142/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
ZÁKON
zo 17. marca 2000
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon na zabezpečenie jednotnosti a správnosti merania upravuje
a)
zákonné meracie jednotky,
b)
požiadavky na určené meradlá a ich metrologickú kontrolu,
c)
podmienky úradného merania,
d)
požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky,
e)
podmienky autorizácie a registrácie,
f)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie,
g)
metrologický dozor,
h)
ukladanie pokút.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
meracia jednotka špecifická hodnota fyzikálnej alebo technickej veličiny, ktorá je definovaná a prijatá na základe dohody, s ktorou sa iné hodnoty veličiny toho istého druhu porovnávajú, aby sa vyjadrila ich veľkosť vo vzťahu k tejto špecifickej hodnote veličiny,
b)
Medzinárodná sústava jednotiek SI sústava meracích jednotiek prijatá a odporúčaná Generálnou konferenciou pre váhy a miery, ktorá je vrcholným orgánom Metrickej konvencie,
c)
meradlo prostriedok, ktorý slúži na určenie hodnoty meranej veličiny, pričom zahŕňa mieru, merací prístroj, jeho komponenty, prídavné zariadenia a meracie zariadenie,
d)
druh meradla skupina meradiel slúžiacich na meranie tej istej veličiny, ktoré sú založené na rovnakom princípe merania a majú niektoré spoločné charakteristické vlastnosti,
e)
typ meradla definitívne vyhotovenie meradla určitej konštrukcie v súlade s dokumentáciou vzťahujúcou sa na tento typ, ktorého všetky súčasti majúce vplyv na metrologické charakteristiky sú definované, pričom je vyrobené tým istým výrobcom,
f)
etalón meradlo určené na definovanie, realizovanie, uchovávanie alebo reprodukovanie meracej jednotky alebo stupnice hodnôt fyzikálnej alebo technickej veličiny,
g)
nadväznosť etalónu alebo meradla vzťah hodnoty etalónu alebo údaja meradla k národnému etalónu, medzinárodnému etalónu alebo inému etalónu najvyššej metrologickej kvality, preukázaný prostredníctvom neprerušeného reťazca porovnaní s určenými neistotami,
h)
referenčný materiál látka, ktorej zloženie alebo vlastnosti sú určené s dostatočnou presnosťou, používaná na overovanie alebo kalibráciu prístrojov, vyhodnocovanie meracích metód a určovanie kvantitatívnych vlastností materiálov,
i)
uvedenie meradla na trh moment, keď meradlo prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo do etapy používania, či už je určené pre potreby iných osôb alebo pre vlastnú potrebu.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY A MERADLÁ
§ 3
Zákonné meracie jednotky
(1)
Meracími jednotkami (ďalej len „jednotka“) podľa tohto zákona v Slovenskej republike sú
a)
základné jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek SI (ďalej len „SI“)
1.
meter ako jednotka dĺžky, symbol m,
2.
kilogram ako jednotka hmotnosti, symbol kg,
3.
sekunda ako jednotka času, symbol s,
4.
ampér ako jednotka elektrického prúdu, symbol A,
5.
kelvin ako jednotka termodynamickej teploty, symbol K,
6.
mól ako jednotka látkového množstva, symbol mol,
7.
kandela ako jednotka svietivosti, symbol cd,
b)
odvodené jednotky SI,
c)
násobky základných jednotiek SI a násobky odvodených jednotiek SI,
d)
jednotky povolené popri jednotkách SI.
(2)
Definície základných jednotiek SI, spôsob tvorby odvodených jednotiek SI, násobkov základných jednotiek SI a násobkov odvodených jednotiek SI, ako aj jednotky povolené popri jednotkách SI a symboly všetkých jednotiek ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
§ 4
Používanie jednotiek
(1)
Orgány štátnej správy, podnikatelia1) a iné právnické osoby sú povinné používať jednotky a ich symboly ustanovené týmto zákonom.
(2)
V odôvodnených prípadoch môže úrad na základe písomnej žiadosti povoliť v určenej oblasti dočasné používanie aj iných jednotiek. Takto povolené jednotky úrad uverejní vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).
(3)
V medzinárodnom styku možno použiť aj iné jednotky, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(4)
Na označenie výrobku možno použiť aj doplnkový údaj v iných ako zákonných jednotkách; označenie musí byť menšie a menej výrazné ako údaj v zákonných jednotkách.
§ 5
Meradlá a ich členenie
Meradlá sa členia na skupiny:
a)
národné etalóny,
b)
certifikované referenčné materiály,
c)
určené meradlá.
§ 6
Národné etalóny
(1)
Národné etalóny realizujú, uchovávajú a reprodukujú hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín na najvyššej metrologickej úrovni v Slovenskej republike, a tak poskytujú základ správnosti a jednotnosti meraní na jej území. Národné etalóny musia byť medzinárodne porovnané alebo nadviazané na medzinárodné etalóny alebo na národné etalóny iných štátov tak, aby sa zabezpečila porovnateľnosť meraní vykonaných v Slovenskej republike s meraniami v zahraničí.
(2)
Za národný etalón možno vyhlásiť etalón realizovaný a uchovávaný Slovenským metrologickým ústavom (ďalej len „ústav“) alebo inou právnickou osobou, ktorá vlastní etalón spĺňajúci požiadavky na národný etalón, na základe odborného posúdenia a schválenia ústavom. Uchovávaním etalónu sa rozumejú všetky úkony potrebné na zachovanie metrologických charakteristík etalónu v ustanovených medziach.
(3)
Odborným garantom fyzikálnej a technickej realizácie, medzinárodného porovnávania, uchovávania a odovzdávania hodnôt národných etalónov a ich stupníc na etalóny a iné meradlá je ústav alebo právnická osoba, ktorá národný etalón vlastní. Ak je vlastníkom národného etalónu iná právnická osoba, ústav vykonáva dohľad nad týmto etalónom.
(4)
Národné etalóny vyhlasuje a ich vyhlásenie zrušuje úrad na návrh ústavu. Vyhlásenie národných etalónov a zrušenie ich vyhlásenia uverejňuje úrad vo vestníku.
(5)
Na ochranu národných etalónov možno zriadiť v okolí ich uchovávania ochranné pásmo podľa osobitného predpisu.2)
(6)
Podrobnosti o vyhlasovaní národných etalónov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 7
Certifikované referenčné materiály
(1)
Certifikovaný referenčný materiál je referenčný materiál certifikovaný ústavom. Certifikáciou sa potvrdzuje jedna alebo viacero hodnôt charakterizujúcich vlastnosť referenčného materiálu postupom zabezpečujúcim nadväznosť referenčného materiálu na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky, v ktorej sú vyjadrené hodnoty vlastností. Každá certifikovaná hodnota je uvedená v certifikáte s príslušnou neistotou.
