136/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

136
ZÁKON
zo 17. marca 2000
o hnojivách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky na uvádzanie hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok na úpravu vlastností pôdy do obehu,
b)
registráciu hnojív,
c)
podmienky skladovania a používania hnojív,
d)
podmienky na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd a zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej odbornej kontroly nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie hnojivom
a)
látka obsahujúca živiny na výživu rastlín a lesných drevín na udržanie alebo zlepšenie pôdnej úrodnosti a priaznivého ovplyvnenia úrody alebo kvality produkcie,
b)
pomocná látka na úpravu vlastností pôdy, ktorá bez účinného množstva rastlinných živín pôdu biologicky, chemicky alebo fyzikálne ovplyvňuje zlepšovaním jej vlastností alebo zvyšuje účinnosť a využiteľnosť živín z hnojív,
c)
pestovateľský substrát slúžiaci na zakoreňovanie a pestovanie rastlín; substrátom je najmä rašelina, zemina alebo ich zmesi.
(2)
Maštaľný hnoj, hnojovica, močovka, hnojovka, slama, zelené hnojenie, ako aj iné zvyšky rastlinného pôvodu vznikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe bez ďalšej úpravy sú hospodárskym hnojivom.
§ 3
Uvádzanie hnojiva do obehu
(1)
Uvádzať do obehu možno iba také hnojivo, ktoré bolo na základe overenia jeho účinnosti, kvality a zdravotnej neškodnosti a bezpečnosti zapísané do registra hnojív, ako aj hospodárske hnojivá.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hnojivo poskytované v nevyhnutnom množstve na pokusné účely, na výskum alebo na vývoj.
(3)
Uvádzaním hnojiva do obehu sa rozumie jeho výroba, dovoz, ponuka, predaj a skladovanie.
§ 4
Register hnojív
(1)
Register hnojív je zoznam zaregistrovaných hnojív, v ktorom sú uvedené údaje o registrovanom hnojive v rozsahu ustanovenia § 5 ods. 2 s výnimkou údajov o výrobnom postupe a použitých surovinách. Register hnojív vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) ako právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Do registra hnojív môžu nahliadnuť a robiť si z neho výpisy orgány štátnej správy, ak to potrebujú na plnenie svojich úloh, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré preukážu potrebu nahliadnuť do registra. Kontrolný ústav nesmie poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov, alebo údaje označené výrobcom alebo držiteľom registrácie ako predmet obchodného tajomstva,1) ak nejde o verejne známe údaje.
(3)
Zoznam registrovaných hnojív ministerstvo uverejňuje pravidelne vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, do ktorého možno nahliadnuť na ministerstve.
§ 5
Registrácia hnojiva
(1)
Registráciu hnojiva vykonáva kontrolný ústav na základe žiadosti výrobcu alebo dovozcu, ktorý má oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadosť o registráciu hnojiva podáva žiadateľ na tlačive vydanom kontrolným ústavom. Žiadosť musí obsahovať
a)
údaje o mene, priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
údaje o výrobcovi v rozsahu písmena a), ak je žiadateľom dovozca,
c)
obchodný názov hnojiva a typ hnojiva,
d)
údaje o obsahu jednotlivých zložiek, ako aj stopové prvky v hnojive vrátane obsahu rizikových prvkov a rizikových látok; pri živinách aj ich formu a rozpustnosť,
e)
spôsob balenia a hmotnosť alebo objem balenia,
f)
rozsah a spôsob použitia hnojiva a podmienky jeho skladovania,
g)
opis výrobného postupu vrátane uvedenia použitých surovín na výrobu hnojiva,
h)
vyjadrenie príslušných orgánov,3)
i)
vyjadrenie výrobcu, že má zabezpečený kontrolný mechanizmus zaručujúci trvalé dodržanie kvality hnojiva.
(3)
Žiadateľ je povinný poskytnúť kontrolnému ústavu bezodplatne potrebné vzorky hnojiva alebo umožniť ich odber a poskytnúť ďalšie podklady a informácie potrebné na registračné konanie.
(4)
Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii hnojiva do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o registráciu hnojiva, ak sa typ hnojiva uvedený v žiadosti [odsek 2 písm. c)] zhoduje s typom uvedeným vo všeobecne záväznom právnom predpise [§ 17 písm. b)] a vyhovuje podľa výsledkov laboratórnych skúšok.
