146/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
ZÁKON
zo 17. marca 2000
o ochrane topografií polovodičových výrobkov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje vzťahy súvisiace s vytvorením, ochranou a využívaním topografií polovodičových výrobkov.
§ 2
Predmet ochrany
(1)
Ochrana podľa tohto zákona sa vzťahuje na topografiu, ktorá je výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu a ktorá nie je v odvetví polovodičových výrobkov bežná.
(2)
Ak je topografia vytvorená z prvkov bežných v odvetví polovodičových výrobkov, je chránená iba vtedy, ak kombinácia týchto prvkov ako celok spĺňa podmienky uvedené v odseku 1.
(3)
Ochrana podľa odseku 1 sa nevzťahuje na iné poňatie, systém, postup, techniku či zakódované informácie obsiahnuté v topografii.
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
topografia séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných, vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby,
b)
polovodičový výrobok mikroelektronický výrobok v konečnej forme alebo vo forme medziproduktu, ktorý je výlučne alebo v spojení s inými funkciami určený na plnenie elektronickej funkcie; tvorí ho teleso obsahujúce vrstvu polovodičového materiálu a má jednu alebo viac vrstiev zložených z vodivého, izolačného alebo polovodičového materiálu vo vopred danom trojrozmernom usporiadaní,
c)
obchodné využívanie topografie alebo polovodičového výrobku obsahujúceho topografiu, predaj, nájom, vývoz, dovoz či iný spôsob obchodovania alebo ich ponuky na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodné využívanie topografie nepovažuje využívanie za podmienok utajenia, ak topografia alebo polovodičový výrobok obsahujúci topografiu nebol predmetom obchodovania.
Právo na ochranu topografie
§ 4
(1)
Právo na ochranu topografie patrí jej pôvodcovi, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Pôvodcom je ten, kto vytvoril topografiu vlastnou tvorivou duševnou činnosťou.
(3)
Spolupôvodcovia majú právo na ochranu topografie v rozsahu, v akom sa podieľali na jej vytvorení. Ak sa spolupôvodcovia nedohodnú alebo ak inak nerozhodne súd, platí, že podiel spolupôvodcov na vytvorení topografie je rovnaký.
(4)
Ak pôvodca vytvoril topografiu v rámci plnenia úloh z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu alebo vytvoril topografiu v rámci plnenia záväzku z iného zmluvného vzťahu, patrí právo na ochranu topografie zamestnávateľovi alebo osobe oprávnenej z iného zmluvného vzťahu, ak sa účastníci zmluvného vzťahu nedohodli inak.
(5)
Ak právo na ochranu topografie nevznikne osobám uvedeným v odsekoch 1, 3 a 4, patrí právo na ochranu tomu, kto na základe výlučného oprávnenia získaného od osoby podľa odsekov 1, 3 a 4 ako prvý na území Slovenskej republiky obchodne využil topografiu, ktorá nebola dovtedy obchodne využitá nikde na svete.
(6)
Právo na ochranu topografie patrí aj právnym nástupcom osôb uvedených v odsekoch 1, 3, 4 a 5.
§ 5
(1)
Právo na ochranu topografie môžu uplatniť osoby uvedené v § 4, ktoré
a)
sú občanmi Slovenskej republiky alebo sú občanmi štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie, alebo
b)
majú bydlisko, sídlo, podnik alebo organizačnú zložku1) na území Slovenskej republiky alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie.
(2)
Osoby uvedené v § 4, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1, môžu uplatniť právo na ochranu topografie len vtedy, ak je splnená podmienka vzájomnosti.
§ 6
Právo na ochranu topografie zanikne uplynutím 15 rokov odo dňa jej prvého zafixovania alebo zakódovania, ak sa topografia obchodne nevyužívala alebo ak nebola na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podaná prihláška podľa § 22 ods. 3.