(2)
Odborným garantom prípravy certifikovaných referenčných materiálov je ústav.
(3)
Za certifikovaný referenčný materiál môže ústav uznať aj referenčný materiál vyrobený v zahraničí.
(4)
Ústav pri certifikácii referenčného materiálu osvedčí hodnoty určených vlastností spolu s príslušnými neistotami. Ku každému referenčnému materiálu pripojí certifikát a prevezme do úschovy vzorky certifikovaného referenčného materiálu.
(5)
Certifikované referenčné materiály vyhlasuje a ich vyhlásenie zrušuje úrad na návrh ústavu. Vyhlásenie certifikovaných referenčných materiálov a zrušenie ich vyhlásenia uverejňuje úrad vo vestníku.
(6)
Podrobnosti o príprave certifikovaných referenčných materiálov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 8
Určené meradlá
(1)
Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody.3)
(2)
O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie
a)
pri meraniach súvisiacich s platbami,
b)
pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,
c)
pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,
d)
v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti,
e)
pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.4)
(3)
Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia.
(4)
Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody3) sa určené meradlá nesmú uvádzať na trh.
(5)
Druhy určených meradiel a oblasti ich použitia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(6)
Druhy určených meradiel podliehajúce metrologickej kontrole v Armáde Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s úradom.
TRETIA ČASŤ
METROLOGICKÁ KONTROLA A ÚRADNÉ MERANIE
§ 9
Metrologická kontrola
(1)
Metrologická kontrola sa uskutočňuje
a)
pred uvedením určených meradiel na trh,
b)
počas používania určených meradiel.
(2)
Metrologická kontrola pred uvedením určených meradiel na trh je
a)
schválenie typu určených meradiel (ďalej len „schválenie typu“)
1.
národné schválenie typu alebo
2.
schválenie typu Európskych spoločenstiev,
b)
prvotné overenie určených meradiel (ďalej len „prvotné overenie“)
1.
národné prvotné overenie alebo
2.
prvotné overenie Európskych spoločenstiev.
(3)
Ak sa schválenie typu nevyžaduje, podlieha len prvotnému overeniu. Ak sa prvotné overenie určeného meradla schváleného typu nevyžaduje, je možné ho uviesť na trh.
(4)
Metrologická kontrola počas používania určených meradiel je následné overenie určených meradiel (ďalej len „následné overenie“).
(5)
Metrologickú kontrolu vykonáva ústav a vo vymedzenom rozsahu aj organizácia zriadená úradom5) (ďalej len „určená organizácia“) a podnikatelia alebo iné právnické osoby, ktoré boli rozhodnutím úradu autorizované podľa § 24 (ďalej len „autorizovaná osoba“).
(6)
Ústav, určená organizácia a autorizovaná osoba môžu požadovať od objednávateľa metrologickej kontroly príslušné materiály a technickú dokumentáciu o meradle v štátnom jazyku.6)
(7)
Podrobnosti o spôsobe metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody3) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 10
Podmienky schválenia typu
(1)
Schválením typu sa potvrdzuje, že typ určeného meradla vyhovuje svojimi technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným vyhotovením požiadavkám na daný druh určených meradiel.
(2)
V osobitných prípadoch, najmä pri určených meradlách špecifických aplikácií, keď hospodárnosť schválenia typu alebo jeho technická vykonateľnosť by nebola úmerná významu schválenia daného typu, ústav môže rozhodnúť, že tento typ schváleniu nepodlieha.
(3)
Žiadosť o schválenie typu podáva ústavu výrobca určeného meradla alebo dovozca určeného meradla poverený zahraničným výrobcom.
(4)
Žiadosť o schválenie typu Európskych spoločenstiev pre daný typ meradla možno podať len v jednom zo štátov Európskych spoločenstiev. Kópiu žiadosti žiadateľ súčasne zašle všetkým členským štátom Európskych spoločenstiev.
(5)
Ústav môže požadovať od žiadateľa o schválenie typu poskytnutie určeného počtu vzoriek určeného meradla, ako aj etalóny, pomôcky, materiál a zamestnancov žiadateľa. Žiadateľ o schválenie typu je povinný uhradiť náklady spojené so schválením typu.
(6)
Ústav je oprávnený ponechať si vzorku určeného meradla ako doklad. Táto skutočnosť sa zaznamená v rozhodnutí o schválení typu. Namiesto vzorky určeného meradla možno uložiť ako doklad súčasti alebo výkresy určeného meradla.
(7)
Predpísané nápisy na určenom meradle musia byť v štátnom jazyku.6)
(8)
Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na jednotlivé druhy určených meradiel vrátane metód ich technických skúšok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 11
Rozhodnutie o schválení typu
(1)
Ústav vydá na základe posúdenia predloženej technickej dokumentácie, výsledkov technických skúšok vzoriek meradla a výsledkov posúdenia zhody typu meradla podľa osobitného predpisu3) rozhodnutie, že meradlo ako typ schvaľuje alebo neschvaľuje. Schválenému typu meradla pridelí značku schváleného typu meradla (ďalej len „značka schváleného typu“).
(2)
Ústav je povinný vydať rozhodnutie do 120 dní od dodania vzorky určeného meradla a požadovanej dokumentácie. Ak ústav v určenej lehote nemôže rozhodnúť, je povinný o tom upovedomiť žiadateľa o schválenie typu do 30 dní pred uplynutím lehoty na rozhodnutie a uviesť dôvod. O predĺžení lehoty rozhoduje úrad.
(3)
V rozhodnutí o schválení typu sa uvedú
a)
údaje potrebné na identifikáciu meradla,
b)
technický popis meradla,
c)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky,
d)
záver technickej skúšky,
e)
spôsob overenia meradla,
f)
čas platnosti overenia,
g)
údaj o platnosti rozhodnutia o schválení typu,
h)
ďalšie požiadavky, ktoré meradlo musí splniť.
(4)
K rozhodnutiu o schválení typu sa prikladajú opisy, nákresy a schémy nevyhnutné na identifikáciu typu a na objasnenie jeho činnosti.
(5)
V rozhodnutí o schválení typu prídavného zariadenia sa uvedie
a)
typ meradla, ku ktorému môže byť prídavné zariadenie pripojené alebo ktorého môže byť súčasťou,
b)
všeobecné podmienky činnosti meradla ako celku, pre ktoré je prídavné zariadenie schválené.
(6)
Rozhodnutie o schválení typu má platnosť desať rokov. Platnosť rozhodnutia o schválení typu môže ústav opakovane predĺžiť o ďalších desať rokov, ak sa nezmenili technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla. Počet meradiel, ktoré možno uviesť na trh v súlade so schváleným typom, nie je obmedzený.
