovnanie sa vykoná na rovnakej obchodnej úrovni a v porovnateľnom čase, pri náležitom zohľadnení akéhokoľvek ďalšieho faktora ovplyvňujúceho porovnateľnosť cien. Ak však také priame porovnanie nie je možné, existencia podhodnotenia ceny sa môže preukázať na základe jednotkových hodnôt vývozu.
6.6 Každý člen, u ktorého na trhu nastala údajne vážna ujma s výnimkou ustanovení prílohy V ods. 3, poskytne stranám v spore vzniknutom podľa článku 7 a porote ustanovenej v súlade s článkom 7 ods. 4 všetky príslušné informácie, ktoré možno získať, pokiaľ ide o zmeny podielov na trhu sporných strán, ako aj o zodpovedajúce ceny príslušných výrobkov.
6.7 Zabránenie alebo sťaženie spôsobujúce vážnu ujmu podľa odseku 3 nevznikne, ak počas príslušného obdobia existuje ktorákoľvek z týchto okolností:18)
a) zákaz alebo obmedzenie vývozu obdobného výrobku sťažujúceho si člena alebo dovozu od sťažujúceho si člena na príslušné trhy tretích krajín,
b) rozhodnutie dovážajúcej vlády prevádzkujúcej obchodný monopol alebo štátny obchod s príslušným výrobkom nahradiť z neobchodných dôvodov dovoz sťažujúceho si člena dovozmi inej krajiny alebo krajín,
c) prírodné katastrofy, štrajky, dopravné poruchy alebo iné prípady vyššej moci podstatne ovplyvňujúce výrobu, kvalitu, množstvo alebo ceny výrobku, ktorý má sťažujúci si člen na vývoz,
d) existencia dohovorov obmedzujúcich vývoz sťažujúceho si člena,
e) dobrovoľné zníženie množstva príslušného výrobku na vývoz od sťažujúceho si člena (vrátane, medziiným, situácie, keď firmy sťažujúceho si člena samy presunuli vývozy tohto výrobku na nové trhy),
f) nedodržiavanie noriem alebo iných regulačných opatrení v dovážajúcej krajine.
6.8 Ak nenastali okolnosti uvedené v odseku 7, existencia vážneho poškodenia by sa mala určiť na základe informácií predložených alebo získaných od poroty vrátane informácií predložených podľa ustanovení prílohy V.
6.9 Tento článok sa nevzťahuje na udržiavané subvencie pre poľnohospodárske výrobky, ako to ustanovuje článok 13 Dohody o poľnohospodárstve.
Článok 7
Opravné opatrenia
7.1 Pokiaľ nie je v ustanovení článok 13 Dohody o poľnohospodárstve ustanovené inak, kedykoľvek má člen dôvod domnievať sa, že akákoľvek subvencia uvedená v článku 1, udeľovaná alebo udržiavaná iným členom vyvoláva poškodenie jeho domáceho výrobného odvetvia, zrušenie alebo oslabenie výhod, alebo vážnu ujmu, tento člen môže požiadať o konzultácie s týmto druhým členom.
7.2 Žiadosť o konzultácie podľa odseku 1 bude obsahovať dostupné dôkazy týkajúce sa a) existencie a povahy príslušnej subvencie a b) poškodenia spôsobeného domácemu výrobnému odvetviu alebo zrušenia, alebo oslabenia výhod alebo vážnej ujmy,19) ak ide o záujmy člena požadujúceho konzultácie.
7.3 Na základe žiadosti o konzultácie podľa odseku 1 je člen, o ktorom sa druhý člen domnieva, že poskytuje alebo udržuje príslušné subvencie, povinný pristúpiť na také konzultácie čo najrýchlejšie. Cieľom konzultácií je objasniť fakty a dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie.
7.4 Ak konzultácie nevedú k vzájomne prijateľnému riešeniu do 6020) dní, ktorýkoľvek člen, ktorý je stranou v týchto konzultáciách, môže predložiť záležitosť DSB na zriadenie poroty, ak DSB jednomyseľne nerozhodne porotu nezriadiť. Zloženie poroty a jej právomoc budú stanovené do 15 dní od jej zriadenia.
7.5 Porota záležitosť preskúma a predloží sporným stranám záverečnú správu. Správa sa musí rozposlať všetkým členom do 120 dní od dátumu, keď bolo rozhodnuté o zložení poroty a stanovení jej právomoci.
7.6 Do 30 dní od vydania správy poroty všetkým členom bude správa prijatá v DSB,21) ak jedna zo sporných strán oficiálne neoznámi DSB svoje rozhodnutie odvolať sa alebo ak DSB jednomyseľne nerozhodne, že správu neprijme.
7.7 V prípade odvolania sa proti správe poroty vydá Odvolací orgán svoje rozhodnutie do 60 dní odo dňa, keď sporná strana formálne oznámila svoj úmysel odvolať sa. Ak Odvolací orgán usúdi, že nemôže vydať svoju správu do 60 dní, bude písomne informovať DSB o dôvodoch odkladu spolu s odhadom lehoty, v rámci ktorej predloží svoju správu. V žiadnom prípade však nesmie tento postup prekročiť 90 dní. Správu o odvolaní schváli DSB a bezpodmienečne ju prijmú sporné strany, pokiaľ DSB jednomyseľne nerozhodne do 20 dní od jej vydania členom,22) že správu o odvolaní neprijíma.
7.8 Keď je správa poroty alebo správa Odvolacieho orgánu prijatá a je v nej ustanovené, že akákoľvek subvencia vyvolala nepriaznivé účinky na oblasť záujmov iného člena v zmysle článku 5 tejto dohody, člen poskytujúci alebo udržujúci takú subvenciu podnikne príslušné kroky vedúce k odstráneniu nepriaznivých účinkov, prípadne k zrušeniu subvencie.
7.9 V prípade, že člen nepodnikne príslušné kroky vedúce k odstráneniu nepriaznivých účinkov subvencie alebo k zrušeniu subvencie do 6 mesiacov odo dňa, keď DSB prijal správu poroty alebo správu Odvolacieho orgánu, a pokiaľ nedošlo k dohode o kompenzácii, DSB poskytne sťažujúcemu sa členovi právo prijať protiopatrenia úmerné stupňu a povahe zistených nepriaznivých účinkov, ak DSB jednomyseľne nerozhodne o odmietnutí žiadosti.
7.10 V prípade, že sporná strana požiada o rozhodcovské konanie podľa článku 22 ods. 6 Dohovoru o urovnávaní sporov, rozhodca určí, či protiopatrenia sú úmerné stupňu a povahe zistených nepriaznivých účinkov.
ČASŤ IV
NENAPADNUTEĽNÉ SUBVENCIE
Článok 8
Určenie nenapadnuteľných subvencií
8.1 Za nenapadnuteľné subvencie sa považujú tieto subvencie:23)
a) subvencie, ktoré nie sú špecifické v zmysle článku 2,
b) subvencie, ktoré sú špecifické v zmysle článku 2, ale ktoré spĺňajú všetky podmienky ustanovené v odsekoch 2 a), 2 b) alebo 2 c).
8.2 Bez ohľadu na ustanovenia častí III a V sú nenapadnuteľné tieto subvencie:
a) pomoc na výskumné činnosti vykonávané firmami alebo inštitúciami ďalšieho vzdelávania alebo výskumu na zmluvnom základe s organizáciami, ak:24),25),26)
pomoc kryje27) najviac 75 % nákladov na priemyselný výskum28)
alebo 50 % nákladov na predkonkurenčnú rozvojovú činnosť,29),30)
a za predpokladu, že taká pomoc je obmedzená výlučne na
i) osobné náklady (výskumní pracovníci, technici a ďalší pomocný personál zamestnaný výlučne vo výskumnej činnosti),
ii) náklady na prístroje, zariadenia, pozemky a budovy používané výlučne a trvale na výskumnú činnosť (okrem tých, ktoré sa poskytujú na obchodnom základe),
iii) náklady na konzultácie a im zodpovedajúce služby používané výlučne na výskumnú činnosť vrátane výskumu, technických poznatkov, patentov atď. zakúpených z vonkajších zdrojov,
iv) dodatočné režijné náklady, ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumnej činnosti,
v) ostatné bežné náklady (ako sú náklady na materiál, dodávky a podobne), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumnej činnosti,
b) pomoc znevýhodneným regiónom na území člena, ak je súčasťou všeobecného rámca regionálneho rozvoja31) a je nešpecifická (v zmysle článku 2) v regiónoch, ktoré majú na ňu právo, za predpokladu, že
i) každý znevýhodnený región musí byť jasne označený ako súvislá geografická oblasť, ktorá je hospodársky a administratívne vymedzená,
ii) región sa považuje za znevýhodnený na základe neutrálnych a objektívnych kritérií32) ukazujúcich, že ťažkosti regiónu vznikajú z viac než dočasných okolností; tieto kritériá musia byť jasne vyjadrené v právnom predpise, nariadení alebo v inom oficiálnom dokumente tak, aby ich bolo možné overiť,
iii) kritériá budú zahŕňať mieru hospodárskeho rozvoja, ktorá bude založená na najmenej jednom z týchto ukazovateľov:
- buď na príjme na hlavu, alebo na príjme domácnosti na hlavu, alebo hrubom domácom produkte na hlavu, ktorý nesmie prekročiť 85 % priemeru na danom území,
- miere nezamestnanosti, ktorá musí byť najmenej 110 % priemeru na danom území, meraných za trojročné obdobie; také meranie však môže byť súhrnné a môže obsahovať iné faktory,
c) pomoc na podporu úpravy existujúcich zariadení33) podľa nových ekologických požiadaviek ustanovených zákonom alebo právnym predpisom, ktoré vyvolávajú väčšie ťažkosti a finančnú záťaž pre firmy, za predpokladu, že táto pomoc
i) je jednorazovým neopakovaným opatrením,
ii) je obmedzená na 20 % nákladov na úpravu,
iii) nepokryje náklady na výmenu a fungovanie podporovanej investície, ktoré musí v plnej miere hradiť firma,
iv) priamo a primerane súvisí s obmedzením nečistôt a znečisťovania, ktoré firma plánuje, a nepokryje hocijaké úspory výrobných nákladov, ktoré možno dosiahnuť,
v) je dostupná všetkým firmám, ktoré si môžu osvojiť nové zariadenia a/alebo výrobné procesy.