§ 7
Vznik a doba trvania ochrany topografie
(1)
Ochrana topografie vzniká dňom
a)
prvého obchodného využitia topografie, ak prihláška podľa § 22 ods. 3 bola podaná na úrade najneskôr do dvoch rokov od tohto využitia, alebo
b)
dňom podania prihlášky podľa § 22 ods. 3, ak predtým topografia nebola obchodne využitá.
(2)
Ochrana topografie sa skončí uplynutím desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom ochrana topografie vznikla.
DRUHÁ ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA TOPOGRAFIE
§ 8
Majiteľ topografie
Za majiteľa topografie sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná v registri topografií (ďalej len „register“).
§ 9
Spolumajiteľstvo topografie
(1)
Na úpravu vzťahov medzi spolumajiteľmi topografie sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.2)
(2)
Dohoda o zrušení spolumajiteľstva a vzájomnom vyrovnaní musí byť písomná, inak je neplatná.
(3)
Dohoda podľa odseku 2 nadobúda účinnosť voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra.
Účinky ochrany topografie
§ 10
(1)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, majiteľ topografie má výlučné právo topografiu využívať, reprodukovať, previesť práva z topografie na tretiu osobu, poskytnúť súhlas alebo zakázať
a)
reprodukovať topografiu,
b)
vyrábať polovodičový výrobok, ktorý obsahuje topografiu,
c)
obchodne využívať alebo na tento účel dovážať topografiu alebo polovodičový výrobok, ktorý obsahuje topografiu.
(2)
Výlučné právo podľa odseku 1 sa taktiež vzťahuje na dobu
a)
od vzniku ochrany podľa § 7 ods. 1 do zápisu topografie do registra,
b)
predchádzajúcu vzniku ochrany podľa § 7 ods. 1, ak majiteľ preukáže, že tretia osoba porušila výlučné právo podľa odseku 1, pričom topografia nebola vytvorená nezávisle od pôvodcu či inej oprávnenej osoby podľa § 4.
(3)
Výlučné právo môže majiteľ topografie uplatniť až po zápise topografie do registra.
§ 11
(1)
Účinky ochrany topografie sa nevzťahujú na
a)
činnosti vykonávané súkromne na neobchodné účely,
b)
reprodukciu topografie používanej na účely analýzy, hodnotenia alebo výučby, ktoré sa týkajú topografie samotnej alebo poňatia, systému, postupu či techniky, ktoré sú obsiahnuté v topografii,
c)
činnosti týkajúce sa inej topografie, vytvorenej na základe analýzy a hodnotenia topografie podľa písmena b), ktorá zodpovedá podmienkam podľa § 2 ods. 2,
d)
následné obchodné využívanie topografie alebo polovodičového výrobku, ktorý obsahuje topografiu, po ich uvedení do obehu majiteľom topografie alebo s jeho výslovným súhlasom.
(2)
Účinky ochrany topografie sa nevzťahujú na osobu, ktorá dobromyseľne získa polovodičový výrobok obsahujúci topografiu, aj keď bol tento výrobok uvedený do obehu bez súhlasu majiteľa topografie. Po tom, ako sa táto osoba dozvedela, alebo mala a mohla vedieť, že svojím konaním porušuje výlučné právo podľa § 10 ods. 1, je oprávnená obchodne využívať len výrobok predtým získaný alebo objednaný a zároveň je povinná zaplatiť majiteľovi na jeho žiadosť náhradu za ďalšie obchodné využívanie výrobku zodpovedajúcu primeranému licenčnému poplatku.3)
§ 12
Prechod a prevod práv z topografie
(1)
Práva z topografie prechádzajú na nového majiteľa v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.4)
(2)
Zmluva o prevode práv z topografie musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(3)
Prechod a prevod práv z topografie nadobúda účinnosť voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra.
(4)
Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom prechodu alebo prevodu práv z topografie zostávajú zachované. To neplatí v prípade prechodu práva z topografie na základe prepisu podľa § 25 ods. 1.
§ 13
Záložné právo a podzáložné právo na topografiu
(1)
Na záložné právo, ako aj na vzťahy medzi záložným veriteľom a záložcom sa použijú primerane ustanovenia osobitného predpisu.5)
(2)
Zmluvné záložné právo vzniká na základe písomnej zmluvy.