(7)
Výrobca alebo dovozca meradiel schváleného typu je povinný vopred oznámiť ústavu všetky úpravy a doplnenia meradla. Ústav zmení rozhodnutie o schválení typu alebo vydá nové rozhodnutie o schválení typu, ak úpravy a doplnenia meradla môžu mať vplyv na metrologické charakteristiky meradla alebo môžu ovplyvniť ustanovené podmienky používania meradla. Ústav vydá nové rozhodnutie o schválení typu, ak sa zmenili technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla.
(8)
Určené meradlá, ktorých platnosť rozhodnutia o schválení typu uplynula a ktoré sú v prevádzke, možno používať aj naďalej, ak pri overení vyhovejú požiadavke najväčšej dovolenej chyby na daný druh meradla platnej ku dňu overenia.
(9)
Schválenie typu, pozastavenie schválenia typu a zrušenie schválenia typu uverejňuje úrad vo vestníku.
§ 12
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením
(1)
Platnosť rozhodnutia o schválení typu môže byť obmedzená, ak sa pri konštrukcii meradla použijú nové princípy merania a nové technické riešenia, a to
a)
počtom meradiel,
b)
povinnosťou informovať ústav o umiestnení meradiel,
c)
oblasťou použitia meradiel,
d)
osobitnými podmienkami súvisiacimi s použitým technickým riešením.
(2)
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením platí najviac dva roky a jeho platnosť môže byť predĺžená najviac o tri roky.
(3)
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením možno vydať, iba ak sú určené technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla a ak meradlo spĺňa požiadavku najväčšej dovolenej chyby.
§ 13
Pozastavenie platnosti a zrušenie rozhodnutia o schválení typu
(1)
Ústav môže platnosť rozhodnutia o schválení typu pozastaviť alebo rozhodnutie zrušiť, ak
a)
meradlá nezodpovedajú podmienkam podľa § 10,
b)
meradlá nespĺňajú metrologické požiadavky uvedené v rozhodnutí o schválení typu alebo v rozhodnutí o schválení typu s obmedzením,
c)
zistí, že neboli dodržané podmienky vydania rozhodnutia o schválení typu.
(2)
Ak sa pri používaní meradiel vyrobených podľa schváleného typu prejaví chyba všeobecného charakteru, ktorá spôsobuje, že tieto meradlá nevyhovujú svojmu účelu, úrad rozhodnutie o schválení typu zruší.
(3)
Úrad môže zakázať uvádzať na trh meradlá uvedené v odseku 2 až do ďalšieho oznámenia. Úrad môže zakázať uvádzať na trh aj meradlá uvedené v odseku 1, pri ktorých sa nevyžaduje prvotné overenie, ak výrobca alebo dovozca po upozornení nezabezpečil, aby meradlá zodpovedali schválenému typu alebo podmienkam podľa § 10.
§ 14
Značky schváleného typu
(1)
Značkami schváleného typu sú
a)
národná značka schváleného typu,
b)
značka schváleného typu Európskych spoločenstiev.
(2)
Výrobca alebo dovozca je povinný pred uvedením meradiel na trh umiestniť na nich značku schváleného typu, ak to ustanoví osobitný predpis alebo ak sa pre daný druh meradla prvotné overenie nevyžaduje. V ostatných prípadoch je výrobca alebo dovozca oprávnený umiestniť značku schváleného typu. Značka schváleného typu sa umiestňuje na každé meradlo a na všetky prídavné zariadenia zodpovedajúce schválenému typu v súlade s rozhodnutím o schválení typu.
(3)
Značku schváleného typu Európskych spoločenstiev môže výrobca alebo dovozca umiestniť na meradlo iba vtedy, ak meradlo spĺňa požiadavky všetkých predpisov Európskych spoločenstiev, ktoré sa na daný druh meradla vzťahujú, a bolo naň vydané rozhodnutie o schválení typu Európskych spoločenstiev.
(4)
Ak druh meradla nepodlieha schváleniu typu, výrobca alebo dovozca môže na vlastnú zodpovednosť na meradlo, ktoré spĺňa požiadavky, umiestniť osobitnú značku.
(5)
Značka schváleného typu a osobitná značka musia byť umiestnené na viditeľnom mieste na meradle a na všetkých prídavných zariadeniach, ktoré podliehajú overeniu. Značky musia byť čitateľné a neodstrániteľné.
(6)
Umiestňovanie značiek a symbolov na meradlách, ktoré by mohli viesť k zámene so značkami schváleného typu alebo s osobitnými značkami a k uvedeniu do omylu, je zakázané.
(7)
Značky schváleného typu, osobitné značky a spôsob ich umiestnenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 15
Overenie určeného meradla
(1)
Overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so schváleným typom a s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla. Ak daný druh meradla schváleniu typu nepodlieha, ide o potvrdenie jeho zhody s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla.
(2)
Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie v termíne dohodnutom s objednávateľom, najneskôr však do 60 dní od predloženia meradla alebo od doručenia úplnej objednávky na overenie, ak je overenie meradla vykonávané na mieste jeho používania.
(3)
Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie určeného meradla mimo svojho pracoviska, môže požadovať od objednávateľa overenia určeného meradla, aby poskytol vhodnú miestnosť, skúšobné zariadenia, pomôcky a materiál, osobné ochranné pracovné prostriedky, potrebný počet zamestnancov a zabezpečil všetky ostatné podmienky na vykonanie overenia. Ak určené meradlo podlieha schváleniu typu, ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba môže od objednávateľa overenia požadovať aj rozhodnutie o schválení typu meradla.
(4)
O overení určeného meradla ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vydá doklad o overení alebo meradlo označí overovacou značkou, alebo vydá doklad o overení a súčasne meradlo označí overovacou značkou. Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba je povinná vydať doklad o overení, aj keď meradlo označí overovacou značkou, ak o to požiada objednávateľ overenia.
(5)
Čas platnosti overenia určeného meradla s vydaním dokladu o overení sa počíta odo dňa overenia, pri meradle overenom bez vydania dokladu o overení sa počíta od začiatku kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa overenie vykonalo.
(6)
Platnosť overenia určeného meradla zaniká, ak
a)
uplynul čas jeho platnosti,
b)
boli vykonané zmeny alebo úpravy meradla, ktoré mohli ovplyvniť jeho metrologické vlastnosti,
c)
meradlo bolo poškodené tak, že mohlo stratiť niektorú vlastnosť rozhodujúcu pre jeho overenie,
d)
bola poškodená, pozmenená, odstránená alebo inak porušená overovacia značka,
e)
je zjavné, že meradlo stratilo požadované metrologické vlastnosti, i keď nebola porušená overovacia značka.