8.3 Subvenčný program, ktorého sa týkajú ustanovenia odseku 2, sa pred realizáciou oznámi výboru v súlade s ustanoveniami časti VII. Ktorékoľvek také oznámenie bude dostatočne presné, aby dávalo ostatným členom možnosť zhodnotiť, či program zodpovedá podmienkam a kritériám ustanoveným v príslušných ustanoveniach odseku 2. Členovia ďalej poskytnú výboru každoročne aktualizáciu týchto oznámení predovšetkým dodaním informácií o celkových výdavkoch na každý program a o každej úprave programu. Ostatní členovia majú právo požadovať informácie o jednotlivých prípadoch subvencovania v rámci oznámeného programu.34)
8.4 Sekretariát na žiadosť člena preskúma oznámenie podané podľa odseku 3, a ak je to nutné, môže od subvencujúceho člena požadovať dodatočné informácie týkajúce sa príslušného oznámeného programu. Sekretariát predloží správu o svojich nálezoch výboru. Výbor potom na žiadosť bezodkladne preskúma nález Sekretariátu (alebo ak Sekretariát preskúmanie nevyžiadal, samotné oznámenie) s cieľom zistiť, či podmienky a kritériá ustanovené v odseku 2 sa splnili. Postup ustanovený v tomto odseku sa skončí najneskôr na prvom riadnom zasadnutí výboru nasledujúcom po oznámení subvenčného programu, ak uplynuli najmenej dva mesiace medzi týmto oznámením a riadnym rozhodnutím výboru. Postup pri preskúmaní uvedený v tomto odseku sa bude na žiadosť uplatňovať na zásadné úpravy programu oznámeného v ročných aktualizáciách uvedených v odseku 3.
8.5 Zistenie výboru uvedené v odseku 4 alebo skutočnosť, že výbor nedospel k spracovaniu takéhoto zistenia, alebo v jednotlivých prípadoch nedodržanie podmienok stanovených v oznámenom programe, sa na žiadosť člena predloží na záväzné rozhodcovské konanie. Rozhodcovský orgán predloží svoje závery členom do 120 dní odo dňa, keď mu bola vec postúpená. Ak nie je v tomto odseku ustanovené inak, bude sa na rozhodcovské konanie vedené podľa tohto odseku vzťahovať Dohovor o urovnávaní sporov.
Článok 9
Konzultácie a oprávnené opravné prostriedky
9.1 Ak sa má v priebehu uskutočňovania programu uvedeného v článku 8 ods. 2 niektorý člen dôvody domnievať, že tento program napriek tomu, že zodpovedá kritériám podľa článku 8 ods. 2, viedol k vážnym nepriaznivým účinkom na domáce výrobné odvetvie tohto člena, ako je spôsobenie škody, ktorú by bolo ťažko napraviť, môže tento člen požiadať o konzultácie s členom, ktorý poskytuje alebo udržuje subvenciu.
9.2 Ak bola podaná žiadosť o konzultácie podľa odseku 1, vstúpi člen poskytujúci alebo udržiavajúci príslušný subvenčný program do týchto konzultácií čo najskôr. Cieľom konzultácií bude objasnenie faktov o situácii a dosiahnutie vzájomne prijateľného riešenia.
9.3 Ak sa do 60 dní odo dňa žiadosti o konzultácie nedosiahne pri konzultáciách podľa odseku 2 vzájomne prijateľné riešenie, žiadajúci člen môže predložiť záležitosť výboru.
9.4 V prípade, že sa záležitosť predloží výboru, výbor okamžite preskúma uvedené fakty a dôkazy o účinkoch uvedených v odseku 1. Ak výbor zistí, že také účinky existujú, môže odporučiť subvencujúcemu členovi, aby pozmenil tento program tak, aby sa tieto účinky odstránili. Výbor predloží svoje závery do 120 dní odo dňa, keď mu bola záležitosť predložená podľa odseku 3. V prípade, že odporúčanie nie je splnené do 6 mesiacov, výbor splnomocní žiadajúceho člena prijať primerané protiopatrenia zodpovedajúce povahe a stupňu zistených účinkov.
ČASŤ V
VYROVNÁVACIE OPATRENIA
Článok 10
Uplatňovanie článku VI GATT 199435)
Členovia podniknú všetky nevyhnutné kroky, aby zabezpečili, že uplatnenie vyrovnávacieho cla36) na ľubovoľný výrobok pochádzajúci z územia jedného člena a dovážaný na územie iného člena je v súlade s ustanoveniami článku VI GATT 1994 a s podmienkami tejto dohody. Vyrovnávacie clá sa môžu uplatniť len na základe začatých37) prešetrení a spravovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody a Dohody o poľnohospodárstve.
Článok 11
Začatie a ďalší postup prešetrenia
11.1 Ak ustanovenia uvedené v článku 11 ods. 6 neustanovia inak, prešetrenie na zistenie existencie, stupňa a účinku každej údajnej subvencie sa začne na základe písomnej žiadosti predloženej domácim výrobným odvetvím alebo v jeho mene.
11.2 Žiadosť podľa odseku 1 bude zahŕňať dostatočný dôkaz o existencii a) subvencie, a ak to bude možné, jej sumu, b) ujmy v zmysle článku VI GATT 1994 podľa interpretácie tejto dohody a c) príčinnej súvislosti medzi subvencovanými dovozmi a údajnou ujmou. Jednoduché tvrdenie nepodložené príslušným dôkazom nemožno považovať za dostatočné na to, aby vyhovelo ustanoveniam tohto odseku. Žiadosť bude obsahovať tieto žiadateľovi dostupné informácie:
i) totožnosť žiadateľa a uvedenie objemu a hodnoty domácej výroby obdobného výrobku predloženého žiadateľom. Ak sa písomná žiadosť podáva v mene domáceho výrobného odvetvia, žiadosť určí výrobné odvetvie, v ktorého mene sa žiadosť podáva, zoznam všetkých známych domácich výrobcov obdobného výrobku (alebo zväzu domácich výrobcov obdobného výrobku) a v možnom rozsahu uvedenie objemu a hodnoty domácej výroby obdobného výrobku pripadajúcich na týchto výrobcov,
ii) úplný opis údajne subvencovaného výrobku, názov príslušnej krajiny alebo krajín pôvodu alebo vývozu, totožnosť každého známeho vývozcu alebo zahraničného výrobcu a zoznam známych osôb dovážajúcich príslušný výrobok,
iii) dôkaz týkajúci sa existencie, sumy a povahy príslušnej subvencie,
iv) dôkaz o tom, že údajnú ujmu domácemu výrobnému odvetviu spôsobili subvencované dovozy prostredníctvom účinkov subvencie. Tento dôkaz zahŕňa informácie o vývoji objemu údajne subvencovaných dovozov, o vplyve týchto dovozov na ceny obdobného výrobku na domácom trhu a z toho vyplývajúci vplyv týchto dovozov na domáce výrobné odvetvie preukázaný príslušnými činiteľmi a ukazovateľmi, ktoré sú uvedené v článku 15 ods. 2 a 4 vzťahujúcimi sa na stav domáceho výrobného odvetvia.
11.3 Úrady preskúmajú správnosť a úplnosť dôkazu uvedeného v žiadosti o určenie, či je dôkaz dostatočný na odôvodnenie prešetrenia.
11.4 Prešetrenie sa podľa odseku 1 nesmie začať, kým úrady na základe preskúmania, do akej miery existuje podpora alebo nesúhlas so žiadosťou podľa vyjadrenia38) domácich výrobcov obdobného výrobku, neurčia, že žiadosť bola predložená domácim výrobným odvetvím alebo v jeho mene.39) Žiadosť sa bude považovať za predloženú domácim výrobným odvetvím alebo v jeho mene, ak ju podporujú tí domáci výrobcovia, ktorých súhrnná výroba tvorí viac ako 50 % celkovej výroby obdobného výrobku tej časti domáceho výrobného odvetvia, ktorá vyjadruje svoju podporu alebo nesúhlas so žiadosťou. Prešetrenie sa však nezačne, ak domáci výrobcovia výslovne podporujúci žiadosť predstavujú menej ako 25 % z celkovej výroby obdobného výrobku vyrábaného domácim výrobným odvetvím.
11.5 Ak sa neprijalo rozhodnutie začať prešetrenie, úrady vylúčia akékoľvek zverejnenie žiadosti na začatie prešetrenia.
11.6 Ak za zvláštnych okolností príslušné úrady rozhodnú začať konanie bez toho, aby dostali písomnú žiadosť od domáceho výrobného odvetvia alebo v jeho mene, budú takto postupovať len vtedy, ak majú dostatočný dôkaz o existencii subvencie, ujmy a príčinnej súvislosti, ako to uvádza odsek 2 odôvodňujúci začatie prešetrenia.
11.7 Dôkaz o subvencii aj o ujme sa musí posudzovať súčasne a) pri rozhodnutí, či začať prešetrenie, a b) následne v priebehu prešetrenia, a to najneskôr prvý deň, keď sa môžu v súlade s ustanoveniami tejto dohody uplatniť dočasné opatrenia.
11.8 V prípadoch, keď sa výrobky nedovážajú priamo z krajiny pôvodu, ale sa vyvážajú dovážajúcemu členovi cez sprostredkujúcu krajinu, ustanovenia tejto dohody platia v plnom rozsahu a transakcia alebo transakcie na účely tejto dohody sa musia posudzovať tak, ako keby sa uskutočnili medzi krajinou pôvodu a krajinou dovozu.
11.9 Žiadosť podľa odseku 1 sa zamietne a prešetrenie sa okamžite skončí, len čo príslušné orgány majú uspokojivo doložené, že neexistuje dostatočný dôkaz o subvencovaní alebo o ujme, ktoré by ich oprávňovali konať v tejto veci. Okamžite bude skončené konanie v prípadoch, kde suma subvencie je de minimis alebo kde je objem subvencovaného dovozu, skutočného alebo možného, alebo rozsah ujmy zanedbateľný. Na účely tohto odseku sa suma subvencie bude považovať za de minimis, ak je subvencia nižšia ako 1 % ad valorem.
11.10 Prešetrenie nesmie prekážať procedúre colného odbavenia.
11.11 Prešetrenie bude okrem zvláštnych okolností skončené v priebehu jedného roka po jeho začatí a v žiadnom prípadne nesmie trvať dlhšie ako 18 mesiacov.
Článok 12
Dôkaz
12.1 Zúčastnení členovia a všetky strany, ktoré sa zúčastňujú prešetrenia o vyrovnávacom cle, budú oboznámení s tým, aké informácie úrady požadujú, a poskytne sa im rozsiahla možnosť predložiť písomne všetky dôkazy, ktoré považujú v príslušnom prešetrení za dôležité.
