142/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017 do 28.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

142
ZÁKON
zo 17. marca 2000
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon na zabezpečenie jednotnosti a správnosti merania upravuje
a)
zákonné meracie jednotky,
b)
požiadavky na určené meradlá, ostatné meradlá a ich metrologickú kontrolu,
c)
podmienky úradného merania,
d)
požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky,
e)
podmienky autorizácie a registrácie,
f)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie,
g)
metrologický dozor,
h)
ukladanie pokút.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
meracia jednotka špecifická hodnota fyzikálnej alebo technickej veličiny, ktorá je definovaná a prijatá na základe dohody, s ktorou sa iné hodnoty veličiny toho istého druhu porovnávajú, aby sa vyjadrila ich veľkosť vo vzťahu k tejto špecifickej hodnote veličiny,
b)
Medzinárodná sústava jednotiek SI sústava meracích jednotiek prijatá a odporúčaná Generálnou konferenciou pre váhy a miery, ktorá je vrcholným orgánom Metrickej konvencie,
c)
meradlo prostriedok, ktorý slúži na určenie hodnoty meranej veličiny, pričom zahŕňa mieru, merací prístroj, jeho komponenty, prídavné zariadenia a meracie zariadenie,
d)
druh meradla skupina meradiel slúžiacich na meranie tej istej veličiny, ktoré sú založené na rovnakom princípe merania a majú niektoré spoločné charakteristické vlastnosti,
e)
typ meradla definitívne vyhotovenie meradla určitej konštrukcie v súlade s dokumentáciou vzťahujúcou sa na tento typ, ktorého všetky súčasti majúce vplyv na metrologické charakteristiky sú definované, pričom je vyrobené tým istým výrobcom,
f)
etalón meradlo určené na definovanie, realizovanie, uchovávanie alebo reprodukovanie meracej jednotky alebo stupnice hodnôt fyzikálnej alebo technickej veličiny,
g)
nadväznosť etalónu alebo meradla vzťah hodnoty etalónu alebo údaja meradla k národnému etalónu, medzinárodnému etalónu alebo inému etalónu najvyššej metrologickej kvality, preukázaný prostredníctvom neprerušeného reťazca porovnaní s určenými neistotami,
h)
referenčný materiál látka, ktorej zloženie alebo vlastnosti sú určené s dostatočnou presnosťou, používaná na overovanie alebo kalibráciu prístrojov, vyhodnocovanie meracích metód a určovanie kvantitatívnych vlastností materiálov,
i)
kalibrácia meradla súhrn operácií uskutočňovaných s cieľom určenia vzťahu medzi hodnotou indikovanou meradlom a hodnotou určenou etalónom,
j)
uvedenie meradla na trh moment, keď meradlo prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo do etapy používania, či už je určené pre potreby iných osôb alebo pre vlastnú potrebu,
k)
uvedenie spotrebiteľsky baleného výrobku na trh moment, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy balenia alebo dovozu do etapy distribúcie,
l)
overovacia značka značka potvrdzujúca, že meradlo vyhovelo pri overení,
m)
zabezpečovacia značka značka určená na zabezpečenie meradla proti neoprávnenému zásahu do meradla, ktorý môže ovplyvniť jeho metrologické charakteristiky,
n)
dočasná zabezpečovacia značka opravára zabezpečovacia značka, ktorá umožňuje používanie určeného meradla v čase od ukončenia opravy do jeho overenia,
o)
značka montážnika značka určená na zabezpečenie meradla po vykonanej montáži proti neoprávnenej demontáži meradla alebo jeho častí.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY A MERADLÁ
§ 3
Zákonné meracie jednotky
(1)
Meracími jednotkami (ďalej len „jednotka“) podľa tohto zákona v Slovenskej republike sú
a)
základné jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek SI (ďalej len „SI“)
1.
meter ako jednotka dĺžky, symbol m,
2.
kilogram ako jednotka hmotnosti, symbol kg,
3.
sekunda ako jednotka času, symbol s,
4.
ampér ako jednotka elektrického prúdu, symbol A,
5.
kelvin ako jednotka termodynamickej teploty, symbol K,
6.
mól ako jednotka látkového množstva, symbol mol,
7.
kandela ako jednotka svietivosti, symbol cd,
b)
odvodené jednotky SI,
c)
násobky základných jednotiek SI a násobky odvodených jednotiek SI,
d)
jednotky povolené popri jednotkách SI.
(2)
Definície základných jednotiek SI, spôsob tvorby odvodených jednotiek SI, násobkov základných jednotiek SI a násobkov odvodených jednotiek SI, ako aj jednotky povolené popri jednotkách SI a symboly všetkých jednotiek ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
§ 4
Používanie jednotiek
(1)
Orgány štátnej správy, podnikatelia1) a iné právnické osoby sú povinné používať jednotky a ich symboly ustanovené týmto zákonom.
(2)
V odôvodnených prípadoch môže úrad na základe písomnej žiadosti povoliť v určenej oblasti dočasné používanie aj iných jednotiek. Takto povolené jednotky úrad uverejní vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).
(3)
V medzinárodnom styku možno použiť aj iné jednotky, ak zodpovedajú medzinárodným obchodným zvyklostiam.
(4)
Na označenie výrobku možno použiť aj doplnkový údaj v iných ako zákonných jednotkách; označenie musí byť menšie a menej výrazné ako údaj v zákonných jednotkách.
§ 5
Členenie meradiel
Meradlá sa členia na skupiny:
a)
národné etalóny a ostatné etalóny,
b)
certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály,
c)
určené meradlá a ostatné meradlá.
§ 6
Národné etalóny a ostatné etalóny
(1)
Národný etalón realizuje, uchováva a reprodukuje hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín na najvyššej metrologickej úrovni v Slovenskej republike a poskytuje základ správnosti a jednotnosti meraní na jej území. Národný etalón musí byť medzinárodne porovnaný alebo nadviazaný na medzinárodný etalón alebo na národný etalón iných štátov tak, aby sa zabezpečila porovnateľnosť meraní vykonaných v Slovenskej republike s meraniami v zahraničí.
(2)
Za tvorbu, rozvoj a uchovávanie národných etalónov zodpovedá úrad.
(3)
Za národný etalón možno vyhlásiť etalón realizovaný a uchovávaný Slovenským metrologickým ústavom (ďalej len „ústav“) alebo etalón realizovaný a uchovávaný inou právnickou osobou, ktorý spĺňa požiadavky na národný etalón. Uchovávaním etalónu sa rozumejú všetky úkony potrebné na zachovanie metrologických charakteristík etalónu v ustanovených medziach.
(4)
Odborným garantom fyzikálnej realizácie a technickej realizácie, medzinárodného porovnávania, uchovávania a odovzdávania hodnôt národných etalónov a ich stupníc na etalóny a iné meradlá je ústav alebo iná právnická osoba, ktorá národný etalón uchováva.
(5)
Národný etalón vyhlasuje a jeho vyhlásenie mení a zrušuje úrad na návrh ústavu.Vyhlásenie, zmenu vyhlásenia alebo zrušenie vyhlásenia národného etalónu uverejňuje úrad vo vestníku.
(6)
Dohľad nad rozvojom, uchovávaním a používaním národných etalónov vykonáva ústav.
(7)
Na ochranu národných etalónov možno zriadiť v okolí ich uchovávania ochranné pásmo podľa osobitného predpisu.2)
(8)
Ostatné etalóny najvyššej metrologickej úrovne v Slovenskej republike v odboroch merania, v ktorých nie je národný etalón alebo ktoré sú mimo meracieho rozsahu národného etalónu, sa používajú na zabezpečenie metrologickej nadväznosti meradiel.
(9)
Ak národný etalón realizuje a uchováva iná právnická osoba, je povinná oznámiť ústavu všetky úpravy, doplnenia a zmeny národného etalónu, ktoré môžu mať vplyv na jeho technické charakteristiky a metrologické charakteristiky.
(10)
Ústav pri dohľade ústavu nad národnými etalónmi môže od inej právnickej osoby, ktorá národný etalón realizuje a uchováva, požadovať všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na preukázanie metrologických a technických charakteristík, spôsobu uchovávania a používania národného etalónu. Iná právnická osoba, ktorá realizuje a uchováva národný etalón, musí pri dohľade ústavu umožniť vstup povereného zamestnanca ústavu do priestorov, v ktorých je národný etalón realizovaný a uchovávaný.
(11)
Podrobnosti o vyhlasovaní, rozvoji, uchovávaní, používaní, zmene vyhlásenia a zrušení vyhlásenia národných etalónov a vykonávaní dohľadu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 7
Certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály
(1)
Certifikovaný referenčný materiál je referenčný materiál certifikovaný ústavom. Certifikáciou sa potvrdzuje, že hodnota fyzikálnej veličiny alebo viacero hodnôt fyzikálnej veličiny, ktorých je tento referenčný materiál nositeľom, sa získali postupom zabezpečujúcim nadväznosť certifikovaných hodnôt fyzikálnych veličín na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky fyzikálnej veličiny.