(3)
Vznik záložného práva nadobúda účinnosť voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra.
(4)
Na podzáložné právo sa použijú primerane ustanovenia odsekov 1 až 3, ako aj ustanovenia osobitného predpisu.6)
§ 14
Licenčná zmluva
(1)
Vznik, zánik a výkon práva z licenčnej zmluvy sa spravuje ustanoveniami osobitného predpisu.7)
(2)
Licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra.
(3)
Ak licenčná zmluva neustanovuje inak, platí, že majiteľ topografie môže sám predmet licencie využívať a vstupovať do ďalších licenčných vzťahov s tretími osobami bez obmedzenia (ďalej len „nevýlučná licencia“).
(4)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi topografie.
Nútená licencia
§ 15
(1)
Na návrh môže súd udeliť nútenú licenciu komukoľvek, kto preukáže spôsobilosť reprodukovať topografiu a vyrábať polovodičový výrobok, v ktorom je chránená topografia obsiahnutá na území Slovenskej republiky za predpokladu, ak
a)
uplynuli tri roky od zápisu topografie do registra a
b)
navrhovateľ udelenia nútenej licencie pred podaním návrhu na súd dal majiteľovi topografie riadnu ponuku na uzatvorenie licenčnej zmluvy, pričom táto ponuka nebola majiteľom prijatá, a
c)
topografia nie je bez primeraného dôvodu na strane majiteľa na území Slovenskej republiky využívaná, alebo je využívaná nedostatočne, pričom výrobky, v ktorých je topografia obsiahnutá, sa nedodávajú na trh Slovenskej republiky vôbec alebo v dostatočnom množstve. Neexistencia primeraných dôvodov sa predpokladá, kým nie je preukázaný opak.
(2)
Nútenú licenciu možno udeliť len
a)
na verejné neobchodné využitie alebo na zabránenie ďalšieho konania majiteľa topografie, ktoré na základe rozhodnutia príslušného orgánu možno považovať za konanie znemožňujúce alebo obmedzujúce hospodársku súťaž,8) alebo v prípade ohrozenia dôležitého verejného záujmu,
b)
ako licenciu nevýlučnú, pričom jej trvanie a rozsah sa obmedzia na účel, na ktorý bola udelená, s podmienkou prednostného uspokojenia potrieb domáceho trhu.
(3)
V prípade ohrozenia dôležitého verejného záujmu možno nútenú licenciu udeliť bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 písm. a).
(4)
V prípade podstatnej zmeny okolností, ktoré viedli k udeleniu nútenej licencie, môže súd na návrh niektorého z účastníkov licenčného vzťahu zmeniť podmienky, rozsah a dobu trvania nútenej licencie alebo zrušiť rozhodnutie o jej udelení za predpokladu, že opätovný vznik dôvodov udelenia nútenej licencie nie je pravdepodobný.
(5)
Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o udelení alebo zrušení nútenej licencie súd bez odkladu doručí úradu, ktorý tieto skutočnosti zapíše do registra.
(6)
Prechod alebo prevod nútenej licencie je možný len ako súčasť prechodu alebo prevodu vlastníctva podniku alebo jeho časti, ktorá topografiu na základe nútenej licencie využíva.
(7)
Na prechod alebo prevod podľa odseku 6 sa primerane použije § 12 ods. 1 až 3.
§ 16
(1)
Udelením nútenej licencie nie je dotknuté právo majiteľa topografie na primeranú náhradu.3)
(2)
Ak medzi účastníkmi licenčného vzťahu vzniknutého na základe rozhodnutia o nútenej licencii napriek pokusu k dohode o náhrade nedošlo, výšku a spôsob primeranej náhrady určí na návrh niektorého z účastníkov licenčného vzťahu súd. V prípade podstatnej zmeny okolností rozhodujúcich na určenie primeranej náhrady môže súd na žiadosť niektorého z účastníkov licenčného vzťahu zmeniť pôvodne dohodnutú alebo súdom určenú výšku a spôsob náhrady, ak napriek pokusu k dohode medzi účastníkmi nedošlo.