(7)
Čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(8)
Metódy skúšania pri overovaní na jednotlivé druhy určených meradiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 16
Prvotné overenie
(1)
Prvotné overenie je overenie nového meradla alebo meradla po vykonanej oprave.
(2)
Prvotné overenie je povinný zabezpečiť výrobca meradla alebo v prípade dovozu dovozca meradla.
(3)
Podnikatelia, ktorí vykonávajú opravy určených meradiel, sú povinní po vykonanej oprave zabezpečiť prvotné overenie pred ich opätovným uvedením na trh. Úrad môže povoliť používanie niektorých druhov určených meradiel v čase od skončenia ich opravy do ich overenia, a to v prípade, ak ide o meradlo opravené na mieste jeho používania, pričom platnosť povolenia môže byť najviac 21 dní.
(4)
Prvotné overenie určeného meradla, ktoré nepodlieha schváleniu typu, môže vykonať len ústav alebo určená organizácia.
(5)
Prvotné overenie možno vykonať aj iným spôsobom než skúškou každého jednotlivého meradla.
(6)
Prvotne overené určené meradlo možno uvádzať na trh do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bolo prvotné overenie vykonané. Túto lehotu možno predĺžiť. Podrobnosti o lehotách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(7)
Ak sa prvotné overenie nevyžaduje, výrobca alebo dovozca na vlastnú zodpovednosť označí meradlo tohto druhu vyhovujúce príslušným požiadavkám osobitnou značkou schváleného typu pre určené meradlá nepodliehajúce prvotnému overeniu.
§ 17
Následné overenie
(1)
Následné overenie je každé overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení. Následné overenie je povinný zabezpečiť používateľ meradla. Objednávku na následné overenie je povinný podať ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe najmenej 60 dní pred skončením času platnosti overenia a vždy pri zániku platnosti overenia [§ 15 ods. 6 písm. b) až e)].
(2)
Ak sa určené meradlo preukázateľne prestalo používať na účel, na ktorý bolo zaradené do skupiny určených meradiel, následnému overeniu nepodlieha.
§ 18
Overovacie značky
(1)
Overovacími značkami sú
a)
národné overovacie značky,
b)
značka prvotného overenia Európskych spoločenstiev.
(2)
Značku prvotného overenia Európskych spoločenstiev môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestniť na meradlo iba vtedy, ak meradlo spĺňa požiadavky všetkých predpisov Európskych spoločenstiev, ktoré sa na daný druh meradla vzťahujú.
(3)
Umiestňovanie značiek a symbolov na meradlách, ktoré by mohli viesť k zámene s overovacími značkami alebo so značkami čiastočného overenia a k uvedeniu do omylu, je zakázané.
(4)
Overovacie značky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 19
Používanie určených meradiel
(1)
Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné overenie, ak sa toto vyžaduje.
(2)
Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná
a)
používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené (§ 8), ak osobitný predpis7) neustanovuje inak alebo ak úrad neudelil výnimku,
b)
udržiavať používané určené meradlá v náležitom technickom stave,
c)
predkladať používané určené meradlá na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona,
d)
používať určené meradlá toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,
e)
viesť evidenciu používaných určených meradiel s uvedením dátumu ich posledného overenia.
(3)
Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie platných overovacích značiek je zakázané.
(4)
Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel, podlieha overeniu. Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná objednať jeho overenie najneskôr do 90 dní od jeho zaradenia do skupiny určených meradiel. Podmienkou uvádzania na trh ďalších meradiel tohto typu môže byť aj schválenie typu. Ak typ tohto meradla nevyhovie určeným požiadavkám, ústav typ neschváli a úrad prijme opatrenia na stiahnutie meradiel tohto typu z používania ako určených meradiel.
(5)
Ak pri používaní určeného meradla môžu byť poškodené záujmy fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je táto oprávnená požiadať ústav alebo určenú organizáciu o vykonanie skúšky meradla v rozsahu skúšky pri overení a vydanie dokladu o jej výsledku.
§ 20
Úradné meranie
(1)
Úradné meranie je meranie vykonávané ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou v rozsahu určenom v rozhodnutí o jej autorizácii (ďalej len „vykonávateľ úradného merania“).
(2)
Úradné meranie sa vykoná:
a)
ak to vyplýva z osobitného predpisu,
b)
z rozhodnutia štátneho orgánu,
c)
na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(3)
O výsledku úradného merania vydá vykonávateľ úradného merania doklad, ktorý je verejnou listinou.
(4)
V doklade o úradnom meraní vykonávateľ úradného merania uvedie
a)
identifikačné údaje vykonávateľa úradného merania, ak ide o autorizovanú osobu, aj číslo rozhodnutia o autorizácii,
b)
identifikačné údaje žiadateľa a číslo žiadosti o úradné meranie,
c)
účel úradného merania a druh úradného merania,
d)
predmet úradného merania a jeho identifikačné údaje,
e)
údaje o použitých meradlách (typ meradla, merací rozsah, výrobné číslo, údaje o presnosti meradla, údaje o jeho nadväznosti),
f)
použitú meraciu metódu, prípadne jej popis,
g)
v prípade potreby ostatné údaje o podmienkach úradného merania,
h)
postup vyhodnotenia nameraných údajov a výsledky úradného merania (číselné hodnoty s uvedením neistôt),
i)
dátum úradného merania,
j)
dátum vydania dokladu o úradnom meraní,
k)
meno a podpis zamestnanca, ktorý úradné meranie vykonal,
l)
odtlačok pečiatky vykonávateľa úradného merania, meno a podpis povereného zástupcu vykonávateľa úradného merania.
(5)
Týmto zákonom nie je dotknutá právomoc ostatných ústredných orgánov štátnej správy autorizovať fyzické osoby a právnické osoby na vykonávanie iných ako úradných meraní podľa osobitných predpisov.8)
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOTREBITEĽSKY BALENÉ VÝROBKY
§ 21
Spotrebiteľsky balený výrobok
(1)
Spotrebiteľsky balený výrobok je výrobok určený na predaj, vložený do obalu bez prítomnosti konečného spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku obsiahnuté v obale má určenú a na obale vyznačenú hodnotu, ktorá zodpovedá vopred zvolenej menovitej hodnote (ďalej len „menovité množstvo“), a nemôže byť zmenené bez otvorenia obalu alebo jeho viditeľného porušenia.
(2)
Spotrebiteľské balenie je celok pozostávajúci z výrobku a zo samostatného obalu, do ktorého je výrobok zabalený.
(3)
Spotrebiteľské balenie môže prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca pred uvedením na trh označiť značkou „e“, ak spĺňa požiadavky tohto zákona. Spotrebiteľské balenie, ktoré tieto požiadavky nespĺňa, nesmie byť označené značkou „e“ ani podobnou značkou, ktorá môže spotrebiteľa uviesť do omylu.