(2)
Certifikovaný referenčný materiál poskytuje základ jednotnosti a správnosti meraní a používa sa pri činnosti vyžadujúcej nadväznosť na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky fyzikálnej veličiny.
(3)
Za certifikovaný referenčný materiál môže ústav uznať aj referenčný materiál vyrobený v zahraničí.
(4)
Ústav pri certifikácii referenčného materiálu osvedčí hodnoty určených vlastností spolu s príslušnými neistotami. Ústav ku každému referenčnému materiálu pripojí certifikát a prevezme do úschovy vzorky certifikovaného referenčného materiálu.
(5)
Vyhlásený certifikovaný referenčný materiál je certifikovaný referenčný materiál, pre ktorý úrad ustanoví požiadavky na jeho zloženie a požiadavky na hodnoty fyzikálnej veličiny alebo viacero hodnôt fyzikálnych veličín, ktorých je tento certifikovaný referenčný materiál nositeľom vo vzťahu k požiadavkám na meradlá, na ktorých overovanie alebo kalibráciu sa tento certifikovaný referenčný materiál používa.
(6)
Vyhlásený certifikovaný referenčný materiál vyhlasuje a jeho vyhlásenie zrušuje úrad na návrh ústavu. Vyhlásenie certifikovaného referenčného materiálu a zrušenie jeho vyhlásenia uverejňuje úrad vo vestníku.
(7)
Vyhlásený certifikovaný referenčný materiál sa používa na overenie určeného meradla alebo na kalibráciu ostatného meradla podľa § 9 ods. 7. Ak neexistuje vyhlásený certifikovaný referenčný materiál, možno použiť certifikovaný referenčný materiál.
(8)
Ostatný referenčný materiál poskytuje základ jednotnosti a správnosti meraní v odboroch merania a meracích rozsahoch, v ktorých nie je certifikovaný referenčný materiál. Výrobca alebo dovozca, ktorý ostatný referenčný materiál uvádza na trh, je povinný v sprievodnej a technickej dokumentácii uviesť jeho metrologické charakteristiky a zdokumentovať zabezpečenie nadväznosti hodnôt fyzikálnych veličín, ktorých je tento ostatný referenčný materiál nositeľom.
(9)
Podrobnosti o certifikácii referenčných materiálov, vyhlásení certifikovaných referenčných materiálov, zrušení ich vyhlásenia a uznávaní referenčných materiálov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 8
Určené meradlá a ostatné meradlá
(1)
Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody.3)
(2)
O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie
a)
pri meraniach súvisiacich s platbami,
b)
pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,
c)
pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,
d)
v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti alebo,
e)
pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.4)
(3)
Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu ceny, cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia.
(4)
Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody3) sa určené meradlá nesmú uvádzať na trh.
(5)
Druhy určených meradiel a oblasti ich použitia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(6)
Ostatné meradlá podľa § 5 písm. c) sú všetky meradlá, ktoré nie sú národnými etalónmi, ostatnými etalónmi, certifikovanými referenčnými materiálmi, ostatnými referenčnými materiálmi a určenými meradlami.
TRETIA ČASŤ
METROLOGICKÁ KONTROLA A ÚRADNÉ MERANIE
§ 9
Metrologická kontrola
(1)
Metrologická kontrola sa uskutočňuje
a)
pred uvedením určených meradiel na trh,
b)
počas používania určených meradiel.
(2)
Metrologická kontrola pred uvedením určených meradiel na trh je
a)
schválenie typu určených meradiel (ďalej len „schválenie typu“)
1.
národné schválenie typu alebo
2.
schválenie typu Európskych spoločenstiev,
b)
prvotné overenie určených meradiel (ďalej len „prvotné overenie“)
1.
národné prvotné overenie alebo
2.
prvotné overenie Európskych spoločenstiev.
(3)
Ak sa schválenie typu nevyžaduje, podlieha len prvotnému overeniu. Ak sa prvotné overenie určeného meradla schváleného typu nevyžaduje, je možné ho uviesť na trh.
(4)
Metrologická kontrola počas používania určených meradiel je následné overenie určených meradiel (ďalej len „následné overenie“).
(5)
Metrologickú kontrolu vykonáva ústav alebo právnická osoba určená úradom (ďalej len „určená organizácia“). Vo vymedzenom rozsahu metrologickú kontrolu vykonávajú aj podnikatelia alebo iné právnické osoby, ktoré boli rozhodnutím úradu autorizované podľa § 24 (ďalej len „autorizovaná osoba“).
(6)
Ústav, určená organizácia a autorizovaná osoba môžu požadovať od objednávateľa metrologickej kontroly príslušné materiály a technickú dokumentáciu o meradle v štátnom jazyku.6)
(7)
Ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov6a) a nevykonáva sa určeným meradlom, musí sa vykonať určeným výrobkom6aa) alebo ostatným meradlom s vhodným meracím rozsahom na príslušný účel, o ktorého kalibrácii bol vydaný doklad a výsledky kalibrácie vyhovujú ustanoveným požiadavkám.
(8)
Kalibráciu meradiel podľa odseku 7 vykonáva
a)
ústav,
b)
určená organizácia,
c)
akreditované kalibračné laboratórium,
d)
oprávnená osoba podľa osobitného predpisu,6ab)
e)
spôsobilý subjekt podľa osobitného predpisu.6ac)
(9)
Podrobnosti o spôsobe metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody3) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 10
Podmienky schválenia typu
(1)
Schválením typu sa potvrdzuje, že typ určeného meradla vyhovuje svojimi technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným vyhotovením požiadavkám na daný druh určených meradiel.
(2)
V osobitných prípadoch, najmä pri určených meradlách špecifických aplikácií, keď hospodárnosť schválenia typu alebo jeho technická vykonateľnosť by nebola úmerná významu schválenia daného typu, ústav môže rozhodnúť, že tento typ schváleniu nepodlieha.
(3)
Žiadosť o schválenie typu podáva ústavu výrobca určeného meradla z členského štátu Európskej únie, zo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo zo štátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzavretú medzinárodnú zmluvu (ďalej len „členský štát“), alebo ním určený dovozca, alebo dovozca určeného meradla poverený výrobcom z iného štátu (ďalej len „žiadateľ o schválenie typu“).
(4)
Žiadosť o schválenie typu Európskych spoločenstiev pre daný typ meradla možno podať len v jednom členskom štáte. Kópiu žiadosti žiadateľ o schválenie typu súčasne zašle príslušným orgánom všetkých členských štátov.
(5)
Ústav môže požadovať od žiadateľa o schválenie typu poskytnutie potrebného počtu vzoriek určeného meradla, ako aj etalóny, pomôcky, materiál a súčinnosť zamestnancov žiadateľa o schválenie typu. Žiadateľ o schválenie typu je povinný uhradiť ústavu náklady spojené so schválením typu.
(6)
Ústav je oprávnený požadovať vzorku určeného meradla na uloženie v ústave ako doklad o schválení typu. Táto skutočnosť sa zaznamená v rozhodnutí o schválení typu. Namiesto vzorky určeného meradla možno uložiť ako doklad súčasť určeného meradla, výkres určeného meradla alebo model stupnice určeného meradla.
(7)
Predpísané nápisy na určenom meradle musia byť v štátnom jazyku.6)
(8)
Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na jednotlivé druhy určených meradiel vrátane metód ich technických skúšok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 11
Rozhodnutie o schválení typu
(1)
Ústav vydá na základe výsledkov posúdenia predloženej technickej dokumentácie, výsledkov technických skúšok vzoriek meradla a výsledkov posúdenia zhody typu meradla podľa osobitných predpisov6ad) rozhodnutie o schválení typu alebo rozhodnutie o neschválení typu. Schválenému typu meradla pridelí značku schváleného typu meradla (ďalej len „značka schváleného typu“).
(2)
Ústav vydá rozhodnutie podľa odseku 1 do 120 dní od doručenia vzorky určeného meradla a úplnej technickej dokumentácie žiadateľom o schválenie typu. Ak ústav v určenej lehote nerozhodne, je povinný o tom upovedomiť žiadateľa o schválenie typu najneskôr 30 dní pred uplynutím lehoty na rozhodnutie a uviesť dôvod a čas, o ktorý predlžuje lehotu na rozhodnutie.
(3)
V rozhodnutí o schválení typu sa uvedú
a)
údaje potrebné na identifikáciu meradla,
b)
technický popis meradla,
c)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky,
d)
záver technickej skúšky,
e)
spôsob overenia meradla,
f)
čas platnosti overenia,
g)
údaj o platnosti rozhodnutia o schválení typu,
h)
ďalšie požiadavky, ktoré meradlo musí splniť,
i)
umiestnenie overovacích značiek a zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika, ak je to relevantné.