§ 17
Vzdanie sa práv z topografie
(1)
Majiteľ topografie sa môže vzdať práv z topografie písomným oznámením doručeným úradu.
(2)
Vzdanie sa práv z topografie nadobúda účinnosť odo dňa doručenia oznámenia úradu podľa odseku 1.
(3)
Vzdanie sa práv z topografie, na ktorú sa viažu práva tretích osôb, zapísané v registri, nadobudne účinnosť len po predložení písomného súhlasu osoby, ktorej práva a oprávnené záujmy môžu byť zánikom ochrany topografie dotknuté. To isté platí v prípade existencie súdneho sporu zapísaného v registri, ktorého predmetom sú práva z topografie.
§ 18
Zánik ochrany topografie
Ochrana topografie zanikne
a)
uplynutím doby trvania ochrany topografie podľa § 7 ods. 2,
b)
vzdaním sa práv z topografie podľa § 17.
Porušovanie práv a prejednávanie sporov
§ 19
(1)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže ten, ktorého právo sa porušilo alebo ohrozilo, domáhať, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené.
(2)
Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.8a)
§ 19a
Právo na informácie
(1)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ topografie žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, poskytol mu informácie týkajúce sa pôvodu topografie alebo polovodičového výrobku obsahujúceho topografiu porušujúcich práva podľa tohto zákona a okolností ich uvedenia na trh.
(2)
Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov topografie alebo polovodičového výrobku obsahujúceho topografiu,
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných topografií alebo polovodičových výrobkov obsahujúcich topografiu.
(3)
Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá
a)
má v držbe topografiu alebo polovodičový výrobok obsahujúci topografiu porušujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii topografií alebo polovodičových výrobkov obsahujúcich topografiu alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.
§ 20
(1)
Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na návrh majiteľa topografie súd zakáže konanie, ktoré je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1, alebo nariadi, aby reprodukcie topografie alebo polovodičové výrobky, ktoré obsahujú topografiu, alebo výrobky obsahujúce taký polovodičový výrobok boli najmä
a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom.
(3)
Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
(4)
Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.
(5)
Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 19a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.
TRETIA ČASŤ
KONANIE VO VECIACH TOPOGRAFIÍ
§ 21
Náležitosti prihlášky
(1)
Prihláška smie obsahovať len jednu topografiu.
(2)
Prihláška musí obsahovať
a)
žiadosť o zápis topografie do registra s uvedením názvu topografie, mena, priezviska, bydliska a štátnej príslušnosti prihlasovateľa alebo jeho obchodného mena a sídla, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
b)
podklady umožňujúce identifikáciu topografie a prípadne aj samotný polovodičový výrobok obsahujúci topografiu (ďalej len „podklady“),
c)
dátum prvého obchodného využitia topografie, ak je skorší ako dátum podania prihlášky,
d)
doklad o nadobudnutí práva na ochranu topografie, ako aj meno, priezvisko a adresu pôvodcu, ak prihlasovateľ nie je pôvodcom,
e)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo právneho zástupcu prihlasovateľa a plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený, alebo musí byť zastúpený podľa § 35 ods. 2,
f)
podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.
(3)
Prihlasovateľ je oprávnený podklady podľa odseku 2 písm. b) označiť ako obchodné tajomstvo.9) V takom prípade sa musia označené podklady predložiť v ďalšom vyhotovení, ktorého príslušné časti označené ako obchodné tajomstvo sú nečitateľné. Ako obchodné tajomstvo nemôžu byť označené podklady ako celok.
§ 22
Zápis topografie
(1)
Konanie o zápis topografie do registra sa začína podaním prihlášky na úrad.
(2)
Prihlášku môže podať osoba, ktorá má právo na ochranu topografie podľa § 4 a 5, alebo jej právny nástupca.