(4)
Spotrebiteľské balenie označené značkou „e“ (ďalej len „označené spotrebiteľské balenie“) musí spĺňať požiadavky na množstvo výrobku.
(5)
Označené spotrebiteľské balenie musí byť označené údajom o hmotnosti alebo objeme výrobku, ktoré má obsahovať. Tento údaj sa nazýva „menovitá hmotnosť“ alebo „menovitý objem“.
(6)
Označené spotrebiteľské balenie obsahujúce kvapalné výrobky musí mať uvedený menovitý objem výrobku a označené spotrebiteľské balenie obsahujúce iné výrobky musí mať uvedenú menovitú hmotnosť výrobku, ak medzinárodné zvyklosti nevyžadujú inak.
(7)
Menovitá hmotnosť alebo menovitý objem označeného spotrebiteľského balenia musí zodpovedať ustanoveným hodnotám.
(8)
Označené spotrebiteľské balenie podlieha štátnemu metrologickému dozoru podľa § 33 a 34 (ďalej len „metrologický dozor“).
(9)
Podrobnosti o označenom spotrebiteľskom balení, množstve a metódach kontroly množstva výrobku v obale označeného spotrebiteľského balenia a termín, do ktorého sa môže vyznačovať doplnkový údaj podľa § 4 ods. 4, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(10)
Druhy výrobkov a pre ne ustanovené hodnoty menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu označeného spotrebiteľského balenia, ako aj druhy obalov klasifikovaných ako odmerné nádoby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
§ 22
Povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu označeného spotrebiteľského balenia
(1)
Prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca označeného spotrebiteľského balenia je zodpovedný za to, že označené spotrebiteľské balenie spĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(2)
Za množstvo výrobku v obale (ďalej len „skutočný obsah“) zodpovedá prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca, ktorý musí zabezpečiť jeho meranie v každom jednotlivom označenom spotrebiteľskom balení alebo štatistickú kontrolu skutočného obsahu. Meranie alebo kontrola sa musia vykonávať preukázateľne nadviazanými meradlami a kontrolným zariadením vhodným na tento účel. Ak sa nemeria skutočný obsah, kontrola sa vykoná takým spôsobom, aby skutočný obsah zodpovedal vyznačenému menovitému množstvu.
(3)
Požiadavky uvedené v odseku 2 sa považujú za splnené, ak prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca vykonáva prevádzkovú kontrolu spôsobom, ktorý zabezpečuje dodržiavanie dovolených odchýlok skutočného obsahu od menovitého množstva, a ak uchováva dokumenty obsahujúce výsledky týchto kontrol na potvrdenie toho, že táto kontrola spolu s nevyhnutnými korekciami a nastavením dávkovacieho alebo plniaceho zariadenia bola vykonaná správne.
(4)
Dovozca namiesto merania a kontroly podľa odseku 2 môže predložiť doklady potvrdzujúce splnenie požiadaviek na označené spotrebiteľské balenia zahraničným dodávateľom výrobkov.
(5)
Pri výrobkoch, ktorých menovité množstvo je vyjadrené v jednotkách objemu, jednou z metód splnenia požiadaviek podľa odseku 2 je použitie obalov ako odmerných nádob a dodržanie podmienok podľa § 21.
(6)
Prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca je povinný na označenom spotrebiteľskom balení uviesť menovité množstvo, označenie prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu a značku „e“ nezmazateľne, viditeľne a ľahko čitateľne.
PIATA ČASŤ
AUTORIZÁCIA A REGISTRÁCIA
§ 23
Autorizácia
(1)
Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon overovania určených meradiel alebo úradného merania. Autorizáciu udeľuje úrad na základe písomnej žiadosti podnikateľa alebo inej právnickej osoby. Na autorizáciu nie je právny nárok.
(2)
Autorizovať možno podnikateľa alebo inú právnickú osobu, ktorá
a)
má technické vybavenie a priestorové podmienky na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
b)
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,
c)
zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, a má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom podľa § 29 ods. 2 (ďalej len „zodpovedný zástupca“), alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a sama je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 ods. 3,
d)
zamestnáva na odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ak to jej rozsah vyžaduje, ďalšie osoby, ktoré majú doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom,
e)
má vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
f)
nemá finančné alebo iné záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť jej nestrannosť pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
g)
uzavrela poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby,
h)
nie je v konkurznom konaní alebo vo vyrovnávacom konaní ani nebol podaný návrh na ich začatie, ani nie je v likvidácii,
i)
má vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie podľa písmen a) až h).
(3)
Úrad preverí splnenie podmienok autorizácie. Súčasťou preverovania je posúdenie predpokladov žiadateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, a kontrola u žiadateľa o autorizáciu, ktorej súčasťou môže byť overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom. Posúdenie predpokladov, kontrolu u žiadateľa a vyhodnotenie overenia určeného meradla alebo vykonania konkrétneho merania vykonáva ústav alebo určená organizácia na náklady žiadateľa o autorizáciu. Úrad pri preverovaní môže využiť osvedčenie o akreditácii.9)
(4)
Podrobnosti o autorizácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 24
Rozhodnutie o autorizácii
(1)
Úrad rozhodne o autorizácii do 60 dní od podania žiadosti o autorizáciu na základe odborného stanoviska ústavu a vydá rozhodnutie o autorizácii.
(2)
V rozhodnutí o autorizácii úrad uvedie
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania alebo trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné číslo,
c)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt (ďalej len „osobné údaje“) zodpovedného zástupcu,
d)
predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií činnosti,
e)
zoznam predpisov, podľa ktorých vykonáva činnosť, na ktorú je autorizovaná,
f)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu konania v mene autorizovanej osoby.
(3)
Rozhodnutie o autorizácii má platnosť päť rokov, ak v rozhodnutí nie je uvedený kratší čas platnosti. Na žiadosť autorizovanej osoby podanej najneskôr 60 dní pred skončením platnosti rozhodnutia o autorizácii môže úrad platnosť autorizácie predĺžiť, najviac však o päť rokov.
(4)
Úrad pridelí autorizovanej osobe na výkon overovania určených meradiel overovaciu značku.
(5)
Úrad môže rozsah autorizácie zmeniť alebo autorizáciu pozastaviť, ak
a)
autorizovaná osoba dočasne neplní podmienky autorizácie určené týmto zákonom a rozhodnutím o autorizácii,
b)
autorizovaná osoba dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bola autorizovaná,
c)
zistí nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
d)
o to požiada autorizovaná osoba.