(4)
K rozhodnutiu o schválení typu sa prikladajú opisy, nákresy a schémy nevyhnutné na identifikáciu typu a na objasnenie jeho činnosti.
(5)
V rozhodnutí o schválení typu prídavného zariadenia sa uvedie
a)
typ meradla, ku ktorému môže byť prídavné zariadenie pripojené alebo ktorého môže byť súčasťou,
b)
všeobecné podmienky činnosti meradla ako celku, pre ktoré je prídavné zariadenie schválené.
(6)
Rozhodnutie o schválení typu má platnosť desať rokov. Platnosť rozhodnutia o schválení typu môže ústav opakovane predĺžiť o ďalších desať rokov, ak sa nezmenili technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla. Počet meradiel, ktoré možno uviesť na trh v súlade so schváleným typom, nie je obmedzený.
(7)
Výrobca alebo dovozca meradiel schváleného typu je povinný vopred oznámiť ústavu všetky úpravy a doplnenia meradla. Ústav zmení rozhodnutie o schválení typu alebo vydá nové rozhodnutie o schválení typu, ak úpravy a doplnenia meradla môžu mať vplyv na metrologické charakteristiky meradla alebo môžu ovplyvniť ustanovené podmienky používania meradla. Ústav vydá nové rozhodnutie o schválení typu, ak sa zmenili technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla.
(8)
Určené meradlo uvedené na trh možno používať po uplynutí platnosti rozhodnutia o schválení typu naďalej, ak po uplynutí platnosti rozhodnutia o schválení typu neboli zmenené jeho metrologické vlastnosti, ak je určené meradlo v náležitom technickom stave a ak pri overení vyhovuje požiadavke najväčšej dovolenej chyby na daný druh meradla platnej ku dňu overenia. Ak požiadavka najväčšej dovolenej chyby nie je ustanovená, musí meradlo vyhovieť metrologickým charakteristikám, ktoré preukazujú jeho správnu funkciu.
(9)
Za meradlo schváleného typu sa považuje aj určené meradlo, ktorého typ bol schválený podľa osobitného predpisu6ae) alebo na ktoré bol vydaný certifikát typu alebo certifikát návrhu podľa osobitných predpisov.6af)
(10)
Schválenie typu, pozastavenie schválenia typu a zrušenie schválenia typu uverejňuje úrad vo vestníku.
§ 12
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením
(1)
Platnosť rozhodnutia o schválení typu môže byť obmedzená, ak sa pri konštrukcii meradla použijú nové princípy merania a nové technické riešenia, a to
a)
počtom meradiel,
b)
povinnosťou informovať ústav o umiestnení meradiel,
c)
oblasťou použitia meradiel,
d)
osobitnými podmienkami súvisiacimi s použitým technickým riešením.
(2)
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením platí najviac dva roky a jeho platnosť môže byť predĺžená najviac o tri roky.
(3)
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením možno vydať, iba ak sú určené technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla a ak meradlo spĺňa požiadavku najväčšej dovolenej chyby.
(4)
Rozhodnutie o schválení typu Európskych spoločenstiev s obmedzením možno vydať po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov.
§ 13
Pozastavenie platnosti a zrušenie rozhodnutia o schválení typu
(1)
Ústav môže platnosť rozhodnutia o schválení typu pozastaviť alebo rozhodnutie zrušiť, ak
a)
meradlá nezodpovedajú podmienkam podľa § 10,
b)
meradlá nespĺňajú metrologické požiadavky uvedené v rozhodnutí o schválení typu alebo v rozhodnutí o schválení typu s obmedzením,
c)
zistí, že neboli dodržané podmienky vydania rozhodnutia o schválení typu.
(2)
Ak sa pri používaní meradiel vyrobených podľa schváleného typu prejaví chyba všeobecného charakteru, ktorá spôsobuje, že tieto meradlá nevyhovujú svojmu účelu, úrad rozhodnutie o schválení typu zruší.
(3)
Úrad môže rozhodnutím zakázať uvádzať na trh meradlá uvedené v odseku 2 až do ďalšieho oznámenia. Úrad môže rozhodnutím zakázať uvádzať na trh aj meradlá uvedené v odseku 1, pri ktorých sa nevyžaduje prvotné overenie, ak výrobca alebo dovozca po upozornení nezabezpečil, aby meradlá zodpovedali schválenému typu alebo podmienkam podľa § 10.
§ 14
Značky schváleného typu
(1)
Značkami schváleného typu sú
a)
národná značka schváleného typu,
b)
značka schváleného typu Európskych spoločenstiev.
(2)
Výrobca alebo dovozca je povinný pred uvedením meradiel na trh umiestniť na nich značku schváleného typu, ak to ustanoví osobitný predpis alebo ak sa pre daný druh meradla prvotné overenie nevyžaduje. V ostatných prípadoch je výrobca alebo dovozca oprávnený umiestniť značku schváleného typu. Značka schváleného typu sa umiestňuje na každé meradlo a na všetky prídavné zariadenia zodpovedajúce schválenému typu v súlade s rozhodnutím o schválení typu.
(3)
Značku schváleného typu Európskych spoločenstiev môže výrobca alebo dovozca umiestniť na meradlo len vtedy, ak meradlo spĺňa požiadavky tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho vykonanie, ktoré sa týkajú schválenia typu Európskych spoločenstiev, ktoré sa na daný druh meradla vzťahujú, a je naň vydané rozhodnutie o schválení typu Európskych spoločenstiev.
(4)
Ak druh meradla nepodlieha schváleniu typu, výrobca alebo dovozca môže na vlastnú zodpovednosť na meradlo, ktoré spĺňa požiadavky, umiestniť osobitnú značku.
(5)
Značka schváleného typu a osobitná značka musia byť umiestnené na viditeľnom mieste na meradle a na všetkých prídavných zariadeniach, ktoré podliehajú overeniu. Značky musia byť čitateľné a neodstrániteľné.
(6)
Umiestňovanie značiek a symbolov na meradlách, ktoré by mohli viesť k zámene so značkami schváleného typu alebo s osobitnými značkami a k uvedeniu do omylu, je zakázané.
(7)
Značky schváleného typu, osobitné značky a spôsob ich umiestnenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 15
Overenie určeného meradla
(1)
Overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so schváleným typom, s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh určeného meradla. Ak daný druh určeného meradla schváleniu typu nepodlieha, overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh určeného meradla. Ak meradlo pri skúške nevyhovie technickým požiadavkám alebo metrologickým požiadavkám na daný druh určeného meradla, ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vydá zamietací list. Ak meradlo nevyhovie pri overení a je označené platnou overovacou značkou, musí sa overovacia značka z meradla bezodkladne odstrániť.
(2)
Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie v dohodnutom termíne na základe písomnej objednávky, ktorú im podá výrobca, dovozca alebo používateľ meradla.
(3)
Ústav alebo určená organizácia môže so súhlasom úradu využiť na účely overenia výsledky skúšok vykonaných zahraničnou osobou, ak tieto výsledky zaručujú, že technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla sú v súlade s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami, ktoré na daný druh určeného meradla vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(4)
Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie určeného meradla mimo svojho pracoviska, môže požadovať od objednávateľa overenia určeného meradla, aby poskytol vhodnú miestnosť, skúšobné zariadenia, pomôcky a materiál, osobné ochranné pracovné prostriedky, potrebný počet zamestnancov a zabezpečil všetky ostatné podmienky na vykonanie overenia.
(5)
Ak určené meradlo podlieha schváleniu typu, ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba môže od objednávateľa overenia požadovať aj rozhodnutie o schválení typu meradla.
(6)
O overení určeného meradla ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vydá doklad o overení alebo meradlo označí overovacou značkou, alebo vydá doklad o overení a súčasne meradlo označí overovacou značkou. Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba je povinná vydať doklad o overení, aj keď meradlo označí overovacou značkou, ak o to požiada objednávateľ overenia súčasne s objednávkou na overenie.
(7)
Platnosť overenia určeného meradla zaniká, ak
a)
uplynul čas jeho platnosti,
b)
je vykonaná oprava, zmena alebo úprava meradla, ktorá môže ovplyvniť jeho technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky,
c)
meradlo je poškodené tak, že mohlo stratiť niektorú technickú charakteristiku alebo metrologickú charakteristiku rozhodujúcu pre jeho overenie,
d)
je poškodená, pozmenená, odstránená alebo inak porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka, alebo
e)
je zjavné, že meradlo stratilo požadované technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky, i keď nebola porušená overovacia značka.
(8)
Čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti overenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(9)
Metódy skúšania pri overovaní jednotlivých druhov určených meradiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 16
Prvotné overenie
(1)
Prvotné overenie je overenie nového určeného meradla.
(2)
Prvotné overenie nového určeného meradla je povinný zabezpečiť výrobca meradla alebo dovozca meradla, ak ide o dovoz meradla.