(5)
Ak sa hnojivo nezhoduje s typom hnojiva uvedeným vo všeobecne záväznom právnom predpise [§ 17 písm. b)], kontrolný ústav preskúša aj jeho biologickú účinnosť vegetačnými skúškami a na základe výsledkov skúšok rozhodne o registrácii hnojiva
a)
do 18 mesiacov od doručenia žiadosti, ak sa vegetačné skúšky vykonávajú v skleníku alebo vo vegetačnej hale,
b)
do 24 mesiacov od doručenia žiadosti, ak sa vegetačné skúšky vykonávajú na poli.
(6)
O potrebe preskúšania biologickej účinnosti hnojiva kontrolný ústav bezodkladne upovedomí žiadateľa.
(7)
Kontrolný ústav môže uznať výsledky laboratórnych a vegetačných skúšok hnojiva iných odborne spôsobilých domácich a zahraničných fyzických osôb alebo právnických osôb, ak sú v súlade s ustanoveniami tohto zákona. V tomto prípade rozhodne kontrolný ústav o žiadosti bezodkladne.
(8)
Náklady za úkony spojené s konaním o registrácii hnojiva hradí žiadateľ.
§ 6
Rozhodnutie o registrácii hnojiva
(1)
Rozhodnutie o registrácii hnojiva obsahuje
a)
obchodný názov hnojiva a typ hnojiva,
b)
číslo rozhodnutia o jeho registrácii,
c)
údaje o mene, priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
d)
údaje o výrobcovi v rozsahu písmena c), ak je žiadateľom dovozca,
e)
obmedzenia pri uvádzaní hnojiva do obehu a pri jeho používaní,
f)
údaje o obsahu jednotlivých zložiek, ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu rizikových prvkov, rizikových látok a ich prípustných odchýlok; pri živinách aj ich formu a rozpustnosť,
g)
čas platnosti rozhodnutia,
h)
spôsob balenia a varovné označenia hnojiva nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí, zvierat a životného prostredia.
(2)
Rozhodnutie o registrácii hnojiva platí päť rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak v rozhodnutí nie je ustanovený kratší čas; ustanovenie kratšieho času musí byť v rozhodnutí odôvodnené.
(3)
Držiteľ rozhodnutia o registrácii hnojiva môže písomne požiadať kontrolný ústav o predĺženie času jeho platnosti. Žiadosť musí byť doručená kontrolnému ústavu najneskôr šesť mesiacov pred dňom skončenia platnosti rozhodnutia o registrácii hnojiva.
(4)
Platnosť rozhodnutia o registrácii hnojiva sa môže predĺžiť o ďalších päť rokov, a to aj opakovane. Pre konanie o predĺžení platnosti rozhodnutia o registrácii hnojiva platia ustanovenia § 5 ods. 1 a 2.
§ 7
Zrušenie registrácie
(1)
Kontrolný ústav zruší registráciu hnojiva
a)
na základe písomnej žiadosti držiteľa rozhodnutia o registrácii hnojiva alebo
b)
ak sa štátnou odbornou kontrolou (§ 14) zistí, že hnojivo nespĺňa požiadavky uvedené v rozhodnutí o registrácii.
(2)
Ak bola registrácia hnojiva zrušená podľa odseku 1 písm. a), vyrobené hnojivo možno uvádzať do obehu počas jeho použiteľnosti.
(3)
Ak bola registrácia hnojiva zrušená podľa odseku 1 písm. b), hnojivo sa nesmie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie hnojiva uvádzať do obehu.
(4)
V rozhodnutí o zrušení registrácie hnojiva podľa odseku 1 písm. b) kontrolný ústav určí, či má hnojivo stiahnuť z obehu ten, komu bolo rozhodnutie o registrácii hnojiva vydané, alebo či sa má zlikvidovať podľa osobitných predpisov.4)
§ 8
Označovanie a balenie hnojiva
(1)
Ten, kto uvádza hnojivo do obehu, je povinný v jeho označení uviesť
a)
údaje o výrobcovi vrátane zahraničného výrobcu a o dovozcovi, a to uvedením mena, priezviska, miesta trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodného mena, sídla, ak ide o právnickú osobu,
b)
obchodný názov hnojiva a typ hnojiva,
c)
číslo rozhodnutia o jeho registrácii,
d)
údaje o obsahu jednotlivých zložiek, ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu rizikových prvkov a rizikových látok; pri živinách aj ich formu a rozpustnosť,
e)
rozsah a spôsob použitia hnojiva a podmienky jeho skladovania,
f)
hmotnosť alebo objem obalovej jednotky alebo dodávky,
g)
dátum výroby hnojiva a čas jeho použiteľnosti,
h)
varovné označenie a informácie o manipulácii a pokyny z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí a zvierat a ochrany životného prostredia.