12.1.1 Vývozcom, zahraničným výrobcom alebo zúčastneným členom po prijatí dotazníka, ktorý sa používa v prešetrení o vyrovnávacom cle, sa povolí najmenej 30-dňová lehota na odpoveď.40) Akákoľvek žiadosť na predĺženie 30-dňovej lehoty by sa mala primerane posúdiť a podľa okolností prípadu by sa také predĺženie malo povoliť, kedykoľvek to len bude možné.
12.1.2 S výnimkou záväzkov o ochrane dôverných informácií bude písomný dôkaz predložený jedným zúčastneným členom alebo zúčastnenou stranou okamžite sprístupnený ostatným zúčastneným členom alebo stranám zúčastňujúcich sa na prešetrení.
12.1.3 Úrady ihneď po začatí prešetrenia poskytnú plný text písomnej žiadosti, ktorú dostali podľa článku 11 ods. 1, známym vývozcom41) a úradom vyvážajúceho člena a na požiadanie ho dajú k dispozícii iným zúčastneným stranám. Primeraná pozornosť sa bude venovať ochrane dôverných informácií, ako je to uvedené v odseku 4.
12.2 Zúčastnení členovia a zúčastnené strany budú mať po zdôvodnení tiež právo predložiť informácie ústne. Keď sa také informácie poskytnú ústne, od zúčastnených členov a zúčastnených strán sa bude požadovať, aby ich predložili v písomnej podobe. Akékoľvek rozhodnutie prešetrujúcich úradov sa môže zakladať iba na takých informáciách a argumentoch, ktoré sú v spisoch tohto úradu a ktoré boli dostupné zúčastneným členom a zúčastneným stranám zúčastňujúcich sa na prešetrení s primeraným ohľadom na potrebu chrániť dôverné informácie.
12.3 Úrady poskytnú vždy, ak je to možné, včas všetkým zúčastneným členom a zúčastneným stranám príležitosť zoznámiť sa so všetkými informáciami významnými pre uplatnenie ich veci, ktoré nie sú dôverné podľa odseku 4 a ktoré úrady používajú pri prešetrení o vyrovnávacom cle, ako aj na prípravu argumentácie na základe týchto informácií.
12.4 S každou informáciou, ktorá je svojou povahou dôverná (napríklad preto, že jej zverejnenie by poskytlo významnú konkurenčnú výhodu pre konkurenta alebo jej zverejnenie by malo významné nepriaznivé účinky pre osobu poskytujúcu informáciu alebo pre osobu, od ktorej táto osoba informáciu získala) alebo ktorú na dôvernom základe poskytli strany zúčastňujúce sa prešetrenia, sa bude po preukázaní náležitého odôvodnenia úradmi ako s takou zaobchádzať. Taká informácia nebude zverejnená bez zvláštneho povolenia strany, ktorá ju predložila.42)
12.4.1 Úrady požiadajú zúčastnených členov alebo zúčastnené strany poskytujúce dôverné informácie, aby poskytli z nich zhrnutie, ktoré nemá dôvernú povahu. Toto zhrnutie bude dostatočne podrobné, aby umožnilo primerané pochopenie podstaty informácie, ktorá je poskytnutá ako dôverná. Za výnimočných okolností môžu títo členovia alebo strany oznámiť, že taká informácia nie je vhodná na vypracovanie zhrnutia. Za týchto výnimočných okolností sa musí poskytnúť vyhlásenie o dôvodoch, prečo nie je možné zhrnutie vypracovať.
12.4.2 Ak však úrady zistia, že žiadosť o dôverné zaobchádzanie nie je oprávnená, a ak poskytovateľ informácií nie je ochotný ju zverejniť alebo dať súhlas na jej zverejnenie v zovšeobecnenej alebo v súhrnnej podobe, úrady nemusia túto informáciu vziať do úvahy, kým sa z vhodných zdrojov nepresvedčia, že informácia je správna.43)
12.5 S výnimkou okolností uvedených v odseku 7 sa úrady v priebehu prešetrenia presvedčia o presnosti informácií poskytnutých zúčastnenými členmi alebo zúčastnenými stranami, na ktorých základe sa ich tvrdenia zakladajú.
12.6 Úrady vykonávajúce prešetrenia môžu, ak to bude nutné, uskutočniť prešetrenie na území ostatných členov, ak to dostatočne včas oznámili príslušnému členovi a ak tento člen proti tomu neprotestuje. Ďalej môžu úrady vykonávajúce prešetrenie uskutočniť prešetrenie v priestoroch firmy a môžu skúmať spisy firmy, ak a) s tým firma súhlasí a b) príslušný člen je o tom vyrozumený a nemá námietky. Postupy ustanovené v prílohe VI sa vzťahujú na prešetrenie v priestoroch firmy. S výnimkou záväzkov o ochrane dôverných informácií úrady sprístupnia výsledky akéhoľkovek prešetrenia alebo ich podľa odseku 8 zverejnia firmám, ktorých sa týkajú, a môžu ich poskytnúť aj žiadateľom.
12.7 V prípadoch, keď hociktorý zúčastnený člen alebo zúčastnená strana odmietne prístup k nutnej informácii alebo ju inak neposkytne v rámci primeraného obdobia, alebo výrazne bráni prešetreniu, možno na základe dostupných faktov uskutočniť predbežné alebo konečné, kladné alebo záporné rozhodnutia.
12.8 Úrady budú pred vypracovaním konečného rozhodnutia informovať všetkých zúčastnených členov alebo zúčastnené strany o podstatných posudzovaných skutočnostiach, ktoré tvoria základ pre rozhodnutie, či uplatniť konečné opatrenia. Toto zverejnenie by sa malo uskutočniť v dostatočnom časovom predstihu, aby si strany mohli brániť vlastné záujmy.
12.9 Na účely tejto dohody bude výraz „zúčastnené strany" zahŕňať
i) vývozcu alebo zahraničného výrobcu, alebo dovozcu výrobku, ktorý je predmetom prešetrenia, alebo obchodný či podnikateľský zväz, v ktorom je väčšina členov výrobcami, vývozcami alebo dovozcami tohto výrobku,
ii) výrobcu obdobného výrobku dovážajúceho člena alebo obchodný a podnikateľský zväz, ktorého väčšina členov vyrába obdobný výrobok na území dovážajúceho člena. Tento zoznam nebráni členom, aby umožnili iným ako uvedeným domácim a zahraničným stranám, aby ich považovali za zúčastnené strany.
12.10 Úrady poskytnú príležitosť priemyselným užívateľom výrobku, ktorý je predmetom prešetrenia, a reprezentatívnym spotrebným organizáciám v prípadoch, keď sa tento výrobok bežne predáva v maloobchodnej sieti, aby poskytli informácie vzťahujúce sa na prešetrenie, ak ide o subvencovanie, ujmu a príčinnú súvislosť.
12.11 Úrady zoberú náležite do úvahy ťažkosti, ktoré zaznamenali zúčastnené strany, predovšetkým malé podniky, pri predkladaní požadovaných informácií, a poskytnú im akúkoľvek dostupnú pomoc.
12.12 Uvedené postupy nie sú zamýšľané tak, aby bránili úradom člena v rýchlom postupe, ak ide o začatie prešetrenia, dosiahnutie predbežných alebo konečných, kladných alebo záporných rozhodnutí, alebo o uplatnenie dočasných alebo konečných opatrení v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto dohody.
Článok 13
Konzultácie
13.1 Čo najskôr po prijatí žiadosti podľa článku 11 a v každom prípade pred začatím každého prešetrenia budú členovia, ktorých výrobky môžu byť predmetom tohto prešetrenia, pozvaní na konzultácie s cieľom objasniť situáciu, ak ide o záležitosti uvedené v článku 11 ods. 2, a dosiahnuť vzájomne dohodnuté riešenie.
13.2 Ďalej v priebehu prešetrenia bude členom, ktorých výrobky sú predmetom tohto prešetrenia, poskytnutá primeraná príležitosť pokračovať v konzultáciách, aby sa tak mohla objasniť skutočná situácia a dosiahnuť vzájomne dohodnuté riešenie.44)
13.3 Bez toho, aby sa to dotklo povinnosti poskytnúť primeranú príležitosť na konzultácie, nemajú viesť tieto ustanovenia týkajúce sa konzultácií k tomu, aby bránili úradom člena prirýchlo postupovať, ak ide o začatie prešetrenia, dosiahnutie predbežných alebo konečných, kladných alebo záporných rozhodnutí, alebo o uplatnenie dočasných alebo konečných opatrení v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
13.4 Člen, ktorý má v úmysle začať ľubovoľné prešetrenie alebo ktorý vykonáva také prešetrenie, umožní na požiadanie člena alebo členov, ktorých výrobky sú predmetom tohto prešetrenia, prístup k nedôvernému dôkazu vrátane nedôverného zhrnutia dôverných údajov, ktoré sa použijú na začatie alebo na vykonávanie prešetrenia.
Článok 14
Výpočet výšky subvencie v podobe výhody pre príjemcu
Každá metóda použitá na účely časti V úradom vykonávajúcim prešetrenie na výpočet výhody pre príjemcu, poskytnutej podľa článku 1 ods. 1 bude ustanovená v národnej legislatíve alebo vo vykonávacích právnych predpisoch príslušného člena a jej uplatnenie v každom konkrétnom prípade bude prehľadné a náležite vysvetlené. Každá taká metóda musí ďalej vyhovovať týmto zásadám:
a) poskytnutie základného kapitálu vládou sa nebude považovať za poskytnutie výhody, ak investičné rozhodnutie nemožno považovať za nezlučiteľné s bežnou investičnou praxou (vrátane poskytnutia rizikového kapitálu) súkromných investorov na území tohto člena,
b) vládna pôžička sa nebude považovať za poskytnutie výhody, ak neexistuje rozdiel medzi sumou, ktorú firma získavajúca pôžičku platí za vládnu pôžičku, a sumou, ktorú by firma platila za porovnateľnú obchodnú pôžičku, ktorú by mohla skutočne získať na trhu. V tomto prípade bude výhoda predstavovať rozdiel medzi týmito dvoma sumami,
c) vládna záruka pôžičky sa nebude považovať za poskytnutie výhody, ak neexistuje rozdiel medzi sumou, ktorú firma získavajúca záruku platí za pôžičku garantovanú vládou, a sumou, ktorú by firma zaplatila za porovnateľnú obchodnú pôžičku bez vládnej garancie. V tomto prípade bude výhoda predstavovať rozdiel medzi týmito dvoma sumami upravenými o rozdiely v poplatkoch,
d) dodávka tovaru alebo služieb alebo nákup tovaru vládou sa nebude považovať za poskytnutie výhody, ak sa dodávka neuskutoční za menej ako primeranú odmenu alebo ak sa nákup uskutoční za vyššiu ako primeranú odmenu. Primeranosť odmeny sa určí v pomere k prevládajúcim trhovým podmienkam pre príslušný tovar alebo pre službu v krajine dodávky alebo nákupu (vrátane ceny, kvality, dostupnosti, schopnosti umiestniť sa na trhu, dopravy a iných podmienok nákupu alebo predaja).