(3)
Prvotné overenie nového určeného meradla, ktoré nepodlieha schváleniu typu, môže vykonať len ústav alebo určená organizácia.
(4)
Prvotné overenie nového určeného meradla možno vykonať aj iným spôsobom než skúškou každého jednotlivého meradla.
(5)
Prvotne overené nové určené meradlo možno uvádzať na trh do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bolo prvotné overenie vykonané. Túto lehotu možno predĺžiť. Podrobnosti o lehotách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(6)
Ak sa prvotné overenie nevyžaduje, výrobca alebo dovozca na vlastnú zodpovednosť označí meradlo tohto druhu vyhovujúce určeným technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám značkou schváleného typu pre určené meradlá nepodliehajúce prvotnému overeniu.
(7)
Za prvotne overené sa považuje aj určené meradlo uvedené na trh alebo do používania podľa osobitných predpisov.6d)
§ 17
Následné overenie
(1)
Následné overenie je každé overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení alebo po vykonanej oprave meradla. Následné overenie je povinný si zabezpečiť používateľ určeného meradla formou písomnej objednávky podanej ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe najmenej 30 dní pred skončením času platnosti overenia a vždy pri zániku platnosti overenia podľa § 15 ods. 7 písm. b) až e).
(2)
Úrad môže povoliť používanie niektorých druhov určených meradiel v čase od ukončenia ich opravy do ich overenia, ak ide o meradlo opravené na mieste jeho používania, pričom platnosť povolenia môže byť najviac 30 dní.
(3)
Používateľ určeného meradla môže určené meradlo používať podľa odseku 2, ak registrovaná osoba, ktorá také meradlo opraví, meradlo označí dočasnou zabezpečovacou značkou opravára a používateľ meradla do troch dní od vykonanej opravy doručí ústavu alebo určenej organizácii písomnú objednávku na následné overenie meradla. Meradlo označené dočasnou zabezpečovacou značkou opravára musí spĺňať technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh určeného meradla.
(4)
Ak sa určené meradlo preukázateľne prestalo používať na účel, na ktorý bolo zaradené do skupiny určených meradiel, následnému overeniu nepodlieha.
§ 18
Overovacie značky
(1)
Overovacími značkami sú
a)
národné overovacie značky,
b)
značka prvotného overenia Európskych spoločenstiev.
(2)
Značku prvotného overenia Európskych spoločenstiev môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestniť na meradlo len vtedy, ak meradlo spĺňa požiadavky tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho vykonanie, ktoré sa týkajú prvotného overenia Európskych spoločenstiev, ktoré sa na daný druh meradla vzťahujú.
(3)
Umiestňovanie značiek a symbolov na meradlách, ktoré by mohli viesť k zámene s overovacími značkami alebo so značkami čiastočného overenia a k uvedeniu do omylu, je zakázané.
(4)
Overovacie značky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 19
Používanie určených meradiel
(1)
Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné overenie, ak sa toto vyžaduje.
(2)
Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná
a)
používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené (§ 8), a na daný účel existuje druh meradla ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ak osobitný predpis7) neustanovuje inak alebo ak úrad neudelil výnimku,
b)
udržiavať používané určené meradlá v náležitom technickom stave,
c)
predkladať používané určené meradlá na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona,
d)
používať určené meradlá toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,
e)
viesť evidenciu všetkých používaných určených meradiel a ostatných meradiel podľa § 9 ods. 7 umožňujúcu jednoznačnú identifikáciu každého meradla s uvedením miesta jeho používania a dátumov jeho overenia alebo dátumov jeho kalibrácie,
f)
určovať výšku platby podľa údajov zistených z platne overeného určeného meradla, ak sa také meradlo na meranie vyžaduje.
(3)
Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie platných overovacích značiek, zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika je zakázané.
(4)
Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel, podlieha metrologickej kontrole. Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná objednať jeho overenie najneskôr 90 dní od jeho zaradenia do skupiny určených meradiel. Podmienkou uvádzania na trh ďalších meradiel tohto typu môže byť aj schválenie typu. Ak typ tohto meradla nevyhovie určeným technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám, ústav typ neschváli a úrad prijme opatrenia na stiahnutie meradiel tohto typu z používania ako určeného meradla.
(5)
Ak pri používaní určeného meradla môžu byť poškodené záujmy fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je táto oprávnená požiadať ústav alebo určenú organizáciu o zistenie chýb určeného meradla a vydanie dokladu o jeho výsledku.
(6)
Určené meradlo sa podľa odseku 5 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí najväčšiu dovolenú chybu v používaní.
(7)
Najväčšiu dovolenú chybu v používaní pre jednotlivé druhy určených meradiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 20
Úradné meranie
(1)
Úradné meranie je meranie vykonávané ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou v rozsahu určenom v rozhodnutí o jej autorizácii (ďalej len „vykonávateľ úradného merania“).
(2)
Úradné meranie je meranie vykonávané
a)
ak to vyplýva z osobitného predpisu,
b)
z rozhodnutia štátneho orgánu,
c)
na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(3)
O výsledku úradného merania vydá vykonávateľ úradného merania doklad, ktorý je verejnou listinou.
(4)
V doklade o úradnom meraní vykonávateľ úradného merania uvedie
a)
identifikačné údaje vykonávateľa úradného merania, ak ide o autorizovanú osobu, aj číslo rozhodnutia o autorizácii,
b)
identifikačné údaje žiadateľa a číslo žiadosti o úradné meranie,
c)
účel úradného merania a druh úradného merania,
d)
predmet úradného merania a jeho identifikačné údaje,
e)
údaje o použitých meradlách (typ meradla, merací rozsah, výrobné číslo, údaje o presnosti meradla, údaje o jeho nadväznosti),
f)
použitú meraciu metódu, prípadne jej popis,
g)
v prípade potreby ostatné údaje o podmienkach úradného merania,
h)
postup vyhodnotenia nameraných údajov a výsledky úradného merania (číselné hodnoty s uvedením neistôt),
i)
dátum úradného merania,
j)
dátum vydania dokladu o úradnom meraní,
k)
meno a podpis zamestnanca, ktorý úradné meranie vykonal,
l)
odtlačok pečiatky vykonávateľa úradného merania, meno a podpis povereného zástupcu vykonávateľa úradného merania.
(5)
Týmto zákonom nie je dotknutá právomoc ostatných ústredných orgánov štátnej správy autorizovať fyzické osoby a právnické osoby na vykonávanie iných ako úradných meraní podľa osobitných predpisov.8)
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOTREBITEĽSKY BALENÉ VÝROBKY
§ 21
Spotrebiteľsky balený výrobok
(1)
Spotrebiteľsky balený výrobok je výrobok určený na predaj, vložený do obalu bez prítomnosti konečného spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku obsiahnuté v obale má určenú a na obale vyznačenú hodnotu, ktorá zodpovedá vopred zvolenej menovitej hodnote (ďalej len „menovité množstvo“), a nemôže byť zmenené bez otvorenia obalu alebo jeho viditeľného porušenia.
(2)
Spotrebiteľské balenie je celok pozostávajúci z výrobku a zo samostatného obalu, do ktorého je výrobok zabalený.
(3)
Spotrebiteľské balenie môže prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca pred uvedením na trh označiť značkou „e“ (ďalej len „označené spotrebiteľské balenie“), ak spĺňa požiadavky podľa tohto zákona. Spotrebiteľské balenie, ktoré tieto požiadavky nespĺňa, nesmie byť označené ani podobnou značkou, ktorá môže spotrebiteľa uviesť do omylu.
(4)
Spotrebiteľské balenie musí spĺňať požiadavky na množstvo výrobku.
(5)
Spotrebiteľské balenie musí byť označené údajom o hmotnosti alebo objeme výrobku, ktoré má obsahovať. Tento údaj sa nazýva „menovitá hmotnosť“ alebo „menovitý objem“.
(6)
Spotrebiteľské balenie obsahujúce kvapalné výrobky musí mať uvedený menovitý objem výrobku a spotrebiteľské balenie obsahujúce iné výrobky musí mať uvedenú menovitú hmotnosť výrobku, ak medzinárodné zvyklosti nevyžadujú inak.
(7)
Menovitá hmotnosť alebo menovitý objem spotrebiteľského balenia musí zodpovedať ustanoveným hodnotám.
(8)
Spotrebiteľské balenie podlieha štátnemu metrologickému dozoru podľa § 33 a 34 (ďalej len „metrologický dozor“).