(2)
Údaje na označení a v sprievodných dokladoch hnojiva musia byť zreteľné, nezmazateľné a pre spotrebiteľa za obvyklých podmienok predaja dobre čitateľné a musia byť uvedené v štátnom jazyku.5) Uvedenie údajov aj v iných jazykoch je prípustné.
(3)
Ak sa hnojivo dodáva vo voľne uloženom stave alebo vo veľkoobchodnom balení, ktorého hmotnosť presahuje 100 kg, označenie musí byť uvedené v sprievodných dokladoch.
(4)
Hnojivo sa nesmie označovať prívlastkami „ekologické“ alebo „biologické“, a to ani ich skratkami.
(5)
Hnojivo okrem voľne uloženého sa môže uvádzať do obehu len v takom obale, ktorý umožňuje jeho manipuláciu, spoľahlivé a bezpečné skladovanie, ktoré pri predpísanom alebo pri obvyklom spôsobe použitia nepriaznivo neovplyvňuje vlastnosti hnojiva a bráni jeho nežiaducemu vplyvu na zdravie alebo na život ľudí a zvierat, alebo na kvalitu životného prostredia. Obal musí byť zhotovený tak, aby nedochádzalo k jeho samovoľnému vyprázdneniu. Obal, ktorý nie je vhodný na opakované použitie, sa musí zlikvidovať.4)
§ 9
Skladovanie hnojív
(1)
Fyzické osoby obhospodarujúce poľnohospodársku alebo lesnú pôdu, vykonávajúce poľnohospodársku alebo lesnú výrobu, evidované podľa osobitného predpisu6) a právnické osoby obhospodarujúce poľnohospodársku alebo lesnú pôdu, vykonávajúce poľnohospodársku alebo lesnú výrobu (ďalej len „podnikatelia v pôdohospodárstve“), výrobcovia, dovozcovia, predajcovia alebo dodávatelia, ktorí skladujú hnojivá, sú povinní
a)
hnojivá uskladňovať oddelene a označiť ich trvalým a čitateľným spôsobom,
b)
zabezpečiť, aby nenastalo miešanie hnojív s inými látkami,
c)
priebežne viesť evidenciu o príjme, výdaji a množstve hnojív.
(2)
Hospodárske hnojivá sa musia skladovať tak, aby sa zamedzilo znečisteniu životného prostredia.
§ 10
Používanie hnojív
(1)
Podnikatelia v pôdohospodárstve sú povinní používať hnojivá a hospodárske hnojivá v množstve a spôsobom, ktoré zabezpečujú potrebnú výživu rastlín a trvale udržateľnú pôdnu úrodnosť.
(2)
Do hospodárskych hnojív sa nesmú vnášať rizikové prvky a rizikové látky, ktoré by mohli narušiť vývoj pestovaných rastlín alebo ohroziť potravinový reťazec, alebo znečistiť pôdu.
(3)
Hnojivá sa nesmú použiť na poľnohospodárskej pôde, ak
a)
osobitný predpis7) zakazuje alebo obmedzuje použitie hnojív,
b)
je pôda zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad päť centimetrov alebo zamrznutá do hĺbky 8 centimetrov a viac,
c)
spôsob ich použitia ohrozuje životné prostredie okolia hnojeného pozemku.
(4)
Lesné pozemky sa nesmú hnojiť, ak to zakazuje alebo obmedzuje osobitný predpis.7)
(5)
Podnikatelia v pôdohospodárstve sú povinní viesť trvalú evidenciu o príjme a použití hnojív na poľnohospodárskej pôde alebo na lesných pozemkoch. Na požiadanie kontrolného ústavu sú povinní predložiť evidenciu na preverenie.