(3)
Za prihlášku sa považuje podanie, ktoré obsahuje žiadosť o zápis topografie s údajmi umožňujúcimi identifikáciu prihlasovateľa a spĺňa požiadavky podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c). Dňom podania prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodnú topografiu.
(4)
Ak prihláška spĺňa podmienky uvedené v § 21, zapíše úrad topografiu do registra. Úrad vydá prihlasovateľovi, ktorého topografia bola zapísaná do registra, osvedčenie o zápise topografie do registra a zápis topografie do registra oznámi vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).
(5)
Ak prihláška nezodpovedá požiadavkám uvedeným v § 21, úrad vyzve prihlasovateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil. Ak prihlasovateľ tieto nedostatky neodstráni v určenej lehote, úrad konanie o prihláške zastaví. Na tento dôsledok musí byť prihlasovateľ vo výzve upozornený.
(6)
Ak podanie nespĺňa požiadavky podľa odseku 3, považuje sa za dátum podania prihlášky deň doručenia podania, v ktorom boli tieto nedostatky odstránené.
(7)
Ak bola prihláška podaná v rozpore s odsekom 2 alebo po lehote uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o dôvode zamietnutia.
Výmaz topografie
§ 23
(1)
Úrad vymaže topografiu z registra, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby preukáže, že
a)
zapísaná topografia nie je spôsobilá na ochranu podľa § 2 ods. 1 a 2,
b)
prihláška bola podaná na úrade po uplynutí doby podľa § 7 ods. 1 písm. a),
c)
právo na ochranu topografie zaniklo podľa § 6,
d)
prihlasovateľom bola osoba, ktorú nemožno považovať za osobu oprávnenú podľa § 4 a 5, ak po podaní prihlášky nedošlo k prevodu či prechodu práv podľa § 12, alebo prepisu podľa § 25 ods. 1 na oprávnenú osobu,
e)
podklady podľa § 21 ods. 2 písm. b) neumožňujú identifikáciu topografie alebo nezodpovedajú polovodičovému výrobku priloženému k prihláške.
(2)
Ak sa návrh na výmaz topografie zapísanej do registra (ďalej len „návrh na výmaz“) týka topografie len čiastočne, úrad topografiu vymaže len v časti dotknutej návrhom, ak zostávajúca časť alebo časti sú spôsobilé na ochranu podľa § 2 ods. 1 a 2.
(3)
V prípade výmazu topografie platí, že k jej zápisu do registra nedošlo.
§ 24
(1)
Návrh na výmaz sa podáva na úrade písomne v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a bydlisko navrhovateľa, ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo právneho zástupcu navrhovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je navrhovateľ zastúpený, alebo musí byť zastúpený podľa § 35 ods. 2,
c)
výslovný prejav navrhovateľa, že žiada o výmaz topografie,
d)
údaje umožňujúce identifikáciu majiteľa topografie,
e)
číslo zápisu topografie alebo prihlášky v registri,
f)
odôvodnenie návrhu na výmaz topografie a označenie dôkazov,
g)
listiny označené v návrhu podľa písmena f),
h)
podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.
(2)
Ak návrh na výmaz neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, úrad vyzve navrhovateľa, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak navrhovateľ doručenej výzve v určenej lehote nevyhovie a z tohto dôvodu v konaní nemožno pokračovať, úrad konanie o návrhu na výmaz zastaví. Na dôsledok zastavenia konania musí byť navrhovateľ vo výzve upozornený.
(3)
Ak konanie nebolo zastavené podľa odseku 2, úrad doručí návrh na výmaz majiteľovi topografie a zároveň ho vyzve, aby sa o návrhu v určenej lehote vyjadril. Vyjadrenie sa predkladá písomne v dvoch vyhotoveniach, pričom majiteľ zároveň môže označiť dôkazy a pripojiť listiny.
(4)
Ak sa majiteľ topografie nevyjadrí v lehote určenej vo výzve, platí, že návrh na výmaz bol podaný dôvodne, a úrad vykoná výmaz topografie z registra. Na tento dôsledok musí byť majiteľ vo výzve upozornený.