Článok 15
Zisťovanie ujmy45)
15.1 Zisťovanie ujmy na účely článku VI GATT 1994 sa bude zakladať na skutočných dôkazoch a bude zahŕňať objektívne preskúmanie tak a) objemu subvencovaných dovozov a účinkov subvencovaných dovozov na ceny na domácom trhu s obdobnými výrobkami,46) ako b) nasledujúceho vplyvu týchto dovozov na domácich výrobcov týchto výrobkov.
15.2 Ak ide o objem subvencovaných dovozov, úrady vykonávajúce prešetrenie posúdia, či nastal významný nárast subvencovaných dovozov buď v absolútnych hodnotách, alebo v pomere k výrobe alebo k spotrebe dovážajúceho člena. Z hľadiska účinku subvencovaných dovozov na ceny úrady vykonávajúce prešetrenia posúdia, či subvencovanými dovozmi nastalo významné podhodnotenie cien v porovnaní s cenou obdobného výrobku dovážajúceho člena alebo či účinok týchto dovozov pôsobí inak významnou mierou, znižuje ceny alebo zabraňuje nárastu cien, ktorý by inak nastal vo významnej miere. Žiaden z týchto faktorov alebo niekoľko z nich nemôže byť bezpodmienečne rozhodujúci.
15.3 V prípadoch, keď sú súčasne predmetom prešetrení o vyrovnávacom cle dovozy výrobkov z viac ako z jednej krajiny, môžu úrady vykonávajúce prešetrenie úhrnne vyhodnotiť účinky týchto dovozov, iba ak zistia, že a) veľkosť subvencie stanovenej v pomere k dovozom z každej krajiny je vyššia ako úroveň de minimis, ako je to ustanovené v článku 11 ods. 9, a že objem dovozov z každej krajiny nie je zanedbateľný a b) súhrnné vyhodnotenie účinkov týchto dovozov je primerané z hľadiska podmienok konkurencie medzi dovážanými výrobkami a podmienkami konkurencie medzi dovážanými výrobkami a obdobným domácim výrobkom.
15.4 Preskúmanie účinku subvencovaných dovozov na domáce výrobné odvetvie bude zahŕňať vyhodnotenie všetkých príslušných ekonomických faktorov a ukazovateľov, ktoré majú vplyv na stav výrobného odvetvia vrátane skutočného a možného poklesu výroby, predajov, podielu na trhu, ziskov, produktivity, návratnosti investícií alebo využitia kapacity, faktorov ovplyvňujúcich domáce ceny, skutočných alebo možných záporných účinkov na tok peňazí, zásob, zamestnanosti, miezd, rastu, schopnosti zvýšiť kapitál alebo investície a v prípade poľnohospodárstva tiež, či sa zvýšili náklady vládnych podporných programov. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a ani jeden faktor, ani niekoľko z týchto faktorov nemôže byť rozhodujúci.
15.5 Musí sa dokázať, že subvencované dovozy spôsobujú prostredníctvom účinkov47) subvencií ujmu v zmysle tejto dohody. Dôkaz o príčinnej súvislosti medzi subvencovanými dovozmi a ujmou domácemu výrobnému odvetviu sa zakladá na preskúmaní všetkých príslušných dôkazov, ktoré úrady majú. Úrady takisto preskúmajú všetky známe faktory, iné, ako sú subvencované dovozy, ktoré súčasne poškodzujú domáce výrobné odvetvie, pričom ujmy spôsobené tými inými faktormi sa nesmú pripisovať subvencovaným dovozom. Faktory, ktoré môžu byť v tomto ohľade závažné, zahŕňajú okrem iného objem a ceny nesubvencovaných dovozov príslušného výrobku, zníženie dopytu alebo zmeny v štruktúre spotreby, obmedzujúce obchodné praktiky a konkurenciu medzi zahraničnými a domácimi výrobcami, rozvoj technológie a vývoznej výkonnosti a produktivitu domáceho výrobného odvetvia.
15.6 Účinok subvencovaných dovozov sa vyhodnotí vo vzťahu k domácej výrobe obdobného výrobku, ak dostupné údaje dovoľujú samostatnú identifikáciu tejto výroby na základe takých kritérií, ako je výrobný proces, predaje a zisky výrobcov. Ak taká samostatná identifikácia výroby nie je možná, účinky subvencovaných dovozov sa vyhodnotia preskúmaním výroby najbližšej skupiny alebo kategórie výrobkov, ktorá zahŕňa obdobný výrobok, na ktorý možno poskytnúť nevyhnutné informácie.
15.7 Zisťovanie hrozby podstatnej ujmy bude založené na faktoch a nie iba na tvrdeniach, dohadoch alebo na vzdialených možnostiach. Zmena okolností, ktorá by vytvorila situáciu, v ktorej by subvencia spôsobila ujmu, sa musí predvídať a musí byť bezprostredná. Pri určovaní, či ide o hrozbu podstatnej ujmy, by mali úrady posúdiť okrem iného tieto faktory:
i) povahu príslušnej subvencie alebo subvencií a účinky na obchod, ktoré pravdepodobne z toho vyplynú,
ii) významnú mieru nárastu subvencovaných dovozov na domácom trhu, ktorá naznačuje pravdepodobnosť podstatne zvýšených dovozov,
iii) dostatočnú voľne použiteľnú kapacitu alebo bezprostredné a podstatné zvýšenie kapacity vývozcu naznačujúce pravdepodobnosť podstatne zvýšených subvencovaných vývozov na trh dovážajúceho člena, pričom sa berie do úvahy schopnosť iných vývozných trhov absorbovať akékoľvek ďalšie vývozy,
iv) dovozy uskutočnené v cenách, ktoré budú mať za následok významné zníženie domácich cien alebo zamedzenie významného vzostupu domácich cien a ktoré by pravdepodobne zvýšili dopyt po ďalších dovozoch,
v) zásoby výrobku, ktorý je predmetom prešetrenia.
Ani jeden z týchto faktorov nemôže byť sám osebe rozhodujúci, ale súhrny posudzovaných faktorov musia viesť k záveru, že bezprostredne hrozia ďalšie subvencované vývozy a že ak sa neprijme ochranné opatrenie, dôjde k podstatnej ujme.
15.8 V prípadoch, keď hrozí, že subvencované dovozy spôsobia ujmu, bude sa uplatnenie vyrovnávacích opatrení posudzovať so zvláštnou starostlivosťou a takisto sa o ňom bude rozhodovať.
Článok 16
Definícia domáceho výrobného odvetvia
16.1 Na účely tejto dohody sa bude výraz „domáce výrobné odvetvie" až na výnimku uvedenú v odseku 2 vykladať tak, že sa vzťahuje na domácich výrobcov obdobného výrobku ako na celok alebo na tých z nich, ktorých spoločná výroba tvorí väčší podiel celkovej domácej výroby týchto výrobkov s výnimkou prípadov, keď sú výrobcovia v spojení48) s vývozcami alebo s dovozcami alebo sú sami dovozcovia údajne subvencovaného výrobku alebo obdobného výrobku z iných krajín; výraz “domáce výrobné odvetvie„ sa môže vykladať tak, že sa vzťahuje na zvyšok výrobcov.
16.2 Za výnimočných okolností môže byť územie člena v súvislosti s príslušnou výrobou rozdelené na dva konkurenčné trhy alebo na viac konkurenčných trhov a výrobcov v rámci každého trhu možno považovať za samostatné výrobné odvetvie, ak a) výrobcovia vo vnútri takého trhu predávajú celú alebo takmer celú svoju výrobu príslušného výrobku na tomto trhu a b) dopyt na tomto trhu nie je v podstatnej miere uspokojený výrobcami príslušného výrobku, ktorí majú sídlo na inom mieste tohto územia. Za týchto okolností možno zistiť ujmu aj tam, kde nie je väčšia časť celkového domáceho priemyselného odvetvia poškodená, za predpokladu, že sa subvencované dovozy sústreďujú na takýto izolovaný trh, a ďalej za predpokladu, že subvencované dovozy spôsobujú ujmu výrobcom celej alebo takmer celej výroby v rámci tohto trhu.
16.3 Keď sa domáce výrobné odvetvie vykladalo tak, že sa vzťahuje na výrobcov v určitej oblasti, t. j. na trh, ako je vymedzený v odseku 2, vyrovnávacie clá sa vyrubia iba na príslušné výrobky určené na konečnú spotrebu v tejto oblasti. Ak ústavný zákon dovážajúceho člena nepovoľuje vyrubenie vyrovnávacích ciel na tomto základe, môže dovážajúci člen vyrubiť vyrovnávacie clá bez obmedzenia iba vtedy, ak a) vývozcovia mali možnosť prestať vyvážať za subvencované ceny do danej oblasti alebo mali predložiť záruky podľa článku 18, ale príslušné záruky im v tomto ohľade urýchlene neposkytli, a b) takéto clá nemožno vyrubiť len na výrobky určitých výrobcov, ktorí zásobujú danú oblasť.
16.4 V prípadoch, kde dve krajiny alebo viaceré krajiny dosiahli podľa ustanovení článku XXIV ods. 8 a) GATT 1994 takú úroveň integrácie, že majú povahu jednotného spoločného trhu, výrobné odvetvie v celej integrovanej oblasti sa bude považovať za domáce výrobné odvetvie uvedené v odsekoch 1 a 2.