(6)
Úrad môže autorizáciu zrušiť, ak
a)
autorizovaná osoba dlhodobo neplní podmienky autorizácie určené týmto zákonom a rozhodnutím o autorizácii,
b)
autorizovaná osoba trvalo nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bola autorizovaná,
c)
zistí závažné nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
d)
zanikne dôvod autorizácie na výkon danej činnosti,
e)
o to požiada autorizovaná osoba.
(7)
Žiadosť o zrušenie autorizácie musí autorizovaná osoba podať najmenej šesť mesiacov pred predpokladaným dňom skončenia činnosti, ktorá je predmetom autorizácie.
(8)
Autorizácia zaniká
a)
zánikom autorizovanej osoby,
b)
smrťou alebo skončením pracovného pomeru zodpovedného zástupcu,
c)
zrušením podľa odseku 6,
d)
uplynutím času platnosti rozhodnutia o autorizácii.
(9)
Oznámenie o autorizácii, jej zmene, pozastavení, zrušení a zániku uverejňuje úrad vo vestníku.
§ 25
Povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby
(1)
Autorizovaná osoba je povinná
a)
vykonávať činnosť, na ktorú je autorizovaná, s odbornou starostlivosťou v súlade s rozhodnutím o autorizácii,
b)
bezodkladne oznámiť úradu všetky zmeny podmienok, na ktorých základe bola autorizovaná,
c)
udržiavať v aktuálnom stave dokumentáciu podľa § 23 ods. 2 písm. i),
d)
v dokladoch, ktoré vydáva, uviesť svoje obchodné meno a pripojiť k podpisu odtlačok pečiatky so svojím obchodným menom a s dodatkom „Autorizované metrologické pracovisko“ alebo „Úradné meranie“,
e)
uchovávať kópie dokladov, ktoré vydáva, a viesť ich evidenciu,
f)
pri skončení činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, odovzdať úradu rozhodnutie o autorizácii.
(2)
Iná osoba, ktorá nie je na činnosti uvedené v § 23 ods. 1 autorizovaná, nie je oprávnená používať označenie a pečiatku podľa odseku 1 písm. d).
(3)
Autorizovaná osoba je oprávnená zrušiť platnosť vydaného dokladu, ak zistí, že neboli splnené podmienky na jeho vydanie.
§ 26
Registrácia
(1)
Podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je výroba, oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie, alebo dovoz označených spotrebiteľských balení, je povinný pred začatím tejto činnosti prihlásiť sa na registráciu na úrade.
(2)
Podmienkou registrácie je, že podnikateľ
a)
má technické vybavenie a priestorové podmienky na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
b)
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,
c)
zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom registrácie, a má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom podľa § 29 ods. 2 (ďalej len „zástupca“), alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a sama je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 ods. 3,
d)
má vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom registrácie.
(3)
Úrad preverí splnenie podmienok registrácie. Súčasťou preverovania môže byť kontrola u podnikateľa vykonaná určenou organizáciou na náklady podnikateľa.
(4)
Podrobnosti o registrácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 27
Rozhodnutie o registrácii
(1)
Úrad rozhodne o registrácii do 60 dní od podania prihlášky na registráciu.
(2)
V rozhodnutí o registrácii podnikateľa (ďalej len „registrovaná osoba“) úrad uvedie
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania alebo trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné číslo,
c)
osobné údaje zástupcu,
d)
predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom registrácie, s uvedením technických špecifikácií činnosti,
e)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu konania v mene registrovanej osoby.
(3)
Úrad registráciu zruší, ak zanikne registrovaná osoba, ak je zrušená činnosť, ktorá je predmetom registrácie, alebo ak registrovaná osoba porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
§ 28
Povinnosti registrovanej osoby
Registrovaná osoba je povinná
a)
zabezpečiť, aby vyrábané alebo opravované meradlá alebo ich montáž zodpovedali schválenému typu a § 10,
b)
zabezpečiť, aby označené spotrebiteľské balenie spĺňalo požiadavky ustanovené týmto zákonom,
c)
bezodkladne oznámiť úradu každú zmenu podmienok, za ktorých sa registrácia vykonala, ako aj trvalé skončenie činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
d)
pri skončení činnosti, ktorá je predmetom registrácie, odovzdať úradu rozhodnutie o registrácii.
§ 29
Spôsobilosť v oblasti metrológie
(1)
Spôsobilosť v oblasti metrológie je súhrn odborných vedomostí a praktických schopností a znalosť predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie.
(2)
Spôsobilosť v oblasti metrológie overuje ústav skúškou a osvedčuje ju vydaním dokladu. Spôsobilosť v oblasti metrológie sa preveruje každých päť rokov.
(3)
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať zodpovedný zástupca autorizovanej osoby, zástupca registrovanej osoby, ako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel a úradné meranie.
ŠIESTA ČASŤ
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY METROLOGICKÝ DOZOR
§ 30
Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie
Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie sú:
a)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
b)
Slovenský metrologický ústav,
c)
Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „metrologický inšpektorát“).
§ 31
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie.10)
(2)
V záujme zabezpečenia správnosti a jednotnosti merania úrad
a)
vypracúva koncepciu štátnej politiky v oblasti metrológie a zabezpečuje jej realizáciu,
b)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vládnych metrologických organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a koordinuje účasť orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb na plnení týchto úloh, ako aj úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv pre oblasť metrológie, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
určuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé druhy určených meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly,
d)
vydáva rozhodnutia o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania a vedie register autorizovaných osôb,
e)
vydáva rozhodnutia o registrácii a vedie register registrovaných osôb,
f)
usmerňuje činnosť v oblasti metrológie,
g)
uverejňuje vo vestníku vyhlásenie národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov, schválené typy, oznámenia o autorizácii a povolenia o dočasnom používaní iných ako zákonných jednotiek,
h)
vytvára podmienky na výkon metrologických činností podľa tohto zákona,
i)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ústavu a metrologického inšpektorátu.
(3)
Metrologické činnosti podľa tohto zákona v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou vykonáva určená organizácia. Určená organizácia sprostredkúva najmä prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na etalóny používané na overovanie určených meradiel a na určené meradlá.
§ 32
Slovenský metrologický ústav
(1)
Slovenský metrologický ústav je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(2)
Ústav ako národná metrologická inštitúcia
a)
rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie, uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie,
b)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a medzinárodné uznávanie národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov,
c)
zabezpečuje uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov jednotiek a ich stupníc a v súčinnosti s určenou organizáciou a akreditovanými kalibračnými laboratóriami odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a iné meradlá používané v hospodárstve,
d)
koordinuje postup schvaľovania národných etalónov a certifikuje referenčné materiály,
e)
schvaľuje typy určených meradiel, overuje určené meradlá a vykonáva úradné merania,
f)
vydáva doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie,
g)
posudzuje splnenie odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu podľa tohto zákona,
h)
zabezpečuje tvorbu slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metrológie.