(5)
Úrad postupuje podľa odseku 4 aj v prípade, ak majiteľ nie je zastúpený oprávneným zástupcom podľa § 35 ods. 2. Ak majiteľ výzve na predloženie plnomocenstva v určenej lehote nevyhovie, platí, že sa o návrhu na výmaz nevyjadril.
(6)
Ak sa majiteľ v určenej lehote o návrhu na výmaz vyjadrí, úrad zašle vyjadrenie navrhovateľovi výmazu. Ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní účastníkov, úrad určí dátum ústneho pojednávania.
(7)
Úrad môže pokračovať v konaní a rozhodnúť vo veci aj v prípade, ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní.
(8)
Rozšírenie či doplnenie návrhu na výmaz, ako aj rozšírenie či doplnenie vyjadrenia majiteľa nie je prípustné a na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.
§ 25
Odňatie ochrany a prepis
(1)
Úrad na návrh odníme ochranu majiteľovi topografie zapísanej v registri a ako majiteľa topografie zapíše osobu navrhovateľa, ak
a)
právoplatným rozhodnutím súdu bolo určené, že osobe pôvodne zapísanej ako majiteľ neprislúchalo právo na ochranu topografie podľa § 4 a 5,
b)
návrh podala osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na ochranu topografie, alebo jej právny nástupca,
c)
návrh bol podaný v lehote troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(2)
Za predpokladu splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a), ak návrh podľa odseku 1 nebol podaný alebo nebol podaný oprávnenou osobou, či v ustanovenej lehote, úrad vykoná výmaz topografie z registra z úradnej moci.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane na odňatie práv z prihlášky topografie a ich prepis na oprávnenú osobu. Ak nedôjde k prepisu práv z prihlášky, úrad prihlášku zamietne podľa § 22 ods. 7.
§ 26
Zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu práv z topografie a súdneho sporu do registra
(1)
Žiadosť o zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu vlastníctva topografie do registra (ďalej len „žiadosť o zápis práva“) musí obsahovať
a)
b)
výslovný prejav žiadateľa, o aký zápis práva žiada,
c)
stručné odôvodnenie žiadosti, ako aj listiny osvedčujúce nadobudnutie práv alebo ich fotokópie; časti listín alebo ich fotokópií, ktoré si žiadateľ nepraje zverejniť, môžu byť nečitateľné, ak čitateľná časť dostatočne osvedčuje nadobudnutie práva.
(2)
V prípade nedostatkov v žiadosti o zápis práva sa primerane použije § 24 ods. 2.
(3)
V prípade pochybností môže úrad žiadať predloženie originálu listiny preukazujúcej nadobudnutie práva alebo ďalšie doplňujúce údaje.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na nútenú licenciu, ktorú úrad zapíše do registra z úradnej moci po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o jej udelení.
(5)
Na základe žiadosti účastníka súdneho konania o práva z topografie doloženej súdom potvrdeným rovnopisom podania na súd úrad zapíše do registra skutočnosť, že prebieha súdne konanie o práva z topografie, s účinnosťou odo dňa doručenia žiadosti na úrad.
§ 27
Pokračovanie v konaní
(1)
Ak účastník konania pred úradom zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom dôsledkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmeškania lehoty, najneskôr však do šiestich mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.
(2)
Úrad zamietne žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odseku 1.
(3)
Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú. Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti vyhovel.
(4)
Práva nadobudnuté tretími osobami v dobrej viere v dobe od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 3 zostávajú nedotknuté.
§ 28
Uvedenie do predošlého stavu
(1)
Ak účastník konania pred úradom bez vlastného zavinenia zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom dôsledkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.
(2)
Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť, uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu, a zároveň predložiť dôkaz o existencii uvedených skutočností. Na tvrdenia a dôkazy predložené po uplynutí ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti o uvedenie do predošlého stavu neprihliada.