16.5 Na tento článok sa vzťahujú ustanovenia článku 15 ods. 6.
Článok 17
Dočasné opatrenia
17.1 Dočasné opatrenia sa môžu uplatňovať iba vtedy, ak
a) sa prešetrenie začalo v súlade s ustanoveniami článku 11, v tomto zmysle bolo vydané verejné oznámenie a zúčastneným členom a zúčastneným stranám sa príslušným spôsobom umožnilo predložiť informácie a pripomienky,
b) sa uskutočnilo predbežné kladné zisťovanie, že existuje subvencia a ujma domácemu výrobnému odvetviu spôsobená subvencovanými dovozmi,
c) príslušné úrady považujú takéto opatrenia za nevyhnutné na zabránenie ujmy, ktorá by mohla byť spôsobená počas prešetrovania.
17.2 Dočasné opatrenia môžu mať formu dočasných vyrovnávacích ciel zaručených hotovostnými vkladmi alebo obligáciami rovnajúcimi sa výške predbežne vypočítanej sume subvencovania.
17.3 Dočasné opatrenia sa nebudú uplatňovať skôr ako 60 dní od začiatku prešetrenia.
17.4 Uplatňovanie dočasných opatrení sa obmedzí na čo najkratšie obdobie nepresahujúce štyri mesiace.
17.5 Pri uplatňovaní dočasných opatrení sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení článku 19.
Článok 18
Záväzky
18.1 Prešetrenie sa môže49) prerušiť alebo skončiť bez uloženia dočasných opatrení alebo vyrovnávacích ciel, ak sa prijmú uspokojivé dobrovoľné záväzky, podľa ktorých
i) vláda vyvážajúceho člena súhlasí so zrušením alebo s obmedzením subvencie alebo prijme iné opatrenia, ktoré sa týkajú jej účinkov, alebo
ii) vývozca súhlasí s úpravou svojich cien tak, aby úrady vykonávajúce prešetrenie sa presvedčili, že poškodzujúci účinok subvencie je odstránený. Zvýšenie cien podľa takýchto záväzkov nebude vyššie, ako je nevyhnutné na vyrovnanie výšky subvencie. Je žiaduce, aby zvýšenie cien bolo nižšie, ako je výška subvencie, ak by toto zvýšenie bolo dostatočné na odstránenie ujmy domácemu výrobnému odvetviu.
18.2 Záväzky sa nesmú vyžadovať ani prijímať, ak úrady dovážajúceho člena neuskutočnili predbežné kladné zistenie o subvencii a ujme spôsobenej takouto subvenciou a ak v prípade záväzkov zo strany vývozov sa nezískal súhlas vyvážajúceho člena.
18.3 Ponúknuté záväzky sa nemusia prijať, ak úrady dovážajúceho člena považujú ich prijatie za nepraktické, napríklad ak je počet skutočných alebo možných vývozcov príliš vysoký alebo z iných dôvodov vrátane dôvodov všeobecnej politiky. Ak takýto prípad nastane a ak to bude možné, úrady uvedú vývozcovi dôvody, ktoré ich viedli k tomu, že považujú prijatie záväzkov za nevhodné, a poskytnú mu v čo najširšej možnej miere príležitosť mať k veci pripomienky.
18.4 Aj ak je záväzok prijatý, bude prešetrenie o subvencii a ujme napriek tomu skončené, ak si to želá vyvážajúci člen alebo sa tak rozhodne dovážajúci člen. Ak sa zistí, že nedošlo k subvencii alebo k ujme, záväzok automaticky zanikne s výnimkou prípadov, kde sa také zistenie z veľkej časti uskutočnilo v dôsledku existencie záväzku. V takých prípadoch môžu príslušné úrady vyžadovať, aby záväzok zostal v platnosti počas primeraného obdobia v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Pokiaľ však bolo pozitívne preukázané, že došlo k subvencii a ujme, záväzok bude naďalej platiť v súlade s jeho podmienkami a ustanoveniami tejto dohody.
18.5 Úrady dovážajúceho člena môžu navrhnúť cenové záväzky, ale žiaden vývozca nebude nútený také záväzky prijať. Skutočnosť, že vlády alebo vývozcovia neponúkali také záväzky alebo neprijali návrh, aby tak urobili, nesmie žiadnym spôsobom ovplyvniť posudzovanie prípadu. Úrady však môžu rozhodnúť, že pravdepodobne hrozí ujma, ak subvencované dovozy budú pokračovať.
18.6 Úrady dovážajúceho člena môžu požiadať ktorúkoľvek vládu alebo vývozcu, ktorého záväzok bol prijatý, aby pravidelne poskytovali informácie o plnení takého záväzku a umožnili overovanie príslušných údajov. V prípade porušenia záväzku môžu úrady dovážajúceho člena prijať urýchlené opatrenia v súlade s ustanoveniami tejto dohody, ktoré môžu pozostávať z okamžitého zavedenia dočasných opatrení na základe najlepších dostupných informácií. V takých prípadoch možno uplatniť konečné clá v súlade s touto dohodou na výrobky, ktoré sú dovezené na spotrebu, najviac 90 dní pred zavedením takých dočasných opatrení s výhradou, že sa žiadne také uplatnenie cla nebude spätne uplatňovať pri dovozoch uskutočnených pred porušením záväzku.
Článok 19
Vymeriavanie a vyberanie vyrovnávacích ciel
19.1 Ak po vynaložení primeraného úsilia na dokončenie konzultácií člen prijme konečné rozhodnutie o existencii a výške subvencie a o tom, že prostredníctvom účinkov subvencie subvencované dovozy spôsobujú ujmu, môže vymerať vyrovnávacie clo v súlade s ustanoveniami tohto článku, ak subvencia alebo subvencie nie sú zrušené.
19.2 Rozhodnutie o tom, či vymerať alebo nevymerať vyrovnávacie clo v prípadoch, keď všetky podmienky na jeho vymeranie sa splnili, a rozhodnutie o tom, či výška vyrovnávacieho cla, ktorá má byť vymeraná, má zodpovedať celej sume subvencie alebo má byť nižšia, sú rozhodnutia, ktoré patria do pôsobnosti úradov dovážajúceho člena. Je žiaduce, aby vymeranie cla bolo prípustné na území všetkých členov, aby clo bolo nižšie ako celková suma subvencie, ak toto nižšie clo bude stačiť na odstránenie ujmy spôsobenej domácemu výrobnému odvetviu, a aby sa zaviedli postupy umožňujúce príslušným úradom vziať do úvahy pripomienky predložené domácimi zúčastnenými stranami,50) ktorých záujmy môžu byť nepriaznivo postihnuté zavedením vyrovnávacieho cla.
19.3 Ak je vyrovnávacie clo vymeriavané na akýkoľvek výrobok, bude toto clo, ktorého výška bude v každom prípade primeraná rozsahu, vymeriavané na nediskriminačnom základe z dovozov tohto výrobku zo všetkých zdrojov, o ktorých sa zistilo, že sú subvencované a spôsobujú ujmu, okrem dovozov z tých zdrojov, ktoré sa zriekli príslušných subvencií alebo od ktorých sa prijali záväzky na základe podmienok tejto dohody. Akýkoľvek vývozca, ktorého vývozy sú predmetom konečného vyrovnávacieho cla, ale ktorý nebol skutočne do prešetrenia zapojený z iných dôvodov, ako je jeho odmietnutie spolupracovať, má právo na urýchlené preskúmanie, aby úrady vykonávajúce prešetrenie okamžite stanovili samostatnú vyrovnávaciu colnú sadzbu pre tohto vývozcu.
19.4 Na dovážaný výrobok sa nebude vymeriavať51) vyrovnávacie clo presahujúce sumu zistenej subvencie, vypočítanú ako subvencovanie na jednotku subvencovaného a vyvážaného výrobku.
Článok 20
Spätná účinnosť
20.1 Dočasné opatrenia a vyrovnávacie clá sa budú uplatňovať iba na výrobky, ktoré sa doviezli na spotrebu potom, ako nadobudli platnosť rozhodnutia podľa článku 17 ods. 1 a prípadne podľa článku 19 ods. 1, ak tento článok neustanoví inak.
20.2 V prípadoch, keď sa uskutočnilo konečné zistenie ujmy (nie však jej hrozby alebo podstatného spomalenia zavádzania výrobného odvetvia), alebo v prípadoch konečného zistenia hrozby ujmy, kde by účinok subvencovaných dovozov bez zavedenia dočasných opatrení viedol k zisteniu ujmy, vyrovnávacie clá možno vyberať spätne za obdobie, počas ktorého sa uplatňovali prípadné dočasné opatrenia.
20.3 Ak je konečné vyrovnávacie clo vyššie ako suma zaručená hotovostným vkladom alebo obligáciou, rozdiel sa nebude vyberať. Ak je konečné clo nižšie ako suma zaručená hotovostným vkladom alebo obligáciou, prebytok sa urýchlene vráti alebo obligácia sa uvoľní.
20.4 Ak ustanovenia v odseku 2 neustanovia inak, môže byť v prípade, že existovala hrozba ujmy alebo podstatného spomalenia (ale ujma ešte nebola spôsobená), vymerané konečné vyrovnávacie clo výlučne od času zistenia hrozby ujmy alebo podstatného spomalenia a akýkoľvek hotovostný vklad zložený v čase uplatňovania dočasných opatrení sa urýchlene vráti a akékoľvek záruky sa urýchlene uvoľnia.
20.5 V prípade, ak je konečné zistenie záporné, sa akýkoľvek hotovostný vklad zložený v čase uplatňovania dočasných opatrení urýchlene vráti a akékoľvek záruky sa urýchlene uvoľnia.
20.6 Za kritických okolností, ak úrady pri subvencovanom výrobku zistia, že ťažko napraviteľnú ujmu spôsobili hromadné a v pomerne krátkom období uskutočnené dovozy výrobku majúce výhody z platených alebo z poskytovaných subvencií v rozpore s ustanoveniami GATT 1994 a tejto dohody a že na to, aby sa zabránilo obnoveniu takejto ujmy, sa javí nevyhnutné vymeriavať vyrovnávacie clá na tieto dovozy spätne, možno konečné vyrovnávacie clá zaviesť na dovozy určené na spotrebu najviac 90 dní pred dátumom uplatnenia dočasných opatrení.
Článok 21
Trvanie a preskúmanie vyrovnávacích ciel a záväzkov
21.1 Vyrovnávacie clo zostane v platnosti iba v čase a v rozsahu nevyhnutnom na vyváženie subvencovania, ktoré spôsobuje ujmu.