§ 33
Slovenský metrologický inšpektorát
(1)
Slovenský metrologický inšpektorát je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(2)
Metrologický inšpektorát je orgánom metrologického dozoru.
(3)
Metrologický inšpektorát kontroluje, ako orgány štátnej správy, podnikatelia a iné právnické osoby (ďalej len „kontrolované osoby“) plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom. Metrologický inšpektorát kontroluje u kontrolovaných osôb najmä dodržiavanie
a)
používania jednotiek a ich symbolov,
b)
povinností používateľmi určených meradiel,
c)
povinností výrobcami a dovozcami určených meradiel pred ich uvedením na trh,
d)
podmienok, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanými osobami,
e)
technických, priestorových a personálnych podmienok, ako aj rozsahu a úrovne činností vykonávaných registrovanými osobami v rámci predmetu ich registrácie,
f)
parametrov vyrábaných určených meradiel v súlade so schváleným typom,
g)
povinností prevádzkovateľmi baliarní a dovozcami označených spotrebiteľských balení.
(4)
Metrologický inšpektorát skúša protokolárne odobraté určené meradlá alebo označené spotrebiteľské balenia.
(5)
Metrologický inšpektorát plní aj funkciu orgánu dohľadu11) v oblasti meradiel.
(6)
Ak metrologický inšpektorát zistí porušenie povinností podľa odseku 3, upozorní na to kontrolovanú osobu a uloží jej, aby v určenej lehote zistené nedostatky odstránila.
(7)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť zamestnancom metrologického inšpektorátu vykonávajúcim metrologický dozor (ďalej len „inšpektor“) a prizvaným osobám vstup do priestorov, umožniť nahliadať do metrologickej dokumentácie a je povinná poskytnúť potrebné dokumenty, informácie a vysvetlenia.
(8)
Pri výkone metrologického dozoru sa inšpektori preukazujú preukazom inšpektora vydaným metrologickým inšpektorátom a prizvané osoby poverením na kontrolu, ktoré im na každú jednotlivo vykonávanú kontrolu vydá metrologický inšpektorát.
(9)
Podrobnosti o výkone metrologického dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 34
Metrologický dozor nad označeným spotrebiteľským balením
(1)
Metrologický dozor nad označeným spotrebiteľským balením vykonávajú inšpektori u prevádzkovateľa baliarne alebo u dovozcu.
(2)
Inšpektor pozastaví balenie výrobkov do označeného spotrebiteľského balenia až do odstránenia nedostatkov a nesprávne zabalené výrobky zakáže uviesť na trh, ak zistí, že prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca uvádza na trh označené spotrebiteľské balenie
a)
bez registrácie podľa § 26,
b)
ktorého menovité množstvo nezodpovedá príslušným hodnotám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom (§ 21 ods. 10),
c)
ktorého skutočný obsah nespĺňa požiadavky na množstvo výrobku ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom (§ 21 ods. 9),
d)
ktoré nie je označené predpísanými údajmi o menovitom množstve výrobku,
e)
na ktorom nie je uvedený prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca.
(3)
Kontrolovanej osobe nepatrí náhrada za odobraté vzorky označených spotrebiteľských balení použité pri deštruktívnej metóde kontroly skutočného obsahu. Ak sa však pri kontrole zistí, že skutočný obsah nezodpovedá požiadavkám tohto zákona, kontrolovaná osoba je povinná nahradiť náklady spojené s výkonom kontroly.
(4)
Výkonom dozoru metrologickým inšpektorátom nie je dotknutá pôsobnosť ostatných orgánov štátnej správy vykonávať kontrolu správnosti skutočného obsahu a vyznačenia menovitého množstva výrobku na jeho obale v ľubovoľnej etape uvádzania na trh podľa osobitných predpisov.12)
(5)
Na konanie o pozastavení balenia výrobkov a zákaz uvedenia označených spotrebiteľských balení na trh sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.13)
§ 35
Oprávnenia a povinnosti inšpektorov
(1)
Inšpektori sú oprávnení
a)
vstupovať do výrobných, obchodných a skladovacích priestorov a do ďalších objektov kontrolovaných osôb,
b)
požadovať príslušné informácie, doklady a údaje,
c)
požadovať vytvorenie primeraných podmienok na výkon metrologického dozoru,
d)
odoberať vzorky označených spotrebiteľských balení.
(2)
Inšpektori sú povinní
a)
predložiť kontrolovanej osobe preukaz inšpektora a najneskôr pri začatí kontroly jej oznámiť predmet a účel kontroly,
b)
splniť požiadavky na vstup do priestorov kontrolovanej osoby a pri výkone metrologického dozoru postupovať tak, aby neohrozili jej prevádzku,
c)
zachovávať štátne tajomstvo, služobné tajomstvo14) a obchodné tajomstvo15) a mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone metrologického dozoru,
d)
o vykonanej kontrole vyhotoviť protokol o výsledku kontroly a rovnopis odovzdať kontrolovanej osobe,
e)
uviesť v protokole o výsledku kontroly zistené nedostatky alebo porušenia tohto zákona s označením príslušného ustanovenia, ktoré bolo porušené, s uvedením času trvania protiprávneho konania a s označením kontrolovaných meradiel.
§ 36
Pokuty
(1)
Metrologický inšpektorát uloží pokutu do 200 000 Sk tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že
a)
pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky nepoužíva jednotky podľa § 4,
b)
nepoužíva určené meradlá pri meraniach na účely podľa § 8 ods. 2,
c)
používa meradlo bez metrologickej kontroly alebo bez posúdenia zhody3) na účel, na ktorý je tento druh meradla zaradený do skupiny určených meradiel,
d)
poškodí, neoprávnene pozmení alebo odstráni overovaciu značku,
e)
vyrobí, opraví alebo vykoná montáž určeného meradla bez registrácie predpísanej týmto zákonom alebo nedodrží podmienky registrácie,
f)
sťažuje alebo marí výkon metrologického dozoru,
g)
neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené pri metrologickom dozore,
h)
nevedie evidenciu používaných určených meradiel,
i)
nepoužíva určené meradlá toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,
j)
nezabezpečí prvotné overenie určeného meradla po vykonanej oprave.
(2)
Metrologický inšpektorát uloží pokutu do 1 000 000 Sk tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že
a)
uvedie na trh meradlo bez metrologickej kontroly, ktorého typ nebol schválený, hoci schváleniu podliehal, alebo ktoré nezodpovedá schválenému typu alebo nebolo overené, hoci overeniu podliehalo,
b)
poskytne výkon metrologickej kontroly alebo výkon úradného merania bez autorizácie,
c)
uvedie na trh označené spotrebiteľské balenie bez registrácie podľa § 26 ods. 1,
d)
uvedie na trh označené spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v § 21 ods. 4 alebo 7,
e)
uvedie na trh označené spotrebiteľské balenie bez označenia podľa § 22 ods. 6.