(3)
Nemožno vyhovieť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v prípade zmeškania
a)
lehôt podľa odsekov 1 a 2 a § 25 ods. 1 písm. c), alebo
b)
doby dvoch rokov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a doby 15 rokov podľa § 6.
(4)
Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ak nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2, alebo sa na ňu vzťahuje zákaz podľa odseku 3.
(5)
Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(6)
Práva nadobudnuté tretími osobami v dobrej viere v dobe od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 5 zostávajú nedotknuté.
§ 29
Podklady na rozhodnutie
(1)
Účastníci sú povinní navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(2)
Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.
(3)
Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré navrhli účastníci.
§ 30
Trovy konania
(1)
Trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov vrátane správneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov, trovy dôkazov a odmena za zastupovanie patentovým zástupcom,10) advokátom,11) alebo komerčným právnikom.12)
(2)
Svedkovia majú právo na náhradu hotových výdavkov a ušlého zárobku. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch dní od výsluchu.
(3)
Ak bol podaný znalecký posudok, vzniká znalcovi právo na náhradu hotových výdavkov a odmenu podľa osobitných predpisov.13)
(4)
Ten, komu úrad uložil pri dokazovaní povinnosť, najmä aby predložil listinu alebo umožnil obhliadku veci, má také isté práva ako svedok, ak nie je účastníkom.
(5)
Úrad môže uložiť účastníkovi, aby zložil preddavok na trovy dôkazov, ktoré označil, vo výške predpokladaných nákladov, ak uloženie takejto povinnosti nepredstavuje podstatnú prekážku na účelné uplatňovanie práva.
(6)
Ak účastník výzve na zloženie preddavku v určenej lehote nevyhovie, úrad pokračuje v konaní tak, akoby návrh na dokazovanie nebol podaný.
(7)
Ak úradu vzniknú v konaní trovy, ktoré nie sú kryté preddavkom podľa odseku 5, úrad má právo na ich náhradu proti účastníkovi, ktorý nemal vo veci úspech.
(8)
Účastníkovi konania, ktorý mal vo veci úspech, prizná úrad náhradu trov vynaložených na účelné uplatnenie práva proti účastníkovi neúspešnému vo veci. Náhradu trov konania musí účastník uplatniť najneskôr do vydania rozhodnutia vo veci samej.
§ 31
Opravné prostriedky
(1)
Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia.
(2)
Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo
a)
vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
b)
zastavené konanie podľa § 35 ods. 6.
§ 32
Sprístupnenie údajov, obchodné tajomstvo
(1)
Pred zápisom topografie do registra je úrad oprávnený oznámiť tretím osobám iba údaje, kto je pôvodcom topografie, kto je prihlasovateľom topografie, názov topografie a spisovú značku prihlášky topografie.
(2)
Po zápise topografie do registra úrad sprístupní údaje uvedené v prihláške podľa § 21 ods. 2 tretím osobám na nahliadnutie a povolí nahliadnuť do spisu tretím osobám, ktoré preukážu právny záujem, s výnimkou podkladov označených podľa § 21 ods. 3 ako obchodné tajomstvo.
(3)
Úrad je povinný v konaní o prihláške, ako aj po zápise topografie do registra konať tak, aby nedošlo žiadnou formou k neoprávnenému sprístupneniu podkladov označených ako obchodné tajomstvo tretím osobám.
(4)
Podklady označené ako obchodné tajomstvo môže úrad
a)
predložiť súdu na základe žiadosti v prípade sporu o právo podľa § 20 ods. 1,
b)
sprístupniť znalcovi ustanovenému úradom v konaní o výmaz topografie a v konaní o určenie po poučení o jeho povinnostiach vo vzťahu k obchodnému tajomstvu9) a trestných následkoch porušenia obchodného tajomstva.14)
(5)
Na žiadosť pôvodcu uvedeného v prihláške topografie podľa § 21 ods. 2 písm. d) úrad neuvedie a nesprístupní jeho meno podľa odsekov 1 a 2 a § 22 ods. 4.