21.2 Úrady v odôvodnených prípadoch preskúmajú potrebu zachovať vymerané clo, a to z vlastnej iniciatívy alebo ak uplynulo primerané obdobie od vymerania konečného vyrovnávacieho cla, na žiadosť ktorejkoľvek zúčastnenej strany, ktorá predloží spoľahlivé informácie odôvodňujúce potrebu preskúmania. Zúčastnené strany majú právo požiadať úrady o preskúmanie, či je ponechanie vymeraného cla nevyhnutné na vyrovnanie subvencovania alebo či by ujma naďalej pravdepodobne pretrvávala, alebo by sa obnovila, ak by sa clo zrušilo alebo zmenilo, alebo oboje. Ak úrady v dôsledku skúmania podľa tohto odseku určia, že vyrovnávacie clo už nie je odôvodnené, bude okamžite zrušené.
21.3 Napriek ustanoveniam odsekov 1 a 2 každé vyrovnávacie clo sa zruší najneskôr do piatich rokov od jeho vymerania (alebo od dátumu jeho posledného preskúmania podľa odseku 2, ak také preskúmanie pokrývalo subvencovanie a ujmu, alebo podľa tohto odseku), ak úrady neurčia pri preskúmaní začatom pred týmto dátumom z ich iniciatívy alebo na základe náležite odôvodnenej žiadosti podanej domácim výrobným odvetvím alebo v jeho mene v primeranom období pred týmto dátumom, že uplynutie platnosti cla by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo k obnoveniu subvencovania a k ujme.52) Clo môže zostať v platnosti až do výsledku tohto preskúmania.
21.4 Ustanovenia článku 12 o dôkazoch a postupe sa použijú pri ktoromkoľvek preskúmaní vykonávanom podľa tohto článku. Také preskúmanie sa vykoná pohotovo a obyčajne sa skončí do 12 mesiacov odo dňa začatia konania.
21.5 Ustanovenia tohto článku sa použijú mutatis mutandis na záväzky prijaté podľa článku 18.
Článok 22
Verejné oznámenie a vysvetlenie zistenia
22.1 Ak sú úrady presvedčené, že dôkazy dostatočne odôvodňujú začatie prešetrenia podľa článku 11, oznámia to členovi alebo členom, ktorých výrobky sú predmetom tohto prešetrenia, a iným zúčastneným stranám, o ktorých je úradom vykonávajúcim prešetrenie známe, že sa o vec zaujímajú, a vydá sa verejné oznámenie.
22.2 Verejné oznámenie o začatí prešetrenia bude obsahovať príslušné informácie alebo oznámenie, že bola vydaná samostatná správa,53) ktorá obsahuje príslušné informácie zahŕňajúce tieto údaje:
i) názov vyvážajúcej krajiny alebo krajín a výrobok, ktorý je predmetom prešetrenia,
ii) dátum začatia prešetrenia,
iii) opis subvenčnej praktiky alebo praktík, ktoré majú byť predmetom prešetrenia,
iv) súhrn faktorov, na ktorých je založené tvrdenie o ujme,
v) adresa, na ktorú sa majú zasielať pripomienky zúčastnených strán,
vi) lehoty, v ktorých zúčastnení členovia a zúčastnené strany môžu oznámiť svoje stanoviská.
22.3 Verejné oznámenie sa vydá o každom predbežnom alebo konečnom, kladnom alebo zápornom zistení, o prijatí záväzku podľa článku 18, o skončení tohto záväzku a o zrušení konečného vyrovnávacieho cla. Každé také oznámenie bude obsahovať dostatočne podrobné nálezy a závery ku všetkým faktickým a právnym otázkam, ktoré úrady vykonávajúce prešetrenie považujú za podstatné, alebo bude toto oznámenie obsahovať informáciu, že o nich bola vydaná dostatočne podrobná správa. Všetky tieto oznámenia a správy sa oznámia členovi alebo členom, ktorých výrobky sú predmetom takého zistenia alebo záväzku, a ostatným zúčastneným stranám, o ktorých je známe, že sa o vec zaujímajú.
22.4 Verejné oznámenie o uložení dočasných opatrení bude obsahovať dostatočne podrobné vysvetlenie o predbežných zisteniach subvencie a ujmy s odvolaním sa na faktické a právne skutočnosti, ktoré viedli k prijatiu alebo k zamietnutiu argumentov, alebo bude toto oznámenie obsahovať informáciu, že o nich bola vydaná dostatočne podrobná samostatná správa. Také oznámenie alebo správa bude pri náležitom zohľadnení požiadavky na ochranu dôverných informácií predovšetkým obsahovať
i) mená dodávateľov, alebo ak to nie je možné, príslušné dodávateľské krajiny,
ii) opis výrobku, ktorý je dostatočný na colné účely,
iii) sumu poskytovanej subvencie a na základe čoho sa zistila existencia subvencie,
iv) posúdenie týkajúce sa zistenia ujmy podľa článku 15,
v) hlavné dôvody vedúce k zisteniu.
22.5 Verejné oznámenie o skončení alebo o pozastavení prešetrenia bude v prípade kladného zistenia predpokladajúceho vymeranie konečného cla alebo prijatia záväzku obsahovať všetky príslušné informácie o faktických a právnych skutočnostiach, o dôvodoch, ktoré viedli k uloženiu konečných opatrení alebo k prijatiu záväzku, alebo bude obsahovať informáciu, že o nich bola vydaná samostatná správa, pri náležitom zohľadnení požiadavky na ochranu dôverných informácií. Oznámenie alebo správa bude obsahovať predovšetkým informácie uvedené v odseku 4, ako aj dôvody prijatia alebo zamietnutia príslušných argumentov alebo tvrdení, ktoré predložili zúčastnení členovia, vývozcovia a dovozcovia.
22.6 Verejné oznámenie o skončení alebo o zastavení prešetrenia v dôsledku prijatia záväzku podľa článku 18 bude zahŕňať nedôvernú časť tohto záväzku alebo bude obsahovať informáciu, že bola vydaná samostatná správa, ktorá zahŕňa túto časť.
22.7 Ustanovenia tohto článku sa uplatnia mutatis mutandis na začatie a skončenie skúmania podľa článku 21 a na rozhodnutie uplatniť clá spätne podľa článku 20.
Článok 23
Súdne preskúmanie
Každý člen, ktorého právny poriadok obsahuje ustanovenia o opatreniach na zavedenie vyrovnávacích ciel, bude dodržiavať súdne, rozhodcovské alebo správne konanie alebo postupy s cieľom, okrem iného, okamžite preskúmať správne opatrenia týkajúce sa konečných zistení a preskúmania zistení v zmysle článku 21. Tieto súdy alebo konania budú nezávislé od úradov zodpovedných za príslušné zistenia alebo preskúmania a poskytnú všetkým zúčastneným stranám, ktoré sú účastníkmi právneho konania a ktoré sú priamo a jednotlivo správnymi opatreniami dotknuté, prístup k preskúmaniu.
ČASŤ VI
INŠTITÚCIE
Článok 24
Výbor pre subvencie a vyrovnávacie opatrenia a pomocné orgány
24.1 Týmto sa zriaďuje Výbor pre subvencie a vyrovnávacie opatrenia zložený zo zástupcov všetkých členov. Výbor si zvolí predsedu a bude sa schádzať najmenej dvakrát do roka a na žiadosť ktoréhokoľvek člena v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto dohody. Výbor bude vykonávať právomoc, ktorú mu ukladá táto dohoda alebo členovia, a poskytne členom príležitosť na konzultácie o všetkých otázkach týkajúcich sa pôsobenia dohody alebo napĺňania jej cieľov. Sekretariát WTO bude plniť funkciu Sekretariátu výboru.
24.2 Výbor môže ustanoviť pomocné orgány podľa potreby.
24.3 Výbor zriadi Stálu skupinu expertov zloženú z piatich nezávislých osôb, ktoré sú vysoko kvalifikované v otázkach subvencií a obchodných vzťahov. Expertov zvolí výbor a jeden z nich sa bude striedať každý rok. PGE možno požiadať, aby poskytla pomoc porote podľa ustanovení článku 4 ods. 5. Výbor môže rovnako požiadať o poradné stanovisko k existencii a podstate akejkoľvek subvencie.
24.4 PGE môže konzultovať s akýmkoľvek členom a poskytnúť poradné stanoviská o povahe akejkoľvek subvencie, ktorú navrhuje zaviesť alebo ktorú momentálne udržiava tento člen. Tieto poradné stanoviská budú dôverné a nemôžu sa použiť v konaniach podľa článku 7.
24.5 Pri vykonávaní svojich funkcií môže výbor a jeho pomocné orgány konzultovať a usilovať sa získať informácie z akéhokoľvek zdroja, ktorý pokladajú za vhodný. Predtým ako výbor alebo pomocný orgán požiada o informácie zo zdroja v rámci právneho poriadku člena, bude o tom informovať príslušného člena.
ČASŤ VII
OZNÁMENIE A DOHĽAD
Článok 25
Oznámenia
25.1 Členovia sa dohodli, že bez ujmy na ustanoveniach článku XVI ods. 1 GATT 1994 budú svoje oznámenia o subvenciách predkladať najneskôr 30. júna každého roku, pričom budú v súlade s ustanoveniami odsekov 2 až 6.
25.2 Členovia oznámia akúkoľvek subvenciu vymedzenú v článku 1 ods. 1, ktorá je špecifická v zmysle článku 2 a poskytuje sa alebo udržiava na ich území.
25.3 Obsah oznámení by mal byť dostatočne presný, aby umožnil ostatným členom zhodnotiť účinky na obchod a pochopiť pôsobenie oznámených subvenčných programov. V tejto súvislosti a bez obmedzenia obsahu a formy dotazníka o subvenciách54) členovia zabezpečia, aby ich oznámenia obsahovali tieto informácie:
i) formu subvencie (t. j., či ide o dar, pôžičku, daňovú úľavu atď.),
ii) subvenciu na jednotku alebo v prípade, ak to nie je možné, na celkovú sumu alebo na ročnú rozpočtovanú sumu pre túto subvenciu (ukazujúcu podľa možnosti priemernú subvenciu na jednotku v predchádzajúcom roku),
iii) cieľ danej politiky a/alebo účel subvencie,
iv) dĺžku trvania subvencie a/alebo akúkoľvek inú lehotu, ktorá sa na ňu vzťahuje,
v) štatistické údaje umožňujúce zhodnotenie účinkov subvencie na obchod.
25.4 Ak v oznámení neboli uvedené určité body podľa odseku 3, vysvetlenie sa musí poskytnúť v oznámení.
25.5 Ak sa subvencie poskytujú na konkrétne výrobky alebo pre sektory, oznámenia by sa mali členiť podľa výrobkov alebo podľa sektorov.