(9)
Podrobnosti o označenom spotrebiteľskom balení a spotrebiteľskom balení, množstve a metódach kontroly množstva výrobku v označenom spotrebiteľskom balení a spotrebiteľskom balení, tvar značky „e" a termín, do ktorého sa môže vyznačovať doplnkový údaj podľa § 4 ods. 4, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(10)
Druhy výrobkov a pre ne ustanovené hodnoty menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu označeného spotrebiteľského balenia a spotrebiteľského balenia, ako aj požiadavky na obaly klasifikované ako odmerné nádoby a metódy ich kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 22
Povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu označeného spotrebiteľského balenia
(1)
Prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca označeného spotrebiteľského balenia je zodpovedný za to, že označené spotrebiteľské balenie spĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(2)
Za množstvo výrobku v obale (ďalej len „skutočný obsah“) zodpovedá prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca, ktorý musí zabezpečiť jeho meranie v každom jednotlivom označenom spotrebiteľskom balení alebo štatistickú kontrolu skutočného obsahu. Meranie alebo kontrola sa musia vykonávať preukázateľne nadviazanými meradlami a kontrolným zariadením vhodným na tento účel. Ak sa nemeria skutočný obsah, kontrola sa vykoná takým spôsobom, aby skutočný obsah zodpovedal vyznačenému menovitému množstvu.
(3)
Požiadavky uvedené v odseku 2 sa považujú za splnené, ak prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca vykonáva prevádzkovú kontrolu spôsobom, ktorý zabezpečuje dodržiavanie dovolených odchýlok skutočného obsahu od menovitého množstva, a ak uchováva dokumenty obsahujúce výsledky týchto kontrol na potvrdenie toho, že táto kontrola spolu s nevyhnutnými korekciami a nastavením dávkovacieho alebo plniaceho zariadenia bola vykonaná správne.
(4)
Dovozca namiesto merania a kontroly podľa odseku 2 môže predložiť doklady potvrdzujúce splnenie požiadaviek na označené spotrebiteľské balenia zahraničným dodávateľom výrobkov.
(5)
Pri výrobkoch, ktorých menovité množstvo je vyjadrené v jednotkách objemu, jednou z metód splnenia požiadaviek podľa odseku 2 je použitie obalov ako odmerných nádob a dodržanie podmienok podľa § 21.
(6)
Prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca je povinný na označenom spotrebiteľskom balení uviesť menovité množstvo, označenie prevádzkovateľa baliarne, osoby, ktorá nariadila balenie, alebo dovozcu a značku „e“ nezmazateľne, viditeľne a ľahko čitateľne.
PIATA ČASŤ
AUTORIZÁCIA A REGISTRÁCIA
§ 23
Autorizácia
(1)
Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania. Autorizáciu udeľuje úrad na základe písomnej žiadosti. Písomná žiadosť a dokumentácia preukazujúca splnenie podmienok autorizácie podľa odseku 2 sa predkladajú úradu v štátnom jazyku.
(2)
Úrad autorizuje podnikateľa alebo inú právnickú osobu, ktorá
a)
vlastní technické vybavenie a má priestorové podmienky na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
b)
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,
c)
zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, a má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom podľa § 29 ods. 2 (ďalej len „zodpovedný zástupca"), alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, je sama držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 ods. 3,
d)
má zástupcu zodpovedného za činnosť alebo je sama zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie (ďalej len „zodpovedný zástupca“), ktorý má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29; taká osoba môže byť zodpovedným zástupcom len pre jednu autorizovanú osobu,
e)
zamestnáva na odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ďalšiu osobu, ktorá má platný doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný podľa § 29,
f)
má vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
g)
je schopná organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, objektivitu a nestrannosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných protokolov zo strany vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov,
h)
je schopná zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
i)
je schopná prijímať nestranné rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov, opravárov a iných subjektov, ktoré by mohli mať z určitého výsledku jej činnosti prospech a nemá vydané platné rozhodnutie o registrácii podľa § 27,
j)
má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby,
k)
nie je v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, ani nie je v likvidácii,
l)
používa pri overovaní meradla metódu merania s rozšírenou kombinovanou štandardnou neistotou (k = 2) nie väčšou ako jedna tretina najväčšej dovolenej chyby meradla a
m)
má vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie podľa písmen a) až l).
(3)
Úrad preverí splnenie podmienok autorizácie. Súčasťou preverovania je posúdenie predpokladov žiadateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, a kontrola u žiadateľa o autorizáciu, ktorej súčasťou môže byť overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom. Posúdenie predpokladov, kontrolu u žiadateľa a vyhodnotenie overenia určeného meradla alebo vyhodnotenie vykonania konkrétneho merania vykonáva na základe poverenia úradu ústav alebo určená organizácia na náklady žiadateľa o autorizáciu. Zmenu a doplnenie dokumentácie preukazujúcej splnenie podmienok autorizácie podľa odseku 2 je žiadateľ o autorizáciu oprávnený predložiť najneskôr do dňa vykonania kontroly u žiadateľa o autorizáciu; na dokumentáciu predloženú žiadateľom o autorizáciu neskôr sa neprihliada.
(4)
Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania druhov určených meradiel, ktoré sa používajú pri meraniach podľa § 8 ods. 2 písm. a), okrem záznamových zariadení v cestnej doprave a meradiel používaných na meranie množstva vody, plynu, elektrickej energie a tepla.
(5)
Podrobnosti o autorizácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 24
Rozhodnutie o autorizácii
(1)
Úrad rozhodne o autorizácii do 60 dní od podania žiadosti o autorizáciu. Ak úrad na základe rozhodnutia žiadateľovi o autorizáciu neudelí autorizáciu na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania, môže žiadateľ podať žiadosť o autorizáciu najskôr po uplynutí 180 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neudelení autorizácie.
(2)
V rozhodnutí o autorizácii úrad uvedie
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
meno, priezvisko a dátum narodenia (ďalej len „osobné údaje“) zodpovedného zástupcu,
d)
predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, a
e)
zoznam predpisov, podľa ktorých autorizovaná osoba vykonáva činnosť, na ktorú je autorizovaná.
(3)
Rozhodnutie o autorizácii má platnosť päť rokov, ak v rozhodnutí nie je uvedený kratší čas platnosti. Na žiadosť autorizovanej osoby podanej najneskôr 60 dní pred skončením platnosti rozhodnutia o autorizácii môže úrad platnosť autorizácie predĺžiť, najviac však o päť rokov.
(4)
Úrad pridelí autorizovanej osobe na výkon overovania určených meradiel overovaciu značku.
(5)
Úrad rozhodnutím autorizáciu zmení alebo autorizáciu pozastaví, ak
a)
autorizovaná osoba dočasne neplní podmienky autorizácie určené týmto zákonom a rozhodnutím o autorizácii,
b)
autorizovaná osoba dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bola autorizovaná,
c)
zistí nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
d)
autorizovaná osoba sa nezúčastní medzilaboratórneho porovnávacieho merania podľa § 25 ods. 1 písm. f) alebo jej výsledky v medzilaboratórnom porovnávacom meraní nevyhovejú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania,
e)
o to požiada autorizovaná osoba.
(6)
Úrad rozhodnutím zruší pozastavenie autorizácie, ak pominuli dôvody pozastavenia autorizácie.
(7)
Úrad autorizáciu rozhodnutím zruší, ak
a)
autorizovaná osoba prestala plniť podmienky autorizácie určené týmto zákonom a rozhodnutím o autorizácii,
b)
autorizovaná osoba trvalo nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bola autorizovaná,
c)
zistí závažné nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
d)
zanikne dôvod autorizácie na výkon danej činnosti,
e)
o to požiada autorizovaná osoba.
(8)
Žiadosť o zrušenie autorizácie musí autorizovaná osoba podať najmenej šesť mesiacov pred predpokladaným dňom skončenia činnosti, ktorá je predmetom autorizácie.
(9)
Autorizácia zaniká
a)
zánikom autorizovanej osoby,
b)
smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo skončením pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, ak bezodkladne od rozhodujúcej skutočnosti autorizovaná osoba nepožiada o pozastavenie autorizácie podľa odseku 5 písm. e) alebo zmenu podmienok, na základe ktorých bola autorizovaná podľa § 25 ods. 1 písm. b),
c)
zrušením podľa odseku 7,
d)
uplynutím času platnosti rozhodnutia o autorizácii.
(10)
Oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, rozhodnutia o zmene autorizácie, rozhodnutia o pozastavení autorizácie alebo rozhodnutia o zrušení autorizácie a oznámenie o zániku autorizácie, ak sa o zániku autorizácie úrad dozvedel, uverejňuje úrad vo vestníku.