§ 33
Register topografií
Úrad vedie register topografií, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje týkajúce sa prihlášok a zapísaných topografií, a to najmä
a)
číslo zápisu topografie,
b)
dátum zápisu topografie,
c)
dátum zverejnenia zápisu topografie vo vestníku,
d)
názov topografie,
e)
dátum podania prihlášky topografie,
f)
spisovú značku prihlášky topografie,
g)
dátum prvého verejného obchodného využitia topografie, ak je skorší než dátum podania prihlášky,
h)
meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa topografie,
i)
meno, priezvisko a bydlisko pôvodcu topografie,
j)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie, ak udelené plnomocenstvo platí aj po zápise,
k)
prevod a prechod práv z topografie, vznik a zánik licencie, nútenej licencie a záložného práva, začatie a ukončenie súdneho sporu o práva z topografie,
l)
výmaz topografie,
m)
odňatie ochrany a prepis podľa § 25,
n)
zánik ochrany topografie.
§ 34
Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Úrad vydáva Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, v ktorom zverejňuje skutočnosti týkajúce sa zapísaných topografií a ďalšie údaje týkajúce sa ochrany topografií.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 35
Spoločné ustanovenie
(1)
Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom dotknuté.
(2)
Účastníci majú v konaní pred úradom rovnaké postavenie; účastníci, ktorí nemajú v Slovenskej republike bydlisko ani sídlo, musia byť v konaní zastúpení oprávneným zástupcom.15)
(3)
Na konanie pred úradom vo veciach topografií sa vzťahuje zákon o správnom konaní16) s výnimkou ustanovení § 19 ods. 1, § 23, 28 až 32, 39, 49, 50 a 60.
(4)
Na konanie o prihláškach topografií a vo veciach topografií, ktoré sú utajované podľa osobitného zákona,17) platia ustanovenia tohto zákona s výnimkou sprístupnenia údajov podľa § 32 ods. 1 a 2 a oznámenia zápisu topografie podľa § 22 ods. 4, ak prihlasovateľ označí prihlášku topografie podľa osobitného predpisu17) a preukáže utajenie predmetu prihlášky podľa osobitného predpisu.17)
(5)
Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, môže úrad konanie zastaviť. Na tento následok musí byť účastník vo výzve upozornený.
(6)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, úrad môže konanie zastaviť aj na návrh účastníka, ktorého prihláška, návrh alebo žiadosť je predmetom konania. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.
(7)
V prípade návrhu na zastavenie konania o zápis topografie, ktorej sa týka súdny spor o právo na ochranu topografie zapísaný v registri, úrad môže konanie zastaviť len po predložení písomného súhlasu osoby, ktorá podala žiadosť o zápis súdneho sporu do registra.
(8)
Na určovacie konanie sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.18)
(9)
Každé podanie na úrad sa robí písomne v štátnom jazyku.
(10)
Podanie prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré obsahuje písomný návrh vo veci, treba doplniť predložením písomného originálu do 14 dní; na podanie, ktoré nebolo v tejto lehote doplnené, úrad neprihliada.
(11)
Za jednotlivé úkony podľa tohto zákona vyberá úrad správne poplatky.19)
§ 36
Prechodné ustanovenie
(1)
Konania týkajúce sa topografií, ktoré neboli skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa doterajších predpisov.
(2)
Právne vzťahy z topografií zapísaných do registra pred účinnosťou tohto zákona sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Vznik, zmena alebo zánik právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.
§ 36a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 37
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1994 Z. z.
§ 38
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 146/2000 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 87/54/EHS zo 16. decembra 1986 o právnej ochrane topografií polovodičových výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8, Ú. v. ES L 24, 27. 1. 1987).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.
10)
Vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy č. 350/1991 Zb. o odmeňovaní patentových zástupcov.
11)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci v znení vyhlášky č. 44/1991 Zb.
12)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 180/1991 Zb. o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci.
13)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
15)
§ 40 zákona č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.
16)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
17)
§ 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
18)
§ 67 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.