25.6 Členovia, ktorí sa domnievajú, že v ich krajinách neexistujú opatrenia vyžadujúce oznámenie podľa článku XVI ods. 1 GATT 1994 a tejto dohody, budú písomne o tom informovať Sekretariát.
25.7 Členovia uznávajú, že oznámenie o opatrení vopred neurčuje jeho právnu povahu podľa GATT 1994 a tejto dohody, jeho účinky podľa tejto dohody ani povahu samotného opatrenia.
25.8 Každý člen môže kedykoľvek písomne požiadať o informácie o povahe a rozsahu každej subvencie poskytovanej alebo udržiavanej iným členom (vrátane akejkoľvek subvencie uvedenej v časti IV) alebo o vysvetlenie dôvodov, prečo sa nepovažovalo za nutné špecifické opatrenie oznámiť.
25.9 Členovia, ktorých takto požiadali o informácie, ich poskytnú čo najskôr vyčerpávajúcim spôsobom a budú pripravení na požiadanie poskytnúť požadujúcemu členovi aj dodatočné informácie. Predovšetkým poskytnú dostatočné podrobnosti, aby tak umožnili druhému členovi posúdiť, či sú v súlade s podmienkami tejto dohody. Každý člen, ktorý sa domnieva, že sa mu také informácie neposkytli, môže na to upozorniť výbor.
25.10 Každý člen, ktorý sa domnieva, že opatrenie iného člena, ktoré má subvenčné účinky, sa neoznámilo podľa ustanovení článku XVI ods. 1 GATT 1994 a tohto článku, môže tohto iného člena na túto vec upozorniť. Ak sa údajná subvencia potom bezodkladne oznámi, môže tento člen sám oznámiť túto údajnú subvenciu výboru.
25.11 Členovia bezodkladne oznámia výboru všetky predbežné alebo konečné opatrenia uskutočnené v súvislosti s vyrovnávacími clami. Tieto správy budú sprístupnené na Sekretariáte pre iných členov. Členovia taktiež predložia polročnú správu o opatreniach súvisiacich s vyrovnávacími clami prijatými počas predchádzajúcich šiestich mesiacov. Polročné správy sa predložia v dohodnutej jednotnej forme.
25.12 Každý člen oznámi výboru, a) ktoré jeho úrady sú kompetentné na začatie a vedenie prešetrenia uvedeného v článku 11, a b) svoje domáce postupy uplatňované na začatie a vedenie takých prešetrení.
Článok 26
Dohľad
26.1 Výbor posúdi nové a úplné oznámenia predložené na základe článku XVI ods. 1 GATT 1994 a článku 25 ods. 1 tejto dohody na zvláštnych zasadnutiach konaných každý tretí rok. Oznámenia predložené v medziobdobí (aktualizujúce oznámenia) sa preskúmajú na každej pravidelnej schôdzi výboru.
26.2 Výbor posúdi správy predložené podľa článku 25 ods. 11 na každom svojom riadnom zasadnutí.
ČASŤ VIII
ROZVOJOVÉ ČLENSKÉ KRAJINY
Článok 27
Zvláštne a rozdielne zaobchádzanie s rozvojovými členskými krajinami
27.1 Členovia uznávajú, že subvencie môžu hrať významnú úlohu v programoch ekonomického rozvoja rozvojových členských krajín.
27.2 Zákaz uvedený v článku 3 ods. 1 a) sa nebude vzťahovať na
a) rozvojové členské krajiny uvedené v prílohe VII,
b) iné rozvojové členské krajiny počas ôsmich rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO pri dodržiavaní ustanovení odseku 4.
27.3 Zákaz uvedený v článku 3 ods. 1 b) sa nebude vzťahovať na rozvojové členské krajiny počas piatich rokov a na najmenej rozvinuté členské krajiny počas ôsmich rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO.
27.4 Každá rozvojová členská krajina uvedená v odseku 2 b) postupne odstráni svoje vývozné subvencie v rámci osemročného obdobia pokiaľ možno vzostupným spôsobom. Rozvojová členská krajina však nezvýši úroveň svojich vývozných subvencií55) a zruší ich v kratšom období, ako je uvedené v tomto ustanovení, ak je použitie týchto vývozných subvencií v rozpore s jej potrebami rozvoja. Ak rozvojová členská krajina považuje za nevyhnutné uplatňovať tieto subvencie aj po osemročnom období, začne najneskôr jeden rok pred uplynutím tohto obdobia konzultovať s výborom, ktorý po posúdení všetkých príslušných ekonomických, finančných a rozvojových potrieb tejto rozvojovej členskej krajiny rozhodne, či je predĺženie tohto obdobia odôvodnené. Ak výbor rozhodne, že predĺženie je odôvodnené, bude táto rozvojová členská krajina uskutočňovať každoročné konzultácie s výborom s cieľom rozhodnúť, či je nevyhnutné subvencie udržiavať. Ak výbor takto nerozhodne, rozvojová členská krajina postupne odstráni zostávajúce vývozné subvencie do dvoch rokov od skončenia posledného povoleného obdobia.
27.5 Rozvojová členská krajina, ktorá dosiahla konkurenčnú schopnosť vo vývoze akéhokoľvek daného výrobku, postupne odstráni svoje vývozné subvencie na tento výrobok (tieto výrobky) počas dvojročného obdobia. Rozvojová členská krajina, ktorá je uvedená v prílohe VII a ktorá dosiahla konkurenčnú schopnosť vo vývoze pri jednom výrobku alebo pri viacerých výrobkoch, však postupne odstráni vývozné subvencie na také výrobky počas osemročného obdobia.
27.6 Vývozná konkurenčná schopnosť pri výrobku existuje vtedy, ak vývoz tohto výrobku z rozvojovej členskej krajiny dosiahol podiel najmenej 3,25 % svetového obchodu tohto výrobku počas dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov. Vývozná konkurenčná schopnosť bude existovať buď a) na základe oznámenia rozvojovej členskej krajiny, že dosiahla vývoznú konkurenčnú schopnosť, alebo b) na základe výpočtu Sekretariátu na žiadosť ktoréhokoľvek člena. Na účely tohto odseku je výrobok definovaný ako položka nomenklatúry Harmonizovaného systému. Výbor bude skúmať pôsobenie tohto ustanovenia po piatich rokoch odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody WTO.
27.7 Ustanovenia článku 4 sa nebudú vzťahovať na rozvojovú členskú krajinu v prípade, ak sú vývozné subvencie v súlade s ustanoveniami odsekov 2 až 5. Príslušnými ustanoveniami budú v takomto prípade ustanovenia článku 7.
27.8 Subvencia poskytnutá rozvojovou členskou krajinou sa nebude považovať v zmysle článku 6 ods. 1 za subvenciu spôsobujúcu vážnu ujmu definovanú v tejto dohode. Existencia vážnej ujmy za okolností uvedených v odseku 9 sa musí doložiť spoľahlivými dôkazmi v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 3 až 8.
27.9 V prípade napadnuteľných subvencií poskytovaných alebo udržiavaných členskou rozvojou krajinou, okrem subvencií uvedených v článku 6 ods. 1, nemôže byť schválené alebo prijaté opatrenie podľa článku 7, ak sa v dôsledku takej subvencie nezistí, že sa zrušili alebo zmenšili colné koncesie alebo iné záväzky podľa GATT 1994 spôsobom, ktorý nahrádza dovoz obdobného výrobku iného člena na trh subvencujúcej rozvojovej členskej krajiny, alebo mu bráni, alebo že nedochádza k ujme domáceho výrobného odvetvia na trhu dovážajúceho člena.
27.10 Akékoľvek prešetrenie vo veci vyrovnávacieho cla na výrobok pochádzajúci z rozvojovej členskej krajiny sa skončí, len čo príslušné úrady určia, že
a) celková úroveň poskytnutých subvencií na výrobok pochádzajúci z rozvojovej členskej krajiny neprekračuje 2 % jeho hodnoty vypočítanej na jednotkovej báze alebo
b) objem subvencovaných dovozov predstavuje menej ako 4 % celkových dovozov obdobného výrobku dovážajúceho člena, ak dovozy z rozvojových členských krajín, ktorých samostatné podiely na celkovom dovoze predstavujú menej ako 4 %, spoločne nepredstavujú viac ako 9 % z celkového dovozu obdobného výrobku pri dovážajúcom členovi.
27.11 Pre rozvojové členské krajiny uvedené v odseku 2 b), ktoré odstránili vývozné subvencie skôr, ako uplynulo osemročné obdobie od nadobudnutia platnosti Dohody WTO, a pre tie rozvojové členské krajiny, ktoré sú uvedené v prílohe VII, bude číslo uvedené v odseku 10 a) predstavovať 3 % a nie 2 %. Toto ustanovenie sa bude uplatňovať odo dňa, keď sa toto odstránenie vývozných subvencií oznámi výboru, a taký čas, kým sa vývozné subvencie neposkytujú oznamujúcou rozvojovou členskou krajinou. Toto ustanovenie vyprší po ôsmich rokoch od nadobudnutia platnosti Dohody WTO.
27.12 Ustanovenia odsekov 10 a 11 budú upravovať každé zistenie o subvencii de minimis podľa článku 15 ods. 3.
27.13 Ustanovenia časti III sa nevzťahujú na priame odpustenie dlhov, subvencií určených na pokrytie sociálnych nákladov v akejkoľvek forme vrátane upustenia od vládnych príjmov a iných prevodov záväzkov, ak sa tieto subvencie poskytujú v priamej väzbe na privatizačný program rozvojovej členskej krajiny, ak sa tento program aj subvencie poskytujú na obmedzené obdobie a oznamujú výboru a ak tento program nakoniec vedie k privatizácii príslušného podniku.
27.14 Výbor na žiadosť zúčastneného člena preskúma konkrétny spôsob poskytovania vývoznej subvencie rozvojovej členskej krajiny, aby posúdil, či je tento spôsob v súlade s jej rozvojovými potrebami.
27.15 Výbor na žiadosť zúčastnenej rozvojovej členskej krajiny preskúma konkrétne vyrovnávacie opatrenie, aby posúdil, či je v súlade s ustanoveniami odsekov 10 a 11 tak, ako sa uplatňujú na príslušnú rozvojovú členskú krajinu.