§ 25
Povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby
(1)
Autorizovaná osoba je povinná
a)
vykonávať činnosť, na ktorú je autorizovaná, s odbornou starostlivosťou v súlade s rozhodnutím o autorizácii,
b)
požiadať úrad o schválenie zmeny podmienok, na základe ktorých bola autorizovaná; zmena podmienok sa môže uplatňovať až po ich schválení úradom,
c)
udržiavať v aktuálnom stave dokumentáciu podľa § 23 ods. 2 písm. m),
d)
uviesť v dokladoch, ktoré vydáva, svoje obchodné meno a pripojiť k podpisu odtlačok pečiatky so svojím obchodným menom a s dodatkom „Autorizované metrologické pracovisko“ alebo „Úradné meranie“,
e)
uchovávať kópie vydaných dokladov a viesť ich evidenciu,
f)
zúčastniť sa medzilaboratórnych porovnávacích meraní, ak tak určí úrad,
g)
vykonať skúšku určeného meradla v rozsahu skúšky pri overení pred zásahom do meradla a poskytnúť úradu údaje o jej výsledku, ak tak určí úrad,
h)
plniť podmienky autorizácie,
i)
oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy skutočnosti zistené pri úradnom meraní, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie,
j)
odovzdať úradu rozhodnutie o autorizácii po skončení činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, do 30 dní od skončenia činnosti.
(2)
Osoba, ktorá nie je autorizovaná, nesmie poskytnúť alebo sprostredkovať výkon overovania určeného meradla alebo výkon úradného merania a používať označenie a pečiatku podľa odseku 1 písm. d).
(3)
Autorizovaná osoba je oprávnená zrušiť platnosť vydaného dokladu, ak zistí, že neboli splnené podmienky na jeho vydanie.
(4)
Autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, na ktorú je autorizovaná, pre objednávateľa overenia určeného meradla alebo žiadateľa úradného merania, voči ktorému má postavenie ovládanej osoby.9a)
§ 26
Registrácia
(1)
Podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie, alebo dovoz označených spotrebiteľských balení, je povinný pred začatím tejto činnosti prihlásiť sa na registráciu na úrade. Túto činnosť môže začať vykonávať po doručení rozhodnutia o registrácii podľa § 27. Písomná prihláška a dokumentácia, ktorou sa preukazuje splnenie podmienok registrácie podľa odseku 2, sa predkladá úradu v štátnom jazyku.
(2)
Podmienkou registrácie je, že podnikateľ
a)
má technické vybavenie a priestorové podmienky na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
b)
nemá vydané platné rozhodnutie o autorizácii podľa § 24,
c)
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,
d)
má zástupcu zodpovedného za činnosť alebo je sám zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá je predmetom registrácie (ďalej len „zástupca“), ktorý má platný doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29; taká osoba môže byť zástupcom len štyrom registrovaným osobám,
e)
má vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom registrácie.
(3)
Úrad preverí splnenie podmienok registrácie. Súčasťou preverovania môže byť kontrola u podnikateľa vykonaná určenou organizáciou na náklady podnikateľa.
(4)
Podrobnosti o registrácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 27
Rozhodnutie o registrácii
(1)
Úrad rozhodne o registrácii do 60 dní od podania prihlášky na registráciu.
(2)
V rozhodnutí o registrácii podnikateľa (ďalej len „registrovaná osoba“) úrad uvedie
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
osobné údaje zástupcu,
d)
predmet a rozsah registrácie s uvedením technických špecifikácií činnosti, ktorá je predmetom registrácie, a
e)
obsah a tvar zabezpečovacej značky používanej opravárom, obsah a tvar dočasnej zabezpečovacej značky opravára alebo obsah a tvar značky montážnika, ak je to relevantné.
(3)
Úrad registráciu rozhodnutím zruší, ak
a)
registrovaná osoba prestala plniť podmienky registrácie podľa § 26 ods. 2 a rozhodnutia o registrácii,
b)
registrovaná osoba zanikne,
c)
činnosť, ktorá je predmetom registrácie, je zrušená alebo
d)
registrovaná osoba opakovane poruší povinnosti podľa § 28.
§ 28
Povinnosti registrovanej osoby
Registrovaná osoba je povinná
a)
plniť podmienky registrácie,
b)
zabezpečiť, aby určené meradlo po oprave zodpovedalo schválenému typu a spĺňalo technické požiadavky a metrologické požiadavky,
c)
zabezpečiť, aby montáž určeného meradla zodpovedala schválenému typu a podmienkam schválenia typu podľa § 10,
d)
vykonať montáž určeného meradla iba s predchádzajúcim súhlasom používateľa určeného meradla,
e)
zabezpečiť, aby označené spotrebiteľské balenie spĺňalo požiadavky podľa § 21,
f)
požiadať úrad o schválenie zmeny podmienok, na základe ktorých bola registrovaná; zmena podmienok sa môže uplatňovať až po ich schválení úradom,
g)
odovzdať úradu rozhodnutie o registrácii po skončení činnosti, ktorá je predmetom registrácie, ak nevykonáva činnosť podľa rozhodnutia o registrácii dlhšie ako jeden rok.
§ 29
Spôsobilosť v oblasti metrológie
(1)
Spôsobilosť v oblasti metrológie je súhrn odborných vedomostí a praktických schopností a znalosť predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie.
(2)
Spôsobilosť v oblasti metrológie overuje ústav v rozsahu podľa odseku 1 skúškou na náklady skúšanej osoby a osvedčuje ju vydaním dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie do 30 dní od úspešného vykonania skúšky. Spôsobilosť v oblasti metrológie sa preveruje každých päť rokov.
(3)
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať zodpovedný zástupca autorizovanej osoby, zástupca registrovanej osoby, ako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel a úradné meranie.
ŠIESTA ČASŤ
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY METROLOGICKÝ DOZOR
§ 30
Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie
Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie sú:
a)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
b)
Slovenský metrologický ústav,
c)
Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „metrologický inšpektorát“).
§ 31
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie.10)
(2)
Úrad na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania
a)
vypracúva koncepciu štátnej politiky v oblasti metrológie a zabezpečuje jej realizáciu,
b)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vládnych metrologických organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a koordinuje účasť orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo fyzických osôb na plnení týchto úloh, ako aj úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv pre oblasť metrológie, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
vyhlasuje národné etalóny, mení a zrušuje ich vyhlásenie a vyhlasuje certifikované referenčné materiály a zrušuje ich vyhlásenie,
d)
určuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé druhy určených meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly,
e)
rozhoduje o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania a vedie zoznam autorizovaných osôb,
f)
rozhoduje o registrácii a vedie zoznam registrovaných osôb,
g)
usmerňuje činnosť v oblasti metrológie,
h)
uverejňuje vo vestníku vyhlásenie národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov, schválené typy určených meradiel, oznámenia o autorizácii a povolenia o dočasnom používaní iných ako zákonných jednotiek,
i)
uverejňuje na webovom sídle úradu a na ústrednom portáli verejnej správy zoznam
1.
národných etalónov,
2.
vyhlásených certifikovaných referenčných materiálov,
3.
schválených typov určených meradiel,
4.
autorizovaných osôb,
5.
registrovaných osôb a
6.
laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie podľa § 37 ods. 5 písm. b),
j)
vytvára podmienky na výkon činností v oblasti metrológie,
k)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ústavu a metrologického inšpektorátu.
(3)
Metrologické činnosti podľa tohto zákona v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou vykonáva určená organizácia. Určená organizácia sprostredkúva najmä prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na etalóny používané na overovanie určených meradiel a na určené meradlá.
§ 32
Slovenský metrologický ústav
(1)
Slovenský metrologický ústav je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(2)
Ústav ako národná metrologická inštitúcia
a)
rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie, uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie,
b)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a medzinárodné uznávanie národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov,
c)
zabezpečuje uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov jednotiek a ich stupníc a v súčinnosti s určenou organizáciou a akreditovanými kalibračnými laboratóriami odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a iné meradlá používané v hospodárstve,
d)
koordinuje postup schvaľovania národných etalónov a certifikuje referenčné materiály,
e)
schvaľuje typy určených meradiel, overuje určené meradlá a vykonáva úradné merania,
f)
vydáva doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie,
g)
posudzuje splnenie odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu podľa tohto zákona,
h)
zabezpečuje tvorbu slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metrológie.
§ 33
Slovenský metrologický inšpektorát
(1)
Slovenský metrologický inšpektorát je právnická osoba zriadená úradom.10a)
(2)
Metrologický inšpektorát je orgánom metrologického dozoru.
(3)
Metrologický inšpektorát kontroluje, ako orgány štátnej správy, podnikatelia a iné právnické osoby (ďalej len „kontrolované osoby“) plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom. Metrologický inšpektorát kontroluje u kontrolovaných osôb najmä dodržiavanie
a)
používania jednotiek a ich symbolov,
b)
povinností používateľmi určených meradiel a ostatných meradiel podľa § 9 ods. 7,
c)
povinností výrobcami a dovozcami určených meradiel pred ich uvedením na trh,
d)
podmienok, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanými osobami,
e)
technických, priestorových a personálnych podmienok, ako aj rozsahu a úrovne činností vykonávaných registrovanými osobami v rámci predmetu ich registrácie,
f)
parametrov vyrábaných určených meradiel v súlade so schváleným typom,
g)
povinností prevádzkovateľmi baliarní a dovozcami označených spotrebiteľských balení,
h)
zhody skutočného obsahu s hodnotou menovitého množstva vopred určenou a vyznačenou na obale spotrebiteľského balenia.