(6)
Evidencia podľa odseku 5 sa vedie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov, plodín, dosiahnutých úrod a rokov a uschováva sa najmenej 10 rokov.
(7)
Podnikatelia v pôdohospodárstve sú na požiadanie povinní každoročne do konca kalendárneho roka poskytnúť kontrolnému ústavu prehľad o spotrebe hnojív z evidencie vedenej podľa odseku 5 v požadovanej štruktúre.
§ 11
Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy
(1)
Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy je pravidelné zisťovanie vybraných parametrov jej chemických vlastností súvisiacich s pôdnou úrodnosťou a s jej znečistením rizikovými prvkami a rizikovými látkami, ktorého cieľom je regulovať používanie hnojív tak, aby sa dosiahla alebo udržala trvalá produkčná schopnosť pôdy a vylúčilo sa jej znečistenie.
(2)
Kontrolný ústav
a)
vykonáva a zabezpečuje celoplošné agrochemické skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy najmenej raz za šesť rokov,
b)
určuje záväznú metodiku postupu odberu pôdnych vzoriek, záväzné metódy agrochemického skúšania pôdy a kritériá hodnotenia stanovených obsahov živín a ostatných ukazovateľov pôdy,
c)
overuje metódy agrochemického skúšania pôdy a vypracováva záväzné posudky o zúrodňovacích projektoch, na ktorých realizáciu sa majú poskytnúť prostriedky zo štátneho rozpočtu,
d)
vykonáva poľné stacionárne hnojárske pokusy v rozsahu, ktorý umožňuje získať dostatok podkladov na opakovateľné preskúmanie kritérií hodnotenia a kategorizáciu pôdneho fondu podľa analyticky stanovených hodnôt pôdnej reakcie a obsahu živín v pôde,
e)
vyhodnocuje a počas desiatich rokov archivuje výsledky agrochemického skúšania pôdy.
(3)
Podnikatelia v pôdohospodárstve sú povinní po vyzvaní a podľa pokynov kontrolného ústavu vykonať alebo zabezpečiť odber pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych pozemkov, ktoré obhospodarujú, a dodať ich na určené miesto.
(4)
Výsledky agrochemického skúšania poľnohospodárskej pôdy kontrolný ústav vyhodnotí a odovzdá podnikateľom v pôdohospodárstve.
(5)
Po skončení každého cyklu agrochemického skúšania poľnohospodárskej pôdy kontrolný ústav vypracuje sumárnu celoštátnu správu o stave sledovaných agrochemických parametrov v poľnohospodárskej pôde aj v regionálnom členení.
(6)
Na zabezpečenie odberov pôdnych vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd sú orgány miestnej štátnej správy a samosprávy obcí povinné poskytnúť kontrolnému ústavu údaje o poľnohospodárskej pôde a jej užívateľoch.6)
§ 12
Zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov
(1)
Zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov8) vykonané na účel prípravy návrhov na ozdravné opatrenia a úpravu vodného režimu v lesoch zahŕňa odber vzoriek, ich chemické rozbory a vyhodnocovanie výsledkov týchto rozborov.
(2)
Územný rozsah zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov vrátane hustoty odberových plôch určí ministerstvo v oblastiach,
a)
kde boli na lesných porastoch zistené príznaky porúch rastu, vývoja alebo zdravotného stavu lesov,
b)
zaťažených znečisteným ovzduším,
c)
s porastami určenými na produkciu semena.
(3)
Vlastník, správca alebo užívateľ lesných pozemkov je povinný strpieť úkony súvisiace so zisťovaním pôdnych vlastností lesných pozemkov.
(4)
Chemické rozbory vzoriek a vyhodnocovanie výsledkov týchto chemických rozborov vykonáva Lesnícky výskumný ústav.
§ 13
Na vykonávanie odberu vzoriek na skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy alebo na vykonávanie odberu vzoriek na zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov môže kontrolný ústav alebo Lesnícky výskumný ústav, ktorého zriaďovateľom je ministerstvo, uzatvárať dohody
a)
s fyzickou osobou, ktorá preukáže, že úspešne skončila štúdium na škole poľnohospodárskeho, chemického alebo biologického smeru a má na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie,
b)
s právnickou osobou, ktorá preukáže, že má na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie a bude ju zabezpečovať osobami, ktoré úspešne skončili školu poľnohospodárskeho, chemického alebo biologického smeru.