ČASŤ IX
PRECHODNÉ ÚPRAVY
Článok 28
Existujúce programy
28.1 Subvenčné programy, ktoré sa zaviedli na území ktoréhokoľvek člena pred dátumom, keď tento člen podpísal Dohodu WTO, a ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto dohody, budú
a) oznámené výboru najneskôr 90 dní po dni, keď pre tohto člena Dohoda WTO nadobudne platnosť,
b) zosúladené s ustanoveniami tejto dohody do troch rokov odo dňa, keď pre tohto člena Dohoda WTO nadobudne platnosť, a dovtedy sa naňho nebudú vzťahovať ustanovenia časti II.
28.2 Žiaden člen nerozšíri rozsah takéhoto programu ani ho neobnoví po jeho uplynutí.
Článok 29
Prechod na trhovú ekonomiku
29.1 Členovia, ktorí sú v procese prechodu z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú ekonomiku so slobodným podnikaním, môžu uplatňovať programy a opatrenia potrebné na tento prechod.
29.2 V prípade týchto členov budú subvenčné programy spadajúce pod článok 3 a oznámené podľa odseku 3 postupne zrušené alebo zosúladené s článkom 3 počas sedemročného obdobia odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody WTO. V takom prípade sa nebude uplatňovať článok 4. Navyše počas tohto obdobia
a) subvenčné programy spadajúce pod článok 6 ods. 1 d) nebudú napadnuteľné podľa článku 7,
b) na iné napadnuteľné subvencie sa budú uplatňovať ustanovenia článku 27 ods. 9.
29.3 Subvenčné programy spadajúce pod článok 3 sa oznámia výboru čo najskôr po nadobudnutí platnosti Dohody WTO. Ďalšie oznámenia o takých subvenciách možno vypracovať do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti Dohody WTO.
29.4 Za výnimočných okolností môže výbor umožniť členom, ktorých sa týka odsek 1, odchýliť sa od ich oznámených programov a opatrení a od ich časového rozvrhu, ak sa také odchýlky považujú za nevyhnutné pre proces prechodu.
ČASŤ X
UROVNÁVANIE SPOROV
Článok 30
Ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994, ako sú rozpracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov, sa budú uplatňovať pri konzultáciách a pri urovnávaní sporov podľa tejto dohody, ak v nej nie je výslovne ustanovené inak.
ČASŤ XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 31
Dočasná platnosť
Ustanovenia článku 6 ods. 1 a ustanovenia článkov 8 a 9 sa budú uplatňovať počas piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody WTO. Najneskôr 180 dní pred skončením tohto obdobia výbor preskúma pôsobenie týchto ustanovení s cieľom stanoviť, či predĺžiť ich uplatňovanie v súčasnej alebo v pozmenenej podobe na ďalšie obdobie.
Článok 32
Iné záverečné ustanovenia
32.1 Proti subvenciám iného člena nemožno podniknúť žiadne opatrenia okrem tých, ktoré sú v súlade s ustanoveniami GATT 1994, ako sú uvedené v tejto dohode.56)
32.2 Proti žiadnym ustanoveniam tejto dohody nemožno uplatniť výhrady bez súhlasu ostatných členov.
32.3 S výnimkou odseku 4 sa ustanovenia tejto dohody budú uplatňovať pri prešetrení a preskúmaní existujúcich opatrení začatých na základe žiadostí, ktoré boli predložené v deň alebo po dni, keď pre člena nadobudla platnosť Dohoda WTO.
32.4 Na účely článku 21 ods. 3 sa budú existujúce vyrovnávacie opatrenia považovať za zavedené ku dňu nie neskoršiemu, ako je deň, keď pre člena nadobudla Dohoda WTO platnosť okrem prípadov, keď národná legislatíva člena platná k tomuto dňu už zahŕňala ustanovenia podobné tomu, ktoré je uvedené v zmienenom odseku.
32.5 Každý člen uskutoční všetky nevyhnutné opatrenia všeobecného alebo osobitného charakteru, aby zaistil najneskôr ku dňu, keď pre neho nadobudne Dohoda WTO platnosť, súlad svojich právnych predpisov a správnych postupov s ustanoveniami tejto dohody v takom rozsahu, aby ich mohol uplatniť voči príslušnému členovi.
32.6 Každý člen bude informovať výbor o akýchkoľvek zmenách svojich právnych predpisov súvisiacich s touto dohodou a o zmenách v ich uplatňovaní.
32.7 Výbor každoročne preskúma uplatňovanie a pôsobenie tejto dohody, pričom bude mať na pamäti jej ciele. Výbor bude každoročne informovať Radu pre obchod s tovarom o vývoji počas obdobia, na ktoré sa toto preskúmanie vzťahuje.
32.8 Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
PRÍLOHA I
ZOZNAM PRÍKLADOV VÝVOZNÝCH SUBVENCIÍ
a) Vládne poskytovanie priamych subvencií firme alebo výrobnému odvetviu vo väzbe na výsledky vývozu.
b) Systémy devízovej ponukovej povinnosti alebo iné podobné praktiky, ktoré zahŕňajú príplatok pri vývoze.
c) Poplatky na vnútroštátnu dopravu a prepravné poplatky vývozných dodávok poskytované alebo nariadené vládou za priaznivejších podmienok ako pri domácich dodávkach.
d) Vládou alebo jej orgánmi buď priamo, alebo prostredníctvom vládou vyhlásených programov uskutočňované dodávky dovážaných či domácich výrobkov alebo služieb na použitie vo výrobe vyvážaného tovaru za podmienok výhodnejších ako pri dodávaní obdobných alebo priamo konkurenčných výrobkov alebo služieb použitých pri výrobe tovaru na domácu spotrebu, ak (v prípade výrobkov) sú také podmienky výhodnejšie ako tie, ktoré sú obchodne dostupné57) týmto vývozcom na svetových trhoch.
e) Úplné alebo čiastočné oslobodenie, úľava alebo odklad priamych daní58) s konkrétnou väzbou na vývoz alebo poplatkov na sociálne zabezpečenie platených alebo splatných priemyselnými alebo obchodnými podnikmi.59)
f) Priznanie zvláštnych odpočtov súvisiacich priamo s vývozom alebo s vývoznou činnosťou, presahujúcich odpočty poskytnuté v tomto ohľade výrobe určenej pre domácu spotrebu pri výpočte základu, z ktorého sa priame dane vypočítavajú.
g) Oslobodenie alebo úľava pri nepriamych daniach,58) pri výrobe a distribúcii vyvážaných výrobkov prevyšujúcich rámec tých, ktoré sa vymeriavajú pri výrobe alebo pri distribúcii obdobných výrobkov predávaných pre domácu spotrebu.
h) Oslobodenie, úľava alebo odklad kumulatívnych nepriamych daní58) z predchádzajúceho stupňa spracovania na tovar alebo na služby použité pri výrobe výrobkov určených na vývoz výrobkov presahujúcich rámec oslobodenia, úľav alebo odkladu pre obdobné kumulatívne nepriame dane z predchádzajúceho stupňa spracovania na tovary a služby použité pri výrobe obdobných výrobkov predávaných pre domácu spotrebu; pravdaže za predpokladu, že kumulatívne nepriame dane z predchádzajúceho stupňa spracovania sa môžu odpustiť, znížiť alebo odložiť na vyvážané výrobky aj vtedy, keď nie sú odpustené, znížené alebo odložené na obdobné výrobky predávané pre domácu spotrebu, ak sú kumulatívne nepriame dane vymeriavané na vstupy, ktoré sú spotrebované pri výrobe výrobkov určených na vývoz (zahŕňajúc bežný odpočet za odpad).60) Tento bod sa bude interpretovať v súlade so smernicami o spotrebe vstupov vo výrobnom procese, ktoré sú obsiahnuté v prílohe II.
i) Úľava alebo spätné navrátenie dovozných poplatkov58) presahujúcich tie poplatky, ktoré sú vymeriavané na dovážané vstupy na ich spotrebu pri výrobe výrobkov určených na vývoz (zahŕňajúc bežný odpočet za odpad); ale za predpokladu, že v zvláštnych prípadoch môže firma použiť množstvo domácich vstupov z domáceho trhu rovnajúce sa pri tej istej kvalite a povahe dovážaným vstupom ako náhradu za ne, aby z toho mohla vzísť výhoda, ak sa dovozy a zodpovedajúce vývozy uskutočňujú v rámci primeraného časového obdobia nepresahujúceho dva roky. Toto písmeno sa bude interpretovať v súlade so smernicami o spotrebe vstupov vo výrobnom procese obsiahnutými v prílohe II a so smernicami na určenie systému spätných úhrad náhradných vstupov ako vývozných subvencií obsiahnutých v prílohe III.
j) Programy pre vývozné úverové záruky alebo poistné programy, poistenia alebo záruky proti zvýšeniu nákladov na vyvážané výrobky, alebo programy eliminácie kurzových rizík poskytované vládnymi (alebo zvláštnymi inštitúciami kontrolovanými vládami) za zvýhodnené sadzby, ktoré nie sú primerané na pokrytie dlhodobých prevádzkových nákladov a strát týchto opatrení.
k) Vývozné úvery poskytnuté vládami (alebo zvláštnymi inštitúciami kontrolovanými a/alebo riadenými vládami) pri nižších sadzbách, ako sú tie, ktoré musia v skutočnosti platiť za takto získané prostriedky (alebo by museli platiť, ak by si ich požičali na medzinárodných kapitálových trhoch v záujme získania finančných prostriedkov s rovnakou lehotou splatnosti a inými úverovými podmienkami a v rovnakej mene ako vývozný úver), alebo nimi uskutočnené platby za všetky časti alebo za časť nákladov vynaložených vývozcami alebo finančnými inštitúciami na získanie úverov, ak sa použili na zabezpečenie podstatnej výhody v oblasti podmienok vývozných úverov.
Ak je však člen stranou medzinárodného záväzku týkajúceho sa oficiálnych vývozných úverov, ktorého stranami je od 1. januára 1979 najmenej 12 pôvodných členov tejto dohody (alebo nástupníckeho záväzku, ktorý prijali títo pôvodní členovia), alebo ak člen uplatňuje v praxi stanovené úrokové miery podľa ustanovení tohto záväzku, potom vývozná úverová prax, ktorá je v súlade s týmito ustanoveniami, sa nebude považovať za vývoznú subvenciu, ktorú táto dohoda zakazuje.
l) Každá iná úhrada z verejných prostriedkov predstavuje vývoznú subvenciu v zmysle článku XVI GATT 1994.
PRÍLOHA II
SMERNICE O SPOTREBE VSTUPOV VO VÝROBNOM PROCESE61)
I