(4)
Metrologický inšpektorát skúša alebo dá vyskúšať ústavu alebo určenej organizácii protokolárne odobraté určené meradlo alebo spotrebiteľské balenie.
(5)
Metrologický inšpektorát plní aj funkciu orgánu dohľadu11) v oblasti meradiel.
(6)
Ak metrologický inšpektorát zistí porušenie povinností podľa odseku 3, uloží kontrolovanej osobe, aby v určenej lehote zistené nedostatky odstránila.
(7)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť zamestnancom metrologického inšpektorátu vykonávajúcim metrologický dozor (ďalej len „inšpektor“) a prizvaným osobám vstup do priestorov, umožniť nahliadať do metrologickej dokumentácie a je povinná poskytnúť potrebné dokumenty, informácie a vysvetlenia.
(8)
Pri výkone metrologického dozoru sa inšpektori preukazujú preukazom inšpektora vydaným metrologickým inšpektorátom a prizvané osoby poverením na kontrolu, ktoré im na každú jednotlivo vykonávanú kontrolu vydá metrologický inšpektorát.
(9)
Podrobnosti o výkone metrologického dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 34
Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením
(1)
Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením vykonávajú inšpektori u prevádzkovateľa baliarne, u dovozcu alebo po jeho uvedení na trh.
(2)
Inšpektor pozastaví balenie výrobkov do označeného spotrebiteľského balenia až do odstránenia nedostatkov a nesprávne zabalené výrobky zakáže uvádzať na trh, ak zistí, že prevádzkovateľ baliarne, osoba, ktorá nariadila balenie, alebo dovozca uvádza na trh označené spotrebiteľské balenie,
a)
ktorého menovité množstvo nezodpovedá hodnotám podľa osobitného predpisu,11a)
b)
ktorého skutočný obsah nespĺňa požiadavky na množstvo výrobku podľa osobitného predpisu,11a)
c)
ktoré nie je označené predpísanými údajmi o menovitom množstve výrobku alebo
d)
na ktorom nie je uvedený prevádzkovateľ baliarne, osoba, ktorá nariadila balenie, alebo
e)
dovozca; prevádzkovateľom baliarne môže byť prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa osobitného predpisu.11b)
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa primerane vzťahuje aj na spotrebiteľské balenie.
(4)
Kontrolovanej osobe nepatrí náhrada za odobraté vzorky spotrebiteľských balení použité pri deštruktívnej metóde kontroly skutočného obsahu. Ak sa však pri kontrole zistí, že skutočný obsah nezodpovedá požiadavkám tohto zákona, kontrolovaná osoba je povinná nahradiť náklady spojené s výkonom kontroly.
(5)
Výkonom dozoru metrologickým inšpektorátom nie je dotknutá pôsobnosť ostatných orgánov štátnej správy vykonávať kontrolu správnosti skutočného obsahu a vyznačenia menovitého množstva výrobku na jeho obale v ľubovoľnej etape uvádzania na trh podľa osobitných predpisov.12)
(6)
Na konanie o pozastavení balenia výrobkov a zákaz uvedenia spotrebiteľských balení na trh sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.13)
§ 35
Oprávnenia a povinnosti inšpektorov
(1)
Inšpektori sú oprávnení
a)
vstupovať do výrobných, obchodných a skladovacích priestorov a do ďalších objektov kontrolovaných osôb,
b)
požadovať príslušné informácie, doklady a údaje,
c)
požadovať vytvorenie primeraných podmienok na výkon metrologického dozoru,
d)
odobrať určené meradlo alebo spotrebiteľské balenie,
e)
overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú,
f)
uložiť pokutu v blokovom konaní.
g)
vykonať kontrolný nákup.
(2)
Inšpektori sú povinní
a)
predložiť kontrolovanej osobe preukaz inšpektora a najneskôr pri začatí kontroly jej oznámiť predmet a účel kontroly,
b)
splniť požiadavky na vstup do priestorov kontrolovanej osoby a pri výkone metrologického dozoru postupovať tak, aby neohrozili jej prevádzku,
c)
zachovávať štátne tajomstvo, služobné tajomstvo14) a obchodné tajomstvo15) a mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone metrologického dozoru,
d)
o vykonanej kontrole vyhotoviť protokol o výsledku kontroly a rovnopis odovzdať kontrolovanej osobe,
e)
uviesť v protokole o výsledku kontroly zistené nedostatky alebo porušenia tohto zákona s označením príslušného ustanovenia, ktoré bolo porušené, s uvedením času trvania protiprávneho konania a s označením kontrolovaných meradiel.
§ 36
Pokuty
(1)
Metrologický inšpektorát uloží pokutu od 200 eur do 10 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že
a)
pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky nepoužíva jednotky a ich symboly podľa § 4,
b)
nepoužíva určené meradlá pri meraniach na účely podľa § 8 ods. 2,
c)
nepoužíva ostatné meradlo s dokladom o kalibrácii podľa § 9 ods. 7 alebo používa ostatné meradlo s nevhodným meracím rozsahom na daný účel,
d)
používa meradlo bez metrologickej kontroly alebo bez posúdenia zhody3) na účel, na ktorý je tento druh meradla zaradený do skupiny určených meradiel,
e)
poškodí, neoprávnene pozmení alebo odstráni overovaciu značku, zabezpečovaciu značku alebo značku montážnika,
f)
opraví určené meradlo, vykoná montáž určeného meradla bez registrácie podľa § 26 ods. 1, neplní podmienky registrácie podľa § 26 ods. 2 alebo povinnosti registrovanej osoby podľa § 28,
g)
sťažuje alebo marí výkon metrologického dozoru,
h)
neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené pri metrologickom dozore,
i)
nevedie evidenciu používaných určených meradiel podľa § 19 ods. 2 písm. e),
j)
nepoužíva určené meradlá toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,
k)
nezabezpečí overenie určeného meradla po vykonanej oprave,
l)
neudržiava používané určené meradlo v náležitom technickom stave,
m)
umiestnil na meradlo značku alebo symbol, ktoré by mohli viesť k zámene so značkami schváleného typu alebo s osobitnými značkami a k uvedeniu do omylu,
n)
uvedie na trh spotrebiteľské balenie, ktorého skutočný obsah nezodpovedá menovitému množstvu alebo nespĺňa požiadavky na spotrebiteľsky balený výrobok podľa § 21.
o)
neurčuje výšku platby podľa § 19 ods. 2 písm. f),
p)
neodovzdá rozhodnutie o registrácii po skončení činnosti podľa § 28 písm. g) alebo
r)
neodovzdá rozhodnutie o autorizácii po skončení činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. j).
(2)
Metrologický inšpektorát uloží pokutu od 500 eur do 50 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že
a)
uvedie na trh meradlo bez metrologickej kontroly, ktorého typ nebol schválený, hoci schváleniu podliehal, alebo ktoré nezodpovedá schválenému typu alebo nebolo overené, hoci overeniu podliehalo,
b)
vykoná alebo sprostredkuje metrologickú kontrolu alebo úradné meranie bez autorizácie,
c)
uvedie na trh označené spotrebiteľské balenie bez registrácie podľa § 26 ods. 1,
d)
uvedie na trh označené spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v § 21 ods. 4 alebo 7,
e)
uvedie na trh označené spotrebiteľské balenie bez označenia podľa § 22 ods. 6,
f)
uvedie na trh meradlo označené osobitnou značkou podľa § 14 ods. 4 označujúcou meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, ktoré nespĺňa požiadavky pre daný druh meradiel,
g)
neplní podmienky autorizácie podľa § 23 ods. 2 alebo povinnosti autorizovanej osoby podľa § 25 ods. 1,
h)
vykoná montáž určeného meradla bez predchádzajúceho súhlasu používateľa určeného meradla podľa § 28 písm. d),
i)
opakovane neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené pri metrologickom dozore alebo
j)
opakovane sťažuje alebo marí výkon metrologického dozoru.
(3)
Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(4)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď metrologický inšpektorát zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(5)
Metrologický inšpektorát nemôže uložiť pokutu podľa tohto zákona tomu, kto bol za konanie uvedené v odseku 1 alebo 2 postihnutý podľa iného predpisu.
(6)
Uložením pokuty podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody16) ani nezanikajú povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(7)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 36a
Bloková pokuta
(1)
Inšpektor môže uložiť blokovú pokutu do 300 eur fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší ustanovenia § 9 ods. 7, § 19 ods. 1 alebo § 19 ods. 2 spôsobom uvedeným v § 36 ods. 1 písm. a), c) alebo v § 36 ods. 1 písm. b), d) alebo i) pri meraniach súvisiacich s platbami v obchodných vzťahoch, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a kontrolovaná osoba zaplatí pokutu na mieste v čase kontroly.