(3)
Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď metrologický inšpektorát zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(5)
Metrologický inšpektorát nemôže uložiť pokutu podľa tohto zákona tomu, kto bol za konanie uvedené v odseku 1 alebo 2 postihnutý podľa iného predpisu.
(6)
Uložením pokuty podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody16) ani nezanikajú povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(7)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 37
Vzťah k zahraničiu
(1)
Zahraničný doklad môže byť rozhodnutím o schválení typu, dokladom o overení meradla podľa tohto zákona a zahraničná značka schváleného typu a zahraničná overovacia značka značkou schváleného typu a overovacou značkou podľa tohto zákona vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Úrad môže na základe vzájomnosti uznávať zahraničné dokumenty, ktoré osvedčujú schválenie typu alebo overenie meradla, a príslušné zahraničné značky ako dokumenty a značky podľa tohto zákona, ak je zabezpečená porovnateľná úroveň metrologickej kontroly meradiel.
(3)
Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak a ak úrad podľa odseku 2 nerozhodol o vzájomnom uznávaní dokumentov a značiek o vykonanej metrologickej kontrole, môže ústav na základe žiadosti uznať výsledky skúšok a iných úkonov vzťahujúcich sa na metrologickú kontrolu, vykonaných v zahraničí a vydať rozhodnutie o schválení typu alebo o uznaní overenia vykonaného v zahraničí.
(4)
Úrad uverejňuje skutočnosti podľa odsekov 1 a 2 vo vestníku.
§ 38
Informačné povinnosti
(1)
Úrad oznamuje orgánom Európskych spoločenstiev a členským štátom Európskych spoločenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami
a)
ústav, určenú organizáciu a autorizované osoby oprávnené vykonávať skúšky typu a vydávať rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev a vykonávať prvotné overenie Európskych spoločenstiev,
b)
vydanie rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev a zmeny rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev a zasiela im druhopisy týchto rozhodnutí a ich zmien, na žiadosť aj kópie protokolov o skúške typu,
c)
pozastavenie platnosti alebo zrušenie rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev,
d)
odmietnutie vydania rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev a zmeny rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev.
(2)
Úrad predkladá orgánom Európskych spoločenstiev a členským štátom Európskych spoločenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami
a)
návrhy na novelizáciu Smerníc Európskych spoločenstiev na účely ich prispôsobenia technickému pokroku,
b)
originály výkresov značiek prvotného overenia Európskych spoločenstiev používaných ústavom, určenou organizáciou a autorizovanou osobou.
§ 39
Správne konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zahraničná osoba17) si na konanie podľa tohto zákona ustanoví zástupcu na zastupovanie so sídlom alebo s pobytom na území Slovenskej republiky.
§ 40
Správne poplatky a ceny
(1)
Za úkony orgánov štátnej správy podľa tohto zákona sa platia správne poplatky podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Činnosti podľa tohto zákona sa vykonávajú za ceny podľa osobitného predpisu.19)
§ 41
Prechodné ustanovenia
(1)
V konaniach začatých pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(2)
Štátne etalóny schválené podľa doterajších predpisov sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona považujú za národné etalóny podľa tohto zákona.
(3)
Rozhodnutia o schválení typov meradiel a rozhodnutia o schválení referenčných materiálov vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a certifikáty typu meradla vydané ústavom a určenou organizáciou podľa doterajšieho predpisu sa považujú za rozhodnutia podľa tohto zákona.
(4)
Lehoty na následné overenie meradiel ustanovené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti až do prvého overenia meradla po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Od tohto overenia meradla začínajú plynúť lehoty ustanovené podľa tohto zákona.
(5)
Iné ako zákonné jednotky možno používať na výrobkoch a zariadeniach uvedených na trh pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a na náhradných dielcoch alebo na doplnkových častiach týchto výrobkov a zariadení s výnimkou meradiel.
(6)
Autorizačné listiny organizácií na overovanie určených meradiel alebo na výkon úradného merania vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti do termínu uvedeného v autorizačnej listine.
(7)
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zaniká akreditácia stredísk kalibračnej služby.
(8)
Registrácia organizácií vykonaná podľa doterajších predpisov platí do rozhodnutia úradu o prihláške podanej na registráciu podľa tohto zákona. Podnikatelia, ktorých predmetom činnosti je výroba, oprava alebo montáž určených meradiel, ako aj balenie alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia, sú povinní prihlásiť sa na registráciu na úrade do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(9)
Ustanovenia zákona týkajúce sa schválenia typu Európskych spoločenstiev, prvotného overenia Európskych spoločenstiev a informačných povinností úradu podľa § 38 nadobudnú účinnosť po nadobudnutí platnosti príslušnej medzinárodnej zmluvy.
§ 42
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii,
2.
vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie č. 69/1991 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o metrológii,
3.
položky p. č. 280, 281, 282, 283, 295, 297, 298, 370, 371, 372, 423, 450, 451, 453, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484 a 485 uvedené v prílohe k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z. a zákona č. 119/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín znie:
„SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba, opravy a montáž určených meradiel
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie
§ 29 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii“.
2.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 304 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín sa vypúšťa položka Prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby.
3.
V prílohe č. 3 SKUPINA 304 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín sa dopĺňa položkou Overovanie určených meradiel, ktorá v stĺpcoch 1, 2, 3 a 5 znie:
„Overovanie určených meradiel
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie*)
autorizácia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
§ 15 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii,
*) § 29 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii“.
4.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 304 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín položka Úradné meranie v stĺpcoch 1, 2, 3 a 5 znie:
„Úradné meranie
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie*)
autorizácia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
§ 20 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii,

*) § 29 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z. a zákona č. 3/2000 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v XVII. časti METROLÓGIA, TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, ŠTÁTNE SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA v položke 236 písmeno a) znie:
„a)
Podanie prihlášky na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika určených meradiel alebo na registráciu prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“.
1 000 Sk“.
Položka 237 znie:
„Položka 237
Podanie žiadosti o autorizáciu na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
1 000 Sk“.
Položka 239 znie:
„Položka 239
a)
Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom ústave o vydanie rozhodnutia o tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla
1 000 Sk
b)
Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom ústave o vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla
500 Sk“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
2)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Napríklad § 8 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad § 2 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.
9)
§ 26 zákona č. 264/1999 Z. z.
10)
§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
11)
§ 30 zákona č. 264/1999 Z. z.
12)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii, zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad § 420 až 437 Občianskeho zákonníka, zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.