§ 14
Štátna odborná kontrola
(1)
Štátnu odbornú kontrolu9) nad dodržiavaním povinností ustanovených podľa tohto zákona vykonáva kontrolný ústav u
a)
podnikateľov v pôdohospodárstve,
b)
výrobcov, dovozcov, predajcov a dodávateľov,
c)
fyzických osôb a právnických osôb poverených odberom pôdnych vzoriek,
(2)
Zamestnanci kontrolného ústavu v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa odseku 1 sú oprávnení
a)
vstupovať do priestorov, kde sa hnojivá vyrábajú, skladujú, expedujú a kde sa používajú,
b)
vyžadovať potrebné doklady, informácie a umožnenie bezodplatného odberu vzoriek hnojív a pôdy v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly.
(3)
Kontrolný ústav vydá na základe výsledku vykonanej kontroly a podľa závažnosti zistených nedostatkov
a)
posudok o zníženej akosti hnojiva,
b)
rozhodnutie, ktorým zakáže výrobu hnojiva, uvádzanie hnojiva do obehu, jeho používanie alebo ktorým nariadi zneškodnenie hnojiva,
c)
rozhodnutie o regulačnom opatrení pri aplikácii hnojív alebo vo zvlášť závažných prípadoch10) dočasne zakáže hospodárenie na pôde z hľadiska možného ovplyvnenia životného prostredia alebo kvality a hygienickej neškodnosti produkcie.
(4)
V rozhodnutí podľa odseku 3 písm. c) kontrolný ústav súčasne uvedie lehotu na odstránenie nedostatkov.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu v zmysle odseku 3 písm. a), b) a c) nemá odkladný účinok.
(6)
Kontrolu u podnikateľov v pôdohospodárstve môžu podľa § 10 ods. 1, 2, 3, 4 a 5 vykonávať aj zodpovední pracovníci ministerstva a jeho organizačných zložiek.
(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, postupuje sa podľa všeobecných predpisov o kontrole.9)
§ 15
Pokuty
(1)
Pokutu do 50 000 Sk uloží ministerstvo na návrh kontrolného ústavu podnikateľovi v pôdohospodárstve, ak
a)
nevykoná alebo nezabezpečí odber pôdnych vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy podľa § 11 ods. 3,
b)
nevedie evidenciu o príjme a použití hnojív a na požiadanie neposkytne kontrolnému ústavu evidenciu na preverenie podľa § 10 ods. 5 a 7.
(2)
Pokutu do 100 000 Sk uloží ministerstvo na návrh kontrolného ústavu
a)
výrobcovi, dovozcovi, predajcovi alebo dodávateľovi za porušenie povinností podľa § 8 a 9,
b)
podnikateľovi v pôdohospodárstve za porušenie povinností podľa § 9 a § 10 ods. 2 a 3.
(3)
Pokutu do 500 000 Sk uloží ministerstvo na návrh kontrolného ústavu výrobcovi alebo dovozcovi, ktorý uviedol do obehu hnojivo, ktoré nebolo zaregistrované podľa § 5.
(4)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob a čas trvania a následky protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď kontrolný ústav zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Výnos z pokút je príjmom Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
§ 16
Vzťah k správnemu poriadku
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,11) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 17
Splnomocňovacie ustanovenia
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
podrobnosti o registrácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív podľa § 5,
b)
typy hnojív, zloženie, balenie, označovanie, skladovanie a analytické metódy skúšania hnojív, rizikové látky a rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív a pôdy a prípustné odchýlky, ako aj limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá,
c)
podrobnosti postupu pre odber pôdnych vzoriek a spôsob a rozsah vykonávania agrochemického skúšania pôd a zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov.
§ 18
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Náklady na odber vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy a náklady na odber vzoriek na zisťovanie vlastností lesných pozemkov hradí ten, kto obhospodaruje poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky.
(2)
Hnojivá uvádzané do obehu podľa doterajších predpisov sa môžu uvádzať do obehu najdlhšie do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 19
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 55/1982 Zb. o agrochemickom skúšaní pôd.
§ 20
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
§ 2 Obchodného zákonníka.§ 25 a 26 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
3)
Napríklad § 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6)
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
10)
§ 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).