(2)
Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy a za aké porušenie zákona bola pokuta v blokovom konaní uložená.
(3)
Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 37
Vzťah k zahraničiu
(1)
Výsledky skúšok meradla na účely schválenia typu vykonané v členskom štáte sa uznávajú, ak je meradlo v tomto štáte vyrobené alebo uvedené na trh v súlade s právnymi predpismi tohto štátu, ak tieto výsledky zaručujú, že technické charakteristiky a metrologické charakteristiky meradla sú v súlade s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami, ako vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike, a ak tieto výsledky boli predložené ústavu. Vykonanie technických skúšok vzoriek meradla sa nevyžaduje. Ústav na základe žiadosti vydá rozhodnutie o schválení typu meradla na základe posúdenia predloženej dokumentácie.
(2)
Prvotné overenie nového meradla vykonané v členskom štáte sa uznáva na základe žiadosti za týchto podmienok:
a)
meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh podľa právnych predpisov tohto štátu,
b)
meradlo má platné schválenie typu, ak sa schválenie typu vyžaduje, a
c)
v žiadosti je uvedené vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia nového meradla.
(3)
Vykonanie skúšok meradla a jeho označenie národnými overovacími značkami sa nevyžaduje. Ústav alebo určená organizácia môže požadovať predloženie výsledkov skúšok meradla.
(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane použijú, ak vnútroštátna legislatíva členského štátu uplatňuje iný spôsob uvádzania meradiel na trh.
(5)
Úrad uverejňuje vo vestníku
a)
schválené typy meradiel podľa odseku 1, značku schváleného typu, názov a typ meradla, meno výrobcu,
b)
meno a sídlo laboratória, ktoré vykonalo prvotné overenie nového meradla, vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia nového meradla a druhy meradiel, na ktoré sa uznanie prvotného overenia nového meradla podľa odseku 2 vzťahuje, vrátane ich bližšej špecifikácie, ak je to potrebné.
(6)
Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje na certifikáciu referenčného materiálu.
§ 38
Informačné povinnosti
(1)
Úrad oznamuje orgánom Európskej únie a členským štátom v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami
a)
ústav, určenú organizáciu a autorizované osoby oprávnené vykonávať skúšky typu a vydávať rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev a vykonávať prvotné overenie Európskych spoločenstiev,
b)
vydanie rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev a zmeny rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev a zasiela im druhopisy týchto rozhodnutí a ich zmien, na žiadosť aj kópie protokolov o skúške typu,
c)
pozastavenie platnosti alebo zrušenie rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev,
d)
odmietnutie vydania rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev a zmeny rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev.
(2)
Úrad predkladá orgánom Európskej únie a členským štátom v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami
a)
návrhy na novelizáciu smerníc Európskej únie na účely ich prispôsobenia technickému pokroku,
b)
originály výkresov značiek prvotného overenia Európskych spoločenstiev používaných ústavom, určenou organizáciou a autorizovanou osobou.
§ 39
Správne konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zahraničná osoba17) si na konanie podľa tohto zákona ustanoví zástupcu na zastupovanie so sídlom alebo s pobytom na území Slovenskej republiky.
§ 40
Správne poplatky a ceny
(1)
Za úkony orgánov štátnej správy podľa tohto zákona sa platia správne poplatky podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Činnosti podľa tohto zákona sa vykonávajú za ceny podľa osobitného predpisu.19)
§ 41
Prechodné ustanovenia
(1)
V konaniach začatých pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(2)
Štátne etalóny schválené podľa doterajších predpisov sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona považujú za národné etalóny podľa tohto zákona.
(3)
Rozhodnutia o schválení typov meradiel a rozhodnutia o schválení referenčných materiálov vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a certifikáty typu meradla vydané ústavom a určenou organizáciou podľa doterajšieho predpisu sa považujú za rozhodnutia podľa tohto zákona. Platnosť týchto rozhodnutí sa končí 31. marca 2009, ak v nich nie je stanovený skorší termín.
(4)
Lehoty na následné overenie meradiel ustanovené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti až do prvého overenia meradla po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Od tohto overenia meradla začínajú plynúť lehoty ustanovené podľa tohto zákona.
(5)
Iné ako zákonné jednotky možno používať na výrobkoch a zariadeniach uvedených na trh pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a na náhradných dielcoch alebo na doplnkových častiach týchto výrobkov a zariadení s výnimkou meradiel.
(6)
Autorizačné listiny organizácií na overovanie určených meradiel alebo na výkon úradného merania vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti do termínu uvedeného v autorizačnej listine.
(7)
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zaniká akreditácia stredísk kalibračnej služby.
(8)
Registrácia organizácií vykonaná podľa doterajších predpisov platí do rozhodnutia úradu o prihláške podanej na registráciu podľa tohto zákona. Podnikatelia, ktorých predmetom činnosti je výroba, oprava alebo montáž určených meradiel, ako aj balenie alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia, sú povinní prihlásiť sa na registráciu na úrade do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(9)
Ustanovenia zákona týkajúce sa schválenia typu Európskych spoločenstiev, prvotného overenia Európskych spoločenstiev a informačných povinností úradu podľa § 38 nadobudnú účinnosť po nadobudnutí platnosti príslušnej medzinárodnej zmluvy.
(10)
Podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je dovoz označeného spotrebiteľského balenia uvedeného na trh v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, nepodlieha registrácii dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Po tomto termíne sa naňho nevzťahujú povinnosti dovozcu označeného spotrebiteľského balenia podľa § 22.
§ 41a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. marcom 2017 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017.
(2)
Platnosť rozhodnutí úradu vydaných pred 1. marcom 2017 sa skončí uplynutím doby uvedenej v rozhodnutiach.
(3)
Platnosť dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaných pred 1. marcom 2017 sa skončí uplynutím doby uvedenej v dokladoch.
(4)
Kalibračné laboratórium, ktoré k 1. marcu 2017 nie je akreditované, môže vykonávať kalibráciu ostatných meradiel, na ktorú sa vyžaduje od 1. marca 2017 akreditácia, do 31. decembra 2018 bez akreditácie, ak kalibračné laboratórium má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónov na národné etalóny, ostatné etalóny alebo na etalóny zahraničných subjektov s porovnateľnou metrologickou úrovňou.
§ 41b
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.20)
§ 41c
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 42
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii,
2.
vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie č. 69/1991 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o metrológii,
3.
položky p. č. 280, 281, 282, 283, 295, 297, 298, 370, 371, 372, 423, 450, 451, 453, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484 a 485 uvedené v prílohe k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z. a zákona č. 119/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín znie:
„SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba, opravy a montáž určených meradiel
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie
§ 29 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii“.
2.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 304 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín sa vypúšťa položka Prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby.
3.
V prílohe č. 3 SKUPINA 304 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín sa dopĺňa položkou Overovanie určených meradiel, ktorá v stĺpcoch 1, 2, 3 a 5 znie:
„Overovanie určených meradiel
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie*)
autorizácia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
§ 15 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii,
*) § 29 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii“.
4.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 304 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín položka Úradné meranie v stĺpcoch 1, 2, 3 a 5 znie:
„Úradné meranie
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie*)
autorizácia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
§ 20 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii,

*) § 29 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z. a zákona č. 3/2000 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v XVII. časti METROLÓGIA, TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, ŠTÁTNE SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA v položke 236 písmeno a) znie:
„a)
Podanie prihlášky na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika určených meradiel alebo na registráciu prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“.
1 000 Sk“.
Položka 237 znie:
„Položka 237
Podanie žiadosti o autorizáciu na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
1 000 Sk“.
Položka 239 znie:
„Položka 239
a)
Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom ústave o vydanie rozhodnutia o tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla
1 000 Sk
b)
Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom ústave o vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla
500 Sk“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 142/2000 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 46, 21. 2. 1976) v znení smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 5; Ú. v. ES L 311, 4. 11. 1978) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
2.
Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 39, 15. 2. 1980) v znení smernice Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11/zv. 56; Ú. v. ES L 2, 3.1.1985), smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 357, 7.12.1989), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/103/ES z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 34, 9. 2. 2000) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2009).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).
2)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Napríklad § 8 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6a)
Napríklad zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 182/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
6aa)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2013 Z. z.
6ab)
§ 20 ods. 2 a 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
6ad)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.
6ae)
§ 3 zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave.
6af)
Napríklad príloha č. 2 modul B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu, príloha č. 2 modul B a H1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.
6b)
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6c)
§ 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
6d)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2013 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z.
7)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad § 2 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z.
10)
§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
§ 30 zákona č. 264/1999 Z. z.
11a)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.
11b)
Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.
12)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii, zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad § 420 až 437 Občianskeho zákonníka, zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
20)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).